101
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตาบลหนองหอย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จานวนโครงการทีดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด จานวน งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด หน่วยดาเนินการ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาโครงการสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาขนสํง ด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 8 7.40 4,648,500 19.92 กองช่าง รวม 8 7.40 4,648,500 19.92 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 2.1 แนวทางการพัฒนาการสร๎างและพัฒนาการรวมกลุํม (Cluster) 4 3.70 80,000 0.34 สานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) รวม 4 3.70 80,000 0.34 แบบ ผด.1

¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

บญชสรปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลหนองหอย

ยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา จ านวนโครงการท

ด าเนนการ คดเปนรอยละของ โครงการทงหมด

จ านวน งบประมาณ

คดเปนรอยละของ งบประมาณทงหมด

หนวยด าเนนการ

๑. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 1.1 แนวทางการพฒนาโครงการสรางพนฐานดานคมนาขนสง ดานสาธารณปโภค สาธารณปการ

8

7.40

4,648,500

19.92

กองชาง

รวม 8 7.40 4,648,500 19.92 2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยงไปสความยงยน 2.1 แนวทางการพฒนาการสรางและพฒนาการรวมกลม(Cluster)

4

3.70

80,000

0.34

ส านกปลด (งานพฒนาชมชน)

รวม 4 3.70 80,000 0.34

แบบ ผด.1

Page 2: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

ยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา จ านวนโครงการท

ด าเนนการ คดเปนรอยละของ โครงการทงหมด

จ านวน งบประมาณ

คดเปนรอยละของ งบประมาณทงหมด

หนวยด าเนนการ

3. ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และระบบนเวศนอยางยงยน 3.1 การปลกจตส านกในการอนรกษฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 3.2 แนวทางการพฒนาการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และพฒนาใหเปนชมชนนาอยอยางยงยน

2

3

1.85

2.77

70,000

6,450,000

0.30

27.63

กองชาง,

กองสาธารณสขฯ

กองสาธารณสขฯ

รวม 5 4.62 6,520,000 27.93 4. ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน 4.1 แนวทางการพฒนาการจดการองคความร 4.2 แนวทางการพฒนาการเชอมโยงวถชมชนกบศลปวฒนธรรมทองถน

1 10

0.92 9.26

15,000 698,000

0.06 2.99

ส านกปลด (งานพฒนา

ชมชน)

รวม 11 10.18 713,000 3.05

Page 3: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

ยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา จ านวนโครงการท

ด าเนนการ คดเปนรอยละของ โครงการทงหมด

จ านวน งบประมาณ

คดเปนรอยละของ งบประมาณทงหมด

หนวยด าเนนการ

5. ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน 5.1 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการเรยนรตลอดชวต 5.2 แนวทางการพฒนาการสงเสรมสขภาวะของชมชน 5.3 แนวทางการพฒนาการสงเคราะหผดอยโอกาส 5.4 แนวทางการพฒนาการสงเสรมกจกรรมดานกฬาและนนทนาการ 5.5 แนวทางการพฒนาการสงเสรม สนบสนนและพฒนาคณภาพ ชวต สงคม และศกยภาพของชมชน

6

13 4 1

12

5.55

12.03 3.70 0.92

11.11

1,535,960 1,058,200

67,000 20,000

384,600

6.58 4.53 0.28 0.08

1.64

ส านกปลด

กองสาธารณสขฯ ส านกปลด ส านกปลด

ส านกปลด

รวม 36 33.33 3,065,760 13.13 6. ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย 6 .1 แนวทางการ พฒนาการป องก นและแก ไขปญหา อาชญากรรมอบายมขและสงเสพตด 6.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพในการ รกษาความสงบปลอดภยใหแกชมชน

2

7

1.85

6.48

80,000

560,000

0.34

2.39

ส านกปลด

ส านกปลด

รวม 9 8.33 640,000 2.74

Page 4: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

ยทธศาสตร/แนวทางการพฒนา จ านวนโครงการท

ด าเนนการ คดเปนรอยละของ โครงการทงหมด

จ านวน งบประมาณ

คดเปนรอยละของ งบประมาณทงหมด

หนวยด าเนนการ

7. ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทด 7.1 แนวทางการพฒนาการสรางจตส านกและพฒนาขด ความสามารถ บคลากรภาครฐ 7.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพและ ธรรมาภบาลในการบรหารจดการ 7.3 แนวทางการพฒนาการสงเสรมประชาธปไตย และการม สวนรวมของทก ภาคสวนในการบรหารจดการและตรวจสอบ การควบคม

4

27

4

3.70

25.00

3.70

310,000

7,179,383

185,000

1.32

30.75

0.79

ส านกปลด

ส านกปลด,กองคลง,กองชาง,

กองสาธารณสขฯ

ส านกปลด

รวม 35 32.40 7,674,383 32.87 รวมทงสน 108 100 23,341,643 100

หมายเหต * ไมรวมรายจายงบกลาง เงนเดอน งบด าเนนการ(คาตอบแทน)(คาใชสอย) คาบ ารงและซอมแซม คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑและคาสาธารณปโภค

จ านวน 25,022,557 บาท รวมทงสน 48,364,200 บาท

Page 5: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

แบบ ผด.2

บญชโครงการ/กจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลหนองหอย 1. ยทธศาสตรการพฒนาดานโครงสรางพนฐาน 1.1 แนวทางการพฒนาโครงการสรางพนฐานดานคมนาคมขนสง ดานสาธารณปโภค สาธารณปการ ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสร า งทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลกทอ คสล.ซอย 2 ถนนเ ชยงใหม -ล าพนบานหนองหอย หมท 1

ก อส ร า งท อ ระบายน าคอนกรตเสรมเหลกทอ คสล.ซอย 2 ถนนเ ช ย ง ใ ห ม -ล า พ น บานหนองหอย หมท 1 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพก จ านวน 4 บอความยาวรวม 30 เมตรรายละเอยดต า ม แ บ บ แ ป ล น ข อ งเทศบาลต าบลหนองหอยก าหนด

64,800 บาท

หมท 1 บานหนองหอย

กองชาง

Page 6: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลตกคอนกรตหมท 2 บานโชคด ซอย 1

เ ส ร ม ผ ว ล า ด ย า ง แ อ ส ฟ ล ต ก ค อ น ก ร ต หมท 2 บานโชคด ซอย 1 กวาง 4.70 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.05 เมตรพนทไมนอยกวา 714.4 ตารางเมตรรายละ เอ ยดต ามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองหอยก าหนด

322,000 บาท

หมท 2 บานโรงวว

กองชาง

3 โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลตกคอนกรตหมท 2 บานโชคด ซอย 2

เสรมผวลาดยางแอสฟลตก ค อ น ก ร ต ห ม ท 2 บานโชคด ซอย 2 กวาง 5.70 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.05 เมตรพนทไมนอยกวา 1003.2 ตารางเมตรรายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองหอย

447,000 บาท

หมท 2 บานโรงวว

กองชาง

Page 7: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลตกคอนกรตหมท 2 บานโชคด ซอยเชอมสายหลก

คาเสรมผวลาดยางแอสฟลตกคอนกรตหมท 2 บานโชคด ซอยเชอมสายหลก กวาง 4.50 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พนทไมนอยกวา 459.00 ตารางเมตรรายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองหอย

211,000 บาท

หมท 2 บานโรงวว

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยหมนสาม(หลงเทศบาลต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ) หมท 3 บานเสาหน

กอสร า งถนนคอนกร ตเสรมเหลกซอยหมนสาม( ห ล ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ) ห ม ท 3 บ า น เ ส าห น ขนาดผ วจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 86 เมตร มพนทผวจราจรไมนอยกวา 430 ตารางเมตรรายละเอยดต า ม แ บ บ แ ป ล น ข อ งเทศบาลต าบลหนองหอยก าหนด

238,000 บาท

หมท 3 บานเสาหน

กองชาง

Page 8: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง พนงล าเหมองพญาค าโดยใชเสาเขมรปตวไอและแผนพนส าเรจรป หมท 4 บานสนปาเลยง

กอสร างพน งล า เหมองพญาค าโดยใชเสาเขมรปต ว ไ อ แ ล ะ แ ผ น พ นส าเรจรปหมท 4 บาน ส น ป า เ ล ย ง ส ง 2.00 เมตร ความยาวรวม 160 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองหอยก าหนด

1,006,000 บาท

หมท 4 บานสนปาเลยง

กองชาง

7 โครงการกอสร า งทอระบายน าคสล.ทอ คสล.หมบาน ศรวฒนานเวศน หมท 6

ก อส ร า งท อ ระบายน า คสล. ทอ คสล.หมบาน ศรวฒนานเวศน หมท 6 ขนาดเสนผาศนยกลางภายใน 1.00 เมตร พรอมบอพกจ านวน 16 บอ ความยาวรวม 151.00 เมตรรายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหนองหอย

709,700 บาท

หมท 6 บานศรวฒนานเวศน

กองชาง

Page 9: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง รางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกล าเหมองโคง หมท 7 บานชยพฤกษ

กอสร า งรางระบายน าค อ น ก ร ต เ ส ร ม เ ห ล ก ล า เหม อง โค ง หม ท 7 บานชยพฤกษ ขนาดความกวางภายใน 1.50 เมตรคว าม ล กภ าย ใน เ ฉล ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 190 เมตรรายละเอยดต า ม แ บ บ แ ป ล น ข อ งเทศบาลต าบลหนองหอยก าหนด

1,650,000 บาท

หมท 7 บานชยพฤกษ

กองชาง

Page 10: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๓

2. ยทธศาสตรการพฒนาดานเศรษฐกจตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยงไปสความยงยน 2.1 แนวทางการพฒนาการสรางและพฒนาการรวมกลม(Cluster) ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสรมอาชพและสรางรายได

คาใชจายตามโครงการสงเสรมอาชพและสร างรายได เพ อสงเสรมความรและทกษะดานอาชพ ใหแกกล มสตร สร า งโ อ ก า ส ท า ง เ ล อ ก ใ น ก า รประกอบอาชพแกประชาชนทสนใจโดยจดกจกรรมอบรมใหความรฝกปฏบตและศกษาดงานสอดคลองตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท0808.2/ว1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด า เนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเ พ ม เ ต ม ถ ง ฉ บ บ ท 13 พ.ศ. 2552 ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

40,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 11: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น าศกยภาพ OTOP

คาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพ OTOPเพอพฒนาศกยภาพของOTOPในพ นท ยกระด บมาตรฐานของOTOP โดยจดก จกรรมอบรมและศกษาดงานโดยด าเนนการต า ม อ า น า จ ห น า ท ทก าหนดไวตามมาตรา 50 แ ห ง พ ร ะ ร า ช บ ญ ญ ตเ ท ศ บ า ล พ . ศ . 2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13พ.ศ.2552 สอดคลอง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557

5,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 12: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๕

ล าดบท

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดของ

โครงการ/กจกรรม งบประมาณ

สถานทด าเนนการ

หนวย ด าเนนการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โ ค ร ง ก า รจ ด ต ง ศ น ยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย

คาใชจายตามโครงการจดตงศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอายเพอสงเสรมการจดกจกรรมของชมรมผสงอายใหมสถานทจ ด ก จ ก ร รมและบร ก า รสงเสรมอาชพการถายทอดภมปญญาของผสงอาย เปนศนยสงเสรมและสนบสนนอาสาสมครดแลผ ส งอายผสงอาย ทอาศยอย ในเขตพนท ทต.หนองหอยโดยจดประชมชแจงประชาสมพนธตดต งปายประชาสมพนธส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวน ท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

5,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 13: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เ ง น อ ด ห น น คณะกรรมการกองทนสวสดการเทศบาลต าบลหนองหอยตามโครงการก อ ง ท น ส ว ส ด ก า รเ ท ศ บ า ล ต า บ ล หนองหอย

คาใชจายตามโครงการกองทนสวสดการเทศบาลต า บ ล ห น อ ง ห อ ย การสงเสรม สนบสนนการด า เ น น ก จ ก ร ร ม ข อ งกองทน

30,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 14: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๗

3. ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และระบบนเวศนอยางยงยน 3.1 การปลกจตส านกในการอนรกษฟนฟทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โ ค ร ง ก า ร อ น ร ก ษ ตนยางนา

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รอนรกษตนยางนาโดยจายเปนคาใชจายในกจกรรมร ณ ร ง ค ต า ง ๆ ก า ร ด แ ลบ ารงรกษาตนยางนาตลอดเสนถนนเชยงใหม – ล าพนในความร บผ ดชอบขอ งเทศบาลต าบลหนองหอยโดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจ ายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2542 และถอปฏ บ ต ต า มห น ง ส อ ก ร มสงเสรมการปกครองสวนทองถ น ด วน ทส ด ท มท 0891.4/ว164 ลงวนท 26 มกราคม 2558

20,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 15: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการรณรงครกษาส งแวดลอมเพมพนท สเขยว ลดภาวะโลกรอน

คาใชจายตามโครงการรณรงครกษาส งแวดลอมเพมพนท สเขยว ลดภาวะโลกรอนในกจกรรมการลดมลพษทางอากาศกจกรรมการดแลและปลกตนไมเฉลมพระเกยรตการณร ง ค ใ ห ค ว า ม ร ด า น ก า รอนรกษและรกษาสงแวดลอม การจดอบรมใหความร โดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจ ให แกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 มาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบก คา ใชจ ายเก ยวกบการปฏบต ราชการขององคกรปกครองส วนท อ งถ นพ .ศ . 2542 และถอปฏบตตามห น ง ส อ ก ร ม ส ง เ ส ร ม ก า รปกครองสวนทองถน ดวนทสดท ม ท 0891.4/ว 164 ลงวนท 26 มกราคม 2558

50,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 16: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๙

3.2 แนวทางการพฒนาการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และพฒนาใหเปนชมชนนาอยอยางยงยน ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการBig Cleaning Day

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า ร Big Cleaning Day ในกจกรรมการรณรงครกษาค ว า ม ส ะ อ า ด ใ น พ น ทคาใชจายการด าเนนกจกรรมเพอพฒนาและปรบปรงภมทศนใหมความเปนระเบยบเรยบรอยโดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 มาตรา 50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ร าชการ ขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2542

50,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 17: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจ ด เกบขยะภายในต าบลหนองหอย

คาจางในการเกบขนและน า ข ย ะ ภ า ย ใ น ต า บ ล หนองหอยไปก าจด คาจางเจาหนาทตามโครงการจ ด เ ก บขยะม ลฝอย ในชมชนและคาใชจายอนๆทจ าเปนในอ านาจหนาททส า ม า ร ถ เ บ ก จ า ย ใ นประเภทรายจายน

5,600,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 18: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการคดแยกขยะและบรหารจดการขยะอยางมประสทธภาพเชงบรณาการ

คาใชจายตามโครงการ คดแยกขยะและบรหารจ ด ก า ร ข ย ะ อ ย า ง มประสทธภาพเชงบรณาการในกจกรรมรณรงคและสงเสรมการคดแยกขยะ การจดท าปยอนทรยจากขยะในครวเรอนเพอส ง เสรมการมส วนร วม และสรางความรบผดชอบตอปญหาขยะในชมชนด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการ ของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ. 2542

800,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 19: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๒

4. ยทธศาสตรการพฒนาการอนรกษ ฟนฟและสบสานวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน 4.1 แนวทางการพฒนาการจดการองคความร ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โ คร งกา รส บสานภ มปญญาฮ กษาฮ ตฮอย ต า ม ร อ ย ม ร ด กวฒนธรรม

คาใชจายตามโครงการสบสานภมปญญาฮกษาฮตฮอย ตามรอยมรดกวฒนธรรมโดยจดกจกรรมฝกอบรม ถ า ย ท อ ด ค ว า ม ร ใ ห แ กเยาวชนและประชาชนทวไป ในดานตาง ๆเชน แพทยแผนไทย ศลปหตถกรรม เกษตรกรรม เปนตนเวทแ ส ด ง ผ ล ง า น ฯ โ ด ยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบก า รปฏ บ ต ร า ชก า รขอ งองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542

15,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 20: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๓

4.2 แนวทางการพฒนาการเชอมโยงวถชมชนกบศลปวฒนธรรมทองถน ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการจ ด งาน ร ฐ พ ธ ป ร ะ จ า ปงบประมาณ พ.ศ.2559

คาใชจายในการจดงานรฐพธประจ าปงบประมาณพ.ศ.2559 ประกอบดวยก จก รรมว น เ ฉล มพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ,กจกรรมวน เฉลมพระช น ม พ ร ร ษ าพ ร ะ บ า ท ส ม เ ด จ พ ร ะเจาอยหวโดยปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ .2542และสอดคลอง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558

100,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 21: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสบสานปาเวณป ใ ห ม เ ม อ ง ด า ห วผสงอาย

คาใชจายตามโครงการ สบสานปาเวณปใหมเมอง ด าหวผสงอายโดยการจดกจกรรมปใหมเมองตามประเพณทองถนกจกรรมรดน าด าหวผสงอายโดยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 16 แหง พรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ.2542 และมาตรา50 แห งพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ.2542

200,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 22: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาเนองในว น ส า ค ญ ท า งพระพทธศาสนา

คาใชจายตามโครงการสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาเนองใ น ว น ส า ค ญ ท า งพ ร ะ พ ท ธ ศ า ส น า โ ด ย จ ดกจกรรมประชาสมพนธรณรงคใหประชาชนเขารวมกจกรรมใ น ว น ส า ค ญ ท า งพระพทธศาสนา ไดแก วนวสาฆบชาวนมาฆบชา และวนอาฬาหบชาจดกจกรรมในวนส าคญทางพระพทธ ศาสนารวมกบวดภายในต าบล เชน ตกบาตร ฟงเทศนปฏบตธรรมโดยด า เนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอง คกรปกครองส วนทองถน พ.ศ.2542 และมาตรา50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น พ.ศ.2542

3,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 23: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการตนเทยนแสงธรรมนอมน าพระศาสนา

คาใชจายตามโครงการ ตนเทยนแสงธรรมนอมน าพระศาสนา โดยการจดก จ ก ร ร ม ถ ว า ย เ ท ย นพรรษากจกรรมเข าวด ร กษาศ ลฟ ง ธ ร รม โ ดยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน พ.ศ.2542 และมาตรา50 แห งพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ.2542

50,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 24: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสบฮตตามฮอย ประเพณลอยกระทง ยเปงลานนา

คาใชจายตามโครงการสบฮตต า ม ฮ อ ย ป ร ะ เ พ ณ ลอยกระทงยเปงลานนาโดยการจดกจกรรมลอยกระทงการแสดงศลปะวฒนธรรมทองถนการประกวดกระทงป ร ะ เ ภ ท ส ว ย ง า ม ก า รจ า ห น า ย ส น ค า ก ร ะ ต นเศรษฐกจโดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 16 แหง พรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 และมาตรา50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบก า รปฏ บ ต ร า ชก า รขอ งองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542

150,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 25: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการประกาศตน พนอบายมข น าส ขสครอบครว

