of 10/10

Art.3. - cjbuzau.rocjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/04/Proiect-27.pdf · Dispozitiv Medical de Imagistica Rezonanta Magnetica Nucleara - RMN , care va functiona ca punct de lucru

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Art.3. - cjbuzau.rocjbuzau.ro/wp-content/uploads/2018/04/Proiect-27.pdf · Dispozitiv Medical de...

 • Art.3. Se aprobE modificarea statului de funclii al Spitalul Judelean deUrgenlE Buzdu conform Anexei nr.3.

  Art.4, Anexele nr. 1 -3 fac parte integrant; din prezenta hot5rere,

  Art.s. Anexele nr. 1 - 3 la Hotdr6rea nr. 300/2016 a Consiliului judeleanBuz5u, cu modificErile gi completSrile ulterioare, se completeazE 9i semodific5 conform art. 1-3.

  Art.6. N4anagerul Spitalului ludetean de Urgentd Buzdu va aduce laindeplinire prevederile prezentei hot5 16ri.

  Art.7. Secretarul judelului BuzSu va asigura transmiterea prezenteihot5reri autoritS!ilor Si institutiilor interesate.

  PRE9EDINTE,

  PETRE - EMANOIL NEAGU

  Nr.

  BUZAU.

  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

  MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

  --=--^,'---^r-,

  2018