ANG DAKUNG PAGSUMPUNGANAY - The Great aton gikan kay Satanas. Kapitulo 3 ; Ang Manugtunda . Ang manugtunda

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANG DAKUNG PAGSUMPUNGANAY - The Great aton gikan kay Satanas. Kapitulo 3 ; Ang Manugtunda . Ang...

 • 1

  ANG DAKUNG

  PAGSUMPUNGANAY

  Sa Tunga ni Kristo kag sang Iya mga Manugtunda

  kag ni Satanas kag sang Iya mga Manugtunda

  PANAYAN / ILONGGO VERSION

  Ni

  Ellen G. White

  Battle Creek, Michigan Gin-imprinta ni James White

  1858

  Mga Sulod

  Kapitulo 1 Ang Pagkahulog ni Satanas Kapitulo 2 Ang Pagkahulog sang Tawo Kapitulo 3 Ang Plano sang Kaluwasan Kapitulo 4 Ang Una nga Pagkari ni Kristo Kapitulo 5 Ang Pagpang-alagad ni Kristo Kapitulo 7 Ang Pagluib kay Kristo Kapitulo 8 Ang Paghukom kay Kristo Kapitulo 9 Ang Paglansang kay Kristo Kapitulo 10 Ang Pagkabanhaw ni Kristo Kapitulo 11 Ang Pagkayab ni Kristo Kapitulo 12 Ang mga Gintoton-an ni Kristo Kapitulo 13 Ang Kamatayon ni Esteban Kapitulo 14 Ang Pagliso ni Saul Kapitulo 15 Ang mga Judeo Nagtapat sa Pagpatay kay Pablo Kapitulo 16 Gindu-aw ni Pablo ang Jerusalem

 • 2

  Kapitulo 17 Ang Daku nga Paglapas Kapitulo 18 Ang Misteryo sang Kalautan Kapitulo 19 Kamatayon, Indi Kabuhi nga Wala’y Katapusan Ara sa Kasakitan Kapitulo 20 Ang Reformasyon Kapitulo 21 Ang Iglesya kag ang Kalibutan Naghiusa Kapitulo 22 William Miller Kapitulo 23 Ang Balita sang Una nga Manugtunda Kapitulo 24 Ang Balita sang Ika-duha ka Manugtunda Kapitulo 25 Ang Hinulaghulag sang Pagkari Ginpahayag Kapitulo 26 Isa Pa ka Pagpahayag Kapitulo 27 Ang Santuario Kapitulo 28 Ang Balita sang Ikatlo ka Manugtunda Kapitulo 29 Isa Ka Mapag-on nga Tinindugan Kapitulo 30 Espiritismo Kapitulo 31 Pagkamahamkonon Kapitulo 32 Ang pag-uyog Kapitulo 33 Ang mga Sala sang Babilonia Kapitulo 34 Ang Mabaskog nga Pagsinggit Kapitulo 35 Ang Ikatlo nga Balita Gintapus Kapitulo 36 Ang Panahon sang Kalisdanan ni Jacob Kapitulo 37 Ang Pagluwas sang mga Balaan Kapitulo 38 Ang Balus sang mga Balaan Kapitulo 39 Ang Duta Mamingaw Kapitulo 40 Ang Ikaduha nga Pagkabanhaw Kapitulo 41 Ang Ikaduha nga Kamatayon Kasaysayan sang Kabuhi

