Click here to load reader

Atlantic Grupa d.d. ... Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je ... Druga rezerviranja 2. Preneseni gubitak VII. DOBIT

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Atlantic Grupa d.d. ... Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine....

 • Atlantic Grupa d.d.

  Nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2020. godine (nerevidirano)

 • Sadržaj:

  I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2020. godine

  II. Sažeti nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2020. godine

  III. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih rezultata

 • Opći podaci:

  Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je

  u Zagrebu, Miramarska 23.

  Osnovne aktivnosti Atlantic Grupe d.d. su korporativne aktivnosti koje se odnose na planiranje

  poduzetničkih funkcija, organizaciju osnovnih djelatnosti, prikupljanje i korištenje financijskih

  sredstava, definiranje strategije i razvoja poslovanja Atlantic Grupe.

  Na dan 30. rujna 2020. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 171 radnika.

  Članovi Uprave:

  ❖ Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave

  ❖ Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj

  ❖ Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti

  ❖ Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije

  ❖ Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju

  ❖ Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat Mg i

  internacionalizaciju

  Članovi Nadzornog odbora:

  ❖ Zdenko Adrović, predsjednik

  ❖ Siniša Petrović, zamjenik predsjednika

  ❖ Anja Svetina Nabergoj, članica

  ❖ Monika Elisabeth Schulze, članica

  ❖ Franz Josef Flosbach, član

  ❖ Aleksandar Pekeč, član

  ❖ Lars Peter Elam Håkansson, član

  Na dan 30. rujna 2020. godine temeljni kapital Atlantic Grupe d.d. je iznosio 133.372.000,00 kuna

  podijeljenih u 3.334.300 redovnih dionica, svake nominalnog iznosa 40,00 kuna.

 • Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2020. godine:

  Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2020. godine, Atlantic Grupa d.d je

  ostvarila 387.092.175 kuna poslovnih prihoda što je za 7% više u odnosu na isto razdoblje prošle

  godine. Glavninu poslovnih prihoda čine ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe.

  U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 158.274.778 kuna poslovnih rashoda što čini

  povećanje od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio poslovnih rashoda

  čine troškovi osoblja od 78.007.094 kuna koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i

  doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 32.098.760 kuna koji

  uključuju troškove održavanja, intelektualne i ostale usluge. Najveći porast u odnosu na prethodnu

  godinu odnosi se na ostale poslovne rashode koji iznose 25.216.913 kuna i koji su gotovo

  dvostruko veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje ovih troškova odnosi se

  na donacije bolnicama i ostale troškove povezane uz COVID-19 pandemiju.

  U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2020. godine, financijski rashodi iznosili su

  7.967.144 kuna te je ostvarena neto dobit u iznosu od 222.435.555 kuna, za 1% viša u odnosu na

  isto razdoblje prethodne godine.

 • ATLANTIC GRUPA d.d. SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2020. GODINE (NEREVIDIRANO)

 • do

  Godina: 2020

  Kvartal: 3

  LEI:

  Šifra

  ustanove:

  171

  KN KN KD

  RN RN RD

  MB:

  Da

  Ne

  Revizorsko društvo:

  (tvrtka revizorskog društva)

  Ovlašteni revizor:

  (ime i prezime)

  Adresa e-pošte: [email protected]

  Osoba za kontakt: Ilinčić Tatjana

  (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

  Telefon: 012413927

  Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

  (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

  Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:

  Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

  Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

  Broj zaposlenih

  (krajem

  Adresa e-pošte: [email protected]

  Internet adresa: www.atlantic.hr

  Ulica i kućni broj: Miramarska 23

  Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

  2588

  Tvrtka izdavatelja: Atlantic Grupa d.d.

  Osobni identifikacijski

  broj (OIB): 71149912416 3157002G3ENYCZEB1A25

  Matični broj

  subjekta (MBS): 080245039

  Tromjesečni financijski izvještaji

  Matični broj (MB): 01671910

  Oznaka matične

  države članice

  izdavatelja:

  HR

  Prilog 1.

  OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

  Razdoblje izvještavanja: 1.1.2020. 30.9.2020.

 • ATLANTIC GRUPA d.d.

  BILANCA NA DAN 30. RUJNA 2020., u kunama

  AOP oznaka

  Zadnji dan

  prethodne

  poslovne

  godine

  Na

  izvještajni

  datum

  tekućeg

  razdoblja

  2 3 4

  001 0 0

  002 1.433.399.790 1.477.157.043

  003 46.942.794 41.473.285

  004 0 0

  005 29.886.678 38.809.867

  006 0 0

  007 0 0

  008 17.056.116 2.663.418

  009 0 0

  010 36.701.697 85.780.721

  011 0 44.688.186

  012 19.463.104 22.966.093

  013 9.277.348 10.655.600

  014 3.911.727 6.224.403

  015 0 0

  016 0 0

  017 2.855.049 51.970

  018 1.194.469 1.194.469

  019 0 0

  020 1.345.046.264 1.345.213.731

  021 1.333.463.701 1.333.463.701

  022 0 0

  023 0 0

  024 0 0

  025 0 0

  026 0 0

  027 20.370 20.370

  028 11.562.193 11.729.660

  029 0 0

  030 0 0

  031 0 0

  036 4.709.035 4.689.306

  037 163.147.934 195.099.411

  038 0 0

  046 104.311.714 127.250.624

  047 38.302.704 75.861.232

  048 0 0

  049 3.924.098 4.356.351

  050 376.497 63.029

  051 4.389.422 13.505.618

  052 57.318.993 33.464.394

  053 6.801.126 26.426.126

  061 6.801.126 26.426.126

  062 0 0

  063 52.035.094 41.422.661

  064 0 0

  065 1.596.547.724 1.672.256.454

  8. Dani zajmovi, depoziti i slično

  9. Ostala financijska imovina

  IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

  D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

  PRIHODI

  E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)

  2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

  3. Potraživanja od kupaca

  4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

  5. Potraživanja od države i drugih institucija

  6. Ostala potraživanja

  III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)

  II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)

  1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

  V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

  C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)

  I. ZALIHE (AOP 039 do 045)

  10. Ostala dugotrajna financijska imovina

  IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)

  4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim

  interesom

  5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih

  sudjelujućim interesom

  6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim

  sudjelujućim interesom

  7. Ulaganja u vrijednosne papire

  8. Dani zajmovi, depoziti i slično

  9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

  8. Ostala materijalna imovina

  9. Ulaganje u nekretnine

  III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)

  1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

  2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

  3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

  2. Građevinski objekti

  3. Postrojenja i oprema

  4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

  5. Biološka imovina

  6. Predujmovi za materijalnu imovinu

  7. Materijalna imovina u pripremi

  3. Goodwill

  4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

  5. Nematerijalna imovina u pripremi

  6. Ostala nematerijalna imovina

  II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)

  1. Zemljište

  A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

  B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)

  I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

  1. Izdaci za razvoj

  2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver

  i ostala prava

  Naziv pozicije

  1

 • ATLANTIC GRUPA d.d.

  BILANCA NA DAN 30. RUJNA 2020., u kunama

  AOP oznaka

  Zadnji dan

  prethodne

  poslovne

  godine

  Na

  izvještajni

  datum

  tekućeg

  razdoblja

  2 3 4

  067 1.201.949.222 1.339.961.719

  068 133.372.000 133.372