44
CODUL DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE Cod ANRE : 4.1.127.0.01.29/03/2001 C U P R I N S 1. SCOP 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3. DOMENIUL DE APLICARE 4. TERMINOLOGIE 4.1 Definiţii 4.2 Abrevieri 5. MĂSURAREA ENERGIEI TERMICE – CERINŢE GENERALE 5.1 Cerinţe generale referitoare la soluţiile de măsurare a energiei termice 5.2 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur 5.2.1 Reguli generale 5.2.2 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţelele termice de transport/distribuţie 5.2.3 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie 5.2.4 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor

ANRE Codul de masurare a energiei termice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANRE Codul de masurare a energiei termice

CODUL DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE

Cod ANRE : 4.1.127.0.01.29/03/2001

C U P R I N S

1. SCOP

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3. DOMENIUL DE APLICARE

4. TERMINOLOGIE

4.1 Definiţii

4.2 Abrevieri

5. MĂSURAREA ENERGIEI TERMICE – CERINŢE GENERALE

5.1 Cerinţe generale referitoare la soluţiile de măsurare a energiei

termice

5.2 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur

5.2.1 Reguli generale

5.2.2 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţelele termice de transport/distribuţie

5.2.3 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie

5.2.4 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor

5.2.5 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur, în situaţii speciale

5.3 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de apă fierbinte şi

apă caldă

5.3.1 Reguli generale

5.3.2 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţelele termice de transport

5.3.3 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie

Page 2: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

5.3.4 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor de tip industrial

5.3.5 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor de tip urban

5.3.6 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de apă fierbinte şi apă caldă, în situaţii speciale

6. OBLIGAŢIA DE ACHIZIŢIONARE A CONTOARELOR / GRUPURILOR DE MĂSURARE A ENERGIE TERMICE

7. RECOMANDĂRI PRIVIND ALEGEREA, AMPLASAREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CONTOARELOR / GRUPURILOR DE MĂSURARE A ENERGIE TERMICE

7.1 Alegerea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei

termice

7.2 Cerinţe constructive

7.3 Modul de înregistrare, stocare şi prezentare a informaţiilor

7.4 Comunicaţiile de date

7.5 Amplasarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei

termice

7.6 Montarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei

termice

7.7 Verificarea, recepţia, punerea în funcţiune

contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice

7.8 Exploatarea şi întreţinerea contoarelor/grupurilor de

măsurare a energiei termice

8. CERINŢE DE CERTIFICARE METROLOGICĂ ŞI DE VERIFICARE PENTRU CONTOARELE / GRUPURILE DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE

9. ELEMENTE DE SECURITATE

10.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

ANEXA 1: Norme tehnice în vigoare

Codul de măsurare a energiei termice

2

Page 3: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

1. SCOP

1.1. Prezentul Cod de măsurare a energiei termice, denumit în continuare Cod, este act normativ care face parte din sistemul de reglementări ce constituie legislaţia secundară pentru funcţionarea sistemelor de alimentare cu energie termică.

1.2. Codul stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sisteme de alimentare cu energie termică.

Regulile conţinute în Cod au ca scop:

a) măsurarea corectă a energiei termice;

b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;

c) asigurarea posibilităţii de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;

d) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte energia termică livrată;

e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

f) eficientizarea utilizării energiei termice;

g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

1.3. Autoritatea Competentă este administratorul Codului. În această calitate, Autoritatea Competentă urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor Codului de către producătorii de energie termică, operatorii de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, furnizorii de energie termică şi de către consumatori şi iniţiază actualizarea Codului ori de câte ori este necesar.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Codul se emite în conformitate cu:

a) OUG nr. 29/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare;

b) HG nr. 425 / 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, modificată prin HG nr. 168/2000;

c) OUG nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică;

d) HG nr. 348/20.07.1993 privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

Codul de măsurare a energiei termice

3

Page 4: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

e) Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT şi DAPL pentru aprobarea Normativului Cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

f) Ordonanţa nr. 20/1992 a Guvernului României privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare;

g) HG nr. 318/16.06.1998 privind aprobarea Instrucţiunilor de Metrologie Legală;

h) Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei;

i) Ordinul nr. 136/2000 al BRML privind aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului LO-2000;

j) Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice – Cod ANRE, nr. 53.2.401.1.1.01.29/09/1999 publicat în M.O. nr.572/24.11.2000;

k) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice, aprobat prin Decizia ANRE nr. 70/1999 şi publicat în M.O. nr. 633/21.12.1999;

l) Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice – aprobat prin Decizia Preşedintelui ANRE nr. 4/2000 şi publicat în M.O. nr. 538 din 31.10.2000;

m) Codul tehnic al Reţelelor Termice – cod ANRE nr. 10.1.117.0.01.22/12/2000;

n) Metodologia de calcul a tarifului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu căldură – Cod ANRE nr. 008.2.437.0.06. 04/09/2000;

o) Normele, standardele şi instrucţiunile tehnice referitoare la clasele de exactitate, alegerea, montarea, exploatarea, verificarea, întreţinerea etc. a contoarelor de energie termică, precizate în Anexa nr. 1. Documentele cuprinse în această anexă fac obiectul revizuirii şi aprobării, după caz, de către Autoritatea Competentă sau alte autorităţi abilitate. Lista documentelor din Anexa nr. 1 se actualizează anual;

p) The International Performance Measurement and Verification Protocol, adoptat în cadrul World Energy Engineering Congress din Atlanta, din 26.10.2000.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Codul se aplică obligatoriu şi nediscriminatoriu utilizatorilor reţelelor termice de transport şi distribuţie: producători, operatori de transport, operatori de distribuţie, furnizori şi consumatori.

3.2. Codul stabileşte reguli de măsurare a energiei termice pentru următoarele situaţii:

Codul de măsurare a energiei termice

4

Page 5: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

a) măsurarea energiei termice livrate în reţelele termice de transport/distribuţie de către producătorii de energie termică (centrale electrice de termoficare, centrale termice);

b) măsurarea energiei termice livrate din reţelele termice de transport în reţelele termice de distribuţie aparţinând unui alt agent economic;

c) măsurarea energiei termice furnizate consumatorilor finali, persoane fizice şi/sau juridice.

3.3. Codul se aplică numai pentru măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă, apă caldă de consum şi abur.

3.4. Metodele, regulile şi criteriile de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii care nu dispun de contoare/grupuri de măsurare nu fac obiectul prezentului Cod.

4. TERMINOLOGIE

4.1. Definiţii

În cadrul Codului denumirile au următoarea semnificaţie:

Agent termic (purtător de energie termică)

Fluid (apă fierbinte, apă caldă sau abur) utilizat pentru a acumula, a transporta şi a ceda energie termică. În condiţiile prezentului Cod, agentul termic poate fi: - Primar, agentul termic care preia energia termică în

instalaţiile producătorului şi o transportă până la staţia termică, unde o cedează agentului termic secundar;

- Secundar, agentul termic care circulă prin instalaţiile consumatorului, preluând căldura de la agentul termic primar, în staţia termică.

Apă caldă de consum Apa caldă utilizată în circuit deschis, în scopuri gospodăreşti sau sanitare.

Autoritate competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Branşament termic Legătura dintre o reţea termică de distribuţie şi un consumator de energie termică.

Calculator (integrator de putere termică)

Subansamblu al unui contor de energie termică sau al unui grup de măsurare a energiei termice. Calculatorul primeşte semnale de la traductorul de debit şi de la o pereche de sonde de temperatură, calculează şi indică energia termică cedată, livrată sau vehiculată.

