of 236/236
Mengikut seksyen 13 Akta Bank Negara Malaysia 2009, Bank Negara Malaysia dengan ini menerbitkan dan telah mengemukakan kepada Menteri Kewangan satu naskhah Laporan Tahunan 2017 ini berserta dengan satu salinan Penyata Kewangan Tahunannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2017, yang telah diperiksa dan disahkan oleh Ketua Audit Negara. Penyata Kewangan Tahunan ini akan juga diterbitkan di dalam Warta. Bagi maksud seksyen 115 Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002, laporan tahunan berhubung dengan pentadbiran Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 dan perkara lain yang berkaitan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dimasukkan ke dalam Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2017 yang merupakan satu bahagian penting Laporan Tahunan 2017. Keperluan Berkanun Gabenor Muhammad bin Ibrahim, FCB Pengerusi Lembaga Pengarah 28 Mac 2018

AR BM 2017 - Portal Rasmi Parlimen Malaysia - AR BM 2017.pdf · Perutusan Gabenor Sorotan Penting Ringkasan Eksekutif Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2017 13 Persekitaran Ekonomi

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AR BM 2017 - Portal Rasmi Parlimen Malaysia - AR BM 2017.pdf · Perutusan Gabenor Sorotan Penting...

 • Mengikut seksyen 13 Akta Bank Negara Malaysia 2009, Bank Negara Malaysia dengan ini menerbitkan dan telah mengemukakan kepada Menteri Kewangan satu naskhah Laporan Tahunan 2017 ini berserta dengan satu salinan Penyata Kewangan Tahunannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2017, yang telah diperiksa dan disahkan oleh Ketua Audit Negara. Penyata Kewangan Tahunan ini akan juga diterbitkan di dalam Warta.

  Bagi maksud seksyen 115 Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002, laporan tahunan berhubung dengan pentadbiran Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 dan perkara lain yang berkaitan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dimasukkan ke dalam Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2017 yang merupakan satu bahagian penting Laporan Tahunan 2017.

  Keperluan Berkanun

  Gabenor Muhammad bin Ibrahim, FCBPengerusi

  Lembaga Pengarah28 Mac 2018

 • Perutusan Gabenor

  Sorotan Penting

  Ringkasan Eksekutif

  Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2017

  13 Persekitaran Ekonomi Antarabangsa 16 Ekonomi Malaysia 27 Sektor Luaran39 Rencana: Kesan Herotan Pekerja Asing Berkemahiran Rendah terhadap Ekonomi48 Rencana: Penilaian Kritis Pelaburan Langsung Luar Negeri (DIA) dan Pelaburan Langsung Asing (FDI)

  Keadaan Monetari dan Kewangan pada Tahun 2017

  61 Keadaan Monetari dan Kewangan Antarabangsa 65 Keadaan Monetari dan Kewangan Domestik

  Dasar Monetari pada Tahun 2017

  77 Dasar Monetari 78 Operasi Monetari

  Kandungan

  Prospek dan Dasar pada Tahun 2018

  85 Prospek Ekonomi Antarabangsa86 Ekonomi Malaysia90 Sektor Luaran92 Prospek Infl asi93 Dasar Monetari95 Dasar Fiskal98 Rencana: Gaji Kehidupan Wajar: Bukan Sekadar Menampung Keperluan Asas109 Rencana: Kecanggihan dan Pertumbuhan: Kedudukan Malaysia dan Implikasi Dasar119 Rencana: Merungkaikan Masa Hadapan Ekonomi Digital Malaysia: Peluang, Cabaran dan Tindak Balas Dasar

 • Kandungan

  Ahli-Ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Bank

  155 Ahli-Ahli Lembaga Pengarah157 Jawatankuasa Pengurusan 159 Jawatankuasa Dasar Monetari 161 Jawatankuasa Eksekutif Kestabilan Kewangan 163 Majlis Penasihat Shariah 165 Jawatankuasa Kestabilan Kewangan

  Penyata Kewangan Tahunan

  175 Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2017176 Penyata Pendapatan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017177 Nota-nota bagi Penyata Kewangan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017

  Tadbir Urus, Pembangunan Organisasi dan Komunikasi

  131 Ringkasan Eksekutif132 Tadbir Urus136 Pembangunan Organisasi144 Komunikasi 148 Rencana: Pelan Urusan 2018-2020: Mencorakkan Masa Hadapan Menerusi Bakat dan Teknologi151 Struktur Organisasi152 Senarai Pegawai Kanan

  Tambahan

  Glosari, Akronim dan Singkatan

 • Tahun 2017 menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan. Kemajuan dalam ekonomi global dan dalam negeri jauh melebihi jangkaan awal dengan pertumbuhan yang menyeluruh, kukuh dan terselaras. Prestasi ini dicapai meskipun terdapat ketidakpastian politik dan dasar yang terus membelenggu ekonomi utama, ancaman daripada perkembangan geopolitik dan ketidaktentuan dalam pasaran kewangan, serta volatiliti dalam harga komoditi. Ekonomi global mencatat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011, disokong oleh aktiviti pelaburan yang lebih giat dalam kebanyakan ekonomi dan prestasi eksport yang berkembang pesat, terutamanya di Asia. Keadaan ekonomi kini jauh lebih baik berbanding dengan ramalan pertumbuhan yang dibuat pada akhir tahun 2016.

  Pemulihan dalam ekonomi negara-negara maju utama telah mencapai tahap pengembangan yang memberangsangkan. Ini menandakan bahawa keadaan monetari yang selama ini longgar bagi tempoh yang berpanjangan akan melalui proses normalisasi untuk dikembalikan ke paras yang wajar. Walaupun kesan daripada proses normalisasi masih terkawal dalam pasaran kewangan, tindakan yang terlalu awal untuk mengetatkan keadaan monetari yang akomodatif berpotensi untuk mengakibatkan risiko aliran modal yang tidak stabil dan gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejajar dengan keadaan yang bertambah baik ini, ekonomi sedang pesat membangun terus mencatat pertumbuhan yang lebih mantap dan akan terus memperoleh manfaat daripada pemulihan global yang berterusan.

  Bagi Malaysia, ekonomi negara telah mempamerkan prestasi yang kukuh pada tahun 2017. Kepelbagaian struktur ekonomi Malaysia bukan sahaja meningkatkan daya tahannya, bahkan juga telah meletakkan negara pada kedudukan yang baik untuk memperoleh manfaat daripada peningkatan pertumbuhan global. Sektor luaran mendapat manfaat yang ketara daripada peningkatan global ini, dengan eksport kasar berkembang pada kadar yang terpantas sejak tahun 2004, dipacu oleh permintaan yang lebih besar daripada rakan perdagangan utama Malaysia dan harga komoditi yang bertambah baik. Permintaan dalam negeri terus menjadi penyumbang utama kepada prestasi ekonomi yang kukuh pada tahun itu, bersandarkan asas-asas ekonomi yang baik dan disokong oleh sentimen perniagaan serta isi rumah yang bertambah baik.

  Pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang pesat merupakan suatu asas yang baik untuk kita berasa optimis, tetapi ini tidak seharusnya menyebabkan kita terlalu berpuas hati dan leka. Kita perlu belajar daripada krisis-krisis masa silam dan berusaha untuk

  Perutusan Gabenor

 • mengelakkan ketidakseimbangan melampau yang boleh menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan kewangan. Walaupun kemajuan dan pembaharuan besar yang telah dicapai sejak beberapa dekad yang lalu membolehkan kita memperkukuh daya tahan, meningkatkan perkembangan asas ekonomi dan memperdalam pasaran kewangan, masih banyak cabaran yang perlu diatasi. Bagi menjamin prospek pertumbuhan, kita perlu berwaspada serta mempunyai keupayaan dan tekad yang tinggi untuk bertindak melalui langkah-langkah awalan dalam mengatasi tanda-tanda kelemahan, risiko dan ketidakseimbangan. Pertumbuhan yang kukuh pada ketika ini merupakan waktu yang amat sesuai untuk mempercepatkan langkah-langkah pembaharuan. Kekukuhan ekonomi pada masa ini tidak seharusnya melengahkan kita daripada melaksanakan tindakan dasar. Kita perlu memanfaatkan keadaan ekonomi yang sedang giat berkembang ini untuk membina ruang bagi meningkatkan fl eksibiliti dasar, memperkukuh sistem kewangan, menyokong pembaharuan sistem dan struktur dalam negeri, menangani halangan pertumbuhan jangka panjang, dan memperkasa keupayaan rakyat kita.

  Memandangkan prestasi makroekonomi yang positif dan prospek yang mantap, Jawatankuasa Dasar Monetari (Monetary Policy Committee, MPC) mengambil keputusan untuk mengembalikan dasar akomodatif monetari ke paras yang wajar pada mesyuarat MPC bulan Januari 2018. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahawa pendirian dasar monetari terus akomodatif dan bersesuaian dengan prospek pertumbuhan yang mampan. Pada masa yang sama, langkah tersebut juga mengurangkan risiko yang mungkin timbul daripada kadar faedah rendah yang berlanjutan untuk tempoh masa yang lama.

  Bank juga telah memulakan beberapa langkah awalan untuk memperteguh ekonomi pada masa hadapan. Jawatankuasa Pasaran Kewangan (Financial Markets Committee, FMC) telah melaksanakan beberapa langkah untuk membangunkan, memperkukuh dan meliberalisasikan pasaran kewangan domestik. Langkah-langkah ini khususnya ditumpukan pada usaha untuk meningkatkan mudah tunai dalam pasaran bon domestik dan menyediakan fl eksibiliti tambahan untuk perlindungan nilai. FMC juga mengumumkan inisiatif untuk menggalakkan pasaran kewangan yang senantiasa dipercayai, berdaya saing, dan berdaya tahan menerusi penerapan prinsip panduan untuk pasaran kewangan yang adil dan berkesan, serta memperkenalkan kod etika yang baharu untuk pasaran kewangan borong. Langkah ini akan terus disokong oleh tindakan tegas di pihak Bank untuk mengekalkan kestabilan pasaran kewangan. Spekulasi dan tingkah laku yang tidak rasional memerlukan pengawalan yang tegas dan lebih rasional. Terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa langkah-langkah yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang dikehendaki. Menjelang akhir tahun, volatiliti kadar pertukaran ringgit telah menurun dengan ketara, dan aktiviti spekulatif terhadap ringgit, khususnya dalam pasaran luar pesisir, telah berkurang. Pemegangan bon Kerajaan oleh bukan pemastautin berada pada tahap yang lebih mampan dan aliran perdagangan juga lebih sejajar dengan lebihan perdagangan Malaysia. Ini telah memastikan permintaan dan penawaran ringgit serta pertukaran asing dalam pasaran kini lebih menggambarkan aktiviti ekonomi asas Malaysia.

  Selain kestabilan monetari dan kewangan, sumber yang diperlukan akan disalurkan dengan secukupnya untuk menangani pelbagai halangan dalam ekonomi. Pelaburan berkualiti akan terus digalakkan bagi memastikan Malaysia meraih faedah ekonomi dan kewangan yang maksimum daripada pelaburan itu. Salah satu usaha untuk menggalakkan pelaburan dalam negeri dan pelaburan asing yang berkualiti lebih tinggi ini adalah melalui penilaian semula ke atas rangka kerja insentif pelaburan. Dasar pelaburan juga perlu mengambil kira peralihan yang sedang berlaku dalam rantaian nilai global dan kemajuan teknologi, serta menggalakkan kemajuan ekonomi negara ke tahap kompleksiti yang lebih tinggi. Dalam pasaran

 • pekerja, terdapat usaha bersepadu untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja, terutamanya dalam sektor kewangan, bagi memenuhi tuntutan ekonomi yang pesat berubah. Lebih penting lagi, usaha ini perlu dipadankan dengan pewujudan peluang pekerjaan yang berkualiti. Penyertaan Bank secara aktif dan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan utama untuk menubuhkan Biro Statistik Buruh Malaysia (Malaysian Bureau of Labour Statistics) membuktikan komitmen Bank dalam usaha untuk menambah baik statistik pasaran pekerja, termasuk pewujudan pekerjaan, upah dan tempoh masa bekerja, serta kadar pusing ganti dan pengambilan pekerja. Pembangunan penunjuk yang mempunyai kekerapan tinggi dan boleh diyakini ini akan dapat membantu penggubalan dasar berasaskan data yang lebih informatif bagi menangani isu-isu yang membabitkan tenaga kerja. Secara kolektif, usaha ini membentuk visi sebagai sebuah ekonomi yang lebih maju dan seterusnya menyokong aspirasi negara untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju.

