8
Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító új szabályozás Az új IFRS szabályozás hatása túlmutat a pénzügyi területeken IFRS Gyakorlati tudnivalók

Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító új szabályozásAz új IFRS szabályozás hatása túlmutat a pénzügyi területeken

IFRS Gyakorlati tudnivalók

Page 2: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Tudnivalók• ANemzetköziSzámviteliStandardbizottság(InternationalAccountingStandardsBoard(IASB))ésazamerikaiPénzügyi

ElszámolásiStandardokBizottsága(FinancialAccountingStandardsBoard(FASB))egyolyanközös,átfogóstandardotadottkiazárbevétel-elszámolásról,amelycsaknemvalamennyi,azárbevételelszámolásáhozkapcsolódó,jelenlegérvényesIFRS,illetveUSGAAPrendelkezéstfelülírja.

• Azújszabályozásmindencégszámáramástjelent,egyesesetekbenakárkomolymértékbenisváltozhatazárbevételelszámolása.Mármostérdemesmindencégnekfelmérniazújszabályozásvárhatóhatásait,annakérdekében,hogyastandardokbevezetéséreidőbenfelkészülhessenek.

• Astandarda2017.január1-jén,illetveazeztkövetőpénzügyiidőszakoktólérvényes,deazIFRSkorábbialkalmazástismegengedazegyesországokban.

Áttekintés 2014májusábanazIASBésazFASBIFRS15témaszámmalmegjelentettékavevőkkelkötöttszerződésekbőlszármazóárbevételelszámolásárólszólóúj,közösstandardotIFRS 15Revenue from Contracts with Customerscímmel,amelyszintevalamennyi,azárbevételtárgykörébeneddigmegjelentIFRS,illetveUSGAAPkövetelménytfelülírja.

Azújalapelvszerintavállalkozásazárbevételtakkorszámoljael,amikorárutvagyszolgáltatástadátavevőnekolyanösszegben,amelytükröziaztazellenértéket,amitazadottáruértvagyszolgáltatásnyújtásáértcserébeavállalkozásjogosnaktart.Ajelenlegérvényeselőírásokhozképestígyjóvaltöbbbecsléstésmérlegeléstkellmajdalkalmazniukavállalkozásoknak.

Astandard2017.január1-jétőlalkalmazandó(aUSGAAPszerintibeszámolástalkalmazóközérdeklődésnekkitett„publicentities”esetébena2016.december15.utánkezdődőéveséstörtidőszakoktól).AzIFRSmegengediastandardkorábbialkalmazásátaUSGAAPalapjánjelentőközérdeklődésnekkitett„publicentities”kivételével.

AzIFRS15várhatóanhatássalleszazárbevételmérésére,elszámolásáraésapénzügyikimutatásokbantörténőbemutatására,amitöbbnyirenemcsupánavállalkozáslegfontosabbpénzügyiteljesítménymutatója,deegybenabefektetőkéselemzőkáltalleginkábbvizsgáltmutatóis.Azújstandardhatásainakmegismerése,azérintettfelekkelmegfelelőidőbentörténőkommunikációésazidőbentörténőtervezésalapvetőenmeghatározzaabevezetéssikerét.

Azárbevételükmérésébenésazelszámolásidőpontjábanjelentősváltozásranemszámítóvállalkozásoknakislegalábbafeltételezéseikmegerősítéséreszükségüklesz.Ígymegkellvizsgálniuk,hogybelsőszabályaikat,eljárásaikat,kontrolljaikatésrendszereiketholésmilyenmértékbenkellmódosítaniukannakérdekében,hogyazárbevételteredményezőtranzakciókatmegfelelőenértékeljékazújstandardszerint.Mindemellettpedigajelentősmértékbenmegnövekedettközzétételikövetelményekreisfelkellkészülniük.

Azérintettcégeknekrendkívülkomolyfeladatotjelentmajdazújszabályokravalófelkészülés,ezértmáridőbenmegkellkezdeniükamunkát,hogybiztosítanitudjákazökkenőmentesátmenetet.

Az IFRS szerinti beszámolót készítő gazdálkodóknak a jelenlegi árbevétel-elszámolási standardhoz képest több becslést és döntést kell majd alkalmazniuk.

Új, ötlépéses árbevétel-elszámolási modell:1. lépés:Avásárlókkalkötöttszerződésekazonosítása

2. lépés: Azegyesszerződésekteljesítésrevonatkozókötelmeinekmeghatározása

3. lépés:Atranzakcióáránakmeghatározása

4. lépés: Atranzakcióáránakhozzárendeléseaszerződésteljesítésikötelmeihez

5. lépés:Árbevételelszámolása,amintavállalkozáselegetteszateljesítésikötelmeinek.

Page 3: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Nem csak az elszámolás változikMivelazújstandardalapvetőenmindengazdálkodóravonatkozik,ígynemmeglepő,hogyazárbevételelszámolásátérintőváltozásokszámosüzletifunkciórahatássallehetnek.

AzújstandardvárhatóanszélesebbkörűhatásaimiattabevezetésselkapcsolatosfeladatoknakapénzügyiosztályontúlazIT,ajogi,azértékesítési,amarketing,aszemélyzetifunkciókra,abefektetőikapcsolatokra,valamintafelsővezetésreiskikellterjedniük.Enneksorántöbbmunkafolyamatot,többekközöttazalábbiakatisfigyelembekellvenni:

• Számviteliéspénzügyibeszámolás

• Adózás

• Üzletifolyamatokésrendszerek

• Változáskezelés,kommunikációésképzés

Aprojektmenedzsmentnekkritikusszerepeleszazegyesüzletifunkciókszerepeinekösszehangolásában,valamintamunkafolyamatokzökkenőmentesműködésénekbiztosításábanahatáridőkbetartásamellett.

Ellenőrzési környezet

Adótervezés

Szektor-specifikusproblémák

Projekt-menedzs-

ment

Befektetői kapcsolatok

Munkavállalói juttatások

Menedzsment-információk

Folyamatok és rendszerek

Üzletmenet

Oktatás és kommunikáció

Árbevételi elszámolás

hatásai

A bevezetés számviteli aspektusai Azárbevételelszámolásáravonatkozóújstandardbevezetéseésalkalmazásaigenkomplexfeladatotjelent.Ezértfontos,hogyaszámvitelielszámolásváltozásánakimplementálásaegyátfogómódszeralapjántörténjenmeg,amelybiztosítjaastandardhatékony,szervezett,kockázatokésköltségeshibákvagykésedelemnélkülibevezetését.

Ehhezazalábbiötszakaszbólállómodelltjavasoljuk:

Jelenkiadványunkbanadiagnosztikaiszakasszal–azazabevezetésifolyamatkezdőpontjával–foglalkozunk.Habáratöbbinégyszakaszszinténalapvetőenfontosabevezetéssikereszempontjából,azoknagymértékbenfüggnekazadottvállalkozásegyeditényezőitőléskörülményeitől.Atovábbiszakaszokmeghatározómértékbenépülnekazelsődiagnosztikaszakasz.eredményeire.

Diagnosztika Tervezés Megoldás kidolgozása Bevezetés Utómunkálatok

A számviteli, beszámolási és adózási eltérések, valamint ezeknek az üzleti folyamatokra és IT rendszerekre gyakorolt hatásának meghatározása

A projektinfrastruktúra kialakítása, a projektvezetés, összeállítása, kész térképpel és változás-kezelési stratégiával

Megoldások meghatározása, megvalósítási terv készítése és megoldások kidolgozása az egyes munkafolyamatokra

Megoldások jóváhagyatása és végrehajtása valamennyimunkafolyamatra

Elhalasztott tételek rendezése és átmenet a működési modellben

Page 4: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

A diagnosztikai szakaszAstandardbevezetésévelkapcsolatosszámviteliváltozásötszakaszaközültalánazelső,adiagnosztikaiszakaszalegkritikusabb,mivelezszolgálabevezetéstöbbiszakaszánakalapjául.Ebbenaszakaszbanavállalkozásnakaztkellfelmérnie,hogyazújstandardmilyenhatássalleszacégvalamennyijelentősbevételiforrására.

1. A hatókör megállapítása

Ajelentősésegyedibevételiforrásokmeghatározásáhozavállalkozásnakajelenlegisalkalmazottárbevétel-elszámolásistandardokésértelmezésszellemébenkelláttekintenietermék-ésszolgáltatáspalettáját.Ezenkívülolyantovábbitényezőketisfigyelembekellvenni,mintaföldrajzielhelyezkedés,aszerződéstípusai,vagyazértékesítésicsatornák,hiszenezekisbefolyásolhatjákajelentősvagyegyedibevételiforrásokmeghatározását.

2. A hatás felmérése

Ahatókörmegállapításátkövetőlépésazújstandardalkalmazásaazegyesbevételiforrásokbólreprezentatívjelleggelkiválasztottszerződésekkörére,figyelembevéveavonatkozórendszerekre,folyamatokra,jövedelemadózásraésaváltozáskezelésregyakorolthatásátis.

Mindezekhezeljárásisegédletkéntfelhasználhatjákamunkafolyamat-példákattartalmazó,2014júniusábanmegjelent,“ApplyingIFRS:Acloserlookatthenewrevenuerecognitionstandard”címűkiadványunkat.

3. Jelentős döntések és becslések

Adiagnosztikaiszakaszfolyamánavállalkozásnakkikellválasztaniaazokatalegfontosabbdöntéseketésbecsléseket,amelyeketazújstandardalkalmazásáhozmajdhasználniakell.Mivelazújmodellspecifikusútmutatáshelyetttágabbanértelmezhetőalapelvekethasznál,agazdálkodóknakamostanigyakorlathozképesttöbbdöntéstkellhozniuk,illetvetöbbbecsléstkellmajdalkalmazniuk.Ilyen,jelentősdöntéstigénylőterületeklehetnekpéldáulazalábbiak:

3.1 Az egyes szerződések azonosítása

Avállalkozásnakfigyelembekellvennie,hogyegyadottmegállapodásazIFRS15szerintelszámolandószerződésesjogviszonynakminősül-e.Szerződésmódosításeseténazújkövetelményekalkalmazhatóságaugyancsakjelentősmértékűdöntéstigényel.Például,elkelldönteni,hogyazadottmódosításavevőkelkötöttújszerződésnekminősül-evagymármeglévőszerződésrészekéntszámolandó-eel.

3.2 Elkülönülő teljesítési kötelezettség azonosítása

Azelkülönülőteljesítésikötelezettségazonosításaazújstandardegyikkülönösennagykörültekintéstigénylőaspektusa.Ennekmeghatározásáhozavállalkozásnakfigyelembekellvennieazadottmegállapodáshozkapcsolódótényeketéskörülményeket,amelyekbirtokábankelleldöntenie,hogyafelajánlotttermékeketésszolgáltatásokategyvagytöbb,különállóteljesítésikötelezettségkéntszámoljael.

Például,astandardgaranciáliskötelezettségetmeghaladószolgáltatástbiztosítógaranciálisszerződésszolgáltatástípusúgaranciánakminősül,amikülönteljesítésikötelezettségkéntszámolandóel.Aszolgáltatástípusúgaranciáhozrendeltárbevételelhatárolásrakerüléscsakajótállásikötelezettségteljesítésekorkerülbevételkéntelszámolásra.Azújstandardnagyobbmértékbenigényeldöntéstegyrésztabbanatekintetben,hogyajótállásszolgáltatástípusúnakminősül-e,másrészt,hogyazilyenjótállásbólszármazóárbevételtmikorszámoljákel.

3.3 Változó ellenérték és megszorítások

Atranzakcióáránbelüliváltozóellenértékmeghatározásáhozazújstandardelőírjaa“várhatóérték”vagya“legvalószínűbbösszeg”módszerekhasználatát.Avállalkozásnakaztamódszertkellalkalmaznia,amelyikmegbízhatóbbanjelzielőreaztazellenértéket,amelyreavállalkozásjogosultlesz.Akiválasztottmódszertazutánadottszerződésrekövetkezetesenkellalkalmazni.

Aváltozóellenértékbecsültösszegénekmeghatározásaután,aváltozóellenértéketbefolyásolókorlátozótényezőketkellabecslésrealkalmazni.Ennekcéljaaz,hogyelejétvegyebevételfelülértékelésének,tehátannakbiztosítása,hogynagyonvalószínű,hogyakésőbbiidőszakokbannemfordulelőhalmozottárbevételjelentősmértékűvisszavezetése.

Avállalkozásoknakugyancsakmérlegelniekell,hogynagy-eavalószínűségeazárbevételjövőbenivisszavezetésének,ennekalehetőségnekamértékétilletveanagyságrendjétisbeleértve.

3.4 Tranzakciós ár

Avállalkozásazegyesteljesítésikötelezettségekhezatranzakciósáratarelatívönállóeladásiáraalapjánosztjafel.Ehhezavállalkozásnak–egyértelműárinformációhiányában–becslésselkellmegállapítaniaazönállóeladásiárat.

Abecslésazonbanigennehézfeladat,hanemállrendelkezésreegyértelműárinformáció,vagyhaazárukvagyszolgáltatásokfelajánlásárapromóciósjelleggel,atovábbivásárlásreményébenkerültsor.

Page 5: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Mit tehetnek a vállalkozások már most?Anaptáriévethasználógazdálkodókesetébenazújstandard2017.január1-jétőlalkalmazandó.Ateljesvisszamenőlegesáttérésimódszertalkalmazóknakazösszehasonlítóidőszakokadataitisazújstandardszerintkellbemutatni.Azidőbenmegkezdetttervezésésfelkészüléselengedhetetlenazáttéréssikeresészökkenőmenteslebonyolításához.

Ehhezmármostérdemesfigyelembevenniakövetkezőteendőket:

• Aváltozásoknagyságrendjénekmegismeréseavállalkozásbeszámolójaésüzletmenténekaszempontjából;

• Astandardbevezetésétlevezénylőprojektvezetésicsoportösszeállításaésprojekttervkészítése;

• Aválasztottáttérésimódszermeghatározása;

• Alegfontosabbdöntésekmeghozatalábanésabecslésekkialakításábanérintettszemélyekképzésiszükségleteinekmeghatározása;

• Alegfontosabbbevételiforrásokkal,aszokásostranzakciókkalkapcsolatoskérdésekésabevezetéssoránesetlegfelmerülőproblémákmeghatározása;

• Aszükségesadatokösszegyűjtésétszolgálófolyamatkialakítása;

• Tájékozódásarról,hogyazadottszektorbanmásokhogyanvezetikbeastandardot;

• AzIASBésaFASBközösáttérésimunkacsoportja(IASB/FASBJointTransitionResourceGroupforRevenueRecognition)ésabevezetésselfoglalkozómásmunkacsoportokáltalabevezetésselkapcsolatbantárgyaltkérdésekalakulásánakfigyelemmelkísérése.

3.5 Az árbevétel-elszámolás időzítése

Azújstandardelőírásaszerintazárbevételateljesítésikötelezettségekteljesülésekorszámolandóel.Ateljesítésikötelezettségekakkorteljesülnek,amikoragazdálkodóazáruvagyszolgáltatásfelettiirányítástátadjaavevőnek.Avállalkozásnakmegkellhatároznia,hogyegyadottidőszaksoránfolyamatosanvagyegyadottidőpontbanadjaátazirányítástafelajánlottáruvagyszolgáltatásfelett.Azújstandardtöbbtámponttalisszolgálazirányításátadásánakmegállapításához.Azátadásidejénekmegállapításaazonbanmérlegeléstigényel,különösenakkor,haazárukvagyszolgáltatásokátadásaegyadottidőszakalattmegyvégbe.