Condensat (Condens)

Apă, cu caracteristici fizico-chimice care fac obiectul normelor tehnice specifice, obţinută prin condensarea aburului folosit ca agent termic sau ca agent de lucru în aparatele termice.

Consumator de energie termică

Persoana fizică sau juridică, română sau străină, care cumpără şi consumă energie termică pentru uzul propriu

Codul de măsurare a energiei termice

5

Page 6: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

şi, eventual, pentru un alt consumator racordat la instalaţiile sale, denumit subconsumator.

Consumator de tip urban Consumatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale, a spaţiilor comerciale şi pentru prepararea apei calde de consum.

Consumator de tip industrial

Consumator care utilizează energia termică în principal în scopuri tehnologice şi, dacă este cazul, pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum.

Contor de energie termică

Aparat destinat măsurării energiei termice cedate sau primite într-un circuit de schimb termic, de către un lichid denumit agent termic [1]. În cadrul Codului se va utiliza această denumire pentru a desemna mijloacele de măsurare care au în compunere un singur traductor de debit şi care sunt destinate măsurării energiei termice transportate sub formă de apă fierbinte sau apă caldă.Contoarele de energie termică pot fi: complete (nu au subansambluri separabile), combinate (au subansambluri separabile) sau hibride (contoarele care în cadrul procedurii de aprobare de model şi de verificare iniţială sunt considerate combinate, dar după verificare subansamblurile lor trebuie considerate ca inseparabile).

Debit Cantitatea de fluid care trece printr-o secţiune, în unitatea de timp. Debitul poate fi masic sau volumic.

Grup de măsurare a energiei termice

Aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea energiei termice, a puterii termice şi a parametrilor agenţilor termici. În cadrul Codului se va utiliza această denumire pentru a desemna mijloacele de măsurare care sunt destinate măsurării energiei termice cedate, livrate sau vehiculate sub formă de abur.

Furnizor(de energie termică)

Persoană juridică, titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie termică a unuia sau mai multor consumatori pe baza unui contract de furnizare.

Index de pornire Valoarea pe care o indică afişajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcţiune.

Instalaţie de alimentare cu energie termică

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, executate în scopul asigurării consumatorului cu aceasta.

Instalaţie de producere a energiei termice

Totalitatea instalaţiilor care produc abur, apă fierbinte sau apă caldă.

Operator de distribuţie(a energiei termice)

Persoană juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie a energiei termice, care are în exploatare şi asigură mentenanţa pentru o reţea termică de distribuţie, situată într-un anumit perimetru, ce asigură alimentarea cu energie termică a consumatorilor aflaţi în acel perimetru.

Operator de transport Persoană juridică, titulară a unei licenţe de transport al

Codul de măsurare a energiei termice

6

Page 7: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

(al energiei termice) energiei termice, care are în exploatare şi asigură mentenanţa pentru o reţea termică de transport, situată într-un anumit perimetru, ce asigură alimentarea cu energie termică a staţiilor termice şi a consumatorilor aflaţi în acel perimetru.

Producător de energie termică

Persoană juridică, titulară a unei licenţe de producere a energiei termice, având ca specific activitatea de producere a energiei termice în scopul vânzării.

Punct de delimitare (interfaţă)

Locul în care se racordează: instalaţiile producătorului la instalaţiile operatorului de transport/distribuţie, sau instalaţiile operatorului de transport la instalaţiile operatorului de distribuţie, sau instalaţiile operatorului de transport/distribuţie la instalaţiile consumatorului, sau instalaţiile producătorului la instalaţiile consumatorului şi în care acestea se delimitează ca proprietate.

Putere termică Energia termică pe unitatea de timp.

Racord termic Ansamblul instalaţiilor prin care se face legătura dintre o reţea termică de transport şi o staţie termică sau un consumator de energie termică.

Reţea termică Ansamblu de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele existente la producător) şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se vehiculează, în regim controlat, energia termică de la producători la consumatori.

Reţea termică de transport

Ansamblu de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele existente la producător) şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se vehiculează, în regim controlat, energia termică de la producători la staţiile termice sau la consumatori.

Reţea termică de distribuţie

Ansamblu de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele existente la producător) şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se vehiculează şi se distribuie, în regim controlat, energia termică de la staţiile termice sau de la instalaţiile de producere a energiei termice la consumatori.Notă: În cadrul noţiunii “instalaţii auxiliare” se includ şi staţiile termice.

Senzor Element al unui contor/grup de măsurare a energiei termice asupra căruia se aplică în mod direct mărimea care se măsoară.

Sistem de alimentare centralizată cu energie termică

Ansamblul instalaţiilor şi construcţiilor destinate producerii, transportului şi distribuţiei prin reţele termice, transformării şi utilizării energiei termice, legate printr-un proces comun de funcţionare.

Sondă (senzor) de temperatură

Subansamblu al unui contor de energie termică. Imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecţie) sonda emite un semnal prelucrabil, în funcţie de temperatura fluidului respectiv.

Staţie termică Ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea

Codul de măsurare a energiei termice

7

Page 8: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căruia se alimentează cu energie termică unul sau mai mulţi consumatori. Staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic de transformare, o staţie centralizată pentru prepararea apei calde sau o staţie de transformatoare de abur.

Subconsumator (de energie termică)

Persoană fizică/juridică ale cărei instalaţii sunt alimentate cu energie termică din instalaţiile termice ale unui consumator, pe bază de contract.

Traductor de debit Subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcţie de volum sau masă, sau în funcţie de debitul volumetric sau masic.

4.2. Abrevieri

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

BRML Biroul Român de Metrologie LegalăMLPTL Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei OIML Organizaţia Internaţională de Metrologie LegalăHG Hotărâre a Guvernului RomânieiOUG Ordonanţă de Urgenţă a GuvernuluiSR Standard românEN Standard (normă) europeanăPE Prescripţie energeticăI Instrucţiune energeticăNTM Normă tehnică de metrologieSACET Sistem de alimentare centralizată cu energie termică

5. MĂSURAREA ENERGIEI TERMICE – CERINŢE GENERALE

5.1 Cerinţe generale referitoare la soluţiile de măsurare a energiei termice

5.1.1 Măsurarea energiei termice se face numai cu contoare de energie termică ce respectă prevederile [1] sau cu grupuri de măsurare a energiei termice. Traductoarele de debit care intră în componenţa acestora măsoară debitul masic (de exemplu traductoare Coriolis, termice etc.) sau volumic (de exemplu traductoare mecanice, deprimogene, electromagnetice, ultrasonice, vortex etc.). În consecinţă, energia termică livrată unui consumator poate fi calculată în două moduri, conform [1], în funcţie de tipul traductorului.

Codul de măsurare a energiei termice

8

Page 9: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

5.1.2 Măsurarea energiei termice transmise sub formă de apă fierbinte, apă caldă sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerinţe:

a) sunt alese şi montate în baza unei documentaţii avizate de către producătorul/operatorul de transport/operatorul de distribuţie/furnizorul de energie termică, după caz, care conţine:

i) proiectul de montaj, întocmit în conformitate cu instrucţiunile fabricantului;

ii) certificat de aprobare de model, acordat de BRML (numai pentru contoare de energie termică şi numai până la Dn 200, inclusiv);

iii) certificat de agrement emis de M.L.P.T.L.;

b) sunt montate de către unităţi autorizate de BRML(numai pentru contoare de energie termică şi numai până la Dn 200, inclusiv);

c) sunt dimensionate corect în raport cu parametrii instalaţiilor în care sunt montate;

d) se află în interiorul perioadei de valabilitate a verificării metrologice.

5.1.3 Soluţiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât :

a) să nu introducă erori de metodă;

b) să înregistreze energia pe fiecare consumator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, pe grupuri cât mai mici de consumatori;

c) să nu se înregistreze la consumatori pierderi de energie termică şi agent termic din reţelele termice de transport/distribuţie;

d) să furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferentă pierderilor de agent termic;

e) să nu se înregistreze la consumatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

f) să asigure utilizarea aparatelor şi grupurilor de măsurare a energiei termice în condiţiile prevăzute de fabricantul acestora şi în conformitate cu normele metrologice şi reglementările în vigoare;

g) să nu afecteze buna funcţionare a instalaţiilor şi parametrii de furnizare.

5.1.4 Cea mai complexă structură care poate fi întâlnită într-un sistem de alimentare cu energie termică se compune din: producător, operator de transport, operator de distribuţie şi consumator. În această situaţie, energia termică se măsoară în toate punctele de mai jos:

a) la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport;

b) la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi cea de distribuţie;

c) la interfaţa dintre reţeaua termică de distribuţie şi instalaţiile consumatorului.

Codul de măsurare a energiei termice

9

Page 10: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

Pentru cazurile mai simple, când unul dintre agenţii economici preia şi atribuţiile altuia/altora, din alineatele a) - c) se păstrează cele corespunzătoare situaţiei de fapt, fiind necesară numai măsurarea energiei termice la interfaţa dintre agenţii economici care operează în sistem, respectiv între aceştia şi consumatori.

5.1.5 În cazul subconsumatorilor energia termică se măsoară la interfaţa dintre instalaţiile acestora şi cele ale consumatorilor principali la care sunt racordaţi.

5.6 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur

5.2.1 Reguli generale

5.2.1.1 Măsurarea energiei termice livrate sub formă de abur se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile. Măsurarea se va face separat, pe niveluri de presiuni.

5.2.1.2 Pentru măsurarea energiei termice livrate sub formă de abur supraîncălzit se vor utiliza grupuri de măsurare, fiecare având în compunere:

a) un traductor de debit, amplasat pe conducta de abur;

b) o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe conducta de abur şi una pe conducta de retur condensat. În cazul când condensatul nu este returnat, cea de-a doua temperatură va fi presetată în calculator (integrator de putere termică), la o valoare stabilită în “Acordul privind disponibilitatea de livrare a energiei termice”;

c) un traductor de presiune, amplasat pe conducta de abur;

d) un calculator (integrator de putere termică), care primeşte semnale de la subansamblurile de mai sus.

5.2.1.3. În cazul în care agentul termic utilizat este aburul saturat, se vor măsura numai debitul şi presiunea acestuia. Energia termică livrată sub formă de abur saturat se va calcula pe baza puterii termice transmise/absorbite, cu menţiunea că la calculul entalpiei se va lua în considerare titlul aburului convenit între partenerii de tranzacţie şi înscris în contractul de vânzare-cumpărare/furnizare a energiei termice.

5.2.1.4. Pentru măsurarea cantităţii de condensat returnat se vor prevedea traductoare de debit, pe fiecare conductă de retur condensat.

5.2.1.5. Toate grupurile de măsurare a energiei termice amplasate pe o ramură a reţelei vor avea aceeaşi clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare.

5.2.1.6. În scopul determinării parametrilor care caracterizează calitatea energiei termice, producătorul va măsura şi înregistra (grafic sau digital)

Codul de măsurare a energiei termice

10

Page 11: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

debitul, presiunea şi temperatura aburului supraîncălzit, respectiv debitul şi presiunea aburului saturat. Înregistrările se vor păstra timp de un an.

5.2.1.7. Calitatea chimică a aburului se va determina folosind:

a) un pH-metru în flux, cu scala 5…10, cu atenţionare la funcţionarea în afara limitelor indicate de prescripţiile în vigoare. Se poate determina şi periodic, cu un pH-metru de laborator, la fiecare 4 ore, conform [4]. În acest scop se va monta un dispozitiv de luarea probelor, conform [2];

b) un conductometru în flux, cu scala 0…100 µS/cm, cu atenţionare la funcţionarea în afara limitelor indicate de prescripţiile în vigoare. Se poate determina şi periodic, la fiecare 4 ore, cu un conductometru de laborator sau portativ, etalonate conform [3];

c) alte valori se vor stabili în funcţie de calitatea asigurată de furnizor şi de natura metalelor din construcţia reţelelor termice şi a grupurilor aferente.

5.2.1.8. Pentru determinarea indicilor chimici ai condensatului returnat se recomandă:

a) determinarea în flux a pH-ului, cu atenţionare la funcţionarea în afara limitelor indicate de prescripţiile în vigoare;

b) determinarea suspensiilor, periodic sau ori de cate ori se schimbă aspectul, cu un turbidimetru de laborator;

c) determinarea periodică a uleiurilor, în cazul schimbării aspectului, prin metoda calitativă cu camfor. În situaţii cu pericol iminent de impurificare cu uleiuri se vor monta oleometre pe flux, cu element de execuţie de evacuare a condensatului impurificat. În acest caz traductorul de debit pentru condensatul returnat va fi plasat în aval de oleometru şi racordul de evacuare.

d) determinarea fierului ionic, o dată pe săptămână, cu o trusă specializată.

5.2.2 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţelele termice de transport / distribuţie

5.2.2.1. La interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţelele termice de transport/distribuţie se vor măsura:

a) energia termică livrată, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncălzit);

b) debitele, presiunile şi temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncălzit), respectiv debitele şi presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul saturat). Aceşti parametri pot fi înregistraţi grafic sau digital;

c) cantităţile de condensat returnat şi temperaturile condensatului, pe fiecare retur (temperaturile pot fi înregistrate grafic sau digital).

5.2.2.2. Producătorul va determina:

Codul de măsurare a energiei termice

11

Page 12: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

a) indicii chimici ai aburului;

b) indicii chimici ai condensatului returnat.

5.2.3 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie

La interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie se vor măsura:

a) energia termică livrată, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncălzit);

b) debitele, presiunile şi temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncălzit), respectiv debitele şi presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul saturat).

c) cantităţile de condensat returnat şi temperaturile condensatului, pe fiecare retur.

5.2.4 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/ distribuţie şi instalaţiile consumatorilor

5.2.4.1. La interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor se vor măsura:

a) energia termică livrată, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncălzit);

b) debitele, presiunile şi temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncălzit), respectiv debitele şi presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul saturat).

c) cantităţile de condensat returnat şi temperaturile condensatului, pe fiecare retur.

5.2.4.2. Operatorul de transport/distribuţie a energiei termice va determina, de asemenea:

a) indicii chimici ai aburului;

b) indicii chimici ai condensatului returnat.

5.2.5 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de abur, în situaţii speciale

5.2.5.1. În cazul când producătorul este racordat direct la reţeaua termică de distribuţie, atunci măsurarea energiei termice se va face la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi aceasta, conform art. 5.2.2 şi la interfaţa dintre reţeaua termică de distribuţie şi instalaţiile consumatorului, conform art. 5.2.4.

5.2.5.2. În cazul când producătorul are şi funcţia de operator al reţelelor termice de transport/distribuţie, atunci măsurarea energiei termice se va face

Codul de măsurare a energiei termice

12

Page 13: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

numai la interfaţa dintre reţeaua termică de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorului, conform art. 5.2.4.

