of 19 /19
„Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce oraz specjalistyczne produkty dedykowane rodzinom pszczelim” PSZCZELARSTWO ZGODNE Z NATURĄ! VET-ANIMAL jest firmą, dla której ważny jest aspekt edukacyjny i dlatego aktywnie prowadzimy szkolenia dla związków i stowarzyszeń pszczelarskich. Jesteśmy inicja- torem powstania Centrum Zdrowia Pszczół (CZP). Przyczyną utworzenia CZP jest trudna sytuacja w pszczelarstwie oraz chęć stworzenia pomostu pomiędzy środo- wiskiem Pszczelarzy a Inspekcją Weterynaryjną. W celu pomocy i dbania o zdrowie rodzin pszczelich mamy w ofercie specjalistyczne produkty dedykowane pszczołom miodnym. APIGUARD® 50 g Produkt leczniczy weterynaryjny Żel w tacy do umieszczania w ulu. Skład: 1 taca 50 g zawiera 12,5 g tymolu w opatentowanej formule żelowej (lekko opalizujący, bezbarwny, ziarnisty żel). Co to jest APIGUARD i w jakim celu się go stosuje? APIGUARD jest lekiem z wyboru do zwalczania u pszczół miodnych warrozy (powodowanej przez Varroa destructor). Jest to lek, w którym tymol umieszczony jest w odpowiednim podłożu - żelu. Żel reguluje prawidłowe uwalnianie się tymolu i jest jego nośnikiem w sytuacjach, kiedy pszczoły próbują usuwać żel z tacy poza obręb ula przez wylotek.

APIGUARD® 50 gpzp.biz.pl/wp-content/uploads/2018/01/VETANIMAL.pdf · każdy ul. Stosować lek ... paski należy położyć na plastrach w górnym korpusie. ... W takim przypadku

  • Author
    dohanh

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of APIGUARD® 50 gpzp.biz.pl/wp-content/uploads/2018/01/VETANIMAL.pdf · każdy ul. Stosować lek ......

Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce

oraz specjalistyczne produkty dedykowane

rodzinom pszczelim

PSZCZELARSTWO ZGODNE Z NATUR!VET-ANIMAL jest firm, dla ktrej wany jest aspekt edukacyjny i dlatego aktywnieprowadzimy szkolenia dla zwizkw i stowarzysze pszczelarskich. Jestemy inicja-torem powstania Centrum Zdrowia Pszcz (CZP). Przyczyn utworzenia CZP jesttrudna sytuacja w pszczelarstwie oraz ch stworzenia pomostu pomidzy rodo-wiskiem Pszczelarzy a Inspekcj Weterynaryjn. W celu pomocy i dbania o zdrowierodzin pszczelich mamy w ofercie specjalistyczne produkty dedykowane pszczoommiodnym.

APIGUARD 50 gProdukt leczniczy weterynaryjny

el w tacy do umieszczania w ulu.

Skad: 1 taca 50 g zawiera 12,5 g tymolu w opatentowanej formule elowej (lekko opalizujcy,

bezbarwny, ziarnisty el).

Co to jest APIGUARD i w jakim celu si go stosuje?

APIGUARD jest lekiem z wyboru do zwalczania u pszcz miodnych warrozy (powodowanej przez Varroadestructor). Jest to lek, w ktrym tymol umieszczony jest w odpowiednim podou - elu. el regulujeprawidowe uwalnianie si tymolu i jest jego nonikiem w sytuacjach, kiedy pszczoy prbuj usuwa elz tacy poza obrb ula przez wylotek.

Zalecenia do prawidowego stosowania:

Stosujemy po ostatnim miodobraniu. Temperatura zewntrzna w cigu dnia, w przedziale od 15 do30C. Szczegowe dane zamieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Stosowanie:

Odcign foli zabezpieczajc tac. Otwart tack umieci na grnych ramkach, stron z elem dogry, przy tylnej lub bocznej cianie ula (nad ramkami z pokarmem). Pamitajmy o usuniciu beleczekmidzyramkowych w przypadku ich stosowania jak rwnie o zaoeniu szufad, bd tac diagnostycz-nych w przypadku dennic osiatkowanych. Taca z APIGUARDEM nie moe bezporednio styka si z po-wak ani z adnym ociepleniem. Musi by zawsze zachowana kilkucentymetrowa wolna przestrze nadtac (min.3-4 cm) i wok niej. Wolna przestrze wok tacki i nad ni zapewnia stabiln sublimacj ty-molu, zwikszajc tym samym jego skuteczno. Nie stosujemy kuracji APIGUARDEM podczas karmieniasyropem rodziny pszczelej. Jeli istnieje potrzeba dokarmiania rodzin, stosujemy terapi pulsacyjn. Sto-sujemy pierwsz dawk leku, po oprnieniu zawartoci wyjmujemy tac, podajemy syrop dokarmiajcrodzin, koczymy dokarmianie i wkadamy drug tac z lekiem. Lek nie dziaa pod zasklepem.

Dawkowanie:

APIGUARD stosujemy dwukrotnie (2 tace dla rodziny pszczelej). Pierwsz tac (dawk) wstawiamy doula po ostatnim miodobraniu. Po 10 dniach sprawdzamy tack czy jest pusta. Jeli po 10 dniach na taccepozostanie troch preparatu, to pozostawiamy go na kolejne 4 dni. Drug dawk podajemy po usuniciupierwszej tacy pozostawiajc j rwnie na 14-21 dni w ulu. Druga taca zazwyczaj ginie wolniej odpierwszej tacy, co jest normalnym zjawiskiem.

Okres (y) karencji:

Mid 0 (zero) dni. Nie stosowa w czasie poytku, aby unikn moliwej zmiany zapachu i smaku miodu.

Moliwe dziaania niepodane

Jak kady lek APIGUARD moe powodowa dziaania niepodane, ktre w przypadku prawidowegozastosowania wystpuj rzadko. Nale do nich krtkotrwae pobudzenie rodziny na pocztku leczenia(wzmoone wentylowanie, wiszce brody pszcz przy wylotku jeli wystpuje wysoka temperatura zew-ntrzna, w okolicach 30 C). Taka sytuacja trwa kilka godzin po czym rodzina wraca do stanu fzjologicz-nego. Podczas zwalczania warrozy APIGUARDEM zapach tymolu w ulu, jak i w pasiece jest wyczuwalny izaobserwowano, e odstrasza barciaki. W ulach styropianowych zapach bdzie utrzymywa si duej niw ulach drewnianych.

Przechowywanie leku

Lek przechowywa w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniej 30 C. Nie zamraa. Chroni pr-zed bezporednim dziaaniem promieni sonecznych.

Okres wanoci od wyprodukowania: 3 lata. Rodzaj opakowania bezporedniego: pudeko zawierajce 10 aluminiowych tac po 50 g elu kada.Podmiot odpowiedzialny:

Vita (Europe) Ltd., Vita House, London Street Basingstoke, Hampshire RG21 7PG, Wielka Brytania.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 2187/12, Kod ATC vet: QP53AX22.Szczegowe informacje zostay zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotceprzylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp.Data opracowania instrukcji: marzec 2016

PODSUMOWANIE

Wyeliminowa wiadome i niewiadome bdy!

Temperatura i warunki przechowywania leku,

Nie podkarmia podczas kuracji,

Temperatura aplikacji w cigu dnia przedzia 15 C a 30 C,

Uoenie tacki na ramkach i ruch pszcz na grze,

Miejsce do sublimacji odparowania min. 3-4 cm nad tac,

Dawka i 4-6 tygodni kuracji eliminujc 3-4 pokolenia v.d.,

Interakcje tymolu z substancjami chemicznymi stosowanie rodkw o nieznanym skadzie - wykluczone !

APILIFE VARProdukt leczniczy weterynaryjny

Pytki do umieszczania w ulu

Skad: 1 pytka zawiera: tymol 8 g, olejek eukaliptusowy 1,72 g, kamfora racemiczna 0,39 g, lewomentol0,39 g.

Wskazania lecznicze: do zwalczania inwazji Varroa destructor u pszcz miodnych.Dawkowanie i droga podawania: 1 pytka leku na rodzin co 7-10 dni, cakowite leczenie 3 - 4 pytki nakady ul. Stosowa lek jednoczenie we wszystkich rodzinach w pasiece.Sposb podania: odsoni grne beleczki ramek gniazdowych przez uniesienie powaki. Do jednorazowe-go zastosowania wyj jedn pytk API LIFE VAR z torebki, podzieli na 3 - 4 czci i uoy na grnychbeleczkach ramek. Zamkn ul i pozostawi pytk do odparowania przez 7-10 dni. Powtrzy zabieg ko-lejno 3 - 4 razy. Po zakoczeniu leczenia kawaki pytek pozostae w ulu powinny by usunite.Przeprowadzi leczenie po odebraniu miodu i po zdjciu nadstawek. Przykadowe miejsce wyoenialeku przedstawiono na rysunku. Nie umieszcza pytek w centralnej czci ula i w bezporednim ssiedzt-wie czerwiu. Nie ukada bezporednio przy podkarmiaczce. Nie stosowa podczas uywania innych pre-paratw przeciwko warrozie. Zaleca si kontrol skutecznoci w trakcie leczenia przez sprawdzanie licz-by osypanych roztoczy na wkadkach dennicowych.Idealna temperatura zewntrzna do skutecznego dziaania leku wynosi 20-25C. rednia temperaturazewntrzna poniej 15C obnia skuteczno kuracji tym lekiem. Nie jest wskazane rozpoczcie leczeniaw temperaturze zewntrznej powyej 30C, poniewa moe to zwikszy stres pszcz i zmieni ich za-chowanie. W wysokiej temperaturze pytki umieci w ulu wczenie rano lub przed zachodem soca.PrzedawkowanieMoliwe przedawkowanie spowodowane umieszczeniem w ulu wikszej liczby pytek moe spowodo-wa zaniepokojenie pszcz, zwikszy ich stres i zmieni ich zachowanie (pszczoy mog wychodzi pozaul).Dziaania niepodanePszczoy mog wynosi pokarm i czerw bezporednio spod pytki. Produkt moe powodowa zaniepoko-jenie pszcz. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek powanych objaww lub innych objawwniewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.Okres karencji: Mid - 0 dni.Ze wzgldu na intensywny zapach produktu nie zaleca si jego stosowania w okresie, kiedy w ulu znajdu-je si mid konsumpcyjny.

Okres wanoci od wyprodukowania: 2 lata.Specjalne rodki ostronoci przy przechowywaniu i transporciePrzechowywa w temperaturze poniej 25C. Nie zamraa. Chroni przed wiatem. Przechowywapytki w oryginalnym opakowaniu.Rodzaj opakowania bezporedniego: worek wielowarstwowy zawierajcy 2 pytki o wymiarach 7,5 x 5,0x 0,5 cm.Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Chemicals LAIF S.P.A. Viale dell Artgianto 13 35010 Vigon-za (PD) Italy.Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 1489/04, Kod ATC vet: QP 53A.Szczegowe informacje zostay zawarte na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawanyz przepisu lekarza-Rp.Przykadowe umieszczenie leku API LIFE VAR w ulu.

THYMOVARProdukt leczniczy weterynaryjny

Paski (pytki) do umieszczania w ulu.

Skad: 1 pasek w ksztacie tej pytki o wymiarach 50 x 145 x 4,3 mm zawiera tymol w iloci 15 g.

Wskazania lecznicze: zwalczanie warrozy pszcz miodnych (Apis mellifera) wywoanej przez roztocze Varroa destructor.

Przeciwwskazania: nie stosowa jeli maksymalna temperatura w dzie przekracza 30C.Dawkowanie i droga podawania

Rodzaj ulaLiczba paskw THYMOVAR do umieszczenia w ulu

1 podanie 2 podanie

Wielokorpusowy (1 korpus gniazdowy) 1 1

Wielokorpusowy (2 korpusy gniazdowe) 2 2

Ul Dadanta 1 12* 1 12*

* Paski do zawieszania w ulu mona przecina noyczkami.Prawidowe umieszczenie paskw w ulach zamieszczone na rysunku (widok z gry, ul otwarty).

StosowanieStosowa we wszystkich rodzinach w pasiece. Pierwszy zabieg stosuje si bezporednio po zdjciu nads-tawek: w tym celu 1-2 paski umieszcza si na grnych beleczkach ramek. Liczb paskw naley dostoso-wa do wielkoci ula zgodnie z tabel i schematem. W przypadku uli wielokorpusowych (2 korpusy gniaz-dowe), paski naley pooy na plastrach w grnym korpusie. Paski powinny znajdowa si w pobliuczerwiu ale nie bezporednio nad nim (zalecana odlego > 4 cm). Naley pozostawi co najmniej 5-10milimetrow przestrze pomidzy paskami a daszkiem ula. Zamkn ul w zwyky sposb. Otwarte denni-ce naley zasoni na caej powierzchni (np. pen wkadk dennicow).Po 3 - 4 tygodniach (21-28 dniach) stosowania naley wyj zuyte i woy nowe paski, aby rozpoczdrugi zabieg. Drugi zestaw paskw naley usun po 3-4 tygodniach (21-28 dni).Nie stosowa preparatu THYMOVAR czciej ni dwa razy w roku.Temperatura:

Optymaln skuteczno osiga si przy maksymalnej temperaturze w cigu dnia 20-25C przez cay okresstosowania. Skuteczno preparatu moe by rna w poszczeglnych rodzinach w zalenoci odwarunkw otoczenia (temperatura, reinwazja i in.). Preparat jest nieskuteczny w temperaturze otocze-nia poniej 15C. Po usuniciu paskw tymol znajdujcy si w powietrzu jest eliminowany z ula drog na-turalnej cyrkulacji powietrza. Pozostaoci w wosku w plastrach zostaj szybko wydalone.PrzedawkowanieStosowanie dawek wikszych ni zalecane moe powodowa nadmierne pobudzenie rodzin pszczelich.W takim przypadku przed wylotkiem ula moe znajdowa si dua liczba (>20) martwych pszcz i czer-wiu.Dziaania niepodaneW miejscach znajdujcych si bezporednio pod paskiem pszczoy mog usuwa pokarm. Czerw znajdu-jcy si zbyt blisko paska (< 4 cm od paska) rwnie moe zosta usunity.Podczas stosowania preparatu w wysokich temperaturach (ponad 30C) mog wystpi objawy pobud-zenia rodziny i niewielkie zwikszenie miertelnoci czerwiu i pszcz.

Okres karencji: mid: zero dni.Nie stosowa przed rozpoczciem i w trakcie poytku. Plastry stanowice cze gniazdow w trakcie sto-sowania preparatu THYMOVAR nie powinny by wykorzystywane do pozyskiwania miodu nastpnejwiosny.Okres wanoci od wyprodukowania: 4 lata.Okres wanoci po pierwszym otwarciu opakowania bezporedniego: z jednej saszetki naley zuy paskinatychmiast i nie przechowywa do dalszego uycia. Specjalne rodki ostronoci przy przechowywaniu: przechowywa w temperaturze poniej 30C.Nie przechowywa w lodwce ani nie zamraa. Chroni przed mrozem i bezporednim dziaaniemsoca.Rodzaj opakowania bezporedniego: zamknite hermetycznie podwjne saszetki (160 x 460 mm) z foliipolietylenowej powlekanej SiOx zawierajce dwie porcje po 5 paskw do zawieszania w ulach.Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 79540Lrrach, Niemcy.Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 2038/10 , Kod ATC Vet: QP 53 AX 22.Szczegowe informacje zostay zawarte na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawanyz przepisu lekarza-Rp.Przykadowe umieszczenie leku THYMOVAR w ulu.

Podsumowanie dot. stosowania 3 lekw: APIGUARD, APILIFE VAR, THYMOVAR:

APIGUARD

Otwart tack z preparatem umieszcza si na grze, na ramkach z pokarmem, najczciej przy bocznej lub tylnej cianie ula, elem do gry (nie wykada tacy z lekiem nad czerwiem). Nie karmi w trakcie lec-zenia. Jeeli uywane s beleczki midzyramkowe naley je wyj przed postawieniem tacy z lekiem. Nad tac naley zapewni pszczoom odpowiedni, woln przestrze (min. 3-4 cm), aby mogy wej do rodka tacki (mona do tego celu uy nadstawki lub piercienia dystansowego).

APILIFE VAR

We wszystkich rodzinach naley umieci lek APILIFE VAR. W tym celu naley odsoni beleczki grne, wyj beleczki midzyramkowe, pytk podzieli na 4 czci i pooy je w rogach ula, zgodnie z instruk-cj podan w ulotce (nie wyk ada bezporednio nad czerwiem, wolna przestrze nad pytkami do od-parowania to min. 1 cm, wylotek otwarty, dennice zamknite, nie karmi rodzin w trakcie).

THYMOVAR

We wszystkich rodzinach naley umieci lek THYMOVAR. W tym celu naley odsoni beleczki grne, wyj beleczki midzyramkowe, pytk/pasek podzieli na 2 czci i pooy je na beleczkach w pobliu czerwiu, ale nie bezporedni nad nim, w odlegoci od 4-10 cm w lini pionowej od czerwiu (zgodnie z in-strukcj podan w ulotce, tj.: wolna przestrze nad pytkami do odparowania to min. 5-10 mm, wylotek otwarty na 10-15 cm, dennice zamknite, nie karmi rodzin w trakcie).

VarroMedProdukt leczniczy weterynaryjny

Nowo w UE do zwalczania warrozy

Posta: pynna zawiesina, gotowa do zastosowania przez pszczelarza w ulu, do bezporedniegopolewania na pszczoy.

W skadzie leku, w 1 ml jest: 5 mg kwasu mrwkowego i 44 mg kwasu szczawiowego plus sub -stancje pomocnicze (karmel, syrop sacharozowy, wycig z propolisu, olejek z anyu, olejek i kwascytrynowy), ktre jak donosi producent maj wpywa na stabilno zawiesiny i jej gwarantowa-n skuteczno przeciwwarrozow.

Jak zapowiada austriacki producent (BeeVital), preparat bdzie dostpny w dwch opakowa-niach: w butelce 555 ml i jednorazowych saszetkach zawierajcych 15 ml zawiesiny.

Dawkowanie i droga podawania

Podanie w ulu. Produkt nanosi na pszczoy w uliczkach midzyramkowych korpusu gniazdowe-go. Wstrzsn przed uyciem. Dawk naley starannie dostosowa do wielkoci rodziny pszcze-lej. Naley okreli wielko rodziny pszczelej oraz liczb przestrzeni zajtych przez pszczoy, kt-re bd leczone, a nastpnie wybra wymagan ilo produktu. Szczegowe informacje zostayzawarte na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

Czas pokae, czy ten lek przyjmie si w polskich warunkach zwaszcza, e ma by dostpny beztzw. recepty - klasyfkacja: produkt leczniczy weterynaryjny OTC - autor: lek. wet. Mariusz Kraw-czyski Pszczelarz Polski sierpie 2017 .

Przykadowa aplikacja leku VARROMED w ulu.

NOSI-VETSPOKOJNA ZIMOWLA I WITALNO WIOSN RODZINY PSZCZELEJ

Produkt powsta dziki wsparciu Ministerstwa Gospodarki za porednictwem PARP wsparcie w badaniach.

SKAD: dodatki technologiczne: lecytyna sonecznikowa, sensoryczne: olejek eteryczny z Origanumvulgare L.

ZASTOSOWANIE: Stosowa NOSI-VET z odpowiednio dobranym zabiegiem sanitarnohodowlanym(dezynfekcja, cienienie gniazda, i in.) w celu wzmocnienia witalnoci rodziny pszczelej. Skadnikizawarte w NOSI-VET wykazuj wspomagajce dziaanie ograniczajce rozwj zakaenia sporowcamiNosema spp. i grzybicy czerwia pszczelego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed uyciem silnie wstrzsn. Podkarmiaczka 3 ml na 1 litr syropu cu-krowego lub inwertowanego dla 1 rodziny pszczelej. W zalenoci od liczebnoci kolonii podawa od 2do 5 litrw syropu z NOSI-VET na rodzin pszczel. Zamgawianie 3 ml na 1 litr syropu cukrowego. Zas-tosowa oprysk caych ramek z pszczoami przy pomocy opryskiwacza ogrodowego. Polewanie 3 ml na 1 litr syropu cukrowego. Polewa w uliczki midzyramkowe przy pomocy strzykawki w iloci od-powiedniej dla siy rodziny i liczebnoci ramek. Podawa w godzinach wieczornych po zakoczeniu lotwpszcz.

KARENCJA: nie dotyczy.

OPAKOWANIE i KLASYFIKACJA: 200, 1000 ml. MPU w pynie dla pszcz.

AMINO-VETNIEZBDNE AMINOKWASY I WITAMINY DLA PSZCZ PYNNY SUBSTYTUT PYKU

SKAD: Aminokwasy: alanina, arginina, asparaginowy kwas, cysteina, fenyloalanina, glicyna, glutami-nowy kwas, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metonina, prolina, seryna, treonina, tyrozyna, walina.Witaminy i pro-witaminy: amid kwasu nikotynowego, pantotenowy kwas, witamina B1, witamina B2,witamina B6, biotyna.

STOSOWANIE:

Zestawienie poszczeglnych skadnikw dziaa jak biostymulator i podany w syropie cukrowym lubciecie korzystnie wpywa na rodzin pszczel. Zastosowany w okresie niedoboru pyku lubniewystarczajcej iloci pierzgi (np. wiosn) stymuluje rodzin pszczel do spodziewanego rozrastaniapopulacji (efektywne czerwienie matki) i wzmocnienia pszcz. Podawanie produktu w syropie lubciecie uzupenia niedobory aminokwasw (protein - biaka), witamin i zapewnia dziaanie pre-biotyczne. Preparat naley podawa rwnie midzy miodobraniami lub w okresie czenia rodzin iprzygotowania do zimowli.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 5 ml preparatu / 1 litr syropu cukrowego lub 5-10 ml preparatu na 1 kg cias-ta miodowo-cukrowego. Pojenie w pasiece: 5 ml preparatu na 2-3 litry wody w zalenoci od niedo-borw.

OPAKOWANIE i KLASYFIKACJA: 500, 1000 ml. MPU w pynie dla pszcz.

MULTIPRO-VETMULTIPROBIOTYK USPRAWNIAJCY UKAD POKARMOWY

SKAD: melasa, Saccharomyces cerevisiae, dodatki: ywe bakterie kwasu mlekowego.

STOSOWANIE: Zalecany w celu usprawnienia trawienia w przewodzie pokarmowym pszcz i higienizacjirodowiska ulowego. Skadniki multprobiotyku MULTIPRO-VET zasiedlaj naturalnymi kulturamiprobiotycznymi ukad pokarmowy zwikszajc odporno. Doskonay do podawania w poidle, zalecanydo stosowania w syropach cukrowych lub inwertowanych oraz po kadym leczeniu rodzin pszczelich (poantybiotykoterapii zwalczanie zakae bakteryjnych, po zabiegach zwalczajcych warroz, po leczeniugrzybicy, czy przeprowadzonej dezynfekcji). Produkt nie zawiera substancji modyfkowanychgenetycznie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Podkarmiaczka - 3 ml na 1 litr syropu cukrowego lub inwertowanego dla 1 rodziny pszczelej. Zamgawianie 10 ml na 1 litr syropu cukrowego jako oprysk caych ramek z pszc-zoami oraz wntrza ula. Czynno najkorzystniej wykona za pomoc opryskiwacza ogrodowego. Poido- 1 ml na 1 litr wody. Nie stosowa w chlorowanej wodzie. Po otwarciu, butelk przechowywa w chod -nym i ciemnym miejscu (idealnie w temperaturze od 8 do 15 C).

KARENCJA: nie dotyczy.

OPAKOWANIE i KLASYFIKACJA: 200 ml. MPU w pynie dla pszcz.

B401 Produkt pielgnacyjny w pynie do ramek ulowych

SKAD I DODATKI: Zawiera Bacillus thuringiensis odmiany aizawai serotyp 7, wod destylowan.

ZASTOSOWANIE: B401 zabezpiecza ramki ulowe podczas magazynowania. Chroni integralno drewnia-nych ramek z suszem woskowym. Produkt nie zostawia pozostaoci w wosku i miodzie. Nadaje si dostosowania w pasiekach ekologicznych (Rozporz. Rady nr 2092/91/EWG).

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed uyciem silnie wstrzsn. Stosowa w formie oprysku, po miodobra-niu, przed magazynowaniem ramek. Naley przygotowa 5% roztwr (np. 10 ml B401 wymiesza z 200ml wody niechlorowanej). Przygotowanym roztworem obustronnie opryska ramki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I RODKI BEZPIECZESTWA: Przechowywa w ciemnym, chodnym isuchym miejscu z dala od dzieci.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Vita (Europe) Ltd., tel. +441256473175,Vita House, London Street, Basingstoke RG21 7PG, UK.

OPAKOWANIE i KLASYFIKACJA: 120 ml, 1000 ml. Produkt pielgnacyjny.

SWARM Attractant WipeRojowabik chusteczki wabice roje

STOP UCIECZKOM!

SKAD: wycigi rolinne.

STOSOWANIE: Przynta do wabienia rojw przelatujcych, wiszcych na drzewach i innych trudno dostpnych miejscach. Uatwia zbieranie pszcz do rojnic lub skrzynek.INSTRUKCJA STOSOWANIA: Saszetk nadedrze lub przeku i zawiesi w dogodnym miejscu maksymalnie 2 metry nad ziemi (na drzewie, supie lub przy wylocie z ula wabika). Wabiki rozmieszcza w pasiece w odstpach nie wikszych ni 50 m. Po otwarciu chusteczka zachowuje skuteczno przez okres do 2 tygodni, w zalenoci od warunkw atmosferycznych. OPAKOWANIE: 10 szt

HiveAlive Advance Science Ltd. Irlandia

Silna Rodzina Naturalnie

Skad: ekstrat z Alg (Fucus vesiculosus), mczka z wodorostw morskich. Dodatki: tymol, palczatka.Unikatowe i naturalne skadnikiHiveAlive zawiera jedynie naturalne, aktywne skadniki, naukowo wyselekcjonowane dla maksymalnejefektywnoci, jak OceaShield (kombinacja ekstraktu z Alg Irlandzkich) zwizek bioaktywny, uznanymidzynarodowo jako posiadajcy dziaanie przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.OceaShield zapewnia bogate i odywcze rdo poywienia, ktre wspomaga kondycj jelitow psz-cz. Pozostae aktywne skadniki to tymol i palczatka. Skuteczno potwierdzona licznymi badaniami pr-zeprowadzonymi przez jednostki naukowe - Instytuty Pszczelarskie w Irlandii, Grecji, Francji, Czechach.Badania dostpne na stronie podmiotu odpowiedzialnego: www.hivealivebees.com oraz zamieszczonew Journal of Apicultural Research czerwiec 2016 roku.

Silniejsze, bardziej produktywne rodziny pszczeleMidzynarodowe testy pokazuj, e regularne stosowanie HiveAlive tworzy znacznie silniejsze rodzinypszczele w stosunku do rodzin, w ktrych nie stosowano HiveAlive. Testy przeprowadzono w HellenicInsttute of Apiculture (Instytut Pszczelarstwa) w Grecji (listopad 2012 czerwiec 2014) w ktrychporwnano 20 rodzin pszczelich, w ktrych stosowano HiveAlive i 20 rodzin pszczelich, w ktrych Hi-veAlive nie stosowano. Gdy HiveAlive by uywany dwa razy w roku, testy nie wykazay strat w zimie,wykazay rzadsze wystpowanie nosemy oraz prawie podwojenie (89%) liczebnoci rodziny pszczelej.

http://www.hivealivebees.com/

Wyniki uzyskane podczas dwuletnich bada terenowych w Grecji wykazay, co nastpuje:

92% redukcji spor Nosema spp., skuteczno dugoterminowa HiveAlive, utrzymujca silne rodziny pszczele po zimowli i

znaczcy wzrost populacji kolonii w pniejszym okresie. Wszystkie badania dostpne na stronie podmiotu odpowiedzialnego: www.hivealivebees.com

http://www.hivealivebees.com/

Instrukcja uycia:Aby pomc Twoim pszczoom przetrwa zim:Dodaj HiveAliveTM do caoci syropu podczas karmienia, gdy nadstawki zostay usunite. Proporcje to 2,5 ml HiveAliveTM na 1 litr syropu. Rekomendowana ilo syropu dla jednej rodziny pszczelej to mini -mum 4 litry (czyli 10 ml HiveAliveTM dla jednej rodziny pszczelej). Podczas przygotowania ciasta rwniemona doda HiveAliveTM. Maksymalna temperatura ciasta lub syropu nie moe przekroczy 50 C. Aby wzmocni rodziny pszczele na wiosn:Podaj do syropu cukrowego 2,5 ml HiveAliveTM na litr syropu.Inne uycia HiveAliveTM:Aby oywi niedomagajce pszczoy, sabe bd niedokarmiajce rozpyl/rozlej 300 ml syropu cukrowego z domieszk HiveAliveTM w maksymalnej proporcji 1:100 (czyli 1 ml HiveAliveTM na 100 ml syropu jeden raz w tygodniu przez trzy kolejne tygodnie, aby pokry cay cykl rozwojowy).Aby wzbogaci ciasto proteinowe:HiveAliveTM moe by dodany do ciasta proteinowego w iloci do 10 ml na 1 kg ciasta.Dla zdrowszej rodziny pszczelej:Rozpyl w caym ulu przed i po zimie aktywnym syropem. Idealnie jeden raz w tygodniu przez 3 tygodnie, aby pokry cay cykl rozwojowy.Aby przechowa pozostay syrop:Dodaj HiveAliveTM, aby zapobiec zepsuciu si starego syropu.Aby wprowadzi now matk:Rozpyl/rozlej w ulu aktywny syrop aby zwikszy akceptacj nowej matki przez koloni.Aby zminimalizowa szok - wprowadzenie preparatw leczniczych opartych na tymolu:Rozpryskanie/rozpylanie/dokarmianie HiveAliveTM przed podaniem preparatw warroabjczych opartychna tymolu redukuje stres pszcz przed podaniem tych wanie preparatw poprzez wczeniejsze przy-zwyczajenie ich do obecnoci tymolu w ulu.Dla dodatkowych korzyci moesz dokarmia HiveAliveTM Twoje rodziny pszczele w dowolnym czasie, a do dwch tygodniu przed wstawieniem nadstawek.Dla optymalnego efektu najlepiej zuy produkt w przecigu 6 miesicy od otwarcia opakowania-butelki.OPAKOWANIE i KLASYFIKACJA: 100, 500, 2000 ml. MPU w pynie dla pszcz.

