Arctic Frontiers 2013

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magasin fra Nordlys

Text of Arctic Frontiers 2013

 • Foto

  : Ole

  sh

  eim

  /Illu

  stra

  sjon

  : Run

  e S.

  Ale

  xand

  erse

  n

  Barentshavetblir varmere ogtorsken trekkernordover. Hvor

  ender det?

  Fredag 18. januar 2013

  SIDE 20-21

  Blir torsken

  snart russisk?

  AMBASSADR:Zhao Jun.

  Kinasplaneri nord

  Side 7-9

  Intetkapplpi Arktis

  Side 2-3BESK:USAs utenriksministerHillary Clinton i Troms.

 • 24 FREDAG 18. JANUAR 2013 NORDLYS

  www.imr.no

  RessurserVi overvker og gir rd om mer enn 40VNHEHVWDQGHU5nGHQHE\JJHUSnNXQQVNDSRPEHVWDQGHQHRJPLOMHWGHOHYHUL9LIRUEHGUHURJXWYLNOHUPHWRGHUIRUEHVWDQGVEHUHJQLQJRJWHNQRORJLHQIRURYHUYnNLQJ

  Milj9LHUSDUWQHUL%MHUNQHVVHQWHUHWRJ)UDPVHQWHUHWRJIRUVNQLQJVRPUnGHWYnUWHUNOLPDHQGULQJHQHVNRQVHNYHQ-VHUIRUVNHULRJKDYEUXN9LRYHU-YnNHUKDYPLOMHWIRUnGRNXPHQWHUHDWQRUVNHKDYRJN\VWRPUnGHUHUUHLQH

  Akvakultur+DYEUXNVSURGXNVMRQHQPnYUHEUHNUDIWLJ9LIRUVNHUSnVNHYHOIHUGV\NGRPRJVPLWWHVSUHGQLQJJHQHWLVNHRJNRORJLVNHHIIHNWHUDYUPWVNRJPLOMYLUNQLQJHUDYDNYDNXOWXU

  Kyst.DUWOHJJLQJDYQDWXUW\SHQHLN\VWVRQHQJLUJUXQQODJIRUJRGHSODQYHUNORNDOWRJUHJLRQDOW2YHUYnNLQJDYN\VWHQVUHV-VXUVHURJPLOMHUJUXQQODJIRUJRGHUnGIRUEUHNUDIWLJIRUYDOWQLQJ

  FAKTA OM HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (UGHWQHVWVWUVWHPDULQHIRUVNQLQJVPLOMHWL(XURSD +DU700DQVDWWHPHUHQQ200 DYGLVVHHUIRUVNHUH +DUDYGHOLQJL7URPVRJIRUVNQLQJVVWDVMRQHUL$XVWHYROO)OGHYLJHQRJ0DWUH)RUVNQLQJVIDVLOLWHWHUL3RUVDQJHU-IMRUGHQ\JDUGHQRJ.YLQQKHUDG (LHUUHIRUVNQLQJVIDUW\GULYHUWRRJOHLHULWLOOHJJHQUHNNHNRPPHUVLHOOHVNHIDUW\9LKDUPHUHQQ2 000VHLOLQJVGJQKYHUWnU 6NDOE\JJHQ\WWQRUVNLVJnHQGHIRUVNQLQJV-IDUW\RJQ\WWIRUVNQLQJVIDUW\IRU125$' +DUPLNURELRORJLVNELRORJLVNRJ NMHPLVNODERUDWRULXPL%HUJHQ +DGGHFD960PLOONULRPVHWQLQJL2012

  Gode rd om havet Havforskningsinstituttet har ansvar for gi rd til myndighetene om forvaltning av vre hav- og kystomrder basert p den best tilgjengelige kunnskap. Vi har lange tids-serier p ressurs- og miljdata som er sentrale i vr rdgiving. All vr forskning er pen og tilgjengelig for alle. Les mer p vre hjemmesider www.imr.no.

 • NORDLYS FREDAG 18. JANUAR 2013 23

  WERE TURNING

  YOUR WORLD PSIDE DOWN

  Northern Norway has gained so much weight that everything is being turned upside down. We have a key role in Arctic and climate research, we are close to emerging markets, and the prospects of new oil and gas development make us a center for

  future knowledge.

  Closer to the future.

  U

 • 22 FREDAG 18. JANUAR 2013 NORDLYS

  ConocoPhillips er et av verdens strste uavhengige lete- og utvinningsselskaper med aktivitet i 30 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Virksomheten i Norge ledes fra selskapets kontor i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips er en av de strste utenlandske operatrene p norsk sokkel. Selskapet str bak driften av feltene i Ekofi sk-omrdet og har eierandeler i felter som Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Alvheim og Huldra.

  Gjennom samspill er det til n skapt verdier for over 1858 milliarder kroner fra dette

  !

  Vi ser framover og nordover. "#!$

  SAMSPILLer vrt fortrinn

  drivkraft foto: Kjetil Alsvik

 • ARCTIC FRONTIERS 2013NORDLYS FREDAG 18. JANUAR 2013 21

  UiT og Meteorologisk institutt. Foto: Rudi Caeyers, BFE/UiT

  russisk torsk?

  Hvis den trekker nordstover, vildet ogs bli mer torsk i Svalbard-sonen der Norge har myndighe-ten. Uansett er torskefiskerienevelregulert, nordmenn og russerefisker i hverandres soner. Situa-sjonen er stabil med avklarte av-taler, sier Berg.

  Mindre fett i fdenDet er regnet som en biologisksannhet at varmere havvann vil gikt produksjon av marin biomas-se. Professor og marinkolog

  Paul Wassmann ved Norges fis-kerihgskole har nettopp avsluttetet internasjonalt forskningspro-sjekt, Arctic Tipping Points, fi-nansiert av EU med fire millionereuro over tre r. Norske og span-ske forskere har gjennomfrt treomfattende tokt til Framstredet. ILongyearbyen er det gjort labo-ratorieforsk.

  Wassmann er ikke optimistp vegne av fiskeriene i et var-mere hav.

  Nr havisen smelter, ser vi en

  positiv effekt i frste omgang.Sollyset slipper til og dette kerprimrproduksjonen. Men iss-meltingen gir ogs et ferskvanns-lokk som hindrer omrring avvannmassene i havet. Dette erugunstig fordi lokket hindrer n-ringssalter n overflaten. Pro-duksjonen av plankton bremsesopp, sier Wassmann.

  Mindre fettForskningsprosjektet Arctic Tip-ping Points viste ogs at varmere

  havvann kan fre til mindre fett-holdig plankton. Det er heller ikkegunstig for fiskeriene.

  Den viktige og fettholdige is-havsta trives i havvann mellomnull og fire grader. Blir havvannetvesentlig varmere, vil den langtslankere raudta dominere. Re-sultatet blir negativt for arter somi dag utnytter den fettholdige is-havsta, sier Wassmann.

  Russerne vinnerWassmann spr at Russland vil

  bli en vinner etter hvert som havi-sen i nord smelter og nye omrderblitt tilgjengelig for fiske.

  Norge blir generelt en kli-mavinner, men kanskje ikkeinnen fiskeriene. Der holder jegen knapp p russerne som vil fenorme, isfrie sokkelomrder,sier han.

  DYPET: Forskere fra Universitetet tar inn sedimentprver i Framstredet.Foto: Rudi Caeyers , BFE/UiT

  KOMPLISERT: Havforsker Erik Berg p tokt. Foto: Havforskningsinstituttet

  TE: To russiske forskere forbere-der et multinett for samleplankton. Foto: R udi Caeyers

 • ARCTIC FRONTIERS 201320 FREDAG 18. JANUAR 2013 NORDLYS

  SMELTER: Mannskap, forskere og dykkere p isen i Framstredet under det skalte iAOOS-toktet (integrated Arctic Ocean Observing System) i Framstredet i regi av Norsk Polarinstitutt,

  Forskere i sving psmeltende havis. Ef-fekten p fiskerieneer usikker.

  Havforskere og biologer ivrer et-ter studere effekten av mindreis og varmere sjvann i nordom-

  rdene. Den mest ytterliggendespdommen er at den store ogviktige torskebestanden vil trek-ke vekk fra norske farvann ogdra nordover og stover, med an-dre ord inn i russiske farvann.Usikkerheten rundt prognoseneer imidlertid stor.

  Mer fisk ved SvalbardNoen fakta er ubestridte: Temperaturtrenden i Barents-havet er kende. En del fiskearter trekker nord-

  over. Langt mer torsk befinner segved, og nord for, Svalbard enn fr.

  Reagerer uventetForskeren Erik Berg ved Hav-forskningsinstituttet minner omat flere faktorer enn havtempera-turen pvirker fiskebestandene.At torskebestanden n er rekord-stor, skyldes en kombinasjon avmoderat beskatning, mindre ulov-lig fiske og en gunstigere tempe-ratur for torsk i Barentshavet.

  At det er varmere havvann, ergunstig for torsken, men samtidigugunstig for torskens viktige fdelodde, ppeker Berg.

  Havforskning innebrer studi-er av komplekse kosystemer ogsammenhenger. Noen arter, somskulle like varmere havvann, harsvmt srover. Det er ikke i trdmed prognosene.

  Seien er ett eksempel. De sis-te 10 -15 rene har den flyttet segstadig lenger sr, sier han. Rundtr 2000 ble to tredeler av seien tatt

  nord for 67. breddegrad, vedRst. N tas det meste sr for 67.

  TorskenAt torsken trekker nordover, serut til vre et faktum. Men tem-peraturen trenger ikke forklarealt. Det er s mye torsk i havet atdet er blitt trangt, det str fiskp uvante steder.

  Noen hevder at torsken tilslutt kan bli russisk, at den viltrekke st og nordover?

  Ingenting tyder p det enn.

  Smeltende is

  JOURNALIST

  ASBJRNJAKLINasbjorn.jaklin@nordlys.no

  The effects of declining iceand warmer sea water inthe High North is a topic ofgreat interest to many aca-demics. One of the moreradical of their theoriescontends that cod will migrate from the Nor-wegian waters towards Northeast and Russianterritories. However, this theory is far from bul-let proof. Some facts are undisputable: The Ba-rents Sea is getting warmer and some fish spe-cies are definetly migrating North. Others aremore uncertain, such as how complex ecosys-tems will change as a result of temperature in-crease and what effect this will have on popu-lations and migration patterns in the long-term.

  Will cod migrate to Russia?

  - , . - , , - . - . : . - , , - - .

  - ?

  FORSKER: Paul Wassmann.

 • NORDLYS FREDAG 18. JANUAR 2013 19

  VI BYGGER DEN ARKTISKE FRAMTIDEN

  www.tromso.havn.no

 • 18 FREDAG 18. JANUAR 2013 NORDLYS

  BRINGINGFRESH ENERGY

  TO THE NCS

  www.lundin

  -petroleum.com

  Lundin Norway AS

 • ARCTIC FRONTIERS 2013NORDLYS FREDAG 18. JANUAR 2013 17

  er lagt vekk

  ilbake p KV Troms. Foto: Marius Fiskum

  En telefon til russisk ptale-myndighet. Det er hva somtrengs hvis en ny Elektron-sak dukker opp.

  Samtidig som delelinjen i Ba-rentshavet fant sin lsning, bledet ogs undertegnet en pro-tokoll mellom den norske ogrussiske riksadvokaten. Manble enige om samhandle ometterforskning og ptalehnd-tering i felles saker, ala Elek-tron.

  UtsattDet har imidlertid tatt tid fp plass de konkrete prosedy-rene. Statsadvokat Lars Fause iTroms og Finnmark har purretp saken flere ganger. Pnorsk side ligger den i Justis-departementet.

  Det er stort behov for etoperasjonelt samarbeid.Som statsadvokat i Norgehar jeg behov for kunneringe statsadvokaten i Ark-hangelsk eller St. Petersburgi en akutt situasjon, under-streker Fause.

  Dersom et slikt operasjoneltsamarbeid ble etablert, villerussiske skippere som stakk avfra Kystvakten vite at russiskpoliti ventet p dem nr dekom til havn.

  nsker seghotlinetil russerne

  NSKE: Lars Fause.

  Ikke anerkjent Enkelte hevder at fiskevernsonenved Svalbard er en skjr konstruk-sjon, at den ikke er anerkjent av an-dre stater?

  Det er mye tvete argumenta-sjon p dette punktet. Fr det frsteer det ubestridt at Svalbard er norskterritorium. For d