5.2.5.3. În cazul când consumatorul este racordat direct la reţeaua termică de transport, atunci măsurarea energiei termice se va face la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport, conform art. 5.2.2 şi la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi instalaţiile consumatorului, conform art. 5.2.4.

5.3 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de apă fierbinte şi apă caldă

5.3.1 Reguli generale

5.3.1.1. Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte/caldă se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

5.3.1.2. Măsurarea energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte, respectiv apă caldă la consumatori (din circuitul de încălzire), se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur şi una pe retur. În instalaţiile producătorului sonda de temperatură de pe retur va fi amplasată:

în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consumă energie termică. În acest caz se va măsura şi energia termică aferentă preparării apei de adaos, conform art. 5.3.1.7;

în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consumă energie termică.

5.3.1.3 La producător şi în staţia termică, măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde din circuitul de încălzire se poate realiza cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur şi cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injecţie a apei de adaos. Se vor măsura, de asemenea:

- cantitatea de apă de adaos în circuitul de încălzire;

- presiunea şi temperatura apei calde livrate;

- temperatura agentului termic returnat.

5.3.1.4 La producător şi în staţia termică măsurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se poate face cu contoare de energie termică, existând următoarele variante:

Codul de măsurare a energiei termice

13

Page 14: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

a) În cazul instalaţiilor de preparare a apei calde de consum care sunt prevăzute cu circuite de recirculare a acesteia se aplică una dintre următoarele soluţii:

i) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

- un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei reci în instalaţie, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă rece, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare a acesteia. În cazul instalaţiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecţie a apei recirculate în circuitul de apă rece;

- un contor de energie termică, având traductorul de debit montat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare a acesteia.

ii) Se montează două contoare de energie termică, astfel:

- un contor având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieşire a apei calde din instalaţia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalaţiilor de preparare într-o singură treaptă, la care apa recirculată se injectează înainte de treapta I, prima sondă de temperatură se montează în amonte de punctul de injecţie a apei recirculate în circuitul de apă rece;

- un contor având traductorul de debit amplasat pe conducta de apă recirculată, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă recirculată, la intrarea în instalaţie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

b) În cazul instalaţiilor de preparare a apei calde de consum care nu sunt prevăzute cu circuite de recirculare a acesteia se montează un contor de energie termică având traductorul de debit amplasat pe conducta de intrare sau de ieşire a apei calde din instalaţia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatură amplasate: una pe conducta de apă caldă de consum, la ieşirea din instalaţia de preparare şi una pe conducta de intrare a apei reci.

Se vor măsura, de asemenea cantitatea de apă rece la intrarea în instalaţia de preparare precum şi presiunea şi temperatura apei calde de consum livrate.

5.3.1.5 La consumatori, pentru apa caldă de consum, se va aplica una din următoarele soluţii:

a) măsurarea energiei termice, folosind contoare de energie termică. În această situaţie contoarele vor avea traductorul de debit şi una din sondele de temperatură amplasate pe conducta de apă caldă de

Codul de măsurare a energiei termice

14

Page 15: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

consum, pe racordul de alimentare al consumatorului (astfel încât traductorul de debit să măsoare numai debitul efectiv consumat). Pentru determinarea celei de a doua temperaturi există două variante: i) montarea unei sonde de temperatură, plasată pe conducta de apă rece, într-o zonă în care circulaţia apei este asigurată în permanenţă; ii) presetarea în calculator (integrator de putere termică) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilită şi, după caz, modificată periodic conform unei metodologii convenită de părţi, prin contract. În acest caz se va preseta aceeaşi valoare pentru toţi consumatorii alimentaţi de un furnizor, utilizând aceeaşi sursă de apă rece.

b) măsurarea cantităţii de apă caldă de consum, cu ajutorul unui contor volumetric. În această situaţie furnizorul are obligaţia să asigure montarea, la fiecare consumator, a unei teci pentru termometru de control şi instalarea contoarelor de energie termică din apa caldă de consum în staţiile termice, conform art. 5.3.1.4 lit. a sau lit. b. Consumurile de energie termică din apa caldă de consum se vor determina în baza indicaţiilor aparatelor montate în instalaţii, corectate corespunzător pierderilor de energie termică de pe circuite, conform unei metodologii acceptată de părţi, inclusă în contractul de furnizare a energiei termice.

5.3.1.6 Soluţia de contorizare a apei calde de consum furnizate consumatorilor casnici dintr-un SACET (conform art. 5.3.1.4 lit. a sau lit. b) va fi propusă de furnizorul de energie termică şi aprobată de Consiliul local, în urma consultării tuturor factorilor interesaţi.

5.3.1.7 Energia termică consumată pentru preparea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina utilizând una din următoarele soluţii:

a) măsurare directă, cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecţie al apei de adaos în retur şi o pereche de sonde de temperatură, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apă de adaos, la ieşirea din staţia de tratare chimică. Dacă nu există staţie de tratare chimică, atunci această sondă se va amplasa pe conducta de alimentare cu apă rece.

b) determinare conform reglementărilor în vigoare (cap.2, lit. n), utilizând: - un contor volumetric, amplasat pe racordul de injecţie a apei de adaos în conducta de retur;

- sondă de temperatură, amplasată pe conducta de retur; - o sondă de temperatură, amplasată pe conducta de apă de adaos, la ieşirea din staţia de tratare chimică.

5.3.1.8 Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţeaua termică de transport şi la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi cea de distribuţie se vor măsura debitul şi cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit.

Codul de măsurare a energiei termice

15

Page 16: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

5.3.1.9 Toate contoarele de energie termică amplasate pe o ramură a reţelei termice vor avea aceeaşi clasă de exactitate, în toate punctele de delimitare. Clasele de exactitate vor fi în concordanţă cu prevederile [1]. Se recomandă ca pentru reţelele termice de apă fierbinte/apă caldă să se utilizeze contoare de energie termică şi traductori de debit cu clasa de exactitate 2.

5.3.1.10 Calitatea chimică a apei fierbinţi/calde pe tur şi retur va fi urmărită la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport (pe tur şi retur), la interfaţa dintre reţeaua termică de transport/distribuţie şi consumatorii industriali (numai pe retur) şi la ieşirea din staţiile termice (numai pe tur). În acest scop se recomandă:

a) determinarea în flux a pH-ului, cu atenţionare la depăşirea sau scăderea sub valorile indicate de prescripţiile în vigoare;

b) determinarea periodică a oxigenului dizolvat, o dată pe zi cu metoda [6] sau o dată la 8 ore cu un oxigenometru de laborator în domeniu 0,01 - 0,2 mg/l;

c) determinarea periodică a suspensiilor, ori de cate ori se schimbă aspectul, cu un turbidimetru de laborator;

d) determinarea CO2 liber, numai în cazul scăderii valorii pH-ului sub pragul indicat de prescripţiile în vigoare, la un laborator de specialitate;

e) determinarea periodică a uleiurilor, în cazul schimbării aspectului, prin metoda calitativă cu camfor;

f) determinarea fierului ionic, o dată pe săptămână, cu o trusă specializată.

5.3.2 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre instalaţiile producătorilor şi reţelele termice de transport

5.3.2.1. La interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţelele termice de transport se vor măsura:

a) energia termică livrată;

b) debitele şi cantităţile de agenţi termici livraţi şi returnaţi;

c) presiunile şi temperaturile agenţilor termici livraţi, precum şi temperaturile agenţilor termici returnaţi (aceşti parametrii pot fi înregistraţi grafic sau digital).

5.3.2.2. Producătorul va determina de asemenea:

a) indicii chimici ai apei fierbinţi livrate;

b) indicii chimici ai agenţilor termici returnaţi.

5.3.2.3. În plus, producătorul are obligaţia să măsoare, în instalaţiile sale, debitul de apă de adaos şi să determine energia termică necesară pentru prepararea acesteia, acolo unde este cazul.

Codul de măsurare a energiei termice

16

Page 17: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

5.3.3 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie

La interfaţa dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie se vor măsura:

a) energia termică livrată;

b) debitele şi cantităţile de agenţi termici livraţi şi returnaţi;

c) presiunea şi temperatura agentului termic livrat, precum şi temperatura agentului termic returnat.

5.3.4 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de transport/ distribuţie şi instalaţiile consumatorilor de tip industrial

5.3.4.1. La interfaţa dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorilor industriali se vor măsura:

a) energia termică livrată, pe categorii de agenţi termici;

b) cantităţile de agenţi termici livraţi şi returnaţi, pe categorii de agenţi termici;

c) debitele, presiunile şi temperaturile agenţilor termici livraţi, precum şi debitele şi temperaturile agenţilor termici returnaţi.

5.3.4.2. Operatorul de transport/distribuţie va determina, de asemenea, indicii chimici ai agenţilor termici returnaţi.

5.3.5 Măsurarea energiei termice la interfaţa dintre reţelele termice de distribuţie şi instalaţiile consumatorilor de tip urban

5.3.5.1. La clădirile etajate, având distribuţia pe verticală, măsurarea energiei termice se va face pe întreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa caldă de consum. Acolo unde condiţiile tehnologice permit (există branşamente pentru părţi de clădire - de exemplu pentru scări de bloc - atât pentru circuitul de încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum), se poate face măsurarea energiei termice pe părţi de clădire.

5.3.5.2. Pentru fiecare consumator sau grup de consumatori de la art. 5.3.5.1, la măsurarea energiei termice se vor avea în vedere următoarele cazuri:

a) consumatorul este alimentat prin circuite separate: un circuit de încălzire şi un circuit de apă caldă de consum. În această situaţie, pentru circuitul de încălzire se va utiliza un contor de energie termică, iar pentru circuitul de apă caldă de consum un contor de energie termică sau un contor volumetric, conform art. 5.3.1.5;

b) consumatorul este alimentat în sistem bitubular, având schimbătoare de căldură pentru producerea locală a apei calde de consum sau având punct termic local (producere locală a apei calde de consum şi

Codul de măsurare a energiei termice

17

Page 18: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

schimbătoare de energie termică locale, pentru circuitul de încălzire). În aceste situaţii se va amplasa un singur contor de energie termică, ce va înregistra consumul total (atât pentru încălzire, cât şi pentru prepararea apei calde de consum).

5.3.6 Măsurarea energiei termice pe reţelele termice de apă fierbinte şi apă caldă, în situaţii speciale

5.3.6.1. În cazul când producătorul are şi funcţia de operator al reţelelor termice de transport/distribuţie, atunci măsurarea energiei termice se va face numai la interfaţa dintre reţeaua termică de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorului, conform art. 5.3.4 sau 5.3.5, după caz.

5.3.6.2. În cazul când un consumator de tip industrial este racordat direct la reţeaua termică de transport, atunci măsurarea energiei termice se face la interfaţa dintre instalaţiile producătorului şi reţeaua termică de transport, conform art. 5.3.2 şi la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi instalaţiile consumatorului, conform art. 5.3.4.

6. OBLIGAŢIA DE ACHIZIŢIONARE A CONTOARELOR / GRUPURILOR DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE

6.1. Obligaţia de a achiziţiona şi monta contoare de energie termică/grupuri de măsurare a energiei termice şi aparate pentru determinarea parametrilor şi calităţii chimice a agenţilor termici revine, dacă părţile nu convin altfel prin contract:

a) producătorilor, pentru aparatele şi/sau contoarele/grupurile măsurare a energiei termice amplasate în instalaţiile proprii şi la interfaţa cu reţeaua termică de transport;

b) operatorilor de transport, pentru aparatele şi/sau contoarele/grupurile măsurare a energiei termice amplasate la interfaţa dintre reţeaua termică de transport şi cea de distribuţie;

c) operatorilor de distribuţie, pentru aparatele şi/sau contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice amplasate în staţia termică;

d) furnizorilor/operatorilor de transport/distribuţie, pentru aparatele şi/sau contoarele/grupurile măsurare a energiei termice amplasate la interfaţa dintre reţelele termice şi consumatorii de tip urban, cu excepţia instituţiilor publice şi a agenţilor economici cu branşament separat. În acest sens, furnizorii vor întocmi programe de dotare cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, care vor fi aprobate, conform legislaţiei în vigoare, de către Consiliile Locale;

e) consumatorilor de tip industrial şi consumatorilor de tip urban - agenţi economici şi instituţii publice cu branşament separat, pentru aparatele şi/sau contoarele/grupurile măsurare a energiei termice amplasate la interfaţa dintre reţeaua termică de transport/ distribuţie şi instalaţiile

Codul de măsurare a energiei termice

18

Page 19: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

proprii. 6.2. Consumatorii casnici pot solicita montarea în devans a sistemelor de măsurare a energiei termice. Recuperarea contravalorii contoarelor se va face conform prevederilor legale în vigoare, respectiv conform clauzelor contractuale.

6.3. În situaţiile prevăzute la articolele 6.1-e şi 6.2, alegerea şi montarea sistemelor de măsurare se vor realiza numai în baza unei documentaţii avizate de către furnizor.

6.4. Partenerii de tranzacţie au drept de acces la contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice şi au dreptul de a achiziţiona automat date de la acestea, prin sisteme de transmisie proprii.

6.5. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice care sunt în proprietatea furnizorului/operatorului de distribuţie dar se află în interiorul clădirii consumatorului vor fi încredinţate, pe bază de proces verbal, în custodie consumatorului, acesta fiind responsabil pentru integritatea instalaţiilor.

7. RECOMANDĂRI PRIVIND ALEGEREA, AMPLASAREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CONTOARELOR/ GRUPURILOR DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE

7.1. Alegerea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice

7.1.1. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice prevăzute în proiectul de montaj. Contoarele de energie termică trebuie să aibă certificat de aprobare de model acordat de BRML (până la Dn 200, inclusiv) şi certificat de agrement emis de MLPTL.

7.1.2. Pentru consumatorii la care există variaţii mari de cerere de debit, energia termică se va măsura cu contoare/grupuri de măsurare care au în componenţă traductoare de debit cu raport mare între debitul permanent şi debitul minim, corelat cu variaţia cererii. În consecinţă, pentru aceste aplicaţii se vor evita traductoare de debit bazate pe diferenţă de presiune (diafragme, tuburi Pitot integrale).

7.1.3. La alegerea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice se vor avea în vedere situaţiile concrete ce pot fi întîlnite în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (dopuri de salinitate, magnetită, impurităţile mecanice, conductivitatea termică, eventuala existenţă a bulelor de gaz etc.) şi influenţa acestora asupra bunei funcţionări a contoarelor/grupurilor.

