Click here to load reader

AY PATAY - filepamahagi na sa ibat-ibang panig ng mundo, sa tingin ko ay panahon na para sa isa pang aklat sa serye na ito tungkol sa pananampala- taya—ito ay grupo ng mga madaling

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AY PATAY - filepamahagi na sa ibat-ibang panig ng mundo, sa tingin ko ay panahon na para sa isa pang...

 • “Isa kang hangal! Nais mo

  pa bang patunayan ko sa iyo

  na walang kabuluhan ang

  pananampalatayang walang

  kasamang gawa?”

  —Santiago 2:20

  Chuck Hayes

  i i

  ANG PANANAMPALATAYA NA WALANG GAWA

  AY PATAY

  Bahagi ng mga Aklat tungkol sa Pananampalataya

  Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Chuck Hayes sa:

  [email protected] thattheymayhear.com

 • Chuck Hayes

  Serye ng mga aklat tungkol sa pananampalataya

  ANG PANANAMPALATAYA NA WALANG GAWA

  AY PATAY

 • Ang iba pang mga aklat tungkol sa pananampalataya: Ang Pananampalataya ay Nagsisimula sa Pakikinig

  Ang Pananampalatayang Nagtatagumpay

  Ang Pananampalataya na Walang Gawa ay Patay Karapatang Magpalathala © 2016 ni Chuck Hayes

  Nakareserba ang lahat ng karapatan. Alinmang bahagi ng aklat na ito ay hindi maaaring kopyahin, iimbak sa lalagyan o kaya ay ipamahagi sa anu- mang porma at kaparaanan, kung walang paunang pahintulot na ipinadala sa may-akda.

  Inilimbag sa United States of America.

  Ang mga talatang ginamit sa aklat na ito ay mula sa Magandang Balita Biblia © 2012 ng Philippine Bible Society, 890 United Nations Avenue, 1000 Manila, Philippines. Ginamit ng may pahintulot.

  Ang pabalat at disenyo ay ginawa ng www.ChristianEditingServices.com

  Ang kumpletong mga aklat tungkol sa pananampalataya ay matatagpuan din sa pamamagitan ng Kindle format sa: www.amazon.com.

  Isinalin sa Tagalog ni Bro. Edgar V. Villaflores ng In Christ Grace Community Church—Labo, Camarines Norte, Philippines.

 • Ang Ebanghelyo (Mabuting Balita) Ang Diyos Ama ay ipinakita ang napaka-saganang kayamanan ng Kanyang biyaya at pag-ibig sa sanlibutang makasalanan sa pama- magitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak, ang umiiral na Salita mula pa sa walang hanggan ay nagkatawang-tao. Ang Kanyang misyon ay malinaw: inialay Niya ang Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para payapain at alisin ang galit ng Diyos Ama, at bayaran ang mga kasalanan ng Kanyang bayan. Pagkalipas ng tatlong araw, Siya ay muling bumangon mula sa mga patay. Ang pagkabuhay na muli ay totoong nangyari at bahagi na ito ng kasaysayan! Sinumang makarinig ng mensahe ng ebanghelyo, tinaya ang halaga nito, at tumugon sa pamamagitan ng pagsisi ng kasalanan at pagsampalataya kay Jesu-Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita ngayon!

 • Mga Minamahal na Mambabasa:

  Dahil sa “Ang Pananampalataya ay Nagsisimula sa Pakikinig” ay nai- pamahagi na sa ibat-ibang panig ng mundo, sa tingin ko ay panahon na para sa isa pang aklat sa serye na ito tungkol sa pananampala- taya—ito ay grupo ng mga madaling basahing aklat na ang layunin ay ipaliwanag ang kalikasan at epekto ng tunay na pananamplataya. At ang magandang kasama ng aklat na “Ang Panananampalataya ay Nagsisimula sa Pakikinig” ay talakayin ang relasyon ng tunay na pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa at ikumpara ito sa patay na pananampalataya na walang gawa.

  Mula sa pagkabata hanggang sa edad na tatlumpo at tatlong taong gulang, ako ay nagtataglay ng patay na pananampalataya. Na ang ibig sabihin ay ang pananampalataya ko kay Jesu-Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang aking pananampalataya ay hindi nakikita sa aking mga gawa. Huwag kayong magkamali; ako ay naging kumbinsido na isang

  ‘Cristiano’. Ngunit maaaring sabihin sa akin ni Santiago na: “Isa kang hangal! Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? ” (Santiago 2:20). At ito ang dahilan ng pagsulat ko ng “Ang Pananampataya na Walang Gawa ay Patay”.

  Natatakot ako na marami ang nagpahayag ng kanilang panana- mpalataya sa persona at gawain ni Jesu-Cristo; ngunit, katulad ng nabanggit ko sa itaas, ay walang ebidensya ng kaligtasan sa mga gawa. At maaari din naman, mahal na mambabasa, pagkatapos mong basahin ang mga susunod na pahina, ay madiskubre mo na ang iyong pananampalataya ay patay rin. Kung ganoon, maaar- ing magkaroon ng “kagalakan sa langit” (Lukas 15:7) sa iyong pagsisi at pananampalataya kay Jesu-Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas—sa unang pagkakataon!

