14
Balassi Bálint élete és Balassi Bálint élete és munkássága munkássága Összefoglalás Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály Magyar irodalom 7. osztály Kidolgozta: Mészáros Magdolna Kidolgozta: Mészáros Magdolna

Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály. Kidolgozta: Mészáros Magdolna. A reneszánsz költészet legnagyobb magyar képviselője. 450 éve született Zólyomban 1554. október 20. Származása: gazdag nemesi család - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Balassi Bálint élete és munkásságaBalassi Bálint élete és munkásságaÖsszefoglalásÖsszefoglalás

Magyar irodalom 7. osztályMagyar irodalom 7. osztály

Kidolgozta: Mészáros MagdolnaKidolgozta: Mészáros Magdolna

Page 2: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

A reneszánsz költészet legnagyobb A reneszánsz költészet legnagyobb magyar képviselőjemagyar képviselője

450 éve született Zólyomban 450 éve született Zólyomban

1554. október 20.1554. október 20.

Page 3: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Származása:Származása: gazdag nemesi család gazdag nemesi család Nevelője:Nevelője: Bornemissza Péter, humanista Bornemissza Péter, humanista

író és prédikátoríró és prédikátor TanulmányaTanulmányai: Nürnberg, Paduai: Nürnberg, Padua Műveltsége:Műveltsége: nyolc nyelven beszélt, antik nyolc nyelven beszélt, antik

műveltségműveltség

Page 4: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

ÉletútjaÉletútja

Heves természete sok botrányba sodorta. Heves természete sok botrányba sodorta. Rokonai kisemmizték. Vagyoni helyzetén Rokonai kisemmizték. Vagyoni helyzetén nem tudott segíteni.nem tudott segíteni.

1572 Pozsony – Rudolf koronázási 1572 Pozsony – Rudolf koronázási ünnepsége, híres juhásztáncünnepsége, híres juhásztánc

Page 5: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

1579 Eger1579 Eger – hadnagyként szolgált – hadnagyként szolgált PozsonybanPozsonyban megismerkedik Losonczy megismerkedik Losonczy

Annával, verseivel ostromolja a férjes Annával, verseivel ostromolja a férjes asszonytasszonyt

Page 6: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

1585 feleségül veszi unokatestvérét, Dobó 1585 feleségül veszi unokatestvérét, Dobó KrisztinátKrisztinát

Sárospatak Sárospatak várának erőszakos elfoglalása várának erőszakos elfoglalása miatt házasságát felbontjákmiatt házasságát felbontják

Page 7: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

1588 Érsekújvár1588 Érsekújvár – botrányos viselkedése – botrányos viselkedése miatt búcsút mond a hadi szolgálatnak, miatt búcsút mond a hadi szolgálatnak, Anna ismét elutasítjaAnna ismét elutasítja

1591 peres ügyeit próbálja rendezni. 1591 peres ügyeit próbálja rendezni. Elmélyülten foglalkozik a tudományokkal.Elmélyülten foglalkozik a tudományokkal.

Legjobb barátja Rimay János, később Legjobb barátja Rimay János, később költői hagyatékát gondoztaköltői hagyatékát gondozta

Page 8: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

1594. május 19. 1594. május 19. EsztergomEsztergom ostrománál ostrománál érte a végzetes golyó.érte a végzetes golyó.

Kívánságára a Kívánságára a hibbeihibbei katolikus templomba katolikus templomba temették el apja és fivére mellé.temették el apja és fivére mellé.

Page 9: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Sírfelirata:Sírfelirata: ”Gyarmathi Balassi Bálint ”Gyarmathi Balassi Bálint vitéz főúr és nagy költő Esztergomvár vitéz főúr és nagy költő Esztergomvár ostrománál 1594. május 19-én ostrománál 1594. május 19-én megsebesült, ugyanott 1594. május megsebesült, ugyanott 1594. május 25-én meghalt s e templomban 25-én meghalt s e templomban temettetett el. Szerette hazáját, temettetett el. Szerette hazáját, szerzett éneket, dalt, harcmezőn esett szerzett éneket, dalt, harcmezőn esett el. A hazáért élt, halt. E táblát Liptó el. A hazáért élt, halt. E táblát Liptó vármegye közönsége állította.”vármegye közönsége állította.”

Page 10: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

A reneszánsz embertípus A reneszánsz embertípus megtestesítőjemegtestesítője

Szerette a természetet /Tavaszköszöntő/Szerette a természetet /Tavaszköszöntő/ A vitézi életet /Egy katonaének/A vitézi életet /Egy katonaének/ A hírnevet /A Szentháromsághoz szóló/A hírnevet /A Szentháromsághoz szóló/ A szerelmet /Hogy Júliára talála/A szerelmet /Hogy Júliára talála/ Hitt Istenben /Ó, én IstenemHitt Istenben /Ó, én Istenem Verseit tudatosan magyarul írta és ismert Verseit tudatosan magyarul írta és ismert

dallamra költöttedallamra költötte

Page 11: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Téma szerint verseit felosztjuk:Téma szerint verseit felosztjuk: -szerelmes versekre:-szerelmes versekre: - -Júlia-ciklusJúlia-ciklus /Losonczy /Losonczy

Annához, pl. Júliát hasonlítja a szerelemhez/Annához, pl. Júliát hasonlítja a szerelemhez/ Célia-versekCélia-versek /Szárkándy Annához, pl. Szít /Szárkándy Annához, pl. Szít

tüzet Zsuzsánna szívemben/tüzet Zsuzsánna szívemben/ - - a vitézi életet és a természet szépségét a vitézi életet és a természet szépségét

megéneklő versekre:megéneklő versekre: /A végek dicsérete, Ó, én /A végek dicsérete, Ó, én édes hazám/édes hazám/

--istenes versekre:istenes versekre: /Mi hasznod benne…/ /Mi hasznod benne…/

Page 12: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

VerseléseVerselése Balassi-strófaBalassi-strófa Rímképlete:aab, ccb, ddbRímképlete:aab, ccb, ddb Életében szerelmes versei csak kéziratos Életében szerelmes versei csak kéziratos

másolatban terjedtekmásolatban terjedtek 1874 Zólyomradvány – megtalálták a Balassi-1874 Zólyomradvány – megtalálták a Balassi-

kódexetkódexet 1958 Pozsonyba került Bécsből a Fanchali 1958 Pozsonyba került Bécsből a Fanchali

Jób-kódex, szerelmes drámáját tartalmazza, a Jób-kódex, szerelmes drámáját tartalmazza, a Szép magyar komédiátSzép magyar komédiát

Page 13: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

VégezetülVégezetül

Ő volt az első magyar költő, aki tudatosan Ő volt az első magyar költő, aki tudatosan készült a halhatatlanságra, tematikus készült a halhatatlanságra, tematikus ciklusokba rendezte verseit.ciklusokba rendezte verseit.

Európai szintű költőnk művei a mai olvasónak Európai szintű költőnk művei a mai olvasónak is értékes olvasmányok.is értékes olvasmányok.

Page 14: Balassi Bálint élete és munkássága Összefoglalás Magyar irodalom 7. osztály

Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet