ANALITIČKA KEMIJA 2 - brod.sfsb. saracic/Poslijedipl/PREMAZI/iss-zak-ak2-1-predavanja...kemija otvorena znanost • vatra kao kemijski proces • otkrićebronceie bronce i čelika ... • analiza hrane • analiza stijenaanaliza stijena itd

Embed Size (px)

Text of ANALITIČKA KEMIJA 2 - brod.sfsb. saracic/Poslijedipl/PREMAZI/iss-zak-ak2-1-predavanja...kemija...

 • 1

  ANALITIKA KEMIJA 2ANALITIKA KEMIJA 2

  kd 3402kd 3402

  k.god. 2008/09.k.god. 2008/09.

  nositelj kolegija: nositelj kolegija: prof. dr. sc. Predrag Novakprof. dr. sc. Predrag Novak

  P. NovakV. Allegretti ivi, k. g. 2008/2009.

 • 2

  Obvezna literatura:

  LITERATURALITERATURA

  H. Naumer i W. Heller (ur.): Untersuchungsmethoden in der Chemie, Georg Thieme, Stuttgart 1986; (3. izd., Wiley-VCH, Weinheim, 2002).

  S R Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry 8 izd Thomson 2004S. R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 8. izd., Thomson, 2004.D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Osnove analitike kemije, prijevod: N.

  Kujundi, V. Allegretti ivi, A. ivkovi, kolska knjiga, Zagreb 1999.

  Dopunska literatura:

  H. Gnzler, I. H.-U. Gremlich: Uvod u infracrvenu spektroskopiju, prijevod: Z Mei G Baranovi kolska knjiga Zagreb 2006Z. Mei, G. Baranovi, kolska knjiga, Zagreb 2006.

  H. Fribolin: Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy, 2. izd., VCH, Weinheim 1993.

  E. de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry, 2. izd., Wiley, Chichester 2002.

  R. M. Silverstein, F. X. Webster: Spectrometric Identification of Organic Compounds, 6. izd., Wiley, New York 1998.

  D A Skoog J F Holler S R Crouch Principles of Instrumental Analysis 6D. A. Skoog, J. F. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6. izd., Thomson, Belmont, 2007.

 • 3

 • 4

  KEMIJA KAO RAZVOJNI PROCESKEMIJA KAO RAZVOJNI PROCES

  kemija otvorena znanost

  vatra kao kemijski proces otkrie bronce i elika otkrie bronce i elika alkemija jatrokemija flogistonska teorija atomska hipoteza atomska hipoteza

  egzaktna znanost kao temelj suvremene tehnike

  KEMIJAKEMIJAgruba shematska podjela:gruba shematska podjela:

  tvar (materija) reakcija afinitetnaelonaelo

  kemijske kemijske kemijskikemijske kemijske kemijskitvari reakcije afinitetistvarnoststvarnost

 • 5

  KEMIJSKE REAKCIJEKEMIJSKE REAKCIJE

  kvalitativnikvalitativni kvantitativnikvantitativnipristuppristup pristuppristup

  vrstevrste koliinakoliinatvari tvari

  k k k ktvarni energijski vremenski tvarna energijska vremenskapristup pristup pristup mjera mjera mjera

  reakcije reakcije reakcije(stehiometrija)

  jednostavne sloenereakcije reakcije

  izgradnja razgradnja pretvorba pregradnjatvari tvari tvari tvari

  sintezasinteza analizaanaliza

 • 6

  KEMIJSKE TVARIKEMIJSKE TVARI

  poimanje kakvoe poimanje koliinepoimanje kakvoe poimanje koliine

  kakvoa tvari koliina tvari

  jednostavne sloene tvari jednostavne sloene koliinej jtvari (smjese) koliine tvari(iste tvari, tvarivrste tvari)

  jednostavne sloene iste heterogene homogene koliine tvari najmanje mogueiste tvari tvari smjese smjese proizvoljne koliine tvari(kemijski (kemijski (mjeavine) veliineelementi) spojevi)

  atomi molekule ioni

  razina tvari razina koliinerazina estice

 • 7

  OD KLASINE ANALITIKE KEMIJE DO OD KLASINE ANALITIKE KEMIJE DO SUVREMENE ANALITIKESUVREMENE ANALITIKE

  18/19. st. 15 novih elemenata; cjevica za taljenje: vatra, plamen, toplina

  TOPLINSKA ENERGIJATOPLINSKA ENERGIJA

  poetak 19 st novo sredstvo analize: elektricitet elektrina struja poetak 19. st. novo sredstvo analize: elektricitet, elektrina struja

