Click here to load reader

Analyser av krisescenarioer 2019 - dsb.no · PDF fileDSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 5 DSBs Analyser av krisescenarioer (AKS)1 er en av fire trussel- og risikovurderinger som

  • View
    252

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Analyser av krisescenarioer 2019 - dsb.no · PDF fileDSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 5...

1 DSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019

Analyser avkrisescenarioer

2019

2 ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 DSB

ALVORLIGE HENDELSER SOM KAN RAMME NORGE

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2019ISBN: 978-82-7768-472-7 (PDF)Omslag og design: DinamoGrafisk produksjon: ETN Grafisk, Skien

3 DSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019

UVR: Orkan p kysten. Frya kommune, Trndelag.

FO

TO T

OR

E W

UTTU

DA

L /

SA

MF

OTO

4 ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 DSB4 NASJONALT RISIKOBILDE 2013 DSB4 ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 DSB

5 DSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019

DSBs Analyser av krisescenarioer (AKS)1 er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis rlig. De vrige utgis av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) primre ansvar er forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. PSTs rlige trusselvurdering omhandler forhold fortrinnsvis i Norge som kan pvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i det kommende ret. Blant disse er trusler fra statlige aktrer i form av utenlandske etterretningstjenester, deres aktuelle etterretningsml og tjenestenes operasjonsmnster i Norge. Vurderingene tar ogs for seg trusler fra ikke-statlige aktrer, og da srlig trusler om politisk motivert vold fra ekstreme grupper eller enkeltpersoner. Analysen har en tidshorisont p ett r, og utgis i frste kvartal.

Etterretningstjenestens (E-tjenesten) hovedoppgave er varsle om ytre trusler og sttte opp under utformingen av norsk sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk. Tjenesten utgir en rlig vurdering av forhold i utlandet og utenlandske trusler som har betydning for Norge og norske interesser. rets vurdering, "Fokus 2018", beskriver p overordnet niv aktuelle forhold og sikkerhetstrusler innen ulike land, regioner og temaer. Analysen har en tidshorisont p ett r og utgis i frste kvartal.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljet for IKT-sikkerhet. NSM utarbeider rlig en rapport om sikkerhetstilstanden innenfor sikkerhetslovens virkeomrde. I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur, skjermingsverdig informasjon og mennesker blir rammet av spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger. Analysen har en tidshorisont p ett r.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og srbarhet i samfunnet. DSB har utgitt risikoanalyser av scenarioer siden 2011. Analysene omhandler risiko knyttet til katastrofale hendelser som kan ramme det norske samfunnet og som vi br vre forberedt p mte. Analysene omfatter naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. De har en lengre tidshorisont enn de rlige vurderingene til de vrige tre etatene.

NASJONALE RISIKO- OG TRUSSELVURDERINGER

1 DSBs scenarioanalyser het t.o.m. 2016 "Nasjonalt risikobilde". F.o.m 2016 er navnet endret til "Krisescenarioer (rstall)ana-lyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge".

6 ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019 DSB

Direktrens betraktninger ................................................................................................................................................................... 9

Sammendrag ............................................................................................................................................................................................. 13

01 Hensikt og innhold ..................................................................................................................................................................... 19

02 Metodisk tilnrming til risiko ............................................................................................................................................. 25

03 Ekstremvr og flom ................................................................................................................................................................ 35

3.1 Scenario Storm i indre Oslofjord ............................................................................................................................. 38

3.2 Scenario Flom i Lgen og Glomma ......................................................................................................................... 44

3.3 Scenario Regnflom i by ................................................................................................................................................. 48

04 Skred ............................................................................................................................................................................................... 53

4.1 Scenario Fjellskred i knes ......................................................................................................................................... 56

4.2 Scenario Kvikkleireskred i by ..................................................................................................................................... 60

05 Smittsomme sykdommer ........................................................................................................................................................65

5.1 Scenario Pandemi i Norge ......................................................................................................................................... 68

5.2 Scenario Matbren smitte ......................................................................................................................................... 72

5.3 Scenario Sykdomsutbrudd med antibiotikaresistente bakterier ............................................................ 76

06 Skog- og utmarksbrann ......................................................................................................................................................... 81

6.1 Scenario Tre samtidige skogbranner ..................................................................................................................... 84

07 Romvr ........................................................................................................................................................................................... 89

7.1 Scenario Solstorm ........................................................................................................................................................... 92

08 Vulkansk aktivitet ..................................................................................................................................................................... 97

8.1 Scenario Langvarig vulkanutbrudd p Island ................................................................................................... 100

09 Jordskjelv .................................................................................................................................................................................... 107 9.1 Scenario Jordskjelv i by .............................................................................................................................................. 110

INNHOLD

7 DSB ANALYSER AV KRISESCENARIOER 2019

10 Kjemikalie- og eksplosivhendelser ................................................................................................................................. 117

10.1 Scenario Brann i oljehavn i by .............................................................................................................................. 120

10.2 Scenario Gassutslipp fra industrianlegg ........................................................................................................ 124

11 Atomulykker ............................................................................................................................................................................. 129

11.1 Scenario Atomulykke ................................................................................................................................................ 132

12 Offshoreulykker ....................................................................................................................................................................... 137

12.1 Scenario Olje- og gassutblsning ....................................................................................................................... 140

13 Transportulykker ................................................................................................................................................................... 145

13.1 Scenario Skipskollisjon p Vestlandskysten .................................................................................................. 150 13.2 Scenario Brann i tunnel ......................................................................................................................................... 154

14 Forsyningssvikt ....................................................................................................................................................................... 159

14.1 Scenario Langvarig strmrasjonering ............................................................................................................. 162

14.2 Scenario Global svikt i produksjonen av korn ...................................................................

Search related