Analiza stanja, proizvodnja i plasman - kupine, jagode, ameriku borovnicu, aroniju ... Organska proizvodnja) i jaanje kapaciteta Udru¾enja i Zadruga kao baze proizvodnje

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Analiza stanja, proizvodnja i plasman - kupine, jagode, ameriku borovnicu, aroniju ... Organska...

 • Analiza stanja,

  proizvodnja i plasman

  jagodiastog voa u BiH

  sa aspekta proizvoaa

 • Analiza stanja i kapaciteta proizvoaa

  jagodiastog voa u BiH- Koliko nas ima ?

  60.000 proizvoaa

  - Koliku povrinu obraujemo?

  3000 hektara

  - ta proizvodimo?

  Maline, kupine, jagode, ameriku borovnicu, aroniju

  - Tradicionalni proizvoaki rejoni:

  Bira; Zvornik, Bratunac, Srebrenica

  Podrinje: Rudo, Gorade, Foa

  - Novi rejoni proizvodnje maline:

  Zeniko-dobojski kanton, Unsko-sanski kanton, Sarajevski kanton, Srednjobosanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovako-neretvanski kanton

  ta smo najvie proizveli u 2016.g. i koliko?

  Maline 22.200 tona

 • Analiza stanja i kapaciteta

  proizvoaa jagodiastog voa u BiH

  Nekontrolisana ekspanzija malinarstva je najveim dijelom rezultat loe

  komunikacije unutar lanca proizvodnje.

  - Zasadi malina u posljednjih pet godina su rezultat trinih prilika,

  poljoprivrednih i socijalnih projekata, akteri u tome su :

  - Hladnjaari-rasadnici

  - Proizvoai (samoinicijativno)

  - Ministarstva sa Federalnog i Kantonalnog nivoa, Ministarstva RS

  - Razne Meunarodne organizacije UNDP, CARITAS, IFAD, USAID, World

  Vision i sl.

  Promjene na tritu zamrznute maline u 2016.g. su pokazale sve nedostatke

  u lancu proizvodnje maline.

 • Lanac vrijednosti proizvodnje jagodiastog

  voa sa aspekta proizvoaa

  Trite

  (hladnjaari)

  Proizvoa

  (Udruenja,

  Zadruge)

  Savjetodavci

  Drava

  Meunarodne

  organizacije

 • Problemi u proizvodnji i plasmanu maline u

  2017.godini

  1. Vremenske nepogode izuzetno niske temperature (januar, do -25), visoki

  snijeg i jak mraz (april);

  2. Najava niskih otkupnih cijena, ogranienog otkupa odreenih sorti malina i

  neredovna isplata od strane odreenog broja hladnjaara;

  3. Neujednaenost poticaja za ovu poljoprivrednu granu, sa entitetskih,

  kantonalnih i opinskih nivoa;

  4. Neusaglaen rad savjetodavaca agronoma, dodatno komplikuje

  proizvodnju;

  5. Slabi kapaciteti Udruenja i Zadruga proizvoaa, ne uje se glas

  proizvoaa.

 • Aktivnosti Saveza za 2017.godinu

  1. Saradnja sa Savjetodavnim slubama u cilju iznalaenja rjeenja za ujednaen i kordiniran

  rad sa poljoprivrednica, podrka uspostavljanju Mree savjetodvaca na nivou BiH.

  2. Aktivnosti na izgradnji partnerskih odnosa na fer osnovi izmeu proizvoaa i hladnjaara,

  potujui elementarne injenice, cijenu kotanja proizvodnje i prerade maline. Izrada

  predloga, koji e biti zajedniki stav, a upuen prema entitetskim ministarstvima, kako bi

  se izradio to kvaliteteniji plan poticaja ove poljoprivredne grane (strateka proizvodnja).

  3. Jaanje kapaciteta Udruenja i Zadruga, organizovanjem okruglih stolova, obilascima

  terena, uvezivanjem mree proizvoaa i otkupljivaa. Velika ekspanzija malinarstva i

  povean broj malinara je pred Udruenja postavio nove zahtjeve, Savez e raditi na

  pomaganju Udruenja organizovanjem obuka iz elementarnih vjetina za kvalitetan rad sa

  veom grupom lanova,

  4. Saradanja sa Meunarodnim organizacijama na projektima koji se odnose na

  proizvodnju jagodiastog voa. Akcenat na uvoenju standarda (GlobaLGAP, IP,

  Organska proizvodnja) i jaanje kapaciteta Udruenja i Zadruga kao baze proizvodnje.

  5. Uspostava blie saradnje sa slinim Savezima ili Asocijacijama iz okruenja, sa ciljem

  razmjene dobre prakse.

  Educiran i zadovoljan proizvoa je osnova uspjeha proizvodnje jagodiastog voa;

 • HVALA NA PANJI!