of 1730 /1730

Click here to load reader

ang basahon ni mormon ang doktrina ug mga pakigsaad ang perlas

Embed Size (px)

Text of ang basahon ni mormon ang doktrina ug mga pakigsaad ang perlas

 • ANG BASAHON NI

  MORMON

  ANG DOKTRINA

  UG MGA PAKIGSAAD

  ANG PERLAS NGA

  LABING BILILHON

 • ANG

  Basahon ni MormonLAIN NGA TUGON NI JESUKRISTO

  ANG

  Doktrina ug mgaPakigsaad

  SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO

  SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

  ANG

  Perlas ngaLabing Bililhon

  GIMANTALA SA

  ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO

  SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

  DAKBAYAN SA SALT LAKE, TBA 1998

 • 1998, 2008 sa Intellectual Reserve, Inc.Tanang mga katungod gigahin

  Printed in the United States of America 7 /201119932008

  Translation of the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price

  Cebuano

 • MGA SULOD

  Ang Basahon ni Mormon

  Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

  Ang Perlas nga Labing Bililhon

  Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan

  Pasiuna

  Buyon sa Alpabeto nga Paglista sa mga Hilisgutan

  Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

  Mga Mapa ug Indeks sa mga Ngalan sa Dapit

  Mga Hulagway sa mga Dapit sa Kasulatan

 • MGA MINUBO UG MGA TIMAAN DIHASA GISULAT SA UBOS SA PAHINA

  UG SA GIYA NGADTO SA MGA KASULATAN

  Daang TugonGen. GenesisEx. ExodoLev. LeviticoNum. NumerosDeut. DeuteronomioJos. JosueMag. Mga

  MaghuhukomRuth Ruth1 Sam. 1 Samuel2 Sam. 2 Samuel1 Hari 1 Mga Hari2 Hari 2 Mga Hari1 Cron. 1 Mga

  Cronicas2 Cron. 2 Mga

  CronicasEsd. EsdrasNeh. NehemiasEst. EsterJob JobSal. Mga SalmoProv. Mga

  ProverbioEccl. EcclesiastesAwit Awit ni

  SolomonIsa. IsaiasJer. JeremiasLam. LamentacionesEzeq. EzequielDan. DanielOs. OseasJoel JoelAmos AmosAbd. AbdiasJon. JonasMiq. MiquiasNah. NahumHab. HabacucSof. SofoniasHag. HageoZac. ZacariasMal. Malaquias

  Bag-ong TugonMat. MateoMar. MarcosLuc. LucasJuan JuanBuh. Mga BuhatRoma Mga Taga-

  Roma1 Cor. 1 Mga Taga-

  Corinto2 Cor. 2 Mga Taga-

  CorintoGal. Mga Taga-

  GalaciaEfe. Mga Taga-

  EfesoFilip. Mga Taga-

  FiliposCol. Mga Taga-

  Colosas1 Tes. 1 Mga Taga-

  Tesalonica2 Tes. 2 Mga Taga-

  Tesalonica1 Tim. 1 Timoteo2 Tim. 2 TimoteoTito TitoFilem. FilemonHeb. Mga

  HebreohanonSan. Santiago1 Ped. 1 Pedro2 Ped. 2 Pedro1 Juan 1 Juan2 Juan 2 Juan3 Juan 3 JuanJud. JudasPin. Pinadayag

  Basahon ni Mormon1 Ne. 1 Nephi2 Ne. 2 NephiJacob JacobEnos EnosJarom JaromOmni OmniP. ni M. Mga Pulong ni

  MormonMosiah MosiahAlma AlmaHel. Helaman3 Ne. 3rd Nephi4 Ne. 4th NephiMorm. MormonEther EtherMoro. Moroni

  Doktrina ug MgaPakigsaadD&P Doktrina ug

  MgaPakigsaad

  OP 1 Opisyal ngaPamahayag 1

  OP 2 Opisyal ngaPamahayag 2

  Perlas nga LabingBililhonMoises MoisesAbr. AbrahamJS M Joseph

  Smith MateoJS K Joseph

  Smith Kasaysayan

  A sa HP Ang mgaArtikulo saHugot ngaPagtuo

  HJS Hubad niJoseph Smith

  GK Ang Giyangadto samga Kasulatan

  HEB Lain nga magamit nga hubad sa Hebreohanon.IE Usa ka pagpasabut sa mga panultihon ug malisud nga mga pagkasulti.O Ang pulong nga O nagpasabut nga lain nga magamit nga mga pulong

  mosunod aron sa pagtin-aw sa kahulugan sa kinaraan nga mga pulong.

 • ANG

  Basahonni

  MormonLAIN NGA

  TUGON

  NI

  JSUKRISTO

 • ANG

  Basahon ni MormonUSA KA ASOY NGA SINULAT PINAAGI

  SA KAMOT NI MORMON

  DIHA SA MGA PALID

  KINUHA GIKAN SA MGA PALID NI NEPHI

  Busa, kini mao ang usa ka minubo nga asoy sa talaan sa mga ka-tawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga LamaniteGisulat ngadtosa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel; ugingon man usab ngadto sa Judeo ug HentilSinulat pinaagi sa sugo,ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpadayagGisulat uggisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, aron unta sila dili malaglagMotunga pinaagi sa gasa ug sa gahum sa Dios ngadto sa paghubadniiniSinilyohan sa kamot ni Moroni, ug gitipigan ngadto sa Ginoo,motunga sa tukma nga higayon pinaagi sa HentilAng kahubaranniini pinaagi sa gasa sa Dios.

  Usa usab ka minubo nga asoy nga kinuha gikan sa Basahon niEther, nga mao ang usa ka talaan sa mga katawhan ni Jared, kinsanagkatibulaag sa diha nga gilibug sa Ginoo ang pinulongan sa mgakatawhan, samtang sila mitukod sa tore aron pagkab-ut sa langitDiin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel unsa ngamahinungdanon nga mga butang ang Ginoo mihimo alang sa ilangmga amahan; ug nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad sa Ginoo,ug nga aron sila dili ipahimulag sa kahangturanUg ingon usab sapagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao angKristo, ang Dios sa Kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingonngadto sa tanan nga mga nasudUg karon, kon adunay mga kasay-panan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghima-raut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walaylama sa hukmanan ni Kristo.

  Orihinal nga hubad gikan sa mga palidngadto sa Ingles

  pinaagi ni Joseph Smith, Jun.Unang Ingles nga edisyon gimantala didto

  sa Palmyra, New York, TBA, sa 1830

 • v

  PASIUNA

  Ang Basahon ni Mormon mao ang usa ka balaan nga kasulatannga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka talaan sa Dios sa iyang mgapakigdumala sa karaan nga mga lumulupyo sa mga America ug nag-lakip sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo.

  Ang basahon gisulat sa daghan nga karaan nga mga propeta pinaa-gi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag. Ang ilang mga pulong,gisulat diha sa mga palid nga bulawan, gikutlo ug gipamub-an pina-agi sa usa ka propeta nga tigsaysay nga ginganlan og Mormon. Angtalaan nag-asoy sa kaagi sa duha ka dagko nga buhilaman. Ang usamiabut gikan sa Jerusalem sa tuig 600 b.c., ug sa wala madugay naba-hin sa duha ka mga nasud, ang gibantug nga mga Nephite ug angmga Lamanite. Ang lain miabut nga labaw pa ka sayo sa diha nga angGinoo milibug sa mga pinulongan didto sa Tore sa Babel. Kini ngapundok gibantug nga mga Jaredite. Human sa mga kaliboan ka mgatuig, ang tanan nalaglag gawas sa mga Lamanite, ug sila mao angkauban sa mga kagikanan sa mga American Indian.

  Ang labing madaugon nga hitabo nga nahisulat diha sa Basahon niMormon mao ang kinaugalingon nga pagpangalagad sa GinoongJesukristo taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkaban-haw. Kini nagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, naglatidsa laraw sa kaluwasan, ug nagsulti sa mga tawo unsa ang kinahang-lan gayud nga ilang pagabuhaton aron maangkon ang kalinaw niininga kinabuhi ug ang kaluwasan sa kahangturan sa kinabuhi ngaumaabut.

  Human si Mormon makatapos sa iyang pagsulat, siya mihatag saasoy ngadto sa iyang anak nga si Moroni, kinsa midugang og pipilaka mga pulong sa iyang kaugalingon ug mitago sa mga palid didto sabungtod sa Cumorah. Sa Septyembre 21, 1823, ang mao nga Moroni,nga usa na ka mahimayaon, ug binanhaw nga tawo, mipakita ngadtokang Propeta Joseph Smith ug mipahimangno kaniya mahitungod sakaraan nga talaan ug sa gitakda nga kahubaran ngadto sa pinulo-ngan nga Ingles.

  Sa takda nga panahon ang mga palid gitugyan ngadto kang JosephSmith, kinsa mihubad kanila pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Angtalaan karon namantala na sa daghan nga mga pinulongan ingon ngabag-o ug dugang saksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa BuhingDios ug nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya ug mosunod samga balaod ug sa mga ordinansa sa iyang ebanghelyo mahimo ngamaluwas.

  Mahitungod niini nga mga talaan ang Propeta Joseph Smith mii-ngon: Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormonmao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ugang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol saDios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain ngabasahon.

 • vi

  Dugang sa kang Joseph Smith, ang Ginoo mihatag ngadto sa napu-log usa ka mga tawo sa pagtan-aw sa mga palid nga bulawan sa ilangkaugalingon ug mahimo nga talagsaon nga mga saksi sa kamatuoranug sa ka balaanon sa Basahon ni Mormon. Ang ilang sinulat nga mgapagpamatuod nalakip dinhi ingon nga Ang Pagpamatuod sa Tuloka mga Saksi ug Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi.

  Kami nagdapit sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa pagba-sa sa Basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasing-kasing sa mensahe nga gilakip niini, ug unya sa pagpangutana saDios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo kon ang basa-hon tinuod ba. Kadto kinsa mosunod niini nga pamaagi ug manga-muyo sa hugot nga pagtuo makaangkon og usa ka pagpamatuod saiyang kamatuoran ug pagkabalaanon pinaagi sa gahum sa EspirituSanto. (Tan-awa sa Moroni 10:35.)

  Kadto kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gi-kan sa Balaang Espiritu modangat usab sa kamatuoran pinaagi sasama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibu-tan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propetaniining katapusan nga mga adlaw, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristosa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoonga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam saikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.

 • vii

  ANG PAGPAMATUOD SA TULO KA MGA SAKSI

  Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mgakaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsakini nga buhat moabut: Nga kami, pinaagi sa grasya sa Dios ngaAmahan, ug sa atong Ginoong Jesukristo, nakakita sa mga palid nganaglakip niini nga talaan, diin mao ang talaan sa mga katawhan niNephi, ug usab sa mga Lamanite, ilang mga kaigsoonan, ug usab samga katawhan ni Jared, kinsa miabut gikan sa tore nga gipamulong.Ug kami usab nasayud nga sila gihubad pinaagi sa gasa ug gahum saDios, kay ang iyang tingog mipadayag niini ngari kanamo; busa kaminahibalo sa kasiguroan nga ang buhat tinuod. Ug kami usab magpa-matuod nga kami nakakita sa mga kinulit diin anaa sa mga palid; ugsila gipakita ngari kanamo pinaagi sa gahum sa Dios, ug dili sa tawo.Ug kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong, nga usaka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit, ug siya midala ug mipa-hiluna sa atubangan sa among mga mata, nga kami nakasud-ong ugnakakita sa mga palid, ug sa mga kinulit diha niini; ug kami nasayudnga kini pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa atong GinoongJesukristo, nga kami nakasud-ong ug nakapamatuod nga kini ngamga butang tinuod. Ug kini kahibulongan sa among mga mata. Bisanpa niana, ang tingog sa Ginoo nagmando kanamo nga kami magpa-matuod niini; busa, aron sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, kamimagpamatuod niini nga mga butang. Ug kami nasayud nga kon kamimatinud-anon diha kang Kristo, kami makalikay sa among mga sa-put sa dugo sa tanan nga mga tawo, ug makaplagan nga walay lamasa atubangan sa hukmanan ni Kristo, ug makapuyo uban kaniya sakahangturan diha sa mga langit. Ug ang pasidungog maadto saAmahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga usa ka Dios. Amen.

  Oliver CowderyDavid WhitmerMartin Harris

 • viii

  ANG PAGPAMATUOD SA WALO KA MGA SAKSIAngay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mgakaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsakini nga buhat moabut: Nga si Joseph Smith, Jun., ang tighubad niininga buhat, nakapakita ngari kanamo sa mga palid nga gipamulong,nga may panagway sa bulawan; ug ingon sa kadaghan sa mga palidnga gihubad sa mao nga Smith kami nakakupot uban sa among mgakamot; ug kami usab nakakita sa mga kinulit diha niini, ang tananmay panagway sa pagkakaraan nga buhat, ug katingalahan nga pag-kahimo. Ug niini kami magpamatuod uban sa mga pulong nga ma-ligdong, nga ang mao nga Smith nakapakita ngari kanamo, kay kaminakakita ug nakaalsa, ug nasayud sa kasiguroan nga ang mao ngaSmith nakabaton sa mga palid nga among gipamulong. Ug kami mo-hatag sa among mga ngalan ngadto sa kalibutan, aron sa pagsaksingadto sa kalibutan niana diin kami nakakita. Ug kami wala magba-kak, Dios ang saksi niini.

  Christian Whitmer Hiram PageJacob Whitmer Joseph Smith, Sen.Peter Whitmer, Jun. Hyrum SmithJohn Whitmer Samuel H. Smith

 • ix

  ANG PAGPAMATUOD NI PROPETA JOSEPH SMITH

  Kaugalingon nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith mahitungodsa pagtungha sa Basahon ni Mormon mao:

  Niana nga gabii sa . . .Septyembre 21, [1823] . . .ako mipahiluna saakong kaugalingon sa pag-ampo ug pagpangaliya ngadto sa Maka-gagahum nga Dios. . . .

  Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakakita og kahayagnga mitungha sa akong lawak, diin nagkadako hangtud ang kahayagsa lawak labaw pa sa udtong tutok, nga sa kalit lamang usa ka perso-nahe mitungha diha sa kiliran sa akong higdaanan, nagbarug sa ha-ngin, kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog.

  Siya nagsul-ob sa maluag nga saput nga may talagsaon nga kaputi.Kini usa ka kaputi nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang ngayutan-on nga ako sukad nakakita; ni ako motuo nga adunay bisan unsanga butang nga yutan-on nga mahimo nga magpakita sa hilabihan ngakaputi ug kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga buk-ton usab, sa ibabaw og diyutay sa mga pulso; ingon, usab, hukas angiyang mga tiil, walay gisul-ob, ug ingon sa iyang mga bitiis, ibabawog diyutay sa mga buol-buol. Ang iyang ulo ug liog walay tabon usab.Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisul-ob gawas sa kupo, kaykini bukas man, nga sa ingon ako nakakita sa iyang dughan.

  Dili lamang ang iyang kupo ang hilabihan kaputi, apan ang iyangtibuok nga pagkatawo mahimayaon nga lisud hubiton, ug ang iyangpamayhon sa pagkatinuod ingon sa kilat. Ang lawak hilabihan kaha-yag, apan dili kaayo silaw ingon sa naglibut niini nga tawo. Sa una konga pagtan-aw kaniya ako nahadlok; apan nawala dayon kanako angkahadlok.

  Siya misangpit sa akong ngalan, ug miingon ngari kanako ngasiya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios ngarikanako, ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni; nga ang Dios adu-nay ipabuhat kanako; ug nga ang akong ngalan pagagamiton alangsa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kali-watan, ug mga pinulongan, o nga kini sama nga pagalitukon sa maa-yo ug sa dautan diha sa tanan nga mga katawhan.

  Siya miingon nga adunay usa ka basahon nga gitagoan, gisulat samga palid nga bulawan, naghatag og kasaysayan sa kaagi sa unangmga lumulupyo niining dako nga yuta, ug ang tinubdan sa ilangkagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay katapusannga Ebanghelyo mao ang nahilakip niini, ingon nga gitugyan saManluluwas ngadto sa mga karaan nga mga lumulupyo;

  Usab, adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan sa salaminsa mata nga pilakug kini nga mga bato, gitaod sa taming, naglang-kob sa gitawag nga Urim ug Thummimgitago uban sa mga palid;ug ang pagbaton ug paggamit niini nga mga bato mao ang naglang-kob sa mga Manalagna sa karaan nga panahon; ug nga ang Dios angnag-andam kanila alang sa katuyoan sa paghubad sa basahon.

 • x

  * * * * * * *Ug usab, siya misulti kanako, nga kon makuha ko na ang mga

  palid diin iyang gihisgutankay ang panahon nga sila pagakuhaonwala pa matumanako dili gayud mopakita kanila ngadto ni bisankinsa nga tawo; ni ang taming uban sa Urim ug Thummim; ngadtolamang kanila kinsa ako pagamandoan sa pagpakita niini; kay konako mobuhat ako pagalaglagon. Samtang siya nakigsulti kanako ma-hitungod sa mga palid, ang panan-awon nabuksan sa akong pangisipnga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid, ug nga tin-awug tataw kaayo nga akong nailhan ang dapit pag-usab sa diha ngagiduaw ko kini.

  Human niini nga pakigsulti, ako nakakita sa kahayag sa akong la-wak nga nagsugod dayon pagtigum libut sa lawas sa tawo nga nakig-sulti kanako, ug kini nagpadayon, hangtud nga ang lawak nahibalik sakangitngit, gawas lamang sa naglibut kaniya, nga sa kalit lamang akonakakita, ingon sa gihapon, og usa ka hayag nga agianan paingon salangit, ug siya misaka hangtud nga nawala, ug ang lawak nahibalik saunang kahimtang sa wala pa kining langitnon nga kahayag mopakita.

  Ako mihigda nga naghunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon,ug sa hilabihan nga katingala sa gisulti kanako sa kahibulongan ngasinugo; sa diha nga, taliwala sa akong pagpamalandong, sa kalitlamang ako nakamatikod nga nagsugod na usab og ka hayag ang akonglawak, ug sa kalit, ingon sa gihapon, ang mao nga langitnon nga sinugodiha na usab sa kiliran sa akong higdaanan.

  Siya misugod, ug misaysay na usab sa mao gihapon nga mgabutang diin iyang gibuhat sa una niya nga pagduaw, nga walay bisangamay nga kausaban; nga sa pagkahuman, siya mipahibalo kanakosa mga dako nga mga paghukom nga moabut sa ibabaw sa yuta,uban ang dako nga kasub-anan pinaagi sa gutom, espada, ug kama-tay; ug nga kini nga mga mabug-at nga mga paghukom moabut sayuta niini nga kaliwatan. Human masaysay kini nga mga butang,misaka na usab siya sama sa una niya nga gibuhat.

  Niini nga higayon, lawom kaayo ang talan-awon nga nahipatik saakong kaisipan, nga ang katulugon mibiya sa akong mga mata, ugako mihigda nga gidaug sa kahibulong sa akong nakita ug nabati.Apan unsa ang akong katingala nga mipakita na usab ang mao ngasinugo diha sa kiliran sa akong higdaanan, ug nabati ko siya nga nag-saysay o mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihaponnga mga butang ingon sa nangagi; ug mipuno pagpasidaan kanako,nga si Satanas mosulay sa pagtintal kanako (mahitungod sa kabusnga kahimtang sa banay sa akong amahan), sa pagkuha sa mga palidsa tuyo nga magpadato. Kini siya midili kanako, nag-ingon nga akokinahanglan gayud nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mgapalid gawas sa paghimaya sa Dios, ug nga dili gayud magpadani sabisan unsa nga katuyoan nga walay labut sa pagpalambo sa Iyanggingharian; kon dili, ako dili makakuha kanila.

  Human niini nga ikatulo nga pagduaw, siya misaka na usab pai-

 • xi

  ngon sa langit sama sa una, ug ako nagpabilin pag-usab sa pagpama-landong sa pagkakatingalahan niini nga akong nasinati; sa diha ngakalit lamang human ang langitnon nga sinugo mibiya kanako sa ika-tulo nga higayon, mituktugaok ang manok, ug ako nakamatikod ngaang kabuntagon nagsingabut, sa ingon niana ang among panagsinul-tihanay milungtad sa tibuok gabii.

  Ako sa walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan, ug,sama sa naandan, mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhatonsa matag adlaw; apan, sa pagsulay ko sa pagtrabaho sama sa naan-dan, ako nakamatikod nga ako nawad-an sa kusog ug dili makahimosa mga buluhaton. Ang akong amahan, kinsa nagtrabaho uban kana-ko, nakamatikod nga adunay kalainan kanako, ug misulti kanako sapagpauli sa balay. Ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay;apan, sa pagsulay sa pagkatkat sa koral gikan sa umahan diin kaminagagikan, ako nawad-an sa umoy, ug ako natumba sa yuta, ug samubo nga higayon nawad-an sa panimuot.

  Ang unang butang nga ako nahinumdom mao ang usa ka tingognga nakigsulti kanako, nagsangpit sa akong ngalan. Ako mihangad,ug nakita ang mao gihapon nga sinugo nga nagbarug dapit sa akongulohan, gilibutan sa kahayag sama sa una. Siya misaysay pag-usabkanako sa tanan nga siya misaysay ngari kanako sa miagi nga gabii,ug mimando kanako sa pag-adto ngadto sa akong amahan ug pagsul-ti kaniya bahin sa panan-awon ug sa mga sugo diin ako nakadawat.

  Ako misunod; ako mibalik ngadto sa akong amahan nga didto pa saumahan, ug misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya. Siya mitu-bag kanako nga kini iya sa Dios, ug misulti kanako sa pagpadayon ugsa pagbuhat sumala sa gimando sa sinugo. Ako mibiya sa umahan, ugmipaingon sa dapit diin ang sinugo misulti kanako nga ang mga palidgitago; ug tungod sa katin-aw sa panan-awon nga ako nakakita mahitu-ngod niini, ako nakaila sa dapit diha-diha sa akong pag-abut didto.

  Duol sa balangay sa Manchester, lungsod sa Ontario, New York,nagbarug ang usa ka bungtod nga may igo nga gidak-on, ug maoylabing taas sa kasilinganan. Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bung-tod, nga dili kaayo layo sa ibabaw, ilawom sa usa ka bato nga mayigo nga gidak-on, diha ang mga palid, nga gisulod sa usa ka bato ngakahon. Kini nga bato bag ug nagkalingin sa taliwala sa may ibabawnga bahin, ug nagkanipis paingon sa mga ngilit, nga sa ingon angtunga nga bahin makita sa ibabaw sa yuta, apan ang mga ngilit pali-but niini natabunan sa yuta.

  Human makabkab ang yuta, ako mikuha og ikaligwat, ug gipahi-mutang ko kini sa ilawom sa kilid sa bato, ug sa gamay lamang ngakusog naalsa ko kini. Ako mitan-aw, ug diha gayud ako nakakita samga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming, sama sa giingon sasinugo. Ang kahon nga gisudlan niini gihimo sa tinumpi nga gagmaynga mga bato ug gibulitan sa usa ka matang sa semento. Ang ilawomsa kahon gisalugan og duha ka mga bato nga gibabag diha sa kahon,ug dinhi niini nga mga bato gibutang ang mga palid ug uban ngamga butang nga uban kanila.

 • xii

  Ako misulay sa pagkuha kanila, apan gidid-an sa sinugo, ug gi-sultihan pag-usab nga ang panahon sa pagkuha kanila wala pa moa-but, ug dili gayud, hangtud ang tagal nga upat ka tuig moabut; apansiya misulti kanako nga ako kinahanglan moadto sa mao nga dapittukma sa usa ka tuig gikan niadto nga panahon, ug nga siya didtomakig-abut kanako, ug nga ako magpadayon pagbuhat niini hang-tud nga ang higayon moabut sa pagkuha sa mga palid.

  Tungod niana, sumala sa gisugo kanako, ako miadto matag tapossa tuig, ug sa matag higayon ako nakakita sa mao gihapon nga sinugodidto, ug nakadawat og pahimangno ug kaalam gikan kaniya sa ma-tag panagsinultihanay kanamo, mahitungod sa pagabuhaton sa Gi-noo, unsaon ug sa unsa nga paagi ang pagdumala sa Iyang ginghari-an sa katapusan nga mga adlaw.

  * * * * * * *Sa kapulihay miabut ang panahon nga makuha ang mga palid,

  ang Urim ug Thummim, ug ang taming. Sa ikakawhaan ug duha ngaadlaw sa Septyembre, usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug pito,human milabay ang lain nga tuig sa akong pagduaw sa dapit diin silagitago, ang mao gihapon nga langitnon nga sinugo mihatag kanako,uban sa panugon: Nga ako ang manubag kanila; nga kon ako motu-got kanila nga mawala tungod sa walay pagtagad, o pinaagi sa akongbisan unsa nga pagpasagad, ako pagalaglagon; apan kon ako moga-mit sa tanan ko nga mga panlimbasug sa pag-amping kanila, hang-tud nga siya, ang sinugo, mobawi kanila, sila pagapanalipdan.

  Ako sa wala madugay nakahibalo sa katarungan ngano nga naka-dawat sa higpit nga pahimangno sa pagtipig kanila, ug ngano ngamiingon ang sinugo nga kon ako makahuman sa gipabuhat kanako,siya mobawi kanila. Wala madugay nga kini nahibaloan nga akonagbaton kanila, nga ang labi nga pinugsanay nga tinguha gigamitaron sa pagkuha kanila gikan kanako. Matag laang nga nahunahuna-an gigamit sa mao nga tuyo. Ang pagpanggukod nag-anam ka paitug nagkagrabe kay sa kaniadto, ug ang pundok sa mga katawhannagbantay sa kanunay sa pagkuha kanila gikan kanako kon mahimo.Apan pinaagi sa kaalam sa Dios, nagpabilin sila nga layo sa kadautandiha sa akong mga kamot, hangtud ako nakatapos sa unsay gikina-hanglan gikan sa akong mga kamot. Kanus-a, sumala sa gikasabutan,ang sinugo mibawi kanila, ako mitugyan kanila ngadto kaniya; uganaa na sila kaniya hangtud niini nga adlaw, ikaduha nga adlaw saMayo, usa ka libo walo ka gatus ug katloan ug walo.

  Alang sa hingpit nga talaan, tan-awa ang Joseph SmithKasaysa-yan, diha sa Perlas nga Labing Bililhon, ug History of the Church ofJesus Christ of Latter-day Saints, bolumen 1, mga kapitulo 1 hangtud sa 6.

  Ang karaan nga talaan nga gikuha gikan sa yuta, ingon sa tingog samga katawhan nga namulong gikan sa abug, ug nahubad ngadto sabag-o nga pinulongan pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios nga gipama-tuod sa Balaan nga pagpamatuod, unang gimantala ngadto sa kali-butan sa Ingles sa tuig 1830 ingon nga The Book of Mormon.

 • xiii

  MUBO NGA PAGPASABUT MAHITUNGOD SA

  Ang Basahon ni MormonAng Basahon ni Mormon mao ang usa ka sagrado nga talaan sa mgakatawhan sa karaan nga America, ug nakulit sa mga palid nga metal.Upat ka mga matang sa palid nga metal ang gihisgutan diha sa maonga basahon:1. Ang mga Palid ni Nephi, nga may duha ka matang: ang Gagmay nga

  mga Palid ug ang Dagko nga mga Palid. Ang nahiuna gigahin samga espirituhanon nga bahin ug sa pangalagad ug sa pagtudlo samga propeta, samtang ang naulahi naghisgot sa kasagaran sa mgakasaysayan nga sekular sa mga katawhan nga nahingtungdan(1 Nephi 9:24). Gikan sa panahon ni Mosiah, bisan pa niana, angdagko nga mga palid naglakip usab sa mga butang nga may espiri-tuhanon nga pagkamahinungdanon.

  2. Ang mga Palid ni Mormon, nga naglakip sa usa ka minubo nga asoyni Mormon gikan sa Dagko nga mga Palid ni Nephi, uban sa dag-han nga mga hubit. Kini nga mga palid naglakip usab sa dugtongnga kasaysayan ni Mormon ug mga pagdugang sa iyang anak, siMoroni.

  3. Ang mga Palid ni Ether, nga nagpasundayag sa kasaysayan sa mgaJaredite. Kini nga talaan minubo ni Moroni, kinsa misukip sa iyangkaugalingon nga hubit ug gitipon ang mga talaan uban sa kasaysa-yan sa kadaghanan ubos sa ulohan Basahon ni Ether.

