Aparate electrice

Embed Size (px)

Text of Aparate electrice

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCTCNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULARPROFILUL: TEHNIC SPECIALIZAREA: TEHNICIAN N INSTALA II ELECTRICE MODULUL: APARATE ELECTRICE NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesionalNoiembrie 2008

i tehnic

Doini a B l Tatiana B l

oiu oiu

- prof., grad didactic I, Grup colar Industrial Electroputere Craiova - prof., grad didactic I, Grup colar Industrial Electroputere Craiova

CONSULTAN CNDIPT: ASISTEN TEHNIC :

POPESCU ANGELA, EXPERT CURRICULUM WYG INTERNATIONAL IVAN MYKYTYN, EXPERT

COORDONATOR: CAZACU REMUS

Profilul: TEHNIC Nivelul 2

2

APARATE ELECTRICE

CUPRINS 1. 2. 3. 4. Introducere ......................................................................................................................... 5 Competen e specifice i obiective ...................................................................................... 7 Structura fi elor de lucru .....................................................................................................11 Activit i de nv are ............................................................................................................12 4.1 Clasificarea aparatelor electrice n func ie de destina ie 4.2 Clasificarea aparatelor electrice n func ie de rolul lor n instala ie 4.3 M rimi nominale ale aparatelor electrice(frecven a de conectare, durata de ac ionare, timpul de ac ionare, de pauz , de lucru) 4.4 M rimi nominale ale aparatelor electrice 4.5 Studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate 4.6 P r ile componente ale contactoarelor 4.7 P r ile componente ale aparatelor electrice: sistemul de stingere a arcului electric 4.8 Studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate (contactoare, contactoare cu relee, intreruptoare automate) 4.9 P r ile componente ale ntreruptoarelor pachet 4.10 Func ionarea comutatoarelor pachet 4.11 Func ionareainversorului de sens comandat manual 4.12 Func ionarea comutatorului cu came stea-triunghi 4.13 Func ionarea inversorului de sens cu came 4.14 Caracteristicile ntreruptoarelor i comutatoarelor cu came i ale celor pachet 4.15 Func ionarea comutatorului voltmetric 4.16 Func ionarea comutatorului stea-triunghi (I) 4.17 Func ionarea comutatorului stea-triunghi (II) 4.18 Func ionarea comutatorului de num r de poli 4.19 Func ionarea inversorului de sens 4.20 Montarea blocurilor de relee termice 4.21 Montarea componentelor unui ntreruptor automat 4.22 Componentele unui demaror 4.23 Montarea componentelor unui demaror 4.24 Protec ii asigurate de declan atoare 4.25 Tipuri de butoane de comand 4.26 Montarea butoanelor de comand 4.27 Montarea prizelor sub tencuial 4.28 Montarea ntreruptoarelor 4.29 Alegerea aparatelor electrice 5. Fi e de documentare ............................................................................................................ 52 5.1 M rimi caracteristice ale aparatelor electrice: tensiuni 5.2 M rimi caracteristice ale aparatelor electrice: curen i 5.3 M rimi caracteristice ale aparatelor electrice: frecven a de conectare, serviciul nominal, puteri 5.4 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: c i de curent 5.5 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: mecanismul de ac ionare 5.6 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: sisteme de izola ie i carcase 5.7 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: camere de stingere 5.8 Subansambluri constructive ale aparatelor elctrice: sisteme de fixare i protec ie 5.9 Aparate electrice de comuta ie: ntreruptoare cu prghie 5.10 Aparate electrice de comuta ie: comutatoare cu came 5.11 Aparate electrice de reglare: principiul de func ionare al releelor electromagnrtice 5.12 Aparate electrice de reglare: clasificarea releelor 5.13 Aparate electrice de reglare: tipuri de relee i principiul de func ionere 5.14 Aparate electrice de reglare: condi ii de func ionare impuse releelor de protec ie 5.15 Aparate electrice de conectare i protec ie: ntreruptoare automate 5.16 Aparate electrice de protec ie: declan atoareProfilul: TEHNIC Nivelul 3

3

APARATE ELECTRICE

5.17 Aparate electrice pentru instala ii de iluminat i prize 5.18 Alegerea aparatelor electrice: alegerea contactoarelor 5.19 Alegerea aparatelor electrice: alegerea ntreruptoarelor 5.20 Alegerea aparatelor electrice: alegerea siguran elor fuzibile 5.21 Alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor electromagnetice de protec ie 5.22 Alegerea aparatelor electrice: alegerea releelor termice 6. Glosar (cuvinte cheie) ............................................................................................................ 91 7. Bibliografie ............................................................................................................................ 93

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

4

APARATE ELECTRICE

1. INTRODUCEREModulul Aparate electrice este un modul cuprins n aria curricular Tehnologii cultur de specialitate i instruire practic pentru domeniul tehnic, nivelul trei de calificare, n cadrul componentei Curriculum n Dezvoltare Local pentru calificarea Tehician n instala ii electrice. Acest modul are alocate 1,5 credite i se studiaz 66 de ore pe an n urm toarea structur : y teorie: 17 ore. y laborator tehnologic: 49 ore Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cuno tin e, abilit i i deprinderi n domeniul aparatelor electrice, ca detaliere la Unitatea de competen tehnic general Sisteme de ac ionare electric . Prin parcurgerea con inuturilor subordonate competen elor specifice, precum i prin organizarea activit ilor de instruire rezultate din derivarea competen elor se urm re te formarea profesional n domeniul aparatelor electrice de comuta ie i de protec ie, de joas i de nalt tensiune, mai ales privind modul de alegere a acestora pentru situa iile concrete de exploatare, subiect care nu este att de detaliat n cadrul trunchiului comun dar care, pentru calificarea precizat , este absolut necesar. Structura modulului pune accent pe laboratorul tehnologic (49 ore pe an colar) pentru a oferi resursele materiale i de timp necesare familiariz rii cu algoritmul de alegere a aparatelor dintr-o schem de ac ionare electric . De asemenea, structura modulului con ine agregat i unitatea de competen Comunicare cu dou competen e specifice subordonate, tocmai datorit caracterului preponderent al activit ilor de laborator n totalul de ore alocate modulului. Competen ele subordonate unit ii cu titlul Aparate electrice au alocate con inuturi relativ noi pentru un elev care accede la nivelul 3, i, de aceea, prezentul auxiliar include mai multe fi e de documentare, utile pentru aceia dintre elevi care doresc s se familiarizeze cu componentele i structura aparatelor electrice, precum i numeroase fi e destinate activit ilor de laborator, utile familiariz rii cu procedurile de alegere a aparatelor necesare ntr-un context dat. Aceste fi e sunt utile mai ales pentru recapitularea i sistematizarea no iunilor i cuno tin elor dobndite prin preg tirea corespunz toare nivelului 2. Tot n acest scop, se recomand consultarea i utilizarea, dup caz, i a materialelor de nv are elaborate pentru domeniul electric i/sau electromecanic, clasele a X-a i a XI-a. Dintre con inuturile prev zute n curriculum, prezentul Auxiliar curricular abordeaz problematica structurii i a clasific rii aparatelor electrice, a m rimilor nominale specifice fiec rui tip de aparat i a caracteristicilor de func ionare, cu accent deosebit pe specificul activit ilor experimentale care vizeaz corelarea acestor caracteristici cu datele sistemului de ac ioanre n care aparatele sunt utilizate. Sarcinile de lucru formulate pentru elevi au n vedere competen ele specifice modulului, dar i unele competen e specifice apar innd abilit ilor cheie (rezolvare de probleme, lucrul n echip , securitatea muncii).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

5

APARATE ELECTRICE

De asemenea, s-au avut n vedere stilurile posibile de nv are ale elevilor (auditiv, vizual, practic) i pe ct posibil exerci iile permit instruirea eficient a tuturor elevilor care au diferite dominante ale stilurilor de nv are. Materialele de referin pentru elevi cuprind: y fi e de lucru, structurate pe principiul informa ie aplicare dezvoltare, n care sunt incluse aspecte actuale din domeniu, cu care elevii se vor confrunta n momentul angaj rii n produc ie y fi e de documentare cuprinznd informa ii utile pentru sarcinile de lucru y fi e pentru activit i experimentale, independente sau n grup y fi e recapitulative, care pot fi, eventual, realizate ca folii transparente Aceste materiale de referin pot fi utilizate ca atare n procesul instructiv (pot fi administrate elevilor dup xeroxare) prezentnd avantajul individualiz rii instruirii n func ie de ritmul propriu al fiec rui elev. Se recomand ca dup administrare, elevii s p streze fi ele de lucru ntr-un portofoliu individual, cel pu in din urm toarele dou motive: 1) ca dovezi ale progresului colar 2) ca resurs n informarea i formarea ini ial . Evaluarea, ca proces continuu, desf urat cu scopul de a oferi un feed-back eficient pentru reglarea procesului instructiv, se poate baza pe rezultatele ob inute de elevi n rezolvarea sarcinilor sau activit ilor propuse n fi ele de lucru, dar pot fi create i instrumente de evaluare riguroase, realiste i motivante. Ceea ce este foarte important pentru evaluarea continu a elevilor este ns , observarea sistematic i eviden ierea progresului n dobndirea abilit ilor cheie (lucrul n echip , comunicare, rezolvare de probleme, organizarea locului de munc etc.) abilit i care trebuie avute n vedere atunci cnd se proiecteaz activit ile de nv are i pentru care n materialele de referin se reg sesc unele sugestii. Observa ie: ordinea n care vor fi utilizate la clas materialele de referin nu coincide cu ordinea prezent rii acestora n prezentul Auxiliar didactic. pentru elevi,

Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse n Standardul de Preg tire Profesional al calific rii pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. ns , pentru ob inerea Certificatului de calificare, este necesar validarea integral a competen elor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prev zute n standardul respectiv.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

6

APARATE ELECTRICE

2. COMPETEN E SPECIFICE

I OBIECTIVE

Modulul Aparate electrice este denumit astfel n corelare cu competen a tehnic specializat pe care o formeaz , i anume: 24. Aparate electrice 24.1. Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. y y y s clasifice aparatele electrice dup criterii date. s recunoasc subansamblurile constructive ale aparatelor electrice. s explice func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii pe baza schemelor structurale

24.2. Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice. y y y y s precizeze m rimile caracteristice aparatelor electrice s simbolizeze m rimile nominale ale aparatelor electrice s compare tipurile de aparate din aceea i categorie utiliznd cataloage. s aleag aparatele electrice func ie de parametrii instala iei n care vor fi utilizate

24.3. Asigur func ionarea aparatelor electrice. y y y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj s execute manevrele de conectare i de deconectare s urm reasc func ionarea aparatelor electrice i competen a cheie Comunicare cu dou

Al turi de aceast competen , este inclus competen e specifice i anume: 5. Prelucrarea datelor numerice 5.1. Sus ine prezent ri pe teme profesionale y y y

s preg teasc prezentarea n func ie de obiective, tem i audien . s organizeze logic i concis informa ia. s utilizeze tehnici menite s trezeasc interesul i s conving audien a.

5.3. Elaboreaz documente pe teme profesionale y y y s preg teasc documentul n conformitate cu func ia acestuia. s scrie un document clar i corect. s verifice documentul, asigurndu-se c acesta ndepline te criteriile profesionale respective.

Pentru asigurarea unei logici a n elegerii i nv rii, se recomand parcurgerea con inuturilor modulului APARATE ELECTRICE n ordinea prezentat n cele ce urmeaz : 1. M rimi nominale ale aparatelor electrice. curen i: nominal, limit termic, limit dinamic, de rupere puteri: nominal (activ , aparent ), de rupere, de nchidere frecven de conectare durat relativ de ac ionareProfilul: TEHNIC Nivelul 3

7

APARATE ELECTRICE

timp: de ac ionare, de pauz , de lucru num r de manevre: n gol, n sarcin 2. Aparate electrice de joas tensiune: construc ie i func ionare de comuta ie (simbol, construc ie, func ionare) de comand (simbol, construc ie, func ionare) de reglare (simbol, construc ie, func ionare) de semnalizare (simbol, construc ie, func ionare) de protec ie (simbol, construc ie, func ionare) de automatiz ri (simbol, construc ie, func ionare) 3. Aparate electrice de nalt tensiune de comuta ie (simbol, construc ie, func ionare) de protec ie la supratensiuni (simbol, construc ie, func ionare) 4. Alegerea aparatelor electrice func ie de: - tensiunea de lucru a instala iei - puterea absorbit - serviciul de func ionare - mediul de lucru 5. Montarea aparatelor electrice n circuit Pentru corelarea cu Modulul Sisteme de ac ionare electric se recomand proiectarea didactic n echip de profesori, astfel nct s poat fi evitate suprapunerile de con inuturi: de altfel, acest lucru este recomandabil cu att mai mult cu ct, ponderea instruirii practice n cadrul modulului amintit corespunde punctelor 7) i 8) din lista de mai sus. Agregarea cu abilitatea cheie de Comunicare, completeaz con inuturile pentru atingerea competen elor specializate. Astfel, se realizeaz competen a de a sus ine prezent ri pe teme profesionale i de a elabora documente referitoare la alegerea aparatelor electrice nsitua ii date/identificate de exploatare. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme, n func ie de: y dificultatea temelor y nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit y complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat y ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. ntre competen e i con inuturi este o rela ie biunivoc , competen ele determin con inuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigur dobndirea de c tre elevi a competen elor dorite. Parcurgerea con inuturilor se va realiza n integralitatea lor. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona n timp, de a utiliza activit i variate de nv are, cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev. Num rul de ore alocat fiec rei teme r mne la latitudinea cadrelor didactice care predau con inutul modulului, func ie de dificultatea temelor, de nivelul de cuno tin e anterioare ale colectivului cu care lucreaz , de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de asimilare a cuno tin elor. Instruirea teoretic i laboratorul tehnologic se recomand s se desf oare n cabinete de specialitate, dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/ i filme didactice tematice, plan e didactice, panoplii i machete didactice sau/ i func ionale, n care pot fi eviden iate echipamentele i aparatele electrice componente, bibliografie tehnic selectiv .a. Parcurgerea con inuturilor modulului Aparate electrice i adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen elor tehnice aferente nivelului 3 i corespunz toare calific rii Tehnician n instala ii electrice, n scopul preg tirii profesionale aleProfilul: TEHNIC Nivelul 3

8

APARATE ELECTRICE

elevilor i dezvolt rii capacit iilor care s le permit dobndirea unei calific ri superioare, de nivel 3+, sau a integr rii pe pia a muncii. Abordarea modular ofer urm toarele avantaje: y y y y modulul este orientat asupra celui care nva , respectiv asupra disponibilit ilor sale, urmnd s i le pun mai bine n valoare; fiind o structur elastic , modulul poate ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; modulul permite individualizarea nv rii i articularea educa iei formale i informale; modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte n plan orizontal, iar pe alt parte, n plan vertical, peste / lng alte module parcurse, n prelungirea acestora pot fi ad ugate mereu noi module ceea ce se nscrie perfect n linia imperativului educa iei permanente.

n stabilirea strategiei didactice, profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii ale educa iei: Elevii nva cel mai bine atunci cnd consider c nv area r spunde nevoilor lor. Elevii nva cnd fac ceva i cnd sunt implica i activ n procesul de nv are. Elevii au stiluri proprii de nv are; ei nva n moduri diferite, cu viteze diferite i din experien e diferite. Participan ii contribuie cu cuno tin e semnificative i importante la procesul de nv are. Elevii nva mai bine atunci cnd li se acord timp pentru a ordona informa iile noi i a le asocia cu cuno tin ele vechi. Procesul de predare - nv are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe elev. Pentru dobndirea de c tre elevi a competen elor prev zute n SPP-uri, activit ile de nv are predare propuse n prezentul auxiliar, precum i cele care vor fi dezvoltate urmnd sugestiile acestuia, vor avea un caracter activ, interactiv i centrat pe elev, cu pondere sporit pe activit ile de nv are i nu pe cele de predare, pe activit ile practice i mai pu in pe cele teoretice. Se recomand : Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utiliznd n acest sens fi e de lucru; fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii s le abordeze n ritmuri i la niveluri diferite; fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, n func ie de abilit i; prezentarea temelor n mai multe moduri (raport sau discu ie sau grafic); Diferen ierea cuno tin elor elevilor, prin: abordarea tuturor tipurilor de nv are (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin ndrum tor, grupurilor de studiu; Diferen ierea r spunsului, prin: utilizarea autoevalu rii i solicitarea elevilor de a- i impune obiective. Plecnd de la principiul integr rii, care asigur accesul n coal a tuturor elevilor, acceptnd faptul c fiecare elev este diferit, se are n vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competen elor pentru acei elevi care prezint deficien e integrabile, adaptndu-le la specificul condi iilor de nv are i comportament (utilizarea de programe individualizate, preg tirea de fi e individuale pentru elevii care au ritm lent de nv are, utilizarea instrumentelor ajut toare de nv are, aducerea de laude chiar i pentru cele mai mici progrese i stabilirea mpreun a pa ilor urm tori).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

9

APARATE ELECTRICE

Evaluarea continu a elevilor va fi realizat de c tre cadrele didactice pe baza unor probe care se refer explicit la criteriile de performan i la condi iile de aplicabilitate din SPP uri, iar ca metode de evaluare, se recomand : y Observarea sistematic a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, capacit ilor, atitudinilor lor fa de o sarcin dat . y Investiga ia. y Autoevaluarea, prin care elevul compar nivelul la care a ajuns cu obiectivele i standardele educa ionale i i poate impune / modifica programul propriu de nv are. y Metoda exerci iilor practice y Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: y Fi e de observa ie i fi e de lucru y Chestionarul y Fi e de autoevaluare y Miniproiectul - prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunz toare a bibliografiei, a materialelor i a instrumentelor, acurate ea reprezent rilor tehnice, modul de organizare a ideilor i a materialelor ntr-un proiect. y Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de nregistrare a performan elor colare ale elevilor.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

10

APARATE ELECTRICE

3. STRUCTURA FI ELOR DE LUCRUStructura fi elor de lucru pentru elevi este unitar Fiecare fi de lucru are un titlu sugestiv pentru aria de con inuturi la care se refer FI i cuprinde:

DE LUCRU

titlul fi ei de lucru

Competen a/competen ele care se formeaz prin activitat ile de nv are propuse

Competen a: Obiective: y Timp de lucru: Lucra i ... !Denumire generic a activit

Obiectivele (criteriile de performan din SPP) vizate prin activitat ile de nv are propuse Durata estimat pentru realizarea sarcinilor de lucru

ii de nv

are

Indica ii cu privire la modul de organizare a colectivului de elevi (de tipul individual, perechi, echip )

Formularea sarcinilor de lucru ct mai clar i concis (text i imagini, exemplu pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, sugestii)

ATEN IE ! sau IMPORTANT !

Recomand ri sau aten ion ri de care este bine s se in seama pentru eficien , fixare, evitarea gre elilor etc.

Casetele acestei structuri au cte o culoare, aceea i n toate fi ele de lucru, pentru a accentua caracterul unitar al fi elor de lucru.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

11

APARATE ELECTRICE

4. ACTIVIT I DE NV ARE (FI E DE LUCRU ) PENTRU ELEVI

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

12

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

clasificarea aparatelor electrice n func ie de destina ie

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s clasifica i aparatele electrice dup criterii date (n func ie de destina ie)

Timp de lucru: 20 minute Lucra i n perechi !Ave i dou pachete de c r i: - cele verzi con in roluri func ionale (destina ii) ale aparatelor electrice - cele roz, con in denumirile unor aparate electrice Decupa i c r ile din cele dou grupe i sunte i gata de joc. ntreruptoare Siguran e fuzibile nchid i deschid circuite electrice Modific leg turi electrice n circuit Supravegheaz transportul energiei i protejeaz instala iile i consumatorii mpotriva avariilor M soar valorile parametrilor electrici ai instala iilor Semnalizeaz starea instala iilor electrice Supravegheaz procese de produc ie, regleaz i men in automat regimul de func ionare dorit Contoare Comutatoare Inversoare de sens Relee de timp L mpi de semnalizare Reostate Prize i fi e Sirene Contactoare Voltmetre Relee termice

1. Fiecare dintre componen ii unei perechi prime te un set de c r i.Profilul: TEHNIC Nivelul 3

13

APARATE ELECTRICE

2. Decide i cine va ncepe: pute i arunca cu banul (cap sau pajur ) 3. Primul elev pune pe banc o carte din setul s u. 4. Al doilea elev trebuie s taie cartea respectiv cu o carte din setul propriu, sau, dup caz, cu mai multe c r i, asociind, de exemplu, un rol func ional cu denumirea unui aparat (respectiv, a aparatelor care ndeplinesc rolul precizat). Dac asocierea este corect , c r ile sunt ale celui care a t iat; dac nu, c r ile sunt ale celuilalt. 5. Elevul care duce c r ile are dreptul s pun primul, pe banc , o carte din setul s u iar cel lalt trebuie s caute perechea/perechile corecte. 6. C tig cel care strnge mai multe perechi (asocieri corecte). ATEN IE ! Dac nu utiliza i toate c r ile posibile din pachetul roz pentru a t ia fiecare carte verde, ve i r mne cu c r i de joc nefolosite (denumiri de aparate neasociate func iilor din circuit) i acest lucru se penalizeaz !

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

14

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

clasificarea aparatelor electrice n func ie de rolul acestora n instala ii

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s clasifica i aparatele electrice dup instala ia electric ) criterii date (n func ie de rolul func ional n

Timp de lucru: 15 minute Lucra i individual !tiind c aparatele electrice ndeplinesc n instala ii cel pu in una dintre func iile

urm toare, preciza i care dintre elementele listei de mai jos sunt aparate electrice (marca i cu x c su a din dreptul elementului respectiv): func ii ale aparatelor electrice y y y nchid i deschid circuite electrice modific leg turi electrice n circuit supravegheaz transportul energiei i protejeaz instala iile i consumatorii

mpotriva avariilor y y y m soar valorile parametrilor electrici ai instala iilor semnalizeaz starea instala iilor electrice supravegheaz procese de produc ie, regleaz i men in automat regimul de

func ionare dorit acumulator voltmetru electromagnet lamp fluorescent releu electromagnetic microntrerup tor redresor sonerie conductor aparat de radio

Unele dintre elementele listei au r mas nemarcate. Ce func ii ndeplinesc elementele pe care nu le-a i marcat ? Cte categorii de produse electrotehnice diferen ia i, judecnd dup func iile ndeplinite ntr-o instala ie electric ?

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

15

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

m rimi nominale ale aparatelor electrice (frecven a de conectare, durata relativ de ac ionare, timp de ac ionare, de pauz , de lucru)

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s preciza i m rimile caracteristice aparatelor electrice

Timp de lucru: 15 minute Lucra i individual !ase pa i pentru cinci parametri ! Se consider urm toarele cicluri de func ionare:

1. Calcula i raportul dintre timpul de ac ionare fiecare situa ie. Ce observa i ?

i durata ciclului de ac ionare, pentru

2. De cte ori poate fi nchis, ntr-o or , aparatul care func ioneaz dup ciclul A ? 3. De cte ori poate fi nchis, ntr-o or , aparatul care func ioneaz dup ciclul B ? 4. Care dintre aparate se uzeaz mai repede ? De ce ? Se consider urm toarele situa ii n care poate func iona un aparat: A. ac ionare timp de 6 minute la fiecare 10 minute; B. ac ionare timp de 6 minute la fiecare 8 minute; C. ac ionare timp de 4 minute la fiecare 6 minute. 5. Cunoscnd efectul termic al curentului electric (efect Joule-Lenz) stabili i valoarea de adev r a urm toarelor propozi ii:Profilul: TEHNIC Nivelul 3

16

APARATE ELECTRICE

1. n cazul A nc lzirea este mai puternic dect n cazul B; 2. n cazul B nc lzirea este mai puternic dect n cazul A; 3. n cazul B nc lzirea este mai puternic dect n cazul C; 4. n cazul C nc lzirea este mai puternic dect n cazul B. 6. Numi i duratele luate n considerare pentru judec ile efectuate.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

17

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

m rimi nominale ale aparatelor electrice

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s preciza i m rimile caracteristice aparatelor electrice

Timp de lucru: 10 minute Lucra i individual ! ase parametri ntr-o etichet !Descoperi i denumirea celor ase parametri specifica i pe pl cu a indicatoare a unui contactor i valorile lor numerice, completnd spa iile din libere ce nso esc desenul (ca n exemplul din figur ) ! Verifica i valorile numerice n raport cu valorile standardizate.

Tensiunea nominal 250 V c.c.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

18

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s compara i tipurile de aparate din aceea i categorie, utiliznd cataloage

Timp de lucru: 25 minute Lucra i n echip !Vitrina cu caracteristici Consultnd datele de catalog ale urm toarelor categorii de ntreruptoare i comutatoare, s-a ntocmit o list caracteristici . y ntreruptoare i comutatoare cu prghie; y ntreruptoare i comutatoare pachet; y ntreruptoare i comutatoare cu came, Pentru fiecare categorie de ntreruptoare i comutatoare, ave i cte un co (de cump r turi) i trebuie s umple i acest co cu caracteristicile proprii aparatelor respective. Face i cump r turile scriind n fiecare co , cifrele corespunz toare caracteristicii pe care o alege i pentru aparatele categoriei respective. Pentru fiecare caracteristic atribuit corect, primi i cte un punct. Trebuie s ob ine i co uri ct mai pline.! ATEN IE ! Orice caracteristic str in nseamn 1. sunt ac ionate manual 2. au camere de stingere 3. sunt utilizate pentru stabilirea i ntreruperea circuitelor 4. ntrerup doar curen ii de serviciu mai mici sau cel mult egali cu curentul nominal 5. au frecven de conectare mic (cteva manevre pe or ) de 25 de caracteristici constructive i func ionale vitrina cu

o penalizare de un punct !

6. contactele mobile au mi care de rota ie 7. comuta ia circuitelor se realizeaz ntre contacte cu frecare 8. sunt utilizate n curent continuu 9. contactele de lucru sunt confec ionate din argintProfilul: TEHNIC Nivelul 3

19

APARATE ELECTRICE

10. sunt rezistente la ocuri i vibra ii 11. permit realizarea de scheme complexe de conexiuni 12. au capacitate de rupere mare 13. pot fi montate n orice pozi ie 14. sunt ac ionate automat 15. nu au camere de stingere 16. sunt utilizate i pentru protec ia circuitelor 17. ntrerup curen i de serviciu mai mari dect curentul nominal pentru c au i rol de protec ie 18. au frecven de conectare mare (zeci de manevre pe or )

19. nu sunt prev zute cu elemente de protec ie, de m surare sau de reglare 20. contactele mobile au mi care de transla ie 21. comuta ia circuitelor se realizeaz ntre contacte de presiune 22. sunt utilizate n curent alternativ 23. au capacitate de rupere mic 24. contactele de lucru sunt confec ionate din aliaje de cupru 25. contactele mobile sunt ac ionate de un ax comun

ntreruptoare i comutatoare cu prghie

ntreruptoare i comutatoare pachet

ntreruptoare i comutatoare cu came

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

20

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

p r ile componente ale contactoarelor

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s recunoa te i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de lucru: 15 minute Lucra i individual !n figura de mai jos este reprezentat schema constructiv de principiu a unui contactor cu mi care de rota ie. Elementele componente sunt numerotate pe figur i denumite n

tabelul al turat. Stabili i coresponden a ntre num rul de ordine al reperului i denumirea acestuia. Nr. reper Denumire arm tura electromagnetului buton de comand contact mobil camer de stingere born de racord resort de deschidere electromagnet contact fix leg tur flexibil bobina electromagnetului

Pe baza schemei de mai sus i a principiului de func ionare, desena i schema electric de principiu a contactorului, punnd n eviden circuitul de comand i circuitul principal.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

21

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

p r ile componente ale aparatelor electrice sistemul de stingere a arcului electric

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s recunoa te i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de lucru: 15 minute Lucra i individual !

Secretele din ... camera de stingere ! n figurile de mai jos este reprezentat calea de curent a unui aparat electric. n fiecare figur s-a reprezentat cte un sens al curentului ntre cele dou borne de conectare. ntre cele dou borne de conectare este nseriat o bobin cu cteva spire, numit bobin de suflaj. Rolul bobinei este acela de a produce un cmp magnetic prin care arcul electric de ntrerupere s fie determinat s se lungeasc pe piesele de contact cu form special realizat pentru acest scop i asfel, s fie stins mai u or. Afla i sensul for ei care ac ioneaz n cele dou cazuri asupra coloanei de arc i obesrva i modul n care se realizeaz stingerea prin suflaj a arcului electric. Analiza i ce se ntmpl dac circuitul este alimentat n curent alternativ.ATEN IE ! Coloana de arc este un conductor (din plasm ) prin care curentul electric tinde s se men in dup desprinderea contactelor. Fiind o coloan de gaze ionizate, forma sa este dictat de factorii dein mediul n care se dezvolt , inclusiv de sensul induc iei produse de bobina de suflaj.

bobin de suflaj magnetic

piese de contact (cu coarne pentru lungirea arcului electric)

ecran izolant

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

borne de conectare n circuit

22

APARATE ELECTRICE

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

23

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

studierea comparativ a diferitelor tipuri de aparate

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective: y s compara i tipurile de aparate din aceea i categorie, utiliznd cataloage Timp de lucru: 25 minute Lucra i n perechi !n tabelul urm tor sunt specificate caracteristici constructive, func ionale i de utilizare pentru urm toarele aparate de joas tensiune: contactoare (C), contactoare cu relee (CR) i ntreruptoare automate (IA). mpreun cu colegul de banc , marca i, pe rnd, cu c su ele din dreptul aparatelor care prezint caracteristica enun at : folosi i creioane colorate pentru a deosebi semnele fiec ruia i apoi num ra i cte semne are fiecare, consultnd fi a de r spunsuri. ATEN IE ! Unele caracteristici sunt specifice mai multor aparate dintre cele studiate ! Caracteristica C CR IA 1. Men inerea n pozi ie nchis se asigur cu un 2. Construc ieelectromagnet z vor mecanic simpl complex foarte complex mare

