of 47 /47
Škola: _______________________________________________________ ______ ZANIMANJE: ELEKTROINSTALATER IME I PREZIME UČENIKA:________________________________________ Stručno- teorijski dio pomoćničkog ispita Max. broj bodova: 200 Ostvareno:___________; __________% Predviđeno vrijeme: 240 min. 1

Baterija 6 pitanja elektorinstalateri.doc

Embed Size (px)

Text of Baterija 6 pitanja elektorinstalateri.doc

kola: _____________________________________________________________

ZANIMANJE: ELEKTROINSTALATER

IME I PREZIME UENIKA:________________________________________

Struno- teorijski dio pomonikog ispita

Max. broj bodova: 200

Ostvareno:___________; __________%

Predvieno vrijeme: 240 min.

U ________________, ________________

R.B.

Zadatak

Bod

1.

Ako u stambenoj zgradi imamo etane razdjelnike u njima su smjeteni :

a) .................................................................................................................

b) .................................................................................................................

1

2.

Pojmove na lijevoj strani povei s njihovim znaenjima na desnoj strani , stavljajui a, b, c, d, ispred tonih odgovora :

a) Instalirana snaga ( ........ ) Omjer vrnog i instaliranog optereenja

b) Vrno optereenje ( ........ ) Zbroj nazivnih snaga svih troila

c) Faktor potranje ( ....... ) Omjer vrnog optereenja zgrade sa

zbrojem vrnih optereenja svih stanova

d) Faktor istodobnosti ( ........ ) Maksimalna vrijednost optereenja

2

3.

Limitator smjeten u razdjelniku stana slui

....

1

4.

Navedi dva troila u stanu koja moraju imati svoj zasebni strujni krug.

( bez razdjelnih kutija na potezu razdjelnik troilo )

..........................................................................................................................

1

5.

Praksa je pokazala da se strujni krugovi manjih objekata najee izvode:

a) Strujni krugovi rasvjete vodovima presjeka ....... mm2

b) Strujni krugovi utinica vodovima presjeka ....... mm2

1

6.

Nabroji to sve treba spojiti na sabirnicu za dodatno izjednaavanje potencijala u kupaonici ( ako je izgraeno od metala )

- - ..

- - ..

- ... - .

-

2

R.B.

Zadatak

Bod

7.

Kakve je izvedbe ( a ) i na kojoj visini se montira ( b )utinica za prikljuak perilice rublja :

a) b) .

1

8.

Parica predstavlja osnovu simetrinog voda za telekomunikacije , a sastoji se

od ............ vodia , promjera .....................mm ili .................. mm tako da vie

upredenih parica ini telekomunikacijski TK kabel .

etvorka predstavlja ........................... parice i ima ............................. vodia .

(Na oznaena mjesta upii potrebne podatke )

3

9.

Optiki kabeli prenose signale pomou . i zato na poetku

imaju optiki predajnik izveden pomou ............................................................,

a na kraju optoelektriki pretvara izraen pomou ...........................................

( Dopuni oznaena mjesta )

2

10.

Za antensku instalaciju koriste se posebni vodovi koji se zovu ............................

..................................... a to su oni dui guenje signala je .................................

( Na oznaenom mjestu dopuni reenicu.)

1

11.

Povei pojedinu vrstu el. instalacije s mjestom primjene tako da stavi odgovarajue slovo: a, b, c, d, ispred tonog odgovora :

a) podne instalacije ( ........ ) industrijski prostori

b) kanalni razvod ( bus bar) ( ........ ) poslovni prostori

c) instalacije na odstojnim

obujmicama OG ( ........ ) poljoprivredni prostori

d) vodovi na nosivom uetu ( ........ ) vlane prostorije, radionice

2

R.B.

Zadatak

Bod

12.

Skiciraj jednopolnu shemu razdjelnog ormaria stana bez ugraenog brojila sa zadanim elementima :

- limitator Q1 25 A 1 komad

- FID sklopka Q2 40/ 0,5 A 1komad

- KZS F1 16 / 0,03 A 1 komad

- tri strujna kruga rasvjete

- etiri strujna kruga utinica

- dva strujna kruga za stalno prikljuenje el. bojlera i el. tednjaka .

4

13.

EIB instalacijski sustavi imaju zasebno energetski ( napojni ) vod i samo dvoilni BUS vod po kome putuju signali u oba smjera a omoguava :

(Zaokrui jedan netoan odgovor )

a) centralno iskljuenje instalacije i paljenje kompletne rasvjete odjednom

b) daljinsko upravljanje rasvjetom, roletama i aluzinama

c) upravljanje ureajima u kui putem telefona

d) regulaciju temperature posebno u svakoj prostoriji ovisno o

prisutnosti osobe, otvorenosti prozora, dobu dana ili noi

e) ne postoji mogunost programiranja upravljakih funkcija kod

promjene namjene prostora

1

R.B.

Zadatak

Bod

14.

Stambeni objekt s prizemljem i katom ima kod ulaza u dvorite dva tipkala za zvonce i ponovo po tipkalo za zvonce kod svakih ulaznih vrata . Stanari imaju mogunost tipkalom aktivirati el. bravu na vratima za ulaz u dvorite .

Povei sve navedene elemente na zapoetoj shemi.

S1, S2 tipkalo za zvono

S3, S5 tipkalo za el. bravu

S4, S6 tipkalo za zvono kod stana

4

15.

Snaga ugraenih kondenzatora za kompenzaciju jalove energije mora odgovarati :

a) ukupnoj snazi troila

b) radnoj snazi troila

c) jalovoj snazi troila

1

16.

Kompenziranje jalove energije omoguava :

(Zaokrui tone odgovore. Netono donosi negativni bod )

a) Dodatno prikljuenje novih troila bez poveanja presjeka

napojnog kabela i ugradnje nove sklopke

b) Smanjenje faktora snage

c) Financijski povoljne efekte kod plaanja potroene el. energije

za vee potroae

d) Poveanje gubitaka u prijenosu el. energije

2

R.B.

Zadatak

Bod

17.

Navedi tri vrste kompenzacije jalove energije :

a) .. b) c)

1

18.

Nabroji tri naina izrade protueksplozijske zatite koji se primjenjuju kod protueksplozijski zatienih ureaja :

a) .....................................................................................

b) .....................................................................................

c) ......................................................................................

1

19.

Protueksplozijski zatien ureaj zadovoljava za :

a) sve vrste eksplozivnih plinova

b) sve vrste eksplozivne praine

c) tono navedene eksplozivne grupe ( I ili II ) temperaturne razrede ( T1-T6 )

1

20.

a) Zbog ega se izvodi unutarnji LPS ?

b) Kako se izvodi?

a)

b) ..

..

2

21.

Odvodi kod LPS moraju zadovoljavati slijedee uvjete :

a) Na manjim objektima dovoljan je samo jedan odvod

b) Moraju biti izraeni od to vie komada.

c) Mogu se ugraivati u metalne slivnike

d) Duljina strujne staze mora biti to manja

e) Ne smiju se ugraivati ispod buke.

2

22.

a) Je li nuno povezati odvod gromobranske instalacije s eljeznom

armaturom etae kod vieetanog objekta ? ( DA / NE )

b) Treba li galvanski povezati armaturu temelja ako se koristi kao

temeljni uzemljiva ? ( DA / NE )

a) . b)

1

R.B.

Zadatak

Bod

23.

Navedi postupke pruanja prve pomoi osobi koja je pala s visine .

.

.

2

24.

a) Smije li se kroz istu instalacijsku cijev, instalacijski kanal ili kroz vieilni kabel voditi vie strujnih krugova ne raunajui upravljake i pomone strujne krugove ? ( DA / NE )

b) Smije li kroz istu razvodnu kutiju prolaziti vodii razliitih strujnih krugova?

a) b) .

1

25.

Osim na novoizgraenom objektu propisano ispitivanje el. instalacija mora se obavezno izvriti jo kod 2 situacije . Koje ?

a) b)

1

26.

Pregled kojim se utvruje :

- postojanje oteenja izolacije vodova , posebno na pregibnim mjestima

- postojanje oteenja utinica , sklopki i prekidaa

- dobro zatvaranje poklopaca i vrata razdjelnih ormaria i ploa

- provjera podeenosti zatitnih ureaja s obzirom na snagu troila, presjek

vodia i oekivanu vrijednost struje kratkog spoja

nazivamo .

1

27.

Navedi osim vizualnog barem jo tri ispitivanja koja treba provesti kod periodikih pregleda instalacija:

- .