  Ellen Gould White, 1827-1915

  Isa ka matutum nga gintoton-an ni Jesu-Kristo, si Ellen isa ka Metodista tubtub sa edad nga 17. Ginhulog sia sa ila simbahan tungud sang paghambal niya kag pagtoo nahanungod sang madali nga pagkari ni Kristo sang 1843. Ang Dios naghatag sa iya sang mga palanan-awon kag isa ka balita nga dal-on sa kalibutan, sang matapus lang isikway sang duha ka tawo ang lolan nga halin sa Dios. Nagsulat sia sing madamo nga mga artikulo kag mga libro nga naghatag sang pagsabdong kag paglaygay. Matapus mabaton ang balita sa panglawas, nahimo sia nga mabakud nga manug-apin sa panglawas, nagatawag para sa isa ka pagkaon kaangay sadtong orihinal nga pagkaon sa Hardin sang Eden, paglikaw gikan sa makalain nga mga butang, kag paghaganhagan sa tanan nga mga butang. Si Ginang White wala gid nagtawag sang iya kaugalingon nga isa ka ‘manalagna’, bisan pa nga wala sia sing problema sadtong nagatawag sa iya sina, apang kon pamangkoton, nagatawag sia sa iyang kaugalingon subong isa ka ‘mensahera’. Sa sina nga sabat, ginapakita niya nga ang iya buluhaton sa pagreforma sang panglawas, nagatawag sa paghinolsol gikan sa sala, kag nagasuporta sa isa ka hinulaghulag sa “pag-ayo sang gawang”, nagsakup sang subra pa sa kon ano ang ginabuhat sang isa ka manalagna—nagasugid nahanungud samg palaabuton nga mga hitabo kon ano ang buot singganon sang Dios. Madamo ang iya ginpagowa nga mga debosyonal nga balasahon kaangay sang [“Mga Tikang Pakadto kay Kristo”[STEP TO CHRIST] nga amo ang iya labing mabantug nga balasahon. Apang ginaisip niya ini nga libro, “Ang Dakung Pagsumpunganay sa Tunga ni Kristo kag sang Iya mga Manugtunda, kag si Satanas kag ang Iya mga Manugtunda” nga amo ang labing importante niya.

 • 3

  Pauna

  Sa kasogoan kag sa pagpamatuod; kon indi sila maghambal sono sini nga polong, tungod kay wala sa ila sing kapawa. Isaias 8:20. Diri sa sinugdan sang ika-21 ka siglo, daw halus ang tanan nahimo nga isa ka manalagna. May yari gani tagnaanon nga papakot sa Internet. Apang ang iban sa ila nagasiling sang mga butang nga daw katingalahan. Paano kita makahibalo sing matuod nga ang ila ginahambal amo gid sila—mga manugbaton sang mga polong sang Dios?—paagi sa pagpaanggid kon ano ang ila ginahambal nahanungod sa kasogoan kag sang ginapamatuod. Sa pagkamatuod ang amo gihapon nga Dios nga naghatag sang Iya mga polong sang nagligad nga mga dag-on sa mga tawo nga nagsulat sini (nga sang ulihi nahimo nga madamo nga mga libro sang Biblia), indi magkasumpaki sa iya kaugalingon! Si Jesus sing tuhoy nagatagna sini, nga nahimo nga ang esyo sang tagna mangin isa ka daku nga pagtilaw para sa katapusan nga mga adlaw: “Kag madamo ang maglutaw nga mga manalagna nga butigon, kag magapatalang sing madamo.” Mateo 24:11. Sa dugang nga pagpaathag ang Dios naghatag sini nga mga polong sa kay Juan: “Mga hinigugma, dili ninyo pagtoohan ang tanan nga espiritu, kondi tilawi ang mga espiritu kon sila bala iya sang Dios; kay madamo ang di-matuod nga mga manalagna nga nagalapnag sa kalibutan.” 1 Juan 4:1. Sa bagay si Ellen White indi nga wala malamita sini. Kuha-a ini nga libro kag ipaanggid sa Balaan nga Kasulatan; makapasar bala sia sa pagtilaw ukon indi? Magpangamuyo sa aton maloloy-on nga Amay sa langit, nga magapadala Sia sang Iya Espiritu sa pagtoytoy sa aton sa tanan nga kamatuoran. Daw sa halus indi mapatihan subong, apang tubtub sang katapusan nga pila ka mga tuig sa ika- 20 ka siglo, halus tanan nga nagtawag sang ila mga kaugalingon nga mga ‘Kristohanon’ nagapatay- patay pamatok sa bisan kay sin-o nga mag-angkon nga may mga bugna gikan sa Dios. Permi nila ginasulit ang Bugna 22:18-19 sa pagpamatuod sang ila punto: “Ako nagapaandam sa tagsa ka tawo nga nagapamati sa polong sang tagna sining tolon-an: kon ang bisan sin-o nga tawo magadugang sa ila, ang Dios magadugang sa iya sang mga kalalat-an nga nasulat sa sini nga tolon-an, kag kon ang bisan sin-o nga tawo mag-iban sa mga polong sang tolon-an sini nga tagna buhinan sang Dios ang iya bahin sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga banwa, nga nasulat sa sini nga tolon-an.” Apang amo bala ini nga hambal sang matapus mapatay si Juan nga wala na sing mga manalagna halin sa Dios? Kon matuod, nga-a buot ni Jesus paandaman kita sing “di-matuod” nga mga manalagna? Nga-a nga ang Balaan nga Espiritu pinaagi kay Juan nagsiling sa pagtilaw sang mga espiritu? Indi bala ini tanan mahapus kaayo kon nahibalo kita sa pagsikway sadtong tanan tapus sa kay Juan nga nag-angkon nga may mga polong halin sa Dios? Apang indi amo ini ang plano sang Dios. Nagahatag Sia sing bag-o nga kamatuoran kon ginakinahanglan, kay nagapakilala sang Iya kabobot-on, kag ang maminatud-on sa tagipusoon magausisa sing matuod, niyan sing malipayon magabaton kag magasunod sa Iya. Sa bagay si Satanas pagatogotan man sa pagpangabudlay. Kon wala sia pagtogoti, masumbong niya ang Dios nga may pinalabi. Ang Balaan nga Espiritu paagi sa kay Pablo nagapamangkot sang mga importante kaayo, kag permi indi matalupangdan nga mga pamangkot sa 1 Korinto 12. Ang tanan bala mga pinadala? Ang tanan bala mga manalagna? Ang tanan bala mga manugpangabudlay sang mga katingalahan? Ang

 • 4

  tanan bala may mga hiyas sang pagpang-ayo? Ang tanan bala nagahambal sang mga dila? Niyan nagapamatuod Sia nga nagapakita Sia sa aton sang isa ka “labing mataas nga paagi”, nga nagasiling nga ang mga hiyas wala sing kapuslanan sa aton kon wala kita sing gugma. Sa kapitulo 14, nagadugang sia sa pagsiling sa aton sa “pagpangita sang gugma, kag handumon ninyo sang espirituhanon (nga mga hiyas), apang sing pinasahe yadtong imo itagna.” “Busa, mga utud, maghandum sing hanuot sa pagtagna, kag indi pag-isikway ang paghambal sang mga dila.” “Dili pagpalongon ang Espiritu, Dili pagtamayon ang pagpanagna. Usisa-a ang tanan nga butang; hupti ang maayo.” 1 Tesalonica 5:19-21. Si Ellen White ginhatagan sang “Dakung Pagsumpunganay” nga palanan-awon sadtong tingpamulak sang 1858 sa Lovett’s Grove, Ohio, U.S.A. Kalabanan sining nakita niya sa palanan- awon 11 ka mga tuig sadto pa, apang sini nga ti-on ginamando-an sia sa pagsulat sini bisan pa si Satanas magahimo sing mabaskug nga pagpangabudlay sa pagtapna sa iya. Ang iban nga mga bahin, labi na ang kapitulo 30, ginbantala sang 1847 “Diotay nga Panong”, 1851 “Kristohanon nga mga Eksperiensya kag mga Tinindugan”, kag sang 1854 “Suplementaryo” nga libreta(s). Ang tanan ini ginmandoan sang Espiritu Santo, ginsulat sang maluya, apang diosnon nga babae kag una gin- imprinta sang 1858. Si Satanas, nga nagtinguha sa pagpalikaw sang Biblia sa kalibutan kag niyan ginbaylohan sa pagpabaha sang malaut nga mga bersyon, nagapangabudlay man kag nagatinguha sa paglaglag kag paghigko sini nga libro subong nga amo ini ang ika-duhang hamili nga libro sa bug-os nga kalibutan para sa anak sang Dios. Apang ang Dios nagpangapin sa Iya polong. May yara nga nagapamangkot nga sa may madamo sing mga problema sa aton kalibutan subong sang mga inaway, sala, indi-balaan nga sekso, kag ho-o bisan pa sa relihioso nga mga pagtoloohan. Ang basi nga mga sabat sa sini nga mga paki-ana makita sa paghangop sang dakung pagsumpunganay sa tunga ni Kristo kag ni Satanas nga nagpadayon halin pa sadtong wala pa natawo ang bisan si sin-o sa aton. Kabay ang Ginoo magbobo sang Iya labing maayo nga mga dulot sa imo, Manugbasa, samtang, “pamatud-an mo ang tanan nga mga butang” nga ginsulat sa sini nga libro paagi sa Polong sang Dios—ang Biblia. Para sa imo libre nga kopya sini nga libro;Palihug d