64
ผด 02 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี 725,760 ทต.นาคู สานักปลัด 2 เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง 180,000 ทต.นาคู สานักปลัด นายก/รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตรี 3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่ง 180,000 ทต.นาคู สานักปลัด รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตรี 4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตาแหน่งเลขานุการ/ 207,360 ทต.นาคู สานักปลัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 1,434,240 ทต.นาคู สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 3,268,260 ทต.นาคู สานักปลัด 7 เงินเพิ่ม ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน 8,400 ทต.นาคู สานักปลัด ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล 8 เงินประจาตาแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล 204,000 ทต.นาคู สานักปลัด สายงานบริหาร พ.ศ. 2561 หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2560 ลาดับทีบัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลนาคู โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานทีดาเนินการ

ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ผด 02

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารงานทวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนนายก/รองนายก เพอจายเปนเงนเดอนนายก/รองนายกเทศมนตร 725,760 ทต.นาค ส านกปลด

2 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนง 180,000 ทต.นาค ส านกปลด

นายก/รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตร

3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษต าแหนง 180,000 ทต.นาค ส านกปลด

รองนายก นายก/รองนายกเทศมนตร

4 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนต าแหนงเลขานการ/ 207,360 ทต.นาค ส านกปลด

ทปรกษานายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร

5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภา เพอจายเปนเงนคาตอบแทนสมาชกสภา 1,434,240 ทต.นาค ส านกปลด

องคกรปกครองสวนทองถน องคกรปกครองสวนทองถน

6 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 3,268,260 ทต.นาค ส านกปลด

7 เงนเพม ๆ ของพนกงาน เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน 8,400 ทต.นาค ส านกปลด

ต าแหนง ปลดเทศบาล

8 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานเทศบาล 204,000 ทต.นาค ส านกปลด

สายงานบรหาร

พ.ศ. 2561หนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560ล าดบท

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลนาค

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

Page 2: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 คาจางลกจางประจ า เพอจายเปนคาจางและเงนเพมคาจางประจ าปของ 193,000 ทต.นาค ส านกปลด

ลกจางประจ า

10 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนเงนตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ 558,000 ทต.นาค ส านกปลด

11 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพแกพนกงานจางตาม 5,000 ทต.นาค ส านกปลด

ภารกจ

12 คาตอบแทนผปฏบตราชการอน 1)เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาทผปฏบต 3,000 ทต.นาค ส านกปลด

เปนประโยชนแกองคกร- งานตามความเหมาะสมจ าเปน

ปกครองสวนทองถน 2)เพอจายเปนคาตอบแทนเปนกรณพเศษ 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

13 คาเบยประชม เพอจายเปนคาเบยประชมหรอคาตอบแทนให 35,000 ทต.นาค ส านกปลด

แกคณะกรรมการทเทศบาลแตงตงตามระเบยบฯ

14 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ 5,000 ทต.นาค ส านกปลด

พนกงาน ลกจางประจ าและพนกงานจาง

15 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายเปนคาลงทะเบยนในการฝกอบรม 459,000 ทต.นาค ส านกปลด

คาจางเหมาในการด าเนนงาน คาเชาทรพยสน

คาเชาเครองถายเอกสาร คารบหนงสอ

คาธรรมเนยมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทเขา

ลกษณะรายประเภทนและคาจางเหมาท าความ

สะอาดส านกงาน

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบท

Page 3: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 รายจายเกยวกบการรบรอง 1)คารบรองในการตอนรบบคคหรอคณะบคคล 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

และพธการ 2)คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอ 15,000

คณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการ

แตงตงตามกฎหมาย ระเบยบ หนงสอสงการ

17 คาใชจายในการเดนทางไปราช- เพอจายเปนคาเบยเลยงคาทพกและคายานพาหนะ 100,000 ทต.นาค ส านกปลด

การในและนอกราชอาณาจกร ในการเดนทางไปราชการ

18 โครงการวนเทศบาล ส าหรบใชในพธการทางศาสนา คาวสดตางๆ 10,000 ทต.นาค ส านกปลด

วนท 24 เมษายน หรอคาจางเหมาบรการ

19 โครงการเลอกตงผบรหารและ คาตอบแทนวทยากรคาวสดคาพาหนะคาเบยเลยง 200,000 ทต.นาค ส านกปลด

สมาชกสภาเทศบาลต าบลนาค รวมทงคาใชจายอน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

20 โครงการทองถนไทยนอมร าลก เพอจายเปนคาวสด อปกรณ จางเหมาโฆษณาและ 50,000 ทต.นาค ส านกปลด

ในพระมหากรณาธคณ เทดทน เผยแพร รวมทงคาใชจายอนๆ ตามความเหมาะสม

พระบาทสมเดจพระเจาอยหว จ าเปน ส าหรบโครงการ

รชกาล ท 9 ตราบนรนดร

21 โครงการเทศบาลต าบลนาค เพอจายเปนคาวสด อปกรณ จางเหมาโฆษณาและ 8,000 ทต.นาค ส านกปลด

เคลอนท เผยแพร รวมทงคาใชจายอนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเปน ส าหรบโครงการ

หนวยด าเนนการพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

Page 4: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการจดงานเฉลมพระเกยรต เพอจายเปนคาวสด อปกรณ จางเหมาโฆษณาและ 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

พระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ เผยแพร รวมทงคาใชจายอนๆ ตามความเหมาะสม

บดนทรเทพยวรางกร จ าเปน ส าหรบโครงการ

23 โครงการจดงานวนคลายวน เพอจายเปนคาวสด อปกรณ จางเหมาโฆษณาและ 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

พระราชสมภพของ "พระบาท เผยแพร รวมทงคาใชจายอนๆ ตามความเหมาะสม

สมเดจพระปรมนทรมหาภมพล จ าเปน ส าหรบโครงการ

อดลยเดช รชกาลท 9"

24 โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจ เพอจายเปนคาวสด อปกรณ จางเหมาโฆษณาและ 10,000 ทต.นาค ส านกปลด

พระนางเจาพระบรมราชนนาถ เผยแพร รวมทงคาใชจายอนๆ ตามความเหมาะสม

12 สงหาคม จ าเปน ส าหรบโครงการ

25 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมมรพยสน 60,000 ทต.นาค ส านกปลด

ครภณฑทช ารดเสยหาย

26 วสดงานบานงานครว เพอใชจายในการจดซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ 15,000 ทต.นาค ส านกปลด

และคาใชจายอน ๆ ทเขาลกษณะรายจายประเภท

นตามความจ าเปน

27 วสดยานพาหนะและขนสง เพอใชจายในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสง 30,000 ทต.นาค ส านกปลด

และคาใชจายอน ๆ ทเขาลกษณะรายจายประเภท

นตามความจ าเปน

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 5: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชจายในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน 100,000 ทต.นาค ส านกปลด

และเครองกลอน ๆตามความจ าเปน

29 วสดโฆษณาและเผยแพร เพอใชชจายในการจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร 60,000 ทต.นาค ส านกปลด

ตาง ๆ และอน ๆ ตามความจ าเปน

30 วสดสนาม เพอจายเตนท ถงนอน เขมทศ เปล เตยงสนาม 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

และอน ๆ ตามความจ าเปนในเทศบาลต าบลนาค

31 คาไฟฟา เพอจายเปนคาไฟฟาเสยงไรสายคาไฟฟาส านกงาน 250,000 ทต.นาค ส านกปลด

และคาไฟฟาอน ๆตามความจ าเปน

32 คาบรการโทรศพท เพอจายเปนคาโทรศพทประจ าเทศบาลของหนวย 15,000 ทต.นาค ส านกปลด

งานในสงกดส านกปลดเทศบาลต าบลนาค

33 คาบรการไปรษณย เพอจายเปนคาดวงตราไปรษณย คาลงทะเบยน 10,000 ทต.นาค ส านกปลด

พสด คาธนาณต และอน ๆ

34 คาบรการสอสารและ เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอร 55,000 ทต.นาค ส านกปลด

โทรคมนาคม เนตและสอสารอน ๆในการตดตอราชการ

35 ครภณฑคอมพวเตอร จดซอคอมพวเตอรโนตบก ส าหรบงานส านกงาน 16,000 ทต.นาค ส านกปลด

36 เงนอดหนนองคกรปกครองสวน โครงการขอรบเงนอดหนนศนยขอมลขาวสารฯ 20,000 ทต.นาค ส านกปลด

ทองถน

หนวยด าเนนการพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

Page 6: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

งานวางแผนสถตและวชาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสรมสนบสนน การ

จดท าแผนชมชน และประชาคม

ทบทวนแผนพฒนาสป เทศบาล

ต าบลนาค

เพอเปนคาใชจายสงเสรม สนบสนน การจดท าแผน

ชมชนและกจกรรมสนบสนนการจดประชม

ประชาคมแผนชมชน คาวสด คาอาหาร อาหารวาง

และเครองดม คาจางเหมาบรการ คาจางส าเนา

เอกสารและเยบเลมเขาปกหนงสอ ตลอดจนคาใช

จายอน ๆ ตามความเหมาะสม

30,000 ทต.นาค ส านกปลด

งานบรหารงานคลง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 1,663,200 ทต.นาค กองคลง

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงผอ านวยการกองคลง 96,000 ทต.นาค กองคลง

และหวหนาฝาย

3 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ 335,300 ทต.นาค กองคลง

4 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนก 21,600 ทต.นาค กองคลง

งานจางตามภารกจ

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณ สถานทด าเนนงาน

หนวยด าเนนการพ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 7: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 คาตอบแทนผปฏบตราชการ 1)เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกกรรมการเปดซอง 100,000 ทต.นาค กองคลง

อนเปนประโยชนแกองคกร ตรวจการจาง สอบราคา ประกวดราคาและอนๆ

ปกครองสวนทองถน 2)เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนกรณพเศษส าหรบ 20,000 ทต.นาค กองคลง

พนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจาง

6 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนก 4,800 ทต.นาค กองคลง

งานเทศบาล สงกดกองคลง

7 รายจายเพอใหไดมาซงการบรการ ส าหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการลกษณะ 100,000 ทต.นาค กองคลง

ตางๆ

8 คาใชจายในการเดนทางไป เพอเปนคาเบยเลยงคาทพกและคายานพาหนะในการ 70,000 ทต.นาค กองคลง

ราชการ เดนทางไปในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางสงกดกองคลง

9 โครงการจดท าแผนทภาษและ เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและวสด ส าหรบการ 80,000 ทต.นาค กองคลง

ทะเบยนทรพยสน จดท าปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและ

อนๆทจ าเปน

10 โครงการบรการประชาชนและเพม เพอจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและวสด ส าหรบการ 20,000 ทต.นาค กองคลง

ประสทธภาพการจดเกบรายได บรการประชาชน เพมประสทธภาพและอนๆทจ าเปน

11 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ส าหรบเปนคาจายในการซอมแซมหรอบ ารงรกษา 40,000 ทต.นาค กองคลง

ทรพยสนครภณฑทช ารด เสยหาย ในสงกดกองคลง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณ สถานทด าเนนงาน

หนวยด าเนนการพ.ศ.2560 พ.ศ.2561

Page 8: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 คาวสดส านกงาน เพอใชจายในการจดซอวสดส านกงานตางๆ 200,000 ทต.นาค กองคลง

13 วสดยานพาหนะและขนสง เพอในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสงตางๆ 4,000 ทต.นาค กองคลง

14 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ 2,000 ทต.นาค กองคลง

15 วสดคอมพวเตอร เพอใชในการจดซอวสดคอมพวเตอรตางๆ 100,000 ทต.นาค กองคลง

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 319,000 ทต.นาค ส านกปลด

2 คาจางลกจางประจ า เพอจายเปนคาจางประจ า 208,000 ทต.นาค ส านกปลด

3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,000 ทต.นาค ส านกปลด

4 รายจายเพอใหไดมาซงบรการเพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนในการ

ฝกอบรม หรอคาจางเหมาบรการงานอยางใดอยาง

หนงรวมทงคาจางเหมาบคคลภายนอกใหท าการแทน

35,000 ทต.นาค ส านกปลด

5 คาใชจายในการเดนทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจกร

เพอจายเปนคาเบยเลยง คาทพกและคายานพาหนะ

ในการเดนทางไปราชการ

15,000 ทต.นาค ส านกปลด

หนวยด าเนนการพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณ สถานทด าเนนงาน

หนวยด าเนนการพ.ศ.2560 พ.ศ.2561

Page 9: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย

เพอจายเปนคาวสด คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากรและคาใชจายอน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเปน

6,000 ทต.นาค ส านกปลด

7 โครงการสงเสรมความรการระงบอคคภยเบองตนแกประชาชนและนกเรยน ในเขตเทศบาล

เพอจายเปนคาวสด คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากรและคาใชจายอน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเปน

5,000 ทต.นาค ส านกปลด

8 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนครภณฑทช ารดเสยหาย

80,000 ทต.นาค ส านกปลด

9 วสดยานพาหนะและขนสง เพอใชจายในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสงตางๆ

20,000 ทต.นาค ส านกปลด

10 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชจายในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ 40,000 ทต.นาค ส านกปลด

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตในชวงเทศกาลปใหม

เพอจายเปนคาวสด คาอาหารและเครองดม คาตอบแทน อปพร.และคาใชจายอน ๆ ตามเหมาะสมและจ าเปน

20,000 ทต.นาค ส านกปลด

2 โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตในชวงเทศกาลสงกรานต

เพอจายเปนคาวสด คาอาหารและเครองดม คาตอบแทน อปพร.และคาใชจายอน ๆ ตามเหมาะสมและจ าเปน

20,000 ทต.นาค ส านกปลด

หนวยด าเนนการพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

ล าดบทพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 10: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 วสดเครองแตงกาย เพอใชจายในการจดซอวสดเครองแตงกายตางๆ 15,000 ทต.นาค ส านกปลด

4 วสดอน เพอใชจายในการจดซอวสดอนๆ ตามความจ าเปน 50,000 ทต.นาค ส านกปลด

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 999,000 ทต.นาค กองการศกษา

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนาฝายงาน

การศกษา

60,000 ทต.นาค กองการศกษา

3 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ 612,000 ทต.นาค กองการศกษา

4 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราว 84,000 ทต.นาค กองการศกษา

5 คาตอบแทนผปฏบตราชการอน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถน

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนกรณพเศษ 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

6 รายจายเพอไดมาซงบรการ - คาหนงสอพมพประจ าหมบาน 30,000 ทต.นาค กองการศกษา

- คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

- คาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนในการประชม 50,000 ทต.นาค กองการศกษา

- คาจางบคคลภายนอกอนๆ ตามความเหมาะสม

จ าเปน

100,000 ทต.นาค กองการศกษา

หนวยด าเนนการพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการ

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 11: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายจายเพอไดมาซงบรการ - คาจางเหมาบรการผดแลแหลงเรยนรและผดแล

ศนยพฒนาเดกเลก,จางเหมาทวไป 2 ราย

156,000 ทต.นาค กองการศกษา

- คาจางผดแลเดก 4 ราย 288,000 ทต.นาค กองการศกษา

7 คาใชจายในการเดนทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจกร

เพอจายเปนคาเบยเลยง คาทพกและคายานพาหนะ

ในการเดนทางไปราชการ

40,000 ทต.นาค กองการศกษา

8 โครงการสนบสนนคาใชจายการ

บรหารสถานศกษา

เพอคาอาหารกลางวน เดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก 752,400 ทต.นาค กองการศกษา

9 โครงการปรบปรงแหลงเรยนร

ชมชนเทศบาลต าบลนาค

เพอปรบปรงอาคาร สถานท จดซอสอและอนๆ ตาม

ความเหมาะสมจ าเปน

50,000 ทต.นาค กองการศกษา

10 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซม วสด

ครภณฑตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

20,000 ทต.นาค กองการศกษา

11 วสดไฟฟาและวทย เพอใชจายในการจดซอวสดไฟฟา 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

12 วสดงานบานงานครว เพอใชจายในการจดซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

13 คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแก

ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล

ต าบลนาค

คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแกศนยพฒนาเดกเลก

เทศบาลต าบลนาค จ านวน 114 คน อตราคนละ

7.37 บาท 260 วน

219,000 ทต.นาค กองการศกษา

14 คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแก

โรงเรยนบานนาค

คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแกโรงเรยนบานนาค

จ านวน 231 คน อตรา 7.37 บาท 260 วน

443,000 ทต.นาค กองการศกษา

15 คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแก

โรงเรยนบานวงเวยง

คาจดซออาหารเสรม(นม)ใหแกโรงเรยนบานวงเวยง

จ านวน 50 คน อตรา 7.37 บาท 260 วน

96,000 ทต.นาค กองการศกษา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 12: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 วสดคอมพวเตอร เพอใชจายในการจดซอวสดคอมพวเตอร 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

17 คาไฟฟา เพอจายเปนคาไฟฟาของศนยเรยนรชมชน 10,000 ทต.นาค กองการศกษา

18คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

เพอจายเปนคาโทรคมนาคมประจ าศนยเรยนรชมชน 12,000 ทต.นาค กองการศกษา

19 โครงการปรบปรงอาคารศนย

พฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลนาค

เพอปรบปรงตอเตมอาคารศนยพฒนาเดกเลก

เทศบาลต าบลนาค

30,000 ทต.นาค กองการศกษา

20อดหนนคาใชจายตามโครงการ

บรหารการศกษาโรงเรยนบาน

นาคพฒนา ""กรป.กลาง อปถมภ

เพออดหนนคาใชจายตามโครงการบรหารการศกษา

โรงเรยนบานนาคพฒนา ""กรป.กลาง อปถมภ

30,000 ทต.นาค กองการศกษา

21 อดหนนคาใชจายตามโครงการ

บรหารการศกษาโรงเรยนบาน

นาค

เพออดหนนคาใชจายตามโครงการบรหารการศกษา

โรงเรยนบานนาค

30,000 ทต.นาค กองการศกษา

22 คาอาหารกลางวนใหแกนกเรยน

โรงเรยนบานนาค

เพออดหนนคาอาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยน

บานนาค

924,000 ทต.นาค กองการศกษา

23 เพออดหนนคาใชจายในการ

บรหารกจการการศกษา 

โรงเรยนบานวงเวยง

เพออดหนนคาใชจายในการบรหารกจการการศกษา 

โรงเรยนบานวงเวยง

20,000 ทต.นาค กองการศกษา

24 คาอาหารกลางวนใหแกนกเรยน

โรงเรยนบานวงเวยง

เพออดหนนคาอาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยน

บานวงเวยง

200,000 ทต.นาค กองการศกษา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 13: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 อดหนนสภาวฒนธรรมเทศบาล

ต าบลนาคจดโครงการสงเสรม

ประเพณวฒนธรรมประจ าป บญ

ขาวจ

อดหนนสภาวฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคจด

โครงการสงเสรมประเพณวฒนธรรมประจ าป บญ

ขาวจ

50,000 ทต.นาค กองการศกษา

26 อดหนนสภาวฒนธรรมเทศบาล

ต าบลนาคจดโครงการสงเสรม

ประเพณวฒนธรรมประจ าป

บญบงไฟ

อดหนนสภาวฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคจด

โครงการสงเสรมประเพณวฒนธรรมประจ าป บญบง

ไฟ

60,000 ทต.นาค กองการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวนเดกแหงชาต เพอเปนคาใชจายเปน คารางวลตาง ๆ คาอาหาร คา

วสดและอน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

50,000 ทต.นาค กองการศกษา

2 โครงการพฒนาศกยภาพศนย

พฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลนาค

ส าหรบจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด

อปกรณและอนๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

20,000 ทต.นาค กองการศกษา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 14: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 1,076,500 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานเทศบาลสายงานบรหาร

60,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

3 คาจางลกจางประจ า เพอจายเปนคาจางประจ าและเงนเพมคาจางประจ าปของลกางประจ า

233,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

4 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเดอนหรอเงนเพมคาจางเพมใหแกพนกงานจางตามภารกจ

1,558,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

5 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว

157,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

6 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนกรณพเศษ 20,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

7 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจาง

50,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

8 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1) คาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตามหลกสตรตาง ๆ

50,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

2) เพอจายเปนคาจางเหมาคนงานประจ ารถขยะ คนงานสาธารณสข

144,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

3) เพอจายเปนคาจางเหมาคนงานประจ ารถหนวยบรการการแพทยฉกเฉน

66,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 15: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล

20,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

10 คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร

20,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

11 โครงการอบรมการสขาภบาลอาหาร

เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

5,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

12 โครงการควบคมปองกนโรคพษสนขบา

เพอใชจายจดซอ คาวสดการแพทยและคาด าเนนการอนส าหรบโครงการตามความเหมาะสมและจ าเปน

30,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

13 โครงการอาหารสะอาดรสชาตอรอย

เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

5,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

14 โครงการอบรมเยาวชนพทกษสงแวดลอม

เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

15,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

15 โครงการรณรงคดานสงแวดลอมโลก

เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

15,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

16 โครงการจดการขยะตนทาง เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

10,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 16: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการสงเสรมการบ าบดน าเสยในครวเรอน

เพอใชจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอปกรณและคาอน ในโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสมจ าเปน

15,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

18 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซม วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสรางตางๆ

150,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

19 วสดงานบานงานครว เพอใชจายในการจดซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ 50,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

20 วสดกอสราง เพอใชจายในการจดซอวสดกอสรางตาง ๆ 20,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

21 วสดยานพาหนะและขนสง เพอใชจายในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ

50,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

22 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชจายในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ

250,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

23 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เพอใชจายในการจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทยตาง ๆ

100,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

24 วสดเครองแตงกาย เพอใชจายในการจดซอวสดเครองแตงกายตาง ๆ 20,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

25 คาไฟฟา เพอจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลต าบลนาคและคาไฟฟาอนๆ ทเกยวของตามควงามจ าเปน

150,000 ทต.นาค กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 17: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานกองสวสดการสงคม 1,339,680 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนง 60,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ผอ.กองสวสดการฯ/หวหนาฝายสวสดการสงคม

3 คาตอบแทนผปฏบตราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนกรณพเศษส าหรบ 10,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

อนเปนประโยชนแกองคกร พนกงานกองสวสดการสงคม

ปกครองสวนทองถน

4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก 10,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

พนกงานเทศบาล สงกดกองสวสดการสงคม

5 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - เพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยน 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ในการฝกอบรมตามหลกสตรตางๆ

- คาจางเหมาบรการอนๆ หรอจางท าสงของ 66,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

6 คาใชจายในการเดนทางไปราช- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอก 20,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

การในและนอกราชอาณาจกร ราชอาณาจกร

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 18: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงาน เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงน

ปรบปรงเงนเดอนประจ าของพนกงานเทศบาล

100,900 ทต.นาค กองชาง

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงาน

เทศบาลสายงานบรหาร

60,000 ทต.นาค กองชาง

3 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ 160,000 ทต.นาค กองชาง

4 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก

พนกงานจางตามภารกจ

1,200 ทต.นาค กองชาง

5 คาตอบแทนผปฏบตราชการอน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถน

เพอจายเปนเงนตอบแทนเปนกรณพเศษส าหรบ

พนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง

10,000 ทต.นาค กองชาง

6 เงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000 ทต.นาค กองชาง

7 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนในการ

ฝกอบรมหลกสตรตาง ๆ

186,000 ทต.นาค กองชาง

8คาใชจายในการเดนทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจกร

เพอจายเปนคาเบยเลยง คาทพกและคายานพาหนะ

ในการเดนทางไปราชการของพนกงานสงกดกองชาง

30,000 ทต.นาค กองชาง

9 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซม วสด

ครภณฑ ทดนและสงกอสรางตางๆ

200,000 ทต.นาค กองชาง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 19: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 วสดกอสราง เพอใชจายในการจดซอวสดกอสรางตางๆ 80,000 ทต.นาค กองชาง

11 วสดยานพาหนะและขนสง เพอใชจายในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสง

ตางๆ

10,000 ทต.นาค กองชาง

12 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอใชจายในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ 15,000 ทต.นาค กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 6

เพอกอสราง ถนน คสล. จากรสอรท อมาพร ถง

ตลาดสดเทศบาลต าบลนาค(คลองสงน าชลประทาน)

ขนาดกวาง .00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรอมพนท คสล.ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.

723,000 หมท 6 กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 2

เพอกอสรางถนน คสล.เลยบคลองชลประทาน

ตลอดแนวจากนานายบรรทม กลสาย ไปนานายจวง

เผอดผด ถงทางหลวงหมายเลข 2101และเลยบคลอง

ไปจนถง ถนนวงเวยง-นากระเดา ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนท คสล.ไม

นอยกวา 440.00 ตร.ม.

265,000 หมท 2 กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 6

เพอกอสรางถนน คสล. ทางเขาบอขยะเทศบาล(ตอ

จากเดม) จากถนน 2101 ถงบอขยะ ขนาดกวาง

5.00 ม. ยาว 280.00ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนท

คสล. ไมนอยกวา 1,400 ตร.ม.

834,000 หมท 6 กองชาง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 20: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 7

เพอกอสราง ถนน คสล. บรเวณถนนเลยบคลองจาก

ทอาจารยพนทรพย อยวรรณ ถงบานนายเลข ไกร

สนย ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00ม. หนา 0.15

ม. หรอมพนท คสล.ไมนอยกวา600.00 ตร.ม.

362,000 หมท 7 กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 7

เพอกอสราง ถนน คสล. เลยบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานขามคลอง หมท 11 ผานบาน

นาคลอง หมท 7 ถงประต เปด-ปดน าชลประทาน

(ปากกระโถนนอย)ชวงผานทดนนายกองส ฤทธศร

บญ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15

ม. หรอมพนท คสล.ไมนอยกวา 920.00 ตร.ม.

555,000 หมท 7 กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 7

เพอกอสราง ถนน คสล. เลยบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานขามคลอง หมท 11 ผานบาน

นาคลอง หมท 7 ถงประต เปด-ปดน าชลประทาน

(ปากกระโถนนอย)ชวงผานทนานยสวงน นลค า

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 255.00ม. หนา 0.15 ม.

หรอมพนท คสล.ไมนอยกวา1,020.00 ตร.ม.

615,000 หมท 7 กองชาง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 21: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 8

เพอกอสราง ถนน คสล. เลยบคลองชลประทาน

ตลอดแนว จากสะพานขามคลอง หมท 11 ผานบาน

นาคลอง หมท 7 ถงประต เปด-ปดน าชลประทาน

(ปากกระโถนนอย)ชวงทนานายสมย รงระรน ถง

สะพานทางเขาบานนาคลอง หมท 7 ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว 250.00ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนท

คสล.ไมนอยกวา2,000.00 ตร.ม.

603,000 หมท 8 กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรต

เสรมเหลก หมท 11

เพอกอสรางถนน คสล. ถนนขางเทศบาลจาก

เทศบาลต าบลนาคไปทนานายทองมา เวนชม ถงท

นานายนกร(ตลอดแนว) ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว

232.00ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนท คสล.ไมนอย

กวา1,392.00 ตร.ม.

822,000 ทต.นาค กองชาง

งานไฟฟาถนน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วสดไฟฟาและวทย เพอใชจายในการจดซอวสดไฟฟาและวทย วสดเสยง

ตามสายและอนๆ ส าหรบทกกอง/ฝายตามความ

จ าเปน

150,000 ทต.นาค กองชาง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 22: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

งานสวนสาธารณะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วสดการเกษตร เพอใชจายในการจดซอวสดการเกษตรตางๆ ส าหรบ

ทกกอง/ฝายตามความจ าเปน

5,000 ทต.นาค กองชาง

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - เพอจายคาจางเหมาดดสงปฏกล หองน าตลาดสด

เทศบาลต าบลนาคและบอดกไขมน

40,000 ตลาดสด ทต.นาค

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

- คาจางเหมาบคคลภายนอกมาดแลท าความสะอาด

ตลาดสดพรอมบรเสณตลาดสดและหองน า

72,000 ตลาดสด ทต.นาค

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

2 โครงการบรหารจดการสถานท

ทงขยะ

เพอขดและฝงกลบขยะใหการจดการบอขยะม

ประสทธภาพ ขนาดกวาง 36.50 ม. ยาว 40.00 ม.

ลกเฉลย 3.00 ม.

150,000 บอขยะ กองชาง/ กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 23: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

งานบ าบดน าเสย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจางเหมาขดลอกรางระบายน า ทตนเขน

เนองจากการทบถมของดนตามถนนและรางะบายน า

ในเขตเทศบาลต าบลนาค

150,000 เขตทต.นาค กองชาง/ กองสาธารณสขและสงแวดลอม

2 โครงการกอสรางทลาง

รถบรรทกขยะ

เพอกอสรางทลางรถบรรทกขยะ ขนาดกวาง 6.00ม.

ยาว 10.00 ม. สง 4.50 ม. หรอมพนทไมนอยกวา

60 ตร.ม.

70,000 ทต.นาค กองชาง/ กองสาธารณสขและสงแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเสรมสรางครอบ เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 20,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ครวอบอนเขมแขง คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

2 โครงการเยาวชนรนใหมรทน เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 20,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

รเลยง ไมเสยงเอดส คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 24: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสงเสรมอาชพผสงอาย/ เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ผพการ/ผปวยเอดส คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

4 โครงการปองกนและแกไข เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 60,000 โรงเรยน กองสวสดการสงคม

ปญหายาเสพตด คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ ในเขต ทต.นาค

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

5 โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 เขต ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ผยากไร ผยากจน และผไรทพง คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

6 โครงการพฒนาคณธรรมและ เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

สรางจตส านกความเปนไทย คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

7 โครงการอบรมสมมนาและ เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

พฒนาสตร คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนๆ

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 25: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการวนผสงอาย เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 80,000 วดนาคเหนอ กองสวสดการสงคม

คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

9 โครงการสรางความรรกสามคค เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

ของประชาชนในชมชน คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนๆ

10 โครการแขงขนกฬาและ เพอจายเปน คาวสด คาตอบแทนวทยากร 30,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

นนทนาการผสงอาย ผพการ คาอาหาร และเครองดม คาจางเหมาบรการ

และผปวยเอดส คาสถานท ตลอดจนคาใชจายอนตาม

ความเหมาะสม

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขนกฬาศนยพฒนา

เดกเลกสมพนธ

เพอใชจายในการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขน

กฬาศนยพฒนาเดกเลกสมพนธ และอนๆ ท

เหมาะสมจ าเปน

30,000 ทต.นาค กองการศกษา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 26: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการแขงขนฟตบอลนาคคพ เพอเปนคาใชจาย เชน คาถวยรางวล คากรรมการ

คาสถานท คาบรการ เครองเสยงและคาใชจายอนๆ

ทเหมาะสมจ าเปน

50,000 ทต.นาค กองการศกษา

3 โครงการแขงขนกฬาโกลหน เพอเปนคาใชจาย เชน คาถวยรางวล คากรรมการ

คาสถานท คาบรการ เครองเสยงและคาใชจายอนๆ

ทเหมาะสมจ าเปน

40,000 ทต.นาค กองการศกษา

4 วสดกฬา เพอใชจายในการจดซอวสดกฬา 80,000 ทต.นาค กองการศกษา

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดงานประเพณลอย

กระทง

เพอใชจายเปนคาวสดและอปกรณตางๆ ในการจด

งานและอน ๆ ทจ าเปน

300,000 ทต.นาค กองการศกษา

2 โครงการจดงานประเพณเจาป เพอใชจายเปนคาวสดและอปกรณตางๆ ในการจด

งานและอน ๆ ทจ าเปน

100,000 ทต.นาค กองการศกษา

3 โครงการจดงานประเพณ

สงกรานต

เพอใชจายเปนคาวสดและอปกรณตางๆ ในการจด

งานและอน ๆ ทจ าเปน

60,000 ทต.นาค กองการศกษา

4 โครงการจดงานประเพณแห

เทยนเขาพรรษา

เพอใชจายเปนคาวสดและอปกรณตางๆ ในการจด

งานและอน ๆ ทจ าเปน

100,000 ทต.นาค กองการศกษา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 27: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปฏบตธรรมเฉลมพระ

เกยรต 5 ธนวาคม

เพอใชจายเปนคาวสดและอปกรณตางๆ ในการจด

งานและอน ๆ ทจ าเปน

5,000 ทต.นาค กองการศกษา

แผนงานอตสาหกรรมและการโธยา

งานกอสรางโครงสรางพ นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟา  หม

ท 2เพอขยายเขตไฟฟาแรงต าจากทนานางสลน สมสาร 

ถง ทนายสงห กวอ าไพ (หลงโรงเรยนบานนาคพฒ

ฯ) ยาว 140 เมตร  พรอมโคมไฟสองสวาง

55,000 ทต.นาค กองชาง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา  หม

ท 2เพอขยายเขตไฟฟาแรงต าจากทนานายจวง เผอด

ผด ถงทางแยกคลองยาว 600 เมตร พรอมโคมไฟ

สองสวาง

180,000 ทต.นาค กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา  หม

ท 6

เพอขยายเขตไฟฟาแรงต าจาก (วดบานวงเวยง) บาน

นายกอง จตจง ถง บานครวจารณ ยาว 160  เมตร  

พรอมโคมไฟสองสวาง

60,000 ทต.นาค กองชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟา  หม

ท 11

เพอขยายเขตไฟฟาแรงต าจาก ทางเขาซอยบานนาย

หลา แหวนเพชร ถงบานนายวเศษ รงกลน ยาว 40  

เมตร พรอมโคมไฟสองสวาง

28,000 ทต.นาค กองชาง

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เงนอดหนนสวนราชการ PEA(การไฟฟาสวนภมภาค)

Page 28: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อดหนนการไฟฟา ส าหรบสาย

พาดไฟ

อดหนนการไฟฟา ส าหรบสายพาดไฟ (ตามหนงสอ

การไฟฟาสวนภมภาค ท มท 5308.18/สดจ.28648 

ลว. 22 ม.ย. 2560)

25,000 ทต.นาค กองชาง

แผนงานการพาณชย

งานกจการประปา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล 1,561,700 ทต.นาค กองการประปา

2 เงนประจ าต าแหนง เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงาน 60,000 ทต.นาค กองการประปา

เทศบาลสายงานบรหาร

3 คาจางลกจางประจ า เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าและเงนเพมคาจางลกจาง429,000 ทต.นาค กองการประปา

ประจ าป จ านวน 2 อตรา

4 คาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนจางตามภารกจ 156,800 ทต.นาค กองการประปา

จ านวน 1 อตรา

5 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก 4,800 ทต.นาค กองการประปา

พนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 29: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 คาตอบแทนผปฏบตราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนกรณพเศษส าหรบ 10,000 ทต.นาค กองการประปา

อนเปนประโยชนแกองคกร พนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจาง

ปกครองสวนทองถน

7 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยน 266,000 ทต.นาค กองการประปา

ในการฝกอบรมตามหลกสตรตางๆ และเปน

คาจางเหมาบคคลภายนอกท าการแทนและอน ๆ

ตามความเหมาะสมจ าเปน

8 คาใชจายในการเดนทางไปราช- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอก 20,000 ทต.นาค กองการประปา

การในและนอกราชอาณาจกร ราชอาณาจกร

9 คาบ ารงรกษาและซอมแซม เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซาอมแซม วสด 70,000 ทต.นาค กองการประปา

ครภณฑ ทดนและสงกอสรางตางๆ ของหนวยงานใน

สงกดกองการประปา

10 วสดไฟฟาและวทย เพอจายในการจดซอวสดไฟฟาและวทย ทใช

ปฏบตงานของกองการประปา

10,000 ทต.นาค กองการประปา

11 วสดกอสราง เพอจายในการจดซอวสดกอสราง เชน ทอน าและ

อปกรณประปา

150,000 ทต.นาค กองการประปา

12 วสดยานพาหนะและขนสง เพอจายในการจดซอวสดยานพาหนะและขนสงตางๆ 3,000 ทต.นาค กองการประปา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 30: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 วสดเชอเพลงและหลอลน เพอจายในการจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ

ส าหรบรถจกรยานยนต หมายเลขทะเบยน 739

กาฬสนธ

5,000 ทต.นาค กองการประปา

14 วสดวยาศาสตรหรอการแพทย เพอจายในการจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทย

ตางๆ

500,000 ทต.นาค กองการประปา

15 วสดอน เพอจายในการจดซอวสดอนๆ เชน มเตอรน าประปา

และอนๆ ทใชปฏบตงานกองการประปา

40,000 ทต.นาค กองการประปา

16 คาไฟฟา เพอจายเปนคาไฟฟาโรงสบน าประปาและคาไฟอนๆ

ทเกยวของตามความจ าเปน

800,000 ทต.นาค กองการประปา

17 จดซอเชควาลว ขนาด 6 นว เพอจดซอเชควาลว ขนาด 6 นว จ านวน 4 ตวตว

ละ 5,500 บาท

22,000 ทต.นาค กองการประปา

18 ฟตวาลว (หวกระโหลก) ขนาด

6 นวเพอจดซอฟตวาลว (หวกระโหลก) ขนาด 6 นว

จ านวน 2 ตวๆ ละ 5,000 บาท

10,000 ทต.นาค กองการประปา

19 ฟตวาลว (หวกระโหลก) ขนาด

4 นวเพอจดซอฟตวาลว (หวกระโหลก) ขนาด 4 นว

จ านวน 1 ตวๆ ละ 4,000 บาท

4,000 ทต.นาค กองการประปา

20 รายจายอน เพอจายเปนคาน าชลประทาน ส าหรบผลตน าประปา

ใหแกชลประทานกาฬสนธ

130,000 ทต.นาค กองการประปา

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 31: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาช าระหนเงนตน เพอช าระหนเงนกกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.

ส.ท.) ส าหรบกอสรางถนนแอสฟสทตกคอนกรต รวม

8 โครงการ

812,200 ทต.นาค ส านกปลด

2 คาช าระดอกเบย เพอช าระหนดอกเบยกองทนสงเสรมกจการเทศบาล

(ก.ส.ท.) ส าหรบกอสรางถนนแอสฟสทตกคอนกรต

รวม 8 โครงการ

15,000 ทต.นาค ส านกปลด

3 เงนสมทบกองทนประกนสงคม เพอจายเปนเงนสมทบใหแกกองทนประกนสงคม 175,000 ทต.นาค ทกกอง/ฝาย

4 เบยยงชพผสงอาย เพอจายส าหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายได

ใหแกผสงอาย

7,873,200 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

5 เบยยงชพคนพการ เพอจายสนบสนนสวสดการสงคมใหแกผพการหรอ

ทพพลภาพผพการ

3,456,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

6 เบยยงชพผปวยเอดส เพอจายเปนคาสงเคราะหผปวยเอดสในหมบานใน

เขตเทศบาล

90,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

7 ส ารองจาย รายจายทตงไวเพอใชจายกรณฉกเฉนทมสาธารณภย

เกดขนหรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน

เปนสวนรวมเทานน

542,000 ทต.นาค ส านกปลด

8 คาบ ารงสนนบาตเทศบาล เพอจายเปนเงนบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย

120,000 ทต.นาค ส านกปลด

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 32: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เงนสมทบระบบประกนสขภาพ เพอจายเปนเงนสมทบการด าเนนงานระบบประกน

สขภาพจากส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต

(สปสช.)

150,000 ทต.นาค กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

10 เงนสมทบกองทนสวสดการการ

ชมชน

เพอจายเปนเงนสมทบการด าเนนงานของกองทน

สวสดการชมชนเทศบาลต าบลนาค

50,000 ทต.นาค กองสวสดการสงคม

11 เงนสมทบกองทนบ าเหนจ

บ านาญขาราชการสวนทองถน

(กบท.)

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญ

ขาราชการสวนทองถน

533,000 ทต.นาค ส านกปลด

ล าดบท โครงการ/กจกรรม รายละเอยดโครงการ/กจกรรม งบประมาณสถานท

ด าเนนการหนวยด าเนนการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Page 33: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 34: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 35: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 36: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 37: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 38: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 39: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 40: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 41: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 42: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 43: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 44: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 45: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 46: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 47: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 48: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 49: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 50: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 51: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 52: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 53: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 54: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 55: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 56: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 57: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 58: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 59: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 60: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 61: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 62: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 63: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา
Page 64: ผด บัญชีโครงกา/รกิจกรรม งบประมาณ 02 . 2561¸šัญชีโครงการ... · 5 เงินค `าตอบแทนสมาชิกสภา