  ELEKTRINA ENERGIJAELEKTRINA ENERGIJA

  spoj ranije poznatih spoznaja spoj ranije poznatih spoznajaobojenje plamenarazluivanje bijelog svjetla na prizmi u spektralne boje

  R. W. Bunsen i G. R. Kirchhoff (1859.): spektralna analiza

  ENERGIJA ZRAENJAENERGIJA ZRAENJA

  proirenje spektralne analize na druga podruja elektromagnetskog spektrap j p g p j g g panaliza bez razaranja tvari

  VRSTA, KOLIINA, STRUKTURAVRSTA, KOLIINA, STRUKTURADINAMIKA; KINETIKADINAMIKA; KINETIKA (vremenska ovisnost)

 • 8

  Analitika kemijaAnalitika kemijaAnalitika kemijaAnalitika kemija

  OdjeljivanjeOdjeljivanjeDokazivanjeDokazivanjeOdreivanjeOdreivanje

  Sastojaka uzorka (analita)tvariOdreivanjeOdreivanje tvari

  Kvalitativna analiza Kvantitativna analiza

  Kemijski identitet (sastav)analita

  koliinaanalita

 • 9

  TO JE DANAS ANALITIKA???TO JE DANAS ANALITIKA???

  k t ih t k d bi j i f ij t i t i ukupnost svih postupaka za dobivanje informacija o tvarnim sustavima

  tvarni sustavitvarni sustavi (ne samo jednostavne nego i sloene tvari sustavi)smjesekemijski spojevikemijski spojevikemijski elementi

  analitike informacijeanalitike informacije veza sa signalomvrstakoliinastrukturavremenske promjene strukture

 • 10

  informacija je uvijek vezana uz signalsignal:materijalni aspekt podatka koji u sebi nosi znaenje (smisao)

  vezano uz stanja ili procese

  analitiki vani signalianalitiki vani signali jesu:promjena boje otopine ili plamena talozi (nastanak, boja, morfologija)temperaturne razlikenapon, otpor, strujaspektralne linijeapsorbancijaintenzitet emitiranog ili apsorbiranog svjetlaindeks loma

 • 11

  opis (ime) pojmaopis (ime) pojma sadraj pojmasadraj pojma

  ANALIZAANALIZA kemijska reakcija razlaganjakemijska reakcija razlaganja

  ANALITIKA KEMIJAANALITIKA KEMIJAkemijska reakcija razlaganja kemijska reakcija razlaganja i odvajanje smjesei odvajanje smjesei klasini kemijski dokazni postupaki klasini kemijski dokazni postupaki klasini kemijski dokazni postupaki klasini kemijski dokazni postupak

  kemijska reakcija razlaganjakemijska reakcija razlaganjai odvajanje smjesei odvajanje smjese

  ANALITIKAANALITIKA

  i odvajanje smjesei odvajanje smjesei klasini kemijski dokazni postupaki klasini kemijski dokazni postupaki instrumentni dokazni postupak, i instrumentni dokazni postupak,

  kao i postupci odreivanja strukture ikao i postupci odreivanja strukture ikao i postupci odreivanja strukture i kao i postupci odreivanja strukture i svojstavasvojstava

 • 12

  ANALIZA (A) ANALITIKA KEMIJA (B)ANALIZA (A) ANALITIKA KEMIJA (B) ANALITIKA (C)ANALITIKA (C)

  AA BB CC

 • 13

  ANALITIKI PROCES

  lt tlt tobjekt objekt

  istraivanjaistraivanjauzimanjeuzimanjeuzorkauzorka

  priprema priprema uzorkauzorka odreivanjeodreivanje

  interpretacijainterpretacija(prosudba)(prosudba)

  rezultat:rezultat:analitika analitika informacijainformacija

  ili mjerenjeili mjerenje(kvalitativno; (kvalitativno; kvantitativno)kvantitativno)

  analitiki postupakanalitiki postupak

  podatak informacijapodatak informacija

 • 14

  HIJERARHIJSKI RED ANALITIKIH OBJEKATAHIJERARHIJSKI RED ANALITIKIH OBJEKATA

  SMJESE NEKOLIKO FAZAVIIstijene, stanice

  FAZE I STRUKTURNI ELEMENTIkristalna reetka sekundarna, tercijarnal t lij li tid t kt