  Selain meletakkan sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang mantap dan mampan, Bank sedar akan kepentingan untuk mencapai pertumbuhan yang saksama dan inklusif. Bank terus memberikan tumpuan pada beberapa usaha penting untuk menggalakkan rangkuman kewangan yang mendorong penyertaan yang lebih besar dalam segmen masyarakat yang terpinggir daripada perkhidmatan kewangan. Di samping itu, langkah-langkah terus dilaksanakan dengan kerjasama agensi lain untuk memperluas penyelesaian pembiayaan bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), khususnya, dalam menyokong inovasi dan automasi bagi meningkatkan daya saing mereka.

  Bank turut akur tentang jurang perbezaan antara angka agregat makroekonomi yang kukuh dengan sentimen dan pengalaman yang dialami oleh rakyat. Pencapaian satu perkara sahaja tanpa manfaat yang menyeluruh mungkin akan mengurangkan keberkesanan dasar. Oleh itu, tumpuan yang lebih utama telah diberikan pada usaha untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan orang ramai bagi memberikan maklumat yang lebih jelas dan seterusnya dapat diguna pakai untuk merumus dasar. Keperluan terhadap penilaian dasar yang berterusan juga perlu diutamakan. Hal ini juga mustahak untuk memastikan agar dasar dapat menjana hasil yang dihasratkan. Misalnya, dasar yang membabitkan isu kos sara hidup tidak sewajarnya tertumpu hanya pada penyelesaian berkaitan dengan kos, tetapi harus juga meliputi langkah-langkah yang meningkatkan pendapatan rakyat. Pemberian gaji kehidupan wajar yang setara dengan produktiviti boleh menjadi suatu langkah ke arah mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dan berkualiti. Tindakan dasar yang terselaras untuk menangani isu perumahan mampu milik dan kenaikan kos penjagaan kesihatan boleh meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun begitu, tidak ada laluan pintas untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang sudah berakar umbi. Oleh itu, Bank akan terus aktif memberikan sumbangan dan menggiatkan usaha untuk menyokong apa jua bentuk penyelesaian bagi mencapai matlamat pertumbuhan yang akan memberikan manfaat kepada semua segmen masyarakat.

  Fleksibiliti dan pragmatisme dasar juga amat penting. Apabila ekonomi dan pasaran kewangan berkembang, rangka kerja dasar yang terlalu tegar akan bersifat mengekang dan tidak fl eksibel. Dalam persekitaran yang berdaya saing dan pesat berubah ini, Bank akan sentiasa menilai kembali, menjajarkan semula dan memperkemas dasar untuk memastikannya kekal relevan. Bank akan terus terbuka kepada idea yang mungkin di luar pemikiran yang lazim; bersemangat untuk membuat inovasi; dan bersedia untuk bertindak dengan tegas bagi mengatasi kelemahan dasar demi manfaat ekonomi.

  Meskipun dasar yang tepat merupakan sesuatu yang amat penting untuk menyediakan persekitaran yang mendorong kepada perkembangan ekonomi, namun sektor swasta seharusnya menjadi

 • penggerak utama dalam perubahan dan memacu ekonomi ke arah yang lebih canggih dengan aktiviti nilai tambah yang meningkat dan produktiviti yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penampan, kapasiti dan keupayaan perlu diperkukuh untuk mengharungi arus perubahan ekonomi. Pelaburan strategik, baik dalam bentuk modal insan berkemahiran mahupun dalam prasarana moden, harus diberi keutamaan untuk meningkatkan daya saing ketika negara meneruskan usaha untuk mencapai pertumbuhan yang dipacu oleh inovasi.

  Sebagai sebuah institusi, Bank perlu senantiasa melaksanakan pembaharuan untuk kekal relevan dan berkesan. Penekanan yang tinggi ditumpukan pada pembangunan profesional dan pelaburan yang berterusan ke atas warga kerja Bank. Dalam berdepan dengan ketidakpastian pada masa hadapan, Bank akan melaksanakan pelan urusan tiga tahun yang baharu. Pelan urusan ini merupakan satu siri strategi berimpak tinggi yang menyeluruh untuk menjana hasil yang boleh diukur di samping meningkatkan keupayaan Bank untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan, pendigitalan perkhidmatan kewangan dan pembangunan sosioekonomi. Selain meningkatkan akauntabiliti Bank untuk menyampaikan perkhidmatan, penekanan juga akan diberikan pada usaha untuk memupuk budaya inovasi, kreativiti dan ketangkasan. Atribut ini menggalakkan kepelbagaian dan meningkatkan produktiviti dalam persekitaran pekerjaan yang membolehkan pencetusan idea dan inovasi dengan memanfaatkan platform baharu seperti makmal inovasi.

  Pada peringkat antarabangsa, Bank terus komited untuk mengukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa. Bank meneruskan interaksinya dalam platform utama seperti ASEAN, ASEAN+3, Mesyuarat Eksekutif Bank-bank Pusat Asia Timur dan Pasifi k (Executives’ Meeting of East Asia-Pacifi c Central Banks, EMEAP) dan Pusat Penyelidikan dan Latihan Bank-bank Pusat Asia Tenggara (South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre). Pihak Bank juga telah mengambil langkah-langkah perlu untuk memperluas kesalinghubungan ekonomi dan integrasi kewangan di rantau ini. Misalnya, penambahbaikan rangka kerja penyelesaian ringgit-baht dan operasi rangka kerja penyelesaian ringgit-rupiah merupakan usaha untuk mengukuhkan kerjasama serantau. Rangka kerja ini sangat berguna untuk membolehkan negara-negara yang terlibat membuat penyelesaian perdagangan dan pelaburan dalam mata wang tempatan masing-masing, dengan itu memberikan lebih banyak pilihan kepada perniagaan untuk menyelesaikan urus niaga mereka. Dengan memanfaatkan kelompok institusi intelek yang bertempat di Sasana Kijang, kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan antarabangsa dan serantau bagi perkhidmatan kewangan dapat dipertingkatkan. Hasrat ini direalisasikan melalui penganjuran beberapa wacana berimpak dan berprofi l tinggi, termasuklah Persidangan Musim Panas Bank Negara Malaysia (BNM) - Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF) - Kajian Ekonomi IMF (IMF Economic Review), iaitu persidangan yang pertama di Asia Tenggara, Persidangan Dasar Monetari BNM, Simposium Global mengenai Institusi Kewangan Pembangunan, dan Sidang Kemuncak Pencegahan Pembiayaan Keganasan yang ke-3. Acara-acara yang dianjurkan dengan kerjasama institusi kewangan antarabangsa dan badan penetapan piawaian global seperti IMF dan Kumpulan Bank Dunia (World Bank Group) ini adalah selaras dengan dasar Bank untuk bekerjasama pada peringkat antarabangsa. Kepimpinan Malaysia dalam kewangan Islam terus diperkukuh dengan terbitan sukuk hijau yang pertama di dunia menerusi perkongsian dengan Kumpulan Bank Dunia dan Suruhanjaya Sekuriti.

  Pada masa hadapan, terdapat tiga risiko utama yang mungkin boleh menggugat kekukuhan pertumbuhan ekonomi. Pertama, risiko pelarasan keadaan akomodasi monetari global yang terlalu

 • awal atau terlalu ketat. Banyak kemajuan telah dicapai sejak tercetus Krisis Kewangan Global (Global Financial Crisis, GFC) yang telah mengembalikan ekonomi global pada landasan yang sewajarnya. Namun begitu, usaha untuk mencari keseimbangan antara dasar monetari yang diketatkan terlalu awal dengan pelonggaran yang berpanjangan akan terus menjadi cabaran kepada pembuat dasar. Kedua, risiko pembetulan pasaran kewangan global secara mendadak boleh mencetuskan semula volatiliti pasaran yang melampau, seterusnya menjejaskan momentum pertumbuhan global. Dalam keadaan persekitaran volatiliti yang amat rendah pada tahun 2017, pasaran kewangan global menunjukkan prestasi yang kukuh dan mencapai tahap yang paling tinggi dalam sejarah dalam beberapa pasaran utama. Namun begitu, keadaan volatiliti yang rendah tidak bermakna risiko juga turut rendah. Ketiga, risiko peningkatan ketegangan perdagangan. Kesan daripada risiko dasar perlindungan berikutan peningkatan ketegangan berpotensi menjejaskan pertumbuhan global yang mampan.

  Meskipun risiko-risiko ini secara umumnya agak mencabar, pihak Bank percaya terdapat banyak peluang dan harapan bagi Malaysia untuk terus maju. Teknologi akan terus menjadi pemangkin utama pertumbuhan. Penggunaan pendigitalan bukan lagi merupakan satu pilihan tetapi satu kemestian. Perbincangan mengenai dasar semasa sememangnya telah memberikan tumpuan pada usaha untuk memaksimumkan manfaat ekonomi dalam mengatasi ancaman yang mungkin timbul daripada perkembangan ini. Usaha bagi mengelakkan daripada berlakunya jurang digital di samping memastikan manfaat daripada ekonomi digital menjangkaui semua segmen masyarakat merupakan sebahagian daripada inisiatif ini. Negara kita telah membuktikan keupayaannya untuk terus berkembang dalam persekitaran yang pantas berubah. Saya yakin bahawa kekuatan secara kolektif yang kita ada membuatkan kita mampu berhadapan dengan persekitaran persaingan yang sengit demi manfaat terbesar negara dan rakyat.

  Sesungguhnya tahun 2017 penuh dengan cabaran. Namun, kejayaan yang telah kita capai terus menyemarakkan semangat kita bersama. Kejayaan ini tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa dedikasi dan profesionalisme warga kerja Bank yang cemerlang. Saya amat bersyukur dengan pencapaian ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Lembaga Pengarah atas bimbingan dan sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi. Sebagai sebuah institusi, Bank diamanahkan dengan tanggungjawab yang mencabar. Namun, usaha yang kita lakukan demi kesejahteraan rakyat memberikan kepuasan yang amat besar kepada kita semua. Bank Negara Malaysia beriltizam untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan penuh cemerlang, telus dan berintegriti.

  Gabenor Muhammad bin Ibrahim, FCB

  28 Mac 2018

 • Sorotan PentingPerkembangan dan Prospek Ekonomi

  Pertumbuhan KDNK kekal mampan pada tahun 2018

  Inflasi keseluruhan dijangka menjadi sederhana pada tahun 2018

  Pengembangan yang berterusan dalam permintaan dalam negeri dan sektor ekonomi utama

  Pertumbuhan KDNK benar (Perubahan tahunan, %)

  Sumbangan yang lebih kecil daripada faktor kos global Sebahagian besarnya bergantung pada:

  Lebihan akaun semasa yang mampandidorong oleh lebihan akaun barangan

  Pemacu utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018(Perubahan tahunan, %)

  2014 2016

  5.9 6.0

  5.5

  2018r

  Perkhidmatan

  Pen

  awar

  an

  +6.1%

  Perkilangan+5.9%

  Penggunaan swasta

  Pelaburanswasta

  Per

  min

  taan

  +7.2%

  +9.1%

  Eksport dan lebihan akaun semasa kekal kukuh pada tahun 2018

  Eksport dijangka meningkat melebihi trendpurata jangka panjang

  2014 2016

  3.73.0

  2.0

  2018r

  Harga minyak mentahPeningkatan harga minyak

  mentah Brent yanglebih sederhana

  Kadar pertukaranKadar pertukaran ringgitlebih kukuh berbanding

  dengan tahun 2017

  Inflasi keseluruhan (Pertumbuhan tahunan, %)

  Permintaan mampandaripada rakanperdagangan utama

  2007-16purata

  2017a

  3.3%

  18.9%

  8.4%

  2018r

  Pengembangan kitaran teknologi globalyang berterusan

  Peningkatan kapasitipengeluaran domestik

  Pertumbuhan eksport kasar (Perubahan tahunan, %) Imbangan akaun semasa (RM bilion)

  Barangan Perkhidmatan PendapatanPrimer

  ImbanganAkaun Semasa

  PendapatanSekunder

  40.338.9

  118.1120.5

  2017a 2018r

  -23.1 -23.2 -36.1-39.1

  -18.6 -19.3

  2018r: 2-3%daripada PNK(2017a: 3.1%)

 • Merungkaikan Masa HadapanEkonomi Digital Malaysia:Peluang, Cabaran dan Tindak Balas Dasar

  Kecanggihan dan Pertumbuhan:Kedudukan Malaysia dan Implikasi Dasar

  Kesan Herotan Pekerja Asing BerkemahiranRendah kepada Ekonomi

  Gaji Kehidupan Wajar:Bukan Sekadar Menampung Keperluan Asas

  Penilaian Kritis Pelaburan LangsungLuar Negeri (DIA) dan Pelaburan Langsung Asing (FDI)

  Malaysia memerlukan pendekatan yang meluas untukmempertimbangkan kos dan manfaat pelaburan

  Kebergantungan tidak terkawal kepada pekerja asing berkemahiran rendah membebankan ekonomi

  Gaji kehidupan wajar membolehkan isirumah menanggung taraf hidup ‘minimum yang boleh

  diterima’, iaitu termasuk:

  Pelan urusan sebagai alat perancanganmasa hadapan

  Pelan Urusan 2018 - 2020:Mencorakkan Masa Hadapan MenerusiBakat dan Teknologi

  03

  04

  05

  0201

  5

  Interaksidalam

  masyarakat

  Kebebasandaripada tekanankewangan yang

  teruk

  Peluangpembangunan diri

  & keluarga

  Anggaran Awal Gaji Kehidupan Wajardi Kuala Lumpur pada Tahun 2016 (RM sebulan)

  RM2,700 RM4,500 RM6,500

  Dewasabujang

  Pasangantanpa anak

  Pasangan dengandua orang anak

  Transformasi digital mampu menjanaKDNK sebanyak USD100-136 bilionmenjelang tahun 2025

  Pemodenan pengawalseliaan, pemerkasaan bakat dan akses sejagatkepada infrastruktur digital akan memacu pendigitalan di Malaysia

  3 faktor utama yang perlu ditanganiJalur lebar yang

  pantas padaharga berpatutan

  Tahap penerapandigital yang tinggi

  Bakat tenaga kerjayang digilap untukkemajuan digital

  Mengekangpeningkatanproduktiviti

  Menekanupah secarakeseluruhan

  Menggalakkanpewujudanpekerjaan

  berkemahiranrendah

  Menggambarkan MY sebagai destinasipelaburan kos rendah

  dan berintensifkanpekerja

  Trend mega global

  Kos dan manfaat yang tidak ketara

  Gangguanteknologi

  Kos dan manfaat yang ketaraPembangunanindustri

  Rantaianhadapan &

  rantaianbelakang

  Manfaatdan

  limpahanpositif

  Kos danketirisan

  Kesan dasaryang tidak

  dikehendaki

  Penigkatankemahiran

  tenaga kerja

  Reputasiantarabangsa

  Pemindahanpengetahuan

  Akses pasarankewangan

  Penerapanteknologi

  Perubahanpengawal

  seliaanglobal

  Trendindustri

  Rintangansektor luaran

  Perubahanpilihan

  pengguna

  Perubahanmodel

  perniagaan

  Peristiwageopolitik

  Mengehadkanlimpahan domestik(contoh: pengiriman

  wang)

  Kelajuan jalur lebar 3 kalilebih perlahan berbandingdengan jalur lebar negara

  peneraju

  Hanya 1 daripada 5graduan dalambidang STEM

  KR

  CN

  MY

  TH

  PH

  2006 2016+1.53

  +0.63 +0.94

  +0.61

  +0.44

  -0.16 +0.42

  +0.75

  +0.82

  +1.79

  Pempelbagaian sektor amat penting untuk meningkatkancampuran dan kecanggihan produk

  Sumber: The Atlas of Economic Complexity

  Indeks Kecanggihan Ekonomisisihan piawaian daripada purata global

  Kecanggihan ekonomi Malaysia bertambah baik tetapi negara lain pantas menghampiri

  Organisasi yang tertumpu padastrategi, berpaksikan hasil dan

  kekal lestari

  Elemenrisiko

  Pengurusanbakat

  KeupayaanIT

  Pelan urusanjangka

  sederhana 3tahun Bank

  Pelan urusan bertindak sebagai:Alat bagi tujuan perancangan masa hadapan

  untuk mengungkap dengan jelas keutamaanBank dari sudut hasil pencapaian yang boleh

  diukur untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan dasar yang berkesan

  Sumberkewangan

  Strategiurusan

  Sorotan PentingRencana

  < 40% daripada populasi menggunakan

  perbankan internet dane-dagang

  kos

  utama

 • 1Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  Ringkasan Eksekutif

 • 2 Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

 • 3Laporan Tahunan 2017

  Ringkasan Eksekutif

  Tahun 2017 menyaksikan ekonomi kembali kukuh, dengan ekonomi global mencatat pertumbuhan yang tertinggi sejak tahun 2011. Pertumbuhan perdagangan dunia melebihi pertumbuhan KDNK global untuk kali pertama dalam tempoh tiga tahun. Pertumbuhan ekonomi melonjak secara menyeluruh merentas ekonomi maju dan ekonomi yang sedang pesat membangun. Dalam ekonomi maju, pertumbuhan ekonomi dipacu terutamanya oleh aktiviti pelaburan yang teguh dalam keadaan permintaan dalam negeri yang lebih kukuh. Sementara itu, ketidakpastian dalam senario politik yang berlaku sepanjang tahun 2017 tidak meninggalkan banyak kesan terhadap trajektori pertumbuhan. Di Asia, momentum pertumbuhan disokong oleh pemulihan dalam perdagangan global dan diperkukuh oleh permintaan dalam negeri yang mantap. Prestasi pasaran kewangan antarabangsa menjadi kukuh, mencerminkan kebangkitan pertumbuhan global. Manakala, volatiliti pasaran pula kekal rendah meskipun ketidakpastian dalam ketegangan geopolitik masih wujud. Sungguhpun kadar infl asi keseluruhan global meningkat pada tahun itu sejajar dengan keadaan permintaan global yang bertambah baik serta pemulihan dalam harga komoditi, infl asi teras di kebanyakan negara kekal rendah.

  Walaupun pemulihan pertumbuhan global tampak selaras, pendirian dasar monetari pula berbeza-beza pada peringkat global. Dalam ekonomi maju, dasar monetari secara amnya cenderung ke arah pengembalian ke tahap wajar secara beransur-ansur, disokong oleh keadaan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Federal Reserve AS dan Bank of England telah menaikkan kadar dasar, manakala European Central Bank mengumumkan pengurangan pembelian asetnya. Berbeza daripada ekonomi maju, beberapa ekonomi Asia, seperti Indonesia dan India, beralih kepada pendirian yang lebih akomodatif dalam keadaan infl asi yang semakin menurun. Di samping dasar monetari, beberapa ekonomi maju juga menggunakan dasar fi skal untuk memperkukuh asas-asas makroekonomi.

  Di Asia, pembuat dasar terus melaksanakan pembaharuan struktur bagi meningkatkan daya tahan dan mengukuhkan prospek pertumbuhan yang mampan.

  Berdepan dengan pemulihan global yang menyeluruh dan volatiliti yang secara relatifnya rendah dalam pasaran kewangan antarabangsa, ekonomi Malaysia menunjukkan prestasi yang kukuh pada tahun 2017. Laporan Tahunan ini memberikan analisis tentang perkembangan ekonomi Malaysia dan menggariskan cabaran masa depan. Laporan ini juga memaparkan usaha Bank yang berterusan untuk memperkukuh tadbir urus, pembangunan organisasi dan komunikasinya.

  Ekonomi Malaysia pada Tahun 2017

  Pada tahun 2017, ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang kukuh sebanyak 5.9% (2016: 4.2%), disokong oleh pengembangan yang lebih pesat dalam perbelanjaan sektor swasta dan awam. Pencapaian penting pada tahun itu ialah peningkatan eksport kasar, ekoran permintaan global yang semakin kukuh. Keadaan ini disebabkan terutamanya oleh permintaan yang lebih tinggi daripada rakan perdagangan utama berikutan peningkatan pesat dalam kitaran teknologi global, pengembangan pelaburan dalam negara maju dan pemulihan harga komoditi. Pada keseluruhannya, peningkatan teknologi global menyebabkan permintaan terhadap produk elektronik dan elektrik (E&E) menjadi lebih kukuh, manakala permintaan serantau yang lebih teguh dan pemulihan aktiviti pelaburan dalam ekonomi maju turut meningkatkan eksport produk bukan E&E. Eksport komoditi juga mengalami pemulihan pada tahun 2017, disokong terutamanya oleh pemulihan harga komoditi utama.

  Meskipun pertumbuhan KDNK benar dirangsang oleh sektor luaran, namun permintaan dalam negeri terus menjadi teras kepada pertumbuhan. Khususnya, pertumbuhan penggunaan swasta

 • 4 Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  meningkat kepada 7.0% pada tahun 2017 (2016: 6.0%), disokong terutamanya oleh pertumbuhan berterusan upah dan guna tenaga, dengan rangsangan tambahan daripada langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan. Pertumbuhan penggunaan awam berkembang sebanyak 5.4% (2016: 0.9%), disebabkan oleh perbelanjaan yang lebih tinggi untuk bekalan dan perkhidmatan oleh Kerajaan Persekutuan dalam keadaan pertumbuhan emolumen yang mampan. Pembentukan modal tetap kasar (PMTK) meningkat pada kadar yang lebih cepat sebanyak 6.2% (2016: 2.7%), didorong oleh pelaburan awam dan swasta yang meningkat. Pelaburan awam mencatat pemulihan dan meningkat pada kadar 0.1% (2016: -0.5%), disokong oleh perbelanjaan yang berterusan oleh Kerajaan Am dan syarikat awam. Pertumbuhan pelaburan swasta meningkat dengan pesat kepada 9.3% (2016: 4.3%), kerana syarikat berjaya memanfaatkan persekitaran operasi luaran dan dalam negeri yang kondusif.

  Dari segi penawaran, kebanyakan sektor mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2017. Prestasi dua sektor terbesar, iaitu perkhidmatan dan perkilangan, mendapat manfaat daripada peningkatan keadaan dalam negeri dan luaran yang pesat, masing-masing berkembang pada kadar 6.2% dan 6.0% (2016: 5.6% dan 4.4%). Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan yang sederhana sebanyak 6.7% (2016: 7.4%), manakala pertumbuhan pengeluaran pertanian melonjak kepada 7.2% (2016: -5.1%). Walau bagaimanapun, pertumbuhan dalam sektor perlombongan menjadi sederhana kepada 1.1% (2016: 2.2%), mencerminkan pelarasan sukarela bekalan minyak mentah oleh PETRONAS, sejajar dengan perjanjian Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) untuk membataskan pengeluaran minyak mentah sehingga akhir tahun 2018.

  Keadaan pasaran pekerja bertambah baik dengan pertambahan guna tenaga yang lebih kukuh seiring dengan pengembangan tenaga kerja. Tenaga kerja berkembang sebanyak 303,000 pekerja, sementara pewujudan pekerjaan bersih berjumlah 295,000 pekerjaan, kebanyakannya dipacu oleh pekerja berkemahiran tinggi dan pertengahan. Kadar pengangguran kekal stabil pada 3.4% (2016: 3.4%). Kadar penyertaan tenaga kerja meningkat kepada 67.8% (2016: 67.7%) dan guna tenaga berkembang tiga kali ganda kepada 2.1% (2016: 0.7%), disebabkan keyakinan majikan tentang prospek perniagaan dan

  dengan itu, terus mengembangkan tenaga kerja mereka mengikut keperluan. Bilangan pekerja asing tidak mahir dan separuh mahir yang berdaftar di Malaysia telah menurun, dengan bahagiannya dalam tenaga kerja turut menurun kepada 12.0% daripada 12.7% pada akhir tahun 2016. Upah nominal agregat dalam sektor swasta dan sektor awam masing-masing berkembang sebanyak 6.4% dan 6.2% pada tahun 2017 (2016: 4.3% dan 6.4%).

  Inflasi keseluruhan meningkat kepada 3.7% pada tahun 2017 (2016: 2.1%). Inflasi masih mengalami volatiliti dan didorong terutamanya oleh harga bahan api dalam negeri yang lebih tinggi. Harga komoditi global yang meningkat dan gangguan bekalan makanan dalam negeri juga menyumbang kepada inflasi yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, tekanan inflasi ini dikurangkan oleh kadar pertukaran ringgit yang lebih kukuh sejak bulan April 2017, yang membantu mengawal peningkatan dalam kos pengeluaran bagi barangan dalam negeri. Inflasi teras juga lebih tinggi pada tahun 2017, dengan kadar purata 2.3% (2016: 2.1%). Tekanan inflasi yang didorong oleh permintaan sebahagian besarnya kekal stabil, memandangkan pengurangan dalam stok modal tidak berterusan dan ketiadaan tekanan gaji yang ketara.

  Kedudukan luaran Malaysia meningkat dengan ketara pada tahun 2017, dengan mendapat manfaat daripada landskap ekonomi global yang menggalakkan dan volatiliti yang secara relatifnya lebih rendah dalam pasaran kewangan antarabangsa. Akaun semasa mencatat lebihan yang lebih besar, disebabkan terutamanya oleh lebihan barangan yang lebih tinggi berikutan prestasi eksport yang kukuh. Ini lebih daripada mengimbangi defi sit yang bertambah dalam akaun perkhidmatan dan akaun pendapatan primer. Eksport kasar melonjak dengan ketara sebanyak 18.9% (2016: 1.2%), dipacu terutamanya oleh jumlah eksport, khususnya eksport perkilangan. Import kasar juga mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 19.9% (2016: 1.9%), mencerminkan terutamanya import yang lebih tinggi bagi barangan pengantara, barangan modal, dan barangan untuk eksport semula. Pertambahan dalam import ini selaras dengan eksport perkilangan yang mantap, pelaburan yang lebih pesat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, serta permintaan global yang kukuh.

  Pada tahun 2017, akaun kewangan dalam imbangan pembayaran mencatat aliran masuk bersih sebanyak RM2.3 bilion (2016: aliran keluar bersih sebanyak

 • 5Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  RM1.1 bilion). Aliran masuk ini dipacu terutamanya oleh aliran masuk pelaburan langsung asing (foreign direct investment, FDI) yang berterusan, dan pelaburan portfolio oleh bukan pemastautin yang masuk semula, dalam keadaan pemerolehan aset asing yang berterusan dan pelaburan jangka panjang oleh bank pemastautin, pelabur institusi dan pengurus dana. Perkembangan ini mencerminkan aliran modal merentas sempadan yang ketara, didorong oleh pertumbuhan dalam negeri yang kukuh, prospek pertumbuhan global yang bertambah baik dan volatiliti yang lebih rendah dalam pasaran kewangan pada tahun itu.

  Pada akhir tahun 2017, rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD102.4 bilion berbanding dengan USD94.5 bilion pada akhir tahun 2016. Pada 15 Mac 2018, rizab antarabangsa berjumlah USD103.9 bilion. Rizab antarabangsa ini kekal mencukupi untuk memudahkan urus niaga antarabangsa dan cukup untuk membiayai 7.3 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek. Yang penting, kepelbagaian instrumen dasar monetari, kadar pertukaran yang fl eksibel dan pasaran kewangan yang berdaya tahan telah menyebabkan ekonomi negara mampu mengurangkan pergantungan pada rizab antarabangsa Bank dalam menguruskan tekanan luaran.

  Hutang luar negeri Malaysia menurun kepada RM883.4 bilion pada akhir tahun 2017, bersamaan dengan USD215.5 bilion atau 65.3% daripada KDNK (2016: RM916.1 bilion, bersamaan dengan USD202.3 bilion atau 74.5% daripada KDNK). Penurunan ini disebabkan terutamanya oleh kesan penilaian berikutan pengukuhan ringgit berbanding dengan kebanyakan mata wang pada tahun itu. Tidak termasuk kesan penilaian ini, hutang luar negeri Malaysia meningkat sebanyak 1.4% daripada KDNK, disebabkan terutamanya oleh peningkatan dalam peminjaman antara bank dan deposit oleh bukan pemastautin. Risiko yang timbul daripada hutang luar negeri kekal terurus, dengan risiko dikurangkan oleh profi l mata wang dan tempoh matangnya. Lebih daripada satu pertiga daripada hutang luar negeri adalah dalam denominasi ringgit (34.3%), terutamanya dalam bentuk pemegangan sekuriti hutang ringgit domestik dan deposit ringgit dalam institusi perbankan domestik yang dipegang oleh bukan pemastautin. Liabiliti ini tidak tertakluk pada perubahan penilaian akibat turun naik kadar pertukaran. Bahagian selebihnya daripada jumlah

  hutang luar negeri sebanyak RM580.7 bilion (65.7% bahagian) adalah dalam mata wang asing, yang tertakluk pada keperluan kehematan dan perlindungan nilai terhadap institusi perbankan dan entiti korporat. Dari perspektif tempoh matang, lebih daripada separuh jumlah hutang luar negeri cenderung ke arah tempoh berjangka sederhana hingga panjang (57.3% daripada jumlah hutang luar negeri), yang menggambarkan risiko pelanjutan yang terhad. Di samping itu, bukan semua hutang luar negeri jangka pendek mempunyai tuntutan ke atas rizab.

  Secara keseluruhan, asas-asas ekonomi Malaysia terus kukuh. Dasar struktur yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan ekonomi yang sangat terbuka dan pelbagai, dengan beberapa sumber pertumbuhan. Keadaan pasaran pekerja yang bertambah baik dalam keadaan pertumbuhan upah yang lebih cepat terus menyokong perbelanjaan isi rumah. Institusi kewangan yang kukuh dan mudah tunai dalam negeri yang mencukupi juga memastikan pengantaraan kewangan yang teratur. Selain itu, kedudukan luaran Malaysia kekal kukuh dan dilindungi dengan baik daripada susut nilai kadar pertukaran yang mendadak, disokong oleh rizab antarabangsa yang kekal mencukupi dan paras hutang luar negeri yang terurus.

  Meskipun pertumbuhan yang kukuh pada tahun 2017, pembaharuan struktur kekal menjadi keutamaan bagi mengukuhkan asas-asas ekonomi dan bagi memelihara kemampanan momentum pertumbuhan. Pembaharuan ini termasuk usaha meningkatkan nilai ditambah dalam negeri dalam pengeluaran dan eksport, menggalakkan pelaburan dalam negeri dan pelaburan asing yang lebih berkualiti, meningkatkan produktiviti dan membentuk tenaga kerja yang bersedia untuk masa hadapan.

  Pengurusan Ekonomi dan Monetari pada Tahun 2017

  Jawatankuasa Dasar Monetari (Monetary Policy Committee, MPC) mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) pada 3.00% sepanjang tahun 2017, dengan penumpuan pada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal kukuh dalam keadaan infl asi yang terkawal. Pada tahun itu, MPC dengan aktifnya membuat penilaian dari semasa ke semasa ke atas pendirian dasar monetari bagi memastikan pendirian itu konsisten dengan prospek pertumbuhan dan infl asi. Khususnya, risiko pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih perlahan

 • 6 Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  yang kelihatan lebih ketara pada awal tahun itu disebabkan oleh faktor luaran, telah menjadi semakin berkurang dalam keadaan peningkatan pertumbuhan global yang lebih meluas dan terselaras. Keadaan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi berbanding dengan ramalan awal. Infl asi kekal terkawal memandangkan permintaan dalam negeri yang kukuh masih diimbangi oleh lebihan kapasiti dalam pasaran pekerja dan stok modal.

  MPC juga sentiasa berwaspada terhadap pertambahan risiko yang mungkin timbul daripada kadar faedah yang terlalu rendah untuk tempoh yang berpanjangan. Sepanjang tahun 2017, keadaan ekonomi yang mendorong pengurangan OPR pada tahun 2016 telah menjadi jauh lebih baik. Oleh yang demikian, pada bulan November, MPC menyatakan dalam Pernyataan Dasar Monetari pertimbangannya untuk mengkaji semula tahap akomodatif monetari. Pelarasan ini akan mencerminkan pengembalian keadaan monetari ke tahap akomodatif yang ada sebelum penurunan OPR pada bulan Julai 2016, dan bukannya untuk mengetatkan keadaan monetari.

  Sejajar dengan prestasi kebanyakan mata wang utama dan serantau, ringgit menjadi kukuh berbanding dengan dolar AS pada tahun 2017. Ringgit menambah nilai sebanyak 10.4% untuk mengakhiri tahun tersebut pada RM4.0620 berbanding dengan dolar AS, selepas mengalami penyusutan nilai selama empat tahun berturut-turut. Ringgit juga merupakan salah satu daripada mata wang serantau yang menunjukkan prestasi terbaik meskipun menyusut nilai beberapa kali disebabkan oleh peristiwa penghindaran risiko oleh pelabur (risk-off) pada tahun itu. Kekukuhan ringgit juga mencerminkan prestasi pertumbuhan KDNK yang lebih baik daripada jangkaan, sentimen pelabur yang positif berikutan langkah susulan liberalisasi pasaran kewangan, dan perkembangan global yang positif. Pada suku pertama tahun 2017, penambahan nilai ringgit adalah terhad akibat kebimbangan pelabur mengenai prospek pasaran kewangan Malaysia. Kebimbangan itu didorong terutamanya oleh persepsi yang salah mengenai langkah liberalisasi yang diperkenalkan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan (Financial Markets Committee, FMC) pada bulan Disember 2016 dan kurangnya pemahaman mengenai kemudahan perlindungan nilai dalam negeri dalam kalangan pelabur asing. Dalam tempoh yang berikutnya, sentimen terhadap ringgit dan pasaran kewangan Malaysia menjadi bertambah baik, dipacu terutamanya oleh

  perkembangan dalam negeri yang positif. Ringgit menambah nilai sebanyak 9.0% berbanding dengan dolar AS mulai suku kedua dan seterusnya.

  Selain itu, ringgit juga merupakan antara mata wang serantau yang paling stabil, meskipun terdapat beberapa tempoh tekanan penyusutan nilai yang disebabkan oleh sentimen penghindaran risiko dalam pasaran kewangan global. Kestabilan ringgit menunjukkan dengan jelas keberkesanan langkah-langkah pembangunan pasaran kewangan yang diperkenalkan oleh FMC pada lewat tahun 2016 dan 2017. Hasil daripada langkah-langkah ini, mudah tunai dalam pasaran pertukaran asing domestik bertambah baik dan volatiliti ringgit berbanding dengan dolar AS juga menurun. Ringgit juga mengalami permintaan dan penawaran yang lebih seimbang selepas pengenalan langkah pertukaran hasil eksport dalam mata wang asing. Bank juga telah mengambil langkah untuk menangani beberapa persepsi salah dan kebimbangan tentang Malaysia yang telah menyebabkan berlakunya pergerakan ringgit yang berlebihan, khususnya berhubung dengan kebergantungan ekonomi Malaysia kepada sektor minyak, kecukupan rizab antarabangsa dan kedudukan fi skal Kerajaan.

  Pada tahun 2017, kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) menurun didorong oleh aliran masuk bukan pemastautin yang berterusan dan sokongan yang kuat daripada pelabur institusi domestik. Perkembangan tersebut didorong oleh prestasi ekonomi yang kukuh. Pada suku pertama tahun 2017, pasaran bon mengalami aliran keluar bukan pemastautin yang besar, disebabkan terutamanya oleh pelupusan kedudukan spekulatif jangka pendek yang dipegang oleh institusi kewangan dan pengurus aset bukan pemastautin, berikutan pengenalan langkah-langkah FMC dan keputusan pilihan raya presiden AS pada lewat tahun 2016. Pada suku-suku tahun yang seterusnya, aliran masuk bukan pemastautin ke dalam pasaran bon domestik kembali pulih dalam keadaan sentimen pelabur yang bertambah baik hasil daripada prestasi ekonomi yang kukuh sepanjang tahun. Inisiatif FMC siri kedua yang diumumkan pada bulan April 2017 untuk membuka lagi akses kepada pasaran dan memberikan fl eksibiliti perlindungan nilai yang lebih baik, berserta perbincangan aktif antara Bank dengan peserta industri dan pasaran untuk mengurangkan salah anggap mengenai langkah-langkah FMC yang diumumkan sebelum ini, turut menyokong pasaran bon. Keadaan ini menyebabkan kadar hasil MGS menurun pada tempoh itu.

 • 7Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  Operasi monetari pada tahun 2017 kekal menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan dalam pasaran antara bank. Pada suku pertama tahun itu, tekanan penguncupan terhadap mudah tunai domestik akibat aliran keluar modal telah diimbangi oleh operasi suntikan mudah tunai menerusi kemudahan repo berbalik dan swap pertukaran asing. Berikutan kemasukan semula aliran modal dari suku kedua dan seterusnya, Bank dapat mengurangkan operasi suntikan mudah tunainya. Mudah tunai sistem perbankan secara keseluruhannya kekal mencukupi untuk menyokong proses pengantaraan kewangan.

  Pembiayaan bersih kepada sektor swasta berkembang pada kadar yang lebih cepat sebanyak 6.4% pada tahun 2017 (2016: 5.5%), didorong oleh pembiayaan melalui pasaran bon korporat, yang mencatat pertumbuhan paling tinggi sejak tahun 2012. Pertumbuhan pinjaman terkumpul bagi isi rumah dan perniagaan menurun pada tahun 2017. Pertumbuhan pinjaman perniagaan yang lebih rendah adalah menyeluruh, mencerminkan peningkatan yang lebih besar dalam pembayaran balik pinjaman berbanding dengan peningkatan dalam pengeluaran pinjaman. Pertumbuhan hutang isi rumah terus mencatat trend menurun.

  Prospek Ekonomi Malaysia pada Tahun 2018

  Ekonomi global diunjurkan berkembang pada kadar yang lebih cepat pada tahun 2018, dipacu terutamanya oleh penggunaan swasta dan dirangsang oleh aktiviti pelaburan dalam ekonomi maju. Di Asia, aktiviti perdagangan akan terus berkembang, walaupun pada kadar yang lebih sederhana. Keadaan pembiayaan akan kekal akomodatif meskipun usaha berterusan untuk mengembalikan dasar monetari global ke paras yang wajar. Dalam ekonomi maju, kekukuhan pelaburan akan berterusan sepanjang tahun 2018 dan ekonomi Asia akan terus meraih manfaat daripada limpahan positif daripada sektor luaran. Ekonomi sedang pesat membangun yang lain juga akan menyaksikan peningkatan pertumbuhan, manakala pengeksport komoditi akan melihat peningkatan semula permintaan dalam negeri disebabkan oleh harga minyak mentah global yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, risiko terhadap prospek global dijangka lebih seimbang. Walau bagaimanapun, beberapa risiko dari tahun 2017 masih wujud. Risiko tersebut termasuklah ketidakpastian berhubung dengan impak pengembalian dasar monetari ke paras yang wajar secara serentak merentas ekonomi

  utama, dasar perdagangan pandang ke dalam yang mengancam perdagangan antarabangsa, serta risiko geopolitik yang boleh menjejaskan sentimen pasaran kewangan global.

  Dalam keadaan ekonomi global yang lebih kukuh, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sebanyak 5.5% – 6.0% pada tahun 2018. Permintaan dalam negeri akan terus kekal sebagai pemacu pertumbuhan, disokong oleh aktiviti sektor swasta. Pertumbuhan penggunaan swasta dijangka kekal mampan, disokong oleh pertumbuhan yang berterusan dalam guna tenaga dan pendapatan, infl asi yang lebih rendah dan sentimen yang bertambah baik. Pertumbuhan pendapatan akan didorong oleh prestasi eksport yang mantap dan langkah-langkah Kerajaan berterusan, seperti pindahan tunai Bantuan Rakyat 1Malaysia yang diteruskan, pengurangan cukai pendapatan individu, dan bayaran khas kepada semua penjawat awam dan pesara. Pertumbuhan pelaburan swasta juga akan kekal mampan, disokong oleh perbelanjaan modal yang berterusan dan baharu dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, serta diperkukuh oleh sentimen perniagaan yang terus positif. Perbelanjaan sektor awam diunjurkan merosot disebabkan oleh penguncupan dalam pelaburan awam dalam keadaan pertumbuhan penggunaan awam yang lebih sederhana. Selain permintaan dalam negeri, pertumbuhan KDNK juga akan disokong oleh keadaan permintaan luaran yang menggalakkan. Eksport kasar dan import kasar diramalkan meningkat pada kadar yang lebih tinggi daripada trend purata pada tahun 2018. Eksport akan didorong oleh permintaan yang menggalakkan daripada rakan perdagangan utama, pengembangan berterusan dalam kitaran menaik teknologi global, peningkatan dalam kapasiti produktif dalam negeri dan harga komoditi global yang terus mampan. Meskipun lebihan barangan bagi akaun semasa diunjurkan lebih tinggi, defi sit dalam akaun perkhidmatan dan pendapatan akan terus mempengaruhi imbangan akaun semasa. Secara keseluruhannya, imbangan akaun semasa dijangka mencatat lebihan sebanyak 2.0% – 3.0% daripada PNK pada tahun 2018.

  Keadaan pasaran pekerja dijangka kekal menggalakkan dan menyokong pertumbuhan, didorong oleh aktiviti ekonomi yang terus kukuh dan sentimen pengambilan pekerja yang bertambah baik. Guna tenaga akan terus berkembang manakala pertumbuhan pewujudan pekerjaan akan cukup teguh untuk menerima

 • 8 Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  pengambilan tenaga kerja baharu dalam tenaga kerja. Oleh itu, jangkaan kadar pengangguran secara relatifnya tidah berubah. Pada masa hadapan, beberapa pembaharuan yang dijalankan seperti pelaksanaan Sistem Insurans Pekerjaan (Employment Insurance System) dan Aku Janji Majikan (Employers Undertaking), serta kajian semula yang bakal dijalankan terhadap upah minimum, akan meletakkan pasaran pekerja negara pada landasan yang lebih berdaya saing dan berdaya tahan, serta meningkatkan kesejahteraan keseluruhan tenaga kerja di Malaysia.

  Dari segi penawaran, semua sektor ekonomi diramalkan berkembang pada tahun 2018. Sektor perkhidmatan dan perkilangan akan kekal menjadi pendorong utama pertumbuhan keseluruhan. Sektor pembinaan dijangka mencatat perkembangan yang lebih kukuh, dipacu oleh projek kejuruteraan awam berbilang tahun yang berskala besar yang baharu dan sedia ada. Pertumbuhan sektor perlombongan juga diunjurkan lebih tinggi, mencerminkan peningkatan pengeluaran gas asli yang berterusan. Sektor pertanian dijangka mencatat pertumbuhan yang lebih sederhana, berikutan pemulihan pengeluaran minyak sawit mentah yang luar biasa selepas kejadian El Niño pada tahun 2017.

  Infl asi keseluruhan dijangka menjadi sederhana pada tahun 2018, berpurata antara 2.0% – 3.0%. Infl asi yang lebih rendah berbanding dengan tahun 2017 disebabkan terutamanya oleh sumbangan yang lebih kecil daripada harga tenaga dan komoditi global. Pengukuhan kadar pertukaran ringgit berbanding dengan tahun 2017 juga akan mengurangkan kos import. Tekanan infl asi daripada faktor permintaan dalam negeri akan dibendung oleh produktiviti pekerja yang bertambah baik dan pelaburan yang berterusan untuk menambah kapasiti. Namun begitu, prospek infl asi bergantung pada trajektori harga minyak global yang amat tidak menentu.

  Secara keseluruhan, prospek ekonomi dicirikan oleh beberapa risiko dari aspek positif. Ini termasuklah permintaan global yang lebih kukuh daripada jangkaan, yang seterusnya akan mencerahkan prospek bagi industri berorientasikan eksport. Potensi peningkatan dalam upah minimum, dan peningkatan kemudahan pengeluaran yang sedia ada dan baharu dalam pelbagai industri yang lebih cepat daripada jangkaan, juga akan menyokong prospek pertumbuhan yang lebih menggalakkan.

  Namun begitu, beberapa risiko pertumbuhan menjadi perlahan masih wujud. Kekukuhan eksport Malaysia terhadap rakan perdagangan utama mungkin terkesan oleh anjakan dasar monetari dan kawal selia yang tidak menggalakkan dalam ekonomi maju, perlindungan perdagangan yang meningkat oleh rakan perdagangan utama dan pertumbuhan RR China yang lebih sederhana daripada jangkaan. Selain itu, ketidaktentuan harga komoditi global yang timbul semula atau pembetulan yang mendadak dalam pasaran kewangan global boleh menjejaskan sentimen, yang seterusnya melemahkan kekukuhan aktiviti ekonomi dalam negeri.

  Namun begitu, Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk mengharungi rintangan ini sekiranya risiko pertumbuhan yang perlahan menjadi kenyataan. Pembaharuan struktur yang telah dilaksanakan selama ini telah mengurniakan ekonomi negara dengan pelbagai sumber pertumbuhan, penampan yang lebih daripada mencukupi, dan rangka kerja dasar yang teguh. Pada masa hadapan, persekitaran ekonomi yang positif akan menyediakan ruang dasar yang cukup banyak kepada penggubal dasar untuk meneruskan pembaharuan yang diperlukan. Pasaran kewangan dalam negeri mempunyai daya tahan dan berada pada kedudukan yang baik untuk mengantara perubahan aliran modal yang besar, sekiranya berlaku peningkatan volatiliti dalam pasaran kewangan. Pada asasnya, penggubal dasar mempunyai instrumen, keupayaan dan fl eksibiliti untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan bagi mengemudi ekonomi ke arah pertumbuhan yang stabil.

  Pengurusan Ekonomi dan Monetari pada Tahun 2018

  Pada tahun 2018, dasar monetari akan tertumpu pada usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan kestabilan harga. Memandangkan prospek makroekonomi yang kekal positif dan kadar pertumbuhan yang kukuh, MPC mengambil keputusan untuk mengembalikan dasar akomodatif monetari ke paras yang wajar pada mesyuarat MPC pada bulan Januari 2018. MPC menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3.25%. MPC juga menyedari akan perlunya untuk mengelak daripada berlakunya pertambahan risiko yang mungkin timbul daripada kadar faedah yang terlalu rendah untuk tempoh masa yang lama, meskipun risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa ini masih terkawal. MPC akan memantau dengan teliti prospek ekonomi, termasuklah

 • 9Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  impak pelarasan OPR pada bulan Januari 2018. Operasi monetari Bank akan terus memastikan mudah tunai sistem kewangan dalam negeri kekal mencukupi untuk menyokong pasaran kewangan domestik untuk berfungsi dengan teratur.

  Dasar fi skal pada tahun 2018 akan terus memberikan tumpuan pada pengukuhan kedudukan fi skal Kerajaan, di samping memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan lebih inklusif. Defi sit fi skal Kerajaan Persekutuan dijangka terus mengecil, disokong oleh inisiatif untuk mengoptimumkan perbelanjaan dan meningkatkan hasil. Seperti yang digariskan dalam Bajet 2018, perbelanjaan fi skal akan mengutamakan projek-projek infrastruktur yang berimpak tinggi, serta inisiatif yang membina keupayaan serta meningkatkan produktiviti. Selaras dengan usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, program peningkatan kebajikan dan bantuan fi skal akan memberi sokongan kepada segmen berpendapatan rendah dan sederhana untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat.

  Tadbir Urus, Pembangunan Organisasi dan Komunikasi

  Cabaran sosioekonomi, kemajuan teknologi, risiko geopolitik, dan ketidakpastian yang berhubung dengan pertumbuhan ekonomi global terus mempengaruhi perancangan dan pelaburan Bank. Pada tahun 2017, evolusi peranan tadbir urus, pembangunan organisasi dan komunikasi Bank diteruskan untuk mewujudkan keupayaan baharu bagi menghadapi cabaran-cabaran ini.

  Lembaga Pengarah Bank (Lembaga Pengarah), yang disokong oleh tiga jawatankuasa Lembaga, telah terlibat secara aktif untuk meneguhkan pengawasan terhadap aspek-aspek pengurusan, operasi dan prestasi Bank. Pada tahun 2017, saiz dan komposisi Lembaga Pengarah kekal dengan 11 ahli. Lembaga Pengarah terdiri daripada empat pengarah ex-officio, iaitu Gabenor sebagai Pengerusi, dua Timbalan Gabenor dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ahli selebihnya merangkumi tujuh pengarah bebas bukan eksekutif. Pelantikan Chew Cheng Lian (Jessica), CB sebagai Timbalan Gabenor berkuat kuasa pada 1 Januari 2018 berikutan persaraan Dr. Sukudhew Singh sebagai Timbalan Gabenor pada 31 Disember 2017.

  Bank menilai amalan pengurusan risikonya secara proaktif untuk memupuk budaya risiko yang sentiasa peka terhadap risiko-risiko yang muncul di seluruh

  organisasi. Pada tahun 2017, inisiatif baharu diperkenalkan dengan melantik Pegawai Risiko Jabatan (Departmental Risk Offi cer), yang ditugaskan untuk mempelopori amalan pengurusan risiko pada peringkat operasi. Bank juga memasukkan sesi kesedaran risiko dalam program on-boarding Bank untuk kakitangan baharu, dan menyiarkan pengemaskinian maklumat secara berkala ke seluruh Bank untuk memperteguh dasar dan garis panduannya. Bank menjalankan latihan simulasi, termasuk senario krisis yang kukuh, untuk menguji kesediaan menangani krisis, dan mengkaji semula secara berterusan piawaian pengurusan kesinambungan perniagaan (business continuity management) untuk mencerminkan faktor risiko dan strategi terkini. Jabatan Audit Dalam telah menjalankan kajian semula secara teliti terhadap pengurusan keselamatan siber untuk mengenal pasti potensi kelemahan dan ancaman dalam sistem IT Bank, serta mengambil tindakan untuk mengetatkan kawalan dan mengurangkan risiko keselamatan siber di Bank.

  Pelan urusan jangka sederhana Bank menyepadukan strategi dengan elemen-elemen risiko, sumber-sumber kewangan, pengurusan bakat, keupayaan IT dan pengurusan operasi yang mantap. Perumusan Pelan Urusan (Business Plan) 2018-2020 akan memberikan tumpuan pada usaha menangani kebimbangan domestik yang mendesak sambil mencekup peluang serantau, dan dengan penekanan pada hasil berimpak tinggi yang boleh diukur. Strategi jangka sederhana ini menyediakan pelan kerangka yang akan memastikan persekitaran yang kondusif bagi mencapai pertumbuhan makroekonomi yang mampan dan keadaan monetari yang stabil, meningkatkan ketersediaan dalam mengurus ketidakpastian masa hadapan, dan membangunkan pengupayaan melalui pelaburan yang berterusan terhadap kakitangan dan pembangunan sistem baharu.

  Berdasarkan jangkaan akan berlakunya peningkatan risiko dan tuntutan kerja, inisiatif transformasi IT Bank pada tahun 2017 tertumpu pada usaha untuk membina keupayaan IT dalaman dan memperkukuh piawaian dan alat pengurusan keselamatan siber. Usaha pembangunan organisasi yang lain termasuk penambahbaikan terhadap perkhidmatan sokongan dan pengurusan projek, yang berjaya mengurangkan kelewatan projek dan mendisiplinkan penggunaan belanjawan yang dirancang pada tahun itu. Bank telah mengambil langkah segera untuk memberi tumpuan pada latihan semula dan membentuk barisan bakat yang mampan bagi jawatan yang kritikal, dan mengisi

 • 10 Laporan Tahunan 2017

  Ring

  kasan Eksekutif

  bakat dengan kemahiran kritikal, seperti IT dan sains data. Pelaburan bersasaran Bank dalam pembelajaran dan pembangunan yang tertumpu pada usaha meningkatkan kecekapan teknikal dan kepimpinan akan memastikan bakat berpotensi tinggi mempunyai kemahiran yang bertepatan dengan pelbagai peranan dan jawatan yang diperlukan di Bank.

  Pada tahun 2017, Bank terus menambah baik strategi komunikasinya untuk memantapkan interaksi dengan pelbagai pihak berkepentingan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sentimen rakyat, dan mengenal pasti sumber maklumat yang salah. Bank terus menggunakan saluran media arus perdana, bersama-sama saluran komunikasi baharu seperti media sosial dan media alternatif yang telah mengubah corak penggunaan media dalam kalangan segmen penduduk tertentu. Penggunaan platform media sosial secara meluas dalam kalangan orang ramai menyebabkan perlunya penyebaran maklumat yang cepat, dan respons yang pantas terhadap situasi dan perkembangan yang terhasil berikutan berlakunya peristiwa di luar kawalan Bank. Penyediaan data dan fakta penting pada masa yang tepat adalah mustahak untuk membetulkan salah tanggapan atau salah tafsiran, sebelum timbulnya salah faham yang menular, persepsi yang negatif atau spekulasi yang berlebihan.

  Pada tahun 2017, strategi baharu Bank dalam program jangkauan mencapai kejayaan cemerlang dalam meningkatkan interaksi dan hubungan dengan orang ramai. Program-program ini menyumbang ke arah mewujudkan sistem kewangan yang lebih inklusif dan meningkatkan tahap celik kewangan. Inisiatif jangkauan dan interaksi yang ketara pada tahun itu termasuk Karnival Kewangan untuk meningkatkan pengetahuan dan tahap celik kewangan, laman sesawang Peringatan kepada Pengguna Kewangan (Financial Consumer Alert) untuk meningkatkan kesedaran mengenai jenayah kewangan, dan program “Train-the-Trainers” untuk memberikan khidmat nasihat tentang pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana.

  Penyata Kewangan Bank Negara Malaysia yang Diaudit bagi Tahun 2017

  Seperti yang diaudit dan disahkan oleh Ketua Audit Negara, kedudukan kewangan Bank Negara Malaysia kekal kukuh pada tahun 2017. Aset Bank Negara Malaysia berjumlah RM449.8 bilion, dengan keuntungan bersih sebanyak RM7.5 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017. Bank Negara Malaysia mengumumkan dividen sebanyak RM2.5 bilion kepada Kerajaan bagi tahun 2017.

 • 13 Persekitaran Ekonomi Antarabangsa 16 Ekonomi Malaysia 27 Sektor Luaran39 Rencana: Kesan Herotan Pekerja Asing Berkemahiran Rendah terhadap Ekonomi48 Rencana: Penilaian Kritis Pelaburan Langsung Luar Negeri (DIA) dan Pelaburan Langsung Asing (FDI)

  Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2017

 • 12 Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

 • Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2017

  PERSEKITARAN EKONOMI ANTARABANGSA

  Ekonomi dunia bertambah baik secara menyeluruh dan serentak

  Tahun 2017 menyaksikan aktiviti ekonomi kembali pulih dengan kukuh, lantas mendorong ekonomi global mencatat kadar pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011. Pertumbuhan perdagangan dunia melebihi pertumbuhan KDNK global buat kali pertama sejak tahun 2014. Aktiviti ekonomi bertambah baik secara menyeluruh, merentas ekonomi maju dan ekonomi sedang pesat membangun. Perkembangan ini mendorong organisasi antarabangsa dan pihak berkuasa negara untuk menaikkan semakan beberapa kali terhadap unjuran pertumbuhan sepanjang tahun. Keutuhan pertumbuhan KDNK yang baru ini didorong terutamanya oleh pelaburan yang mantap dalam ekonomi maju, yang menyumbang pula kepada permintaan luaran yang menggalakkan, terutamanya untuk Asia. Berikutan keadaan permintaan yang bertambah baik, beberapa bank pusat utama menaikkan kadar dasar utama sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengembalikan dasar monetari ke tahap wajar. Infl asi keseluruhan mencatat kenaikan, infl asi teras dalam banyak ekonomi maju kekal rendah, mencerminkan pertumbuhan upah yang lemah lantaran kelembapan pertumbuhan produktiviti. Pasaran kewangan global mencatat prestasi yang kukuh, sejajar dengan kepesatan pertumbuhan global. Walaupun terdapat ketidaktentuan ekoran ketegangan geopolitik, turun naik pasaran kewangan kekal rendah dan keadaan ini adalah di luar jangkaan. Keraguan mengenai proses globalisasi yang tercetus pada tahun sebelumnya semakin berkurang. Ini berdasarkan beberapa keputusan pilihan raya utama di EU yang menunjukkan risiko pergolakan yang timbul daripada pergerakan populis adalah lebih rendah. Dalam persekitaran ini, pembuat dasar terus melaksanakan pelbagai tindakan dasar, termasuk

  pembaharuan monetari, fi skal dan struktur, bagi mencapai matlamat khusus untuk sesebuah negara seperti memperkukuh asas-asas makroekonomi dan memastikan pertumbuhan yang lebih mampan untuk jangka sederhana.

  Pertumbuhan dunia yang lebih kukuh

  Ekonomi global mencatat pertumbuhan terpantas sejak tahun 2011. Unjuran pertumbuhan global oleh Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) untuk tahun 2017 disemak semula dengan menaikkan kadar pertumbuhan daripada 3.4% kepada 3.7% antara bulan Oktober 2016 hingga bulan Januari 2018. Semakan menaik oleh IMF ini mengubah satu rentetan panjang yang membabitkan sebelas semakan menurun sejak tahun 2010.

  Ekonomi maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap, disokong oleh permintaan dalam negeri yang lebih kukuh. Di AS, pertumbuhan KDNK yang bertambah baik didorong oleh perbelanjaan pengguna yang semakin pulih, dalam keadaan pasaran pekerja yang lebih ketat dan sentimen pengguna yang lebih positif. Penyertaan dalam tenaga kerja yang semakin meningkat telah dipenuhi oleh pewujudan peluang pekerjaan yang banyak serta pertumbuhan pekerjaan yang kukuh. Perkembangan ini menurunkan kadar pengangguran ke paras terendah sejak tahun 2001. Di kawasan euro, pertumbuhan KDNK berkembang pada kadar yang lebih pantas. Ini disokong oleh keyakinan perniagaan dan pengguna yang bertambah baik serta keadaan pembiayaan yang menggalakkan yang seterusnya meningkatkan pendapatan dan perbelanjaan. Yang penting, ketidakpastian yang berterusan sepanjang tahun berhubung dengan beberapa pilihan raya utama di kawasan euro dan hasil rundingan Brexit memberikan kesan yang terhad terhadap trajektori pertumbuhan yang menaik.

  Dalam persekitaran permintaan pengguna yang lebih kukuh, pelaburan di AS dan kawasan euro

  13Laporan Tahunan 2017

 • 14 Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  juga meningkat serentak. Ini disokong oleh sentimen perniagaan yang memberangsangkan, keuntungan yang meningkat dan keperluan untuk menambahkan stok modal sedia ada merentas ekonomi utama. Aktiviti pelaburan yang kembali pulih dalam ekonomi maju merupakan satu perkembangan yang penting memandangkan terdapatnya kelemahan pada tahun sebelumnya, terutamanya dalam pelaburan jentera dan peralatan di AS. Lebih penting lagi, peningkatan pelaburan yang menyeluruh memainkan peranan yang lebih besar dalam memacu perdagangan global (Constantinescu dll., 2015). Oleh itu, perdagangan global mencatat pertumbuhan terpantas sejak tahun 2011 (2017: 4.2%; 2011: 7.1%). Peningkatan semula perdagangan yang memberangsangkan pada tahun 2017 adalah menyeluruh dan merentas kategori produk serta pasaran. Sektor teknologi yang terus meningkat turut membantu menyokong pemulihan jumlah perdagangan yang kukuh.

  Pemulihan dalam perdagangan global sedemikian memberikan dorongan tambahan kepada pertumbuhan dalam banyak ekonomi utama di Asia. Permintaan yang lebih kukuh terhadap produk elektronik dan elektrik (E&E), terutamanya semi konduktor yang digunakan dalam cip memori untuk telefon pintar dan komputer peribadi merupakan faktor utama yang mendorong kepada meningkatnya perdagangan di Asia. Ini berikutan dedahan beberapa negara di rantau ini kepada kitaran teknologi global. Kesannya, pertumbuhan KDNK dalam ekonomi-ekonomi Asia adalah berdasarkan kekukuhan prestasi eksport yang mencatat pertumbuhan dua angka.

  Di samping persekitaran luaran yang menggalakkan, permintaan dalam negeri terus menjadi tunjang bagi kebanyakan negara di Asia. Di RR China, masih terdapat pertumbuhan walaupun pembaharuan struktur terus dilaksanakan untuk mengimbangi semula ekonomi ke arah model pertumbuhan yang diterajui oleh penggunaan. Pendapatan isi rumah yang meningkat, khususnya di kawasan luar bandar, dan pewujudan peluang pekerjaan yang tinggi telah meningkatkan pertumbuhan penggunaan. Pelaburan keseluruhan kekal kukuh disokong oleh perbelanjaan perkilangan dan infrastruktur yang bertambah baik. Perbelanjaan modal oleh pengilang didorong oleh permintaan luaran yang lebih baik. Pelaburan harta tanah kediaman menjadi sederhana berikutan beberapa langkah yang dilaksanakan untuk menstabilkan pasaran harta tanah. Di rantau

  ASEAN, perbelanjaan infrastruktur yang lebih tinggi oleh sektor awam dan swasta menjadi pemacu utama pertumbuhan. Negara-negara di rantau ini mempertingkatkan mobiliti luar bandar dan bandar melalui kesalinghubungan pengangkutan bagi meneruskan pembangunan ekonomi. Sokongan fi skal, ditambah dengan langkah-langkah yang besar oleh kerajaan untuk menyokong aktiviti ekonomi isi rumah berpendapatan rendah, juga menjadi pencetus tambahan kepada permintaan dalam negeri di Asia.

  Ekonomi Dunia: Penunjuk Ekonomi Utama

  PertumbuhanKDNK Benar (Perubahan tahunan, %)

  Infl asi (Perubahan tahunan, %)

  2016 2017a 2016 2017a

  Pertumbuhan Dunia 3.2 3.7 - -

  Perdagangan Dunia 2.5 4.7 - -

  Ekonomi Maju

  Amerika Syarikat 1.5 2.3 1.3 2.1

  Jepun 0.9 1.7 -0.1 0.4

  Kawasan euro 1.8 2.3 0.2 1.5

  United Kingdom 1.9 1.7 0.7 2.6

  Negara Maju Asia lain

  Korea 2.8 3.1 1.0 1.9

  China Taipei 1.4 2.9 1.4 0.6

  Singapura 2.0 3.6 -0.5 0.6

  Hong Kong SAR 2.1 3.8 2.4 1.5

  Republik Rakyat China

  6.7 6.9 2.0 1.6

  ASEAN-4

  Malaysia 4.2 5.9 2.1 3.7

  Thailand 3.3 3.9 0.2 0.7

  Indonesia 5.0 5.1 3.5 3.8

  Filipina 6.9 6.7 1.8 3.0

  India1 7.1 6.6 5.0 3.3

  1 Data KDNK bagi India ditunjukkan berdasarkan tahun fi skal a Anggaran

  Sumber: Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Pihak Berkuasa Negara

  Jadual 1.1

  Infl asi keseluruhan global menunjukkan peningkatan tetapi infl asi teras kekal rendah

  Kadar infl asi global meningkat lebih tinggi pada tahun 2017 disebabkan keadaan permintaan global yang bertambah baik dan harga komoditi yang

 • 15Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  Tindakan dasar yang pelbagai

  Walaupun pertumbuhan global kembali pulih secara serentak, pendekatan dasar monetari dalam ekonomi maju dan Asia telah mengambil haluan berbeza. Tindakan dasar yang berbeza ini telah diambil berdasarkan faktor-faktor yang khusus untuk sesebuah ekonomi. Secara umumnya, pendirian dasar monetari dalam kalangan ekonomi maju lebih cenderung untuk kembali ke tahap yang wajar secara beransur-ansur. Federal Reserve AS terus bertindak mengembalikan dasar monetarinya ke tahap yang wajar dengan menaikkan sasaran kadar dana persekutuan sebanyak tiga kali pada tahun 2017 dengan jumlah 75 mata asas untuk mengakhiri tahun itu pada julat 1.25% -1.50%. Buat pertama kalinya dalam satu dekad Bank of England telah menaikkan kadar faedah penanda arasnya sebanyak 25 mata asas memandangkan kenaikan pantas kadar inflasi. European Central Bank pula mengumumkan pengurangan pembelian aset dengan mengurangkan kadar pembelian bulanannya kepada EUR30 bilion sehingga bulan September 2018. Dalam kalangan ekonomi maju persekitaran pertumbuhan ekonomi yang kukuh membolehkan pengembalian dasar monetari ke tahap wajar dapat dilaksanakan secara teratur. Berbeza daripada ekonomi maju, kadar inflasi yang semakin menurun di beberapa ekonomi Asia, seperti Indonesia dan India, telah mendorong bank-bank pusat menurunkan kadar faedah dasar. Begitu juga, Bank of Japan yang telah mengekalkan program rangsangan besar-besaran dalam usaha untuk mendorong inflasi yang lebih tinggi, setelah gagal mencapai sasaran rasminya sebanyak 2% sejak suku pertama tahun 2015.

  kembali pulih pada separuh tahun kedua. Walau bagaimanapun, kadar infl asi teras kekal sederhana di kebanyakan negara.

  Pada separuh pertama tahun 2017, trend indeks harga komoditi IMF menurun, disebabkan terutamanya oleh pengeluaran syal di AS yang lebih tinggi daripada jangkaan dan peningkatan pengeluaran makanan pertanian yang mendorong kepada penurunan harga komoditi. Walau bagaimanapun, indeks ini kembali ke trend menaik pada separuh tahun kedua berikutan kenaikan indeks minyak mentah. Ini susulan pengumuman oleh Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Minyak (OPEC) dan beberapa pengeksport minyak bukan OPEC untuk melanjutkan pemotongan pengeluaran minyak sehingga akhir tahun 2018. Harga minyak mentah Brent melebihi USD60 setong, iaitu harga tertinggi dalam tempoh dua tahun. Harga logam seperti tembaga, besi dan zink juga bertambah baik, disokong oleh permintaan global yang kukuh, berserta usaha RR China untuk mengurangkan kapasiti lebihan dengan menyasarkan pengeluaran yang tidak cekap dan tidak sah. Harga komoditi pertanian, termasuk makanan, juga meningkat pada tahun 2017 mencerminkan permintaan dunia yang lebih kukuh dan kekurangan bekalan.

  Pemulihan harga komoditi pada tahun 2017 menyumbang kepada infl asi keseluruhan yang lebih tinggi dalam ekonomi maju, dengan kadar purata 1.9% pada tahun 2017 (2016: 0.8%). Trend yang serupa diperhatikan di beberapa ekonomi Asia, contohnya di Filipina dan Thailand yang mengalami infl asi yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan kos pengangkutan dan utiliti.

  Walaupun inflasi keseluruhan meningkat, keadaan inflasi teras masih rendah. Beberapa penjelasan telah diberikan bagi menggambarkan persekitaran inflasi yang rendah ini. Antaranya meningkatnya pengaruh produk, pekerja dan pasaran modal global yang lebih bersepadu; pertumbuhan produktiviti pekerja yang lemah yang memberikan kesan terhadap upah; dan peranan teknologi dalam meningkatkan kecekapan sambil menurunkan kos barangan. Walau bagaimanapun, terputusnya perkaitan antara pertumbuhan yang kukuh dengan tekanan inflasi yang rendah terus menimbulkan kerumitan bagi bank-bank pusat utama dunia. Dalam kalangan ekonomi maju, hanya United Kingdom terkecuali daripada trend ini. Penyusutan nilai paun sterling secara mendadak telah mengakibatkan kenaikan harga.

  Rajah 1.1: Indeks Harga Komoditi Utama

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

  Indeks (2005 = 100)

  Trend indeks harga komoditi utama menaik semula pada separuh tahun kedua 2017

  Minyak mentah Makanan Logam

  Sumber: Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)

 • 16 Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  Di samping dasar monetari, beberapa ekonomi maju juga menggunakan dasar fiskal dan struktur tahun itu untuk memperkukuh asas-asas makroekonomi. Di AS, Akta Potongan Cukai dan Pekerjaan diluluskan oleh kedua-dua dewan Kongres pada 20 Disember 2017, dengan membawa perubahan besar pada kadar cukai individu dan syarikat, serta percukaian perniagaan antarabangsa. Di kawasan Euro, usaha disasarkan untuk memaksimumkan kesan pembaharuan pasaran pekerja dan produk. Sebagai contoh, perubahan undang-undang di Perancis berkaitan rundingan kolektif desentralisasi (decentralised collective bargaining) telah menyebabkan pelarasan pasaran pekerja yang lebih cepat melalui tahap fleksibiliti yang lebih besar dalam proses pengambilan, penetapan upah dan mobiliti pekerja.

  Bagi memperkukuh asas-asas makroekonomi dan mempertingkatkan tahap mampan prospek pertumbuhan jangka sederhana, pembuat dasar di Asia meneruskan pembaharuan struktur. Di RR China, usaha difokuskan pada pembaharuan dasar untuk mengurangkan lebihan kapasiti dan hutang, di samping mengekalkan peralihan secara beransur-ansur ke arah model pertumbuhan yang didorong oleh penggunaan yang lebih mampan. Kerajaan China juga memperhebatkan usaha menggalakkan pelaburan di bawah Belt and Road Initiative, khususnya untuk rangkaian infrastruktur. Ekonomi negara ASEAN khususnya telah mengumumkan beberapa langkah untuk mempercepatkan pelaburan infrastruktur, dengan mengutamakan infrastruktur fi zikal dan “soft” (modal insan dan institusi). Langkah-langkah yang dijalankan termasuk menaik taraf rangkaian pengangkutan, meningkatkan rangka kerja perkongsian awam-swasta yang sedia ada, dan meningkatkan kadar penembusan jalur lebar.

  Selepas tujuh tahun pertumbuhan yang lembab berikutan Krisis Kewangan Global, peningkatan kitaran membolehkan banyak ekonomi terus teguh melaksanakan pelbagai dasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan mampan. Walaupun pertumbuhan yang kukuh dicatat pada tahun 2017, pembuat dasar terus menghadapi pelbagai cabaran termasuk pertambahan penuaan penduduk, hutang global yang lebih tinggi, gangguan teknologi dan ketidaksamaan dalam pendapatan yang semakin meningkat. Pengubahsuaian dasar secara aktif dan konsisten adalah penting untuk melaksanakan pembaharuan struktur bagi meneguhkan asas-asas ekonomi dan mengekalkan momentum pertumbuhan semasa.

  EKONOMI MALAYSIA

  Gambaran Keseluruhan

  Pada tahun 2017, Malaysia menunjukkan prestasi yang kukuh dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 5.9% (2016: 4.2%). Pertumbuhan ini disokong oleh permintaan dalam negeri, mencerminkan pengembangan yang lebih pesat dalam perbelanjaan sektor swasta dan awam. Seperti ekonomi lain di rantau ini, Malaysia meraih manfaat daripada pemulihan global yang menyeluruh dengan peningkatan eksport kasar paling pesat sejak tahun 2004. Limpahan positif daripada sektor luaran juga telah memperkukuh permintaan dalam negeri.

  Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi sebanyak 5.9% pada tahun 2017, berikutan kekukuhan permintaan dalam negeri yang turut dirangsang oleh peningkatan eksport yang ketara

  Pencapaian penting pada tahun 2017 ialah peningkatan eksport kasar, yang melonjak dengan ketara sebanyak 18.9% (2016: 1.2%). Prestasi yang lebih kukuh ini disebabkan terutamanya oleh permintaan yang lebih tinggi daripada rakan dagang utama seperti RR China, ASEAN, Kesatuan Eropah, AS dan Jepun, berikutan peningkatan yang pesat dalam kitaran teknologi global, pengembangan pelaburan dalam ekonomi maju dan pemulihan harga komoditi.

  Rajah 1.2: Pertumbuhan KDNK Benar

  Perubahan tahunan (%)

  Prestasi KDNK benar yang kukuh pada tahun 2017

  6.05.1

  5.9

  7.66.7 6.5

  8.0

  1.0

  9.6

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  2003-2007 2012-2016 2017a

  a Awalan

  Nota: Tidak termasuk pertumbuhan KDNK benar semasa tempoh Krisis Kewangan Global

  Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

  KDNK benar Permintaan dalam negeri benar Eksport benar

 • 17Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  Peningkatan pesat sektor teknologi global yang disokong oleh pelancaran beberapa peranti pintar jenama utama pada tahun 2017, mencetuskan gelombang pesanan baharu untuk syarikat di sepanjang rantaian bekalan produk ini. Malaysia yang merupakan pengeksport semikonduktor ketujuh terbesar di dunia dengan pertalian yang meluas dalam rantaian nilai global (global value chain, GVC) menerima kesan yang positif. Peningkatan kitaran teknologi (technology upcycle) menyumbang kepada permintaan yang mantap terhadap produk E&E daripada ekonomi serantau dan ekonomi maju. Hasilnya, eksport peranti semikonduktor melonjak sebanyak 23.1% pada tahun 2017 (2016: 5.2%). Persekitaran yang menggalakkan mendorong permintaan yang kukuh, khususnya daripada ekonomi serantau, dan pemulihan aktiviti pelaburan dalam ekonomi maju. Hal ini turut meningkatkan eksport produk bukan E&E (18.6%; 2016: 3.0%), seperti petroleum, bahan kimia, getah serta produk besi dan keluli. Setelah merosot selama dua tahun berturut-turut, eksport komoditi pulih pada tahun 2017 dengan mencatat pertumbuhan positif yang kukuh, sebahagian besarnya disokong oleh pemulihan harga komoditi utama, khususnya minyak mentah dan gas asli cecair (liquefi ed natural gas, LNG).

  Walaupun pertumbuhan KDNK benar dipertingkatkan oleh permintaan luaran, permintaan dalam negeri terus menyokong pertumbuhan pada tahun 2017, didorong oleh asas yang kukuh serta keadaan pasaran pekerja dan sentimen yang lebih baik. Limpahan positif daripada sektor luaran kepada sektor

  dalam negeri mula kelihatan pada separuh pertama tahun 2017. Permintaan luaran yang lebih kukuh ini memberi manfaat khususnya kepada pelaburan swasta, kerana syarikat dalam industri berorientasikan eksport dan dalam negeri mula mengembangkan kapasiti, termasuk penggantian dan perolehan jentera dan peralatan bagi memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Perkembangan ini secara langsung memberikan manfaat kepada pasaran pekerja dengan pertumbuhan guna tenaga dan upah yang lebih pesat. Faktor ini, berserta dengan langkah Kerajaan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna, terus meningkatkan perbelanjaan isi rumah. Perbelanjaan sektor awam terus menyokong pertumbuhan dengan perbelanjaan lebih tertumpu pada infrastruktur yang kritikal dan perkhidmatan awam yang penting. Berikutan pengembangan permintaan dalam dan luar negeri, import kasar mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 19.9% (2016: 1.9%). Import yang lebih tinggi ini disebabkan oleh barangan pengantara dan barangan modal, sejajar dengan eksport perkilangan yang mantap dan aktiviti pelaburan yang lebih pesat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan. Secara keseluruhan, lebihan perdagangan meningkat kepada RM97.2 bilion (2016: RM88.1 bilion), disokong oleh pertumbuhan eksport yang pesat. Akaun semasa imbangan pembayaran mencatat lebihan yang lebih tinggi, disebabkan terutamanya oleh lebihan akaun barangan yang lebih besar. Malaysia juga terus mengalami pergerakan aliran modal dua hala yang ketara. Sejajar dengan sentimen pelabur antarabangsa yang bertambah baik, aliran masuk portfolio bukan pemastautin diteruskan semula pada suku kedua 2017, manakala aliran masuk pelaburan langsung asing

  Rajah 1.3: Prestasi Eksport Kasar Mengikut Produk

  4.1

  1.2

  18.9

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  2011-2015 2016 2017a

  E&E Komoditi Eksport lain Eksport ( perubahan tahunan, %)

  Permintaan yang kukuh untuk produk E&E meningkatkan prestasi eksport

  a Awalan

  Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

  Perubahan tahunan (%), sumbangan kepada pertumbuhan (mata peratusan)

  Rajah 1.4: Indeks Sentimen Pengguna dan Keadaan Perniagaan MIER

  79.3

  107.9

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  2014 2015 2016 2017

  Mata (purata tahunan)

  Sentimen pengguna dan perniagaan bertambah baik pada tahun 2017

  Had keyakinan = 100 mata

  Sumber: Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)

  Indeks Sentimen Pengguna Indeks Keadaan Perniagaan

 • 18 Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  Jadual 1.2

  Malaysia - Penunjuk Ekonomi Utama

  2015 2016 2017a 2018r

  Populasi (juta orang) 31.2 31.6 32.1 32.9Tenaga kerja (juta orang) 14.5 14.7 15.0 15.3Guna tenaga (juta orang) 14.1 14.2 14.5 14.8Pengangguran (% daripada tenaga kerja) 3.1 3.4 3.4 3.2 ~ 3.5Pendapatan Per Kapita (RM) 36,093 37,792 41,072 42,834

  (USD) 9,242 9,110 9,551 10,8853

  KELUARAN NEGARA (% perubahan)

  KDNK benar pada harga tahun 2010 5.0 4.2 5.9 5.5 ~ 6.0 (RM bilion) 1,063.4 1,108.2 1,173.6 1,240.1Pertanian, perhutanan dan perikanan 1.3 -5.1 7.2 3.6Perlombongan dan pengkuarian 5.3 2.2 1.1 1.8Perkilangan 4.9 4.4 6.0 5.9Pembinaan 8.2 7.4 6.7 7.3Perkhidmatan 5.1 5.6 6.2 6.1PNK nominal 5.2 6.2 10.1 6.9 (RM bilion) 1,125.6 1,195.5 1,316.3 1,407.6PNK benar 6.8 4.4 6.1 5.6 (RM bilion) 1,039.0 1,084.9 1,150.8 1,215.0Agregat permintaan dalam negeri benar1 5.1 4.3 6.5 5.7Perbelanjaan swasta 6.1 5.6 7.5 7.6

  Penggunaan 6.0 6.0 7.0 7.2 Pelaburan 6.3 4.3 9.3 9.1Perbelanjaan awam 2.1 0.4 3.3 -0.9 Penggunaan 4.4 0.9 5.4 0.6 Pelaburan -1.1 -0.5 0.1 -3.2Tabungan negara kasar (% daripada PNK) 29.0 29.1 29.2 28.8

  IMBANGAN PEMBAYARAN (RM bilion)

  Imbangan barangan 109.2 101.4 118.1 120.5 Eksport 681.3 686.1 808.9 865.9 Import 572.1 584.7 690.8 745.3Imbangan perkhidmatan -20.6 -19.1 -23.1 -23.2Pendapatan primer, bersih -32.1 -34.6 -36.1 -39.1Pendapatan sekunder, bersih -21.3 -18.6 -18.6 -19.3Imbangan akaun semasa 35.2 29.0 40.3 38.9 (% daripada PNK) 3.1 2.4 3.1 2.0 ~ 3.0Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia, bersih2 409.1 423.9 414.6 - (dalam bulan import tertangguh) 8.4 8.7 7.2 -

  HARGA (% perubahan)

  IHP (2010=100) 2.1 2.1 3.7 2.0 ~ 3.0IHPR (2010=100) -7.4 -1.1 6.7 -Upah benar bagi setiap pekerja dalam sektor perkilangan 3.7 4.1 2.2 -

  1 Tidak termasuk stok 2 Semua aset dan liabiliti dalam mata wang asing telah dinilai semula kepada ringgit mengikut kadar pertukaran pada tarikh kunci kira-kira dan penambahan/

  pengurangan nilai juga ditunjukkan dengan sewajarnya dalam akaun Bank 3 Berdasarkan kadar pertukaran purata dolar AS bagi tempoh Januari-Februari 2018 a Awalan r Ramalan Nota: Angka-angka tidak semestinya terjumlah disebabkan oleh penggenapan Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia dan Bank Negara Malaysia

 • 19Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  Malaysia - Penunjuk Kewangan dan Monetari

  KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (RM bilion) 2015 2016 2017a

  Hasil 219.1 212.4 220.4

  Perbelanjaan mengurus 217.0 210.2 217.7

  Perbelanjaan pembangunan bersih 39.3 40.6 43.0

  Imbangan keseluruhan -37.2 -38.4 -40.3

  Imbangan keseluruhan (% daripada KDNK) -3.2 -3.1 -3.0

  Perbelanjaan pembangunan bersih sektor awam 140.4 158.1 146.7

  Imbangan keseluruhan sektor awam (% daripada KDNK) -7.7 -7.3 -4.7

  HUTANG LUAR NEGERI

  Jumlah hutang (RM bilion) 837.0 916.1 883.4

  Hutang jangka sederhana dan panjang 485.1 539.1 506.3

  Hutang jangka pendek 351.9 377.0 377.1

  Nisbah khidmat bayaran hutang1

  (% daripada eksport barangan dan perkhidmatan)

  Jumlah hutang 22.7 24.8 22.1

  Hutang jangka sederhana dan panjang 22.5 24.6 21.9

  WANG DAN PERBANKANPerubahan 2015 Perubahan 2016 Perubahan 2017

  RM bilion % RM bilion % RM bilion %

  Bekalan wang M1 14.0 4.1 20.4 5.7 41.9 11.0 M3 41.3 2.7 49.3 3.1 76.7 4.7

  Deposit sistem perbankan 28.8 1.8 26.5 1.6 67.8 4.0

  Pinjaman sistem perbankan2 105.4 7.9 76.4 5.3 62.9 4.1

  Nisbah pinjaman kepada dana (%, pada akhir tahun)3&4 83.0 84.3 84.0

  Nisbah pinjaman kepada dana dan ekuiti (%, pada akhir tahun)3,4&5 74.6 75.3 73.7

  KADAR FAEDAH (%, PADA AKHIR TAHUN) 2015 2016 2017

  Kadar Dasar Semalaman (OPR) 3.25 3.00 3.00

  Kadar antara bank (1 bulan) 3.45 3.10 3.08

  Bank perdagangan

  Deposit tetap 3 bulan 3.13 2.92 2.94

  12 bulan 3.31 3.06 3.10

  Deposit tabungan 1.04 0.99 0.97

  Kadar asas (BR) purata berwajaran 3.77 3.62 3.64

  Kadar pinjaman asas (BLR) 6.79 6.65 6.68

  Bil perbendaharaan (3 bulan) 2.74 3.06 2.86

  Sekuriti Kerajaan Malaysia (1 tahun)6 2.59 3.26 2.89

  Sekuriti Kerajaan Malaysia (5 tahun)6 3.47 3.70 3.56

  KADAR PERTUKARAN (PADA AKHIR TAHUN) 2015 2016 2017

  Pergerakan Ringgit (%)

  Perubahan berbanding dengan SDR -15.1 -0.8 5.2

  Perubahan berbanding dengan USD -18.6 -4.3 10.4

  1 Termasuk prabayaran hutang jangka sederhana dan panjang 2 Termasuk pinjaman yang dijual kepada Cagamas 3 Deposit tidak termasuk deposit yang diterima daripada institusi perbankan. Pinjaman tidak termasuk pinjaman yang dijual kepada Cagamas dan pinjaman yang diberikan kepada institusi perbankan. Mulai Julai 2015, pinjaman tidak temasuk pembiayaan oleh akaun Pelaburan Islam 4 Dana terdiri daripada deposit dan semua instrumen hutang (termasuk hutang subordinat, sijil hutang/sukuk yang diterbitkan, kertas komersial dan nota berstruktur) 5 Ekuiti terdiri daripada saham biasa dan saham keutamaan, premium saham dan keuntungan tertahan 6 Merujuk data daripada Fully Automated System for Issuing/Tender (FAST), Bank Negara Malaysia

  a Awalan

  Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia dan Bank Negara Malaysia

  Jadual 1.3

 • 20 Laporan Tahunan 2017

  Perkem

  bang

  an Eko

  nom

  i pad

  a Tahun 2017

  (foreign direct investment, FDI) melebihi aliran keluar pelaburan langsung luar negeri (direct investment abroad, DIA) pada tahun 2017. Prestasi cemerlang sektor luaran pada tahun 2017 mencerminkan kejayaan struktur dasar yang dilaksanakan selama ini yang membolehkan ekonomi menjadi lebih terbuka, pelbagai dan disokong oleh banyak sumber pertumbuhan. Misalnya, syarikat pengeluaran Malaysia sangat bersepadu dengan rantaian nilai global. Hasilnya, Malaysia mendapat manfaat daripada peningkatan ekonomi global yang menyeluruh. Pelaburan penting yang dibuat dalam sektor perkilangan, termasuk dalam subsektor E&E, dan infrastruktur yang kondusif seperti pengangkutan, logistik dan perkhidmatan komunikasi, juga membolehkan syarikat perniagaan untuk segera mengambil peluang daripada peningkatan permintaan global. Satu lagi faktor kritikal ialah wujudnya rantaian belakang (backward linkages) dan rantaian hadapan (forward linkages) daripada eksport kepada pelbagai industri dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan. Hubungan yang rapat dalam ekonomi Malaysia ini menguatkan limpahan positif daripada pesanan eksport yang lebih tinggi. Berserta dengan sentimen perniagaan yang bertambah baik, kesan ini juga telah mempertingkat aktiviti perniagaan, perbelanjaan pelaburan, pengambilan pekerja dan pertumbuhan pendapatan.

  Pertumbuhan pesat dan perdagangan aktif yang terhasil daripada persekitaran ekonomi yang positif telah menyediakan peluang yang berharga untuk melaksanakan langkah awalan pembaharuan kritikal dan pelarasan struktur dalam ekonomi Malaysia.

  Langkah konsolidasi fi skal berjalan lancar, manakala dasar monetari kekal akomodatif. Pelaburan berkualiti, contohnya dalam perkilangan berteknologi tinggi dan sektor perkhidmatan canggih, terus diberikan keutamaan untuk memastikan Malaysia bersedia pada masa hadapan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan koridor ekonomi serantau yang sedia ada menurut bidang tumpuan masing-masing.

  Inisiatif juga diambil untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran dan menghapuskan kekangan pertumbuhan. Inisiatif ini termasuk menggalakkan ekonomi perkongsian (sharing economy) dan membuat pelaburan yang berterusan dalam usaha meningkatkan kemahiran dan latihan tenaga kerja. Pada tahun 2017, guna tenaga bertambah selaras dengan peningkatan tenaga kerja, dengan guna tenaga yang lebih kukuh didorong oleh pekerja berkemahiran tinggi dan sederhana. Pertumbuhan produktiviti juga meningkat pada tahun 2017, kebanyakannya didorong oleh sektor perkilangan dan perkhidmatan. Pada masa hadapan, usaha ke arah pertumbuhan ya