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รประกาศตนพนอบายมข น าสขส ครอบครวโดยจดกจกรรมปฏญาณตนรกษาศล 5 ลด ละอบายมขตลอดชวงเขาพรรษาการยกยองผปฏ ญ า ณตน เ ป น บ คคลตนแบบความดวถธรรมโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 และม า ต ร า 50 แ ห งพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบก า รปฏ บ ต ร า ชก า รขอ งองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542

5,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 26: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๒๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อดหนนวดเสาหน อดหนนงบประมาณใหแก วดเสาหนตามโครงการก จกรรมงานประ เพณ ใสขนดอก 108 บชาคณห ล ว ง เ พ อ ใ หพทธศาสนกชนไดมโอกาสเขาวดท าบญฟงเทศศกษาธรรมค าส งสอนในทางพ ร ะ พ ท ธ ศ า ส น า แผ หล ก ธร รม ค าสอน อบรมศรทธาประชาชนทวไป เชน จดกจกรรมงานประเพณใสขนดอกไม 1 0 8 บ ช า ค ณ ห ล ว ง ประเพณสรงน าพระธาตเจดยและ สบชะตาหลวง

50,000 บาท

วดเสาหน งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 27: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อดหนนวดสนปาเลยง อดหนนงบประมาณ ใหแก ว ด ส น ป า เ ล ย ง ต า มโครงการจดงานประเพณสรงน าพระธาตประจ าป เพอสงเสรมและอนรกษประเพณวฒนธรรมอนดงามไว เพอสงเสรมและท านบ าร งศาสนา เชน การจดงานประเพณสรงน า พ ร ะ ธ า ต ( เ จ ด ย ) ป ร ะ จ า ป 2 5 5 9 จ ดกจกรรมในวนส าคญทางศ า ส น า แ ล ะ ว น ส า ค ญ ของชาต

50,000 บาท

วดสนปาเลยง งาน การศกษา/ ส านกปลด

9 อ ดหนนหน วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองหอย(อปต.)

อดหนนงบประมาณ ใหแก หนวยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองหอย(อปต.)ตามโครงการธรรมสญจรพฒนาคณภาพชวตข อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ ต า บ ล หน อ งหอย แ ละ ห น ว ยอบรมประชาชนต าบล หนองหอย

50,000 บาท

ต าบลหนองหอย งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 28: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการสงเสรมพฒนาทกษะการเรยนร ของน ก เ ร ย นศ น ย พ ฒน า เดกเลกเทศบาลต าบล หนองหอย

คาใชจายตามโครงการสงเสรมพฒนาทกษะการเรยนรของนกเรยนศนยพ ฒ น า เ ด ก เ ล ก เ ท ศ บ าล ต า บ ล หนองหอยเพอพฒนาทกษะการเรยนรของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลหนองหอยอยางเหมาะสมสงเสรมพฒนาการและการเรยนรของเดกอยางเหมาะสมตามชวงวยสงเสรมกจกรรมตามมาตรฐานการเรยนรของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกโดยจดกจกรรมหนนอยรกษส ง แวดล อมก จกร รมครอบคร วสมพนธกจกรรมระลกพระคณพอ กจกรรมระลกพระคณแมกจกรรมรเทาทนระวงภยหางไกลอบตเหตกจกรรมตรวจสขภาพ DAY CARE ก จ ก ร ร ม ส โ ล ก ก ว า ง เ ร ย น รประสบการณชวตนอกหองเรยนกจกรรมรกษฟน หนนอยฟนด ยมสวยโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตาม มาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 และมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2557

40,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 29: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๒

5. ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน 5.1 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการเรยนรตลอดชวต ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเดกด สงคมด คาใชจายตามโครงการเดกดสงคมด เพอพฒนาเยาวชนภาย ใต แนว คด “คว ามร คคณธรรม” และสงเสรมทกษะกา ร เ ร ย นร นอกห อ ง เ ร ย นพฒนาและสร า ง เครอข า ยเ ย า ว ช น ภ า ย ใ น ต า บ ล หน อ งห อย ก จ ก ร รม ค า ยเยาวชนนอกสถานทเพอการเ ร ย น ร แ ล ะ พ ฒ น า จ ตสาธารณะโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 และม า ต ร า 50 แ ห งพ ร ะ ร า ช บ ญ ญ ต เ ท ศ บ า ล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบก คา ใชจ ายเก ยวกบการปฏบต ราชการขององคกรป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น พ.ศ.2542

10,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 30: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการคายเยาวชนภาคฤดรอน

คาใชจายตามโครงการคายเยาวชนภาคฤดรอนเพอเปนการสงเสรมใหเดกและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนชวงปดภาคเรยนและเพมทกษะการเรยนรใหมการพฒนาทดย ง ขนโดยการจดอบรมหลกสตรฝกสอนกฬา/อบรมภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ ภาษาจน )/อบรมคอมพวเตอรเปนตนโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น พ.ศ.2542 และมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 ถอปฏบ ตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองส ว น ท อ ง ถ น พ . ศ . 2557แ ล ะส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว2526 ลงวนท 7 มถนายน 2555

60,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 31: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 คาอาหารเสรม(นม) เพอจายเปนเงนสนบสนนอาหารเสรม(นม)ใหแกเดกนกเรยนของศนยพฒนาเดก เลก เทศบาลต าบลหนองหอย จ านวน 35คน ในอตราคนละ 8 บาท จ านวน 280 วนและเดกนกเรยนโรงเรยนวดเสาหนจ านวน 182 คน ในอตราคนละ 8 บาท จ านวน 260 วน โดยสอดคลองต า ม ก ร ม ส ง เ ส ร ม ก า รปกครองสวนทองถนดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558

456,960 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 32: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โ ค ร ง ก า ร ส น บ ส น นคา ใ ชจ ายการบรหารการศกษา

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รส นบส นน ค า ใ ช จ า ย ก า รบ ร ห า ร ก า ร ศ ก ษ าประกอบด ว ย ค าอ าหารกลางวนนกเรยนศนยพฒนาเด ก เ ล ก เ ทศบาลต าบลหนองหอย จ านวน 35คน คนละ 20 บาท จ านวน 280 วน โดยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เสร มการปกครองสวนทองถน ดวนท ส ด ท ม ท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558

196,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

5 เ ง น อ ด ห น น ส า ห ร บส น บ ส น น อ า ห า รก ล า ง ว น โ ร ง เ ร ย น วดเสาหน

เพ อจ าย เปน เง นอ ดหนนส าหรบส นบส นนอาหารกลางวนโรงเรยนวดเสาหนในการจดหาอาหารกลางวนส าหรบนกเรยนในระดบอนบาล และระดบประถมศกษา จ านวน 182คน ในม อ ล ะ 20บ า ท จ า น ว น 200 วนโดยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เสร มการปกครองสวนทองถน ดวนท ส ด ท ม ท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558

728,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 33: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการวนเดกแหงชาตประจ าป 2559

คาใชจายตามโครงการวนเ ด ก แ ห ง ช า ต ป ร ะ จ า ป 2559เพอใหเดกไดเกดการเรยนรและพฒนาทกษะดานตาง ๆใหประชาชนในทกภาคไดตระหนกถงคณคาและความส าคญของเดกเพอสงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการสนบสนนและข บ เ ค ล อ นก จ ก ร ร มก า รพฒนาเดกโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบก า รปฏ บ ต ร า ชก า รขอ งองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542

85,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 34: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๗

5.2 แนวทางการพฒนาการสงเสรมสขภาวะของชมชน ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอแบบบรณาการ

คาใชจายตามโครงการปองกนและควบคมโรคตดตอแบบบรณาการ ในกจกรรมรณรงคใหความรแกประชาชน การควบคมและปองกนโรคการใหบรการประชาชนในการปองกนและการแกไขปญหาโ ร คต ด ต อ ต า ง ๆ เ ช น โ ร คไข เลอดออก โรคไขปวดขอยงลาย โรคไขหวดใหญสายพนธใหม โรคไขหวดนกฯลฯ โดยด า เนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอง คกรปกครองส วนทองถนพ.ศ.2542 มาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถ อ ป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบก คา ใชจ ายเก ยวกบการปฏบต ราชการขององคกรปกครองส วนท อ งถ นพ .ศ . 2542

95,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 35: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รควบคมและปองกนโรคพษส น ข บ า ใ น ก า ร ร ณ ร ง คปองกนและใหความรการฉดวคซนเพอปองกนโรคพษสนขบาใหแกสตวเลยงโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 มาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจ ายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2542

70,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 36: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๓๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจดระเบยบสตวเล ยง เพอการควบคมและลดจ านวนประชากรสตวเลยงในชมชน

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า ร จดระเบยบสตวเลยงเพอการค ว บ ค ม แ ล ะ ล ด จ า น ว นประชากรสตวเลยงในชมชนใ น ก า ร ค ว บ ค ม แ ล ะ ล ดจ านวนประชากรสตวเลยงภายในชมชนท าหมนสนขและแมวเพอควบคมจ านวนประชากรส น ข และแมวรวมทงปญหาสนขและแมวจ ร จ ด แ ล ะ ค ม ค ร อ ง ส ว สด ภ าพขอ งส ต ว โ ดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 มาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจ ายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ. 2542

50,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 37: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โ ค ร ง ก า ร ส ร า งหลกประกนสขภาพสตวเลยงในต าบลหนองหอย

คาใชจายตามโครงการสรางหลกประกนสขภาพส ต ว เ ล ย ง ใ น ต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ใ น ก า ร ใ หความร เกยวกบการดแลสขภาพสตวใหวคซนแกสตว ปองกนโรคท อาจถ า ย ท อ ด ส ค น โ ด ยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก า หนด ไ ว ใ นมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ. 2542

30,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 38: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการศนยสรางสขผสงอายเทศบาลต าบลหนองหอย