  4. Ang mga Palid nga Tumbaga nga gidala sa mga katawhan ni Lehigikan sa Jerusalem niadto nga 600 b.c. Kini naglakip sa lima kamga basahon ni Moises, . . . Ug ingon man sa usa ka talaan sa mgaJudeo gikan sa sinugdanan, . . . hangtud sa pagsugod sa paghari niSedechias, hari sa Juda; Ug ingon man usab sa mga panagna sabalaan nga mga propeta (1 Nephi 5:1113). Daghan nga mgakinutlo gikan niini nga mga palid, naghisgot ni Isaias ug uban ngaBiblianhon ug dili Biblianhon nga mga propeta, anaa mabasa saBasahon ni Mormon.Ang Basahon ni Mormon naglangkob sa napulo ug lima ka punoan

  nga bahin, nailhan, gawas sa usa, nga mga basahon, matag usa nag-dala sa ngalan sa tigsulat. Ang unang bahin (ang unang unom kamga basahon, natapos diha sa Basahon ni Omni) usa ka hubad gikansa Gagmay nga mga Palid ni Nephi. Taliwala sa mga Basahon niOmni ug Mosiah adunay gisukip nga gitawag og Mga Pulong niMormon. Kini nga sinukip nagsumpay sa mga nakulit nga talaandiha sa Gagmay nga mga Palid ug sa minubo ni Mormon diha saDagko nga mga Palid.

  Ang labing taas nga bahin, gikan sa Mosiah ngadto sa Mormon,kapitulo 7, sa kinatibuk-an, usa ka hubad nga minubo ni Mormon samga Dagko nga mga Palid ni Nephi. Ang katapusan nga bahin, gikan

 • xiv

  sa Mormon, kapitulo 8, ngadto sa katapusan sa basahon, kinulit saanak ni Mormon nga si Moroni, kinsa, human makatapos sa talaan sakinabuhi sa iyang amahan, mihimo og usa ka minubo nga talaan saJaredite (Basahon ni Ether) ug sa ulahi mipuno sa mga bahin nganailhan nga Basahon ni Moroni.

  Sa mga tuig a.d. 421, si Moroni, ang katapusan sa mga Nephite ngapropetang tigsaysay, misilyo sa mga sagrado nga talaan ug mitipigniini ngadto sa Ginoo, aron pagahabwaon sa ulahi nga mga adlaw,ingon nga gitagna pinaagi sa pulong sa Dios pinaagi sa karaan ngamga propeta. Sa a.d. 1823, ang mao nga Moroni, nga usa na ka binan-haw, miduaw ni Propeta Joseph Smith ug unya mitugyan ngadtokaniya sa kinulit nga mga palid.

 • xv

  ANG MGA NGALAN UG HAN-AYSA MGA BASAHON DIHA SA

  Ang Basahon ni MormonNgalan Pahina

  Unang Basahon ni Nephi . . . . . . . . . . . . . 1

  Ikaduhang Basahon ni Nephi . . . . . . . . . . . . 76

  Basahon ni Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  Basahon ni Enos. . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  Basahon ni Jarom . . . . . . . . . . . . . . . . 202

  Basahon ni Omni . . . . . . . . . . . . . . . . 204

  Ang mga Pulong ni Mormon . . . . . . . . . . . . 209

  Basahon ni Mosiah . . . . . . . . . . . . . . . . 211

  Basahon ni Alma . . . . . . . . . . . . . . . . 305

  Basahon ni Helaman . . . . . . . . . . . . . . . 555

  Ikatulong Nephi . . . . . . . . . . . . . . . . 614

  Ikaupat nga Nephi . . . . . . . . . . . . . . . . 700

  Basahon ni Mormon . . . . . . . . . . . . . . . 706

  Basahon ni Ether . . . . . . . . . . . . . . . . 734

  Basahon ni Moroni . . . . . . . . . . . . . . . . 782

 • Ang Unang Basahon ni Nephi

  IYANG PAGHARI UG PAGPANGALAGAD

  Ang asoy ni Lehi ug sa iyang asawa nga si Sariah, ug sa iyangupat ka anak nga mga lalaki nga ginganlan, (sugod sa kama-gulangan) si Laman, Lemuel, Sam ug Nephi. Ang Ginoo mipasi-daan kang Lehi nga mobiya siya sa yuta sa Jerusalem, tungod saiyang gipanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa ilangkadautan ug sila nagtinguha paghunos sa iyang kinabuhi. Miabutog tulo ka mga adlaw ang ilang panaw ngadto sa kamingawanuban sa iyang banay. Gidala ni Nephi ang iyang igsoon nga mgalalaki ug mibalik sa yuta sa Jerusalem aron pagkuha sa talaan samga Judeo. Ang asoy sa ilang mga kasakit. Sila nangasawa sa mgaanak ni Ishmael. Sila midala sa ilang kabanayan ngadto sa kami-ngawan. Ang ilang mga pag-antus ug mga kasakit sa kaminga-wan. Ang giagian sa ilang mga panaw. Sila miabut sa dagat. Angigsoon nga mga lalaki ni Nephi misukol batok kaniya. Siya mi-maymay kanila sa pagpaubos, ug mihimo og usa ka barko. Gi-nganlan nila ang dapit og Bountiful. Sila mitabok sa kadagatanpaingon sa yuta sa saad. Kini sumala sa kasaysayan ni Nephi; o salaktud nga pagkasulti, ako, si Nephi, ang misulat niini nga talaan.

  KAPITULO 1

  Si Nephi misugod sa talaan saiyang mga katawhanNakita niLehi sa usa ka panan-awon angdako nga gilis sa kalayo ug nagba-sa gikan sa basahon sa panagnaGidayeg niya ang Dios, gitagnaang pag-anhi sa Mesiyas, ug gi-tagna ang pagkalaglag sa JerusalemSiya gigukod sa mga Judeo. Mga600 b.c.

  AKO, si aNephi, natawo samga bmatarung nga cgini-kanan, busa ako dgitudloan sa

  tanan nga nakat-unan sa akongamahan; ug nakasinati sa dag-han nga mga ekasakit sa akongpanahon, bisan pa, gipangga saGinoo sa tanan ko nga mga pa-nahon; oo, nakabaton sa dakonga kasayuran sa kaayo ug samga fmisteryo sa Dios, busaako naghimo og usa ka gtalaansa panghitabo sa akong mga pa-nahon.

  2 Oo, naghimo ako og talaansa apinulongan sa akong ama-han, nga naglakip sa kinaadmansa mga Judeo ug sa pinulongansa mga Ehiptohanon.

  [1 nephi]1 1a gk Nephi, Anak nga

  lalaki ni Lehi.b Prov. 22:1.c D&P 68:25, 28.

  gk Ginikanan, Mga.

  d Enos 1:1;Mosiah 1:23.gk Magtutudlo,Tudlo.

  e gk Kalisdanan.f gk Misteryo sa Dios,

  Mga.g gk Kasulatan, Mga.

  2a Mosiah 1:24;Morm. 9:3233.

 • 1 Nephi 1:311 2

  3 Ug ako nasayud nga ang ta-laan diin ako mihimo atinuod;ug ako mihimo niini sa kauga-lingon ko nga kamot; ug akomibuhat niini sumala sa akongkasayuran.4 Ug nahinabo nga sa pagsu-

  god sa aunang tuig sa pagharini bSedechias, hari sa Juda,(ang akong amahan, si Lehi,ingon nga nakapuyo sa cJerusa-lem sa tanan niya nga pana-hon); ug sa mao gihapon ngatuig dihay miabut nga mgadpropeta, nga nanagna ngadtosa mga katawhan nga sila kina-hanglan maghinulsol, o ang da-ko nga dakbayan sa eJerusalempagalaglagon gayud.5 Busa nahinabo nga ang akong

  amahan, si aLehi, samtang siyamipadayon nag-ampo ngadto saGinoo, oo, gani sa tibuok niyanga bkasingkasing, alang ug tu-ngod sa iyang mga katawhan.6 Ug nahinabo nga samtang

  siya nag-ampo ngadto sa Ginoo,dihay mitungha nga usa ka ada-ko nga gilis sa kalayo ug dihaibabaw sa dako nga bato saiyang atubangan; ug siya naka-kita ug nakadungog pag-ayo;ug tungod sa mga butang diinsiya nakakita ug nakadungog

  hilabihan ang iyang pagpangu-rog.

  7 Ug nahinabo nga siya mi-pauli sa iyang kaugalingon ngabalay sa Jerusalem; ug siyamihigda diha sa iyang higdaa-nan, kay agidaug siya sa Espirituug sa mga butang diin iyangnakita.

  8 Ug kay gidaug sa Espiritu,siya giganoy sa usa ka apanan-awon, ingon sa nakita niya ngabukas ang bkalangitan, ug siyanagdahum nga siya nakakitasa Dios nga naglingkod dihasa iyang trono, giliyokan sa dilimaihap nga hut-ong sa mgaanghel ingon nga nanag-awitug nanagdayeg sa ilang Dios.

  9 Ug nahinabo nga siya nakaki-ta sa Usa nga mikunsad gikan sataliwala sa langit, ug siya naka-sud-ong sa iyang akasilaw ngamolabaw pa kay sa adlaw saudtong tutok.

  10 Ug siya usab nakakita salain nga anapulog duha ngamisunod kaniya, ug ang ilangkahayag milupig sa mga bitoonsa kawanangan.

  11 Ug sila mikunsad ug mila-kaw diha sa ibabaw sa yuta; ugang nahauna miduol ug miba-rug sa atubangan sa akong ama-

  3a 1 Ne. 14:30;Mosiah 1:6;Ether 5:13;D&P 17:6.

  4a gk Kronolohiya598 b.c.

  b 2 Cron. 36:10;Jer. 52:35;Omni 1:15.

  c 1 Cron. 9:3.d 2 Hari 17:1315;

  2 Cron. 36:1516;Jer. 7:2526.

  gk Propeta.e Jer. 26:18;

  2 Ne. 1:4;Hel. 8:20.

  5a gk Lehi, Amahanni Nephi.

  b San. 5:16.6a Ex. 13:21;

  Hel. 5:24, 43;D&P 29:12;JSK 1:16.

  7a Dan. 10:8;1 Ne. 17:47;

  Moises 1:910;JSK 1:20.

  8a 1 Ne. 5:4.gk Panan-awon.

  b Ezeq. 1:1;Buh. 7:5556;1 Ne. 11:14;Hel. 5:4549;D&P 137:1.

  9a JSK 1:1617.10a gk Apostol.

 • 3 1 Nephi 1:1218

  han, ug mihatag ngadto kaniyasa usa ka abasahon, ug mihang-yo kaniya nga siya kinahanglanmobasa.12 Ug nahinabo nga samtang

  siya nagbasa, siya napuno saaEspiritu sa Ginoo.13 Ug siya mibasa, nag-ingon:

  Alaot, alaot, ngadto sa Jerusa-lem, kay ako nakakita sa iyangapagkasalawayon! Oo, ug dag-han nga mga butang mahitu-ngod sa bJerusalem ang nabasasa akong amahannga kini pa-galaglagon, ug ingon man angmga lumulupyo niini; daghanang mamatay sa espada, ug dag-han kanila ang cmadala nga bi-hag ngadto sa Babelon.14 Ug nahinabo nga sa diha

  nga nabasa ug nakita sa akongamahan ang mga dagko ug ka-hibulongan nga mga butang,siya nakatuaw og daghan ngamga butang ngadto sa Ginoo;sama sa: Dako ug kahibulo-ngan ang imong mga buhat, OGinoong Dios nga Labing Ma-kagagahum! Ang imong tronoanaa sa itaas sa kalangitan, ugang imong gahum, ug kaayo,ug kalooy mikatap sa tanan ngalumulupyo sa yuta; ug, tungodkay ikaw maloloy-on, ikaw dilimotugot nga kinsa kadto ngaamoduol nganha kanimo ngasila malaglag!15 Ug ingon niini ang pinulo-

  ngan sa akong amahan sa pag-dayeg sa iyang Dios; kay angiyang kalag nagmaya, ug angiyang tibuok nga kasingkasingnapuno, tungod sa mga butangnga iyang nakita, oo, nga gipa-dayag sa Ginoo ngadto kaniya.

  16 Ug karon ako, si Nephi, dilimohimo sa hingpit nga asoysa mga butang nga gisulat saakong amahan, kay daghan ngamga butang siya misulat ngaiyang nakita sa mga panan-awon ug mga damgo; ug dag-han usab nga mga butang siyamisulat nga iyang agipanagnaug gipamulong ngadto sa iyangmga anak, diin ako dili mohimosa hingpit nga asoy.

  17 Apan ako naghimo og asoysa mga kahimoan sa akong mgaadlaw. Tan-awa, ako naghimoog usa ka aminubo nga btalaansa akong amahan, diha sa mgapalid nga gibuhat sa akong mgakamot; busa, human nga akomakapamubo sa talaan sa akongamahan niana ako maghimo saasoy sa kaugalingon ko nga ki-nabuhi.

  18 Busa, ako buot nga kamomahibalo, nga human ikapa-kita sa Ginoo ang daghan ngakahibulongan nga mga butangngadto sa akong amahan, si Le-hi, oo, mahitungod sa apagka-laglag sa Jerusalem, tan-awa si-ya miadto sa mga katawhan, ug

  11a Ezeq. 2:9.12a D&P 6:15.13a 2 Hari 24:1820;

  2 Cron. 36:14.b 2 Hari 23:27; 24:2;

  Jer. 13:1314;2 Ne. 1:4.

  c 2 Hari 20:1718;2 Ne. 25:10;Omni 1:15.

  14a Alma 5:3336;3 Ne. 9:14.

  16a 1 Ne. 7:1.17a 1 Ne. 9:25.

  b 1 Ne. 6:13; 19:16;2 Ne. 5:2933;D&P 10:3846.

  18a 2 Ne. 25:910;D&P 5:20.

 • 1 Nephi 1:192:4 4

  misugod bpagpanagna ug mi-padayag kanila mahitungod samga butang nga siya nakakitaug nakadungog.19 Ug nahinabo nga ang mga

  Judeo amibiay-biay kaniya tu-ngod sa mga butang nga siyamipamatuod ngadto kanila; kaysiya gayud mipamatuod sa ilangpagkadautan ug pagkasalawa-yon; ug siya mipamatuod samga butang diin siya nakakitaug nakadungog, ug ingon usabsa mga butang nga siya naka-basa diha sa basahon, dayag nganagpakita sa pag-anhi sa usa kabMesiyas, ug ingon man sa ka-tubsanan sa kalibutan.20 Ug sa diha nga ang mga Ju-

  deo nakadungog niini nga mgabutang sila nasuko kaniya; oo,sama sa mga propeta sa karaan,diin sila amisalikway, ug miba-to, ug mipatay; ug sila usab nag-tinguha sa iyang kinabuhi, ngasila unta mohunos niini. Apantan-awa, ako, si Nephi, mopa-kita kaninyo nga ang malumonga mga bkalooy sa Ginoo anaaibabaw sa tanan kinsa siya mi-pili, tungod sa ilang hugot ngapagtuo, aron mahimo sila ngamalig-on maingon ngadto sa ga-hum sa kaluwasan.