3. Frecven

de conectare

medie foarte mic foarte mare mic redus foarte mare slab foarte bun nesigur foarte sigur la sc derea sau lipsa tensiunii de alimentare la suprasarcini la scurtcircuite i

4. Durat de via 5. Putere de rupere 6. Comportare la ocuri i vibra ii 7. Comportare la varia ii ale tensiunii de alimentare 8. Protec ia pe care o asigur

9. Domenii de utilizare

comanda nchiderii i deschiderii circuitelor de ac ionare automatizare comanda i protec ia motoarelor lectrice protec ia re elelor de distribu ie comanda i protec ia consumatorilor mpotriva ntreruperilor provocate de oscila iile tensiunii de alimentare

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

24

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

p r ile componente ale ntreruptoarelor pachet

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s recunoa te i subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

y s compara i tipurile de aparate din aceea i categorie, utiliznd cataloage Timp de lucru: 15 minute Lucra i individual ! Ce lipse te ?Completa i spa iile libere, cu cuvinte din lista de mai jos: Maneta de ac ionare a unui ntreruptor pachet este montat nefiind solidar cu acesta. Pe ax sunt montate rigid contactele dintre maneta de ac ionare i ax se realizeaz pe ax, . Leg tura

prin intermediul dispozitivului de

. Prin rotirea manetei cu un anumit unghi, un resort al acestui dispozitiv este tensionat, dar contactele nu se deplaseaz : ele sar n noua pozi ie,

dup ce tensionarea arcului dep e te o anumit valoare. Datorit formei constructive a contactelor ntreruperea circuitului se realizeaz spa iu ngust format de pl cile din pachet au de n , ntr-un izolante. De aceea ntreruptoarele mare, de i au gabarit

List de cuvinte:bachelit , brusc, capacitate, dou , liber, mobile, puncte, redus, rupere, sacadare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

25

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatoarelor pachet

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Labirintul conexiunilor n figura urm toare este reprezentat schema de conexiuni a unui comutator pachet cu trei direc ii: comutatorul are ase contacte mobile n form de unghi, plasate ntre apte pl ci izolante. Marca i, utiliznd culori diferite, pozi iile contactelor mobile i traseul conexiunilor pentru fiecare direc ie n parte.

De exemplu, pentru pozi ia I, contactele mobile se rotesc cu 90 n sensul acelor de ceasornic i au pozi ia din figura urm toare. n acest caz, se realizeaz leg turile electrice ntre bornele S1 i L1, respectiv S2 i L2.

S1

S2

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

26

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea inversorului de sens comandat manual

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Labirintul conexiunilor n figura urm toare este reprezentat schema de conexiuni a unui inversor de sens la un motor asincron. Marca i cu dou culori diferite, pozi iile contactelor mobile i modul de realizare a conexiunilor pentru fiecare sens n parte.

Pentru a v veni n ajutor, n figura urm toare s-a reprezentat pozi ia I a contactelor mobile (rotite cu 90 n sens orar ) i leg tura ce se stabile te ntre bornele A i R. V r mne s desena i, n acest caz, leg turile care se stabilesc ntre bornele B-S i respectiv, C-T. Apoi, ve i face acela i lucru, pentru pozi ia II a contactelor mobile.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

27

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatorului cu came Y- (

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Labirintul conexiunilor n figura de mai jos este indicat schema unui comutator stea-triunghi (Y - () cu came. Marca i cu culori diferite circuitele corespunz toare fiec rei conexiuni (stea, triunghi) comutatorul fiind figurat cu camele corespunznd pozi iei 0. n ce ordine este necesar s fie parcurse cele trei pozi ii distincte ale comutatorului? Are nsemn tate aceast ordine ? Argumenta i fiecare variant posibil . Cum s-ar putea impune constructiv succesiunea dorit /permis a celor trei pozi ii ale comutatorului ?

Pentru exemplificare, s-a reprezentat pozi ia Y a comutatorului (camele rotite cu 90 n sens orar) i leg tura ce se stabile te ntre bornele R-U. Proceda i analog pentru leg turile ntre bornele S-V, T-W i Z-Y-X. Apoi, reprezenta i pozi ia camelor corespunz toare conexiunii ( diferite, leg turile dintre bornele R-Z, S-X, T-Y

i desena i, cu culori

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

28

APARATE ELECTRICE

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

29

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea inversorului de sens cu came

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Labirintul conexiunilor n figura urm toare este reprezentat un comutator cu came care realizeaz inversarea sensului de rota ie al unui motor asincron. Indica i traseele pe care se nchid circuitele celor trei faze, n fiecare dintre pozi iile I i II. S-ar putea realiza un comutator la care, prin rotirea camelor, s se ob in succesiunea 0 I - II ? Pentru ce ar putea fi utilizat ? La acest comutator cu came, prin rotire spre stnga din 0 se realizeaz pozi ia I, iar prin rotire spre dreapta din aceea i pozi ie 0, se realizeaz pozi ia II. Dar dac se rote te comutatorul spre stnga cu un unghi mai mare, se poate trece direct din pozi ia I n pozi ia II. Este util acest lucru ? De ce ? Cum s-ar putea limita unghiul de rotire al camelor ( spre stnga i spre dreapta) ?

Pentru exemplificare, s-a reprezentat pozi ia I a comutatorului (camele rotite cu 90 n sens orar) i leg tura ce se stabile te ntre bornele R-B.Profilul: TEHNIC Nivelul 3

30

APARATE ELECTRICE

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

31

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

caracteristicile ntreruptoarelor i comutatoarelor cu came i ale celor pachet

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s compara i tipurile de aparate din aceea i categorie, utiliznd cataloage

Timp de lucru: 30 minute Lucra i n perechi !Observnd (prin demontare) componentele i func ionarea ntreruptoarelor i comutatoarelor pachet (ICP) comparativ cu ntreruptoarele i comutatoarele cu came (ICC) i deducnd implica iile acestora asupra performan elor tehnice, stabili i c rei grupe i apar in caracteristicile din lista de mai jos. mpreun cu colegul de banc , marca i, pe rnd, cu c su ele din dreptul aparatelor care prezint caracteristica enun at : folosi i creioane colorate pentru a deosebi semnele fiec ruia i apoi num ra i cte semne are fiecare, consultnd fi a de r spunsuri.

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Caracteristica sunt alc tuite dintr-un num r variabil de c i de curent, identice, al turate mi carea contactelor mobile este realizat prin ac ionarea unui ax central comun contactele mobile execut mi c ri de rota ie se construiesc pentru curen i nominali ntre 6 i 200 A au putere de rupere mare contactele mobile execut mi c ri de transla ie au frecven mare de conectare (zeci de conect ri/or ) comutarea circuitelor se realizeaz prin contacte de presiune, punctiforme, f r frecare durat de serviciu mare (circa un milion de manevre) permit realizarea unei mari variet i de scheme comutarea circuitelor se realizeaz ntre contacte cu frecare, de tip furc

ICP

ICC

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

32

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatorului voltmetric

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Un voltmetru, un comutator i ase tensiuni ! Pentru m surarea tensiunilor, voltmetrul se monteaz n paralel cu circuitul la bornele c ruia dorim s determin m valoarea tensiunii. Uneori, acest lucru devine greoi, pentru c unele puncte ale circuitului s-ar putea s nu fie u or accesibile. n aceste cazuri, determin rile sunt considerabil u urate prin folosirea unui comutator voltmetric cu mai multe pozi ii: conexiunile efectuate ntre punctele circuitului ntre care se urm re te determinarea tensiunilor i bornele comutatorului, permit utilizarea unui aparat de m surat i, prin simpla manevrare a comutatorului, m surarea tensiunilor necesare. Ce avantaje prezint aceast solu ie ? S ne gndim numai la faptul c a comanda manual un comutator nu reprezint nici o dificultate i nici nu genereaz vreo posibilitate de a gre i ori vreun pericol de electrocutare! n figura de mai jos este reprezentat schema electric a unui comutator voltmetric: comutatorul are 7 pozi ii distincte: una de zero (repaus) i cte una pentru fiecare tensiune de faz i de linie apar innd unei re ele trifazate. Pentru m surarea tensiunii pe faza (R), leg turile electrice se efectueaz ntre bornele (L1) i (N) a a cum s-a reprezentat cu linie colorat . Folosind alte culori i procednd analog, reprezenta i circuitele corespunz toare celorlalte pozi ii ale comutatorului: (L2) cu (N), (L3) cu (N), (L1) cu (L2), (L2) cu (L3) i (L1) cu (L3). Ave i la dispozi ie dou scheme, cte una pentru tensiunile de faz , respectiv de linie, pentru a nu nc rca prea mult un singur desen. Aten ie ! n tabelul din figur , 90, 270, 300, 330), s-a marcat (contactelor) ce se efecteaz pe informa ii v sunt necesare pentru a continuitatea circuitului de m surare.Profilul: TEHNIC Nivelul 3

pentru fiecare pozi ie a comutatorului (30, 60, cu x caseta care corespunde contactului pozi ia respectiv a comutatorului. Aceste p i peste bornele comutatorului i a realiza

33

APARATE ELECTRICE

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

34

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatorului stea-triunghi (1)

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Comanda unui motor electric prin comutator cu came Motoarele electrice asincrone de putere medie i mare se pornesc prin metoda cunoscut sub denumirea de conectare stea-tringhi. Aceast metod presupune parcurgerea a dou etape i anume: ini ial, fazele celor trei nf ur ri statorice sunt conectate n stea i astfel, motorul absoarbe de la re eaua electric un curent de trei ori mai mic dect curentul nominal, corespunz tor func ion rii normale (cu fazele nf ur rii statorice n conexiune triunghi); U1 V1 W1

y

U2

V2 W2

U1 V1 W1 y dup un timp (cteva secunde) schema de conectare a fazelor statorice este comutat n triunghi i motorul poate func iona timp ndelungat n aceast conexiune.

U2 V2 W2

Pentru comutatorul stea-triunghi din figura urm toare, reprezenta i circuitele corespunz toare celor dou pozi ii ale comutatorului (stea Y, respectiv triunghi ).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

35

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatorului stea-triunghi (2)

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Comanda unui motor electric prin comutator cu came Comutatorul din figur realizeaz , pe fiecare dintre cele dou pozi ii marcate pe capacul s u, conexiunile notate cu x i reprezentate colorat (pentru conexiunea stea).