- .

- .

2

R.B.

Zadatak

Bod

28.

Otpor izolacije se mjeri megaommetrom. Prije samog mjerenja treba :

a) iskljuiti napajanje i provjeriti beznaponsko stanje

b) troila trebaju biti ukljuena u instalaciju

c) sve sklopke i prekidai trebaju biti iskljueni

d) u TN S sustavima razdvojiti N i PE vodie

( Zaokrui tone odgovore .Netoan odgovor ponitava tone odgovore )

2

29.

U kojem vremenu ( u sekundama ) mora isklopiti zatita od neizravnog dodira ?

a) za prikljunice i prenosiva troila ..

b) za stalno prikljuena troila .

1

30.

Mjerenje impedancije petlje vrimo mjerenjem napona Uo pri otvorenim sklopkama te napona U1 i jakosti struje I pri zatvorenim sklopkama .

To je metoda .

Otpor petlje izraunamo po formuli : Zs = .......................................... W

2

31.

O emu bitno ovisi trajnost arulja s arnom niti ?

..........................................................................................................................

1

32.

Navedi primjere prostorija u kojima je potrebna nie navedena rasvijetljenost :

a) do 100 lx ..

b) 300 500 lx ..

c) 1000 1500 lx ..

2

33.

Za vrijeme 2 5 s nakon ukljuivanja starter fluorescentne cijevi osigurava

................................................... elektroda, a svojim iskljuenjem uzrokuje na

prigunici ... potreban za start fluorescentne cijevi.

2

R.B.

Zadatak

Bod

34.

Nakon ukljuenja, starter fluorescentne cijevi ostaje .................................. jer je

pogonski napon cijevi ........................[ V ]. a napon paljenja startera oko 180V.

2

35.

Predspojna naprava kod arulja na izboj slui za stvaranje.............................

...................................................................................................... izboja plina.

1

36.

Predspojne naprave kod arulja na izboj izrauju se kao :

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

2

37.

Pojava treperenja svjetlosti na predmetima koji se miu sprjeava se :

- ............

- .................................................................................................................

- ..................................................................................................................

2

38.

Postupak paljenja ivine arulje traje 3 6 minuta jer se pomou startne

......................................pojavi poetni izboj u argonu (crvenkaste boje ), a tek

kada ispari ........................................................ uspostavi se normalna svjetlost.

iak se izrauje od .......................................

Vanjski balon sadri sloj fosfora koji ..................................................................

.............................................................................................................................

3

R.B.

Zadatak

Bod

39.

Dovri sheme spoja fluorescentnih cijevi :

3

a) Induktivni.

b) Kompenzirani.

c) Kapacitivni.

40.

Na prikazanoj shemi za spajanje visoko tlanih natrijevih ( VTNa ) i metalhalogenih ( VTH ) arulja navedi nazive i ulogu elemenata 2 i 3 .

2

2 - ....................................................

..........................................................

...........................................................

3 - .....................................................

...........................................................

..........................................................

R.B.

Zadatak

Bod

41.

Kako se zove i emu slui element Tr na prikazanoj shemi spajanja

niskotlane natrijeve arulje ?

Tr - .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

1

42.

Navedeni su ( priblino ) sati trajanja pojedinih izvora svjetlosti.

Dopuni tablicu nazivima izvora svjetlosti.

Trajanje

( h )

1000

4000

7500

16000

32000

Vrsta

izvora

obina arulja

2

43.

Poredaj svjetlosne izvore po efikasnosti.

Izvor koji proizvodi najvie lm/W dobiva broj 1 sljedei broj 2 ......

.......... - Obine arulje ......... - Visokotlane metalhalogene

.......... - Halogene arulje .......... - Visokotlane natrijeve

.......... - Fluorescentne cijevi .......... - Niskotlane natrijeve

2

44.

Fluokompaktna arulja sastoji se od :

1) ..................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ....................................................................................................................

1

45.

Halogene arulje uz arnu nit imaju dodane halogenide koji sprjeavaju troenje arne niti to omoguava vei pritisak i viu temperaturu pa se balon

izrauje od ...........................................................................................................

1

R.B.

Zadatak

Bod

46.