  KAPITULO 2

  Gidala ni Lehi ang iyang ba-nay ngadto sa kamingawan dapit

  sa Pulang DagatSila mibiya sailang kabtanganSi Lehi nagha-lad og sakripisyo ngadto sa Ginooug nagtudlo sa iyang mga anaknga lalaki sa paghupot sa mga sugoSi Laman ug si Lemuel nagba-gulbol batok sa ilang amahanSiNephi masulundon ug nag-amposa hugot nga pagtuo; ang Ginoonakigsulti kaniya, ug siya napilinga momando sa iyang mga igso-on. Mga 600 b.c.

  Kay tan-awa, nahinabo nga angGinoo nakigsulti sa akong ama-han, oo, gani sa usa ka damgo,ug miingon ngadto kaniya: Bu-lahan ikaw Lehi, tungod sa mgabutang nga ikaw mibuhat; ugtungod kay ikaw matinud-anonug mipadayag sa mga kataw-han sa mga butang diin Ako mi-sugo kanimo, tan-awa, sila mi-tinguha sa apaghunos sa imongkinabuhi.

  2 Ug nahinabo nga ang Ginooamisugo sa akong amahan, ganisa usa ka bdamgo, nga kina-hanglan cdad-on ang iyang ba-nay ug mobiya ngadto sa kami-ngawan.

  3 Ug nahinabo nga siya ama-sulundon ngadto sa pulong saGinoo, busa siya misunod ingonsa gisugo sa Ginoo kaniya.

  4 Ug nahinabo nga siya mibi-ya ngadto sa kamingawan. Ugsiya mibiya sa iyang balay, ugsa yuta nga iyang kabilin, ug saiyang bulawan, ug sa iyang pla-

  18b gk Pagpanagna,Panagna.

  19a 2 Cron. 36:1516;Jer. 25:4;1 Ne. 2:13; 7:14.

  b gk Mesiyas.

  20a Hel. 13:2426.b Alma 34:38;

  D&P 46:15.gk Kalooy, Maloloy-on.

  2 1a 1 Ne. 7:14.2a 1 Ne. 5:8; 17:44.

  b gk Damgo.c Gen. 12:1; 2 Ne. 10:20;

  Ether 1:42; Abr. 2:3.3a gk Masulundon,

  Pagkamasulundon,Sunod.

 • 5 1 Nephi 2:513

  ta, ug sa uban pa nga mahalonnga mga butang, ug siya walaylain nga gidala, gawas sa iyangbanay, mga tagana, ug mga tol-da, ug amibiya ngadto sa kami-ngawan.5 Ug siya milugsong dapit sa

  mga utlanan nga duol sa bay-bayon sa Pulang Dagat; ug siyamipanaw sa kamingawan di-ha sa mga utlanan nga duol saaPulang Dagat; ug siya mipa-naw gayud sa kamingawanuban sa iyang banay, nga nag-lakip sa akong inahan, si Sari-ah, ug sa akong mga magulangnga lalaki, kinsa mao si bLa-man, Lemuel, ug Sam.6 Ug nahinabo nga human sa

  tulo ka adlaw sa iyang pagpa-naw sa kamingawan, siya mitu-kod sa iyang tolda diha sa awa-log daplin sa suba.7 Ug nahinabo nga siya mitu-

  kod og usa ka aaltar nga mgabbato, ug mihalad ngadto sa Gi-noo, ug cmipasalamat ngadto saGinoo nga atong Dios.8 Ug nahinabo nga siya mi-

  tawag sa suba, og Laman, ugkini nga suba migawas ngadtosa Pulang Dagat; ug ang waloganaa sa mga utlanan duol sabukana niini.9 Ug sa diha nga nakita sa

  akong amahan nga ang tubigsa suba migawas ngadto sa Pu-lang Dagat, siya misulti kangLaman, nag-ingon: O nga unta

  ikaw mahisama sa suba, nga sakanunay nagdagayday paingonsa tubod sa tanan nga pagka-matarung!

  10 Ug siya usab namulongngadto kang Lemuel: O nga un-ta ikaw mahisama sa walog, hu-got ug makanunayon, ug dilimatarug sa paghupot sa mga su-go sa Ginoo!

  11 Karon kini siya mamulongtungod sa pagkatikig og liog niLaman ug ni Lemuel; kay tan-awa sila anagbagulbol sa dag-han nga mga butang batok sailang bamahan, tungod kay siyausa ka tawo nga may cpanan-awon, ug midala kanila gikan sayuta sa Jerusalem, sa pagbiya sayuta nga ilang kabilin, ug sailang bulawan, ug sa ilang plata,ug sa ilang mga mahalon ngamga butang, aron mamatay sakamingawan. Ug sila miingonnga siya nakahimo niini tungodsa mga binuang nga mga huna-huna sa iyang kasingkasing.

  12 Ug busa si Laman ug si Le-muel, ingon nga mga magulang,kanunay nagbagulbol batok sailang amahan. Ug sila nagbagul-bol tungod kay sila wala ama-kahibalo sa mga pamaagi saDios kinsa naglalang kanila.

  13 Ni usab sila motuo nga angJerusalem, kanang dako ngadakbayan, amalaglag sumala samga pulong sa mga propeta. Ugnahisama na sila sa mga Judeo

  4a 1 Ne. 10:4; 19:8.5a 1 Ne. 16:14;

  D&P 17:1.b gk Laman.

  6a 1 Ne. 9:1.7a Gen. 12:78; Ex. 24:4;

  Abr. 2:17.b Ex. 20:25;

  Deut. 27:56.c gk Mapasalamaton,

  Pagpasalamat,Pasalamat.

  11a 1 Ne. 17:17.gk Pagbagulbol.

  b Prov. 20:20.c 1 Ne. 5:24.

  12a Moises 4:6.13a Jer. 13:14; 1 Ne. 1:13.

 • 1 Nephi 2:1423 6

  nga tua sa Jerusalem, nga nag-tinguha sa pagpatay sa akongamahan.14 Ug nahinabo nga ang akong

  amahan nakigsulti ngadto ka-nila diha sa walog sa Lemuel,uban sa agahum, nga puno saEspiritu, hangtud bmikurog angilang mga kabukogan diha saiyang atubangan. Ug siya mi-paubos kanila, nga sila walamakasulti batok kaniya; busa,sila misunod sumala sa iyanggisugo kanila.15 Ug ang akong amahan mi-

  puyo sa usa ka tolda.16 Ug nahinabo nga ako, si

  Nephi, tungod sa akong kaba-tan-on, apan dako ug taas angpamarug, ug usab adunay da-ko nga tinguha nga mahibalosa mga amisteryo sa Dios, busa,ako nangamuyo ngadto sa Gi-noo; ug tan-awa siya bmiduawkanako, ug cnalumoy ang akongkasingkasing nga ako dmituosa tanan nga mga pulong ngagilitok sa akong eamahan; busa,wala ako mosukol batok kani-ya sama sa akong igsoon ngamga lalaki.17 Ug ako misulti ngadto kang

  Sam, nagpahibalo ngadto kani-ya sa mga butang nga gipakitasa Ginoo kanako pinaagi saBalaang Espiritu. Ug nahinabo

  nga siya mituo sa akong mgapulong.

  18 Apan, tan-awa, si Lamanug si Lemuel dili gayud mopa-talinghug sa akong mga pu-long; ug anagsubo tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasingako nangamuyo sa Ginoo alangkanila.

  19 Ug miabut ang higayon ngaang Ginoo misulti ngari kanako,nag-ingon: Bulahan ikaw, Ne-phi, tungod sa imong ahugotnga pagtuo, tungod kay ikawkanunay naningkamot sa pag-ila kanako, uban sa tuman ngapagpaubos sa kasingkasing.

  20 Ug sanglit kamo maghupotsa akong mga sugo, kamo amo-uswag, ug pagadad-on ngadtosa byuta sa saad; oo, ingon sayuta diin Ako miandam alangkaninyo; oo, usa ka yuta ngapinili nga labaw pa sa uban ngamga yuta.

  21 Ug sanglit ang imong igso-on nga mga lalaki mosukol ka-nimo, sila aipahimulag gikan saatubangan sa Ginoo.

  22 Ug sanglit ikaw mohupotsa akong mga sugo, ikaw paga-himoon nga amagmamando ugmagtutudlo sa imong igsoonnga mga lalaki.

  23 Kay tan-awa, sa adlaw ngasila mosukol batok kanako, Ako

  14a gk Gahum.b 1 Ne. 17:45.

  16a gk Misteryo saDios, Mga.

  b Sal. 8:4;Alma 17:10;D&P 5:16.gk Pagpadayag.

  c 1 Hari 18:37;

  Alma 5:7.d 1 Ne. 11:5.e gk Amahan, Mortal

  nga; Propeta.18a Alma 31:24;

  3 Ne. 7:16.19a 1 Ne. 7:12; 15:11.20a Jos. 1:7;

  1 Ne. 4:14;

  Mosiah 1:7.b Deut. 33:1316;

  1 Ne. 5:5; 7:13;Moises 7:1718.gk Gisaad nga Yuta.

  21a 2 Ne. 5:2024;Alma 9:1315; 38:1.

  22a Gen. 37:811;1 Ne. 3:29.

 • 7 1 Nephi 2:243:8amotunglo kanila sa usa ka ma-pintas nga tunglo, ug sila wa-lay gahum ibabaw sa imongbinhi gawas kon sila mosukolusab batok kanako.24 Ug kon maingon man nga

  sila mosukol batok kanako, ma-himo sila nga ahampak ngadtosa imong binhi, aron sa bpagpa-lihok kanila sa mga pamaagi sapaghinumdom.

  KAPITULO 3

  Ang anak ni Lehi nga mga lalakimibalik sa Jerusalem aron sa pag-kuha sa mga palid nga tumbagaSi Laban midumili sa paghatag samga palidSi Nephi miawhag ugmidasig sa iyang igsoon nga mgalalakiSi Laban mikawat sa ilangkabtangan ug misulay sa pagpa-tay kanilaSi Laman ug si Le-muel mibunal ni Nephi ug ni Samug gibadlong sa anghel. Mga 600592 b.c.

  Ug nahinabo nga ako, si Nephi,mibalik gikan sa pagpakigsultiuban sa Ginoo, ngadto sa toldasa akong amahan.2 Ug nahinabo nga siya misul-

  ti kanako, nag-ingon: Tan-awaako anakadamgo og usa ka dam-go, diin ang Ginoo nagsugo ka-nako nga ikaw ug ang imongigsoon nga mga lalaki pabalikonsa Jerusalem.

  3 Kay tan-awa, anaa kang La-ban ang talaan sa mga Judeo ugusab ang akasaysayan sa kagika-nan, ug sila nakulit sa mga pa-lid nga tumbaga.

  4 Busa, ako gisugo sa Ginoonga ikaw ug ang imong igsoonnga mga lalaki moadto gayudsa balay ni Laban, ug mangitasa mga talaan, ug modala niininganhi sa kamingawan.

  5 Ug karon, tan-awa ang imongigsoon nga mga lalaki nagbagul-bol, nag-ingon nga kini usa kamalisud nga butang nga ako mi-pabuhat kanila; apan tan-awaako wala magsugo niini ngadtokanila, apan kini sugo sa Ginoo.

  6 Busa lakaw, akong anak, ugikaw pagabuligan sa Ginoo, kayikaw awala magbagulbol.7 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

  phi, miingon ngadto sa akongamahan: Ako amoadto ug mo-buhat sa mga butang nga angGinoo nagsugo, kay ako nasa-yud nga ang Ginoo dili mohatagog mga bsugo ngadto sa mga ka-tawhan, gawas kon siya cmoan-dam og paagi alang kanila ngasila unta makatuman sa butangdiin siya misugo kanila.

  8 Ug nahinabo nga sa diha ngaang akong amahan nakadungogniini nga mga pulong siya nali-pay sa hilabihan, tungod kaysiya nasayud nga ako gipanala-nginan sa Ginoo.

  23a Deut. 11:28;1 Ne. 12:2223;D&P 41:1.

  24a Jos. 23:13;Mag. 2:2223.

  b 2 Ne. 5:25.3 2a gk Damgo.3a 1 Ne. 5:14.

  6a gk Pag-uyon samga Pangulo saSimbahan.

  7a 1 Sam. 17:32;1 Hari 17:1115.gk Hugot ngaPagtuo; Masulundon,Pagkamasulundon,

  Sunod.b gk Sugo sa Dios,

  Mga.c Gen. 18:14;

  Filip. 4:13;1 Ne. 17:3, 50;D&P 5:34.

 • 1 Nephi 3:920 8

  9 Ug ako, si Nephi, ug angakong igsoon nga mga lalaki mi-panaw ngadto sa kamingawan,dala ang among mga tolda, aronpag-adto sa yuta sa Jerusalem.10 Ug nahinabo nga sa among

  pag-abut sa yuta sa Jerusalem,ako ug ang akong igsoon ngamga lalaki nagpakisayud sausag usa.11 Ug anagripa kami kon

  kinsa kanamo ang mosulod sabalay ni Laban. Ug nahinabonga nakuha ni Laman ang ripa;ug si Laman misulod sa balayni Laban, ug siya nakigsultikang Laban samtang kini nag-lingkod sulod sa iyang balay.12 Ug siya nagtinguha gikan

  kang Laban sa mga talaan ngakinulit diha sa mga palid ngatumbaga, nga naglakip sa aka-saysayan sa kagikanan sa akongamahan.13 Ug tan-awa, nahinabo nga

  nasuko si Laban, ug siya gipa-pahawa sa iyang atubangan;ug siya dili gayud motugot ngamakuha ang mga talaan. Busa,siya miingon ngadto kaniya:Tan-awa ikaw usa ka kawatan,ug ako mopatay kanimo.14 Apan miikyas si Laman, ug

  miasoy kanamo sa mga butangnga gibuhat ni Laban. Ug kamimisugod sa hilabihan ka pag-kamasulub-on, ug buot mopa-uli ang akong igsoon nga mgalalaki ngadto sa among ama-han didto sa kamingawan.

  15 Apan tan-awa ako mii-ngon ngadto kanila nga: Ingonnga ang Ginoo buhi, ug sam-tang kita buhi, kita dili mobalikngadto sa atong amahan sa ka-mingawan hangtud matumanang butang nga gisugo sa Gi-noo kanato.

  16 Busa, kita magmatinud-anon sa paghupot sa mga sugosa Ginoo; ug busa mobalik kitadidto sa yuta nga akabilin saatong amahan, kay siya mibilinsa bulawan ug plata, ug sa ubannga matang sa katigayunan. Ugkining tanan siya mihimo tu-ngod sa mga bsugo sa Ginoo.

  17 Kay siya nahibalo ngaang Jerusalem apagalaglagontungod sa pagkadautan sa mgakatawhan.

  18 Kay tan-awa, sila amisalik-way sa mga pulong sa mgapropeta. Busa, kon ang akongamahan mopuyo gihapon niininga yuta human siya bgisugo sapaglayas gikan sa yuta, tan-awa, siya usab mamatay. Busa,kinahanglan nga siya molayasgayud gikan sa mao nga yuta.

  19 Ug tan-awa, kini kaalam saDios nga kita makakuha niininga mga atalaan, nga aron kitamakatipig ngadto sa atong mgaanak sa pinulongan sa atongmga amahan;

  20 Ug ingon man usab nga ki-ta amakatipig ngadto kanila samga pulong nga gilitok sa mgaba-ba sa tanan nga balaan nga

  11a Neh. 10:34;Buh. 1:26.

  12a 1 Ne. 3:3; 5:14.16a 1 Ne. 2:4.

  b 1 Ne. 2:2; 4:34.

  17a 2 Cron. 36:1620;Jer. 39:19;1 Ne. 1:13.

  18a gk Pagsukol.b 1 Ne. 16:8.

  19a Omni 1:17;Mosiah 1:26.

  20a gk Kasulatan, MgaMga Kasulatan ngapagatipigan.

 • 9 1 Nephi 3:2131

  mga propeta, nga gitugyanngadto kanila pinaagi sa Espi-ritu ug sa gahum sa Dios, su-kad sa pagsugod sa kalibutan,hangtud karon nga panahon.21 Ug nahinabo nga human ni-

  ini nga matang sa pinulonganako nakadani sa akong igsoonnga mga lalaki, nga unta silamagmatinud-anon sa paghupotsa mga sugo sa Dios.22 Ug nahinabo nga miadto

  kami sa yuta nga among kabi-lin, ug kami mipundok uban saamong abulawan, ug sa amongplata ug sa uban pa nga maha-lon nga mga butang.23 Ug human kami makapun-

  dok niini nga mga butang, ka-mi mibalik pag-usab sa balay niLaban.24 Ug nahinabo nga kami mi-

  adto kang Laban, ug mihangyokaniya nga siya mohatag kana-mo sa mga talaan nga nakulitsa mga apalid nga tumbaga, di-in kami mohatag ngadto kani-ya sa among bulawan, ug saamong plata, ug sa tanan namonga mahalon nga mga butang.25 Ug nahinabo nga sa diha

  nga nakita ni Laban ang amongmga kabtangan, ug nga kini la-baw nga bililhon, siya anaibugniini, hangtud nga siya mituk-mod kanamo paingon sa ga-was, ug misugo sa iyang mgasulugoon sa pagpatay kanamo,aron siya makakuha sa amongmga kabtangan.26 Ug nahinabo nga kami mi-

  ikyas gikan sa mga sulugoon niLaban, ug napugos kami sa pag-biya sa among mga kabtangan,ug kini nahulog sa mga kamotni Laban.

  27 Ug nahinabo nga kami mi-layas paingon sa kamingawan,ug ang mga sulugoon ni Labanwala makaapas kanamo, ug ka-mi mitago sa lungag sa usa kadako nga bato.

  28 Ug nahinabo nga nasukosi Laman kanako, ug usab saakong amahan; ug si Lemuelusab, kay siya mituo ngadto samga pulong ni Laman. Busa siLaman ug si Lemuel misulti ogmga amahait nga mga pulongngari kanamo, nga ilang mang-hud nga mga lalaki, ug sila mi-bunal kanamo gani sa bunal.

  29 Ug nahinabo nga samtangsila mibunal kanamo sa bunal,tan-awa, usa ka aanghel sa Gi-noo mitungha ug mibarug sailang atubangan, ug namulongkanila, nga nag-ingon: Nganonga kamo mibunal sa inyongmanghud nga lalaki sa bunal?Wala ba kamo masayud nga angGinoo mipili kaniya nga bmag-mando kaninyo, ug kini tu-ngod sa inyong mga kadautan?Busa pamalik kamo og usabngadto sa Jerusalem, ug angGinoo motugyan kang Labannganha sa inyong mga kamot.

  30 Ug human sa pagsulti saaanghel kanamo, siya mibiya.31 Ug human mobiya ang

  anghel, si Laman ug si Lemuel

  22a 1 Ne. 2:4.24a 1 Ne. 3:3.25a gk Pangibug.

  28a 1 Ne. 17:1718.29a 1 Ne. 4:3; 7:10.

  gk Anghel, Mga.

  b 1 Ne. 2:22.30a 1 Ne. 16:38.

 • 1 Nephi 4:19 10

  nagsugod na usab sa apagba-gulbol, nag-ingon: Sa unsa ngapaagi nga ang Ginoo motugyankang Laban sa atong mga kamot?Tan-awa, siya usa ka gamhanannga tawo, ug siya nagmando ogkalim-an, oo, gani siya maka-patay og kalim-an; niana nganonga dili pa kaha kita?

  KAPITULO 4

  Si Nephi mipatay ni Laban sa sugosa Ginoo ug unya mikuha sa mgapalid nga tumbaga pinaagi sa usaka laangSi Zoram mipili sa pag-kuyog sa banay ni Lehi didto sa ka-mingawan. Mga 600592 b.c.

  Ug nahinabo nga nakigsultiako sa akong igsoon nga mgalalaki, nag-ingon: Kita mobalikpag-usab ngadto sa Jerusalem,ug kita amagmatinud-anon sapaghupot sa mga sugo sa Gi-noo; kay tan-awa siya gamha-nan pa kay sa tibuok yuta, nia-na ngano nga dili man blabawpa ka gamhanan kay ni Labanug sa iyang kalim-an, oo, o ganisa iyang napulo ka libo?2 Busa kita moadto; kita amag-

  lig-on sama ni bMoises; kay si-ya sa pagkatinuod namulongngadto sa tubig sa Pulang cDa-gat ug sila nabahin ngadto ugngari, ug ang atong mga ama-han nakaagi, gikan sa pagkabi-hag, sa ug nga yuta, ug angmga kasundalohan sa Paraon

  misunod ug nangalumos sa tu-big sa Pulang Dagat.

  3 Karon tan-awa kamo nahi-balo nga kini tinuod; ug kamonahibalo usab nga usa ka aang-hel misulti kaninyo; busa mag-duha-duha pa ba kamo? Kitamoadto; ang Ginoo makahimosa pagluwas kanato, sama saatong mga amahan, ug molag-lag ni Laban, sama sa mga Ehip-tohanon.

  4 Karon sa diha nga ako na-kapamulong niini nga mga pu-long, sila diha pa sa kasuko, ugmipadayon pa sa pagbagulbol;hinoon sila misunod kanakohangtud miabut kami sa gawassa mga paril sa Jerusalem.

  5 Ug niana nga pagkagabii; ugako misugo kanila sa pagpata-go sa gawas sa mga paril. Ug sadiha nga nakatago na sila, ako,si Nephi, mikamang ngadto sasulod sa dakbayan ug mipadu-long sa balay ni Laban.

  6 Ug ako agiubanan sa Espiritu,wala bmasayud sa sinugdanansa mga butang nga ako mobu-hat.

  7 Bisan pa niana ako mipada-yon, ug sa nagkaduol na ako sabalay ni Laban ako nakakita ogusa ka tawo, ug siya nalup-ogsa yuta sa akong atubangan, kaysiya nahubog sa bino.

  8 Ug sa diha nga ako miduolkaniya ako nakakita nga si La-ban kini.

  9 Ug ako nakakita sa iyang

  31a gk Pagbagulbol.4 1a gk Hugot nga

  Pagtuo; Kaisug,Maisug.

  b 1 Ne. 7:1112.

  2a Deut. 11:8.b gk Moises.c Ex. 14:21;

  1 Ne. 17:26;Mosiah 7:19.

  3a 1 Ne. 3:2931; 7:10.6a gk Dasig, Pagdasig;

  Espiritu Santo.b Heb. 11:8.

 • 11 1 Nephi 4:1020aespada, ug ako mihulbot nii-ni gikan sa sakuban; ug angpuloan niini usa ka lunsay ngabulawan, ug ang pagkahimoniini hilabihan ka maanindot,ug ako nakakita nga ang suwabniini mahalon nga asero.10 Ug nahinabo nga ako ana-

  pugos pinaagi sa Espiritu sapagpatay ni Laban; apan akomiingon sa akong kasingka-sing: Wala pa gayud mahitabonga ako nakapaagas og dugo satawo. Ug ako mikulo ug nang-hinaut nga ako dili na lamangmopatay kaniya.11 Ug ang Espiritu miingon

  kanako pag-usab: Tan-awa angaGinoo mitugyan kaniya ngan-ha sa imong mga kamot. Oo, ugako usab nasayud nga siya mi-tinguha sa paghunos sa akongkinabuhi; oo, ug siya dili mami-naw sa mga sugo sa Ginoo; ugsiya usab bnakakuha sa amongkabtangan.12 Ug nahinabo nga ang Espi-

  ritu miingon kanako pag-usab:Patya siya, kay ang Ginoo mi-tugyan kaniya diha sa imongmga kamot;13 Tan-awa ang Ginoo amopa-

  tay sa mga bdautan aron sa pag-patunhay sa iyang matarungnga mga katuyoan. cMaayo panga ang usa ka tawo mamataykay sa usa ka nasud nga mo-kunhod ug mamatay tungod sapagkawalay pagtuo.

  14 Ug karon, sa diha nga ako,si Nephi, nakadungog niini ngamga pulong, ako nahinumdomsa mga pulong sa Ginoo diin si-ya misulti kanako sa kaminga-wan, nag-ingon: aSamtang angimong binhi mohupot sa akongmga bsugo, sila cmouswag sadyuta sa saad.15 Oo, ug ako naghunahuna

  usab nga sila dili makahupot samga sugo sa Ginoo sumala sabalaod ni Moises, gawas konanaa kanila ang balaod.

  16 Ug ako nasayud usab ngaang abalaod nakulit sa mga pa-lid nga tumbaga.

  17 Ug usab, ako nasayud ngaang Ginoo mitugyan kang La-ban ngari sa akong mga kamotalang niining mao nga hinung-dan aron ako makakuha samga talaan sumala sa iyang mgasugo.

  18 Busa ako misunod sa ti-ngog sa Espiritu, ug migunitkang Laban diha sa buhok saiyang ulo, ug ako miputol saiyang ulo sa kaugalingon niyanga aespada.

  19 Ug human ako miputol saiyang ulo sa iyang kaugalingonnga espada, ako mikuha sa mgasaput ni Laban ug ako misul-obniini; oo, gani ang matag tipik;ug ako mitaud sa iyang tamingsa akong bat-ang.

  20 Ug human ako mibuhat nii-ni, ako miadto sa tipiganan sa

  9a 2 Ne. 5:14; D&P 17:1.10a Alma 14:11.11a 1 Sam. 17:4149.

  b 1 Ne. 3:26.13a 1 Ne. 17:3338;

  D&P 98:3132.

  b gk Dautan,Pagkadautan.

  c Alma 30:47.14a Omni 1:6;

  Mosiah 2:22;Ether 2:712.

  b gk Sugo sa Dios, Mga.c 1 Ne. 2:20.d 1 Ne. 17:1314;

  Jacob 2:12.16a gk Balaod ni Moises.18a 1 Sam. 17:51.

 • 1 Nephi 4:2133 12

  bahandi ni Laban. Ug samtangnagpadulong ako paingon satipiganan sa bahandi ni Laban,tan-awa, ako nakakita sa asulu-goon ni Laban nga nagkupotsa mga yawe sa tipiganan. Ugako misugo kaniya, sa tingogni Laban, nga siya mokuyogkanako ngadto sa tipiganan sabahandi.21 Ug gipakaingon niya nga

  ako mao ang iyang agalon, siLaban, kay siya nakakita sa mgasaput ug ingon usab sa espadanga gibakus sa akong bat-ang.22 Ug siya nakigsulti kanako

  mahitungod sa mga katigula-ngan sa mga Judeo, siya nahi-balo nga ang iyang agalon, siLaban, kanunay nga migawasmagabii uban kanila.23 Ug ako nakigsulti kaniya

  ingon nga si Laban.24 Ug ako misulti usab ngadto

  kaniya nga ako kinahanglanmodala sa mga kinulit, nga di-ha sa apalid nga tumbaga, ngad-to sa akong magulang nga mgalalaki nga tua sa gawas sa mgaparil.25 Ug ako mihangyo kaniya

  sa pagsunod kanako.26 Ug siya, nagdahum nga

  ako naghisgot sa kaigsoonan sasimbahan, ug nga ako mao ga-yud si Laban kinsa akong gipa-tay, busa siya misunod kanako.27 Ug siya nakigsulti kanako

  sa makadaghan mahitungodsa mga katigulangan sa mgaJudeo, samtang ako mipadu-long sa akong igsoon nga mga

  lalaki, nga tua sa gawas sa mgaparil.

  28 Ug nahinabo nga sa pagka-kita ni Laman kanako hilabihanang iyang kalisang, ug ingonman usab si Lemuel ug si Sam.Ug sila midagan gikan sa akongatubangan; kay sila nagtuo kinimao si Laban, ug nga siya mipa-tay kanako ug mitinguha usabsa pagpatay kanila.

  29 Ug nahinabo nga ako mita-wag kanila, ug sila nakadungogkanako; busa mihunong sila sapagdagan gikan sa akong atu-bangan.

  30 Ug nahinabo nga sa dihanga nakita sa sulugoon ni La-ban ang akong igsoon nga mgalalaki siya nangurog, ug mo-dagan na unta gikan kanakoug mobalik sa dakbayan saJerusalem.

  31 Ug karon, ako, si Nephi,usa ka tawo nga may gidak-onug may gitas-on ang pamarug,ug usab nakadawat og igo ngaakusog gikan sa Ginoo, busaako migunit sa sulugoon ni La-ban, aron dili siya makadagan.

  32 Ug nahinabo nga ako na-kigsulti kaniya, nga kon siyamaminaw sa akong mga pu-long, ingon nga ang Ginoo bu-hi, ug samtang ako buhi, nianakon maminaw siya sa amongmga pulong, kami moluwas saiyang kinabuhi.

  33 Ug ako nakigsulti kaniya,uban ang apanumpa, nga siyadili kinahanglan mahadlok; ngasiya mahimo nga usa ka gawas-

  20a 2 Ne. 1:30.24a 1 Ne. 3:12, 1924;

  5:1022.31a Mosiah 9:17;

  Alma 56:56.33a gk Panumpa.