4. A diagnosztikai szakasz eredményei

Adiagnosztikaiszakaszértékesinformációvalszolgálabevezetéstovábbiszakaszainakmegalapozásához.Aszakaszlezárásakoravállalatnakképesnekkelllenniepontosválaszokatadniazújstandarddalérintettfontosbevételiforrásaivalésazalkalmazottbevezetésimódszerrelkapcsolatosalábbikérdésekre:

• Avállalkozásateljesvisszamenőlegesvagyamódosítottvisszamenőlegesáttérésimódszertfogjaalkalmazni?

• Azáttérésmelyjelentősteljesítménymutatókatbefolyásolja?

• Meghatározta-eavállalkozásaszámvitelirendszerekbenésfolyamatokbanszükségesváltoztatásokkörét?

• Változnifog-eavállalkozásvevőkkelfolytatottüzletigyakorlata?

• MilyenhatássalleszazIFRS15avállalkozásszámvitelipolitikájára?

• Milyenváltozásokszükségesekakontrollokban?

• Milyenhatássalleszazújstandardavállalkozásadózására?

Az IFRS 15 követelményeivel kapcsolatban részletesebb angol nyelvű szakmai információkat találhatnak IFRS weboldalunkon: www.ey.com/IFRS.

Page 6: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Miben segíthet az EY?Cégünksokoldalú,azegyesszakterületeket–számvitel,adózás,rendszerekésinformatika–jólismerőszakértőkbőlállómunkacsapatokkalsegíthetügyfeleinknekazújárbevétel-elszámolásistandardhatásainakfelmérésében.

Azalábbiakbanrészletesenfelsoroljukazújstandardátvételétilletőkérdéseketéslépéseket–adiagnosztikaielemzéstőlastandardátvételéig–egyúttalmegjelölve,hogyazegyeslépéseknélmibentudsegíteniazEY.

Azújstandardáltalánosmegismeréseésmegértése

• Azügyfélmunkatársainakcélirányosképzése–aképzésmegtervezéseéslebonyolítása;

• AzIASB,aFASB,valamintakéttestületáltalastandardbevezetésekapcsánlétrehozottközöserőforráscsoport(IASB/FASBJointTransitionResourceGroupforRevenueRecognition),illetveazAICPAstandard-bevezetésicsoportjaiészrevételeinekésálláspontjánakbemutatása.

Kérdések és lépések Hogyan segíthet az EY

Előzetesdiagnosztikaielemzés–azújstandardvárhatóhatásaiazadottvállalkozásbeszámolójára

Tanácsadásazalábbiaktekintetében:

• Adiagnosztikaielemzéshezszükségadatokösszegyűjtése;

• Avevőiszerződésekösszesítése;

• AzIFRS15értelmezéseésvevőiszerződésekretörténőalkalmazása(beleértveateljesítésikötelezettségek,atranzakcióárának,azárbevételelszámolásidejének,valamintatöbbifontosszerződéseskitételénekameghatározását);

• Következetesmódszertankidolgozásaazolyan,mérlegeléstigénylőterületekre,mintpéldáulaváltozóellenérték,aszerződéskötésiköltségek,ajótállásvagyazárbevétel-elszámolásideje,úgy,hogyazalegjobbanszemléltesseazárukésszolgáltatásokátadását;

• Azújstandarderedményregyakorolthatásainakkiszámítása;

• Ateljesítményreésalegfontosabbpénzügyimutatókra(mintpéldáulabruttófedezetre)gyakorolthatásfelmérése;

• Astandardátvételéhez,különösenakapcsolódótovábbiközzétételikövetelményekteljesítéséhezszükséges,dehiányzó,illetvenemrendelkezésreállóinformációkmeghatározása;

• Ateljesítésikötelezettségekfigyelemmelkísérését,aváltozóellenértékbecslését,aprojektekakészültségénekésfelmerültköltségekmeghatározását,valamintbeszámolóragyakorolthatásmérésétcélzófolyamatokkidolgozása.