Povei linijama naziv i znaenje sljedeih elemenata svjetiljki :

a) difuzor Reflektira i usmjerava svjetlo

b) raster Raspruje svjetlo i smanjuje luminanciju

c) refraktor Otklanja direktan pogled na izvore svjetlosti

d) reflektor Ima strukturu prizme, stvara dojam vee povrine

2

47.

Skup mjera u rasvjeti prometnica, koje vozau nedvosmisleno pruaju

trenutanu jasnu sliku ceste i njezina smjera nazivamo ..............................

......................................................................................................................

1

48.

Upii dvije vrste instalacija koje pripadaju elektroenergetskim instalacijama

-

-

1

49.

Navedi barem etiri vrste telekomunikacijskih instalacija :

- ......................................................... - .........................................................

- ........................................................ - ..........................................................

- ........................................................ - ..........................................................

2

50.

Prema emu se razlikuju nie navedene instalacije :

-instalacije u suhim prostorima

-instalacije u prostorima sa specifinim uvjetima ( sportska dvorana, kazalita.)

-instalacije u posebnim prostorima ( vlani, vrui, ugroeni poarom .)

-instalacije u eksplozivno ugroenim prostorima

Razlikuju se prema

1

R.B.

Zadatak

Bod

51.

Koliki je iznos malog napona kod :

- izmjenine struje ....

- istosmjerne struje

1

52.

Kod instalacije dizala napajanje elektromotora izvodimo preko ..........................

strujnih krugova . Signalizaciju upravljanje i zatitu izvodimo preko .................

............................................................................... strujnih krugova.

1

53.

Strujna shema u povezanom obliku prikazuje .....................................................

..............................................................................................................................

1

54.

to oznaavaju grupe slovnih simbola i oznaka kojima se oznaavaju izolirani vodovi i kabeli : ( Napii openito )

I - ..

II - ..

III - ..

IV - ..

V - ..

VI - ......

VII - ....

3

55.

Prema meunarodnim propisima izolacija vodia ima oznake V, R, S.

Napii kojim izolacionim materijalima odgovaraju:

b) V - .............................................................................

c) R - .............................................................................

d) S - .............................................................................

3

R.B.

Zadatak

Bod

56.

Kako se oznaava prema meunarodnim propisima (CENELEC ):

vod s utozelenom ilom -

vod bez zatitnog vodia - .

1

57.

Kojim su novim ( CENELEC ) zamijenjene stare oznake za grau vodia?

vieiani stara oznaka M > nova oznaka .........................

mnogoiani za fiksno polaganje F > nova oznaka .........................

mnogoiani za savitljive vodove J > nova oznaka ........................

posebno savitljivo S > nova oznaka .......................

2

58.

Za vieilne izolirane vodove i kabele propisano je oznaavanje ila bojama.

Uz svaku boju napii koja je namjena vodia oznaenog tom bojom.

Zeleno / uta - ...................................................................................................

Svijetloplava - ...................................................................................................

Crna - ...................................................................................................

Smea - ...................................................................................................

Bijela -....................................................................................................

2

59.

Napiite kako su bojama i brojevima oznaene ile navedenih vieilnih izoliranih vodova. Uz redni broj ile u vodu napii odgovarajuu boju.

GG/J Y 7 x 1,5 500 V

1. ila .............................................................................

2. ila .............................................................................

3. ila .............................................................................

4. ila .............................................................................

5. ila .............................................................................

6. ila .............................................................................

7. ila .............................................................................

3

R.B.

Zadatak

Bod

60.

Dozvoljeni pad napona elektrine instalacije iznosi:

za strujni krug rasvjete - . %

za strujne krugove ostalih troila - ..... %

1

61.

Koristei tablicu u prilogu odredi trajno doputenu struju pri temperaturi okoline 30 C za slijedee naine polaganja vodova presjeka 2,5 mm2 :

Jednofazni strujni krug ( L, N, PE ) optereena dva vodia:

izolirani vodii u instalacijskoj cijevi ( nain B ) - ........A

vieilni kabeli u zidu ( nain polaganja C ) - ....A

jedno ili vieilni kabeli u zemlji ( nain D ) - .....A

1

62.

Navedi dvije situacije kada moramo raunati s manjom trajno doputenom strujom vodova pri normalnim uvjetima polaganja.

a) ..........................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................

1

63.

Prema novim europskim preporukama instalacijske cijevi definiraju se prema vanjskim promjerima.

Navedi pet vanjskih promjera cijevi izmeu 16 i 63mm

a) ... b)... c) .. d) ... e) ..

2

64.

Navedi : a) tri promjera okruglih plastinih kutija za podbuknu instalaciju.

b) tri dimenzije etvrtastih kutija za nadbukne instalacije :

a) . . ....... . ....

b) .. . .... . ...

1

65.

Sloj buke na cijevima treba biti minimalno ............. mm .

Razvodnu kutiju obavezno postavljamo nakon .......................... koljena,

odnosno ......................................................... metara pravolinijske cijevi.

1

R.B.

Zadatak

Bod

66.

Krajeve finoianih vodia treba u pravilu zavriti.............................................

koja je obavezna za vodie iznad ..................................mm2

1

67.

Kod prikljuka voda na troilo ili prikljune naprave ( utika ) vodovi se mehaniki rasterete posebnom obujmicom za privrenje.

Koji od vodia iza obujmice ne smije nikada biti mehaniki optereen pa se ostavlja najmanje 8 mm dui ? (zaokrui toan odgovor )

a) L vodi b) PE vodi c) N - vodi

1

68.

Spojna mjesta su najosjetljiviji dijelovi elektrine instalacije i ureaja pa loe kontaktno mjesto ima za posljedicu: ( Zaokrui tone odgovore. )

a) smanjenje prelaznog otpora

b) intenziviranje oksidacijskih procesa i poveanje prelaznog otpora

c) poveanje zagrijavanja

d) smanjenje pada napona

1

69.

U razvodnim kutijama moemo pojedinanim spojnicama spajati vodie

presjeka ............................ mm2 i .......................... mm2.

Za presjeke vee od navedenih koriste se ................. .

2

70.

Na prikazanoj slici utinice upii koji vodii se spajaju na oznaena mjesta

1

R.B.

Zadatak

Bod

71.

Povei elemente za ukljuivanje rasvjete sa jednog mjesta grupnom sklopkom.

a) Nadopuni strujnu shemu

b) Temeljem graevinskog zavri elektroinstalacijski nacrt

a ) b )

4

72.

Zavri shemu spajanja senzora gibanja .

4

73.

Zatita elektrinih naprava oznaava se slovima IP i dva broja. to znai ?

a) prvi broj - .....................

b) drugi broj- ........................

1

R.B.

Zadatak

Bod

74.

Troilo nazivne struje 10A vue elektrinu struju jakosti 13A.

Takvo stanje nazivamo:

a) prenapon

b) stanje kratkog spoja

c) preoptereenje

1

75.

Stanje kratkog spoja instalacije nastane u sljedeim sluajevima :

a) Ako strujni krug opteretimo troilom vee snage od predviene

b) Prilikom nestanka izolacije izmeu faznog i neutralnog vodia

c) Kod loe procijenjenog faktora istodobnosti

d) Uporabom ureaja (npr. elektromotora ) preko njegove nazivne snage

1

76.

Povei linijama oznake osnova osiguraa s nainom prikljuivanja vodia .

a) TZ prikljuivanje s prednje strane

b) UZ prikljuivanje sa stranje strane

c) EZ prikljuivanje s prednje strane oklopljen

1

77.

Koja svojstva imaju visokouinski osigurai tipa NH ?

a) mogu prekinuti jae struje kratkog spoja od ostalih osiguraa

b) zatieni su od direktnog dodira rukom

c) umeu se i vade zavrtanjem glave osiguraa

d) zbog oblika patrone nazivaju se jo i noasti osigurai

e) ne primjenjuju se u industrijskim instalacijama i trafostanicama

( Zaokrui tone odgovore. Krivi odgovor ponitava toan odgovor )

1

78.

Kako se zovu patrone osiguraa koje iskljuuju :

a) bre od 1 sekunde ( t< s ) Ia = 3 5 IN

b) bre od 5 sekundi ( t < 5s ) Ia = 5 IN

1

79.

Automatski osigura tipa C mora reagirati za slijedei iznos struje :

a) 3 5 IN pogodno za zatitu vodova i kabela

b) 5 10 IN pogodno za elektromotore

c) 10 20 IN za naprave s velikim strujnim udarima npr. Transformatore

1

R.B.

Zadatak

Bod

80.

Navedi tri naina nastanka prenapona u mrei ili instalaciji.

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

1

81.

Objekt koji uz ugraene odvodnike prenapona ima i gromobransku instalaciju

mora jo dodatno imati .......................

1

82.

Najvea jakost struje koja jo uvijek nee ugroziti ovjeka bez obzira koliko dugo protjecala je:

a) 10 mA b) 30 mA c) 50 mA

1

83.

Skica prikazuje ovjeka u dodiru sa aktivnim vodiima razdjelnog sustava

a) Kako nazivamo opasnost koju prikazuje shema?

....................................................................................................................

b) Koliki napon djeluje na ovjeka? ...............................................

2

84.

Problematika zatite od elektrinog udara pojam indirektni dodir definira kao:

a) dodir s dijelovima koji su zbog kvara doli pod napon.

b) dodir s dijelovima koji su normalno pod naponom.

c) dodir dva fazna vodia ili dodir faznog i neutralnog vodia.

1

R.B.

Zadatak

Bod

85.

Napon koraka je ...............................................................................................

...........................................................................................................................

1

86.

Na shemi je prikazan jedan od tipova razdjelnih (distributivnih) sustava.

b) Napii znaenje sljedeih oznaka na shemi:

L1 - N - ...........................................

L3 - PE - ...........................................

2

87.

Koja od navedenih zatitnih mjera slui za zatitu od indirektnog dodira?

a) Zatita pomou FI zatitne sklopke u TT mrei.

b) Zatita uporabom ureaja klase II

c) Zatita postavljanjem izvan dohvata ruke.

d) Elektrino odvajanje.

e) Zatita pregradama ili kuitima

f) Zatita preprekama.

2

88.

Kakvu zatitu imaju ureaji oznaeni simbolom

To je zatita

1

89.

Zatitni ureaj diferencijalne struje (ZUDS ili FI zatitna sklopka) slui:

a) za zatitu od indirektnog dodira,

b) za zatitu od atmosferskih prenapona,

c) za zatitu od kratkog spoja

1

R.B.

Zadatak

Bod

90.

Zatita od izravnog i neizravnog dodira ostvaruje se sniavanjem napona.

to znae skraenice ?

a) SELV - ............................................................................................................

b) PELV - ............................................................................................................

1

91.

a) Posebno svojstvo vodia za spajanje unutar razvodnog ureaja oznake P/ FJ.

a) aluminijski b) lagan c) savitljiv d) krut

1

92.

to oznaavamo na elementima unutar razdjelnika ?

a) Na osiguraima - .

b) Na rednim stezaljkama -

1

93.

Strujni mjerni transformatori ugrauju se razdjelnik kad oekujemo struje iznad

a) 50 A b) 100 A c) 200 A d) 500 A

1

94.

Za prikljuak novih potroaa distributer izdaje....................................................

1

95.

Prikljui troilo na izvor preko brojila.

2

R.B.

Zadatak

Bod

96.

Elektroniki element prikazan simbolom je .......................................................

1

97.

Rasporedi nazive elektronikih izvora.

a) izvor sinusnog napona,

b) izvor istosmjernog napona,

c) izvor pravokutnog napona,

.............. ............... ...............

1

98.

Simboli elektronikih elemenata su :

a) Shockleyeva dioda b) tiristor c) dijak d) trijak

(...........) (...........) (...........) (...........)

2

99.

Ovaj simbol predstavlja :

a) stabilizator napona 12 V

b) pretvara istosmjernog napona u izmjenini napon

c) bateriju od 12V

1

100.

Upii pokraj simbola imena izvoda .

................................... ........................................

1

R.B.

Zadatak

Bod

101.

Napii tablicu stanja za sklop sa slike.

A

B

Y

0

0

0

1

1

0

1

1

2

102.

Napii tablicu stanja za sklop sa slike.

A

Y

0

1

1

103.

Na zaslonu osciloskopa dobiven je ovakav valni oblik.

Oitaj amplitudu napona U =____________

1

104.

Koji element ima karakteristiku prikazanu slikom.

a) otpornik

b) tiristor

c) svjetlea dioda

1

R.B.

Zadatak

Bod

105.

Koji elektroniki element ima karakteristiku.

a) dioda b) tiristor c) trijak

1

106.

Analogni mjerni lan i pretvara koji brzinu vrtnje pretvara u odgovarajui elektrini napon zove se

a) resolver

b) stroboskop

c) tahogenerator

1

107.

Resolver je mjerni ureaj koji ugraen u kuite motora prikazuje

a) izmjerenu temperaturu namota

b) digitalni zapis podatka o poloaju rotora

c) izmjerene vibracije osovine

1

108.

Elektronika komponenta 100 ,trimer je oznaka :

a) operacijskog pojaala

b) promjenjivog otpora za fino namjetanje otpora

c) promjenjivog otpora za brzo namjetanje otpora

1

109.

Pad napona na diodi u iznosi 1V. Odredi izlazni napon.

2

R.B.

Zadatak

Bod

110.

Ispod valnog oblika napona izvora nacrtaj napon dobiven na otporniku

3

111.

Posebna skupina mikroraunala za sekvencijsko upravljanje i regulaciju u industriji naziva se

a) RAM

b) PLC

c) NTC

1

112.

Brojilo impulsa ( engl. counter ) s osnovom brojenja 10 naziva se :

..........................................................................................................................

1

113.

Kako se zove ovakva izvedba elektronikog sklopa?

a) tranzistorska izvedba b) integrirana izvedba c) digitalna izvedba

1

R.B.

Zadatak

Bod

114.

Elektroenergetski sustav skup je postrojenja i opreme, a ine ga :

a ) ....................................................................................

b ) ....................................................................................

c ) ....................................................................................

d ) ....................................................................................

e ) ....................................................................................

2

115.

Vodii zranih dalekovoda izrauju se u obliku uadi. Tipovi vodia su

a ) ........................................................................

b ) ......................................................................

c ) .......................................................................

1

116.

Skice prikazuje glave kojih stupova :

a ) .................................. b ) .................................. c ) ..................................

1

117.

Skica prikazuje ...............................................................................................

1

R.B.

Zadatak

Bod

118.

Nosivo ovjeenje snopa sa izoliranim nosivim neutralnim vodiem i spajanje

kunog prikljuka. Upii brojeve pripadajuih elemenata.

3

119.

Pokusima praznog hoda i kratkog spoja transformatora, zapravo odreujemo

gubitke u ...................................................i....................................................... .

2

120.

Dovri shemu spoja trofaznog transformatora grupe spoja Yy 6.

2

121.

Transformator u tednom spoju ima napon po zavoju od 1V.

a) Napon primara je ____________V.

b) Napon sekundara je ____________V.

1

R.B.

Zadatak

Bod

122.

Vodove koji napajaju 3f~ AM a time i sam motor od kratkog spoja tite

................................................................................................................................

a od preoptereenja ..................................................................................................

2

123.

Nadopuni shemu upravljakog strujnog kruga da se ostvari samodranje .

2

124.

Otvoreni kontakti sklopke rezultiraju da izmeu toaka A i B vrijedi :

a) Rab = 0 Iab = 0 A

b) Rab = 0 Uab = 0 V

c) Rab = Iab = 0 A

d) Rab = Uab = 0 V

1

125.

Za spoj trokut trofaznog troila vrijedi :

a) UL = Uf IL = 3If

b) UL = 3Uf IL = 3If

c) UL = 3Uf IL = If

d) UL = 3Uf If = 3 IL

1

R.B.

Zadatak

Bod

126.

Jednofazni kondenzatorski asinkroni motor prikljui na instalaciju.

Ucrtaj poziciju kondenzatora i kratkospojnika ( brika )

Desni smjer vrtnje Lijevi smjer vrtnje

3

127.

Natpisna ploica odreuje izvedbu spoja motora na instalaciju.

Spoj namota motora i prikljuak na instalaciju ucrtaj na shemi.

2

128.

Grijaa ploa tednjaka ima tri grijae spirale i etiri prikljuna izvoda.

Kolika je ukupna snaga ako viepolna sklopka ukljuuje strujni krug preko kontakata 1-2 ?

1

R.B.

Zadatak

Bod

129.

Prikljui motor na instalaciju preko bimetalnog releja.

Ucrtaj poziciju osiguraa, kondenzatora i kratkospojnika ( brika )

4

1

_986626999.doc

EMBED PBrush

_986222187.doc

_986306547.doc