คาใชจายตามโครงการศนยสรางสขผสงอายเทศบาลต าบลหนองหอยเพอสงเสรมการจดกจกรรมของกลมผสงอายสรางความรกความสามคคไดรบการพฒนาดานสขภาพกาย จตใจ สงคมผส งอายต าบลหนองหอยโ ด ย จ ด ก จ ก ร ร ม ใ ห แ กผ ส ง อ า ย ท ก ว น ศ ก รระยะเวลาจ านวน 12 ครง หรอประมาณ 3 เดอนส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552

68,200 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 39: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 1 บานหนองหอย

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน หมท 1 บานหนองหอยตามโครงการพฒนางานดานสาธารณสขชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลงเพาะพนธยงลายการควบคมและปองกนสตวปกทเปนพาหะน าโรคจดก จ ก ร ร ม เ ฝ า ร ะ ว งโรคตดตอตางๆและจดก จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ โ ด ยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 1 บานหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 40: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 2 บานโรงวว

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน หมท 2 บานโรงววตามโครงการปองกนและแกไขปญหาสาธารณสขและส งแวดลอมในชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลง เพาะพนธย งลาย การตรวจสขภาพและคดกรอง โรค เบ อ งต นการจดการควบคมและปองกนสตวปกทเปนพาหะน าโรคจ ด ก จ ก ร ร ม เ ฝ า ร ะ ว งโรคตดตอตางๆและจดก จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ โ ด ยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 2 บานโรงวว

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 41: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 3 บานเสาหน

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน หมท 3 บานเสาหนตามโครงการปองกนและแกไขปญหาสาธารณสขและส งแวดลอมในชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลงเพาะพนธยงลายการจดการควบคมและปองกนสตวปกทเปนพาหะน าโรค จ ด ก จ ก ร ร ม เ ฝ า ร ะ ว งโรคตดตอตางๆและจดก จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ โ ด ยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนด วนท สดท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 3 บานเสาหน

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 42: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 4 บานสนปาเลยง

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน หมท 4 บานสนปาเลยงตามโครงการพฒนางานดานสาธารณสขชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลง เพาะพนธย งลาย การจดการควบคมและป อ ง ก น ส ต ว ป ก ท เ ป นพาหะน าโรคจดกจกรรมเฝาระวงโรคตดตอตางๆและจดกจกรรมรณรงคและสงเสรมสขภาพโดยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนด วนท สด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 4 บาน

สนปาเลยง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 43: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 6 บานศรวฒนานเวศน

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน ห ม ท 6 บ า น ศ ร วฒนาน เ วศน ต ามโครงการพฒนางานดานสาธารณสขชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลงเ พ าะ พ น ธ ย ง ล า ยก า รจดการควบคมและปองกนสตวปกทเปนพาหะน าโรคจ ด ก จ ก ร ร ม เ ฝ า ร ะ ว งโรคตดตอตางๆและจดก จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ โ ด ยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนด วนท สดท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 6 บาน

ศรวฒนานเวศน

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 44: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อดหนนกลมอาสาสมครส า ธ า ร ณ ส ข ป ร ะ จ าห ม บ า น ห ม ท 7 บานชยพฤกษ

อดหนนงบประมาณใหแก ก ล ม อ า ส า ส ม ค รสาธารณสขประจ าหมบาน หมท 7 บานชยพฤกษตามโครงการปองกนและแกไขปญหาสาธารณสขและส งแวดลอมในชมชนในการจดกจกรรมท าลายแหลงเพาะพนธยงลายการจดการควบคมและปองกนสตวปกทเปนพาหะน าโรคจ ด ก จ ก ร ร ม เ ฝ า ร ะ ว งโรคตดตอตางๆและจดก จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะส ง เ ส ร ม ส ข ภ า พ โ ด ยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557

7,500 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 45: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น าสขาภบาลดานอาหาร

คาใชจายตามโครงการพฒนาส ข าภ บ าลด า นอาหารในการใหความร ควบคม และปองกนโรคทมสาเหตจากอาหาร และน า โดยด า เนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวม า ต ร า 50 แ ห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ. 2542

50,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 46: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๔๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น าศกยภาพผท าหนาทดแลสขภาพของประชาชนภายในต าบลหนองหอย

ค า ใ ช จ า ย ใน โ คร งก า รพฒนาศกยภาพผท าหนาทดแลสขภาพของประชาชนภายในต าบลหนองหอยในการฝกอบรมศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพและส ง เส ร มความร ใ นการปฏบตงานดานสาธารณสขโดยด าเนนการตามอ านาจหน าท ท ก า หนด ไ ว ใ นมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ.2552 สอดคลองตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2557หนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว2526 ลงวนท 7 มถนายน 2555

650,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 47: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๐

5.3 แนวทางการพฒนาการสงเคราะหผดอยโอกาส ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบยยงชพผปวยเอดส เพอจายเปนคาสงเคราะหผตดเชอเอดสภายในต าบลหนองหอย จ านวน 7 คน คนละ 500 บาท ต อ เ ด อ น จ า น วน 12 เดอน

42,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

2 โครงการรณรงคและป อ ง ก น โ ร ค เ อด ส ใ นชมชน

คาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกนโรคเ อด ส ใ น ช มชน ใน ก า รรณรงคป อ งกนและใหความรเกยวกบโรคเอดสโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวมาตรา 50แหงพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพม เตมถ ง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ. 2542

10,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 48: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โ ค ร ง ก า ร จ ด ต งศนยบร การคนพการทวไป

คาใชจายตามโครงการจดตงศนยบรการคนพการทวไปเพอใหบรการขอมลขาวสารบรการใหความชวยเหลอ ใหค า ป ร ก ษ า ก า ร ฟ น ฟสมรรถภาพดานอาชพการฝกอาชพและการจดหางานให แ ก คนพ ก า รประสานความชวยเหลอกบหนวยงานภาครฐคนพการทอาศยอยในเขตพนท ทต.หนองหอย โ ดยปร ะชาส มพ น ธ ก า รใหบรการศนยตดต งป ายส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนม า ก ท ม ท 0808.2/ว 1672ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

5,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 49: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรอยรกดวงใจหวงใยคนพการ

คาใชจายตามโครงการรอยรกดวงใจหวงใยคนพการเพอสรางขวญและก าลงใจใหกบผพการทมส ว น ร ว ม ก บ ช ม ช น ใ หความรเรองสทธประโยชนผ พ ก า ร ใ น พ น ท ต า บ ลหนองหอยโดยจดกจกรรม ยกยองเชดชเกยรตอบรมใหความรเรองสทธของผพการโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 สอดคลองตามห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557

10,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 50: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๓

5.4 แนวทางการพฒนาการสงเสรมกจกรรมดานกฬาและนนทนาการ ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒนาสขภาพกาย สขภาพใจผสงอายดวยกจกรรมกฬาและนนทนาการ

คาใชจายตามโครงการพฒนาสขภาพกายสขภาพใจผสงอายดวยกจกรรมกฬาและนนทนาการเพอสรางความเขมแขงทงทางร า ง ก า ย แ ล ะ จ ต ใ จ แ กผสงอายและสงเสรมสรางให เ ก ดการ เ ร ยน ร ท า งสงคมอยางเหมาะสมตามวยใหแกผสงอายโดยใชก จ ก ร ร ม ก ฬ า แ ล ะนนทนาการเปนเครองมอโดยการจดและเขารวมก จ ก ร ร ม ก ฬ า แ ล ะนนทนาการของผสงอายใ น ร ะ ด บ ต า ง ๆ แ ล ะสอดคลองตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว2128 ลงวนท 31 กรกฎาคม 2557

20,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 51: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๔

5.5 แนวทางการพฒนาการสงเสรม สนบสนนและพฒนาคณภาพ ชวต สงคม และศกยภาพของชมชน ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โคร งการจ ดท าบญ ชครวเรอน

คาใชจายตามโครงการจดท าบ ญ ช ค ร ว เ ร อ น เ พ อ ใ หประชาชนไดรบความร ในการจดท าบญชคร วเรอนและ ไดพฒนาและพ งพาตนเองไดรวมถงสามารถน าความรทไดรบไปประยกตใชใ น ช ว ต ป ร ะ จ า ว น โ ด ยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 ส อ ด ค ล อ ง ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557และถอปฏบต ตามหนงสอกรมส ง เสร มการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

10,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 52: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสงเสรมการมรายไดระหวางเรยนของนกเรยนนกศกษาภาคฤดรอน

ค า ใช จ า ย ในก ารด า เ น นโครงการสงเสรมการมรายไดของนกเรยนนกศกษาภาคฤด ร อน เพ อ ให น ก เร ยนนกศกษารจก ใช เวลาวางในชวงปดภาคเรยนใหเกดประโยชนและหางไกลจากยาเสพตดและเปนการแบงเบาภาระของผปกครองโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตาม มาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 และมาตร า 50 แห งพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 โดยสอดคลองตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0803/ว 897 ลงวนท 6 พฤษภาคม 2558

65,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งาน การศกษา/ ส านกปลด

Page 53: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อดหนนคณะกรรมการหมบานต าบลหนองหอย

อดหนนงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมบ านต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ป ร ะ ก อ บ ด ว ย คณะกรรมการหมบ าน หมบานละ 5,000 บาท หมท 1-7 ต าบล หนองหอยตามโครงการจ ดท า แผน ชมชนแบบบรณาการเพอสรางความเขมแขงอยางยงยน

35,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งาน วชาการและ

แผนฯ/ ส านกปลด

Page 54: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เ งนอดหนน ชดร กษาความสงบภายในหมบานต าบลหนองหอย (ชรบ.ต าบลหนองหอย)

อดหนนงบประมาณใหแกชดรกษาความสงบภายในหมบานต าบลหนองหอย (ชรบ.ต าบลหนองหอย)ตามโครงการรกษาความส ง บ ภ า ย ใ น ต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ใ ห แ กประชาชนภายในต าบลหนองหอยเฝ า ระว ง ในสถานการณทมความเสยงใหอาจเกดภยตอชวตและทรพยสนของประชาชนโดยปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลอเจาพนกงานของหนวยก าลงคมครองแ ล ะ ร ก ษ า ค ว า ม ส ง บเรยบรอยภายในหมบานพ.ศ.2552

30,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ/ ส านกปลด

Page 55: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โ ค ร งก าร เ ส ร ม สร า งความเสมอภาคระหวางหญงชายในครอบครว (Gender in Family)

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รเสรมสรางความเสมอภาคร ะ ห ว า ง ห ญ ง ช า ย ใ นครอบครว(Gender in Family)เพ อ ให สมาชก ในครอบครว/ชมชนตระหนกถ ง คว ามส า คญขอ งก า รเสรมสรางความเสมอภาคระหวางหญงชายและน าไปสก า ร ป ร บ เ ป ล ย นความสมพนธระหวางสมาชกในครอบครวโดยจดกจกรรมกลมพอแมผปกครอง และค ณ ะ ท า ง า น ศ พ ค . จ ดกจกรรมอบรมใหความรแ ล ก เ ป ล ย น เ ร ย น ร โ ด ยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552 ส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนม า ก ท ม ท 0808.2/ว 3456 ลงวน ท 19 มถนายน 2558

10,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 56: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๕๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โ ค ร ง ก า ร ค ร อบ ค ร วสมพนธ

คาใชจายตามโครงการครอบครวสมพนธเพอใหครอบคร วม เ วท ในการแลกเปลยนเรยนรสรางความรก ความสามคคภายในครอบครวเพอใหค ร อ บ ค ร ว ไ ด ใ ช เ ว ล าร ว ม ก น อ ย า ง ม ค ณ ค าครอบครวและคณะท างานศพค . โ ดย จ ด ก จ ก ร ร มละลายพฤตกรรมกจกรรมร จ กบทบาทพ อแม ล กกจกรรมกฬาครอบครวสอดคลองตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552

22,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 57: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โ ค ร งก าร เ ส ร ม สร า งพ ฒ น า ศ ก ย ภ า พคณะท างานศนยพฒนาครอบครวและกลมสตร

คาใชจายตามโครงการเสรมสรางพฒนาศกยภาพคณะท างานศนยพฒนาครอบครวและกลมสตรเ พ อ ใ ห ก ล ม ส ต ร แ ล ะคณะท างานศนยพฒนาครอบครวมความรความเขาใจรวมถงการเตรยมค ว า ม พ ร อ ม เ ข า สประชาคมอาเซยนโดยจดกจกรรมอบรมและศกษาดงานโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตม ถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 สอดคลองตามห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557

80,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 58: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการผส งวยใส ใจลกหลาน

คาใชจายตามโครงการผสงวยใสใจลกหลานเพอสรางสมพนธภาพของคนต า งว ย เพ อ ให ผ ส งอายตระหนกถ งคณค าของตนเอง และใชเวลาวางใหเ ก ด ป ร ะ โ ย ชน โ ด ย จ ดก จ ก ร ร ม ถ า ย ท อด ภ มปญญากจกรรมผ ส งวยดแลลกหลานสอดคลองต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนม า ก ท ม ท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

7,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 59: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โ ค ร งก าร เ ส ร ม สร า งศ ก ย ภ า พ ผ ส ง อ า ยเ ท ศ บ า ล ต า บ ล หนองหอย

คาใชจายตามโครงการเ ส ร ม ส ร า ง ศ ก ย ภ า พผส งอาย เทศบาลต าบลหนองหอยเพ อสง เสรมสนบสนนใหผสงอายไดรบโอกาสในการศกษาเรยนรและพฒนาศกยภาพของตนเองโดยการอบรมและทศนศกษาดงานโดยจดกจกรรมอบรมใหความร แ ล ะ ท ศ น ศ ก ษ า ด ง า นสอดคลองตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด า เนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 50 แห งพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

91,300 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 60: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการเตรยมความพรอมแกสตรทจะเขาสวยผสงอาย

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รเตรยมความพรอมแกสตรทจะ เข าส ว ย ผ ส ง อ าย เพ อเสรมสรางความรความเขาใจผสงอายเกยวกบสาเหตและก า ร เ ป ล ย น แ ป ล ง ท า งรางกาย อารมณจตใจการออกก าลงกายเพอสขภาพกายและสขภาพจตรวมทงการ เฝ าระว งตนเองและหลก เล ย ง ท จะท า ให เก ดความพการในวยผสงอายก ล ม ส ต ร ท จ ะ เ ข า ส ว ยผสงอายโดยจดประชมอบรม บ ร ร ย า ย ใ ห ค ว า ม รส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวน ท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

8,300 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 61: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการยตความรนแรงตอเดกสตร และความรนแรงในครอบครว

คาใชจายตามโครงการยตความรนแรงตอเดกสตรและความรนแรงในครอบครวเพอใหประชาชนทราบถงพระราชบญญต คมครองผถกกระท าความรนแรงในค ร อ บ ค ร ว ส ร า ง ก ล มเครอข าย เฝ าระว งความรนแรงในชมชน และหาแนวทางแกไขใหแกผน าหมบานสตร อสม . คณะท า ง าน ศพค.โดยจดกจกรรมรณรงคประชาส มพนธ อบรมใหค ว า ม ร ส อ ด ค ล อ ง ต า มหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวน ท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

12,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 62: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสงเสรมสทธสตรเนองในโอกาสวนสตรสากล

ค า ใ ช จ า ย ตาม โคร งก า รสง เสรมสทธสตร เ นองในโอกาสวนสตร สากลเพ อสรางขวญและก าลงใจใหแกสตรยกยองสตรดเดนสตร จตอาสาเปดโอกาสใหสตรไดมการแลกเปลยนเรยนรและท ากจกรรมรวมกนของกลมสตรโดยจดกจกรรมอบรมใหความรบรรยายความเปนมาของวนสตรมอบเกยรตบตรใ ห ก บ ส ต ร ท ไ ด ร บ ก า รคดเลอกสอดคลองหนงสอกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 โดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 50 แหงพระราชบญญตเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ. 2552

14,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานพฒนาชมชน/

ส านกปลด

Page 63: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๖

6. ยทธศาสตรการพฒนาการจดระเบยบชมชน สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย 6.1 แนวทางการพฒนาการปองกนและแกไขปญหาอาชญากรรมอบายมขและสงเสพตด ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคปองกนแ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ย า เ ส พ ต ด ป ร ะ จ า ปงบประมาณ พ.ศ.2559 เ ท ศ บ า ล ต า บ ล หนองหอย อ าเภอเมองเ ช ย ง ใ ห ม จ ง ห ว ดเชยงใหม

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด า เ น น ง า น โ ค ร ง ก า รรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตดประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยการจดต งเครอขายชวยเหลอ ดแลตอตาน ยาเสพตดกจกรรมอบรมใหความร กจกรรมรณรงคและปองกน การตรวจหาสารเสพตดกจกรรมตรวจและคดกรองผเสพตด โดยสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถนด วนท สดท มท 0810.3/ว 2956 ลงวนท 31 ตลาคม 2555และสอดคลองตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557

50,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 64: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๗

ล าดบท

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดของ

โครงการ/กจกรรม งบประมาณ

สถานทด าเนนการ

หนวย ด าเนนการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการเยาวชนวยใสหางไกลยาเสพตด

ใชจายตามโครงการเยาวชนวยใสห า ง ไกลยา เ สพต ด โ ดยการเผยแพร ค ว ามร ค ว าม เ ข า ใ จเกยวกบโทษของยาเสพตดใหกบเยาวชนสรางภมคมกนปองกนการแพรระบาดของยาเสพตดในกลมเยาวชนและสงเสรมการมสวนรวมของเยาวชนในการเฝาระวงปญหายาเสพตดในพนทปองกนและน าไปสการลดปญหายาเสพตดในกลมเยาวชนในพนทต าบลหนองหอยโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 และมาตรา 50 แหงพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 ส อ ด ค ล อ ง ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2557และหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว2526 ลงวนท 7 มถนายน 2555หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557

30,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 65: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๘

6.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพในการรกษาความสงบปลอดภยใหแกชมชน ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โ ค ร ง ก า ร ซ อ ม แ ผ นป อ ง ก น อ ค ค ภ ย แ ล ะแผนดนไหวเพอรองรบการเกดสาธารณภยและภยพบต

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการซอมแผนปอ งก นอคคภยและแผนดนไหวเพอรองรบการเกดสาธารณภยและภยพบต เพอใชในกจกรรมการฝกซอมและการปฏบตตนของเจาหนาท และประชาชนทวไปในกรณทเกดเหตอคคภยและแ ผ น ด น ไ ห ว ก า ร ฝ ก ซ อ มแบบจ าลองสถานการณจรงด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตาม มาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอง คกรปกครองส วนทองถน พ.ศ.2542 และม า ต ร า 50 แ ห ง พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ.2552 สอดคลองต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ทมท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557และห น ง ส อ ก ร ม ส ง เ ส ร ม ก า รปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0891.2/ว 76 ลงวนท 13 มกราคม 2558

80,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 66: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๖๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 วสดเครองแตงกาย เพอจาย เปนคาซ อวสดเ ค ร อ งแต งกายท ใ ช ในก จ ก า ร ป อ ง ก น แ ล ะบรรเทาสาธารณภยเชน ถงมอ รองเทา หมวก ฯลฯโดยสอดคลองตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558

