ang basahon ni mormon ang doktrina ug mga pakigsaad ang perlas

 • View
  343

 • Download
  50

Embed Size (px)

Text of ang basahon ni mormon ang doktrina ug mga pakigsaad ang perlas

 • ANG BASAHON NI

  MORMON

  ANG DOKTRINA

  UG MGA PAKIGSAAD

  ANG PERLAS NGA

  LABING BILILHON

 • ANG

  Basahon ni MormonLAIN NGA TUGON NI JESUKRISTO

  ANG

  Doktrina ug mgaPakigsaad

  SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO

  SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

  ANG

  Perlas ngaLabing Bililhon

  GIMANTALA SA

  ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO

  SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

  DAKBAYAN SA SALT LAKE, TBA 1998

 • 1998, 2008 sa Intellectual Reserve, Inc.Tanang mga katungod gigahin

  Printed in the United States of America 7 /201119932008

  Translation of the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price

  Cebuano

 • MGA SULOD

  Ang Basahon ni Mormon

  Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

  Ang Perlas nga Labing Bililhon

  Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan

  Pasiuna

  Buyon sa Alpabeto nga Paglista sa mga Hilisgutan

  Mga Pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

  Mga Mapa ug Indeks sa mga Ngalan sa Dapit

  Mga Hulagway sa mga Dapit sa Kasulatan

 • MGA MINUBO UG MGA TIMAAN DIHASA GISULAT SA UBOS SA PAHINA

  UG SA GIYA NGADTO SA MGA KASULATAN

  Daang TugonGen. GenesisEx. ExodoLev. LeviticoNum. NumerosDeut. DeuteronomioJos. JosueMag. Mga

  MaghuhukomRuth Ruth1 Sam. 1 Samuel2 Sam. 2 Samuel1 Hari 1 Mga Hari2 Hari 2 Mga Hari1 Cron. 1 Mga

  Cronicas2 Cron. 2 Mga

  CronicasEsd. EsdrasNeh. NehemiasEst. EsterJob JobSal. Mga SalmoProv. Mga

  ProverbioEccl. EcclesiastesAwit Awit ni

  SolomonIsa. IsaiasJer. JeremiasLam. LamentacionesEzeq. EzequielDan. DanielOs. OseasJoel JoelAmos AmosAbd. AbdiasJon. JonasMiq. MiquiasNah. NahumHab. HabacucSof. SofoniasHag. HageoZac. ZacariasMal. Malaquias

  Bag-ong TugonMat. MateoMar. MarcosLuc. LucasJuan JuanBuh. Mga BuhatRoma Mga Taga-

  Roma1 Cor. 1 Mga Taga-

  Corinto2 Cor. 2 Mga Taga-

  CorintoGal. Mga Taga-

  GalaciaEfe. Mga Taga-

  EfesoFilip. Mga Taga-

  FiliposCol. Mga Taga-

  Colosas1 Tes. 1 Mga Taga-

  Tesalonica2 Tes. 2 Mga Taga-

  Tesalonica1 Tim. 1 Timoteo2 Tim. 2 TimoteoTito TitoFilem. FilemonHeb. Mga

  HebreohanonSan. Santiago1 Ped. 1 Pedro2 Ped. 2 Pedro1 Juan 1 Juan2 Juan 2 Juan3 Juan 3 JuanJud. JudasPin. Pinadayag

  Basahon ni Mormon1 Ne. 1 Nephi2 Ne. 2 NephiJacob JacobEnos EnosJarom JaromOmni OmniP. ni M. Mga Pulong ni

  MormonMosiah MosiahAlma AlmaHel. Helaman3 Ne. 3rd Nephi4 Ne. 4th NephiMorm. MormonEther EtherMoro. Moroni

  Doktrina ug MgaPakigsaadD&P Doktrina ug

  MgaPakigsaad

  OP 1 Opisyal ngaPamahayag 1

  OP 2 Opisyal ngaPamahayag 2

  Perlas nga LabingBililhonMoises MoisesAbr. AbrahamJS M Joseph

  Smith MateoJS K Joseph

  Smith Kasaysayan

  A sa HP Ang mgaArtikulo saHugot ngaPagtuo

  HJS Hubad niJoseph Smith

  GK Ang Giyangadto samga Kasulatan

  HEB Lain nga magamit nga hubad sa Hebreohanon.IE Usa ka pagpasabut sa mga panultihon ug malisud nga mga pagkasulti.O Ang pulong nga O nagpasabut nga lain nga magamit nga mga pulong

  mosunod aron sa pagtin-aw sa kahulugan sa kinaraan nga mga pulong.

 • ANG

  Basahonni

  MormonLAIN NGA

  TUGON

  NI

  JSUKRISTO

 • ANG

  Basahon ni MormonUSA KA ASOY NGA SINULAT PINAAGI

  SA KAMOT NI MORMON

  DIHA SA MGA PALID

  KINUHA GIKAN SA MGA PALID NI NEPHI

  Busa, kini mao ang usa ka minubo nga asoy sa talaan sa mga ka-tawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga LamaniteGisulat ngadtosa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel; ugingon man usab ngadto sa Judeo ug HentilSinulat pinaagi sa sugo,ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpadayagGisulat uggisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, aron unta sila dili malaglagMotunga pinaagi sa gasa ug sa gahum sa Dios ngadto sa paghubadniiniSinilyohan sa kamot ni Moroni, ug gitipigan ngadto sa Ginoo,motunga sa tukma nga higayon pinaagi sa HentilAng kahubaranniini pinaagi sa gasa sa Dios.

  Usa usab ka minubo nga asoy nga kinuha gikan sa Basahon niEther, nga mao ang usa ka talaan sa mga katawhan ni Jared, kinsanagkatibulaag sa diha nga gilibug sa Ginoo ang pinulongan sa mgakatawhan, samtang sila mitukod sa tore aron pagkab-ut sa langitDiin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel unsa ngamahinungdanon nga mga butang ang Ginoo mihimo alang sa ilangmga amahan; ug nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad sa Ginoo,ug nga aron sila dili ipahimulag sa kahangturanUg ingon usab sapagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao angKristo, ang Dios sa Kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingonngadto sa tanan nga mga nasudUg karon, kon adunay mga kasay-panan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghima-raut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walaylama sa hukmanan ni Kristo.

  Orihinal nga hubad gikan sa mga palidngadto sa Ingles

  pinaagi ni Joseph Smith, Jun.Unang Ingles nga edisyon gimantala didto

  sa Palmyra, New York, TBA, sa 1830

 • v

  PASIUNA

  Ang Basahon ni Mormon mao ang usa ka balaan nga kasulatannga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka talaan sa Dios sa iyang mgapakigdumala sa karaan nga mga lumulupyo sa mga America ug nag-lakip sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo.

  Ang basahon gisulat sa daghan nga karaan nga mga propeta pinaa-gi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag. Ang ilang mga pulong,gisulat diha sa mga palid nga bulawan, gikutlo ug gipamub-an pina-agi sa usa ka propeta nga tigsaysay nga ginganlan og Mormon. Angtalaan nag-asoy sa kaagi sa duha ka dagko nga buhilaman. Ang usamiabut gikan sa Jerusalem sa tuig 600 b.c., ug sa wala madugay naba-hin sa duha ka mga nasud, ang gibantug nga mga Nephite ug angmga Lamanite. Ang lain miabut nga labaw pa ka sayo sa diha nga angGinoo milibug sa mga pinulongan didto sa Tore sa Babel. Kini ngapundok gibantug nga mga Jaredite. Human sa mga kaliboan ka mgatuig, ang tanan nalaglag gawas sa mga Lamanite, ug sila mao angkauban sa mga kagikanan sa mga American Indian.

  Ang labing madaugon nga hitabo nga nahisulat diha sa Basahon niMormon mao ang kinaugalingon nga pagpangalagad sa GinoongJesukristo taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkaban-haw. Kini nagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, naglatidsa laraw sa kaluwasan, ug nagsulti sa mga tawo unsa ang kinahang-lan gayud nga ilang pagabuhaton aron maangkon ang kalinaw niininga kinabuhi ug ang kaluwasan sa kahangturan sa kinabuhi ngaumaabut.

  Human si Mormon makatapos sa iyang pagsulat, siya mihatag saasoy ngadto sa iyang anak nga si Moroni, kinsa midugang og pipilaka mga pulong sa iyang kaugalingon ug mitago sa mga palid didto sabungtod sa Cumorah. Sa Septyembre 21, 1823, ang mao nga Moroni,nga usa na ka mahimayaon, ug binanhaw nga tawo, mipakita ngadtokang Propeta Joseph Smith ug mipahimangno kaniya mahitungod sakaraan nga talaan ug sa gitakda nga kahubaran ngadto sa pinulo-ngan nga Ingles.

  Sa takda nga panahon ang mga palid gitugyan ngadto kang JosephSmith, kinsa mihubad kanila pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Angtalaan karon namantala na sa daghan nga mga pinulongan ingon ngabag-o ug dugang saksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa BuhingDios ug nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya ug mosunod samga balaod ug sa mga ordinansa sa iyang ebanghelyo mahimo ngamaluwas.

  Mahitungod niini nga mga talaan ang Propeta Joseph Smith mii-ngon: Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormonmao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ugang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol saDios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain ngabasahon.

 • vi

  Dugang sa kang Joseph Smith, ang Ginoo mihatag ngadto sa napu-log usa ka mga tawo sa pagtan-aw sa mga palid nga bulawan sa ilangkaugalingon ug mahimo nga talagsaon nga mga saksi sa kamatuoranug sa ka balaanon sa Basahon ni Mormon. Ang ilang sinulat nga mgapagpamatuod nalakip dinhi ingon nga Ang Pagpamatuod sa Tuloka mga Saksi ug Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi.

  Kami nagdapit sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa pagba-sa sa Basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasing-kasing sa mensahe nga gilakip niini, ug unya sa pagpangutana saDios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo kon ang basa-hon tinuod ba. Kadto kinsa mosunod niini nga pamaagi ug manga-muyo sa hugot nga pagtuo makaangkon og usa ka pagpamatuod saiyang kamatuoran ug pagkabalaanon pinaagi sa gahum sa EspirituSanto. (Tan-awa sa Moroni 10:35.)

  Kadto kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gi-kan sa Balaang Espiritu modangat usab sa kamatuoran pinaagi sasama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibu-tan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propetaniining katapusan nga mga adlaw, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristosa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoonga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam saikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.

 • vii

  ANG PAGPAMATUOD SA TULO KA MGA SAKSI

  Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mgakaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsakini nga buhat moabut: Nga kami, pinaagi sa grasya sa Dios ngaAmahan, ug sa atong Ginoong Jesukristo, nakakita sa mga palid nganaglakip niini nga talaan, diin mao ang talaan sa mga katawhan niNephi, ug usab sa mga Lamanite, ilang mga kaigsoonan, ug usab samga katawhan ni Jared, kinsa miabut gikan sa tore nga gipamulong.Ug kami usab nasayud nga sila gihubad pinaagi sa gasa ug gahum saDios, kay ang iyang tingog mipadayag niini ngari kanamo; busa kaminahibalo sa kasiguroan nga ang buhat tinuod. Ug kami usab magpa-matuod nga kami nakakita sa mga kinulit diin anaa sa mga palid; ugsila gipakita ngari kanamo pinaagi sa gahum sa Dios, ug dili sa tawo.Ug kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligd