24
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkáltatói Fórum Munkáltatói Fórum 2013. 2013.

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ. Munkáltatói Fórum 2013. Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013. Cél: Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása munkaadók részére. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkáltatói FórumMunkáltatói Fórum

2013.2013.

Page 2: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.

Cél:Cél:Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása munkaadók részére.munkaadók részére.

Jogszabályi alap:Jogszabályi alap:2012. évi CXLVI. törvény négy új, a szociális hozzájárulási 2012. évi CXLVI. törvény négy új, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény bevezetéséről rendelkezik.adóból érvényesíthető kedvezmény bevezetéséről rendelkezik.

A kedvezmény alapja:A kedvezmény alapja:A munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal A munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett nem csökkentett bruttóbruttó munkabérmunkabér, de , de legfeljebb 100 000 legfeljebb 100 000 Ft.Ft.

A Munkahelyvédelmi Akcióterv részleteivel kapcsolatosan A Munkahelyvédelmi Akcióterv részleteivel kapcsolatosan a következő linken informálódhatnak a munkáltatók:a következő linken informálódhatnak a munkáltatók:http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=sajtonak_hirlevel&switch-content=sajtonak_hirlevel_2013_01_adokedv&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

Page 3: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.

25 év alatti25 év alattipályakezdő pályakezdő

(max. 180 nap (max. 180 nap biztosítási biztosítási

idő)*idő)*

25 év alattiak 25 év alattiak (180 napot (180 napot meghaladó meghaladó

biztosítási idő)biztosítási idő)

55 év felettiek55 év felettiek

Részkedvezmény Részkedvezmény mértékemértéke

27 %27 % 14,5 %14,5 %14,5 %14,5 %

KKedvezmény edvezmény időtartamaidőtartama

foglalkoztatás foglalkoztatás első első

2 éve2 éveéletkor eléréséigéletkor eléréséig

az életkor felett az életkor felett folyamatosanfolyamatosan

SzakképzettségSzakképzettségetet

nem igénylőnem igénylőmunkakörbenmunkakörbenfoglalkoztatottfoglalkoztatott

akak

Tartós álláskeresők Tartós álláskeresők (előző 9 hónapból(előző 9 hónapból

6 hónapig 6 hónapig álláskereső)álláskereső)

Kisgyermekes Kisgyermekes anyák*anyák*

Részkedvezmény Részkedvezmény mértékemértéke 14,5 14,5 %%

27 %27 %114,5 4,5 %%

27 %27 %114,5 4,5 %%

kedvezmény kedvezmény időtartamaidőtartama időkorlát nélkülidőkorlát nélkül

ffoglalkozoglalkoz--tatás első tatás első 2 évében2 évében

3. 3. évbenévben

ffoglalkozoglalkoz--tatás tatás elsőelső2 évében2 évében

3. 3. évbenévbenMegjegyzés:Megjegyzés:* a 2012 december 31-én fennálló munkaviszony esetén is * a 2012 december 31-én fennálló munkaviszony esetén is

alkalmazhatóalkalmazhatóA bevezetésre kerülő adókedvezmények a A bevezetésre kerülő adókedvezmények a Start PluszStart Plusz, , Start ExtraStart Extra vagy vagy Star BónuszStar Bónusz kártyák alapján járó adókedvezménnyel, illetve a kártyák alapján járó adókedvezménnyel, illetve a munkabérek nettó értékének munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezménnyelmegőrzését célzó adókedvezménnyel együttesen nem érvényesíthetőkegyüttesen nem érvényesíthetők..

Munkáltatót megillető adókedvezmény mértéke:Munkáltatót megillető adókedvezmény mértéke:

Page 4: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata)Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata)– 6 millió Ft alatti árbevételű mikro vállalkozások számára6 millió Ft alatti árbevételű mikro vállalkozások számára– Főállású kisadózók számára Főállású kisadózók számára havi 50.000 Ft kiadást jelenthavi 50.000 Ft kiadást jelent..– Mellékállású kisadózó esetén Mellékállású kisadózó esetén havi 25.000 Ft kiadást jelethavi 25.000 Ft kiadást jelet..

Kisvállalati adó (Kiva)Kisvállalati adó (Kiva)– Az átlagos állományi létszám nem haladhatja meg a 25 főtAz átlagos állományi létszám nem haladhatja meg a 25 főt– A bevétel nem érheti el a 25 millió Ft-ot.A bevétel nem érheti el a 25 millió Ft-ot.– A mérleg főösszege nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot.A mérleg főösszege nem haladhatja meg az 500 millió Ft-ot.– Az adó mértéke 16%. Az adó mértéke 16%. Kiváltja a társasági adót, a szociális Kiváltja a társasági adót, a szociális

hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást.hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást.

Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013.

Page 5: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak munkahelyteremtő beruházásainak

támogatásatámogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Cél:Cél:– A Kis- és középvállalkozások piaci pozícióik megerősítése, A Kis- és középvállalkozások piaci pozícióik megerősítése,

versenyképességük növelése, az új munkahelyek létrehozását versenyképességük növelése, az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása,eredményező beruházások támogatása,

– A vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása, a A vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése,foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése,

– országosanországosan 700-800 700-800 KKV-nál KKV-nál 5.2005.200 új munkahelyúj munkahely jöhet létre, jöhet létre, ezenkívül legalább ezenkívül legalább 10.00010.000 munkahely megőrzése válik lehetővé. munkahely megőrzése válik lehetővé.

Rendelkezésre álló forrás:Rendelkezésre álló forrás: 10 milliárd10 milliárd Ft az NFA központi Ft az NFA központi keretéből.keretéből.

Támogatás igénybevétele:Támogatás igénybevétele: 2013.2013. február 14-től – április 5-igfebruár 14-től – április 5-ig lehet pályázni.lehet pályázni.

Pályázati dokumentáció:Pályázati dokumentáció: www.kormany.hu vagy vagy www.munka.hu honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és a honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és a munkaügyi kirendeltségeken - a kistérségi és települési listák munkaügyi kirendeltségeken - a kistérségi és települési listák kivételével - átvehető. kivételével - átvehető.

Page 6: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak munkahelyteremtő beruházásainak

támogatásatámogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Pályázók köre:Pályázók köre:A pályázaton kizárólag A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel Magyarországon székhellyel vagy az vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon rendelkező KKV-k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon telephelyük, telephelyük, fióktelepükfióktelepük van, az alábbiak szerint: van, az alábbiak szerint:

● ● gazdasági társaságokgazdasági társaságok, ,

● ● jogi személyek vállalataijogi személyek vállalatai,,

● ● külföldi székhelyű vállalkozások,külföldi székhelyű vállalkozások,

● ● szövetkezetekszövetkezetek,,

● ● egyéniegyéni vállalkozók.vállalkozók.

Page 7: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: Nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új

munkahely.

Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan legfeljebb 3 millió Ft/új munkahely mértékig:

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft,

b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

Page 8: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

További kiegészítő támogatás:

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft,

Page 9: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

A támogatás mértéke:– A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió

Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

– A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. Ez utóbbi, 100 millió Ft összegű kiegészítő támogatás a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál már 150 új munkahely létesítése esetén elnyerhető.

Támogatási előleg:– A pályázók különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási

előleget igényelhetnek. – Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ mérlegelési

jogkörben dönt. – Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet,

amelyet a munkaügyi központ a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére.

Page 10: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Pályázóval szemben támasztott feltételek:– a beruházásban érintett telephelye telephelyként bejegyezve

szerepel,– beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő

tevékenység a tevékenységei között szerepel,– a beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig befejezi, – a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,

– építési beruházás esetén rendelkezik elvi hatósági engedélyekkel,– a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás

befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti,

– a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,

– legalább 2 éves - folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,– a beruházás bekerülési költségének legalább 25 %-át saját

forrásból biztosítja,

Page 11: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Pályázóval szemben támasztott feltételekPályázóval szemben támasztott feltételek::

Megfelelő fedezetMegfelelő fedezet

1. Fedezetkedvezmény - Azonnal beszedési megbízás1. Fedezetkedvezmény - Azonnal beszedési megbízásAmennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz,nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlaniösszeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. .