40,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

3 วสดเครองดบเพลง เพอจายเปนวสด เครองดบ เพล ง เ ชนสายส งน าด บ เ พ ล ง ข อ ต อ ส า ยดบเพลง เครองดบเพลง น ายาดบ เพล งอปกรณผจญเพลง ฯลฯส าหรบกจการดานปองกนและบรรเทาสาธารณภยของเทศบาลโดยสอดคลองตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558

100,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 67: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมศนยอปพร.ต าบลหนองหอย

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมศนย อปพร.ต าบลหนองหอยในกจกรรมฝกอบรมเพมจ านวน รวมถงฝกอบรมท บ ท ว น อ ป พ ร . ต า บ ล หนองหอยการด าเนนกจกรรมดานการปองกนและบรรเทา สาธารณภยโดยด าเนนการตามอ านาจหนาททก าหนดไวตาม มาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองส ว น ท อ ง ถ น พ . ศ . 2542 ม า ต ร า 50 แ ห ง พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห น ง ส อก ระ ทรว งม หาด ไทย ท ม ท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 และสอดคลองตามหน งสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ด วนท ส ดท มท 0808.2/ว2373 ลงวนท 23 ธนวาคม 2557

100,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 68: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด าเนนการตามโครงการปองกนและลดอบต เหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญเชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานตเทศกาลส าคญ ในหวง 7 วนปลอดภยการตงจดตรวจเฝาระวงอบตเหตบนทองถนนโดยการจดเวรยามเฝาระวงอบตเหตบนทองถนน ก จกรรมรณรงคป ร ะ ช า ส ม พ น ธ ส ร า งจตส านกในการระมดระวงในการขบขยวดยานบนถนนในชวงเทศกาลโดยสอดคลองตามหน งส อ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0810.5/ว 2208 ลงวนท 2ธนวาคม 2557

80,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 69: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการพฒนาและเพมศกยภาพการปฏบตงานป อ งก นและบรร เทา สาธารณภยของเทศบาลต า บ ล ห น อ ง ห อ ยประจ าป งบประมาณ 2559

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการพฒนาและเพ มศกยภาพการปฏบต ง านป อ ง ก น แ ล ะ บ ร ร เ ท า สาธารณภยของเทศบาลต าบลหนองหอยประจ าปงบประมาณ 2559 ในการเตรยมความพรอมในการปฏบตงานปองกนแกไขเหตอ ค คภ ยและสาธารณภ ยตางๆการพฒนาศกยภาพในการปฏบตของเจ าหนา ทผปฏบต งานคาตอบแทนเ จ าห น า ท ผ ป ฏ บ ต ง า นโครงการโดยด าเนนการตามอ านาจหนาท ทก าหนดไวตามมาตรา 16แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 50 แหง พระราชบญญต เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 13 พ.ศ.2552 และสอดคลองตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ทมท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557

150,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 70: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการเทศบาลสขาว (ปองกนและตรวจหาสารเสพตด)

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด า เ น น ง า น โ ค ร ง ก า รเทศบาลสขาวกจกรรมส ง เ ส ร ม ม า ต ร ฐ า นจ ร ย ธ ร ร ม ข า ร า ช ก า รการเมองและเจาหนาทของรฐตามโครงการคนมหาดไทยปลอดยาเสพตด ป ร ะ จ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2559 ในการปองกนและปองปรามปญหายาเสพตดในสถานท ราชการตามนโยบายของรฐในกจกรรมการปฏญาณตนไมยงเกยวยาเสพตดการตรวจหาสารเ ส พต ด ถ อ ป ฏ บ ต ต า มร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ .2542และสอดคลองตามหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557

10,000 บาท

หมท 1-7 ต าบล

หนองหอย

งานปองกน และบรรเทาฯ ส านกปลด

Page 71: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๔

7. ยทธศาสตรการพฒนาการบรหารจดการบานเมองทด 7.1 แนวทางการพฒนาการสรางจตส านกและพฒนาขดความสามารถ บคลากรภาครฐ ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โ ค ร งก าร เ ส ร ม สร า งคณธรรมจรยธรรม ของบคลากรเทศบาลต าบลหนองหอย

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการเสรมสรางคณธรรมจร ยธรรม ของบคลากรเทศบาลต าบลหนองหอย เพอปลกฝงพฒนาจตใจ ของบคลากรใหมจตสาธารณะประพฤตตนเปนประโยชนแกประชาชน และสร า งจ ต ส า น ก ใ นก า รก ระ ท า ความดการ เส ยสละและบ าเพญประโยชนสาธารณะโดยสอดคลองตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนม า ก ท ม ท 0808.2/ว 3456 ลงวน ท 19 มถนายน 2558 และถอป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถนพ.ศ.2557 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท ม ท 0808.2/ว 4655 ลงวนท 24ธนวาคม 2557

20,000 บาท

ตามหนงสอ สงการ

งานการเจาหนาท/ ส านกปลด

Page 72: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น าป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ก า รใ ห บ ร ก า ร ข อ ง ทต.หนองหอย

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด าเนนงานโครงการพฒนาป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ก า รใหบรการของเทศบาลต า บ ล ห น อ ง ห อ ย เ พ อพ ฒ น า ร ป แ บ บ ก า รใหบรการประชาชน โดยใหบรการแบบจด เดยวเบด เสร จอ านวยความสะดวกใหแกประชาชนในการรอร บบร การ เ ชน บรการเครองดมส าหรบบรการประชาชน จดท าเอกสารประชาสมพนธ และค า ใ ชจ ายอ น ๆ ทจ าเปนและถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถนพ.ศ.2542

10,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

Page 73: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการศกษาดงานเพอเ พ ม ป ร ะ ส ท ธ ภ า พบคลากร ทต.หนองหอย

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด าเนนงานโครงการศกษาด ง า น เ พ อ เ พ มประสทธภาพบคลากรเทศบาลต าบลหนองหอยในการจดกจกรรมศกษาดง า น ใ น อ ง ค ก ร แ ล ะห น ว ย ง า น ท ป ร ะ ส บความส าเรจเพอพฒนาการป ฏ บ ต ง า น ข อ ง ค ณ ะผ บ ร ห า ร ส ม า ช ก ส ภ าเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจางเทศบาลต าบลหนองหอยโดยถอป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนท อ ง ถ น พ . ศ . 2557 สอดคลองตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว4655 ลงวนท 24 ธนวาคม 2557

250,000 บาท

ตามหนงสอ สงการ

งานการเจาหนาท/ ส านกปลด

Page 74: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น าศกยภาพความสามารถและทกษะการเรยนรของบคลากรเทศบาลต าบลหนองหอย

คาใชจายในการด าเนนงานโครงการพฒนาศกยภาพความสามารถและทกษะการเรยนรของบคลากรเทศบาลต าบลหนองหอยในการจดฝกอบรม เพ อพฒนาการปฏบตงานของคณะผบรหาร ส ม า ช ก ส ภ า เ ท ศ บ า ลพ น ก ง า น เ ท ศ บ า ล แ ล ะพนกงานจางเทศบาลต าบลหนองหอยกจกรรมพฒนาทกษะความรความสามารถทเกยวของกบการปฏบตงานเพอพฒนาประสทธภาพของบคลากรโดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว าด วย ค า ใช จ า ย ในกา รฝ ก อ บ ร ม ข อ ง อ ง ค ก รปกครองสวนทองถนพ.ศ.2557 และสอดคลองตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 3456 ลงวน ท 19 มถนายน 2558

30,000 บาท

ตามหนงสอ สงการ

งานการเจาหนาท/ ส านกปลด

Page 75: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๘

7.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพและธรรมาภบาลในการบรหารจดการ

ล าดบท

โครงการ/กจกรรม รายละเอยดของ

โครงการ/กจกรรม งบประมาณ

สถานทด าเนนการ

หนวย ด าเนนการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปณธานความดปมหามงคล

ค า ใ ช จ า ย ต า ม ใ น ก า รด าเนนงานโครงการปณธานความดปมหามงคลเพอเปดโ อ ก า ส ให พ สก น ก ร ต า บ ล หน อ งห อ ย ได แ ส ด งค ว า มจงรกภกดความกตญญกตเวทแ ล ะ ส า น ก ใ น พ ร ะ ม ห ากรณาธคณ แดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถโดยจดกจกรรมเชญชวนใหเยาวชนและประชาชนเข า ร ว มต งปณธานความด ผาน social networkป ร ะ ช า ส ม พ น ธโครงการ ขยายความรวมมอระหวางหนวยงานกลมองคกรภาคประชาชนตาง ๆ ภายในต า บ ล โ ด ย ถ อ ป ฏ บ ต ต า มระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ .2542 และสอดคลองตามห น ง ส อ ก ร ม ส ง เ ส ร ม ก า รปกครองทองถน ดวนมากท ม ท 0810.2/ว 1148 ลงวนท 10มถนายน 2558

3,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

งานการเจาหนาท/ ส านกปลด

Page 76: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๗๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อ ด ห น น ท ท า ก า รป ก ค ร อ ง จ ง ห ว ดเชยงใหม

อดหนนงบประมาณใหแกทท าการปกครองจงหวดเชยงใหม ตามโครงการจดงานมหกรรมไมดอกไมประดบครงท 40ประจ าป 2559

5,000 บาท

ปกครองจงหวดเชยงใหม

งานการศกษา/ ส านกปลด

3 อ ด ห น น ท ท า ก า รปกครองอ า เภอเมองเชยงใหม

อดหนนงบประมาณใหแกทท าการปกครองอ าเภอเ ม อ ง เ ช ย ง ใ ห ม ต า มโครงการจดงานมหกรรมไ ม ด อ ก ไ ม ป ร ะ ด บ ครงท 40ประจ าป 2559

35,000 บาท

ปกครองอ าเภอเมองเชยงใหม

งานการศกษา/ ส านกปลด

4 อ ด ห น น ท ท า ก า รปกครองอ า เภอเมองเชยงใหม

อดหนนงบประมาณใหแกทท าการปกครองอ าเภอเ ม อ ง เ ช ย ง ใ ห ม ต า มโครงการสบสานประเพณการสงเสรมและพฒนาสนคาพนบาน

15,000 บาท

ปกครองอ าเภอเมองเชยงใหม

งานการศกษา/ ส านกปลด

Page 77: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อ ด ห น น ท ท า ก า รปกครองอ า เภอเมองเชยงใหม

อดหนนงบประมาณใหแกทท าการปกครองอ าเภอเ ม อ ง เ ช ย ง ใ ห ม ต า มโครงการศนยประสานงานการปองกนและบรรเทา สาธารณภยอ าเภอเมองเ ช ย ง ใ ห ม ใ น ก า รประส านงานด า นกา รป อ ง ก น แ ล ะ บ ร ร เ ท า สาธารณภย เพ อให เกดค ว า ม ร ว ด เ ร ว ใ น ก า รป ฏ บ ต ง า น ช ว ย เ ห ล อ ป ร ะ ช า ช น

30,000 บาท

ปกครองอ าเภอเมองเชยงใหม

งานการศกษา/ ส านกปลด

Page 78: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปรบปรงขอมลระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

คาใชจายในการด าเนนโครงการปรบปรงขอมลระบบแผนทและทะเบยนทร พย ส น เ ช น ค า ว ส ด คาจางจดเกบแผนทภาษ คาใชจายในการปรบปรงข อ ม ล ค า ต อ บ แ ท นเจ าหน าท ผ ปฏบ ต ง านโครงการและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนถอปฏบตต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทภาษและทะเบยนท ร พ ย ส น ข อ ง อ ง ค ก รปกครองสวนทองถนพ.ศ.2550 และสอดคลองตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 462 ลงวนท 29 กมภาพนธ 2551 และห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ทมท 0808.3/ว 67 ลงวนท 9 มกราคม 2555

220,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองคลง

Page 79: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โ ค ร ง ก า ร เ พ มประสทธภาพการจดเกบรายได

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด าเนนงานโครงการเพมประสทธภาพการจดเกบรายไดเชน คาวสด เกยรตบตรคาเครองดมส าหรบใหบรการประชาชนผมาตดตอราชการคาตอบแทนเจ าหน าท ผ ปฏบ ต ง านโครงการ โดยสอดคลองต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทยดวนม า ก ท ม ท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.3/ว 903 ลงวนท 7 พฤษภาคม 2558 และค า ใ ช จ า ยอ น ๆ ทจ าเปน

200,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองคลง

Page 80: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โ ค ร ง ก า ร ส า น ก ง า น ไรกระดาษ(Paperless office)

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด า เ น น ง า น โ ค ร ง ก า รส า น ก ง าน ไ ร ก ร ะ ด า ษ(Paperless office) ในก า ร พ ฒ น า ร ะ บ บ สารบรรณของเทศบาลต า บ ล ห น อ ง ห อ ย ใ ห มป ร ะ ส ท ธ ภ า พแ ล ะ ล ดระยะเวลาการปฏบตงาน รวมถงลดปรมาณการใชทรพยากรตางๆภายในส านกงานโดยด าเนนการต า ม อ า น า จ ห น า ท ทก าหนดไวตาม มาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและข น ต อ น ก า ร ก ร ะ จ า ยอ า น า จ ใ ห แ ก อ ง ค ก รปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน พ.ศ.2542

30,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

Page 81: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 วสดส านกงาน เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชส านกงานตางๆ เ ช น ก ร ะ ด า ษ แ ฟ ม ป า ก ก า ด น ส อ แ ผ นพ ล า ส ต ก แ บ บ พ ม พ หนงสอ หรอเอกสารทางวชาการทเกยวของกบการพฒนา การบรหารงาน ระเบยบกฎหมายขาวสารข อ ม ล ต า ง ๆ ฯลฯ ทใ ชในกจการของเทศบาล

1,920,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

10 วสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟ สายไฟฟา สวทซไฟฟา อปกรณตางๆ ทเกยวกบเครองรบวทยสอสาร เครองขยายเสยง ถานไฟฉาย ฯลฯ ส าหรบใชในกจการดานปองกนแ ล ะ แ ล ะ บ ร ร เ ท า สาธารณภยของเทศบาล

270,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

Page 82: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 วสดงานบานงานครว เพ อจ าย เปนค าส งของเครองใชประเภทงานบานงานครวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถงขยะ ผาปโต๏ะ ถวยชาม ชอนสอม สบ ผงซกฟอก แกวน า ถงขยะ น ายาล างหองน า ฯลฯ ส าหรบส านกงานเทศบาลศนยพฒนาเดกเลก หรอสถานทอนๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ห ร อ ใ ช ใ น ก จ ก า ร ขอ งเทศบาล

65,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กอง

สาธารณสข และ

สงแวดลอม

12 วสดกอสราง เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดก อ ส ร า ง ต า ง ๆ เ ช น ไ ม ต า ง ๆ น า ม น ท า ไ ม ทร ายห น ห นคล ก อ ฐ ปนซเมนต แปรงทาส ฯลฯ

460,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองชาง กอง

สาธารณสข และ

สงแวดลอม

Page 83: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 วสดยานพาหนะและขนสง

เพอจาย เปนคาซ อวสดยานพาหนะและขนส ง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน ทใชในการปฏบตราชการของเทศบาล

305,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

14 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดว ท ย า ศ า ส ต ร ห ร อการแพทย ท ใ ช ในการป ฏ บ ต ร า ช ก า ร ข อ งเทศบาล เชน เวชภณฑ ออกซเจน ถงมอ ส าหรบกจการดานปองกนและบรรเทาสาธารณภยของเทศบาล

170,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กอง

สาธารณสข และ

สงแวดลอม

15 วสดการเกษตร เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดการเกษตร เชน พนธพช ป ย อ ป ก ร ณ ใ น ก า รขยายพนธพช จอบ เสยม ฯลฯส าหรบใชในกจการและการปฏบตงานตามภารกจของเทศบาล

130,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

\

Page 84: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 วสดคอมพวเตอร เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดค อ ม พ ว เ ต อ ร เ ช น แผนดสก,Handy drive.แ ป น พ ม พ , โ ป ร แ ก ร มคอมพวเตอรและอนๆทเกยวของกบคอมพวเตอรส าหรบใชในกจการของเทศบาล

220,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

17 วสดอนๆ เพอจายเปนคาวสดอนๆ ซ ง ไ ม เ ข า ล กษณะว ส ดประเภทหนง ประเภทใด แตมความจ าเปนตองใชในกจการของเทศบาล

80,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

18 ว ส ด เ ช อ เ พ ล ง แ ล ะ หลอลน

เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดเชอเพลงและหลอลนของเทศบาล เชน น ามนดเซล น ามนเบนซล น ามนเครอง จาระบ ฯลฯ ซงใชในการปฏบตราชการ ส าหรบยานพาหนะของเทศบาลหรอส าหรบใชในงานตางๆทเปนกจการของเทศบาล

1,130,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 85: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๘

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 วสดกฬา เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ดอ ป ก ร ณ ก ฬ า เ ช น ลกฟตบอล วอลเลยบอล เ ป ต อ ง แ ล ะ อ น ๆ ทเกยวของกบกฬาส าหรบแตละหมบานและเทศบาลต าบลหนองหอย

50,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

20 วสดการศกษา เพอจายเปนคาจดซอสอการเรยนการสอน วสดอปกรณ ในการจ ดการเ ร ย น ก า ร ส อ น เ ช น หนงสอแบบฝกหด สอการเรยนการสอนฯลฯ ใหแกศ น ย พ ฒ น า เ ด ก เ ล ก บานเสาหน

10,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

Page 86: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๘๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ครภณฑส านกงาน -จ าย เปนค าจ ดซ อฉากกนหองขนาดความสงไมน อยกว า 1 .80 เมตร พรอมตดตง จ านวน 2 ชด ราคาชดละ30,000 บาท -จายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนดรางเลอนระบบพวงมาลย(มอก.) ขนาด 7 ต จ านวน 1 ชด ราคา ชดละ 90 ,000 บาท

152,850 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

Page 87: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-จายเปนคาจดซอพดลมแบบตดผนงขนาด 16 นวปรบสายซายขวาไดอยางอสระผานกระบวนการผลตท ได รบการรบรองระบบคณภาพ มาตรฐานระดบโลก ISO 9001ไดรบมาตรฐานดานความปลอดภย จากส านกงานม า ต ร ฐ า นผลตภณฑอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ไดรบมาตรฐานประหยดไฟเบอร 5 จากการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยจ า น ว น 3 เ ค ร อ ง ราคาเครองละ 950 บาท

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 88: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 ครภณฑไฟฟาและวทย -จายเปนคาจดซอเครองก าเนดไฟฟา ขนาดไมนอยกว า 5 ก โ ล ว ต ต เ ป นเครองยนตดเซล ไฟ A๑220 โวลท ชนดยกเดยว 3 ยก 4 สาย หรอ 50 เฮรตซ ม เครองควบคมแรงดนไฟฟาอตโนมต ไมเ ก น + 2 . 5 , -2 . 5 % สามารถใชไดกบอปกรณไ ฟ ฟ า ท ม ค า Power Factur ตงแตรอยละ 80 ขนไป

828,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด กองชาง

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 89: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 ครภณฑ ยานพาหนะและขนสง

-จ า ย เ ป น ค า จ ด ซ อรถจกรยานยนตขนาดไมนอยกวา 110 ซซ.แบบเ ก ย ร อ ต โ น ม ต ใ ห มคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมจ านวน 1 คน ราคาคนละ 44,000 บาท

44,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

24 คร ภณฑ โ ฆษณาและเผยแพร

-จายเปนคาจดซอตล าโพงอเนกประสงค 15 น ว แ บ บ เ ค ล อ น ท 1 ช ดประกอบดวย ล าโพง 2 ทาง 15 นว พรอมไมคลอย VHF 2 อน ,ก าลงขบส งสด 450w./900w.,ก าลงขบพาวเวอรแอมปสงสด 150 w,ความไวในการตอบสนองล าโพง

9,800 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองชาง

Page 90: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

99 dB ,ชองส าหรบเสยบ USB เลน MP3 ไดยานความถVHF ,ตอบสนองความถ 35Hz-20KHz ,เพาเวอรซพพลาย 220-240 Vac/50-60Hz ,เครองบนทกเสยงในตว

25 ครภณฑคอมพวเตอร -ชดอปกรณ ส าหรบตดตงในโครงการขยายสญญาณระบบอนเตอรเนตไรสายภายในต าบลหนองหอยเพ อ จ า ย เ ป นค า จ ด ซ อพรอมตดต งชดอปกรณ ประกอบด วย อปกรณ จดเกบ Log File ระบบเ ค ร อ ข า ย แ บ บ ท 1 จ านวน 450,000 บาท จ า น ว น 2 ช ด (รายละเอยด

475,000 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองชาง

Page 91: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต า ม เ ก ณ ฑ ) , อ ป ก ร ณกระจายสญญาณแบบไรสาย(Access Point)แบบท 1 จ า น ว น 3 0 ช ด ,อ ปกรณ อ น ๆท ม ค วามจ าเปนในการตดตงและเชอมระบบ -จายเปนคาจดซอเครองค อ ม พ ว เ ต อ ร โ น ต บ๏ คส าหรบงานประมวลผล โดยคณลกษณะพนฐาน ประกอบด วย มหน วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก( 4 core) ท ม ค ว า ม เ ร วสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 2.0 GHzจ านวน 1 หนวย มหนวยความจ าหลก

ส านกปลด

Page 92: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๕

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(RAM) ชนด DDR3หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB มหนวยจดเกบขอมล(Hard disk) ขนาดความจไมนอยกวา 750 GB จ านวน 1 หนวย มจอภาพชนด WXGA หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 12 นว ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย มช อ ง เ ช อ ม ต อ ร ะ บ บเครอขาย แบบ Gigabit Ethernet หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยก ว า Wi-Fi ( 8 0 2 . 1 1 b,g,n) แ ล ะ Bluetooth จ านวน 1 เ ค ร อ ง ร าค า เ คร อ ง ล ะ 25,000 บาท

Page 93: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๖

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 ครภณฑอนๆ -จายเปนคาจดซอชดเวทส าเรจแบบถอดประกอบได ขนาดความลกไมนอยก ว า 4 . 8 0 เ ม ต ร กว าง 9 .70 เมตร ร บน าหนกบรรทกไดไมนอยกวา 200 กโลกรม ตอตารางเมตร พรอมบนได ส าหรบขน-ลง จ านวน 1 ชด ราคาชดละ 99,400 บาท -จ า ย เ ป น ค า จ ด ซ อ ช ดน ง ร า น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย (1)นงรานสง 1.70 เมตร จ านวน 6 ต ว (2 )แผ นทางเดน สน าเงน ขนาด 1.8 x 0.45 เมตร จ านวน 4 แผน (3)แจสเบส

233,233 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

ส านกปลด

Page 94: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๗

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(เพลาตน) จ านวน 8 ตว ร ว ม จ า น ว น 1 ช ด ราคา ชดละ 15 ,333 บาท-จายเปนคาจดซอชดฉากหล ง เ วทแบบถอดประกอบได ขนาดความลก 1 .20 เมตร กว าง 9.00 เมตร จ านวน 1 ชด ราคา ชดละ 30 ,000 บาท

27 ครภณฑการเกษตร จายเปนคาจดซอเครองพนล ะ อ อ ง ฝ อ ย ULV เครองยนตเบนซลขนาดของละอองน ายาทผลตได มคา VMD นอยกวา 30 ไมครอน ถงบรรจน ายาขนาดไมนอยกวา 12 ลตร ถงบรรจน ามนเชอเพลงไมน อ ย ก ว า 1 . 4 ล ต ร จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 88,500 บาท

88,500 บาท

เทศบาล ต าบลหนองหอย

กองสาธารณสข

และสงแวดลอม

Page 95: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๘

7.3 แนวทางการพฒนาการสงเสรมประชาธปไตย และการมสวนรวมของทก ภาคสวนในการบรหารจดการและตรวจสอบการควบคม ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทบทวนแผนชมชนเพ อบ รณาการแผนพฒนาทองถนแบบมสวนรวม

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด า เ น น ง า น โ ค ร ง ก า รทบทวนแผนชมชนเพ อบ รณาการแผนพฒนาทองถนแบบมสวนรวมเพอเปนขอมลในการจดท าแผนชมชนสกระบวนการจ ดท า แ ผน พฒนา กา รบรหารการพฒนาชมชนโดยด าเนนการตามอ านาจหน าท ท ก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน พ.ศ.2542 และถอปฏบต ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวา

45,000 บาท

เทศบาล ต าบล

หนองหอย

งานนโยบายและแผนฯ/ ส านกปลด

Page 96: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๙๙

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดวยการ เบ กค า ใ ชจ ายเ ก ย ว ก บ ก า ร ป ฏ บ ตร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค ก รปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542และสอดคลองตามห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ทมท 0810.2/ ว 0703 ลงวนท 2 ก ม ภ า พ น ธ 2558 ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553

2 โ ค ร ง ก า ร จ ด ท า แ ล ะต ด ต า ม ป ร ะ เ ม น ผ ลแ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ นเ ท ศ บ า ล ต า บ ล หนองหอย

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด าเนนงานโครงการจดท าและตดตามประเมนผลแ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ นเทศบาลต าบลหนองหอยเพ อ จ ดท า แ ผนพฒน าตางๆของเทศบาล เพอเปนกรอบในการบรหาร

60,000 บาท

เทศบาล ต าบล

หนองหอย

งานนโยบายและแผนฯ/ ส านกปลด

Page 97: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐๐

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก า ร พ ฒ น า เ ช น แ ผ นยทธศาสตรการพฒนา แ ผ น พ ฒ น า ส า ม ป แผนการด าเนนงานและค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รด า เนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลโดยด าเนนการต า ม อ า น า จ ห น า ท ทก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและข น ต อ น ก า ร ก ร ะ จ า ยอ า น า จ ใ ห แ ก อ ง ค ก รปกครองสวนทองถนพ.ศ.2542 และถอปฏบตตามร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต

Page 98: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐๑

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค ก รปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542ส อ ด ค ล อ ง ต า มห น ง ส อกระทรวงมหาดไทยดวนทสด ท มท 0810.2/ว0703 ลงวนท 2 ก ม ภ า พ น ธ 2558 ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553

3 โครงการเทศบาลสญจรหนวยบรการเคลอนทเพอประชาชน

จายเปนคาใชจายในการด า เ น น ง า น โ ค ร ง ก า รเ ทศ บ า ล ส ญ จ ร ห น ว ยบ ร ก า ร เ ค ล อ น ท เ พ อประชาชนประจ าป พ.ศ.2559 เพออ านวยความสะดวกแกประชาชนในการมารบบรการดานตางๆตามแนวทางการ

30,000 บาท

เทศบาล ต าบล

หนองหอย

งานนโยบายและแผนฯ/ ส านกปลด

Page 99: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐๒

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บรหารจดการบานเมองทด โ ด ย ด า เ น นก า รต า มอ านาจหนาททก าหนดไวตามมาตรา 16 แหงพรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน พ.ศ.2542 และต า ม ร ะ เ บ ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบต ราชการของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน พ.ศ.2542

4 คาใชจายในการเลอกตง คาใชจายในการจดการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล เ ช น ค า ต อ บ แ ท นคณะกรรมการการ

50,000 บาท

เทศบาล ต าบล

หนองหอย

งานนตการ/ ส านกปลด

Page 100: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐๓

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เลอกตงคาใชจายในการเตรยมการเลอกตง คาวสดอปกรณตางๆส าหรบการเลอกตงคาประชาสมพนธการเลอกตงการรณรงคหรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธหนาทและการมสวนร วมทางการ เม องและคาใชจายอนทจ าเปน(กรณยบสภา ครบวาระ หรอแทนต าแหนงทวางและกรณคณะกรรมการการเ ล อ ก ต ง ส ง ใ ห ม ก า รเลอกต งใหม หรอกรณอนๆ)หรอคาใชจายในการให ค ว าม ร ว มม อ ห ร อสนบสน นการ เล อกต งส.ส./ส.ว.ตามทกฎหมายก าหนดโดยสอดคลอง

Page 101: ¹บบ ผด_1.pdf · ๔ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ

๑๐๔

ล าดบ

ท โครงการ/กจกรรม

รายละเอยดของโครงการ/กจกรรม

งบประมาณ สถานท

ด าเนนการ หนวย

ด าเนนการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต า ม ห น ง ส อกระทรวงมหาดไทย ดวนท ส ด ท ม ท 0890.4/ว3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมส ง เ ส ร ม ก า ร ป ก ค ร อ งท อ ง ถ น ท ม ท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556