 • 13 1 Nephi 4:345:4

  non nga tawo sama kanamo konsiya mokuyog kanamo ngadtosa kamingawan.34 Ug ako usab misulti kaniya,

  nag-ingon: Sa pagkatinuod angGinoo amisugo kanamo sa pag-buhat niini nga butang; ug diliba kita magkugi sa paghupot samga sugo sa Ginoo? Busa, konikaw moadto sa kamingawanngadto sa akong amahan ikawadunay dapit uban kanamo.35 Ug nahinabo nga si aZo-

  ram nadasig sa mga pulong ngaako misulti. Karon si Zorammao ang ngalan sa sulugoon;ug siya misaad sa pag-uban sakamingawan ngadto sa akongamahan. Oo, ug siya nanumpausab sa pagpabilin uban kana-mo sukad niadto nga higayon.36 Karon kami mitinguha nga

  siya magpabilin uban kanamotungod niining mao nga hi-nungdan, nga ang mga Judeodili unta masayud mahitungodsa among paglayas ngadto sakamingawan, basin pa unya ogsila mogukod kanamo ug mo-laglag kanamo.37 Ug nahinabo nga sa diha

  nga anakapanumpa na si Zoramkanamo, ang among mga ka-hadlok mahitungod kaniya na-wala.38 Ug nahinabo nga kami mi-

  dala sa mga palid nga tumbagaug sa sulugoon ni Laban, ug mi-biya padulong sa kamingawan,ug mipanaw ngadto sa tolda saamong amahan.

  KAPITULO 5

  Si Sariah nagmulo batok kang LehiAng duha nagmaya sa paghiba-lik sa ilang mga anak nga lalakiSila mihalad og mga sakripisyoAng mga palid nga tumbaga nag-lakip sa mga sinulat ni Moises ugsa mga propetaAng mga palidmipaila kang Lehi ingon nga usa kakaliwat ni JoseSi Lehi nanagnamahitungod sa iyang binhi ug sapagtipig sa mga palid. Mga 600592 b.c.Ug nahinabo nga human ka-mi mahidangat sa kamingawanngadto sa among amahan, tan-awa, siya napuno sa kalipay, ugmao usab ang akong inahan, siaSariah, malipayon kaayo, kaysiya naguol kaayo tungod ka-namo.

  2 Kay siya nagdahum nga ka-mi nangamatay didto sa kami-ngawan; ug siya usab nagmulobatok sa akong amahan, nag-sulti kaniya nga siya usa ka ta-wo nga may panan-awon; nag-ingon: Tan-awa ikaw midala ka-namo gikan sa yuta sa amongkabilin, ug ang akong anak ngamga lalaki wala na, ug kita ma-ngamatay sa kamingawan.

  3 Ug human niini nga matangsa sinultihan ang akong inahannagmulo batok sa akong ama-han.

  4 Ug nahinabo nga ang akongamahan misulti kaniya nga nag-ingon: Ako nahibalo nga akousa ka tawo nga may apanan-

  34a 1 Ne. 2:2; 3:16.35a 1 Ne. 16:7;

  2 Ne. 5:56.gk Zoram, Mga

  Zoramite.37a Jos. 9:121;

  Eccl. 5:4.gk Panumpa.

  5 1a gk Sariah.4a 1 Ne. 2:11.

 • 1 Nephi 5:513 14

  awon; kay kon ako wala pa ma-kakita sa mga butang sa Diosdiha sa bpanan-awon ako diliunta masayud sa kaayo sa Dios,apan nagpabilin unta sa Jerusa-lem, ug namatay uban sa akongmga kaigsoonan.5 Apan tan-awa, ako nakapa-

  nag-iya og usa ka ayuta sa saad,ug niini nga mga butang akonalipay; oo, ug ako bnasayudnga ang Ginoo moluwas saakong anak nga mga lalaki gi-kan sa mga kamot ni Laban, ugsila dad-on pag-usab balik ka-nato dinhi sa kamingawan.6 Ug human niini nga matang

  sa sinultihan sa akong amahan,si Lehi, mialam-alam aron pag-dasig sa akong inahan, si Sariah,mahitungod kanamo, samtangkami nagpanaw sa kamingawanpaingon sa yuta sa Jerusalem,sa pagkuha sa mga talaan samga Judeo.7 Ug sa diha nga kami nahiba-

  lik na sa tolda sa akong amahan,tan-awa ang ilang hingpit ngakalipay bug-os, ug ang akonginahan nadasig.8 Ug siya misulti, nag-ingon:

  Karon ako nakatino nga angGinoo amisugo sa akong banasa paglayas nganhi sa kaminga-wan; oo, ug ako nakatino usabnga ang Ginoo mipanalipod saakong anak nga mga lalaki, ug

  miluwas kanila gikan sa mgakamot ni Laban, ug mihatagkanila sa gahum diin sila bma-katuman sa butang nga gisugosa Ginoo kanila. Ug ingon niiniang matang sa pinulongan ngasiya misulti.

  9 Ug nahinabo nga sila nali-pay sa hilabihan, ug naghaladog asakripisyo ug mga haladnga sinunog ngadto sa Ginoo;ug sila mihatag og mga bpasala-mat ngadto sa Dios sa Israel.

  10 Ug human sila makapa-salamat sa Dios sa Israel, angakong amahan, si Lehi, mikuhasa mga talaan nga nahisulat samga apalid nga tumbaga, ug si-ya misusi niini gikan sa sinug-danan.

  11 Ug siya nakakita nga silanaglakip sa lima ka mga abasa-hon ni Moises, nga naghatag sausa ka asoy sa paglalang sa kali-butan, ug ingon man kang Adanug Eva, kinsa mao ang atongunang mga ginikanan;

  12 Ug usab usa ka atalaan samga Judeo gikan sa sinugdanan,hangtud ngadto sa pagsugodsa paghari ni Sedechias, hari saJuda;

  13 Ug usab ang mga panagnasa balaan nga mga propeta, gi-kan sa sinugdanan, hangtud sapagsugod sa paghari ni aSede-chias; ug usab daghan nga mga

  4b 1 Ne. 1:813.gk Panan-awon.

  5a 1 Ne. 2:20; 18:8,2223.gk Gisaad nga Yuta.

  b gk Hugot ngaPagtuo.

  8a 1 Ne. 2:2.

  b 1 Ne. 3:7.9a Mosiah 2:3;

  3 Ne. 9:1920.gk Balaod ni Moises.

  b gk Mapasalamaton,Pagpasalamat,Pasalamat.

  10a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23.

  gk Tumbaga ngamga Palid.

  11a 1 Ne. 19:23.gk Pentateuko.

  12a 1 Cron. 9:1.gk Kasulatan, Mga.

  13a 2 Hari 24:18;Jer. 37:1.

 • 15 1 Nephi 5:146:1

  panagna nga gipamulong sa ba-ba ni bJeremias.

  14 Ug nahinabo nga ang akongamahan, si Lehi, nakakaplagusab sa mga apalid nga tumba-ga sa kasaysayan sa kagikanansa iyang mga amahan; busa si-ya nahibalo nga siya usa ka ka-liwat ni bJose; oo, gani si Josekinsa anak nga lalaki ni cJacob,nga dgibaligya ngadto sa Ehip-to, ug kinsa egitipigan sa kamotsa Ginoo, aron siya makapanali-pod sa iyang amahan, si Jacob,ug sa tanan niya nga panima-lay nga dili mamatay sa gutom.15 Ug sila usab agipalingka-

  was gikan sa pagkabihag ug gi-pagawas sa yuta sa Ehipto, samao gihapon nga Dios kinsananalipod kanila.16 Ug sa ingon niini ang akong

  amahan, si Lehi, nakakaplag sakasaysayan sa kagikanan saiyang mga amahan. Ug si Labanusab mao ang usa ka kaliwat niaJose, busa siya ug ang iyangmga amahan nakatipig sa mgatalaan.17 Ug karon sa diha nga ang

  akong amahan nakakita sa ta-nan niini nga mga butang, siyanapuno sa Espiritu, ug misugodsa pagpanagna mahitungod saiyang binhi18 Nga kining mga palid nga

  tumbaga modangat ngadto satanan nga mga kanasuran, mga

  kaliwatan, mga pinulongan, ugmga katawhan kinsa gikan saiyang binhi.

  19 Busa, siya miingon ngakining mga palid nga tumbagadili agayud mahanaw; ni silamapapas sa panahon. Ug siyananagna sa daghan nga mga bu-tang mahitungod sa iyang binhi.

  20 Ug nahinabo nga hangtudniini nga higayon ako ug angakong amahan naghupot sa mgasugo diin ang Ginoo misugo ka-namo.

  21 Ug kami nakakuha sa mgatalaan diin ang Ginoo misugokanamo, ug misiksik kanila ugnakakita nga sila maayo; oo,gani labi nga abililhon kanamo,nga sa ingon kami bmakapasu-nod sa mga sugo sa Ginoo ngad-to sa among mga anak.

  22 Busa, kini mao ang kaalamsa Ginoo nga kami modala kani-la uban kanamo, samtang kamimagpanaw sa kamingawan pa-ingon ngadto sa yuta sa saad.

  KAPITULO 6

  Si Nephi misulat sa mga butang saDiosAng kang Nephi nga tuyomao ang pagkabig sa mga tawo pag-paduol ngadto sa Dios ni Abrahamug maluwas. Mga 600592 b.c.

  Ug karon ako, si Nephi, dilimohatag sa kasaysayan sa ka-

  13b Esd. 1:1;Jer. 36:1732;1 Ne. 7:14; Hel. 8:20.

  14a 1 Ne. 3:3, 12.gk Tumbaga ngamga Palid.

  b 2 Ne. 3:4;Alma 10:3.

  gk Jose, Anak ngalalaki ni Jacob.

  c gk Jacob, Anak ngalalaki ni Isaac.

  d Gen. 37:2936.e Gen. 45:45.

  15a Ex. 13:1718;Amos 3:12;

  1 Ne. 17:2331;D&P 103:1618; 136:22.

  16a 1 Ne. 6:2.19a Alma 37:45.21a gk Kasulatan, Mga

  Ang bili sa mgakasulatan.

  b 2 Ne. 25:26.

 • 1 Nephi 6:27:2 16

  gikanan sa akong mga amahananiini nga bahin sa akong tala-an; ni bisan kanus-a nga pana-hon ako mohatag niini nga mgabpalid diin ako misulat; kay kinigihatag diha sa talaan nga giti-pigan sa akong camahan; busa,ako dili mosulat niini dinhi niininga buhat.2 Kay igo na alang kanako ang

  pag-ingon nga kami mga kali-wat ni aJose.

  3 Ug kini dili ko igsapayan ngaako modetalya sa paghatag ogusa ka hingpit nga asoy sa tanannga mga butang sa akong ama-han, kay kini dili mahisulat anii-ni nga mga palid, kay ako nag-tinguha og lun diin ako maka-sulat sa mga butang sa Dios.4 Kay ang kahingpitan sa

  akong tuyo mao nga ako untaamakakabig sa mga tawo sabpagpaduol ngadto sa Dios niAbraham, ug sa Dios ni Isaac,ug sa Dios ni Jacob, ug malu-was.5 Busa, ang mga butang nga

  amakapahimuot ngadto sa ka-libutan ako dili mosulat, apanang mga butang nga maka-pahimuot ngadto sa Dios ugngadto kanila kinsa dili sa kali-butan.6 Busa, ako mohatag og sugo

  ngadto sa akong binhi, nga si-la dili mopuno sa mga palidsa mga butang nga walay bilingadto sa mga katawhan.

  KAPITULO 7

  Mga anak ni Lehi mibalik sa Jeru-salem ug midani kang Ishmael ugsa iyang banay sa pagkuyog kanilasa ilang panawSi Laman ug anguban misukolSi Nephi miawhagsa iyang mga igsoon nga lalaki sapagbaton sa hugot nga pagtuo saGinooSila migapos kaniya sa pi-si ug milaraw sa pagpatay kaniyaSiya naluwas sa gahum sa hu-got nga pagtuoAng iyang igsoonnga mga lalaki nangayo og pasay-loSi Lehi ug ang iyang mga ka-uban mihalad og sakripisyo ug mgasinunog nga halad. Mga 600592b.c.

  Ug karon ako manghinaut ngakamo masayud, nga human angakong amahan, si Lehi, mita-pos sa iyang apagpanagna ma-hitungod sa iyang binhi, ug na-hinabo nga ang Ginoo namu-long ngadto kaniya pag-usab,nag-ingon nga dili angay alangkaniya, ni Lehi, nga siya mo-dala sa iyang banay ngadto sakamingawan nga mag-inusara;apan kinahanglan ang iyanganak nga mga lalaki magdalaog mga bbabaye aron cpanga-saw-on, aron sila magpasanayog binhi ngadto sa Ginoo didtosa yuta sa saad.

  2 Ug nahinabo nga ang Ginooamisugo kaniya nga ako, si Ne-phi, ug ang akong igsoon nga

  6 1a 2 Ne. 4:1415.b 1 Ne. 9:2.c 1 Ne. 1:1617;

  19:16.2a 1 Ne. 5:1416.3a Jacob 7:27;

  Jarom 1:2, 14;

  Omni 1:30.4a Juan 20:3031.

  Tan-awa sa ulohannga pahina saBasahon ni Mormon.

  b 2 Ne. 9:41, 45, 51.5a 1 Tes. 2:4;

  P. ni M. 1:4.7 1a 1 Ne. 5:1719.

  b 1 Ne. 16:7.c gk Kaminyoon,

  Pagminyo.2a 1 Ne. 16:78.

 • 17 1 Nephi 7:313

  mga lalaki kinahanglan moba-lik pag-usab ngadto sa yuta saJerusalem, ug modala kang Ish-mael ug sa iyang banay ngadtosa kamingawan.3 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

  phi, mibalik apag-usab uban saakong igsoon nga mga lalaki,milakaw ngadto sa kamingawanaron pag-adto sa Jerusalem.4 Ug nahinabo nga kami miad-

  to sa balay ni Ishmael, ug kaminakaangkon og maayo nga pag-tagad sa panan-aw ni Ishmael,nga sa ingon kami namulongngadto kaniya sa mga pulongsa Ginoo.5 Ug nahinabo nga ang Ginoo

  mipahumok sa kasingkasingni Ishmael, ug usab sa iyangbanay, nga sa ingon sila mipa-naw uban kanamo paingon sakamingawan ngadto sa tolda saamong amahan.6 Ug nahinabo nga samtang

  kami mipanaw sa kamingawan,tan-awa si Laman ug si Lemuel,ug duha sa anak nga mga baba-ye ni Ishmael, ug duha sa aanaknga mga lalaki ni Ishmael ugang ilang mga banay, misukolbatok kanamo; oo, batok kana-ko, Nephi, ug Sam, ug sa ilangamahan, Ishmael, ug sa iyangasawa, ug sa iyang lain nga tu-lo ka anak nga mga babaye.7 Ug nahinabo nga sa mao nga

  pagsukol, sila matinguhaon sapagbalik ngadto sa yuta saJerusalem.8 Ug karon ako, si Nephi, anag-

  subo tungod sa ka tig-a sa ilangmga kasingkasing, busa akonamulong ngadto kanila, nag-ingon, oo, bisan pa ngadto kangLaman ug kang Lemuel: Tan-awa kamo akong magulang ngamga lalaki, ug ngano nga kamotig-a kaayo sa inyong mga ka-singkasing, ug buta kaayo sainyong mga hunahuna, nga ka-mo nagkinahanglan nga ako,nga inyong manghud nga la-laki, magpahimangno kaninyo,oo, ug magbuhat og usa ka pa-nig-ingnan alang kaninyo?

  9 Ngano nga kamo dili mopa-talinghug ngadto sa pulong saGinoo?

  10 Ngano nga kamo anakali-mot nga kamo nakakita og usaka anghel sa Ginoo?

  11 Oo, ug ngano nga kamo na-kalimot sa mahinungdanonnga mga butang nga nahimo saGinoo alang kanato, sa apaglu-was kanato gikan sa mga kamotni Laban, ug usab nga kita ma-kakuha sa talaan?

  12 Oo, ug ngano nga kamo na-kalimot nga ang Ginoo maka-himo sa pagbuhat sa tanan ngamga abutang sumala sa iyangkabubut-on, alang sa mga ka-tawhan, kon kini mao nga silamogamit sa bhugot nga pagtuodiha kaniya? Busa, kita mag-matinud-anon ngadto kaniya.

  13 Ug kon kini mao nga kitamagmatinud-anon ngadto ka-niya, kita makapanag-iya saayuta sa saad; ug kamo masa-

  3a 1 Ne. 3:23.6a 2 Ne. 4:10.8a Alma 31:2;

  Moises 7:41.

  10a Deut. 4:9;1 Ne. 3:29; 4:3.

  11a 1 Ne. 4.12a 1 Ne. 17:50;

  Alma 26:12.b 1 Ne. 3:7; 15:11.

  13a 1 Ne. 2:20.gk Gisaad nga Yuta.

 • 1 Nephi 7:1420 18

  yud sa umaabut nga panahonnga ang pulong sa Ginoo matu-man mahitungod sa bpagkalag-lag sa Jerusalem; kay ang tanannga mga butang diin gipamu-long sa Ginoo mahitungod sapagkalaglag sa Jerusalem kina-hanglan matuman.14 Kay tan-awa, ang Espiritu

  sa Ginoo dili na magpabilinuban kanila; kay tan-awa, silaamisalikway sa mga propeta,ug si bJeremias gibalhug kanilasa bilanggoan. Ug sila mitingu-ha sa paghunos sa ckinabuhi saakong amahan, nga sa ingonsila mihingilin kaniya gikan sayuta.15 Karon tan-awa, ako moi-

  ngon nganha kaninyo nga konkamo mobalik sa Jerusalem ka-mo usab mangamatay uban ka-nila. Ug karon, kon kamo adu-nay kapilian, tungas kamo samao nga dapit, ug hinumdumiang mga pulong diin ako namu-long nganha kaninyo, nga konkamo mobalik kamo mangama-tay usab; kay sa ingon ang Espi-ritu sa Ginoo nagpugos kanakosa pagpamulong.16 Ug nahinabo nga sa diha

  nga ako, si Nephi, nakapamu-long na niini nga mga pulongngadto sa akong igsoon ngamga lalaki, sila nasuko kanako.Ug nahinabo nga sila midapatsa ilang mga kamot kanako,kay tan-awa, sila nasuko sa hila-bihan, ug amigapos kanako sa

  pisi, kay sila nagtinguha sa pag-hunos sa akong kinabuhi, ngasila unta mobiya kanako dihasa kamingawan aron lamyon samga mananap nga ihalas.

  17 Apan nahinabo nga akonag-ampo ngadto sa Ginoo,nag-ingon: O Ginoo, sumala saakong hugot nga pagtuo dihakanimo, luwasa ako gikan samga kamot sa akong igsoonnga mga lalaki; oo, gani hata-gan mo ako sa kusog nga akoamakabugto niini nga mga pisidiin ako gigapos.

  18 Ug nahinabo nga sa dihanga ako nakasulti niini ngamga pulong, tan-awa ang mgapisi nahubad gikan sa akongmga kamot ug mga tiil, ug akomibarug sa atubangan sa akongigsoon nga mga lalaki, ug na-kigsulti na usab kanila.

  19 Ug nahinabo nga nasukona usab sila kanako, ug mobak-yaw na unta sa ilang mga kamotngari kanako; apan tan-awa, usasa mga aanak nga babaye ni Ish-mael, oo, ug ang iyang inahan,ug usa sa mga anak nga lalakini Ishmael, mihangyo sa akongigsoon nga mga lalaki, nga saingon nahumok ang ilang mgakasingkasing; ug nasumpo angilang mga tinguha sa paghunossa akong kinabuhi.

  20 Ug nahinabo nga sila nag-masulub-on, tungod sa ilangpagkadautan, nga sa ingon silamiyukbo sa akong atubangan,

  13b 2 Hari 25:121;2 Ne. 6:8; 25:10;Omni 1:15;Hel. 8:2021.

  14a Ezeq. 5:6;1 Ne. 1:1820; 2:13.gk Pagsukol.

  b Jer. 37:1521.

  c 1 Ne. 2:1.16a 1 Ne. 18:1115.17a Alma 14:2628.19a 1 Ne. 16:7.

 • 19 1 Nephi 7:218:7

  ug mihangyo kanako nga akomopasaylo kanila sa butang ngasila mibuhat batok kanako.21 Ug nahinabo nga sa walay

  lipud-lipod ako amipasaylo ka-nila sa tanan nga sila nakabu-hat, ug ako miawhag kanila sapag-ampo sa Ginoo nga ilangDios alang sa kapasayloan. Ugnahinabo nga sila mibuhat nii-ni. Ug human sila mag-ampongadto sa Ginoo kami mipada-yon na usab sa among panawpadulong sa tolda sa amongamahan.22 Ug nahinabo nga kami mia-

  but sa tolda sa among amahan.Ug human niana ako ug angakong igsoon nga mga lalakiug ang banay ni Ishmael mia-but sa tolda sa among amahan,sila amipasalamat sa Ginoo ngailang Dios; ug sila mihalad ogbsakripisyo ug sinunog nga mgahalad ngadto kaniya.

  KAPITULO 8

  Si Lehi nakakita og usa ka panan-awon sa kahoy sa kinabuhiSiyamikaon sa bunga niini ug miti-nguha nga ang iyang banay mo-buhat sa ingonSiya nakakita ogusa ka gunitanan nga puthaw, usaka higpit ug pig-ot nga agianan,ug mga gabon sa kangitngit nganagtabon sa mga tawoSi Sariah,Nephi, ug si Sam mikaon sa bunga,apan si Laman ug si Lemuel midu-mili. Mga 600592 b.c.

  Ug nahinabo nga kami mipun-dok sa tanan nga matang sa mgabinhi, lakip ang matag matangsa lugas, ug usab ang mga bin-hi sa matag matang sa bunga.

  2 Ug nahinabo nga samtangang akong amahan mipabilindidto sa kamingawan siya na-mulong ngari kanamo, nag-ingon: Tan-awa, ako anagdamgoog usa ka damgo; o, sa lain ngapagkasulti, ako nakakita og usaka bpanan-awon.

  3 Ug tan-awa, tungod sa bu-tang diin ako nakakita, akomay katarungan nga maglipaydiha sa Ginoo tungod ni aNe-phi ug usab ni Sam; kay akomay katarungan nga magda-hum nga sila, ug usab ang ka-daghanan sa ilang mga kaliwat,maluwas.

  4 Apan tan-awa, aLaman ugLemuel, ako nahadlok sa hila-bihan tungod kaninyo; kay tan-awa, ako ingon og nakakita di-ha sa akong damgo, og usa kamangitngit ug awaaw nga ka-mingawan.

  5 Ug nahinabo nga ako nakaki-ta og usa ka tawo, ug siya nag-sul-ob og usa ka maputi ngaakupo; ug siya miduol ug miba-rug sa akong atubangan.

  6 Ug nahinabo nga siya na-mulong ngari kanako, ug nag-awhag kanako sa pagsunod ka-niya.

  7 Ug nahinabo nga samtangako misunod kaniya ako naka-

  21a gk Pasaylo.22a gk Mapasalamaton,

  Pagpasalamat,Pasalamat.

  b 1 Ne. 5:9.8 2a gk Damgo;

  Pagpadayag.b 1 Ne. 10:17.

  gk Panan-awon.3a 1 Ne. 8:1418.4a 1 Ne. 8:3536.5a JSK 1:3032.

 • 1 Nephi 8:819 20

  kita sa akong kaugalingon ngaako anaa sa usa ka mangitngitug awaaw nga dapit.8 Ug human ako makapanaw

  sulod sa daghan nga mga taknadiha sa kangitngit, ako misugodsa pag-ampo ngadto sa Ginoonga siya unta magbaton og aka-looy kanako, sumala sa kadakosa iyang malumo nga mga ka-looy.9 Ug nahinabo human ako

  mag-ampo ngadto sa Ginoo akonakakita og usa ka dako ug la-pad nga aumahan.10 Ug nahinabo nga ako naka-

  kita og usa ka akahoy, kansangbbunga madanihon sa paghimosa usa nga malipayon.11 Ug nahinabo nga ako mi-

  duol ngadto ug mikaon sa abu-nga niini; ug ako nakatagam-tam nga kini hilabihan ka tam-is, labaw pa sa tanan nga akosukad nakatilaw. Oo, ug akonakakita nga ang bunga niinibmaputi, molabaw sa tanan ngakaputi nga sukad ako nakakita.12 Ug sa diha nga ako mikaon

  sa bunga niini kini mipunosa akong kalag sa tuman ngaahingpit nga kalipay; busa, akobmitinguha nga ang akong ba-nay mokaon usab niini; kayako nasayud nga kini cmadani-hon labaw sa tanan nga mgabunga.13 Ug samtang ako milibut sa

  akong panan-aw, nga basin pa

  unta ako makakaplag usab saakong banay, ako nakakita ogusa ka asuba nga may tubig; ugkini nagdagayday, ug kini duolsa kahoy diin ako nagkaon sabunga.

  14 Ug ako mitan-aw sa pagpi-ho diin kini gikan; ug ako naka-kita sa tinubdan niini nga layo-layo og gamay; ug sa tinubdanniini ako nakakita sa inyonginahan nga si Sariah, ug ni Sam,ug ni Nephi; nga sila nagbarugingon og sila wala masayud asasila paingon.

  15 Ug nahinabo nga ako mi-tawag kanila; ug ako usab mi-ingon ngadto kanila uban samakusog nga tingog nga silakinahanglan moduol ngari ka-nako, ug mokaon sa bunga, di-in madanihon kaayo labaw satanan nga bunga.

  16 Ug nahinabo nga sila mi-duol ngari kanako ug mikaonusab sa bunga.

  17 Ug nahinabo nga ako mi-tinguha nga si Laman ug siLemuel moduol ug mokaonusab sa bunga; busa, ako mi-punting sa akong mga mata pa-ingon sa tinubdan sa suba, ngabasin pa unta ako makakitakanila.

  18 Ug nahinabo nga ako naka-kita kanila, apan sila adili mo-duol ngari kanako ug mokaonsa bunga.

  19 Ug ako nakakita og usa ka

  8a gk Kalooy,Maloloy-on.

  9a Mat. 13:38.10a Gen. 2:9;

  Pin. 2:7; 22:2;1 Ne. 11:4, 825.

  gk Kahoy saKinabuhi.

  b Alma 32:4143.11a Alma 5:34.

  b 1 Ne. 11:8.12a gk Hingpit nga

  Kalipay.b Alma 36:24.c 1 Ne. 15:36.

  13a 1 Ne. 12:1618;15:2629.

  18a 2 Ne. 5:2025.

 • 21 1 Nephi 8:2030agunitanan nga puthaw, ug ki-ni naglugway subay sa daplinsa suba, ug nagpaingon ngadtosa kahoy diin ako nagbarug.20 Ug ako usab nakakita og

  usa ka ahigpit ug pig-ot nga agi-anan, buyon sa gunitanan ngaputhaw, gani ngadto sa kahoydiin ako nagbarug; ug kini usabpaingon ngadto sa tinubdan sanag-ulbo nga tubig, ngadto sausa ka dako ug lapad nga buma-han, ingon nga kini usa ka kali-butan.21 Ug ako nakakita og dili ma-

  ihap nga mga pundok sa mgakatawhan, kadaghanan kanilamipadayon paingon ngadto saunahan, nga unta sila makaa-but sa adalan paingon ngadtosa kahoy diin ako nagbarug.22 Ug nahinabo nga sila mi-

  duol, ug misugod sa pagsubaysa dalan paingon sa kahoy.23 Ug nahinabo nga dihay mi-

  tungha nga usa ka agabon sakangitngit; oo, gani hilabihanka dako sa gabon sa kangitngit,hangtud nga sila kinsa misugodsa pagsubay sa agianan, nanga-wala sa ilang agianan, nga silanangasaag ug nangawala.24 Ug nahinabo nga ako naka-

  kita nga ang uban mipadayonpaingon sa unahan, ug sila mi-duol ug migunit sa tumoy sagunitanan nga puthaw; ug silamipadayon paingon sa una-

  han lahus sa gabon sa kangit-ngit, nanggunit sa gunitanannga puthaw, hangtud nga silamiabut ug mikaon sa abunga sakahoy.

  25 Ug human sila makakaonsa bunga sa kahoy sila mitan-aw sa palibut ingon ug sila ana-ngaulaw.

  26 Ug ako usab milibut saakong mga mata, ug nakakita,sa pikas nga daplin sa suba ngamay tubig, usa ka dako ug ala-pad nga gambalay; ug kini nag-barug ingon nga anaa sa ha-ngin, taas ibabaw sa yuta.

  27 Ug kini napuno sa mga ka-tawhan, mga tigulang ug mgabatan-on, mga lalaki ug mga ba-baye; ug ang matang sa ilangpanaput hilabihan kaanindot;ug ang ilang mga akinaiya ingonog nagbiay-biay ug nagtulisoksa ilang mga tudlo paingonngadto kanila kinsa miabut ugmikaon sa bunga.

  28 Ug human sila amakatilawsa bunga sila bnangaulaw, tu-ngod niadto nga nagbugal-bu-gal kanila; ug sila cnangahulogngadto sa gidili nga mga dalanug nangawala.

  29 Ug karon ako, si Nephi, dilimamulong sa atanan nga mgapulong sa akong amahan.

  30 Apan, aron mamubo angpagsulat, tan-awa, siya nakaki-ta sa uban nga pundok sa mga

  19a Sal. 2:9; Pin. 12:5;hjs, Pin. 19:15;1 Ne. 8:30; 11:25;15:2324.

  20a Mat. 7:14;2 Ne. 31:1720.

  b Mat. 13:38.21a gk Agianan.

  23a 1 Ne. 12:17; 15:24.24a 1 Ne. 8:1012.25a Roma 1:16;

  2 Tim. 1:8;Alma 46:21;Morm. 8:38.

  26a 1 Ne. 11:3536; 12:18.27a gk Garbo.

  28a 2 Ped. 2:1922.b Mar. 4:1420; 8:38;

  Luc. 8:1115;Juan 12:4243.

  c gk Hingpit ngaPagbiya.

  29a 1 Ne. 1:1617.

 • 1 Nephi 8:319:1 22

  katawhan nga mipadayon pai-ngon sa unahan; ug sila miabutug migunit sa tumoy sa aguni-tanan nga puthaw; ug sila mipa-dayon sa ilang agianan paingonsa unahan, nga sa kanunay nag-gunit sa gunitanan nga puthaw,hangtud nga sila miabut ug na-tumba ug mikaon sa bunga sakahoy.31 Ug siya usab nakakita og

  uban nga apundok sa mga ka-tawhan nga nagpangapkap sailang agianan ngadto sa dakoug lapad nga gambalay.32 Ug nahinabo nga daghan

  ang nangalumos sa kinahilad-man sa aulbo sa tubig; ug dag-han ang nawala sa iyang pa-nan-aw, nga nahisalaag sa kati-ngalahan nga mga dalan.33 Ug hilabihan ka daghan sa

  pundok sa mga katawhan ngamisulod ngadto sa katingala-han nga gambalay. Ug humansila makasulod ngadto niananga gambalay sila mitulisok sailang tudlo nga amabiay-biayonngari kanako ug ingon usab ni-adto nga mikaon sa bunga; apankami wala maminaw kanila.34 Kini mao ang mga pulong

  sa akong amahan: Ingon sa ka-daghan nga anaminaw kanila,hingpit nga mibiya.35 Ug si aLaman ug si Lemuel

  wala mokaon sa bunga, miingonang akong amahan.36 Ug nahinabo nga human

  ang akong amahan makapamu-long sa tanan nga mga pulong

  sa iyang damgo o panan-awon,nga daghan kaayo, siya miingonngari kanamo, tungod niini ngamga butang nga siya nakakitasa usa ka panan-awon, siya na-hadlok sa hilabihan alang kangLaman ug Lemuel; oo, siya na-hadlok nga basin pa unya og silaisalikway gikan sa atubangan saGinoo.

  37 Ug siya miawhag kanilainubanan sa tanan nga pagbatisa usa ka malumo nga aginika-nan, nga sila mopatalinghugngadto sa iyang mga pulong,nga tingali ang Ginoo magmalo-loy-on ngadto kanila, ug sila diliisalikway; oo, ang akong ama-han nagwali ngadto kanila.

  38 Ug human siya makawalingadto kanila, ug usab makapa-nagna ngadto kanila sa daghannga mga butang, siya mihang-yo kanila sa paghupot sa mgasugo sa Ginoo; ug siya mihu-nong sa pagsulti ngadto kanila.

  KAPITULO 9

  Si Nephi naghimo og duha ka hut-ong sa mga talaanAng matagusa gitawag og mga palid ni NephiAng mga dagko nga palid nag-langkob sa sekular nga kasaysayan;ang mga gagmay niini naghisgotsa sagrado nga mga butang. Mga600592 b.c.

  Ug tanan niini nga mga butangnakita sa akong amahan, ug na-dungog, ug namulong, samtang

  30a 1 Ne. 15:2324.31a Mat. 7:13.32a 1 Ne. 15:2629.33a gk Gukod,

  Pagpanggukod.34a Ex. 23:2.35a 1 Ne. 8:1718;

  2 Ne. 5:1924.

  37a gk Banay;Ginikanan, Mga.

 • 23 1 Nephi 9:26

  siya nagpuyo sa tolda, didto saawalog sa Lemuel, ug usab dag-han pa nga mahinungdanon ngamga butang nga dili ikasulat nii-ni nga mga palid.2 Ug karon, ingon nga ako na-

  mulong mahitungod niini ngamga palid, tan-awa sila dili maoang mga palid diin ako naghimosa usa ka hingpit nga asoy sa ka-saysayan sa akong mga kataw-han; kay ang mga apalid diinako naghimo og usa ka hingpitnga asoy sa akong mga kataw-han ako mihatag sa ngalan ngaNephi; busa, sila gitawag ogmga palid ni Nephi, sunod saakong kaugalingon nga ngalan;ug kini nga mga palid gitawagusab og mga palid ni Nephi.3 Bisan pa niana, ako nakada-

  wat og usa ka sugo gikan sa Gi-noo nga ako kinahanglan mag-himo niini nga mga palid, alangsa usa ka linain nga akatuyoannga adunay usa ka asoy ngamakulit sa bpagpangalagad saakong mga katawhan.4 Diha sa uban nga mga palid

  kinahanglan nga adunay ma-kulit nga asoy sa pagmando samga hari, ug sa mga gubat ugsa mga panagbingkil sa akongmga katawhan; busa kini ngamga palid alang sa daghan ngabahin sa pagpangalagad; ug angauban nga mga palid alang sadaghan nga bahin sa pagmandosa mga hari ug sa mga gubat ug

  sa mga panagbingkil sa akongmga katawhan.

  5 Busa, ang Ginoo nagsugokanako sa paghimo niini ngamga palid alang sa usa ka amaa-lamon nga katuyoan diha kani-ya, diin nga katuyoan ako walamasayud.

  6 Apan ang Ginoo anasayudsa tanan nga mga butang gikansa sinugdanan; busa, siya nag-andam og usa ka paagi sa pag-tuman sa iyang mga buhat tali-wala sa mga anak sa katawhan;kay tan-awa, siya aduna sa ta-nan nga bgahum sa pagtumansa tanan niya nga mga pulong.Ug sa ingon kini mao. Amen.

  KAPITULO 10

  Si Lehi mitagna nga ang mga Judeomabihag sa mga taga-Babelon Siya misulti sa pag-anhi taliwalasa mga Judeo sa usa ka Mesiyas, sausa ka Manluluwas, sa usa ka Ma-nunubosSi Lehi misulti usab sapag-anhi sa usa kinsa kinahanglanmobunyag sa Kordero sa DiosSiLehi misulti sa kamatayon ug sapagkabanhaw sa Mesiyas Siyamitandi sa pagkatibulaag ug pag-kapundok sa Israel ngadto sa usaka kahoy nga olibaSi Nephi na-mulong mahitungod sa Anak saDios, sa gasa sa Espiritu Santo,ug sa panginahanglan sa pagka-matarung. Mga 600592 b.c.

  9 1a 1 Ne. 2:46, 8, 1415;16:6.

  2a 1 Ne. 19:2, 4;Jacob 3:1314;P. ni M. 1:211;D&P 10:3840.gk Palid, Mga.

  3a D&P 3:19.b 1 Ne. 6:3.

  4a Jacob 1:24;P. ni M. 1:10.

  5a 1 Ne. 19:3;P. ni M. 1:7;Alma 37:2, 12, 14.

  6a 2 Ne. 9:20;D&P 38:2;Moises 1:6, 35.gk Nasayudsa Tanan.

  b Mat. 28:18.

 • 1 Nephi 10:19 24

  Ug karon ako, si Nephi, mo-padayon sa paghatag og usaka asoy diha aniini nga mga pa-lid sa akong mga kahimoan, ugsa akong pagmando ug pag-pangalagad; busa, sa pagpada-yon sa akong asoy, ako kina-hanglan gayud nga mamulongkalabut sa mga butang sa akongamahan, ug usab sa akong mgaigsoon.2 Kay tan-awa, human ang

  akong amahan makahimo ogpagtapos sa pagpamulong samga pulong sa iyang adamgo,ug usab sa pag-awhag kanilanga magmakugihon, siya na-mulong ngadto kanila mahitu-ngod sa mga Judeo3 Nga human sila malaglag,

  bisan kanang dako nga dakba-yan nga aJerusalem, ug daghanang bmadala nga bihag ngadtosa cBabelon, sumala sa kaugali-ngong tukma nga panahon saGinoo, sila dmahibalik pag-usab,oo, gani kuhaon gikan sa pagka-bihag; ug human sila makuhagikan sa pagkabihag sila ki-nahanglan makapanag-iya pag-usab sa yuta nga ilang kabilin.4 Oo, bisan aunom ka gatus ka

  mga tuig gikan sa panahon ngamibiya ang akong amahan saJerusalem, usa ka bpropeta ngaang Ginoong Dios mopasanay

  taliwala sa mga Judeo ganiusa ka cMesiyas, o, sa lain ngamga pulong, usa ka Manlulu-was sa kalibutan.

  5 Ug siya usab namulong ma-hitungod sa mga propeta, unsaka daghan sa anagpamatuod nii-ni nga mga butang, mahitungodniini nga Mesiyas, kang kinsasiya namulong, o kini nga Ma-nunubos sa kalibutan.

  6 Busa, ang tanan nga mga ka-tawhan anaa sa pagkahisalaagug sa apagkapukan nga kahim-tang, ug maingon sa hangtud,gawas kon sila modangop ngad-to niini nga Manunubos.

  7 Ug siya namulong usab ma-hitungod sa usa ka apropeta kin-sa moabut sa dili pa moabut angMesiyas, sa pag-andam sa agia-nan sa Ginoo

  8 Oo, gani siya moadto ug mo-singgit sa kamingawan: aAnda-ma ninyo ang agianan sa Ginoo,ug himoa ang iyang mga dalannga tul-id; kay adunay usa ngamagbarug taliwala kaninyo kin-sa kamo wala makaila; ug siyalabaw pa nga gamhanan kaykanako, kansang liston sa sapa-tos ako dili takus sa paghubad.Ug daghan ang gipamulong saakong amahan mahitungod ni-ini nga butang.

  9 Ug ang akong amahan mii-

  10 1a 1 Ne. 9:15; 19:16;Jacob 1:14.

  2a 1 Ne. 8.3a Est. 2:6; 2 Ne. 6:8;

  Hel. 8:2021.b 2 Ne. 25:10.

  gk Kronolohiya587 b.c.

  c Ezeq. 24:2;

  1 Ne. 1:13;Omni 1:15.

  d Jer. 29:10;2 Ne. 6:89.

  4a 1 Ne. 19:8;2 Ne. 25:19;3 Ne. 1:1.

  b 1 Ne. 22:2021.c gk Mesiyas.

  5a Jacob 7:11;Mosiah 13:33;Hel. 8:1924;3 Ne. 20:2324.

  6a gk Pagkapukan niAdan ug Eva.

  7a 1 Ne. 11:27;2 Ne. 31:4.

  8a Isa. 40:3; Mat. 3:13.

 • 25 1 Nephi 10:1016

  ngon nga siya kinahanglan mo-bunyag dinha sa aBethabara,unahan sa Jordan; ug siya usabmiingon nga siya kinahanglanbmobunyag uban sa tubig; ganisiya kinahanglan mobunyag saMesiyas uban sa tubig.10 Ug human siya makabun-

  yag sa Mesiyas uban sa tubig,siya kinahanglan motuo ug mo-pamatuod nga siya mibunyag saaKordero sa Dios, kinsa moku-ha sa mga sala sa kalibutan.11 Ug nahinabo human ang

  akong amahan makapamulongniini nga mga pulong siya na-mulong ngadto sa akong mgaigsoon mahitungod sa ebang-helyo diin kinahanglan isang-yaw taliwala sa mga Judeo, ugmahitungod usab sa apagkun-hod diha sa bpagkawalay pag-tuo sa mga Judeo. Ug humansila cmopatay sa Mesiyas, kin-sa moanhi, ug human siya ma-patay siya dmabanhaw gikansa mga patay, ug magpakita saiyang kaugalingon, pinaagi saeEspiritu Santo, ngadto sa mgaHentil.12 Oo, gani ang akong amahan

  namulong og daghan mahitu-ngod sa mga Hentil, ug usabmahitungod sa balay ni Israel,nga sila gayud itandi sama sausa ka kahoy nga aoliba, kan-sang mga sanga pagabalion ug

  bpagatibulaagon diha sa ibabawsa tibuok yuta.

  13 Busa, siya miingon ngakini gikinahanglan gayud ngakita maghiusa ngadto sa ayutasa saad, ngadto sa katumanansa pulong sa Ginoo, nga kitapagatibulaagon diha sa ibabawsa tibuok yuta.

  14 Ug human ang balay niIsrael pagatibulaagon sila kina-hanglan apagapundukon pag-usab; o, sa katapusan, humanmadawat sa mga bHentil angkahingpitan sa Ebanghelyo, angkinaiyanhon nga mga sanga sakahoy nga coliba, o ang mga sa-lin sa balay ni Israel, kinahang-lan isumbak, o moabut sa kasa-yuran sa tinuod nga Mesiyas,ang ilang Ginoo ug ang ilangManunubos.

  15 Ug human niini nga ma-tang sa pinulongan ang akongamahan nanagna ug namulongngadto sa akong mga igsoon,ug daghan pa usab nga mgabutang diin ako dili mosulat nii-ni nga basahon; kay ako nakasu-lat na og daghan kanila ingonnga angay alang kanako diha saakong auban nga basahon.

  16 Ug tanan niini nga mga bu-tang, diin ako namulong, nabu-hat na samtang ang akong ama-han nagpuyo sa tolda, didto sawalog sa Lemuel.

  9a Juan 1:28.b gk Juan Bautista.

  10a gk Kordero sa Dios.11a Jacob 4:1418.

  b Morm. 5:14.c gk Jesukristo;

  Paglansang dihasa krus.

  d gk Pagkabanhaw.e gk Espiritu Santo.

  12a Gen. 49:2226;1 Ne