2. További anyagi biztosítékok2. További anyagi biztosítékokHa a pályázó Ha a pályázó nem rendelkezik a fedezetkedvezmény (azonnali nem rendelkezik a fedezetkedvezmény (azonnali beszedési megbízásbeszedési megbízáshoz) szükséges bármely feltétellel, illetve a hoz) szükséges bármely feltétellel, illetve a támogatási összegtámogatási összeg a a 15 millió Ft-ot meghaladja15 millió Ft-ot meghaladja, az , az anyagi anyagi biztosítékbiztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik: kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik:

Page 12: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Pályázóval szemben támasztott további feltételekPályázóval szemben támasztott további feltételek::

Megfelelő fedezetMegfelelő fedezet

2. További anyagi biztosítékok2. További anyagi biztosítékok

– 120 %-át jelentő, 120 %-át jelentő, bankgarancia, vagy biztosító szervezet, bankgarancia, vagy biztosító szervezet, pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagyvagy

– 150 %-át kitevő150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló céljára szolgáló ingatlaningatlan, , vagyvagy

– 200 %-os kapcsolt fedezet200 %-os kapcsolt fedezet a biztosíték legalább 50 %-át kitevő a biztosíték legalább 50 %-át kitevő az előző két bekezdésben felsorolt biztosítékok egyike és az előző két bekezdésben felsorolt biztosítékok egyike és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog.eszközökre alapított ingó zálogjog.

Page 13: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Mikro-, kis- és középvállalkozások Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtőmunkahelyteremtő

beruházásainak támogatásaberuházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) (NFA-2013-KKV)

Elszámolható költségek:

– új műszaki berendezések, gépek, – egyéb berendezések, felszerelések, – valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom,

a licenc, a szellemi termékek felhasználási joga, és a know-how beszerzése során felmerülő költségek,

– az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek,

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés:

A pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról – a munkaügyi központ igazgatója javaslatának figyelembevételével - a nemzetgazdasági miniszter 2013. május 31-ig mérlegelési jogkörében dönt.

Page 14: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelymegőrzés támogatásaMunkahelymegőrzés támogatása

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki :

– A működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni,

– a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a kirendeltséghez írásban bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét az illetékes kirendeltséghez benyújtja,

– a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

– írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik,

Page 15: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelymegőrzés támogatásaMunkahelymegőrzés támogatása

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki :Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki :

– nem áll jogerős végzéssel elrendeltnem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, végelszámolás, felszámolásfelszámolás csődeljáráscsődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,folyamatban,

– vállalja a munkavállalónak a vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti támogatás folyósítása alatti

foglalkoztatásátfoglalkoztatását, valamint azt követően , valamint azt követően legalábblegalább a támogatott a támogatott foglalkoztatás időtartamával foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,továbbfoglalkoztatását,

– vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását kérelem benyújtását megelőző hónapbanmegelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti.statisztikai állományi létszámát nem csökkenti.

Page 16: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelymegőrzés támogatásaMunkahelymegőrzés támogatása

Támogatás mértéke:

– munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet.

– munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 50-90 százalékáig terjedő mértékben támogatás állapítható meg, ha az érintett munkavállaló – személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául

szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy

– megváltozott munkaképességű személy, vagy– foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése

érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, (4–6 órás).

– A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

Page 17: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Munkahelymegőrzés támogatásaMunkahelymegőrzés támogatása

Támogatás időtartama:Támogatás időtartama: A támogatás a felmondással érintett munkavállalók A támogatás a felmondással érintett munkavállalók

foglalkoztatásához legfeljebb 12 hónapig, havonta utólag foglalkoztatásához legfeljebb 12 hónapig, havonta utólag folyósítható.folyósítható.

Támogatás igénylése:Támogatás igénylése:A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén szerint illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén lehet benyújtani.lehet benyújtani.

Támogatás elbírálása, folyósítása:Támogatás elbírálása, folyósítása:A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt.köt.

Page 18: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

„„Első munkahely garancia” Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programközponti munkaerő-piaci program

A program célja:A program célja:

a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzése.szükséges munkatapasztalat megszerzése.

A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő szakember utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók széles körű tapasztalatának és szaktudásának munkavállalók széles körű tapasztalatának és szaktudásának átadására.átadására.

Forrása:Forrása: az NFA központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft az NFA központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft

Időtartama:Időtartama: 2013. március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a 2013. március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014-es évet.érintheti a 2014-es évet.

Page 19: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

„„Első munkahely garancia” Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programközponti munkaerő-piaci program

Célcsoport:Célcsoport: 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemeltena szakképzetlenek vagya szakképzetlenek vagya tartós álláskeresők.a tartós álláskeresők.

Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek.támogatásban részesültek.

Program elemei:Program elemei:

1. Munkaerő-piaci szolgáltatás 1. Munkaerő-piaci szolgáltatás

Pl. Munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és Pl. Munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítésmunkaerő közvetítés

Page 20: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

„„Első munkahely garancia” Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programközponti munkaerő-piaci program

2. Bérköltség támogatás 2. Bérköltség támogatás

Munkáltatói körMunkáltatói kör: : 25 év alatti pályakezdő álláskereső 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatást vállaló munkáltató számára.foglalkoztatást vállaló munkáltató számára.

Foglalkoztatási feltétel:Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló a támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. eredményezze.

Támogatás időtartama:Támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatástovábbfoglalkoztatás

Támogatás mértéke:Támogatás mértéke: munkabér és a tényleges átutalásra kerülő munkabér és a tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a legfeljebb a minimálbér szociális hozzájárulási adó 100%-a legfeljebb a minimálbér másfélszerese (147 000 Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási másfélszerese (147 000 Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéigadó erejéig

Page 21: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

„„Első munkahely garancia” Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programközponti munkaerő-piaci program

3. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése3. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése

Támogatás időtartama:Támogatás időtartama: megegyezik a bérköltség-támogatás idejével megegyezik a bérköltség-támogatás idejével

Támogatás mértéke:Támogatás mértéke: busz/vonat havi bérlet munkáltatót terhelő 86%-a busz/vonat havi bérlet munkáltatót terhelő 86%-a és munkavállalót terhelő 14%-a.és munkavállalót terhelő 14%-a.

A személygépkocsival történő munkába járás költségeinek A személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére, illetve a csoportos személyszállítás támogatásra megtérítésére, illetve a csoportos személyszállítás támogatásra nincs lehetőség. nincs lehetőség.

Támogatásokhoz szükséges kérelmek benyújtása: Támogatásokhoz szükséges kérelmek benyújtása: – bérköltség támogatás esetén: bérköltség támogatás esetén: aa munkáltató munkáltató

székhelye/telephelye/fióktelephelye szerint illetékes munkaügyi székhelye/telephelye/fióktelephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani.kirendeltségre kell benyújtani.

– utazási költség támogatás esetén:utazási költség támogatás esetén: a foglalkoztatni kívánt a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani.benyújtani.

Page 22: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Vállalkozóvá Válást Elősegítő Vállalkozóvá Válást Elősegítő TámogatásTámogatás

Támogatás állapítható meg azon munkavállaló részére, Támogatás állapítható meg azon munkavállaló részére, aki:aki:

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzőena pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a a munkaügyi központ által munkaügyi központ által legalább három hónapja legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottfolyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és rehabilitációs ellátásban részesül, és

– vállalja önmaga foglalkoztatásátvállalja önmaga foglalkoztatását–egyéni vállalkozás keretében, vagyegyéni vállalkozás keretében, vagy–új induló társas vállalkozás keretében, a társaság új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagyvagy–már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagytagjaként, vagy–a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Page 23: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Vállalkozóvá Válást Elősegítő Vállalkozóvá Válást Elősegítő Támogatás Támogatás

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:– 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza

nem térítendő formában,– legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező

legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás,

A fenti pontokban meghatározott támogatási formák együttesen nyújthatók.

A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkezni. A saját forrás mértéke a beruházás bruttó

költségének legalább 20%-a. A pályázat benyújtásának helye, határideje:2013.március 1.-től- 2013. április 15-ig2013.március 1.-től- 2013. április 15-ig személyesen vagy személyesen vagy postai úton a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi postai úton a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a pályázó lakóhelye szerint illetékes Központjának a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségére.kirendeltségére.

Page 24: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő figyelmüket!figyelmüket!