  VII

  VIelementarna elija polipeptidna struktura;

  lanac, heliks

  MAKROMOLEKULE(CaSiO ) (-CH CH -O-)V (CaSiO3)x, (-CH2CH2-O-)x

  MOLEKULEHCl, H2O, CH4

  IV

  FUNKCIONALNE SKUPINER-OH, R-NH2, SO42-

  ATOMI (ELEMENTI)

  III

  II ATOMI (ELEMENTI)Ca, Si, O, C, H

  IZOTOPI14C, 12C, 2H

  II

  IC, C, H

 • 15

  KRITERIJI KOJI ODREUJU KVALITETU REZULTATA ANALIZE:KRITERIJI KOJI ODREUJU KVALITETU REZULTATA ANALIZE:

  osjetljivostselektivnost (specifinost) selektivnost (specifinost)

  preciznost tonost

  i d t k ij granica detekcije granica odreivanja dinamiki raspon

 • 16

  PREGLED GLAVNIH ANALITIKIH METODAPREGLED GLAVNIH ANALITIKIH METODA

  ANALITIKI SIGNALANALITIKI SIGNAL ANALITIKA METODA ANALITIKA METODA TEMELJENA NA TOM SIGNALUTEMELJENA NA TOM SIGNALU

  emisija zraenjaemisija zraenja emisijska spektroskopija (Xemisijska spektroskopija (X--zrake, zrake, UV VIS elektronska)UV VIS elektronska)UV, VIS, elektronska), UV, VIS, elektronska), fluorescencija i fosforescencija (Xfluorescencija i fosforescencija (X--zrake, UV, VIS)zrake, UV, VIS)

  apsorpcija zraenjaapsorpcija zraenja spektrofotometrija (Xspektrofotometrija (X zrakezrakeapsorpcija zraenjaapsorpcija zraenja spektrofotometrija (Xspektrofotometrija (X--zrake, zrake, ultraljubiasta UV, vidljiva VIS, ultraljubiasta UV, vidljiva VIS, infracrvena IR), fotoakustina infracrvena IR), fotoakustina spektroskopija nuklearnaspektroskopija nuklearnaspektroskopija, nuklearna spektroskopija, nuklearna magnetska rezonancija NMR, magnetska rezonancija NMR, elektronska spinska rezonancija elektronska spinska rezonancija ESRESR

 • 17

  rasprenje zraenjarasprenje zraenja turbidimetrija, nefelometrija, turbidimetrija, nefelometrija, Ramanova spektroskopijaRamanova spektroskopijaRamanova spektroskopijaRamanova spektroskopija

  lom zraenjalom zraenja refraktometrija, interferometrijarefraktometrija, interferometrija

  ogib zraenjaogib zraenja XX--zrake, elektroni, neutronizrake, elektroni, neutroni

  zakretanje zraenjazakretanje zraenja polarimetrija, optika rotorska polarimetrija, optika rotorska di ij (ORD) i k l idi ij (ORD) i k l idisperzija (ORD), cirkularni disperzija (ORD), cirkularni dikroizam (CD)dikroizam (CD)

 • 18

  elektrini potencijalelektrini potencijal potenciometrija, potenciometrija, kronopotenciometrijakronopotenciometrijakronopotenciometrijakronopotenciometrija

  elektrini nabojelektrini naboj kulometrijakulometrija

  elektrina strujaelektrina struja polarografija amperometrijapolarografija amperometrijaelektrina strujaelektrina struja polarografija, amperometrija, polarografija, amperometrija,

  elektrini otporelektrini otpor konduktometrijakonduktometrija

  omjer mase i nabojaomjer mase i naboja masena spektrometrijamasena spektrometrijaomjer mase i nabojaomjer mase i naboja masena spektrometrijamasena spektrometrija

  brzina reakcijeb