  Chuck Hayes

 • 1

  Hindi pa natatagalan matapos tumama ang Hurricane Katrina noong 2005, ako at ang isang kaibigan ko ay pumunta sa lung- sod na malapit sa New Orleans, Louisiana, USA, para sa isang maikling lakbay-misyon. Habang kami ay naroroon, ay nakita namin mismo ang mga naging pinsala ng bagyong iyon na

  “Category 3”. Dahil nangangailangan ng pagkain, tubig, damit at kanlungan/bahay, ang mga biktima ay dumagsa sa mga kalapit na bayan, lungsod at maging sa ibang estado ng Amerika upang maghanap ng mapagkakanlungan. Marami ang nagpakita ng habag sa mga nakaligtas sa trahedya, ngunit ang ilan—kasama na ang mga iglesya doon, ay hindi naawa.

  Hindi ko malilimutan ang aking pakikipag-usap sa isang pastor doon. Habang kami ay nakaupo sa kanyang opisina, ang sabi ko: “Napansin ko na ang ilang mga iglesya ay nakasara ang kanilang mga pintuan.”

  ANG PANANAMPALATAYA NA WALANG GAWA

  AY PATAY

 • Ang PANANAMPALATAYA na Walang GAWA ay PATAY

  2

  Ang pastor ay tumingin sa akin at napabuntong-hininga, habang nagpapaliwanag ng ganito: “Ang mga iglesya ay tumang- ging buksan ang kanilang mga pintuan. Natatakot ako para sa kanila. Katulad ng sinabi ni Santiago, ‘Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay’” (Santiago 2:20).

  Kung Sabihin ng Iba Dahil sa kanyang malasakit sa mga kababayang Judio (Santiago 1:1), si Santiago na kinakapatid ni Jesus, naging pinuno ng iglesya sa Jerusalem, at sumulat ng liham na nagtataglay ng kanyang pan- galan, ay hinamon sila ng sabihin niya na: “Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili” (Santiago 1:22). Hindi sapat na marinig lamang nila ang salita; dapat nilang gawin (sundin) ang salita ng Diyos! Kung sila ay magiging mati- yaga sa pagsasagawa ng salita, sila ay pagpapalain (Santiago 1:25; Juan 13:17). Ngunit kung sila ay makikinig lamang, ay parang dinadaya nila ang kanilang sarili.

  Maliwanag na marami ang tumutugma sa huling paglalar- awan, sapagkat nagtanong si Santiago: “Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya’y may panana- mpalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? (Santiago 2:14). Ang hindi pinangalanang tao ay “nagsasabi na siya ay may pananampalataya” kay Jesu-Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas—partikular na ang katotohanan sa Kanyang pagka-Diyos, kapangyarihan, at pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ngunit hindi sinabi ni Santiago na ang hindi pinangalanang tao ay may tunay na pananampalataya, kung hindi sinabi ng taong iyon na siya ay may pananampalataya. Malaki ang pagkakaiba nito (tingnan sa Mateo 7:21–23; 1 Juan 1:6,8,10)!

 • Chuck Hayes

  3

  Ano kaya ang dahilan para pagdudahan ni Santiago ang pananampalataya ng taong ito? Ano ang dahilan kung bakit natin pinagdududahan ang pananampalataya ng iba? Simple lang, wala silang ipinapakitang ebidensya ng pananampalataya sa pama- magitan ng mga gawa. Sila ay tagapakinig, ngunit hindi naman gumagawa. Kung kaya’t nagtanong ulit si Santiago: “Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya?” Sa madaling salita, ang pananampalataya ba ng taong ito na hindi nakikitaan ng mga gawa ay makapagliligtas sa kanya? Syempre, hindi!

  Ang Paliwanag Tungkol sa Mga Gawa Upang ipaalam ang tunay na posibilidad, hindi malinlang ang sarili at higit na maipaliwanag sa tamang konteksto ang “mga gawa”, ay sinabi ni Santiago: “Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, ‘Patnubayan ka nawa ng Diyos; magbihis ka’t magpakabusog,’ ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon?” (Santiago 2:15–16).

  Ang ibig sabihin nito: kung ang isang kapatid sa pananam- palataya ay nangangailangan ng damit at pagkain, at “sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya” ngunit “hindi naman ibinigay niya sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan” (Santiago 2:14, 16). Kung kaya ang “mga gawa” na nasa isipan ni Santiago na malinaw na hindi matatagpuan sa buhay ng taong iyon ay ang pagkaawa.1 Nakalulungkot, pero

  1 Ang “mga gawa” na positibo at negatibo na binabanggit ni Santiago sa kanyang liham ay ang mga sumusunod: maayos na pag-uugali sa kabila ng mga pagsubok (Santiago 1:2–4;12–20; 5:7–12); tamang pananaw sa mga mayayaman at mahihirap (1:19–11; 2:1–13; 5:1–6); tamang paggamit ng ating dila (1:26; 3:1–12); pagkalinga at pagprotekta sa mga ulila at mga balo (1:27); karunungan (3:13–18); hindi pakikis- ama sa sanlibutan (1:27; 4:4); kababaan ng loob (4:7–10); hindi tamang paghusga (4:11–12); walang kabuluhang pagyayabang (4:13–17); maningas na panalangin (5:13–18); at ang pangangaral at pagtatanggol sa pananampalataya (5:19–20).

 • Ang PANANAMPALATAYA na Walang GAWA ay PATAY

  4

  ang pananampalataya ng taong iyon ay hindi nagbubunga ng mga gawa na sumasalamin sa buhay ni Jesus: “Nang makita Niya ang napakaraming tao, nahabag Siya sa kanila sapagkat sila’y litung-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol . . . Pagdating ni Jesus sa da

Search related