BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Kobelova BP... · Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a umění

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Kobelova BP... · Západočeská univerzita v Plzni Fakulta designu a...

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta designu a umn Ladislava Sutnara

  BAKALSK PRCE

  2014 Mria Kobelov

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta designu a umn Ladislava Sutnara

  Bakalsk prce

  MIKRO / MAKRO

  SRIE PERK EPI NA TLO

  Mria Kobelov

  Plze 2014

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta designu a umn Ladislava Sutnara

  Katedra designu

  Studijn program Design

  Studijn obor Design kovu a perku

  Bakalsk prce

  MIKRO / MAKRO

  SRIE PERK EPI NA TLO

  Mria Kobelov

  Vedouc prce: Doc. Petr Vogel, M. A.

  Katedra Designu

  Fakulta designu a umn Ladislava Sutnara

  Zpadoesk univerzity v Plzni

  Plze 2014

 • Prohlauji, e jsem prci zpracovala samostatn a pouila jen uvedench pramen

  a literatury.

  Plze, duben 2014 ..................................................

  Podpis autora

 • OBSAH

  1. M DOSAVADN DLO V KONTEXTU SPECIALIZACE..................................1

  1.1 Technologie a studium .....................................................................1

  1.2 perk na Fakult designu a umn Ladislava Sutnara .........................1

  2. TMA A DVOD JEHO VOLBY ...................................................................4

  2.1 Epilepsie .........................................................................................4

  2.2 Prvn pomoc pi zchvatu .................................................................5

  3. CL PRCE ................................................................................................7

  4. PROCES PPRAVY ...................................................................................8

  4.1 Pprava .........................................................................................8

  5. PROCES TVORBY ......................................................................................9

  6. TECHNOLOGICK SPECIFIKA ................................................................ 10

  6.1 Vrtn .......................................................................................... 10

  6.2 ezn a pilovn ......................................................................... 10

  6.3 Smirkovn ................................................................................... 11

  6.4 Tmelen, barven ........................................................................... 11

  6.5 Motorek ....................................................................................... 11

  7. POPIS DLA ............................................................................................ 12

  8. PNOS PRCE PRO DAN OBOR .......................................................... 13

  9. SILN STRNKY ..................................................................................... 14

  10. SLAB STRNKY.................................................................................. 15

  11. SEZNAM POUITCH ZDROJ .............................................................. 16

  a) Knin a periodick literatura ............................................................ 16

  b) Internetov zdroje ........................................................................... 16

  11. RESUM ............................................................................................... 18

  12. SEZNAM PLOH .................................................................................. 20

 • 1

  1. M DOSAVADN DLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

  Moja pecializcia v perku sa prejavila pri nstupe na Stredn kolu

  itkovho vtvarnctva v Kremnici, kde som mala monos sa po dobu tyroch

  rokov v praxi zoznmi so zkladnmi a pokroilejmi technikami perku, ktor

  rozvjam v mojej doterajej tvorbe. S nstupom na Fakultu designu a umn

  Ladislava Sutnara sa postupom asu zaal mj prstup k perku meni.

  1.1 Technologie a studium

  Poas tdia na Strednej kole itkovho vtvarnctva v Kremnici, som po

  prvkrt spjkovala a svoju tvorbu materilovo zameriavala na kov, najastejie

  mosadz. Venovali sme sa hlavne tvorbe starch technk, ktor sa momentlne

  v priemysle objavuj asto ako strojov vrobky. Vaka technolgii som sa nauila

  vej samostatnosti, ktor som mohla vyui k vytvraniu alch prc na Fakult

  designu a umn Ladislava Sutnara. V tvorbe a uen sa novch technolgi som

  pokroila vo vyuvan modernejch materilov.

  1.2 perk na Fakult designu a umn Ladislava Sutnara

  Poas tdia som od druhho ronka svoju tvorbu v Klauzrnych prcach

  zameriavala na vrobky inpirovan mylienkovo blzke mne samej a mojej rodine

  i zitky, s ktormi mm osobn sksenos.

  Zaiatkom druhho ronka zimnho semestra, nm bola uren tma

  Klauzrnej prce talizman a amulet. Talizmany a amulety s sasou nho

  ivota, no pre kadho maj in vznam. Vybrala som amulet, ktor je povaovan

  za predmet obdarovan tajomstvom, magickmi silami a m schopnos chrni.

  Amulet je univerzlny, o znamen, e jeho psobenie sa neobmedzuje len na

  jednu osobu.1 V mojej prci som sa nechala inpirova mylienkou Viera loveka

  v okovek pozitvne nm me pomc prekonva prekky a rchlejie sa

  vyrovna so sklamanm. Darovan alebo zdeden predmety maj v sebe nieo

  tajomn. Ich hodnotu, no nie t pean, zvyuje predovetkm osobn vzah

  1 darkness6 [online]. [cit. 23. 3. 2014]. .

 • 2

  pvodnho a nsledne novho majitea k nim.2 Vyrobila som dva kusy amuletu,

  ktor tvoria jeden. S to amulety, s dedistvom po mojom ocinovi pre ma

  a maminu. Vo vrobe som zostala stle vern kovu. Dve dut polguliky, ktor

  tvoria guu jedna je strieborn a druh zlat. Vntro vypa plexisklo trikrt

  navrstven na sebe, kvli dobrmu uchyteniu znmky. Potov znmky som volila

  poda seba, pre ma s dedistvo preto som volila nhodne vber vo fotoalbume,

  nebolo pripsan, ktor m najviu hodnotu pre neho, t hodnota bola zbieranie

  znmok. Vrchol oboch polguliiek tvoria dve zvovacie sklka. Pri dran

  polguliky v ruke a namierenm na svetlo je vemi dobre viditen potov znmka.

  Umiestnila som ich kad samostatne na vank, ktor je uit z bielej koenky

  a s naplnen perm, slia ako podstavec a zrove etue na amulet.

  V letnom semestri nm bola uren tma svetlo a tie. Naou lohou bola

  individulna reflexia a realizcia zadania na dan tmu. perky Brone Trasy

  vznikli po dlhom preman a hadan cesty do priestoru. Mylienkovo je to blzke

  mne samej a vyjadrujem to v mojej druhej prci. Je to shrn mojich trs, ktor sa

  stle opakovali a opakuj. Vyrobila som sadu deviatich bron, v ktorch kad

  jedna znzoruje trasu z bodu A do bodu B. Brone s v rznych vekostiach

  rozdelen do troch skupn poda dky trasy 5, 50, 500 km. V tejto prci som po

  prvkrt pouila in materil ako kov a to polyuretn. Zvolila som bielu a ed

  kombinciu farieb, ktor maj hne na pohad jasn symboliku dobra a zla, svetla a

  tiea. Sponu na uchytenie som vyrobila z nerezovej ocele kvli dobrej tvrdosti.

  Poslednou prcou tretieho ronka zimnho semestra bolo zadanie

  semestrlnej prce Zdalo sa mi. Sen m svoju vlastn re hovor symbolmi.3 Od

  narodenia bolo pre ma ast striedanie domovov, dvodom bolo, e som nemohla

  bva s rodimi. asto som spvala u starkej, tety, neskr to u boli internty, byty

  a u priatea. Prve to rann zobdzanie, ten moment ke otvrate oi, pohad na 2 Lukuov, Lucia. Nov as pre eny [online]. [cit. 23. 3. 2014]. . 3 THALES MILESIUS, ed., ANAXIMANDROS Z MILTU, ed. a HRAKLEITOS Z EFESU, ed. Sn: egyptsko-persko-chaldejsk obrzkov a nejnovj svtov sn: tajemstv sel, planet, planetoskop, obrzkov sn. 1. vyd. Praha: S & M, 1990. 206 s. ISBN 80-900096-0-3.

 • 3

  miestnos, kde sa vm zobraz przdnota, on klam a do minty zaostrte

  a uvedomte si, e ste plne niekde inde, kde ste v skutonosti tili by, a e sa

  vm to vetko len zdalo. Vo vetkom ma sprevdzala stolika. T sa nachdzala

  vdy v mojej blzkosti a m pre ma vek vznam. asto sa mi stvalo, e som

  padala z postele, preto m pre ma ochrann funkciu. Zvolila som ju v tejto prci

  ako symbol mjho domova. Materilovo som pokraovala v kombincii kovu

  (paknong) a polyuretnu. Konenm vsledkom prce bolo es zobrazen rznych

  stoliiek symbolizujcich druh domova, ktor som poukladala veda seba do etue.

 • 4

  2. TMA A DVOD JEHO VOLBY

  Tmou mojej bakalrskej prce je MIKRO / MAKRO. S vobou mylienky

  som zo zaiatku nemala problm. Snaila som sa njs nieo, o by sedelo mne

  samej a s m by som ja sama mala sksenos alebo bola toho sasou. To, e je

  to bakalrska prca, tak tak vek by to potrebovalo mylienku. K celkovej

  mylienke som sa dopracovala sksenosou zo ivota, ktor ma natoko zasiahol,

  a stal sa hlavnou mylienkou mojej bakalrskej prce. To, e som tu na svete

  a mm monos tudova o ma bav, za vetko akujem prve mjmu ocinovi.

  Ocino mal ako mal nehodu. Pri pde z bicykla si udrel hlavu, o mu spsobilo

  natrvalo chorobu epilepsiu, ktorej sa nemohol zbavi a stala sa sasou jeho

  kadodennho ivota. V detskom veku som to nechpala, nevedela som o mm

  pri