Avállalkozásösszehasonlításahasonlóvállalkozásokkalésazágazattöbbiszereplőjével

• Amásvállalkozásokáltalalkalmazottmegközelítések,abevezetéssoránáltaluktapasztaltnehézségekésazezekrekidolgozottmegoldásokbemutatása;

• Segítségnyújtásahasonlóvállalkozások,aversenytársakésazágazatiközzétételekkiértékeléséhez,valamintannakmegállapításához,hogyazújstandardvárhatóanmilyenhatássalleszezenszereplőkpénzügyibeszámolójára.

Page 7: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

Azadatgyűjtési,kontrollésinformatikairendszerfolyamatokfelmérése

• Amásvállalkozásokáltalazújstandardkapcsánbevezetettésalkalmazottüzletifolyamatok,informatikairendszerekésbelsőellenőrzésbemutatása,ismertetése.

Azújstandarddalkapcsolatosadózásihelyzetfelmérése

• Azújstandardbevezetéseutánazügyféladózásihelyzeténekelemzésével,azadókockázatcsökkentésével,valamintazújárbevétel-elszámolásimodelladóhatásainakmeghatározásávalkapcsolatostanácsadás.

Azújstandardátvételérevonatkozótervkidolgozása

• Projektvezetésselés–tervezésselkapcsolatostanácsadás,beleértveazütemezést,afeladatokatésazerőforrásokfelosztását.

Aszámviteliszabályzatokésaszámvitelipolitikaátdolgozása,frissítése

Abevezetéshatásánakismertetéseazérdekeltekkel(elemzők,szabályozókéstulajdonosok)

• Azújstandardbevezetéseutánazügyféladózásihelyzeténekelemzésével,azadókockázatcsökkentésével,valamintazújárbevétel-elszámolásimodelladóhatásainakmeghatározásávalkapcsolatostanácsadás.

• Kommunikációstervkidolgozásávalkapcsolatostanácsadás;

• Körlevelek,nyilatkozatokmegszövegezésétilletőtanácsadás;

• Azújstandardkövetkeztébenelérthetővéválóinformációkrészletesbemutatása.

Maria [email protected]+3614518384

Bertalan [email protected]+3614518338

Kapcsolat

Page 8: Az árbevétel elszámolása: az eddigi gyakorlatot átalakító ...FILE/IFRS1… · Nem csak az elszámolás változik Mivel az új standard alapvetően minden gazdálkodóra vonatkozik,

EY |Assurance|Tax|Transactions|Advisory

Az EY-rólAzEYegyikeavilágvezetőkönyvvizsgáló,adó-,tranzakciósésüzletitanácsadástnyújtóvállalatainak.Tapasztalatunkésazáltalunknyújtottminőségiszolgáltatásoksegítségetnyújtanakabizalommegerősítésébenatőkepiacokonésagazdaságbanvilágszerte.Olyankivételesvezetőkkerülnekkimunkatársainkközül,akikközösenazértdolgoznak,hogymegfeleljenekazügyfeleinkkelszembenivállalásaiknak.Ennekérdekébenkiemelkedőszerepetjátszunkegyjobbanműködővilágfelépítésébenmunkatársaink,ügyfeleinkésaminketkörülvevőközösségekszámára.

AzEYnévaglobálisszervezetre,illetveazErnst&YoungGlobalLimitedegyvagytöbbtagjárautal,amelynekmindegyikeönállójogiszemély.AzangliaiszékhelyűErnst&YoungGlobalLimited(companylimitedbyguarantee)nemfoglalkozikügyfelekrészéretörténőszolgáltatásnyújtással.Továbbiinformációkértkérjük,látogassonelhonlapunkraawww.ey.comcímen.

©2014Ernst&YoungKft.Mindenjogfenntartva.

Ajelenanyagcéljacsakáltalánostájékoztatás,ésnemminősülhivataloskönyvvizsgálói,adó-vagyüzletitanácsadásnak.Kérjük,keressefeltanácsadóját,haspecifikusinformációravanszüksége.

ey.com/hu