of 3/3
BAROUL ILFOV Consiliul Baroului Ilfov, luând act de cererile formulate de membrii Baroului Ilfov, formulate în cadrul Generale din 19.02.2013, precum în cadrul dintre consilierii membrii Baroului având în vedere imperativul de protejare a intereselor profesiei de avocat în raporturile cu celelalte profesii liberale, Introducerea pe lista chestiunilor ce a fi supuse dezbaterii supuse în Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013 a unei prin care, în exercitarea prevazute de art. 64 (1) lit. c art. 66 lit. b din Lege, Consiliul U.N.B.R fie mandatat toate demersurile necesare, inclusiv folosirea fondurilor necesare unor profesioniste de lobby, din fondurile UNBR, în vederea prevederi legale: I-Din Legea nr.192/2006 Legii nr.146/1997 în sensul : scutiri de taxe de timbru pentru judiciare realizate de ca pentru acordul de mediere de art.59 2 din Legea! nr.192 având în vedere ambele documente acordul de mediere) au valoare rol costurilor cu actului de degrevarea sunt realizate de persoane având cel a unui mediator. de INPPA a de formator de mediatori pentru membrii barourilor în cadrul orelor de pregatire - sau în cadrul unor cursuri speciale - contra unor sume modice; (promovare, scutiri de taxe, extindere obligativitate) pentru dosarele prin intermediul procedurii de 1 Art. 59 2 Cererea privind unei care din acordul de mediere, este de plata taxei judiciare de timbru, cu cazurilor În care acordul de mediere transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje cauze succesorale: Tel: 004-0314.380.430 Fax: 004-0314.380.431 Tel SAJ L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00) Tel SAJ L-D:0785298831/0785298832 (orele 17.00-09.00) e-mail decan:[email protected] e-mail consiliu:[email protected] e-mail secretariat:[email protected] web: www.barou-ilfov.ro ANSPDCP : 26116; CIF: 29954787 Banca: OTPBank Private Banking Cont: R0250TPVl16000616549R001 Sediul Baroului Ilfov: Calea Mosilor nr. 88, sect. 3, Bucuresti

BAROUL ILFOV - UNBR...BAROUL ILFOV Consiliul Baroului Ilfov, luând act de cererile formulate de membrii Baroului Ilfov, formulate în cadrul Adunării Generale din 19.02.2013, precum

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAROUL ILFOV - UNBR...BAROUL ILFOV Consiliul Baroului Ilfov, luând act de cererile formulate de...

 • BAROUL ILFOV

  Consiliul Baroului Ilfov, luând act de cererile formulate de membrii BarouluiIlfov, formulate în cadrul Adunării Generale din 19.02.2013, precum şi în cadruldiscuţiilor dintre consilierii şi membrii Baroului şi având în vedere imperativul deprotejare a intereselor profesiei de avocat în raporturile cu celelalte profesii liberale, văsolicităm:

  Introducerea pe lista chestiunilor ce urmeză a fi supuse dezbaterii şi supusevotării în şedinţa Congresului Avocatilor din data de 29-30 martie 2013 a unei hotărâriprin care, în exercitarea atribuţiilor prevazute de art. 64 (1) lit. c şi art. 66 lit. b dinLege, Consiliul U.N.B.R să fie mandatat să iniţieze toate demersurile necesare,inclusiv folosirea fondurilor necesare demarării unor acţiuni profesioniste de lobby,din fondurile UNBR, în vederea modificării următoarelorprevederi legale :

  I-Din Legea nr.192/2006 şi/sau Legii nr.146/1997 în sensul :obţinerii aceloraşi scutiri de taxe de timbru pentru tranzacţiile judiciare realizate deavocaţi ca şi pentru acordul de mediere prevăzut de art.592 din Legea! nr.192 avândîn vedere că ambele documente (tranzacţia judiciară şi acordul de mediere) auaceeaşi valoare juridică, acelaşi rol (scăderea costurilor cu înfăptuirea actului dejustiţie şi degrevarea instanţelor) şi sunt realizate de persoane (avocaţi) având celpuţin pregătirea juridică a unui mediator.

  obţinerea de către INPPA a calităţii de formator de mediatori pentru membriibarourilor în cadrul orelor de pregatire profesională continuă - sau în cadrul unorcursuri speciale - şi contra unor sume modice;

  obţinerea aceloraşi facilităţi (promovare, scutiri de taxe, extindere atribuţii,obligativitate) pentru dosarele soluţionate prin intermediul procedurii de

  1 Art. 592 Cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească Înţelegerea părţilor

  rezultată din acordul de mediere, este scutită de plata taxei judiciare de timbru, cu excepţia cazurilor În care acordul

  de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje şi cauze

  succesorale:

  Tel: 004-0314.380.430Fax:004-0314.380.431Tel SAJ L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00)Tel SAJ L-D:0785298831/0785298832 (orele 17.00-09.00)

  e-mail decan:[email protected] consiliu:[email protected]

  e-mail secretariat:[email protected] lfov .roweb: www.barou-ilfov.ro

  ANSPDCP: 26116; CIF: 29954787Banca: OTPBank Private Banking

  Cont: R0250TPVl16000616549R001Sediul Baroului Ilfov: Calea Mosilor nr. 88, sect. 3, Bucuresti