Codul de măsurare a energiei termice

19

Page 20: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

7.1.4. Principalele criterii tehnice care vor sta la baza alegerii unui contor/grup de măsurare a energiei termice sunt:

a) Contorul/grupul de măsurare a energiei termice trebuie să funcţioneze cu exactitatea garantată, conform [1], în domeniul de măsurare specificat;

b) Elementele care sunt în contact direct cu fluidul trebuie să fie compatibile cu acesta:

- să suporte presiunile şi temperaturile pentru care este proiectată instalaţia în care sunt amplasate, fără să depăşească erorile tolerate, conform [1];

- erorile de măsurare să nu fie influenţate, peste limitele tolerate, de acţiunea agentului termic (coroziune, eroziune, depuneri etc.);

- parametrii exteriori (temperatura şi umiditatea din zona de amplasare, calitatea energiei electrice etc.) nu trebuie să introducă erori instrumentale care să depăşească valorile tolerate, conform [1].

c) Cerinţele de montare (lungimi maxime amonte şi aval, cote de montare etc.) trebuie să corespundă situaţiei concrete de la locul de amplasare;

d) Montarea, exploatarea şi întreţinerea trebuie să fie simple şi cu costuri minime;

e) Pierderile de sarcină hidrodinamică pe care le produc trebuie să se înscrie în disponibilul stabilit de proiectantul instalaţiei;

f) Clasa de mediu a contoarelor/grupurilor utilizate pentru măsurarea energiei termice şi a traductoarelor de debit trebuie aleasă corespunzător condiţiilor de la locul de amplasare.

7.1.5 Fabricanţii de contoare/grupuri de măsurare a energiei termice trebuie să pună la dispoziţia factorilor interesaţi fişe tehnice şi instrucţiuni de montare, conform reglementărilor în vigoare. Se vor face precizări privind componentele sistemului şi sistemul în ansamblu, pentru a evita apariţia unor erori suplimentare care pot modifica clasa de exactitate a contorului/grupului de măsurare a energiei termice.

7.2. Cerinţe constructive

7.2.1. Elementele constitutive ale contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice trebuie construite din materiale rezistente la coroziune şi la acţiunea eventualelor impurităţi aflate în lichid.

7.2.2. Componentele contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice trebuie să fie protejate în raport cu factorii de mediu, după cum urmează:

a) Traductorul de debit – minim IP 55;

b) Sondele de temperatură – minim IP 55;

c) Calculatorul (integratorul de putere termică) – minim IP 54.

Codul de măsurare a energiei termice

20

Page 21: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

7.2.3. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să asigure o funcţionare corectă în domeniul normal de variaţie al mărimilor exterioare perturbatoare.

7.2.4. Elementele de protecţie cu care sunt prevăzute contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să fie concepute astfel încât să nu permită alterarea înregistrărilor prin acţiuni exterioare. În cazul alimentării exterioare cu energie electrică, trebuie să se asigure protecţia contra deconectării, precum şi indicarea perioadelor în care contorul/grupul de măsurare a energiei termice nu a fost alimentat.

7.2.5. Cablurile de legătură dintre subansamblele contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice trebuie să respecte cerinţele din certificatul de aprobare de model.

7.3. Modul de înregistrare, stocare si prezentare a informaţiilor

7.3.1. Energia termică va fi indicată în J, Wh sau în multiplii zecimali ai acestor unităţi. Simbolul unităţii de măsură trebuie să fie afişat.

7.3.2. Indicaţia contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice nu trebuie să se piardă în eventualitatea unui defect al sursei de alimentare şi să rămână accesibilă minimum un an.

7.3.3. Afişajul trebuie astfel ales încât să asigure indicarea valorilor, fără depăşirea indexului maxim, pe o perioadă de funcţionare de cel puţin 3000 h la puterea termică maximă specifică aparatului. Energia termică măsurată pe durata de 1h trebuie să fie egală cu cel puţin rezoluţia afişajului. Înălţimea cifrelor afişajului trebuie să fie de cel puţin 4 mm.

7.3.4 Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să permită afişarea valorilor instantanee ale debitului (debitelor, în cazul contoarelor/grupurilor prevăzute cu două debitmetre, temperaturilor pe tur şi retur, presiunii (în cazul aburului), precum şi valoarea totală a energiei termice.

7.4. Comunicaţiile de date

7.4.1. În lipsa reglementărilor naţionale privind comunicaţia de date la sistemele de măsurare ce conţin contoare de energie termică, se aplică reglementările europene în domeniu.

7.4.2. Interfaţarea între subansamblurile contorului trebuie să fie clar definită de fabricant, certificată prin aprobarea de model şi să corespundă normelor europene prezentate în anexa 1.

7.4.3. Legătura contorului cu exteriorul, ca tip de interfaţă, protocoale, structura semnalului, viteza de transmisie etc. trebuie să fie în concordanţă cu standardele în vigoare prezentate în anexa 1 şi certificate prin aprobarea de

Codul de măsurare a energiei termice

21

Page 22: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

model.

7.4.4. Informaţiile transmise şi înregistrate la nivelurile superioare, nemetrologizate, ale sistemelor de măsurare în reţea, trebuie să se regăsească identic la nivelul contoarelor.

7.5. Amplasarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice

7.5.1. Senzorii contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice se amplasează, după caz:

a) în punctele de delimitare dintre instalaţiile producătorului şi reţelele termice de transport/distribuţie;

b) în punctele de delimitare dintre reţelele termice de transport şi cele de distribuţie;

c) în punctele de delimitare dintre reţelele termice de transport/distribuţie şi instalaţiile consumatorului,

sau cât mai aproape de aceste puncte, astfel încât valoarea înregistrată a energiei să reflecte cât mai corect posibil consumurile şi pierderile de energie termică (pierderi de căldură şi de agent termic) ale utilizatorilor reţelelor termice.

7.5.2. În cazul amplasării în alte puncte decât cele specificate anterior, corecţiile aplicate mărimilor indicate de contoarele/grupurile de măsurare se vor stabili printr-o procedură specifică, acceptată de ambele părţi, anexă a contractului de vânzare-cumpărare/furnizare a energiei termice.

7.5.3. La alegerea poziţiei de amplasare se va avea în vedere asigurarea condiţiilor tehnice pentru montarea, funcţionarea şi citirea corectă a contoarelor/ grupurilor de măsurare a energiei termice. În cazul montării acestora în spaţii închise este necesar să se asigure drenarea corespunzătoare a încăperii alese.

7.5.4. Amplasarea se va face în locuri accesibile, astfel încât indicaţiile contoarelor/ grupurilor de măsurare a energiei termice să poată fi citite de către reprezentanţii partenerilor de contract. Este interzisă blocarea sau îngreunarea accesului la contoarele/ grupurile de măsurare, prin plasarea unor obstacole pe căile de acces.

7.5.5. În cazul măsurării energiei termice pe clădire sau pe fracţiune de clădire, montarea contoarelor de energie termică se va face în spaţii corespunzătoare din subsolul clădirilor. Accesul la încăperile din subsolul clădirilor, unde acestea sunt montate, se va asigura prin scări şi uşi normale, cu gabarit corespunzător necesităţilor de exploatare şi întreţinere a contoarelor.

Codul de măsurare a energiei termice

22

Page 23: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

7.6. Montarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice

7.6.1. Montarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice se va face în conformitate cu indicaţiile fabricantului, prescripţiile BRML şi prevederile [1], în baza unui proiect realizat de compartimente specializate organizate la producător/operator de transport/operator de distribuţie/furnizor, după caz, sau de o unitate de specialitate şi avizat de către acesta.

7.6.2. Montarea se va face de către personal autorizat al producătorului/ operatorului de transport/operatorului de distribuţie/furnizorului, după caz, sau de către terţi - societăţi specializate, autorizate, dacă este necesar, de BRML.

7.6.3. La montare se vor avea în vedere următoarele cerinţe de ordin general:

a) contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să fie montate la distanţă faţă de sursele de paraziţi electromagnetici (motoare, lămpi fluorescente etc.);

b) înaintea instalării, circuitul pe care se va monta contorul/grupul de măsurare a energiei termice va fi curăţat cu atenţie de toate impurităţile. Dacă este cazul, se va curăţa şi filtrul;

c) contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice vor fi protejate împotriva deteriorării prin şoc şi vibraţii provenite de la mediul în care sunt instalate;

d) contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice nu trebuie sa fie supuse unor tensiuni mecanice din partea conductelor si racordurilor. Pentru aceasta, conductele sistemului de încălzire în amonte şi aval de contoare/grupuri trebuie fixate in mod corespunzător;

e) contoarele/grupurile de măsurare construite pentru a funcţiona alimentate la surse exterioare de energie electrică trebuie să fie racordate electric în conformitate cu reglementările in vigoare;

f) alimentarea electrică principală trebuie să fie protejată împotriva întreruperilor accidentale. Circuitul de protecţie trebuie să fie încorporat după regulile de montaj, pentru a permite debranşarea fără riscuri în cazul în care survine un defect electric;

g) lungimea cablurilor de legătură la cuplarea în sisteme de măsurare cu m-bus trebuie să fie în conformitate cu [7];

h) cablurile de transmitere a semnalelor nu trebuie poziţionate de-a lungul cablurilor de alimentare; ele trebuie fixate în mod independent, iar distanţa care le separă de cablurile de alimentare trebuie să fie de minim 50 mm. Nu se admite înnădirea cablurilor de transmitere a semnalelor de temperatură sau de debit. Pentru prelungirea acestor cabluri se pot utiliza cutii intermediare de conexiuni IP 55;

i) circuitele de transmitere a semnalelor între diferitele părţi ale contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice trebuie să fie astfel concepute şi montate încât să facă imposibilă orice intervenţie sau deconectare neautorizată;

Codul de măsurare a energiei termice

23

Page 24: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

j) trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se evita regimurile hidraulice defavorabile (cavitaţie, suprapresiuni, lovituri de berbec), care pot produce deteriorări ale contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice.

7.6.4 Pentru montarea traductoarelor de debit se vor avea în vedere următoarele:

a) traductoarele vor fi amplasate în acord cu prevederile Codului şi respectând indicaţiile din proiectul de montaj;

b) se vor respecta indicaţiile fabricantului privind sensul de curgere şi distanţele minime faţă de primele obstacole aval şi amonte (dacă acest lucru nu este posibil, atunci se va instala în amonte un dispozitiv special de liniştire a curgerii);

c) dimensiunile minime pentru instalare vor fi conform [7], până la Dn 200;

d) se recomandă ca în amonte de traductoarele de debit să se monteze filtre de reţinere a suspensiilor solide.

7.6.5 La montarea sondelor de temperatură se vor respecta următoarele:

a) sonda de temperatură de pe aceeaşi conductă cu traductorul de debit va fi plasată în aval de acesta, cât mai aproape de el, respectând totodată şi recomandările fabricantului în ceea ce priveşte distanţele minime;

b) sondele de temperatură vor fi montate conform [7];

c) lungimea maximă şi secţiunea conductorilor de legătură între sondele de temperatură şi calculator (integrator de putere termică) vor fi în conformitate cu aprobarea de model emisă de BRML;

d) ambele sonde de temperatură (pe tur şi retur) vor fi dublate de teci pentru termometre de control. Acestea vor fi amplasate la o distanţă suficient de mare faţă de sonde, astfel încât să nu se perturbe măsurarea temperaturii.

7.6.6 În situaţia în care montarea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice se realizează de un terţ, se va asigura acestuia accesul în instalaţie, iar producătorul/ operatorul de transport/ operatorul de distribuţie/furnizorul, după caz, va stabili procedurile tehnice prin care se certifică calitatea lucrărilor, respectarea standardelor, garanţia acordată şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii şi a mediului.

7.6.7 După montare, pentru fiecare contor/grup de măsurare a energiei termice producătorul/ operatorul de transport/ operatorul de distribuţie/furnizorul, după caz, va întocmi o fişă tip, în care se vor preciza: tipul, modelul, fabricantul şi caracteristicile contorului, data şi laboratorul care a făcut verificarea metrologică iniţială, verificările prealabile pornirii şi indexul de pornire. În această fişă se vor înscrie, în mod obligatoriu, toate operaţiunile legate de întreţinerea şi funcţionarea grupului (inspecţii, revizii, defecţiuni, remedieri, verificări metrologice periodice etc.), consemnându-se data la care s-au produs aceste evenimente şi perioadele de nefuncţionare.

Codul de măsurare a energiei termice

24

Page 25: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

7.7. Verificarea, recepţia, punerea în funcţiune a contoarelor/ grupurilor de măsurare a energiei termice

7.7.1. După executarea montajului se face recepţia de către deţinătorul contorului/grupului de măsurare a energiei termice, cu participarea delegaţilor partenerului de tranzacţie şi a reprezentanţilor unităţii care a realizat lucrările de montaj. Pentru aceasta, în prealabil se vor face următoarele verificări:

a) Verificarea certificării. Înainte de punerea in funcţiune, trebuie sa se verifice dacă tipul şi dimensiunile specificate de către furnizor pentru contorul/grupul de măsurare a energiei termice corespund caracteristicilor tehnice din proiect. În cazul in care acesta este un instrument complet, trebuie să se verifice certificatul de aprobare de model. Atunci când contorul/grupul de măsurare a energiei termice este un instrument “combinat”, trebuie să se verifice dacă fiecare subansamblu prezintă marca în conformitate cu certificatul de aprobare de model corespunzător, iar pe calculator (integrator de putere termică) este aplicată marca ce corespunde ansamblului.

b) Verificarea instalaţiei. Se vor verifica următoarele:

- concordanţa contorului/grupului de măsurare a energiei termice montat (tip, dimensiune) cu cel prevăzut în proiect;

- corectitudinea montării traductorului de debit, verificarea sensului de curgere;

- corectitudinea montării sondelor de temperatură;

- corectitudinea alimentării electrice;

- legătura de punere la pământ (dacă este cazul) a contorului/grupului;

- contorul/grupul de măsurare a energiei termice a fost montat la o distanţă suficientă faţă de sursele de perturbaţii electromagnetice (aparate de comutaţie, motoare electrice, lămpi fluorescente);

- accesoriile sunt montate in conformitate cu instrucţiunile furnizorului si utilizatorului;

- instalaţia este etanşă;

- contorul/grupul de măsurare a energiei termice începe să indice în momentul în care prin el începe să circule agentul termic.

7.7.2. După executarea acestor verificări se pune în funcţiune contorul/grupul de măsurare a energiei termice, se sigilează conform normelor în vigoare şi se încheie un proces verbal semnat de toate părţile prezente. În cazul în care contorul/grupul este predat în custodie, se încheie un proces verbal unic, de recepţie şi de predare-primire.

7.8. Exploatarea şi întreţinerea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice

Codul de măsurare a energiei termice

25

Page 26: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

7.8.1. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice vor fi exploatate şi întreţinute în conformitate cu procedurile specifice elaborate de producătorul/ operatorul de transport/operatorul de distribuţie/furnizorul de energie termică, după caz, în baza indicaţiilor indicaţiilor fabricantului.

7.8.2. Exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologică a contoarelor/ grupurilor de măsurare a energiei termice vor fi realizate cu respectarea normelor şi instrucţiunilor de metrologie legală.

7.8.3. În caz de uzură, avarie sau nefuncţionare, deţinătorul contorului/grupului de măsurare a energiei termice va asigura repararea sau înlocuirea acestuia.