Scrie i (dup modelul de mai jos) sau desena i cu culori, leg turile care se stabilesc n fiecare caz. L1-R-A-A-A(motor) L2-S-B-B(motor) .a.m.d.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

36

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea comutatorului de num r de poli

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Comanda motoarelor la care se modific num rul de perechi de poli magnetici Viteza motoarelor electrice asincrone poate fi reglat (n trepte) prin modificarea num rului de perechi de poli magnetici ai nf ur rii statorice. nafar de tipul special al nf ur rilor (numite i nf ur ri Dahlander i care determin complica ii constructive), aceast metod este posibil prin utilizarea unui comutator cu came care schimb ntre ele, cele dou scheme de conectare a nf ur rilor. n figura urm toare s-a reprezentat schema de principiu pentru aceast metod de reglare i anume prin schimbarea conexiunii bobinelor de pe fiecare faz (s ge ile reprezint punctele de conectare la re ea):U2 U2

U1 W2

V1 W1 V2 W2

U1

V1 W1 V2

Pentru comutatorul din figur , reprezenta i cu dou culori diferite, circuitele care se stabilesc n cele dou cazuri de conectare a nf ur rilor motorului.

U2 V1

U1

W2 Profilul: TEHNIC Nivelul 3

W1

V2

37

APARATE ELECTRICE

O alt modalitate de reprezentare a schemelor de leg turi pe care le asigur un comutator de num r de poli (ntlnit frecvent n cataloagele de firme produc toare) este cea din figura urm toare. n pozi ia 1, comutatorul asigur conectarea fazelor de alimentare cu tensiune, respectiv la bornele: L1-R-V L2-S-Z L3-T-U Desena i cu culori diferite leg turile electrice corespunz toare celeilalte pozi ii a comutatorului i realiza i analogia cu situa ia din figura precedent .

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

38

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

func ionarea inversorului de sens

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s explica i func ionarea aparatelor electrice din diverse categorii, pe baza schemelor structurale

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Inversarea sensului de rota ie la un motor asincron Pentru inversarea sensului de rota ie al unui motor asincron trifazat este suficient s fie schimbate ntre ele, dou faze ale re elei de alimentare la bornele motorului. Inversoarele de sens sunt aparate care realizaz aceast schimbare, comandnd inversarea sensului de rota ie a motoarelor electrice. Schema de conectare, pentru inversorul de sens este urm toarea:

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

39

APARATE ELECTRICE

n aceast schem , detaliile referitoare la conexiunile care se realizeaz n fiecare dintre cele dou pozi ii ale comutatorului (S-D) sunt marcate cu x ntr-un tabel ata at schemei electrice. Pentru pozi ia (S) se realizeaz conexiunile marcate cu culoare i leg turile dintre faze i borne sunt respectiv L1-R-A-U; L2-S-B-V; L3-T-C-V. Desena i leg turile dintre bornele motorului i fazele tensiunii de la re ea, pentru pozi ia (D) a inversorului i verifica i dac este ndeplinit condi ia precizat pentru inversarea sensului de rota ie a motorului.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

40

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea blocurilor de relee termice

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea unui bloc de relee termice Observa i componentele unui bloc de relee termice reprezentat n figura de mai jos i enumera i ordinea opera iilor de montare i explica i tehnologia respectiv . Pentru a rezolva mai eficient sarcina de lucru pute i ine seama de urm toarele recomand ri: - numerota i componentele, la fel ca n cazul unui desen de ansamblu - ordona i opera iile de montaj ntr-o schem logic ; n casetele acestei scheme pute i apoi s scrie i explica iile necesare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

41

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea componentelor unui ntreruptor automat

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea componentelor unui ntreruptor automat Observa i componentele unui bloc de relee termice reprezentat n figura de mai jos i enumera i ordinea opera iilor de montare i explica i tehnologia respectiv . Pute i numerota componentele, la fel ca n cazul unui desen de ansamblu i apoi trebuie s ordona i opera iile de montaj ntr-o schem logic n casetele c reia ve i scrie explica iile necesare.Accesorii pentru semnalizarea declan rii prin protec ie Contacte auxiliare de semnalizare pentru pozi ia func ional a ntreruptorului Contacte fixe pentru conectare ntreruptor

DTm declan ator de tensiune minim (ac ioneaz dac tensiunea este cuprins ntre 35-70%Un) Dac tensiunea este mai mare de 85%Un, permite ac ionarea ntreruptorului

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

42

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

componentele unui demaror

Competen a: Analizeaz construc ia diferitelor tipuri de aparate electrice. Obiective:y s recunoasc subansamblurile constructive ale aparatelor electrice

Timp de lucru: 20 minute Lucra i individual !Structura i func iile unui demaror n figura urm toare este reprezentat schema electric a unui demaror.

Demarorul este cea mai utilizat combina ie de contactoare cu relee termice, folosit pentru pornirea direct a motoarelor electrice.Identifica i componentele demarorului (numerotate de la 1 la 8) i preciza i rolul func ional al fiec rei componente. De ce sunt dublate cele dou tipuri de butoane pentru ac ionare ?

7

8 1 2 3

6

4

5

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

43

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea componentelor unui demaror

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea componentelor unui demaror Un demaror se compune din carcasa izolant , capacul prev zut cu butoane de ac ionare, contactorul, blocul de relee termice i presgarniturile. Pentru semnalizarea st rii de func ionare a motorului se folosesc contactele auxiliare. Dac se conecteaz butoane n paralel cu butoanele de pornire i oprire ale demarorului, atunci poate fi realizat comanda de la distan a acelui motor. Aceste aparate sunt u or de manevrat, nu necesit reglaje i au posibilitatea mont rii n spa ii cu condi ii de mediu diverse. Preciza i ordinea opera iilor de montare a componentelor unui demaror.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

44

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

protec ii asigurate de declan atoare

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s urm reasc func ionarea aparatelor electrice

Timp de lucru: 20 minute Lucra i individual !Ce protec ii asigur declan atoarele ? n figura urm toare este reprezentat panoul frontal al unui declan ator. Preciza i tipul declan atorului, datele nominale i valorile curen ilor la care asigur protec iile specifice. Toate datele de determinat vor fi scrise n c su ele ata ate figurii.

?

?

? ? ?

Preciza i valorile numerice ale protec iilor asigurate de declan atorul electronic din figur .

?

?

?

Ce semnifica ieare acest nota ie ?

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

45

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

tipuri de butoane de comand

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s compara i tipurile de aparate din aceea i categorie, utiliznd cataloage

Timp de lucru: 25 minute Lucra i n echip !Ave i dou pachete de c r i: - un pachet con ine semnele conven ionale ale unor butoane electrice de comand - cel lalt pachet con ine semnifica iile semnelor conven ionale reprezentate Decupa i c r ile din cele dou grupe i sunte i gata de joc. 1. Fiecare dintre componen ii unei perechi prime te un set de c r i. 2. Decide i cine va ncepe: pute i arunca cu banul (cap sau pajur ) 3. Primul elev pune pe banc o carte din setul s u. 4. Al doilea elev trebuie s taie cartea respectiv cu o carte din setul propriu

asociind, de exemplu, unui simbol, denumirea butonului reprezentat. Dac asocierea este corect , c r ile sunt ale celui care a t iat; dac nu, c r ile sunt ale celuilalt. 5. Elevul care duce c r ile are dreptul s pun primul, pe banc , o carte din setul s u iar cel lalt trebuie s caute perechea corect . 6. C tig cel care strnge mai multe perechi (asocieri corecte).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

46

APARATE ELECTRICE

buton tip ciuperc , pentru oprire de urgen , cu revenire (contact N/O)

buton tip ciuperc pentru oprire de urgen , tipapas trage (contact N/C);

buton tip apas trage, pentru oprire de urgen

buton simplu contact N/O

buton dublu contact N/O + N/C

buton tip apas trage, pentru oprire de urgen , deblocare prin rotire (contact N/C);

buton tip apas trage, pentru oprire de urgen , deblocare rapid (contact N/O + N/C);

buton simplu contact N/C

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

47

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea butoanelor electrice de comand

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea butoanelor electrice de comand Identifica i componentele unui buton de comand (prezentate n figura urm toare n mai multe variante constructive) i preciza i ordinea opera iilor de montare a acestor componente. ntocmi i o shem logic pentru procesul tehnologic de montare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

48

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea prizelor sub tencuial

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea prizelor sub tencuial Pentru montare sub tencuial , priza trebuie mai nti demontat , n ordinea reprezentat prin cifre alocate elementelor componente:

Denumi i elementele reprezentate simple.

i realiza i practic, demontarea unei prize

Realiza i conexiunile la bornele prizei acesteia.

i monta i, n ordine invers

elementele

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

49

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

montarea ntreruptoarelor

Competen a: Asigur func ionarea aparatelor electrice. Obiective:y s monteze aparatele n circuit prin citirea schemelor de montaj

Timp de lucru: 30 minute Lucra i individual !Montarea ntreruptoarelor n schema urm toare sunt reprezentate conexiunile care trebuie efectuate la bornele unui ntreruptor. N

L PE

Explica i de ce este necesar ca ntreruptorul s fie montat pe firul de linie/faz .

Pentru montare sub tencuial , ntreruptorul trebuie mai nti demontat, dup care se execut conexiunile i se monteaz la loc elementele, n ordine invers , a a cum se prezint n figurile urm toare.

1 3 2

Decupare pentru LED-ul de semnalizare a prezen ei tensiunii

Realiza i practic montarea unui ntreruptor sub tencuial .

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

50

APARATE ELECTRICE

FI

DE LUCRU

alegerea aparatelor electrice

Competen a: Specific parametrii tehnici ai aparatelor electrice Obiective:y s aleag aparatele electrice func ie de parametrii instala iei n care vor fi utilizate

Timp de lucru: 25 minute Lucra i n echip ! tafeta aparatelor !Un motor electric asincron de putere mare este ac ionat printr-o schem de for ca n figur : - ntreruptor/ disjunctor de putere - protec ie la scurtcircuit prin siguran e fuzibile (F1 ... F3) - protec ie la suprasarcini de durat prin declan ator termic (DT) - protec ie la curent maximal prin declan ator electomagnetic (DE)

Constitui i echipe de cte 4 elevi i alege i aparatele schemei de ac ionare cunoscnd datele motorului i anume:

Pn = 400 kW In = 63 A cos = 0,82 Fiecare elev va alege un aparat i va transmite urm torului datele de care are nevoie acesta. Echipa va prezenta datele necesare pentru procurarea aparatelor schemei i va alege din cataloage de firm , variantele necesare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

51

APARATE ELECTRICE

5. FI E DE DOCUMENTARE

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

52

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

m rimi caracteristice aparatelor electrice: tensiuni Principalele m rimi caracteristice ale aparatelor electrice, reprezentnd i criterii de clasificare a acestora, sunt: num rul de poli, felul curentului, tensiunea i curentul nominal, capacitatea de comuta ie nominal , curen ii limit (termic i dinamic), serviciul nominal, frecven a de conectare i robuste ea mecanic . Tensiunea nominal a unui aparat este valoarea standardizat de tensiune pentru care este construit acesta. tensiunea nominal de utilizare: tensiunea la care este folosit aparatul;

Pentru aparatele electrice se disting

tensiunea nominal de comand : tensiunea de alimentare a sistemului de comand de la distan a aparatului (de exemplu, tensiunea de alimentare a bobinei electromagnetului de ac ionare); tensiunea de izolare: tensiunea pentru care a fost dimensionat izola ia aparatului.

Dintre cele trei categorii men ionate, tensiunea nominal mai mare.

de izolare este cea

Tensiunile nominale au valori standardizate: aceasta nseamn c valorile respective sunt fixate prin standarde i c lor le corespund condi ii bine precizate de ncercare prin care sunt redate ct mai fidel solicit rile reale, din exploatare. Standardizarea m rimilor nominale ale aparatelor electrice este necesar deoarece nu se pot proiecta i construi aparate pentru fiecare situa ie de utilizare n parte: gama valorilor standardizate poate r spunde (acoperitor) oric ror condi ii concrete. Valorile standardizate ale tensiunilor normale sunt prezentate n tabelul urm tor (conform SR CEI 939 / 95): de izolare c.a. [V]* c.c. [V] .T [kV] c.c. [V] c.a. [V]* c.a. [V]* c.c. [V] 60 60 6 34 250 12 12 250 250 10 36 380 18 380 440 20 48 440 24 24 500 600 110 60 500 36 660 800 220 110 660 42 48 800 1200 400 220 750 127 60 1000 750 1000 220 220

de utilizare de comand * valori ntre faze.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

TENSIUNI NOMINALE

53

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

m rimi caracteristice aparatelor electrice: curen i Curentul nominal este cel mai mare curent pe care l poate suporta un aparat, timp ndelungat, f r ca nc lzirea diferitelor sale elemente s dep easc limitele impuse de norme. Curentul nominal al unui aparat se define te din considerente termice; de aceea, se mai nume te i curent nominal termic. Valorile standardizate ale curentului nominal termic al aparatelor de joas tensiune sunt indicate n tabelul urm tor: 2 20 200 2000 2,5 25 250 2500 3,15 31,5 315 3150 4 40 400 4000 6,3 63 630 8 80 800 10 100 1000 16 160 1600 -

Curentul nominal de utilizare se stabile te de constructor n func ie de diver i parametri (tensiunea de utilizare, mediu etc.) i este indicat n cataloagele de aparate electrice. Pentru aparatele electrice se mai definesc i alte categorii de curen i i anume: Curentul limit termic este curentul (valoarea efectiv ) pe care un aparat de conectare n stare complet nchis l poate suporta un timp determinat n condi ii prestabilite, f r ca nici un element component s dep easc limitele de temperatur admise. Curentul limit dinamic este valoarea de vrf a curentului cel mai mare pe care un aparat de conectare l poate suporta, n pozi ia nchis, din punct de vedere al solicit rilor electromagnetice n condi ii prescrise de ntrebuin are, func ionare i timp. Curentul de rupere este curentul pe care-l poate ntrerupe un aparat, la o anumit tensiune de restabilire, n condi ii prescrise de func ionare, la o frecven dat i la un factor de putere dat. Curentul de nchidere (al unui aparat de conectare) este valoarea curentului de nchidere virtual (posibil) n condi ii prescrise de func ionare.

n cazul aparatelor electrice de nalt tensiune se define te m rimea: Capacitatea de rupere nominal a unui aparat de ntrerupere reprezint cel mai mare curent, exprimat n kiloamperi, pe care l poate ntrerupe aparatul, r mnnd n stare de func ionare, atunci cnd la bornele sale este aplicat o tensiune egal cu tensiunea sa nominal .

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

54

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

m rimi caracteristice aparatelor electrice: frecven a de conectare, serviciul nominal, puteri Frecven a de conectare indic num rul de cicluri pe care le efectueaz un aparat, ntr-o or . Un ciclu cuprinde urm toarea succesiune de opera ii/faze:

Frecven a de conectare este corelat cu uzura mecanic , ns ia n calcul i: nc lzirea provocat de curentul de pornire; curentul de func ionare, efectele supratensiunii care nso esc deconectarea; r cirea, pe durata pauzei. Durata relativ de conectare reprezint raportul dintre durata de func ionare (conectare, func ionare, deconectare) i durata ciclului de func ionare. Se nume te relativ , deoarece se calculeaz n procente.

DA [%]= tf / tc.100Serviciul nominal poate fi: de durat (peste 8 ore), intermitent i de scurt durat . Serviciul intermitent este caracterizat prin alternarea func ionare/pauz cu observa ia c duratele celor dou regimuri sunt astfel nct n timpul func ion rilor nu se atinge temperatura maxim iar n timpul pauzelor nu se atinge temperatura mediului ambiant. Serviciul de scurt durat se caracterizeaz prin func ion ri a c ror durat este mult mai mic dect durata pauzelor: nc lzirea nu se face pn la temperatura maxim iar r cirea (n timpul pauzelor) se face pn la temperatura ambiant n instala iile electrice o m rime electric , de care trebuie s electric . se in seama este puterea

n re elele electrice de curent alternativ se ntlnesc urm toarele puteri: puterea aparent S = U.I (n c.a. monofazat) sau puterea activ P = U.I.cos (n c.a. monofazat) putere reactiv Q = U.I.sin (n c.a. monofazat)

S = 3.U.I (n c.a. trifazat)sau sau

[VA]; [W]; [var].

P = 3.U.I.cos (n c.a. trifazat) Q = 3.U. I.sin (n c.a. trifazat)

Observa ie: pentru aparatele de ntrerupere destinate re elelor de curent alternativ de nalt tensiune, se folose te mai frecvent, n locul no iunii de capacitate de rupere nominal , no iunea de putere de rupere nominal , dat de rela ia: Pr = 3 .U.I , n care: Pr este puterea de rupere, exprimat n [MVA], Un tensiunea nominal a aparatului, n [kV] Ir curentul de rupere, n [kA].Profilul: TEHNIC Nivelul 3

55

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: c i de curent Prin cale de curent se n elege o por iune de circuit delimitat de dou puncte. Aparatele electrice servesc la realizarea unor leg turi electrice dintre dou circuit electric. puncte ale unui

Conectarea unui aparat ntr-un circuit electric

Interconexiunea dintre dou c i de curent se stabile te prin intermediul unui contact electric. Rolul contactelor i al pieselor de contact, n construc ia aparatelor electrice, este de a conecta i conduce curentul electric, prin c ile de curent, astfel nct acesta s poat parcurge circuitul respectiv. Realizarea continuit ii circuitului electric se poate ob ine prin sudare, lipire, strngere cu uruburi sau prin simpla ap sare a elementelor de contact. Strngerea cu uruburi reprezint timp fiind o leg tur de durat . cea mai r spndit leg tur de contact, n acela i

b a

cElemente de contact: a fixare cu urub; b fixare prin papuci; c fixare prin conectori; d perii (contact alunec tor) e fixare prin presare

e d

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

56

APARATE ELECTRICE

n construc ia aparatelor electrice se reg sesc contacte fixe i contacte mobile.

aTipuri de contacte: a contacte fixe; b contacte mobile; c contacte alunec toare (perie-colector)

c b

Materialele folosite pentru construc ia contactelor electrice trebuie s urm toarele: s s s s s s s aib o conductivitate termic mare aib conductivitatea electric mare aib o duritate mare pentru a rezista la ocuri aib o ntre inere simpl i u oar nu oxideze i s nu fie atacate de agen i chimici aib temperatur nalt de topire, pentru a rezista arcului electric fie u or de prelucrat i s aib pre de cost redus condi ii

ndeplineasc

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

57

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: mecanismul de ac ionare O mare parte a aparatajului de joas tensiune are n componen a sa mecanisme de ac ionare (indexare). Aceste mecanisme servesc la deplasarea unor contacte sau sisteme de contacte n vederea nchiderii i deschiderii circuitelor electrice. Mecanismele de ac ionare deservesc majoritatea tipurilor de aparate electrice i anume: - comutatoare cu came; - comutatoare stea triunghi; - inversoare de sens; - comutatoare voltmetrice; - controlere, - ntreruptoare automate; - ntreruptoare diferen iale; - declan atoare; - demaroare i variatoare etc. n figura urm toare este reprezentat mecanismul de ac ionare al unui comutator cu came.

3

2

1

4Meca nism de ac ion are pentr u comut atorul cu came: 1 cam ; 2 rol ; 3 axul de mane vrare;

4 resort; ntreruptoarele automate pot avea dou tipuri de mecanisme: cu genunchi i cu cliche i.

5Profilul: TEHNIC Nivelul 3

3

4 58

APARATE ELECTRICE

Mecanismul cu genunchi al ntreruptorului automat: 1 suport contact; 2 genunchi; 3 resort genunchi; 4 clichet; 5 prghie de declan are.

1

2

5

3

4

Mecanism cu cliche i al unui ntreruptor automat: 1 clichet de ag are; 2 clichet intermediar; 3 clichet de declan are; 4 resort; 5 caset mecanism. ntreruptoarele de joas tensiune pot fi ac ionate manual, cu electromagnet i cu motor.

nchis

Deschis

Protec ie

ntreruptoarele ac ionate manual au doua pozi ii stabile nchis deschis i una intermediar , corespunz toare declan rii prin protec ie. FI DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: sisteme de izola ie i carcaseProfilul: TEHNIC Nivelul 3

59

APARATE ELECTRICE

Izolarea aparatelor electrice de mediul exterior, de operator respective de p r ile aflate sub tensiune se realizeaz cu ajutorul carcaselor i cuvelor. Carcasele i cuvele aparatelor electrice se folosesc la: aparatele protejate contra prafului i apei, avnd contactele n aer; aparatele cu contactele n ulei ; aparate antiexplozive, antigrizutoase. Mecanismele de manevrare pentru aparatura modular pot fi ac ionate cu manete manevrabile prin basculare (a) sau prin rotire (b).

a

b

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

60

APARATE ELECTRICE

Carcasele aparatelor n aer Aceste carcase se execut din mas plastic termorigid (bachelit ) sau termoplast (relon) precum i din metal (tabl de otel, siluminiu sau font ). Pentru a asigura etan area, garnitura se lipe te de capac cu lac adeziv. Carcasele de metal trebuie cur ate de oxid i revopsite periodic. Vopsirea se face cu nitroemail (duco) sau cu vopsea imita ie de lovitur de ciocan (lb. german hammerschlag ).

Carcase pentru aparate electrice: a carcas cupl ; b carcas demaror electromagnetic; c carcas antiex doz de deriva ie.

Carcasele aparatelor n ulei Aceste carcase se execut din bachelit sau metal (tabl de otel, siluminiu sau font ). Din timp n timp se verific starea garniturilor de etan are. Dac apar scurgeri de ulei, se nlocuiesc garniturile cu cauciuc rezistent la ulei (perbunan sau neopren) sau cu nur de bumbac. Uneori pot ap rea pierderi de ulei datorit perfor rii cuvei de tabl : n acest caz, cuva se nlocuie te. Carcasele aparatelor antiexplozive i antigrizutoase Aparatele electrice care func ionez n medii cu pericol de explozie (de la scnteile de arc electric de comuta ie) necesit protec ie special . Carcasele acestor aparate au o construc ie diferit , n func ie de tipul de protec ie utilizat (antiex pentru medii explozive i antigrizutoase pentru mediile din minele de c rbuni, n care exist un gaz, numit gaz grizu, care se aprinde foarte u or). Carcasele antideflagrante se execut din tabl de otel, siluminiu sau font . Racordarea cablurilor de conexiune la aparatele electrice reprezint o problem pentru asigurarea izol rii, deoarece, dac solu ia constructiv nu este adecvat , punctul de racordare reprezint un punct slab al sistemului de izolare i protec ie.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

61

APARATE ELECTRICE

Sisteme de racordare a cablurilor n carcasele aparatelor O gam larg de aparate sunt prev zute cu accesorii de izolare. Din gama acestor accesorii, n figura urm toare sunt prezentate diverse forme constructive de capace de borne.

Accesorii de izolare: capace de borne

Separatoarele de faz sunt accesorii care permit maxima izolare pentru conexiunile de for . Se monteaz la ntreruptoare i aceast opera ie este u or de executat i f r probleme tehnice deosebite.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

Accesorii de izolare: separatoare de faz

62

APARATE ELECTRICE

Ecranele izolante sunt accesorii care asigur izolarea ntre panou i partea de for , ele putnd fi utilizate n combina ie cu capacele de borne sau cu separatoarele de faz .

Accesorii de izolare: ecrane izolante

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

63

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: camere de stingere Prin camer de stingere se n elege o pies de material izolant sau izolat electric fa de restul circuitului, amplasat n zona de formare a arcului electric de comuta ie i conceput astfel nct s mpiedice contactul arcului electric cu alte p r i ale aparatelor i s favorizeze stingerea acestuia. Comuta ia (nchiderea sau deschiderea) aparatelor electrice este nso it de formarea unui arc electric ntre contactele care comut . La nchiderea contactelor, arcul electric se stinge prin atigerea contactelor i stabilirea circuitului: acest arc nu este periculos pentru aparat. La deschidere ns , arcul electric are tendin a de a se men ine n mediul dintre contacte i, de aceea, este periculos prin solicit rile intense pe care le genereaz asupra aparatului respectiv. Aceste fenomene sunt limitate prin camerele de stingere a arcului de ntrerupere. Indiferent de tipul contactului, la separarea contactelor unui aparat electric se succed, ntr-un timp foarte scurt, urm toarele fenomene: - pe m sur ce contactele se ndep rteaz , suprafa a real de contact scade foarte mult, ajungndu-se ca ntregul curent din circuit s treac printr-un singur punct de contact; - n acest punct de contact, densitatea de curent este att de mare nct metalul este nc lzit pn la topire; - ndep rtnd mai mult contactele puntea de metal lichid se sub iaz i, n cele din urm , datorit nc lzirii din ce n ce mai mari provocate de trecerea curentului, se vaporizeaz ; - existen a, ntr-un spa iu foarte redus, a unei cantit i mari de vapori metalici i a unor electrozi puternic nc lzi i creeaz condi iile apari iei ntre contacte a unui arc electric, prin care curentul din circuit continu s circule. n aceast situa ie, aerul considerat n mod obi nuit izolant devine conduc tor de electricitate.

Etapele de formare a arcului electric de ntrerupere:a contacte nchise: curentul electric trece prin mai multe puncte de contact; b contacte n curs de deschidere: a r mas un singur punct de contact, care concentreaz toate liniile de curent; c contactele n primul moment al deschiderii: curentul continu s treac printr-o punte de metal lichid; d contactele deschise: din puntea de metal lichid s-a format un arc electric; 1 puncte de contact; 2 piesele de contact; 3 punte de metal lichid; 4 arc electric.

Fotografiate, fenomenele descrise mai sus, arat astfel:Profilul: TEHNIC Nivelul 3

64

APARATE ELECTRICE

Metode de stingere a arcului electric n curent continuu n curent alternativ - cre terea lungimii arcului electric

- divizarea arcului - deplasarea rapid a arcului i lungirea sa, prin suflaj magnetic - divizarea arcului (stingere prin gr tare deionice) - utilizarea mediilor de stigere (solide, lichide, gazoase)- suflajul magnetic

Contact mobil

Contact fix Electrod

Principiul stingerii arcului electric n camera de stingere deionicSuport izolant

Pl cu e deionice

Camere de stigere deionice (schem

i vedere)

Stingerea arcului electric n aparatele de comuta ie reprezint o curs ntre procesele de ionizare i cele de deionizare, n timpul c reia se urm resc frnarea proceselor de ionizare i favorizarea celor de deionizare.

Adesea, pentru a disipa mai eficient energia arcului electric i astefel, pentru a ajuta la stingerea sa mai rapid , se recurge constructiv la o solu ie ingenioas : circuitul electric se ntrerupe n mai multe puncte, numite puncte de rupere, cum este, de exemplu, cazul n figura urm toare.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

65

APARATE ELECTRICE

Reprezentarea schematic a unui aparat simplu de ntrerupere prev zut cu dou puncte de rupere: 1 2 3 4 5 6 7 cam ; rol ; contacte fixe; contacte mobile; resort; organ de ac ionare a camei; cursa echipajului mobil.

Camerele de stingere limiteaz i izoleaz spa iul de formare i stingere a arcului electric i permite evacuarea cantit ii de c ldur dezvoltat n coloana arcului electric. Camerele de stingere se execut ntotdeauna din materiale electroizolante cu mare rezisten la temperaturi ridicate (termoceramit, azbociment, pl ci de azbest) n care sunt plasate pl cu ele feromagnetice prin care este facilitat suflajul magnetic. n figura urm toare sunt prezentate etapele stingerii arcului electric n ntrerup toarele de joas tensiune.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

66

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

subansambluri constructive ale aparatelor electrice: sistemul de fixare i protec ie Fixarea aparaturii electrice se realizeaz cu ajutorul unor dispozitive de fixare, dispozitive care au rolul de a prinde aparatele electrice pe panouri, n dulapuri speciale, n loca ii bine definite. Fixarea poate fi f cut n interior, exterior sau pe lateralul unui panou electric.

Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe in

Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe asiu

Fixarea aparatelor electrice prin montaj pe patin func ional

Func ie de tipul aparatului i de rolul pe care-l are n circuit, montarea se poate face debro abil, pe asiu, pe contrapanou sau n decupajul unui panou electric.

ntreruptor debrao abil montat pe soclu

ntreruptor debro abil montat pe asiu

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

67

APARATE ELECTRICE

Montaj pe contrapanou

Montaj n decupajul unui panou electric

Rolul asiului de debro are este de a permite montajul aparatului electric n instala ia electric cu facilitatea accesului la scoaterea sau montarea n circuit, atunci cnd se impun anumite opera ii de ntre inere sau reparare.

a

b Func iile soclului asiului de debro are: a bro at; b debro at; c scos.

c

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

68

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de comuta ie: ntreruptoare cu prghie

La ntreruptoarele prghie nchiderea i deschiderea circuitului se realizeaz cu ajutorul unui contact mobil n form de bra cu prghie. Aceste aparate sunt destinate conect rii i ntreruperii manuale a unui circuit de lumin n re ele de joas tensiune. i for ,

a

b

c

ntreruptor prghie: a) carcas ; b) pozi ie deschis ; c) pozi ie nchis ; 1 carcas ; 2 cu ite; 3 furc ; 4 dispozitiv de nchidere; 5 borne de acces; ntreruptoarele-prghie pot realiza ntreruperea unui curent dat fiind utilizarea efectului de suflaj magnetic n aer liber. Pentru a facilita acest efect, pozi ia corect de montare este cea n care deschiderea ntreuptorului are loc ca n figura urm toare. Totu i, eficien a acestor aparate la stingerea arcului este sc zut i, de aceea, se monteaz n circuit numai nseriate cu siguran e fuzibile: n aceast pereche, ntreruptorul cu prghie are rolul de comuta ie iar siguran a fuzibil are rolul de a realiza protec ia la scurtcircuit (n cazul c arcul electric de ntrerupere nu poate fi stins de ntreruptor). Montarea n circuit a ntreruptoarelor cu prghie se face n serie cu siguran e fuzibile.

a

b

c

d

Montarea ntreruptoarelor cu prghie: a pozi ia corect de ontare pentru cre terea eficien ei efectului de suflaj magnetic; b schema electric a ntreruptorului prghie; c schema monofilar a ntreruptorului prghie; d montarea ntreruptorului prghie n serie cu siguran e fuzibileProfilul: TEHNIC Nivelul 3

69

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de comuta ie: comutatoare cu came ntreruptoarele cu came sunt aparate electrice alc tuite dintr-un num r variabil de c i de curent identice, al turate. Deschiderea i nchiderea contactelor mobile este posibil prin ac ionarea unui ax central comun.

Comutatoarele cu came sunt folosite la nchiderea i deschiderea simultan sau succesiv a unor circuite din instala iile electrice, la ac ionarea motoarelor, pentru m surarea curentului i tensiunii n re elele bi- i trifazate (cu i f r nul), cu i f r transformator de m sur , la ac ionarea ntrerup toarelor automate i a separatoarelor. ntreruptoarele cu came sunt ntlnite n instala iile electrice sub diferite forme constructive. Posibilitatea de ad ugare a unor etaje suplimentare (pot avea pn la 6 etaje !), de combinare a c ilor de curent, face ca aceste ntreruptoare s fie construite ca aparate de sine st t toare pentru diferite utiliz ri: inversoare de sens, comutatoare voltmetrice, comutatoare de num r de poli, comutatoare stea triunghi.

Func ionarea comutatoarelor cu came se bazeaz pe deplasarea unei came n dreptul unui contact. Cama va nchide sau deschide acest contact, printr-o deplasare rectilinie a tijei comutatorului. Comutatoarele cu came sunt construite n variante cu unul, dou sau mai multe etaje, la curen i nominali de func ionare ntre 20A i 100A, cu montaj pe u a tabloului electric sau pe in omega, cu comuta ie standard 0-I sau I-0-II. Montarea acestor aparate n circuit se face conform schemelor electrice, particularizate func ie de scopul utiliz rii. De exemplu, n figura urm toare este reprezentat schema electric a unui comutator cu came cu dou pozi ii (0-I) i patru etaje (1-2, 3-4, 5-6, 7-8), care poate comuta simultan 4 circuite, marcate n figur cu culori diferite.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

70

APARATE ELECTRICE

Comutator cu o singur pozi ie

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

71

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: principiul de func ionare al releelor electromagnetice Releul electric este un aparat electric, care sub ac iunea unei m rimi de intrare produce varia ia brusc - n salt - a m rimii de ie ire, la o anumit valoare a m rimii de intrare. Func ionarea releelor are Releul este un dispozitiv care poate realiza un contact (pe cale mecanic , n cazul comuta iei cu contacte sau pe cale electronic , n cazul comuta iei statice) contact ce poate fi nchis sau deschis n mod brusc de un semnal de comand . Func ionarea releelor are la baz doar dou st ri distincte: nchis - deschis, releul aflndu-se ntr-o stare sau alta, dup valoarea semnalului de comand .

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

72

APARATE ELECTRICE

Contactul electric al releului este deschis

Circuitul de alimentare a electromagnetului este ntrerupt

Contact electric nchis

Arm tura mobil este atras

Un releu electromagnetic are capacitatea de a transmite o ac iune dintr-un punct al unui circuit, ntr-un punct (sau mai multe puncte) care apar in altui circuit. Acesta este motivul pentru care releele i g sesc numeroase aplica ii n schemele de comand i automatizare, cu att mai mult cu ct dimensiunile lor se pot realiza, n prezent, la nivelul microcip-urilor.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

73

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: clasificarea releelor Releele electrice pot fi clasificate din punct de vedere al principiului func ional, n relee electromagnetice, relee de induc ie, relee electrodinamice, relee electrice termice, relee electronice.

Clasificarea releelor dup criterii func ionale y magnetoelectrice; y electromagnetice; Dup principiul de func ionare a y electrodinamice; elementelor sensibile y de induc ie; y magnetice; y electrotermice. y relee cu contacte; Dup principiul de y relee f r contacte (varia ie brusc a inductivit ii, func ionare a capacit ii electrice, bazate pe amplificatoare elementelor executoare electrice, electromagnetice - relee magnetice i electronice). y curent; y tensiune; Dup m rimea de intrare y putere; y frecven ; y timp. y primare - conectate direct n circuitul de comand (intrare); y secundare - conectate prin intermediul Dup modul deconectare a convertoarelor; elementului sensibil y intermediare - ac ionate prin intermediul elementelor de execu ie ale altor relee, avnd destina ia amplific rii semnalului i distribuirii lui pe mai multe canale. Dup modul de ac ionare y cu ac iune direct ; asupra obiectului comandat y cu ac iune indirect . y de protec ie a sistemelor energetice (mai ales relee secundare cu ac iune indirect - parcurse de curen i mici de ordinul unui amper); y de comand a ac ion rilor electrice (mai ales Dup destina ie relee primare cu ac iune direct i indirect parcurse de curen i de ordinul zecilor de amperi); y de automatiz ri i telecomunica ii (primare sau secundare, cu ac iune direct valoarea curen ilor de intrare i ie ire sub un amper).

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

74

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: tipuri de relee-principiul de func ionare Releele electromagnetice au ca principiu de func ionare atrac ia unei piese metalice n interiorul unui electromagnet, datorit cmpului magnetic creat de un curent electric. For a de atrac ie este propor ional cu curentul respectiv. n general, releele electromagnetice se utilizeaz ca relee auxiliare. Releele electromagnetice au ca organ principal un mecanism electromagnetic (electromagnet cu arm tur mobil ) care cumuleaz func ia de element sensibil i element comparator (intermediar); n consecin , caracteristicile electromagne ilor de curent continuu i curent alternativ sunt valabile, respectiv, i la releele electromagnetice. Se deosebesc dou tipuri de relee electromagnetice: - neutre - ac iunea mecanismului electromagnetic este independent de sensul solena iei bobinei de excita ie; - polarizate - cnd ac iunea mecanismului electromagnetic depinde de sensul solena iei. La baza func ion rii releului electrodinamic st existen a cuplului electrodinamic produs prin interac iunea cmpurilor electromagnetice ale celor dou bobine, una fix i alta mobil , ambele parcurse de curen i electrici diferi i. Releul func ioneaz att n curent continuu ct i n curent alternativ. Prin rota ia axului se va realiza nchiderea i deschiderea unui contact.

Principiul de func ionare a releelor de induc ie se bazeaz pe for a electrodinamic ce ia na tere datorit inducerii, ntr-o pies metalic (disc de aluminiu sau cupru), a curen ilor turbionari. Releul de induc ie func ioneaz datorit celor dou fluxuri alternative (create de curen ii I1 i I2 din figura explicativ ), fluxuri care sunt decalate n timp i n spa iu i determin rotirea discului metalic.

Principiul de func ionare a releelor termice se bazeaz pe faptul c , la trecerea unui curent electric printr-un bimetal, acesta se deformeaz i deplasndu-se, determin ac ionarea unor contacte electrice. Constructiv aceste relee sunt realizate cu fir cald (fig.a) sau cu lam bimetalic (fig. b).Profilul: TEHNIC Nivelul 3

75

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de reglare: condi ii de func ionare impuse releelor de protec ie Condi iile impuse releelor termice de standardele n vigoare cu privire la protec ia motoarelor electrice sunt:

- s nu declan eze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,05 Ir (Ir curentul reglat); - s declan eze n timp de dou ore la un curent egal cu 1,2 Ir; - s declan eze la un curent egal cu 6Ir, ntr-un timp mai mare de 2 secunde la releele pentru porniri u oare i mai mare de 5 secunde la releele pentru porniri grele.Blocurile de relee sunt compensate termic, pot fi rearmate manual sau automat, sunt prev zute cu elemente de vizualizare a declan rii, ele fiind concepute pentru curent alternativ sau continuu. Releele de tensiune minim apar innd ntreruptoarelor automate trebuie s urm toarele condi ii de func ionare: ndeplineasc

- s anclan eze la tensiunea de minimum 0,85 Un ; - s re in arm tura mobil la 0,7 Un; - s se deschid comandnd declan area ntrerup torului automat atunci cnd tensiunea bobinei ajunge la minimum 0,35 Un pentru curent alternativ i la 0,15 U n pentru curent continuu.

IMPORTANT !y y Releul de minim tensiune este conectat ntre dou faze sau ntre faz Releul de minim tensiune protejeaz numai la sc derea tensiunii. i nul.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

76

APARATE ELECTRICE

FI

DE DOCUMENTARE

aparate electrice de conectare i protec ie: ntreruptoare automate ntreruptoarele automate sunt aparate electrice de comuta ie utilizate la nchiderea i deschiderea circuitelor electrice, pentru stabilirea sau ntreruperea curentului electric din circuitul considerat. Aceste aparate por fi ac ionate de diferite tipuri de dispozitive de ac ionare. Constructiv, ntreruptoarele automate pot fi de joas tensiune (mono- bi- i tripolare) i de medie tensiune.

ntreruptoare automate de joas tensiune.

ntreruptoarele automate sunt prev zute cu dispozitive de protec ie, care comand automat deschiderea circuitului n anumite condi ii prescrise (de ex., la cre terea intensit ii curentului peste o anumit valoare sau la scurtcircuit, la sc derea sub o anumit valoare limit a tensiunii, impedan ei sau a altui parametru al circuitului). ntreruptoarele automate pot fi comandate i de operator pentru stabilirea sau ntreruperea curentului de sarcin . ntreruptoarele automate sunt de tip disjunctor, avnd numai declan atoare automate.

ntreruptoarele automate de putere sunt realizate pentru a proteja re elele de distribu ie de joas tensiune, pentru a proteja motoarele electrice i pentru protec ia mpotriva defectelor de punere la p mnt.

La ntreruptorul compact, principiul de stingere a arcului electric este bazat pe divizarea i lungirea arcului (contactul mobil are o mi care de rota ie i favorizeaz acetse fenomene), ceea ce confer aparatelor o putere de rupere mare, ntr-un volum mic.

Profilul: TEHNIC Nivelul 3

77

APARATE ELECTRICE

Protec ie (termic ) la suprasarcini de durat

a

b

c

d

Protec ie (maximal ) la supracuren i

Simboluri pentru ntreruptorul