 • BAROULILFOV UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

  --.. - -_.. ...-.. -- -- -1 J- -_._._-- ....-.... -- -rJ J\ r.JC\ l I L. ~ C\\ I.-.!2.J--r- ~ J ~ 'J ~ _____ .-.1 'J J o

  soluţionare a litigii lor prin procedura administrării probelor de către avocaţi potrivitdispoziţiilor art.366-388 C.p.c. având în vedere că şi aceasta poate reprezenta omodalitate de degrevare a instanţelor de dosare şi de reducere a costurilor deadministrare a actului de justiţie.

  modificarea Legii nr.192/2006 in sensul inaplicabilităţii sancţiunii inadmisibilităţiiacţiunii prevăzute de art.2 (12) în ipoteza refuzului reclamantului de a se prezenta laşedinţa de informare privind medierea - dispoziţie suspendată până la 1 august2013.

  II-Art.72 (2) lit g din Normele Metodologice din 10 octombrie 2008 privindmodul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare ainformaţiilor in sensul de a permite avocatului să depună toate înscrisurile necesareînfiinţării unei societăţi comerciale pe baza unor înscrisuri atestate de avocat (în acestmoment specimenul de semnătură fiind necesar a fi dat in fata unui notar)".

  III-Legea nr.146/1997 în sensul:-modificarii art. 26 din lege în sensul ca un procent din impozitul datorat de cătreavocaţi către stat să fie direcţionat şi către INPPA sau UNBR, iar nu exclusiv cătreCSM pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor,personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângăacestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior alMagistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţionalăde Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente. Sumele astfelobţinute să fie destinate, prin INPPA, pentru pregătirea profesională a avocaţilorstagiari şi definitivi precum şi pentru susţinerea demersurilor legale de susţinere aintereselor profesiei de avocat în raporturile cu celelalte profesii.In acest context apare ca disciriminatoriu ca singurele surse pentru pregatireaprofesionala a magistratilor, grefierilor s.a.m.d. sa fie un procent din impoziteledatorate de avocati dar, institutiile statului sa favorizeze mediatorii si/sau notarii.

  IV-Modificarea Legii notarilor publici şi a Codului civil în sensul ca avocaţii să poatăîncheia acte autentice în aceleaşi condiţii ca şi notarii , desigur, cu respectarea aceloraşicondiţii ca şi aceştia şi după o autorizare prealabilă care să confirme îndeplinireaaceloraşi condiţii ca şi notarul public.

  2 Art.72(2) lit g "specimenul de semnătură, certificat În condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către

  Înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, În original; "

  Tel: 004-0314.380.430Fax: 004-0314.380.431Tel SAJ L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00)Tel SAJ L-D: 0785298831/0785298832 (orele 17.00-09.00)

  e-mail decan:[email protected] consiliu:[email protected]

  e-mail secretariat:[email protected] : www.barou-i1fov.ro

  ANSPDCP: 26116; CIF: 29954787Banca: OTPBank Private Banking

  Cont: R02S0TPVl16000616549R001Sediul Baroului Ilfov : Calea Mosilor nr . 88, sect . 3, Bucurest i

 • BAROULILFOV UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA(

  \

  o solutie tranzitorie ar putea fi revenirea la forma anterioara prin care actele redactatede avocati sa fie confirmate de un judecator printr-o procedura similara încuviintariiexecutarii silite (in cadrul unor şedinte în camera de consiliu, cu precadere etc)

  V-Modificarea art . 85 alin. 3 din legea 51/1995, respectiv art. 166 alin. 3 din Statutulprofesiei de avocat in sensul majorarii procentului de 1 % ce poate fi dedus dinonorariul achitat de catre Ministerul Justitiei avocatilor ce presteaza asistenta judiciaradin oficiu. In acest sens va rugam sa aveti in vedere faptul ca barourile cu un numarredus de avocati nu pot sustine financiar (personal, telefon/fax etc) activitatearespectiva din sumele astfel colectate.

  Apreciem că solicitările noastre nu urmăresc crearea unei situaţii favorabile aavocaţilor faţă de celelalte profesii, ci doar egalitatea de şanse şi tratament întreavocatură şi celelalte profesii juridice si nejuridice şi nu au drept scop decât creereaunui mediu concurenţial real, profesional, răsfrânt finalmente atât în costurile realizăriiactului de justiţie de catre instituţiile statului , dar şi în scăderea costurilor directe cuserviciile juridice în beneficiul cetăţeanului care apelează la sistemul judiciar înansamblul său.

  Intocmit

  Prodecan,Av. Paidiu Alin - Hubert

  Consilier coordonator SAJAv. Ene Mirela

  oecan~Av. Or. Lovin Şerbarl~lae

  · W~--~

  Tel: 004-0314.380.430Fax: 004-0314 .380.431Tel SAJ L-V: 0785298833 (orele 09:00-17.00)Tel SAJ L-D: 0785298831/0785298832 (orele 17.00-09.00)

  e-mail decan:[email protected] consiliu :[email protected]1fov.ro

  e-mail secretariat:[email protected] : www.barou-i lfov .ro

  ANSPDCP: 26116; CIF: 29954787Banca: OTPBank Private Banking

  Cont: R0250TPVl16000616549R001Sediul Baroului Ilfov : Calea Mosilor nr . 88, sect , 3, Bucuresti