7.8.4. Partenerul de tranzacţie al deţinătorului contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice va suporta costul aparatelor deteriorate şi al lucrărilor de demontare, verificare, reparare, recalibrare şi remontare, în cazul în care contoarele/grupurile de măsurare a energiei sunt deteriorate din vina sa.

7.8.5. Pe perioada în care contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice au fost scoase din funcţiune din motive întemeiate, consumul se stabileşte în baza unei metodologii, întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, acceptate de partenerii de tranzacţie şi anexate contractului de vânzare-cumpărare/furnizare a energiei termice.

7.8.6. Pe perioada în care la contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice s-au constatat defecţiuni sau acestea au funcţionat în afara plajei de valori ale parametrilor pentru care se încadrează în erorile maxime tolerate, garantate de fabricant, consumul se recalculează conform punctului anterior.

7.8.7. Citirea contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice se va face periodic, cu o frecvenţă stabilită de comun acord de partenerii de tranzacţie şi menţionată în contractul de furnizare/ vânzare-cumpărare a energiei termice.

7.8.8. În cazul contractelor de furnizare, citirea se va face de către reprezentantul furnizorului, pe cât posibil în prezenţa delegatului împuternicit al consumatorului. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare, citirea se va face conform precizărilor din contract.

8. CERINŢE DE CERTIFICARE METROLOGICĂ ŞI DE VERIFICARE A CONTOARELOR / GRUPURILOR DE MĂSURARE A ENERGIEI TERMICE

8.1. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să fie însoţite de buletine de verificare metrologică pentru fiecare subansamblu, respectiv pentru traductor de debit, perechea de sonde de temperatură şi calculator (integrator de putere termică), şi să se afle în interiorul perioadei de

Codul de măsurare a energiei termice

26

Page 27: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

valabilitate a verificării metrologice.

8.2. Din punct de vedere al exactităţii, contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice (atât cele complete, cât şi cele combinate sau cele hibride) trebuie să încadreze în clasele 1, 2 sau 3, conform prevederilor [1]. Se recomandă ca pentru contoarele de energie termică să se utilizeze clasa 2. Clasele de exactitate pentru subansamble şi pentru ansamblu se înscriu în certificatul de aprobare de model emis de BRML, anexa 1.

8.3. Din punct de vedere al clasificării de mediu, contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice (atât cele complete cât şi cele combinate sau cele hibride) trebuie să se încadreze în una din clasele A, B sau C, conform prevederilor [1].

8.4. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice se vor verifica şi repara numai de către laboratoare metrologice autorizate.

8.5. Verificările metrologice se efectuează:

a) iniţial, pe contorul/grupul de măsurare nou;

b) la scadenţele metrologice;

c) după fiecare reparaţie.

8.6 Partenerii de tranzacţie au dreptul să solicite verificarea contoarelor/ grupurilor de măsurare a energiei termice, în cazul în care consideră că acestea sunt defecte sau le suspectează de înregistrări eronate. În acest sens, se va depune o sesizare scrisă la deţinătorul acestora. Toate costurile legate de verificare se suportă de către:

a) reclamant, dacă se dovedeşte că sesizarea a fost neîntemeiată;

b) deţinătorul contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice, dacă se dovedeşte că sesizarea a fost întemeiată.

8.7 În termen de cel mult 10 de zile de la data înregistrării sesizării scrise, deţinătorul contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice are obligaţia să verifice şi să repare sau să înlocuiască, după caz, grupul de măsurare reclamat.

9. ELEMENTE DE SECURITATE

9.1. Contoarele/grupurile de măsurare a energiei termice trebuie să fie prevăzute cu baterii interne pentru securizarea înregistrărilor. Durata de viaţă a bateriilor trebuie să fie de cel puţin şase ani. Bateriile vor fi înlocuite la fiecare patru ani, cu ocazia verificărilor periodice. Prealabil acestei operaţii se va citi şi nota ultima valoare înregistrată a consumului. Data înlocuirii bateriei, tipul şi seria ei, precum şi ultima valoare înregistrată a consumului se vor nota în caietul contorului/grupului.

9.2. După punerea in funcţiune, dispozitivele de protecţie ale contorului/

Codul de măsurare a energiei termice

27

Page 28: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

grupului de măsurare a energiei termice trebuie sigilate corespunzător.

9.3. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate contoarelor/grupurilor de măsurare a energiei termice, precum şi afectarea integrităţii sau funcţionalităţii lor, în orice mod, când acestea se află în custodia consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, pedepsindu-se conform prevederilor legale în vigoare.10. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

10.1. Contoarele de energie termică existente la data emiterii Codului şi care au fost alese, aprobate şi verificate metrologic în conformitate cu [27] şi [28], sunt considerate valabile şi se menţin în funcţiune până la data înlocuirii lor definitive din instalaţii. Pentru aceste contoare se menţin în regim derogatoriu prevederile [27] şi [28], pe toată perioada până la înlocuirea lor definitivă din instalaţii. 10.2. Achiziţionarea, montarea şi verificarea metrologică a contoarelor de energie termică conform [1] şi [7] va deveni obligatorie după emiterea normelor BRML în acord cu acestea.

Codul de măsurare a energiei termice

28

Page 29: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

Anexa 1NORME TEHNICE ÎN VIGOARE

Nr. Crt.

Indicativ Titlu Revizuiri /Republicări

1 SR EN 1434 –1

Contoare de energie termică. Partea 1: Prevederi generale.

1998

2 STAS 6696

Luarea probelor 1986

3 STAS 7722

Determinarea conductivităţii electrice 1984

4 STAS 11197

Determinarea activităţii ionilor de hidrogen în apă, cu conductivitate electrică redusă

1979

5 STAS 7313

Determinarea durităţii 1982

6 STAS 7688

Determinarea oxigenului dizolvat 1984

7 EN 1434–2,3,4,5,6

Heat meters(Standarde în curs de adoptare în România)

1997

8 ISO/IEC 7480

Information technology – Telecommunications and information exchange between systems -- Start-stop transmission signal quality at DTE/DCE interfaces

1991

9 ISO/IEC 7498-1

Information technology -- Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model

1994

10 PE 002 Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice

1994

11 PE 003 Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice

1984

12 PE 005-2 Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi căldurii

1999

13 PE 009 Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice

1993

14 PE 207 Normativ de proiectare şi execuţie a reţelelor de termoficare

1985

15 PE 209 Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de preparare şi livrare a căldurii sub formă de apă fierbinte sau abur din termocentrale

1997

Codul de măsurare a energiei termice

29

Page 30: ANRE Codul de masurare a energiei termice

Cod ANRE: 4.1.117.0.01.29/03/2001

Nr. Crt.

Indicativ Titlu Revizuiri /Republicări

16 PE 212 Normativ privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor industriali, agricoli şi urbani

1987

17 PE 215 Regulament privind exploatarea şi întreţinerea reţelelor de termoficare

1997

18 PE 218 Regulament de exploatare tehnică privind regimul chimic al apei şi al aburului în centralele termice şi electrice

1998

19 PE 502-8 Normativ privind dotarea instalaţiilor tehnologice cu aparate de măsură şi automatizare. Puncte termice

1998

20 I 9 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare

1994

21 I 13 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală

1994

22 I13/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală

1996

23 I 36 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice

1993

24 C18 Prescripţii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur şi apă fierbinte

2000

25 SC 001 Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente

1996

26 SC 002 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe

1998

27 OIML R 75 (Recomandări internaţionale) Contoare de energie termică

1988

28 NTM-3-159-94

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

1994

Codul de măsurare a energiei termice

30