ApiForteWicej pszcz - wicej miodu!

SKAD : ekstrakt rolinny z chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), nonik.

Podnosi miodno rodzin pszczelich i zwiksza czerwienie. Wzmacnia instynkt higieniczny co prowadzido ograniczenia populacji pasoytw i grzybw.

Waciwoci:

ApiForte podnosi miodno rodzin pszczelich. Produkt wzmacnia zachowanie higieniczne stymulujcinstynkt samooczyszczania si pszcz. ApiForte przyspiesza rozwj rodzin pszczelich. Ograniczapopulacj warrozy. Zmniejsza ryzyko wystpienia grzybic.

Stworzona z myl o pszczelarzach, cakowicie naturalna i bezpieczna kompozycja ApiForte gwarantujezwikszon wydajno pasiek i wzrost populacji pszcz w ulu. ApiForte mona stosowa przez caysezon.

Wysok efektywno ApiForte potwierdzaj badania prowadzone przez ekspertw nauk biologicznych,lekarzy weterynarii oraz pszczelarzy. Rodziny pszczele, ktrym osonowo podawano ApiForte sodporne i pene wigoru. W ulach regularnie zabezpieczanych produktem, wystpuje istotny wzrostczerwienia matek pszczelich. ApiForte zwiksza si rodziny w trakcie zimowli. Produktrekomendowany do stosowania w pasiekach ekologicznych.

Stosowanie ApiForte: polewanie, oprysk lub podkarmianie.

Bez wzgldu na sposb podawania, zawarto folki jest odpowiednia do zastosowania dla 10 lub 50rodzin pszczelich. ApiForte podaje si w substancjach sodzcych (np. ksylitol) w proporcjach 3:1 (3czci wody i 1 cz substancji sodzcej).

Szczegy dotyczce stosowania w ulotce doczonej do opakowania lub na dedykowanej stronieinternetowej: www.apiforte.pl

Podmiot odpowiedzialny: BIOBALANCE Gdask.

http://www.apiforte.pl/

Opakowanie i klasyfkacja: dla 10-ciu i 50-ciu rodzin pszczelich. Premix w pynie dla pszcz.

Wicej informacji o powyszych produktach mona uzyska w frmie:

VET-ANIMAL

83-200 Starogard Gdaski, ul. Lubichowska 126

tel.: 58 352 38 49, tel. kom. 600 473 375

e-mail: [email protected] www.vet-animal.pl

Temperatura i warunki przechowywania leku,Nie podkarmia podczas kuracji,Temperatura aplikacji w cigu dnia przedzia 15 C a 30 C,Uoenie tacki na ramkach i ruch pszcz na grze,Miejsce do sublimacji odparowania min. 3-4 cm nad tac,Dawka i 4-6 tygodni kuracji eliminujc 3-4 pokolenia v.d.,Interakcje tymolu z substancjami chemicznymi stosowanie rodkw o nieznanym skadzie - wykluczone !AMINO-VETINSTRUKCJA STOSOWANIA: 5 ml preparatu / 1 litr syropu cukrowego lub 5-10 ml preparatu na 1 kg ciasta miodowo-cukrowego. Pojenie w pasiece: 5 ml preparatu na 2-3 litry wody w zalenoci od niedoborw.HiveAlive Advance Science Ltd. IrlandiaSilna Rodzina NaturalnieSkad: ekstrat z Alg (Fucus vesiculosus), mczka z wodorostw morskich. Dodatki: tymol, palczatka.Silniejsze, bardziej produktywne rodziny pszczeleInstrukcja uycia: