20
åWO−DK³�«ò »UOž w� Ÿ—«uA�« v�≈ Êu�eM¹ d¹«d³20 W�dŠ u−²×Ú≤«dG ÈÿGh ô◊G …CGôdG ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ3: ﺍﻟﺜﻤﻦº 2011 ﻏﺸﺖ15 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ1432 ﺭﻣﻀﺎﻥ14 ﺍﻹﺛﻨﻴﻦº 1523 ﺍﻟﻌﺪﺩ:º ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ: ﺭﺷﻴﺪ ﻧﻴﻨﻲº ìÉÑ°üdG Iƒ¡b ™e WOÝUOÝ W�dF÷u?š  UÐeײ*« ¡U�M�« s� WŽuL−�  √b?Ð º ¡U�M�«5ÐWH�UM*«√b³� oOIײРoKF²ðË ¨W�œUŽËWŽËdA�UN½d³²F¹ sIKD¹ ¡U�½ bIŽ ¨‚UO��« «c¼ w�Ë ÆWK³I*« UÐU�²½ô« w� ‰Ułd�«Ë d¹“Ë l� ¡UI� åWH�UM*« WOÞ«dI1œ qł√ s�W�d(«ò sN�H½√ vKŽ ·bNÐ ¨√b³*« «c¼ —«d�≈ ÁU&« w� l�b�UÐ t²³�UD* ¨f�√ ‰Ë√ ¨WOKš«b�« Æå5�Lš 5�Lšò ”UÝ√ vKŽ 5�M'« 5Ð …«ËU�*« oOI% f¹dJð Ÿu{u*« «c¼ w� WOKš«b�« …—«“Ë vKŽ WM¼«d*« Ê√ bI²F½ ∫ôË√ ¨‚dD�« s� WI¹dDÐ ¨ UÐU�²½ô« vKŽ …—«“u�« Ác¼ ·«dý≈ —«dL²Ýô ‰öš s� …—«“u�« Ác¼ v�≈ »«eŠ_« UNNłuð w²�« «œUI²½ô« s� ržd�UÐ sKCH¹ wð«uK�« …u�M�« ¡ôR¼ UNO�≈ wL²Mð w²�«Ë ¨w{U*« »—U& Æ…dýU³� ‰Ë_« d¹“u�« W³ÞU� ‰bÐ WOKš«b�« d¹“Ë W³ÞU� ÂuO�« qš«œ ÕUHJÐ qÐ ¨W�Ëb�« s� W×M0 oIײð s� WH�UM*« WOC� ∫UO½UŁ »«eŠ_« UN²Ýd� WMOF� W�UIŁ dOOGð qł√ s� ÂUF�« Í√d�«Ë lL²−*« qF� œËœ— …u�M�« ¡ôR¼ —uB²ð nOJ� ¨UN�H½ WDK��« l� RÞ«u²Ð «cN� ÊuJOÝ w³KÝ dOŁQð Í√Ë ¨Ÿu{u*« «c¼ ÁU& wÐdG*« VšUM�« ‰b³� øwzU�M�« wÝUO�« qLF�« s� wÐdG*« sÞ«u*« n�u� vKŽ d�_« sÞd�M¹ Ê√ ¨ôË√ ¨sNOKŽ WOKš«b�« …—«“Ë v�≈ …u�M�« ¡ôR¼ tłu²ð Ê√ W�dF� s{u�¹ Ê√Ë ¨sN³�UD� WO�«bB0 tŽUM�ù ÂUF�« Í√d�« jÝË s� qN�« å‰UCM�«ò ‰bÐ UNO�≈ 5L²M¹ w²�« WOÝUO�« »«eŠ_« qš«œ W�d(« Ác¼ v�≈ UOL²M*« X½U� «–S� ¨åwÝUO�« l¹d�«ò bŽUI� qł√ s×−MOÝ nOJ� ¨sNЫeŠ√ qš«œ …bzU�« W�UI¦�« dOOGð w� sKA� bÊ√ u¼ d�_« w� dOD)« øÂUF�« Ÿ—UA�« Èu²� vKŽ U¼dOOGð wtM� U−C½ q�√ WOÝUO�« W³�M�« Ê√ «bž d³²FOÝ ÍœUF�« sÞ«u*« oŠË WOÞ«dI1b�« ‰uŠ »UD)« tO� wIðd¹ Íc�« X�u�« w� –≈ ¨dO¦JÐ Ê√ …dJHÐ »dG*« w� WOÝUO�« W³�M�« Y³A²ð ¨—UO²šô« w� sÞ«u*« ÷dHð Ê√ UNMJ1 W�Ëb�« Ê√Ë ¨UIŠ X�O�Ë W×M� w¼ WOÞ«dI1b�« WO�uB)« ”U?Ý√ vKŽ WMOF�  «—UO²š« wÐdG*« sÞ«u*« vKŽ ÆWO�M'« p?�Q?Ý√ ô ¨Ác??¼ wðULK� Ê√ Èu??Ý ≠U?N?ð√d?� «–≈≠ ·dŽ√ ô w?½_ °°w?� dHGð ULý√ ö³ł w?Ý«Ë√ nO� ô dOG� s−Ý w� ¨pK¦bOIÐ ö³J� ¨t¹u²×¹ œUJ¹ ÆtOLBF� s� oO{√ U½¡UH²�«Ë UMŽ „œuLŽ »UOž Ê≈ Íc?�« i�UG�« œ«u?�?�« …¡«d?I?Ð …dOš_« W×HB�« nB½ q²Š« dO¦J� ¨p� UMIAF� `{U� ÊUײ�« q�d¹ w?²?�« r?F?M?�« „—b??¹ ô U?M?ÆUN�«Ë“ WM×� ‚Ëc?¹ v²Š UNO� w� pA½ ô «c??¼Ë ¨œu?F?ð Âu??¹Ë WI¹dDÐ „œuLŽ V×MÝ ¨t�uBŠ …d� q?� tF�UD½ ·u?ÝË ¨q?L?ł√ q� Æ…d?� d?šü p?�– qFH½ UM½Q�Ë p²M×� d?�c?ð√ 5?Š r?�Q?ð√ ¨Âu??¹ UNO� tÐUA²ð W½«e½“ l� pðU½UF�Ë w� „d�cð√ ÆÆlÐd*« Ÿö{Q� ÂU¹_« ÆÆwðUOŠ v²ý n�«uTÞUý v?K?Ž n??�√ 5?Š „d?�c?ð√  öBš ÍbM¹ Ãu*« –«–—Ë d׳�« o�_« v�≈ w�dÞ qÝ—√ rŁ ÍdFý l� WOzU*« W�—e�« o½UF²ð YOŠ jG{√ 5Š „d?�c?ð√ ¨WOzUL�« wð—UOÝ w� s¹eM³�« WÝ«Ëœ vKŽ `?²?�√Ë ÆW?I?zU?� W?Žd?�?Ð l�bM²lLÝ_ U¼dš¬ sŽ lЗ_« c�«uM�« q� s?� wMFHBð w??¼Ë `?¹d?�« w� fKł√ 5Š „d�cð√ ¨ UN'« …d� q� Ãd??š√Ë ÍbŠu� w³²Jb¹—√ °ÆÆ¡Ëb¼ò ∫ÍœôË√ w� `O�_ XO³�« «u�e�e¹ Ê√ bFÐ åÆÆ√d?�√ Ê√ ¨UJ×{Ë U³F�Ë U−O−{Ë …ËUIý w� ë˓_« qO�ð√ 5Š „d�cð√ UCFÐ rNCFÐ rFD¹ dNA�« «c¼ ¨ «c¹c�  «d9 ≠Ê«–_« bFÐ≠ …—uÝ s� Ê˃dI¹ `¹Ë«d²�« bFÐ 5Š „d�cð√ °åÆÆÆrJ� qŠ√ò …dI³�« oAM²Ý√ ‚u??�??�« v???�≈ Ãd????š√ t�«uH�« dDFÐ w²z— ú�√Ë Á—U³ž UN½«u�QÐ eLGð w?²?�« W?ýËd?H?*« w� Ê˃b?³?O?� ¡U?M?Ðe?K?� W?M?ðU?H?�« 5Š „d?�c?ð√ ¨rNÐuOł f�% Íb�−Ð w?²?J?¹—√ w?� w?šd?²?Ý√ ¨j?G?{√Ë Âu??O??�« d??š¬ œËb??J??*« —«—“√ v?K?Ž ¨w??z«u??A??Ž q?J?A?Ð „d�cð√ ¨bFÐ s?Ž rJײ�« “UNł bMŽ wMCŠ w� wMЫ eHI¹ 5Š »UOž ‰u?Þ bFÐ XO³�« w?�u?šœ ‚uIý 3d??¹Ë w³Fð wMO�MOV(« …už— w� wM�dG¹Ë wzUMŽ 5Š „d�cð√ ¨…dOGB�« tðö³IÐ 5Ð ‰u????ł√Ë b??z«d??'« `?H?B?ð√ qL'« q?� `³BðË …b?L?Ž_« q?� ô U?N?½_ wL( gNMð 5�UJÝ p²ŽU−ýË ÍuI�« pLK� v�≈ v�dð nAJðË `CHð w?²?�« W?�—U?(« Æ5�uKE*«Ë o×K� dB²MðË pD³ž√ wMJ�Ë ÆÆr?�Q?ð√Ë „d?�c?ð√ w� ÊUC�— wCIð p½_ °°UC¹√ wCI¹ nO� ·dŽ√ U½√Ë ¨s−�« dNý Êu�uKE*«Ë ”uHM�« —U³ÍbMŽË ¨ÊU³CI�« nKš ÂuB�« wMð¡Uł  «u?M?Ý cML� ÆÆw?K?O?�œ …œUNý VKDð w�—UF� bŠ√ WłË“ …—«œ≈ v??�≈ U?N?F?�b?ð w??� ¨W?O?³?Þ WO�HM�« W�U(« Ê√ X³¦ð ¨s−�« gOF�« qLײð ô U?N?łËe?� ¨‰u?I?ð U??L??�Ë ¨t????½_ 5??łU??�??*« W�“√ Ë√ w³BŽ —UON½UÐ »UBOÝ XL�²Ð«Ë UNO�≈  dE½ ÆÆWO³K� WIHA�«Ë r�_«Ë nÝ_« W�U�²Ð« 5MEð q?¼Ë ∫UN� XK� ÆÆe−F�«Ë Íd³�≈ ¨WÞU�³�« ÁcNÐ d�_« Ê√ ÆÆw³�²Š«Ë Èd²�« t½√ h�A�« «c¼ WB�Ë ¨V²J�« …—U& tO� ”—ULO� «d−²s� ¨bOŠu�« t�“— —bB� w¼ w²�« t³�UÞ Íc?�« WDK��« Ê«u?Ž√ bŠ√ U*Ë Æ—«c?½≈ oÐUÝ ÊËbÐ ⁄«d�ùUÐ ¨WÐU−²Ýô« w?� w³ŠU� œœd??ð WOLÝ— W?I?O?ŁË d?¹Ëe?²?Ð t?L?N?ð« dNý …d??ž l?� s−�« t???ŽœË√Ë d?zU?'« r?J?(« c?H?½Ë ¨ÊU??C??�— U½ƒUC�Ë ô nO� ¨‚d³�« WŽd�Ð ¨ UDK��« »U??Ð v?K?Ž »u?K?B?� VOD¹ UL� UNÝUI� vKŽ tK ÒBHð Æ5�uKELK� u*« ÆÆU¼bFÐË ¨UN� w�Ë ÆÆt?Ð XOI²�« Ãdš Ê√ bFÐË ÆÆU�U9 nK²� ¡wý tðdE½ ¨h�A�« fH½ bF¹ r� h�ý ÆÆ5?B?�?ý —U??h�ýË ¨s−�« q³� U?ÂuO�« tFÆs−��« bFÐ U� ÊUC�— WÝ—b� s� …œUNý U¼ULOÝ ÈdðË ¨tO{U� sŽ ÁeO9 d��«Ë ¨UNK� tðUOŠ t?łË vKŽ fLš tL²š Íc�« tЗ »U²� u¼ WLIKÐ U½u²H� ÊU� Ê√ bFÐ ¨ «dUOÝ—Už dFAÐ U?F?�u?�Ë tAOŽ w½Už√ò t?M?¹Ë«Ëœ …¡«d??�Ë U?�—u?ÆÆå«bMÐ U¹—U�òË åd−H�« „UHD�« ¨bOý— U¹ ¨pÐd� ¨p�c� UO½b�« s� p³×� ÆÆp³×¹ t?½_ UN�uL¼Ë UNÞuOš pMŽ lD�Ë pB²š«Ë ¨UNHÝUHÝË UNKžUA�Ë 5ÐË ¨tÐU²� p�U�√ `²�Ë ¨t�HMWO½uJ�« ozUI(« Èd²Ý tO²�œ t�ö—u?½ s?� qNMðË ¨Èd?³?J?�« ×U?š UO�UŽ p?Ð oK×OÝ Íc??�« ¨V�uJ�« ×U?šË s−�« —«u?Ý√ ÆÊUJ*«Ë ÊU�e�« ×UšË qÐ t???łU?½Ë „b?Šu?� p??З ÂU??�√ n?—U²ÝQÐ oKFðË p?Žu?�œ iOHÐ tÐUÐ ÆÆpOMHł UO½b�« vKŽ o³Þ√Ë ÆÆÁ«Ë√ ÆÆt²OF� w� s−�« vKŠ√ UÆÆt²³×� w� W½«e½e�« `�√ U�Ë ﺳﺮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔÊQÐ lKD� —b?B?� s?� å¡U?�?*«ò XLKŽ º gOFð ¡UCO³�« —«b�« w� WOM�_« `�UB*« ¡U³½√ œË—Ë bFÐ Èu?B?� —UHM²Ý« W?�U?Š oA�« W¹dOš ¡ôe?½ s� œb?Ž Êu?� sŽ ¡UMŁ√ ¡«uÝ ¨wJK*« V�u*« VIF²� ÊËbF²�¹ w²�« WOKOK�« Ułd)« ¡UMŁ√ Ë√ UMOýb²�« ULK� UNÐ ÂuI¹ Ê√ ”œU�« bL×� pK*« œU²Ž« ÆÊUC�— w� WM¹b*« ÁcNÐ qŠ ¡ôe?M?�« ¡ôR??¼ iFÐ Ê√ U?½—b?B?� d??�–Ë rNKF� W??M??¹b??*« Ÿ—«u?????ý v?K?Ž «u???Ž“u???ð WO�dD�« UOI²K*« bŠ√ w� pK*« Êu�œUB¹ rN²M; «bŠ lCð qzUÝ— tLOK�ð ·bNÐ XFM²�« Ê√ bFÐ ¨W¹dO)« qš«œ rNK�UA�Ë W�ULŽ WK�UŽ h�ý w� WOK;« UDK�« —UBM�√ W¹“u� wM�(« w(« oA�« 5Ž ÆrN� qŠ œU−¹≈ wÍœUH²� W?O?M?�_«  U?�d?×?²?�« Ác??¼ w?ðQ?ðË ÷d²Ž« U�bMŽ ÂdBM*« ÊUC�— u¹—UMOÝ ¨W¹dO)« Ác¼ ¡ôe½ s� bŠ«Ë wJK*« V�u*« v�≈ ÂbIO� bFÐ ULO� t�UI²Ž« r²¹ Ê√ q³� Æ«c�U½ U�³Š dNAÐ tOKŽ rJ×¹Ë WLJ;« ¨d�_UÐ wMF*« Ê√ WOCI�« Ác¼ w� dO¦*«Ë b{ W¹UJý Âb� ¨s−��« s� tłËdš bFÐ W?O?zôu?�« W?O?zU?M?'« W?�d?H?�« w?� 5?D?ÐU?{ ¡«—Ë ·u�u�UÐ ULNLN²¹ –≈ ¨rÝôUÐ UL¼d�– XKOŠ√ w²�« W¹UJA�« w¼Ë ¨s−�« t�ušœ WOzUCI�« WÞdAK� WOMÞu�« W�dH�« vKŽ ÆUNO� oOIײ�« bBwÝ«d�« vHDB5−ÝrzUB� ULK ﺃﻳﺎﻡ110 ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥWOF¹dA²�« UÐU�²½ö�«bŽu�d³½u½ 11 œb׹ˉb'«wNM¹WOKš«b�«d¹“Ë ◊UÐd�« Íb$ ‰œUŽ »«e??Š_« lOLł ¡U?L?Ž“ t?O?�≈ w?Žb?²?Ý« ¡U?I?� w?d?¹“Ë ¨ÍËU?�d?A?�« VOD�« Íôu??� nA� ¨WOÝUO�« ¡«dłù bŽuL� ÂœUI�« d³½u½ 11 a¹—Uð sŽ ¨WOKš«b�« a¹—U²�« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ sJ� ¨»«uM�« fK− UÐU�²½« »«eŠ_« 5Ð o�«u²�« ‰uB×Ð UÞËdA� vI³¹ –≈ ¨UOzUN½ pKð W�Uš ¨WOÐU�²½ô« WOKLFK� …dÞR*« 5½«uI�« ‰uŠ »«eŠú� 5OLOEM²�« 5½u½UI�« wŽËdA0 WIKF²*« ¨¡UIK�«  dCŠ WOÐeŠ —œUB� ‰uI𠨻«uM�« fK−�Ë  UÐU�²½ô« bŽu� qI½ sŽ W{UF²Ýô« Ê√ v�≈ …dOA� t²K�√ 5�œUI�« d³½u½ v�≈ dÐu²�√ s� ôË«b²� ÊU� UL� ¨WOÐU�²½ô« `z«uK�« WFł«d0 oKF²ð WO½u½U� U¼«d�≈ ÆU�u¹ 53 …b� W¹—«œù« U¼dÞU� ÷dHð w²�« ¨WOKš«b�« d¹“Ë nA� bI� ¨WOÐe(« —œUB*« V�ŠË ¡U�� s� …dýUF�« WŽU�« s� dL²Ý« Íc�« ¡UIK�« ‰öš ÕU³� s� …bŠ«u�« WŽU�« œËbŠ v�≈ X³�« f�√ ‰Ë√ w²�« ¨—U�O�« n�U% »«e??Š√ t²FÞU�Ë ¨b??Š_« f?�√ o�«uð ‰uBŠ ¨WOKš«b�«  «¡UI� WFÞUI�  —U²š« wŽËdA� ’uB�Ð ¨UNðUM¹uKð nK²�0 »«eŠ_« 5Ð `?z«u?K?�« W?F?ł«d?�Ë W?E?Šö?*U?Ð 5IKF²*« 5?½u?½U?I?�« ÊU*d³�« vKŽ ULN²�UŠ≈ r²ð Ê√ dE²M¹ s¹cK�« ¨WOÐU�²½ô« ‰öš ULNOKŽ W�œUB*« r²ð Ê√ vKŽ Ÿu³Ý_« «c¼ d×Ð a¹—Uð bFÐ UOLÝ— œb×¹ r� w²�« ¨WOzUM¦²Ýô« …—Ëb?�« WO³Kž√ ¨»«eŠ_« 5Ð ·ö²šô« ‰«e¹ ô ULO� ÆUNŠU²²�« w½u½U� wŽËdA� ÊQAÐ n�u*« bOÝ u¼ ¨W{—UF�Ë —œU?B?*« v?�≈ «œU?M?²?Ý«Ë Æ»«u?M?�« fK−�Ë »«e???Š_« s¹U³ð œu?łu?Ð s?¹d?{U?(« d?¹“u?�« d?³?š√ bI� ¨U?N?ð«– »«e?Š√ q?š«œ v²Š »«uM�« fK−� Êu½U� ’uB�Ð W³²F�« ¨v�Ë_« Wł—b�UÐ ¨h�¹ ULO� ¨WO�uJ(« WO³Kž_« ÍËU�dA�« `¹dBð Ê√ v�≈ …dOA� ¨WOMÞu�« W×zö�«Ë —U?Ł√ »«e??Š_« Êu?½U?� ÊQAÐ UIKD� UI�«uð „UM¼ ÊQ?Ð s� WŽuL−� Ê√ —U³²Ž« vKŽ »«e?Š_« s� œbŽ WEOHŠ ¨¡UB�ù« s� UŽu½ qJAðË ¨‰UJý≈ j×� X�«“ U� œuM³�« Èdð Íc�« »«eŠ_« œU%«Ë q¹uL²�« Èu²� vKŽ W�Uš »«eŠ_« œU%ô UOÝUOÝ U�eO½UJO� »«eŠ_« iFÐ tOÆWMIK³�« dý w�öðË © 04 ’®WL²ð WLONMÐË »öž wŽb²�¹ WOLM²�«Ë W�«bF�« WO�½dH�« ◊uD�K� «—ô åX¹uHðò WOC�wÊœu*« f¹—œ≈ Íôu� fK−0 WOLM²�«Ë W�«bF�« o¹d� tłu¹ Ê√ dE²M¹ »öž .d� s�q�v�≈ ¡UŽb²Ý« ¨WK³I*« ÂU¹_« w� ¨»«uM�« ÂUF�« d¹b*« ¨WLONMÐ f??¹—œ≈Ë ¨eON−²�«Ë qIM�« d?¹“Ë vKŽ «—U�H²Ý« .bI²� ¨WOÐdG*« WOJK*« ◊uD)« W�dAW�uJ(« ÂeŽ ‰uŠ ÂU¹√ cM� ÃËdð w²�« ¡U³½_« WOHKš ÆW�dA�« WBŠ s� WzU*« w30 X¹uHð tMŽ XKI½ WLONMÐ f¹—œ≈ s� W³¹d� —œUB� X½U�Ë s� WzU*« w30 ë—œ≈ h�ð w²�« WOMI²�« U³Oðd²�« Ê≈ò jI�l{u�«ÃU²×¹Ë WK�UJ²� W�—u³�« w� å«—ôò ‰ULÝ√— ÊU� Íc�« ¨WLONMÐ b�√Ë ÆVÝUM*« ·dE�« åœUOD�«ò v�≈ Ÿu³Ý_« d×Ð w� »«uM�« fK−0 bIŽ ¡UI� w� Àbײ¹ XIKð WOÐdG*« W�uJ(«ò Ê√ ¨å’U)«ò?Ð n � ÔË ¨w{U*« wÐdF�« ZOK)« s� Ê«dODK� U�dý …bŽ s� ÷ËdŽ …bŽ ◊uD)« W�dý —UO²š« r²¹ Ê√ U׳d� ¨åU�½d�s� «c�Ë Ê«dOD�« WOF{Ë rNHð v�≈ »d�√ UN½√ rJ×Ðò ¨WO�½dH�« UO�UŠ »uKD*« Ê≈ò WLONMÐ ‰U??�Ë Æå»d?G?*U?Ð Íu??'« UN²OF{Ë 5�% u¼ WOMÞu�« W�dA�« v?�≈ W³�M�UÐ ÆåwŽUL²łô« rK��« vKŽ ÿUH(«Ë WO�U*« WM' fOz— VzU½ ¨nO�uÐ VO$ bL×� »dG²Ý«Ë t�Ë«bð r²¹ U� ¨»«u?M?�« fK−�w� œUB²�ô«Ë WO�U*« fK−� w� åU�Ušò ¡UI� WLONMÐ f¹—œ≈ bIŽ ’uB�Ð qIF¹nO�ò∫å¡U�*«òUN²I²Ý« U×¹dBðw�‰U�˨»«uM�« UM½√ bO�Q�d�_« W×� X²³Ł «–≈Ë ¨UMLKŽ ÊËœ d�_« r²¹ Ê√ WÐU¦0 ÊuJOÝ d�_« Ê_ ¨oOI% WM' ¡UA½≈ v�≈ uŽbMÝ  uJ��« ‰«u??Š_« s� ‰U×Ð sJ1 ôË WO�¹—Uð W�eN”UÝ√ vKŽ W¹dD�*« UO�ü« qOFHð v�≈ uŽbMÝË ¨UNMŽ WM�UJ�« ·«b¼_«Ë ¡UIK�« «c¼ ¡«—Ë ÊuHI¹ s2 oIײ½ Ê√ WOLM²�«Ë W�«bF�« o¹d� VOOGð «—d³� UÝUÝ√Ë ¨Á¡«—Ë U½Q� ¨qJA�« «cNÐ d�_« r²¹ Ê√ VFB¹ t½√ b�ƒ√ sJ� ¨tMŽ q¦0 rKŽ vKŽ Êu�√ Ê√ ÷ËdH�Ë fK−*« V²J� w� uCŽ ¨«œb−� ¨‘UIM�« …œuŽ tð«– —bB*« n�¹ r�Ë Æå¡UIK�« «c¼ Ê√ò bF³²Ý« tMJ� ¨ÂU¹√ WFCÐ q³� Ÿu{u*« ’uB�Ð »eŠ …uŽœ r²ð ô√ bF³²Ý« ULK¦� ¨åÍdÝò qJAÐ d�_« r²¹ Æå«cN� ¡UI� v�≈ WOLM²�«Ë W�«bF�« © 04 ’®WL²ð ”U� ÂUFOM�«Ë s�( 42 w�«uŠ dLF�« s� WG�U³�« ¨åWO�—ò  “U²ł« lłË Âu¹ ¨X³��« f�√ ‰Ë√ ¨UNłË“ WI�— ¨WMÝ v×1 Ê√ ÊuM��« d� vKŽ VFBOÝ åUO�¹—Uðò vKŽ …bO��« Ác¼ ‰UL¼ù« åd³ł√ò bI� ÆULNðd�«– sWŽU��« vKŽ åÂUF�« Ÿ—UA�«ò w� UNðœu�u� l{Ë X³��« f?�√ ‰Ë√ ÕU³�s� nBM�«Ë …dýUF�« w� W×B�« …—«“u� wLOK�ù« vHA²�*« s� »dI�UÐ q³Š lD� WOKLŽ vKŽ UN� WIO�— X�dý√ ULO� ¨”U� 5MÞ«u*WOzUIKð  UłU−²Š«jÝË ¨…œu�uLK�…d�« «u�U� Èdš√ åb ¼UAÓ �ò s� «u�d³ðË åbNA*«ò «uM¹UŽ s¹c�« v{d*UÐ å·UH�²Ýô«ò u¼ d³�_« UN½«uMŽ Ê≈ Íc?�«Ë ¨W?N?'«  UOHA²�d³�√ b?Š√ ÊËbBI¹ WOLOK�ù« 5²OÐËbM*« s� qdI� t²¹UMÐ sC²% ÊU²K�« ÊU²OÐËbM*« UL¼Ë ¨W×B�« …—«“u� W¹uN'«Ë ÊuL²M¹ Êu�ËR� ULN½ËRý dOÐbð vKŽ ·dA¹ wL²Mð Íc?�« t�H½ »e?(« ¨‰öI²Ýô« »e?Š v?�≈ ÆËœUÐ WMOLÝU¹ ¨W×B�« …d¹“Ë tO�≈ ¨åw�—u³�« —«Ëœò?Ð sDIð w²�«¨åWO�—ò X½U�Ë ‰U?−?*U?Ð ‚U????(ù« Y?¹b?Š w×OH� —«Ëœ u??¼Ë w� …œôu???�« l?łu?Ð X?�?Š√ b?� ¨”U?H?� Íd?C?(« U2 ¨X?³?�?�« f??�√ ‰Ë√ ÕU?³?� s?� dJ³� X??�Ë w� …œôuK� —«œ v�≈ UN²I�«d�v�≈ UN²KzUŽ dD{« e�d*« «c?¼ sJ� ¨W¹ËdI�« ¨åVOD�« œôË√ò WŽULł Íu�b�« UNDG{ ŸUHð—« Ê√ —d³0 UN�U³I²Ý« i�— s�(« wF�U'« vHA²�*« v?�≈ UNKI½ ÂeK²�¹ dšQð sJ� ¨e�d*« «c¼ v�≈ UN²KzUŽ XKI²½«Ë Æw½U¦�« v�≈ UN²I�«d�v�≈ UNłË“ l�œ UN²�UŠ w� dEM�« «c¼ w� …œôu??�« e�d� w?�Ë ÆwLOK�ù« vHA²�*« …œôuK� œb;« X�u�« Ê√ WKzUF�« d ³š Ô √ vHA²�*« UNł«dš≈ …d?Ý_« s� ¡U³Þ_« VKÞË bFÐ s×¹ r� ×Uš v�Ë_« UNð«uDš XDš Ê≈ U�Ë ¨¡UCH�« sv�≈ UN�Ušœ≈ bOŽ√Ë œUŠ lłuÐ X�Š√ v²Š W¹UM³�« Ê√ ¨b¹bł s� ¨WKzUF�« «Ëd³š√ ¡U³Þ_« sJ� ¨e�d*« …œôu�« X�Ë Ê√ åX³Ł√ò …bO�« h×� Ê_ ¨«Ë—œUG¹ …d*« Ác¼ e�d*« «c¼  —œUž Ê≈ U�Ë ÆÔbFÐ qB¹ rÂUF�« ¡UCH�« wå”u?K?'«ò vKŽ  d³ł√ v²Š  «dAF�« ÂU�√ bNA*« l�Ë «c¼ ÆUNðœu�u� l{uWOzUIKð  UłU−²Š« «uL Ò E½ s¹c�« 5MÞ«u*« sb�Ë ÆWO�uLF�«  UOHA²�*« qš«œ ‰UL¼ù« W½«œù v�≈ W×B�« …—«“u???� wLOK�ù« ‰ËR?�?*« d?D?{« 5�(«® o?ÐU?Ý ÍœU??%« —UA²�0 W½UF²Ýô« e�d*« v?�≈ UN�Ušœ≈ ÈËb−Ð WKzUF�« ŸUM�ù ©ö?Ž Æw×B�« UNF{uÐ å¡UM²Žô«ò?� o?ÐU?�?�« ÍœU?????%ô« —U?A?²?�?*« «c???¼ ‰U????�Ë e�dw� ‰UL¼ù« s�  ôU?Š s¹UŽ t?½≈ å¡U�*«ò?Ê√ UHOC� ¨wLOK�ù« vHA²�*« q??š«œ …œôu???�« «uF{Ë b� ÀœU(« «uM¹UŽ s¹c�« œuNA�« s� «œbŽ  —d?� U?� «–≈ WKzUF�« Ác?¼ …—U??ý≈ s?¼— rN�H½√ vHA²�*« «c¼ w�ËR� b{ WOzUC� ÈuŽœ l�— s� w½UF¹ t?½√ vKŽ «œU?N?A?�« q?� l?L? Ô& Íc??�« w� wF�U'« vHA²�*« Àb?Š√ U�bFÐ å‰U?L?¼ù«ò U�HM²� ÊuJ¹ Ê√ sJL*« s� ÊU?� X?�Ë w� ¨”U?� jG{ s� w½UF¹ Íc�« ¨wF�U'« vHA²�LKÎ U ÒLN Ô� ÆdO³� ”UHÐ vHA²��s�»dI�UÐ ÂUF�« Ÿ—UA�« w� U¼œu�u� lCð …bOÝ ¡U�*« ‰Ë√ ¡U�� ¨”U� w� d¹«d³� 20 W�dŠ Xłdš W½uJ� v�Ë_« ¨5²�dH²� 5ðdO�w� ¨X³�« f�√ ¨ÊU�Šù«Ë ‰bF�« WŽULłË wÞ«dI1b�« ZNM�« s� lzUÐ ¨w½uMJ�« bOLŠ ÕË— vKŽ rŠd²�«  —U²š« XF�—Ë ¨ÊU�dÐ WM¹b�w�t�H½ ‚dŠ√ Íc�« e³)« ÈQð—« ULO� ¨WAOF*« ¡öžË œU�H�« b{  «—UFý f�√ ¡U� Èdš√ …dO�w� ÃËd)« åÊuKI²�*«ò «Ë—U²š«Ë ¨WOMÞË …dO�� UN½≈ UNMŽ «u�U� ¨b?Š_« ¨w½uMJ�« bOLŠ vKŽ årŠd²�«ò Ê«uMŽ r¼—ËbÐ UN� Æ”U?� WM¹bw?� t?Ý√— jI�w?� tM�œ - Íc?�« WOłU−²Šô«  «dO�*« Ác¼ w� ÁU³²½ö� U²�ô ÊU�Ë »UOž d¹«d³� 20 W�dŠ u−²×� t½uL�¹ U� »UOž Æ—u²ÝbK� s¹b¹R*« v�≈ …—Uý≈ w� ¨åWO−DK³�«ò ‚uI( W?O?Ðd?G?*« WOFL'« Ÿd??� d?I?� ÊU??�Ë ¨w?{U?*« X?³?�?�« ¡U?�?� ¨s?C?²?Š« b??� ÊU??�??½ù« WŽuL−*« ÃËdš l� s�«e²�UÐ å5KI²�*«ò?� …Ëb½ ‰b??F??�«Ë w??Þ«d??I??1b??�« Z?N?M?�« v?K?Ž W?Ðu?�?;« Ác¼ XL²²š«Ë ÆÃU−²Šö� Ÿ—UA�« v�≈ ÊU�Šù«Ë ¡ôR¼ tO� sKŽ√ d¹dIð —«b?�S?Ð UN�UGý√ …Ëb?M?�« qš«œ w½U¦�« ·dD�« l� ◊U³ð—ô« p� sŽ ÊuKI²�*« ‰bF�«Ë wÞ«dI1b�« ZNM�« s�ö� 5LN²� ¨W�d(« ÊU�Ë ÆW?�d?(« vKŽ »u?�d?�« W�ËU×0 ÊU?�?Šù«Ë d³Ž  U�UNðô« ôœU³ð b� oÐUÝ X�Ë w� ÊU�dD�« ÊU�Šù«Ë ‰bF�« WŽULł XLNð« –≈ ¨W¹—U½  U½UOÐ å5¼u³A*«ò ’U�ý_UÐ 5KI²�*« ¡ôR?¼ iFÐ ÆåWO−DK³�«ò?Ð WŽUL'« —UB½√ ¡ôR¼ n�ËË ¨wÝU��« bL×� s¹UŽ ¨WK� Í– Ÿu{u�w�Ë ¡U�� ¨b?Šu?*« w?�«d?²?ýô« »e??(« w?� ÍœU?O?I?�« »U?�√ Íc??�« Ÿb?B?²?�« d¼UE� ¨w?{U?*« WFL'«  UMŠUDð V³�Ð ”U� WM¹b�w� d¹«d³� 20 W�dŠ WŽULł —UB½√Ë ¨WNł s� ¨å5KI²�*«ò 5Ð WOKš«œ WNł s� ¨wÞ«dI1b�« ZNM�«Ë ÊU?�?Šù«Ë ‰bF�« …Ëb?½ w?� Àbײ¹ w?ÝU?�?�« ÊU?� ULMO³� ÆÈd??š√ UNF�«Ë ‰u??Š W?�d?(« Ác??¼ r??Žœ fK−� UNLE½ iFÐ qšœ ¨»U³AK� w�Ëb�« ÂuO�« W³ÝUM0 UN�U�¬Ë pÐUAð w� åZNM�«Ë ‰bF�« òË åÊuKI²�*«ò 5�dD�« s� d¦�_ n�u²�« v�≈ wÝU�« dD{« b�Ë ¨Íb¹_UÐ ZMA²�«Ë „U³²ýô« V³�Ð tðd{U×� ¡UI�≈ sŽ …dÆWŽUI�« ‚dž√ Íc�« © 04 ’®qO�UHð ◊UÐd�« b¹d¼uÐ bL×� Ëdł W?ÐU?�≈ ·U?A?²?�« dHM²Ý« Ÿu³Ý√ s� q�√ bFÐ VKJ�« ¡«bÐ wÐdG»dž ¨åÍb½u�ò WIDM�v�≈ t�u�Ë sÆWO�½dH�« WOzU�u�« UDK�« ¨U�½dW?O?zU?�u?�« …e???N???ł_«  Q??³??F??ð b????�Ë w{U*« fOL)« WKO� cM� W¹dDO³�«Ë v�Ë_« åW�U(«ò Ác¼ WÝ«—œ qł√ s� cM� wЗË_« bK³�« «c¼ w� UNŽu½ sUO�Uš «bKÐò U�½d� ÊöŽ≈ a¹—Uð ¨1998 tð—b�√ ÊUOÐ tÒ³½Ë ÆåVKJ�« ¡«œ sv�≈ U�½d� w� W¾ÐË_« WЗU×�`�UBœ«dO²Ý« sŽ r−Mð b� w²�« dÞU�*« s� ¨»ö?J?�« U�uBš ¨ U?½«u?O?(« WKI²M*« ÷«d�_« ‰«eð U� w²�« Ê«bK³�« WFzUý ÊU�½ù« v?�≈  U½«uO(« s� s� b�Q²�« …—Ëd?{ vKŽ œbýË ¨UNO� bK³K� WO×B�« WLE½_« lOLł W�öÝ s� œ—u²�*« Ê«uO(« uKšË q�_« dÞU�� ¡UN½≈ q³� WO{d� ÷«d??Ž√ ÆÁœ«dO²Ý« ÂU¹√ bFÐ ¨ÁU³²½ô« Ëd?'« —U?Ł√Ë ¨WO�½dH�« —U¹b�« v�≈ t�u�Ë s� WKOKvKŽ XEŠu� w²�«  ôö²šô« V³�Ð WHKJ*« `?�U?B?*«  —d??I??� ¨t?�u?K?Ý d−(« X% tF{Ë W¾ÐË_« WЗU×0 ¨å—u?²?ÝU?Ðò bNF� v?�u?ðË w?×?B?�« s� b�Q²K� «—U³²š« ¡«dł≈ ¨w�½dH�« ÆVKJ�« ¡«bÐ WIOIŠ Ëd'« WÐU�≈ ‚uH½ sKŽ√ ¨WÐU�ù« b�Qð bFÐË oOI% `²H� d?�«Ë√ —b?�Ë Ëd?'« vKŽ «u?½U?� s?¹c?�« ’U?�?ý_« ‰u?Š WLzU� œ«bŽ≈ -Ë t�uH½ qO³� tÐ ‰UBð« rNÔFOLł «uF {ÔË UB�ý 24 u×MÐ ŸËdA�« qO³� WOzU�u�« W¹UŽd�« X% rN²ÐU�ù U³�% ¨wzU�u�« ÃöF�« wb�Ë Æ¡«b???�« «c?N?� q�UM�« ”ËdOH�UÐ w� W?¾?ÐË_« WЗU×�`�UB� XKCX% ’U�ý_« ¡ôR¼ l{Ë U�½d ôUL²Š« Ê√ r?ž— WO³D�« W?¹U?Žd?�« dEM�UÐ WKOKX½U� ¡«b�UÐ rN²ÐU�≈ Ê«uO(« s� qI²M¹ VKJ�« ¡«œ Ê√ v�≈ ‰U(«Ë ¨⁄bK�« o¹dÞ sŽ ÊU�½ù« v�≈ s� h�ý Í√ Ò Ó i? ÔF?¹ r� Ëd?'« Ê√ WOzUÐu�«  UIOIײ�« rN²KLý s¹c�« Í√ f?� o¹dÞ s?Ž t�UI²½ô U³�% ’U?�?ý_« Èb??� ÊU??� ¡«u???Ý ¨Õd???ł ÆËd'« Èb� Ë√ 5OMF*« U�½d� w� VŽd�« Ÿ—e¹ wÐdG�Ëdł VKJ�« ¡«bÐ t²ÐU�≈bFÐ wŠË— qOŽULÝ≈ dłUN*« Ê√ lKD� —bB� nAVO�√ Íc??�« ¨Õd??f??¹—œ≈ wÐdG*« ‰öš Í—U??½ oKDÐ w?{U?*« WFL'« W?O?�U?D?¹ù« U?O?�U?L?K?� ¡«b??²??Ž« W?O?K?L?Ž UNKI²�¹ ÊU� w²�« WK�U(« X�bN²Ý« X¹dł√ ¨»dG*« v�≈ …œuF�« qł√ s� WŽd��« tłË vKŽ WOŠ«dł WOKLŽ t� —bB*« ·U?{√Ë ÆUÝdO�√ vHA²�0 Íc�« ¨wÐdG*« dłUN*« W�UŠ Ê√ t?ð«– X׳�√ ¨W?M?Ý 38 dLF�« s?� mK³¹  U??łö??F??�« t?O?I?K?ð b??F??Ð …d?I?²?�?—œU?G?¹ Ê√ —d?I?*« s??�Ë ¨W??¹—Ëd??C??�« Æ5K³I*« 5�uO�« ‰öš vHA²�*« `�UBÊ√ t??ð«– —b?B?*« b??�√Ë s?¹d?łU?N?*« v???�≈ X?F?L?²?Ý« s?????�_« WK�U(« 7� vKŽ «u½U� s¹c�« ¨WЗUG*« W�ËU×w� ¡«b²ŽöX{dFð w²�« `ł— s¹cK�« ¨5LłUN*« W¹u¼ b¹bײ� ¨å«—u�UJ�«ò UO�U�v�≈ ÊUOL²M¹ UN½QÐ XK−Ý lKN�« s?� W?�U?Š Ê√ UHOC� r� s¹c�« ¨WЗUG*« s¹dłUN*« j?ÝË w� «u½U� ULMOÐ ÀbŠ U� «u³Žu²�¹ Æ»dG*« v�≈ rNI¹dÞ —œUB� d�– ¨qB²� ‚UOÝ w�Ë s?�_« `�UBÊ√ WO�UD¹≈ W?O?�ö?Ž≈ q�«uð åÍdOOMOЫ—UJ�«ò w?�U?D?¹ù« ¨`K�*« ¡«b²Žô« ÀœUŠ w� oOIײ�« qIð X?½U?� WK�UŠ t?� X{dFð Íc??�« ÆW?ЗU?G?*« s?¹d?łU?N?*« s?� WŽuL−� 5II;« Ê√ UNð«– —œUB*« X×{Ë√Ë «uHA²�« Ê√ bFÐ q�√ W³O�Ð «u³O�√ W²³¦� X½U� w²�« W³�«d*«  «dO�U� Ê√ öO� ôu?½ò o¹dÞ w� ÀœU?(« ÊUJ0 rNMJ1 ô w�U²�UÐË ¨WKDF� åu½dO²OÆ5LłUNLK� —u� vKŽ ‰uB(« Ê√ U???N???ð«– —œU????B????*«  b???????�√Ë vKŽ «u½U� s¹c�« ¨WЗUG*« s¹dłUN*« ¡«b²Žö� X{dFð w²�« ¨WK�U(« 7w� U¼ËdOG¹ Ê√ —dI*« s� ÊU� ¨`K�*« WO½UŁ WK�UŠ «uKI²�¹Ë …œb×� WDI½ W׳d� ¨»dG*« v�≈ rN�UB¹≈ v�u²ð ·«bN²Ý« ÀœU?(« »U³Ý√ ÊuJð Ê√ W�dý pK1 Íc�« WK�U(« ozUÝ UO�U*« W�Uš  UÐU�Š V³�Ð w�Ëb�« qIMK� Æ5H¹dD�« 5Ð v?�≈ U??N??ð«– —œU??B??*«  —U?????ý√Ë w??Žb??*«Ë W?Þd?A?K?�  U?I?O?I?% Ê√ d�uð Âb?Ž bFÐ W�Uý X׳�√ ÂUF�« …d³²F� ¨W³�«d*«  «dO�U öO−�ð œUL²Žô« u¼ 5II×LK� vI³ð U�q� Ê√ ÊUJ0 błË w²�« W¹œU*« sz«dI�« vKŽ —U��Ë Wž—UH�« U�U�d�U� ÀœU(« ÊU� w²�« W?¹—U?M?�« W?ł«—b?�«  «—U???Þ≈ ÆcOHM²�« WI¹dÞË ÊU¹b²F*« UNOD²1 Âu¹ v?�≈ ÀœU ?(« lzU�Ë œuFðË WK�UŠ X{dFð –≈ ¨w?{U?*« WFL'« WO�UD¹ù«  U?�d?A?�« Èb???Šù W?F?ÐU?ð ÀœU( ’U)« qIM�« w� WBB�²*« U½U� 5�uN−� ·d?Þ s?� —U?½ ‚ö?Þ≈ XIKÞ√ W?¹—U?½ W??ł«—œ ÊUOD²1 Z²½ U2 ¨WK�U(« ÁU&« w� U�U�— w� ÕËd−Ð WK�U(« ozUÝ WÐU�≈ tMŽ vKŽ ÊU� wÐdG� dłUN� WÐU�≈Ë bO�« Æ—«dH�UÐ «–uK¹ Ê√ q³� WK�U(« 7—UHM²Ý« W�UŠ XMKŽ√ ¨p?�– v?�≈ ÀœUŠ bFÐ w�UD¹ù« »uM'UÐ wM�√ w²�« WK�U(« vKŽ `K�*« ¡«b?²?Žô« –≈ ¨W?ЗU?G?*« s¹dłUN*« rCð X?½U?� w� åÍdOOMЫ—U�ò  «u� …œUO� XHAWOM�√ WDš l{Ëò sŽ WOKI� WFÞUIw� ÕUO��«Ë 5MÞ«u*« qł_ W�Uš UNOŠ«u{Ë u�dO�UÐ WFÞUI*« WL�UŽ WK¹uD�«Ÿu³Ý_«W¹UN½WKDŽ W³ÝUM0 l� ÂUF�« «c¼ Z�bM²Ý UN½uJ� ¨WK³I*« ·œUBð w²�« XAž nB²M� WKDŽ ¡U³½_« W�U�Ë XKI½Ë Æ5?M?Łô« ÂuO�« Ê√ WÞdA�« …œUO� sŽ åw�√ò WO�UD¹ù« bFÐ s� «¡bÐ oKDM²Ý WOM�_« WD)«ò dAŽ ”œU��« v²ŠË dAŽ lЫd�« dNþ U¼cOHMð VKD²OÝË ¨Í—U'« XAž s� wÞdý w²zU* w?�u?O?�« «b?�?²?Ýô« s?¹c?�« p??¾??�Ë√ V?½U?ł v??�≈ ¨w??�U??{≈ …b�R¨åÍœU?O?²?Žô« rN³ł«Ë ÊËœR??¹ …—U¹e� WOŠUO��«  öŠd�«ò Ê√ vKŽ oz«b(«Ë ‚œUMH�«Ë WLN*« ÕËdB�« WO�Ozd�« ‚dD�«Ë WOKŠU�« oÞUM*«Ë WÝ«dŠ U¹—Ëb� lC�²Ý W¹u½U¦�«Ë wLÝd�« Íe�UÐ WÞdý q³�s� WHO¦t½√ s?Ž öC� ¨åW?O?½b?*« f?Ðö?*« Ë√ WŽd��« nA� …eNłQÐ W½UF²ÝôUÐò  U¹—Ëb�« d�UMŽ w�u²Ý ¨ «—UO�KwIzUÝ ŸU?C?šS?Ð U?�U?š U?�U?L?²?¼« —U³²šô W�UF�«Ë W�U)«  «—UO��« Æå‚dD�« Àœ«u( U³M& ‰u×J�« åt�«ËeÐ ô≈ ÂUEM�« «cN� Õö�≈ôòtO� ¡Uł ÊUOÐ bFÐ 63 UÐU�²½« w�W�—UA*UÐ XFM²�« ∫wž“U?O�« ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ06 ©Í“«e� .d�® ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﻓﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﻘﻄﻊ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩﺓ«ﺭﻓﻀﻮﺍ» ©’® bL×� …uŽœ »U³Ý√ …—uÝ …¡«d� v�≈ 5M�R*« WFLł q� nNJ�« «ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ» ﻧﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺴﺤﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥl�œ w�«cI�« ∫W³K(« bLŠ√ »uKD*« W¹ƒd� —ôËœ ÊuOKtÐ ¡UIK�«Ë ”u�—U� UO*UŽ ‰Ë_« 12 11 ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻳﻘﺎﻃﻊ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮW�U)« t²I¹dDÐ WAOF*« ¡öž b{ ¡UCO³�« —«b�UÐ f�√ ‰Ë√ Z²×¹ d¹«d³20 W�dŠ s� jýU½ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ24 ﻭﻭﺿﻊUO�ULK�Âu−¼w� Í—U½ oKDÐ wÐdG�WÐU�≈ s¹dłUN� qIð WK�UŠvKŽWO�UD¹ù«

almassae 1523

Embed Size (px)

DESCRIPTION

almassae 1523

Citation preview

Page 1: almassae 1523

åWO−DK³«ò »UOž w Ÿ—«uA« v≈ ÊueM¹ d¹«d³20WdŠ u−²×

Ú≤«dG ÈÿGh ô◊G …CGôdG

تصدر كل صباح

مستقلة يومية

دراهم 3 لـ 15 غشت º 2011 الثمن: 14 رمضان 1432 الموافق º 1523 اإلثنين رشيد نيني º العدد: º مدير النشر:

ìÉÑ°üdG Iƒ¡b ™e

WOÝUOÝ WdF ÷u??š UÐeײ*« ¡UM« s WŽuL− √b??Ð º¡UM«5ÐWHUM*« √b³ oOIײРoKF²ðË ¨WœUŽËWŽËdAUN½d³²F¹sIKD¹ ¡U½ bIŽ ¨‚UO« «c¼ wË ÆWK³I*« UÐU²½ô« w ‰Ułd«Ëd¹“Ë l ¡UI åWHUM*« WOÞ«dI1œ qł√ s Wd(«ò sNH½√ vKŽ·bNÐ ¨√b³*« «c¼ —«d≈ ÁU&« w lbUÐ t²³UD* ¨f√ ‰Ë√ ¨WOKš«b«

Æå5Lš 5Lšò ”UÝ√ vKŽ 5M'« 5Ð …«ËU*« oOI%f¹dJð Ÿuu*« «c¼ w WOKš«b« …—«“Ë vKŽ WM¼«d*« Ê√ bI²F½ ∫ôË√¨‚dD« s WI¹dDÐ ¨ UÐU²½ô« vKŽ …—«“u« Ác¼ ·«dý≈ —«dL²Ýô‰öšs…—«“u« Ác¼v≈»«eŠ_« UNNłuðw²« «œUI²½ô«s rždUÐsKCH¹ wð«uK« …uM« ¡ôR¼ UNO≈ wL²Mð w²«Ë ¨wU*« »—U&

Æ…dýU³ ‰Ë_« d¹“u« W³ÞU ‰bÐ WOKš«b« d¹“Ë W³ÞU ÂuO«qš«œ ÕUHJÐ qÐ ¨WËb« s W×M0 oIײð s WHUM*« WOC ∫UO½UŁ»«eŠ_« UN²Ýd WMOF WUIŁ dOOGð qł√ s ÂUF« Í√d«Ë lL²−*«qF œËœ— …uM« ¡ôR¼ —uB²ð nOJ ¨UNH½ WDK« l RÞ«u²Ð«cN ÊuJOÝ w³KÝ dOŁQð Í√Ë ¨Ÿuu*« «c¼ ÁU& wÐdG*« VšUM«‰b³ øwzUM« wÝUO« qLF« swÐdG*« sÞ«u*«nuvKŽ d_«sÞdM¹ Ê√ ¨ôË√ ¨sNOKŽ WOKš«b« …—«“Ë v≈ …uM« ¡ôR¼ tłu²ð Ê√WdF su¹ Ê√Ë ¨sN³UD WO«bB0 tŽUMù ÂUF« Í√d« jÝËs qN« å‰UCM«ò ‰bÐ UNO≈ 5L²M¹ w²« WOÝUO« »«eŠ_« qš«œWd(« Ác¼ v≈ UOL²M*« X½U «–S ¨åwÝUO« l¹d«ò bŽUI qł√s×−MOÝ nOJ ¨sNЫeŠ√ qš«œ …bzU« WUI¦« dOOGð w sKA bÊ√ u¼ d_« w dOD)« øÂUF« Ÿ—UA« Èu² vKŽ U¼dOOGð wtM U−C½ q√ WOÝUO« W³M« Ê√ «bž d³²FOÝ ÍœUF« sÞ«u*«oŠË WOÞ«dI1b« ‰uŠ »UD)« tO wIðd¹ Íc« Xu« w –≈ ¨dO¦JÐÊ√ …dJHÐ »dG*« w WOÝUO« W³M« Y³A²ð ¨—UO²šô« w sÞ«u*«÷dHð Ê√ UNMJ1 WËb« Ê√Ë ¨UIŠ XOË W×M w¼ WOÞ«dI1b«WOuB)« ”U??Ý√ vKŽ WMOF «—UO²š« wÐdG*« sÞ«u*« vKŽ

ÆWOM'«

p??Q??Ý√ ô ¨Ác???¼ wðULKÊ√ Èu???Ý ≠U??N??ð√d?? «–≈≠·dŽ√ ô w??½_ °°w?? dHGðULý√ ö³ł w??Ý«Ë√ nOô dOG s−Ý w ¨pK¦bOIÐ ö³J ¨t¹u²×¹ œUJ¹

ÆtOLBF s oO√U½¡UH²«Ë UMŽ „œuLŽ »UOž Ê≈Íc??« iUG« œ«u????« …¡«d??I??Ð…dOš_« W×HB« nB½ q²Š«dO¦J ¨p UMIAF `U ÊUײ«qd¹ w??²??« r??F??M??« „—b???¹ ô U??M??ÆUN«Ë“ WM× ‚Ëc??¹ v²Š UNOw pA½ ô «c???¼Ë ¨œu??F??ð Âu???¹ËWI¹dDÐ „œuLŽ V×MÝ ¨tuBŠ…d q?? tFUD½ ·u??ÝË ¨q??L??ł√q Æ…d?? d??šü p??– qFH½ UM½QËp²M× d??c??ð√ 5??Š r??Q??ð√ ¨Âu???¹UNO tÐUA²ð W½«e½“ l pðU½UFËw „dcð√ ÆÆlÐd*« ŸöQ ÂU¹_«

ÆÆwðUOŠ v²ý n«uTÞUý v??K??Ž n???√ 5??Š „d??c??ð√ öBš ÍbM¹ Ãu*« –«–—Ë d׳«o_« v≈ wdÞ qÝ—√ rŁ ÍdFýl WOzU*« W—e« o½UF²ð YOŠjG√ 5Š „d??c??ð√ ¨WOzUL«wð—UOÝ w s¹eM³« WÝ«Ëœ vKŽ`??²??√Ë ÆW??I??zU?? W??Žd????Ð lbM²lLÝ_ U¼dš¬ sŽ lЗ_« c«uM«q s?? wMFHBð w???¼Ë `??¹d??«

w fKł√ 5Š „dcð√ ¨ UN'«…d q Ãd??š√Ë ÍbŠu w³²Jb¹—√ °ÆÆ¡Ëb¼ò ∫ÍœôË√ w `O_XO³« «uee¹ Ê√ bFÐ åÆÆ√d??√ Ê√¨UJ×Ë U³FË U−O−Ë …ËUIýw ë˓_« qOð√ 5Š „dcð√UCFÐ rNCFÐ rFD¹ dNA« «c¼rŁ ¨ «c¹c «d9 ≠Ê«–_« bFÐ≠…—uÝ s Ê˃dI¹ `¹Ë«d²« bFÐ5Š „dcð√ °åÆÆÆrJ qŠ√ò …dI³«oAM²Ý√ ‚u??????« v????≈ Ãd????š√t«uH« dDFÐ w²z— ú√Ë Á—U³žUN½«uQÐ eLGð w??²??« W??ýËd??H??*«w Ê˃b??³??O?? ¡U??M??Ðe??K?? W??M??ðU??H??«5Š „d??c??ð√ ¨rNÐuOł f%Íb−Ð w??²??J??¹—√ w?? w??šd??²??Ý√¨j??G??√Ë Âu???O???« d???š¬ œËb???J???*«—«—“√ v??K??Ž ¨w???z«u???A???Ž q??J??A??Єdcð√ ¨bFÐ s??Ž rJײ« “UNłbMŽ wMCŠ w wMЫ eHI¹ 5Š»UOž ‰u??Þ bFÐ XO³« w??u??šœ‚uIý 3d???¹Ë w³Fð wMOMOV(« …už— w wMdG¹Ë wzUMŽ5Š „dcð√ ¨…dOGB« tðö³IÐ

5Ð ‰u?????ł√Ë b???z«d???'« `??H??B??ð√qL'« q?? `³BðË …b??L??Ž_« q??ô U??N??½_ wL( gNMð 5UJÝp²ŽU−ýË ÍuI« pLK v≈ vdðnAJðË `CHð w??²??« W??—U??(«

Æ5uKE*«Ë o×K dB²MðËpD³ž√ wMJË ÆÆr??Q??ð√Ë „d??c??ð√w ÊUC— wCIð p½_ °°UC¹√wCI¹ nO ·dŽ√ U½√Ë ¨s−«dNý ÊuuKE*«Ë ”uHM« —U³ÍbMŽË ¨ÊU³CI« nKš ÂuB«wMð¡Uł «u??M??Ý cML ÆÆw??K??O??œ…œUNý VKDð w—UF bŠ√ WłË“

…—«œ≈ v???≈ U??N??F??b??ð w?? ¨W??O??³??ÞWOHM« WU(« Ê√ X³¦ð ¨s−«5Ð gOF« qLײð ô U??N??łËe??¨‰u??I??ð U???L???Ë ¨t?????½_ 5??łU????*«W“√ Ë√ w³BŽ —UON½UÐ »UBOÝXL²Ð«Ë UNO≈ dE½ ÆÆWO³KWIHA«Ë r_«Ë nÝ_« WU²Ð«5MEð q??¼Ë ∫UN XK ÆÆe−F«ËÍd³≈ ¨WÞU³« ÁcNÐ d_« Ê√

ÆÆw³²Š«ËÈd²« t½√ hA« «c¼ WB˨V²J« …—U& tO ”—ULO «d−²s ¨bOŠu« t“— —bB w¼ w²«t³UÞ Íc??« WDK« Ê«u??Ž√ bŠ√U*Ë Æ—«c??½≈ oÐUÝ ÊËbÐ ⁄«dùUШWÐU−²Ýô« w?? w³ŠU œœd???ðWOLÝ— W??I??O??ŁË d??¹Ëe??²??Ð t??L??N??ð«dNý …d??ž l?? s−« t????ŽœË√Ëd??zU??'« r??J??(« c??H??½Ë ¨ÊU???C???—U½ƒUCË ô nO ¨‚d³« WŽdШ UDK« »U???Ð v??K??Ž »u??K??B??VOD¹ UL UNÝUI vKŽ tK ÒBHðÆ5uKELK u*« ÆÆU¼bFÐË ¨UN

wË ÆÆt??Ð XOI²« Ãdš Ê√ bFÐË

ÆÆUU9 nK² ¡wý tðdE½qÐ ¨hA« fH½ bF¹ rhý ÆÆ5??B????ý —U???hýË ¨s−« q³ U??ÂuO« tF Æs−« bFÐ UÊUC— WÝ—b s …œUNýU¼ULOÝ ÈdðË ¨tOU sŽ ÁeO9d«Ë ¨UNK tðUOŠ t??łË vKŽfLš tL²š Íc« tЗ »U² u¼WLIKÐ U½u²H ÊU Ê√ bFÐ ¨ «dUOÝ—Už dFAÐ U??F??u??Ë tAOŽw½Už√ò t??M??¹Ë«Ëœ …¡«d???Ë U??—u??

ÆÆå«bMÐ U¹—UòË åd−H«„UHD« ¨bOý— U¹ ¨pÐd ¨pcUO½b« s p³× ÆÆp³×¹ t??½_UNuL¼Ë UNÞuOš pMŽ lDËpB²š«Ë ¨UNHÝUHÝË UNKžUAË5ÐË ¨tÐU² pU√ `²Ë ¨tHMWO½uJ« ozUI(« Èd²Ý tO²œtö —u??½ s?? qNMðË ¨Èd??³??J??«Ã—U??š UOUŽ p??Ð oK×OÝ Íc???«¨VuJ« ×U??šË s−« —«u??Ý√

ÆÊUJ*«Ë ÊUe« ×UšË qÐt?? ???łU??½Ë „b??Šu?? p???З ÂU???√ n??—U²ÝQÐ oKFðË p??Žu??œ iOHÐ

tÐUÐÆÆpOMHł UO½b« vKŽ o³Þ√Ë

ÆÆÁ«Ë√ÆÆt²OF w s−« vKŠ√ U

ÆÆt²³× w W½«e½e« `√ UË

للغاية سري

ÊQÐ lKD —b??B?? s?? å¡U????*«ò XLKŽ ºgOFð ¡UCO³« —«b« w WOM_« `UB*«¡U³½√ œË—Ë bFÐ Èu??B?? —UHM²Ý« W??U??ŠoA« 5Ž W¹dOš ¡ôe??½ s œb??Ž Êu?? sŽ¡UMŁ√ ¡«uÝ ¨wJK*« Vu*« VIF² ÊËbF²¹w²« WOKOK« Ułd)« ¡UMŁ√ Ë√ UMOýb²«ULK UNÐ ÂuI¹ Ê√ ”œU« bL× pK*« œU²Ž«

ÆÊUC— w WM¹b*« ÁcNÐ qŠ¡ôe??M??« ¡ôR???¼ iFÐ Ê√ U??½—b??B?? d???–ËrNKF W???M???¹b???*« Ÿ—«u??????ý v??K??Ž «u????Ž“u????ðWOdD« UOI²K*« bŠ√ w pK*« ÊuœUB¹rN²M; «bŠ lCð qzUÝ— tLOKð ·bNÐXFM²« Ê√ bFÐ ¨W¹dO)« qš«œ rNKUAËWULŽ WKUŽ hý w WOK;« UDK«—UBM√ W¹“u wM(« w(« oA« 5Ž

ÆrN qŠ œU−¹≈ wÍœUH² W??O??M??_« U??d??×??²??« Ác???¼ w??ðQ??ðË÷d²Ž« UbMŽ ÂdBM*« ÊUC— u¹—UMOݨW¹dO)« Ác¼ ¡ôe½ s bŠ«Ë wJK*« Vu*«v≈ ÂbIO bFÐ ULO tUI²Ž« r²¹ Ê√ q³Æ«cU½ U³Š dNAÐ tOKŽ rJ×¹Ë WLJ;«¨d_UÐ wMF*« Ê√ WOCI« Ác¼ w dO¦*«Ëb W¹UJý Âb ¨s−« s tłËdš bFÐW??O??zôu??« W??O??zU??M??'« W??d??H??« w?? 5??D??ÐU??¡«—Ë ·uuUÐ ULNLN²¹ –≈ ¨rÝôUÐ UL¼d–XKOŠ√ w²« W¹UJA« w¼Ë ¨s−« tušœWOzUCI« WÞdAK WOMÞu« WdH« vKŽ

ÆUNO oOIײ« bB

wÝ«d« vHDB

5−Ý rzUB ULK

أيام110

وراء

القضبان

WOF¹dA²« UÐU²½ö«bŽud³½u½11œb׹ˉb'«wNM¹WOKš«b«d¹“Ë ◊UÐd«

Íb$ ‰œUŽ

»«e???Š_« lOLł ¡U??L??Ž“ t??O??≈ w??Žb??²??Ý« ¡U??I?? w??d??¹“Ë ¨ÍËU??d??A??« VOD« Íôu??? nA ¨WOÝUO« ¡«dłù bŽuL ÂœUI« d³½u½ 11 a¹—Uð sŽ ¨WOKš«b«a¹—U²« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ sJ ¨»«uM« fK− UÐU²½«»«eŠ_« 5Ð o«u²« ‰uB×Ð UÞËdA vI³¹ –≈ ¨UOzUN½pKð WUš ¨WOÐU²½ô« WOKLFK …dÞR*« 5½«uI« ‰uŠ»«eŠú 5OLOEM²« 5½u½UI« wŽËdA0 WIKF²*«¨¡UIK« dCŠ WOÐeŠ —œUB ‰uI𠨻«uM« fK−Ë UÐU²½ô« bŽu qI½ sŽ WUF²Ýô« Ê√ v≈ …dOAt²K√ 5œUI« d³½u½ v≈ dÐu²√ s ôË«b² ÊU UL¨WOÐU²½ô« `z«uK« WFł«d0 oKF²ð WO½u½U U¼«d≈

ÆUu¹ 53 …b W¹—«œù« U¼dÞU ÷dHð w²«¨WOKš«b« d¹“Ë nA bI ¨WOÐe(« —œUB*« VŠË¡U s …dýUF« WŽU« s dL²Ý« Íc« ¡UIK« ‰öšÕU³ s …bŠ«u« WŽU« œËbŠ v≈ X³« f√ ‰Ë√w²« ¨—UO« nU% »«e???Š√ t²FÞUË ¨b???Š_« f??√o«uð ‰uBŠ sŽ ¨WOKš«b« «¡UI WFÞUI —U²š«wŽËdA ’uBÐ ¨UNðUM¹uKð nK²0 »«eŠ_« 5Ð`??z«u??K??« W??F??ł«d??Ë W??E??Šö??*U??Ð 5IKF²*« 5??½u??½U??I??«ÊU*d³« vKŽ ULN²UŠ≈ r²ð Ê√ dE²M¹ s¹cK« ¨WOÐU²½ô«‰öš ULNOKŽ WœUB*« r²ð Ê√ vKŽ Ÿu³Ý_« «c¼ d×Ða¹—Uð bFÐ UOLÝ— œb×¹ r w²« ¨WOzUM¦²Ýô« …—Ëb??«WO³Kž√ ¨»«eŠ_« 5Ð ·ö²šô« ‰«e¹ ô ULO ÆUNŠU²²«w½u½U wŽËdA ÊQAÐ nu*« bOÝ u¼ ¨W—UFË—œU??B??*« v??≈ «œU??M??²??Ý«Ë Æ»«u??M??« fK−Ë »«e????Š_«s¹U³ð œu??łu??Ð s??¹d??U??(« d??¹“u??« d??³??š√ bI ¨U??N??ð«–»«e??Š√ q??š«œ v²Š »«uM« fK− Êu½U ’uBÐW³²F« ¨vË_« Wł—bUÐ ¨h¹ ULO ¨WOuJ(« WO³Kž_«ÍËUdA« `¹dBð Ê√ v≈ …dOA ¨WOMÞu« W×zö«Ë—U??Ł√ »«e???Š_« Êu??½U?? ÊQAÐ UIKD UI«uð „UM¼ ÊQ??Ðs WŽuL− Ê√ —U³²Ž« vKŽ »«e??Š_« s œbŽ WEOHŠ¨¡UBù« s UŽu½ qJAðË ¨‰UJý≈ j× X«“ U œuM³«Èdð Íc« »«eŠ_« œU%«Ë q¹uL²« Èu² vKŽ WUš»«eŠ_« œU%ô UOÝUOÝ UeO½UJO »«eŠ_« iFÐ tO

ÆWMIK³« dý wöðË©04’® WL²ð

WLONMÐË »öž wŽb²¹ WOLM²«Ë W«bF«WO½dH« ◊uDK «—ô åX¹uHðò WOC w

Êœu*« f¹—œ≈ Íôu

fK−0 WOLM²«Ë W«bF« o¹d tłu¹ Ê√ dE²M¹»öž .d s q v≈ ¡UŽb²Ý« ¨WK³I*« ÂU¹_« w ¨»«uM«ÂUF« d¹b*« ¨WLONMÐ f???¹—œ≈Ë ¨eON−²«Ë qIM« d??¹“ËvKŽ «—UH²Ý« .bI² ¨WOÐdG*« WOJK*« ◊uD)« WdAWuJ(« ÂeŽ ‰uŠ ÂU¹√ cM ÃËdð w²« ¡U³½_« WOHKš

ÆWdA« WBŠ s WzU*« w 30X¹uHð tMŽ XKI½ WLONMÐ f¹—œ≈ s W³¹d —œUB X½UË s WzU*« w 30ë—œ≈ hð w²« WOMI²« U³Oðd²« Ê≈òjIlu«ÃU²×¹Ë WKUJ² W—u³« wå«—ôò‰ULÝ√—ÊU Íc« ¨WLONMÐ b√Ë ÆVÝUM*« ·dE« åœUOD«ò v≈Ÿu³Ý_« d×Ð w »«uM« fK−0 bIŽ ¡UI w Àbײ¹XIKð WOÐdG*« WuJ(«ò Ê√ ¨å’U)«ò?Ð n ÔË ¨wU*«wÐdF« ZOK)« s Ê«dODK Udý …bŽ s ÷ËdŽ …bŽ◊uD)« Wdý —UO²š« r²¹ Ê√ U׳d ¨åU½d s «cËÊ«dOD« WOFË rNHð v≈ »d√ UN½√ rJ×Ðò ¨WO½dH«UOUŠ »uKD*« Ê≈ò WLONMÐ ‰U???Ë Æå»d??G??*U??Ð Íu???'«UN²OFË 5% u¼ WOMÞu« WdA« v??≈ W³MUÐ

ÆåwŽUL²łô« rK« vKŽ ÿUH(«Ë WOU*«WM' fOz— VzU½ ¨nOuÐ VO$ bL× »dG²Ý«ËtË«bð r²¹ U ¨»«u??M??« fK− w œUB²ô«Ë WOU*«fK− w åUUšò ¡UI WLONMÐ f¹—œ≈ bIŽ ’uBÐqIF¹nOò∫å¡U*«òUN²I²Ý« U×¹dBðw‰U˨»«uM«UM½√ bOQ d_« W× X²³Ł «–≈Ë ¨UMLKŽ ÊËœ d_« r²¹ Ê√WÐU¦0 ÊuJOÝ d_« Ê_ ¨oOI% WM' ¡UA½≈ v≈ uŽbMÝ uJ« ‰«u???Š_« s ‰U×Ð sJ1 ôË WO¹—Uð WeN”UÝ√ vKŽ W¹dD*« UOü« qOFHð v≈ uŽbMÝË ¨UNMŽWMUJ« ·«b¼_«Ë ¡UIK« «c¼ ¡«—Ë ÊuHI¹ s2 oIײ½ Ê√WOLM²«Ë W«bF« o¹d VOOGð «—d³ UÝUÝ√Ë ¨Á¡«—ËU½Q ¨qJA« «cNÐ d_« r²¹ Ê√ VFB¹ t½√ bƒ√ sJ ¨tMŽq¦0rKŽvKŽÊu√Ê√÷ËdHËfK−*« V²Jw uCŽ¨«œb− ¨‘UIM« …œuŽ tð«– —bB*« n¹ rË Æå¡UIK« «c¼Ê√ò bF³²Ý« tMJ ¨ÂU¹√ WFCÐ q³ Ÿuu*« ’uBлeŠ …uŽœ r²ð ô√ bF³²Ý« ULK¦ ¨åÍdÝò qJAÐ d_« r²¹

Æå«cN ¡UI v≈ WOLM²«Ë W«bF«©04’® WL²ð

”UÂUFOM«Ë s(

42 w«uŠ dLF« s WGU³« ¨åWO—ò “U²ł«lłË Âu¹ ¨X³« f√ ‰Ë√ ¨UNłË“ WI— ¨WMÝv×1 Ê√ ÊuM« d vKŽ VFBOÝ åUO¹—UðòvKŽ …bO« Ác¼ ‰UL¼ù« åd³ł√ò bI ÆULNðd«– sWŽU« vKŽ åÂUF« Ÿ—UA«ò w UNðœuu lËX³« f??√ ‰Ë√ ÕU³ s nBM«Ë …dýUF«w W×B« …—«“u wLOKù« vHA²*« s »dIUÐq³Š lD WOKLŽ vKŽ UN WIO— Xdý√ ULO ¨”U5MÞ«u*WOzUIKð UłU−²Š«jÝË ¨…œuuLK…d««uU Èdš√ åb ¼UA Óò s «ud³ðË åbNA*«ò «uM¹UŽs¹c« vd*UÐ å·UH²Ýô«ò u¼ d³_« UN½«uMŽ Ê≈Íc??«Ë ¨W??N??'« UOHA² d³√ b??Š√ ÊËbBI¹WOLOKù« 5²OÐËbM*« s q dI t²¹UMÐ sC²%ÊU²K« ÊU²OÐËbM*« UL¼Ë ¨W×B« …—«“u W¹uN'«ËÊuL²M¹ ÊuËR ULN½ËRý dOÐbð vKŽ ·dA¹wL²Mð Íc??« tH½ »e??(« ¨‰öI²Ýô« »e??Š v??≈

ÆËœUÐ WMOLÝU¹ ¨W×B« …d¹“Ë tO≈¨åw—u³« —«Ëœò?Ð sDIð w²«¨åWO—ò X½UˉU??−??*U??Ð ‚U?????(ù« Y??¹b??Š w×OH —«Ëœ u???¼Ëw …œôu????« l??łu??Ð X????Š√ b?? ¨”U??H?? Íd??C??(«U2 ¨X??³????« f???√ ‰Ë√ ÕU??³?? s?? dJ³ X???Ëw …œôuK —«œ v≈ UN²I«d v≈ UN²KzUŽ dD«ed*« «c??¼ sJ ¨W¹ËdI« ¨åVOD« œôË√ò WŽULłÍub« UNDG ŸUHð—« Ê√ —d³0 UNU³I²Ý« i—s(« wFU'« vHA²*« v??≈ UNKI½ ÂeK²¹dšQð sJ ¨ed*« «c¼ v≈ UN²KzUŽ XKI²½«Ë Æw½U¦«v≈ UN²I«d v≈ UNłË“ lœ UN²UŠ w dEM««c¼ w …œôu???« ed w??Ë ÆwLOKù« vHA²*«…œôuK œb;« Xu« Ê√ WKzUF« d ³šÔ√ vHA²*«UNł«dš≈ …d??Ý_« s ¡U³Þ_« VKÞË bFÐ s×¹ r×Uš vË_« UNð«uDš XDš Ê≈ UË ¨¡UCH« sv≈ UNUšœ≈ bOŽ√Ë œUŠ lłuÐ XŠ√ v²Š W¹UM³«Ê√ ¨b¹bł s ¨WKzUF« «Ëd³š√ ¡U³Þ_« sJ ¨ed*«…œôu« XË Ê√ åX³Ł√ò …bO« h× Ê_ ¨«Ë—œUG¹…d*« Ác¼ ed*« «c¼ —œUž Ê≈ UË Æ ÔbFÐ qB¹ r

ÂUF« ¡UCH« w å”u??K??'«ò vKŽ d³ł√ v²Š «dAF« ÂU√ bNA*« lË «c¼ ÆUNðœuu luWOzUIKð UłU−²Š« «uL ÒE½ s¹c« 5MÞ«u*« sbË ÆWOuLF« UOHA²*« qš«œ ‰UL¼ù« W½«œùv≈ W×B« …—«“u???? wLOKù« ‰ËR????*« d??D??«5(«® o??ÐU??Ý ÍœU???%« —UA²0 W½UF²Ýô«ed*« v??≈ UNUšœ≈ ÈËb−Ð WKzUF« ŸUMù ©ö??Ž

Æw×B« UNFuÐ å¡UM²Žô«ò?o??ÐU????« ÍœU??????%ô« —U??A??²????*« «c????¼ ‰U?????Ëed w ‰UL¼ù« s ôU??Š s¹UŽ t??½≈ å¡U*«ò?Ê√ UHOC ¨wLOKù« vHA²*« q???š«œ …œôu????««uFË b ÀœU(« «uM¹UŽ s¹c« œuNA« s «œbŽ —d?? U?? «–≈ WKzUF« Ác??¼ …—U???ý≈ s??¼— rNH½√vHA²*« «c¼ wËR b WOzUC ÈuŽœ l—s w½UF¹ t??½√ vKŽ «œU??N??A??« q?? l??L?? Ô& Íc???«w wFU'« vHA²*« Àb??Š√ UbFÐ å‰U??L??¼ù«òUHM² ÊuJ¹ Ê√ sJL*« s ÊU?? X??Ë w ¨”U??jG s w½UF¹ Íc« ¨wFU'« vHA²LK ÎU ÒLN Ô

ÆdO³

”UHÐ vHA² s »dIUÐ ÂUF« Ÿ—UA« w U¼œuu lCð …bOÝ

¡U*«

‰Ë√ ¡U ¨”U w d¹«d³ 20 WdŠ XłdšW½uJ vË_« ¨5²dH² 5ðdO w ¨X³« f√¨ÊUŠù«Ë ‰bF« WŽULłË wÞ«dI1b« ZNM« slzUÐ ¨w½uMJ« bOLŠ ÕË— vKŽ rŠd²« —U²š«XF—Ë ¨ÊUdÐ WM¹b w tH½ ‚dŠ√ Íc« e³)«ÈQð—« ULO ¨WAOF*« ¡öžË œUH« b «—UFýf√ ¡U Èdš√ …dO w ÃËd)« åÊuKI²*«ò«Ë—U²š«Ë ¨WOMÞË …dO UN½≈ UNMŽ «uU ¨b??Š_«¨w½uMJ« bOLŠ vKŽ årŠd²«ò Ê«uMŽ r¼—ËbÐ UNÆ”U?? WM¹b w?? t??Ý√— jI w?? tMœ - Íc??«WOłU−²Šô« «dO*« Ác¼ w ÁU³²½ö U²ô ÊUË »UOž d¹«d³ 20 WdŠ u−²× t½uL¹ U »UOž

Æ—u²ÝbK s¹b¹R*« v≈ …—Uý≈ w ¨åWO−DK³«ò‚uI( W??O??Ðd??G??*« WOFL'« Ÿd??? d??I?? ÊU???˨w??U??*« X??³????« ¡U???? ¨s??C??²??Š« b?? ÊU??????½ù«WŽuL−*« ÃËdš l s«e²UÐ å5KI²*«ò? …Ëb½‰b??F??«Ë w??Þ«d??I??1b??« Z??N??M??« v??K??Ž W??Ðu????;«Ác¼ XL²²š«Ë ÆÃU−²Šö Ÿ—UA« v≈ ÊUŠù«Ë¡ôR¼ tO sKŽ√ d¹dIð —«b??S??Ð UNUGý√ …Ëb??M??«qš«œ w½U¦« ·dD« l ◊U³ð—ô« p sŽ ÊuKI²*«‰bF«Ë wÞ«dI1b« ZNM« s ö 5LN² ¨Wd(«ÊUË ÆW??d??(« vKŽ »u??d??« WËU×0 ÊU????Šù«Ëd³Ž UUNðô« ôœU³ð b oÐUÝ XË w ÊUdD«ÊUŠù«Ë ‰bF« WŽULł XLNð« –≈ ¨W¹—U½ U½UOÐå5¼u³A*«ò ’Uý_UÐ 5KI²*« ¡ôR??¼ iFÐ

ÆåWO−DK³«ò?Ð WŽUL'« —UB½√ ¡ôR¼ nËË

¨wÝU« bL× s¹UŽ ¨WK Í– Ÿuu wË¡U ¨b??Šu??*« w??«d??²??ýô« »e???(« w?? ÍœU??O??I??«»U??√ Íc???« Ÿb??B??²??« d¼UE ¨w??U??*« WFL'«

UMŠUDð V³Ð ”U WM¹b w d¹«d³ 20 WdŠWŽULł —UB½√Ë ¨WNł s ¨å5KI²*«ò 5Ð WOKš«œWNł s ¨wÞ«dI1b« ZNM«Ë ÊU????Šù«Ë ‰bF«…Ëb??½ w?? Àbײ¹ w??ÝU????« ÊU?? ULMO³ ÆÈd???š√UNF«Ë ‰u???Š W??d??(« Ác???¼ r???Žœ fK− UNLE½iFÐ qšœ ¨»U³AK wËb« ÂuO« W³ÝUM0 UNU¬ËpÐUAð w åZNM«Ë ‰bF« òË åÊuKI²*«ò 5dD«s d¦_ nu²« v≈ wÝU« dD« bË ¨Íb¹_UÐZMA²«Ë „U³²ýô« V³Ð tðdU× ¡UI≈ sŽ …d

ÆWŽUI« ‚dž√ Íc«©04’® qOUHð

◊UÐd«b¹d¼uÐ bL×

Ëdł W??ÐU??≈ ·U??A??²??« dHM²Ý«Ÿu³Ý√ s q√ bFÐ VKJ« ¡«bÐ wÐdG»dž ¨åÍb½uò WIDM v≈ tuË sÆWO½dH« WOzUu« UDK« ¨U½dW??O??zU??u??« …e????N????ł_« Q???³???F???ð b?????ËwU*« fOL)« WKO cM W¹dDO³«ËvË_« åWU(«ò Ác¼ WÝ«—œ qł√ scM wЗË_« bK³« «c¼ w UNŽu½ sUOUš «bKÐò U½d ÊöŽ≈ a¹—Uð ¨1998tð—b√ ÊUOÐ t Ò³½Ë ÆåVKJ« ¡«œ sv≈ U½d w W¾ÐË_« WЗU× `UBœ«dO²Ý« sŽ r−Mð b w²« dÞU*«s ¨»ö??J??« UuBš ¨ U??½«u??O??(«WKI²M*« ÷«d_« ‰«eð U w²« Ê«bK³«WFzUý ÊU½ù« v??≈ U½«uO(« ss bQ²« …—Ëd?? vKŽ œbýË ¨UNObK³K WO×B« WLE½_« lOLł WöÝs œ—u²*« Ê«uO(« uKšË q_«dÞU ¡UN½≈ q³ WOd ÷«d???Ž√

ÆÁœ«dO²Ý«ÂU¹√ bFÐ ¨ÁU³²½ô« Ëd??'« —U??Ł√˨WO½dH« —U¹b« v≈ tuË s WKOK

vKŽ XEŠu w²« ôö²šô« V³ÐWHKJ*« `??U??B??*« —d???I??? ¨t??u??K??Ýd−(« X% tFË W¾ÐË_« WЗU×0¨å—u??²??ÝU??Ðò bNF v??u??ðË w??×??B??«s bQ²K «—U³²š« ¡«dł≈ ¨w½dH«

ÆVKJ« ¡«bÐ WIOIŠ Ëd'« WÐU≈‚uH½ sKŽ√ ¨WÐUù« bQð bFÐËoOI% `²H d??«Ë√ —b??Ë Ëd??'«vKŽ «u??½U?? s??¹c??« ’U????ý_« ‰u??ŠWLzU œ«bŽ≈ -Ë tuH½ qO³ tÐ ‰UBð« rN ÔFOLł «uF ÔË UBý 24 u×MПËdA« qO³ WOzUu« W¹UŽd« X%rN²ÐUù U³% ¨wzUu« ÃöF« wbË Æ¡«b????« «c??N?? qUM« ”ËdOHUÐw W??¾??ÐË_« WЗU× `UB XKCX% ’Uý_« ¡ôR¼ lË U½d ôUL²Š« Ê√ r??ž— WO³D« W??¹U??Žd??«dEMUÐ WKOK X½U ¡«bUÐ rN²ÐU≈Ê«uO(« s qI²M¹ VKJ« ¡«œ Ê√ v≈‰U(«Ë ¨⁄bK« o¹dÞ sŽ ÊU½ù« v≈s hý Í√ ÒÓi?? ÔF??¹ r Ëd??'« Ê√WOzUÐu« UIOIײ« rN²KLý s¹c«Í√ f?? o¹dÞ s??Ž tUI²½ô U³%’U????ý_« Èb??? ÊU??? ¡«u????Ý ¨Õd????ł

ÆËd'« Èb Ë√ 5OMF*«

U½d w VŽd« Ÿ—e¹ wÐdG ËdłVKJ« ¡«bÐ t²ÐU≈ bFÐ

wŠË— qOŽULÝ≈

dłUN*« Ê√ lKD —bB nAVO√ Íc???« ¨Õd??? f???¹—œ≈ wÐdG*«‰öš Í—U???½ oKDÐ w??U??*« WFL'«W??O??U??D??¹ù« U??O??U??L??K?? ¡«b???²???Ž« W??O??K??L??ŽUNKI²¹ ÊU w²« WKU(« XbN²Ý«X¹dł√ ¨»dG*« v≈ …œuF« qł√ sWŽd« tłË vKŽ WOŠ«dł WOKLŽ t—bB*« ·U??√Ë ÆUÝdO√ vHA²0Íc« ¨wÐdG*« dłUN*« WUŠ Ê√ t??ð«–

X׳√ ¨W??M??Ý 38 dLF« s?? mK³¹ U???łö???F???« t??O??I??K??ð b???F???Ð …d??I??²????—œU??G??¹ Ê√ —d??I??*« s???Ë ¨W???¹—Ëd???C???«

Æ5K³I*« 5uO« ‰öš vHA²*«`UB Ê√ t???ð«– —b??B??*« b???√Ës??¹d??łU??N??*« v????≈ X??F??L??²??Ý« s?????_«WKU(« 7 vKŽ «u½U s¹c« ¨WЗUG*«WËU× w ¡«b²Žö XdFð w²«`ł— s¹cK« ¨5LłUN*« W¹u¼ b¹bײ¨å«—uUJ«ò UOU v≈ ÊUOL²M¹ UN½QÐXK−Ý lKN« s?? W??U??Š Ê√ UHOCr s¹c« ¨WЗUG*« s¹dłUN*« j??ÝËw «u½U ULMOÐ ÀbŠ U «u³Žu²¹

Æ»dG*« v≈ rNI¹dÞ—œUB d– ¨qB² ‚UOÝ wËs??_« `UB Ê√ WOUD¹≈ W??O??ö??Ž≈q«uð åÍdOOMOЫ—UJ«ò w??U??D??¹ù«¨`K*« ¡«b²Žô« ÀœUŠ w oOIײ«qIð X??½U?? WKUŠ t?? XdFð Íc???«ÆW??ЗU??G??*« s??¹d??łU??N??*« s?? WŽuL−5II;« Ê√ UNð«– —œUB*« X×Ë√Ë«uHA²« Ê√ bFÐ q√ W³OÐ «u³O√W²³¦ X½U w²« W³«d*« «dOU Ê√öO ôu??½ò o¹dÞ w ÀœU??(« ÊUJ0rNMJ1 ô wU²UÐË ¨WKDF åu½dO²O

Æ5LłUNLK —u vKŽ ‰uB(«Ê√ U????N????ð«– —œU?????B?????*« b????????√ËvKŽ «u½U s¹c« ¨WЗUG*« s¹dłUN*«¡«b²Žö XdFð w²« ¨WKU(« 7w U¼ËdOG¹ Ê√ —dI*« s ÊU ¨`K*«WO½UŁ WKUŠ «uKI²¹Ë …œb× WDI½W׳d ¨»dG*« v≈ rNUB¹≈ vu²ð·«bN²Ý« ÀœU??(« »U³Ý√ ÊuJð Ê√Wdý pK1 Íc« WKU(« ozUÝ UOU*«WUš UÐUŠ V³Ð wËb« qIMK

Æ5H¹dD« 5Ðv??≈ U???N???ð«– —œU???B???*« —U??????ý√Ë

w???Žb???*«Ë W??Þd??A??K?? U??I??O??I??% Ê√duð Âb??Ž bFÐ WUý X׳√ ÂUF«…d³²F ¨W³«d*« «dOU öO−ðœUL²Žô« u¼ 5II×LK vI³ð U q Ê√ÊUJ0 błË w²« W¹œU*« sz«dI« vKŽ—UË Wž—UH« UUdU ÀœU(«ÊU w²« W??¹—U??M??« W??ł«—b??« «—U????Þ≈

ÆcOHM²« WI¹dÞË ÊU¹b²F*« UNOD²1Âu¹ v??≈ ÀœU??(« lzUË œuFðËWKUŠ XdFð –≈ ¨w??U??*« WFL'«WOUD¹ù« U??d??A??« Èb????Šù W??F??ÐU??ðÀœU( ’U)« qIM« w WBB²*«U½U 5uN− ·d??Þ s?? —U??½ ‚ö??Þ≈XÝ XIKÞ√ W??¹—U??½ W???ł«—œ ÊUOD²1Z²½ U2 ¨WKU(« ÁU&« w UU—w ÕËd−Ð WKU(« ozUÝ WÐU≈ tMŽvKŽ ÊU wÐdG dłUN WÐU≈Ë bO«

Æ—«dHUÐ «–uK¹ Ê√ q³ WKU(« 7—UHM²Ý« WUŠ XMKŽ√ ¨p??– v??≈ÀœUŠ bFÐ wUD¹ù« »uM'UÐ wM√w²« WKU(« vKŽ `K*« ¡«b??²??Žô«–≈ ¨W??ЗU??G??*« s¹dłUN*« rCð X??½U??w åÍdOOMЫ—Uò «u …œUO XHAWOM√ WDš lËò sŽ WOKI WFÞUIw ÕUO«Ë 5MÞ«u*« qł_ WUšUNOŠ«uË udOUÐ WFÞUI*« WLUŽWK¹uD«Ÿu³Ý_«W¹UN½WKDŽ W³ÝUM0l ÂUF« «c¼ ZbM²Ý UN½uJ ¨WK³I*«·œUBð w²« XAž nB²M WKDŽ¡U³½_« WUË XKI½Ë Æ5??M??Łô« ÂuO«Ê√ WÞdA« …œUO sŽ åw√ò WOUD¹ù«bFÐ s «¡bÐ oKDM²Ý WOM_« WD)«òdAŽ ”œU« v²ŠË dAŽ lЫd« dNþU¼cOHMð VKD²OÝË ¨Í—U'« XAž swÞdý w²zU* w??u??O??« «b????²??Ýô«s??¹c??« p??¾??Ë√ V??½U??ł v???≈ ¨w???U???≈…bR ¨åÍœU??O??²??Žô« rN³ł«Ë ÊËœR??¹…—U¹e WOŠUO« öŠd«ò Ê√ vKŽoz«b(«Ë ‚œUMH«Ë WLN*« ÕËdB«WOOzd« ‚dD«Ë WOKŠU« oÞUM*«ËWÝ«dŠ U¹—Ëb lC²Ý W¹u½U¦«ËwLÝd« ÍeUÐ WÞdý q³ s WHO¦t½√ s??Ž öC ¨åW??O??½b??*« f??Ðö??*« Ë√WŽd« nA …eNłQÐ W½UF²ÝôUÐò U¹—Ëb« dUMŽ wu²Ý ¨ «—UOKwIzUÝ ŸU??C??šS??Ð U??U??š U??U??L??²??¼«—U³²šô WUF«Ë WU)« «—UO«

Æå‚dD« Àœ«u( U³M& ‰u×J«

åt«ËeÐ ô≈ ÂUEM« «cN Õö≈ ôò tO ¡Uł ÊUOÐ bFÐ63 UÐU²½« w W—UA*UÐ XFM²« ∫wž“U?O« مذكرات

06

©Í“«e .d®

للمولودة السرة حبل بقطع تكفلت ورفيقتها استقبالها «رفضوا»

©’® bL× …uŽœ »U³Ý√…—uÝ …¡«d v≈ 5MR*«

WFLł q nNJ«

عليه وسلم» «صلى اهللا من حياة الرسول نفحاترمضان فسحة

lœ w«cI« ∫W³K(« bLŠ√»uKD*« W¹ƒd —ôËœ ÊuOK

tÐ ¡UIK«Ë ”u—U UO*UŽ ‰Ë_«12

11

الوزير لقاء يقاطع اليسار وتحالف البرلمان إلى باالحتكام تهدد األغلبية

WU)« t²I¹dDÐ WAOF*« ¡öž b ¡UCO³« —«bUÐ f√ ‰Ë√ Z²×¹ d¹«d³ 20 WdŠ s jýU½

الفرنسية المصالح وسط استنفار حالةالمركزة العناية تحت شخصا 24 ووضع

UOULK Âu−¼ w Í—U½ oKDÐ wÐdG WÐU≈s¹dłUN qIð WKUŠ vKŽ WOUD¹ù«

Page 2: almassae 1523

الثانية www.almassae.press.maفي2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF« 2

w³¼Ë ‰ULł

WKLŠ Êu??K??D??F??*« r??×??²??« q??O??ðd?? W???¹b???K???Ð b????¼«u????A????«…—Ëb??« ‰U??G??ý√ œUIF½« ‰ö??š5F«— ¨“uOu¹ dNA W¹œUF«w rNIŠò?Ð VUDð «—UFýåW1dJ« …UO(«Ë —UI« qGA«W??O??U??H??ðô« v??K??Ž W??œU??B??*U??ÐËUHKÝ UNOKŽ ‚U??H??ðô« - w²«wLÝ— dC× w WMLC*«ËÁœU??H?? f??K??−??*« f??O??z— t??F??ËWOFL−K wK;« ŸdH« 5J9ÊuLš Á—b??? hOBŠ s??…džUA« VUM*« s WzU*« ww …—uB;«Ë WŽUL'« Èbu??¼Ë ¨W??O??U?? V??U??M?? …d??A??Ž¨t??K??¼U??& - Íc????« f??L??²??K??*«q??ÐU??I??*« w?? f??K??−??*« ל√Ëw²« W??O??K??;« …«—U???³???*« WDI½VŠ ¨`??²??H??ð Ê√ U??N??½Q??ý s??¨b??¼«u??A??« W??K??L??Š 5??K??D??F??*«W???O???Ðu??????;« ÂU???????√ »U?????³?????«UN½u v≈ WU≈ ¨WO½uÐe«Ë

ÆWO½u½U dOž v≈ …—Ëb???« qOłQð -Ë ‰Ëbł ÊU YOŠ ¨dš¬ —UFý≈ jI½ 5 s??L??C??ð b??? U??N??U??L??Ž√‰uŠ Í√d??« ¡«b??Ð≈ ∫UNMOÐ sWM¹b* W¾ON²« rOLBð ŸËdA

WOK× …«—U³ rOEMðË ¨qOðdvKŽ W??œU??B??*«Ë ¨5??H??þu??L??K??WFUł l?? W??«d??A??« WOUHð«WOKJ«® Íb??F????« p??U??*« b³ŽÆ© U???B???B??????²???« …œb????F????²????¡«b²Ž« …—Ëb« ‰UGý√ XdŽËvKŽ - ¨5??D??F??*« b???Š√ v??K??Žs??_« ‰U???ł— ¡U??Žb??²??Ý« Ád???Ł≈Æqšb²K …b??ŽU????*« «u??I??«ËW¹bKÐ …—Ëœ ‰UGý√ XdŽ ULWOÐU½ ÿUH√ ‰ULF²Ý« qOðds¹u²«Ë rzU²A« ‰œU??³??ð˨s¹—UA²*« 5??Ð b??¹b??N??²??«ËÂö??J??Ð r??N??C??F??Ð Áu???H???ð Y??O??ŠvKŽ fK−*« rž—√ U2 ¨¡wUuBšË ¨UNKOłQðË UNF—W???D???I???M???« W????A????U????M???? ‰ö???????š rOLB²Ð W??I??K??F??²??*« v?????Ë_« w??U??I??«Ë WM¹bLK W¾ON²«5??M??Þ«u??L??K?? ‰“U????M???? Âb????N????ÐW??O????¹—U??²??« W??L??K??F??*« Âb???N???ÐËÃd??Ð w??? W??K??¦??L??²??*« ¨W??M??¹b??L??K??¨UNK× b− ¡UMÐË ¨qOðd¨lOL'« tK³I²¹ r?? U?? u??¼ËU??N??½Q??A??Ð ÃËd??????)« - Y??O??ŠŸËd??A?? …œU?????Žù U??O??u??²??Ð`UBLK W??¾??O??N??²??« r??O??L??B??ð‰U????šœ≈ b???B??? t???ðb???Ž√ w???²???«WMU«Ë f??K??−??*« W??E??Šö??

ÆtOKŽ

W¹œUF« UNð—Ëœ qłRð …dOš_«Ë qOðd W¹bKÐ ÊuLײI¹ ÊuKDF*«للتدخل واستدعاء األمن المستشارين dQð عرفت تالسنا بين wMÞu« sú WUF« …—«œù«

‰ËUŠ Íc« WÞdA« jÐU …œUŽSÐtKLŽ v≈ WJ³¹dš w —Uײ½ô«

ÍËUdÐ W¼e½

WUF« …—«œù« w W¹dA³« œ—«u??*« W¹d¹b XŽb²Ý«jÐU ¨wU*« fOL)« Âu¹ ¨◊UÐd« w wMÞu« súÁbł w —UM« «d≈ ‰ËUŠ Íc« ¨wöł ÂUA¼ WÞdA«¨WJ³¹dš WM¹b w tKLFÐ WD³ðd qUA vKŽ UłU−²Š«

Æ UŽUÝ fLš XЗU …b* tO≈ XFL²Ý«ËÂuO« w WJ³¹dÐ sú WOLOKù« …—«œù« XKuðË·UM¾²ÝUÐ bOHð WKłUŽ WOd³Ð ¨wU*« WFL'« ¨w«u*«UNH½ s??_« …d??z«œ w b¹bł s tÞUAM WÞdA« jÐUsË bF'« wÐ√ v≈ tKOIMð —dI²¹ Ê√ q³ UNÐ qLF¹ ÊU w²«wöł jÐUC« Ê√ WFKD —œUB b√Ë Æg«d v≈ rŁœ—«u*« W¹d¹b w ‰ËR0 tFLł Íc« ¡UIK« ‰öš ¨œdÝ»U³Ý_«Ë UÐö*«Ë ·ËdE« ¨s??_« W¹d¹b0 W¹dA³«UN²dŽ Ê√ o³Ý w²«Ë ¨—Uײ½ô« vKŽ ÂbI¹ t²KFł w²«

Æt½U vKŽ œ—Ë UL qOBH²Ð å¡U*«ò¡UIK« ‰ö??š ¨qOBH²Ð wMF*« j??ÐU??C??« Àb??% ULt¹b …du²*« UuKF*« sŽ ¨t??ð«– ‰ËR*UÐ tFLł Íc??«w²« ôö²šô« ‰uŠ å¡U*«ò? Áb√ Ê√ o³Ý U ’uBШ—Uײ½ô« vKŽ t«b≈ »U³Ý√ sŽË WOM_« …dz«b« UNAOFðWOHM« t²UŠ V³Ð TłUH qJAÐ - d_« «c¼ ÊQÐ ULKŽr w²« tKLŽ ·Ëdþ sŽ X³ðdð w²« WOŽUL²łô« qUA*«Ë

ÆUOzUN½ W×¹d sJð»U??ł√ WÞdA« jÐU Ê√ UNH½ —œU??B??*« X??U??√ˉU w²« ôö²šô« WFO³DÐ WIKF²*« WK¾Ý_« sŽ »UNÝSÐsŽ Àb%Ë ¨UN Õd UNÐ qLF¹ w²« WOM_« …dz«b« Ê≈ULNÞ—uðË ôö²šô« ÁcNÐ …dz«b« w Ú5Ó ?ËR WöŽÁc¼ w oOI% `² UNH½ —œUB*« bF³²ð r??Ë ÆUNO

ÆWOMF*« WOM_« …dz«b« w ôö²šô« “uOu¹ s 29?« w ÂU b wöł ÂUA¼ jÐUC« ÊUË…UO(« 5Ð q IÔ ?½Ë ¨Ábł w —UMK «d≈ WËU×0 dOš_«¨WM¹b*« w w½U¦« s(« wLOKù« vHA²*« v≈ u*«Ës d² w«uŠ »dý UbMŽ ‚UM²š« WU×Ð VO√ Ê√ bFЫd??ù «bON9 Ábł vKŽ tM vI³ð U V??Ë s¹eM³«w WÞdAK W¦U¦« …dz«b« ÂU√ WŽôË WDÝ«uÐ tO —UM«

ÆWJ³¹dš…dýU³ ¨t??½√ å¡U????*«ò??? wöł WÞdA« jÐU b??√Ët³¹—bð …b ¡UN²½« VIŽ …—uc*« …dz«b« w tMOOFð bFÐsJ¹ r?? YOŠ ¨qUA*« √b??Ð ¨WÞdAK wJK*« bNF*« w??…U½UF*« s dO¦J« q ÒL% vKŽ «d Ó³− ÊuJOÝ t??½√ „—b??¹t??½√ V??³????«Ë ¨W??M??¹b??*« Ác???¼ w?? t?? q??L??Ž WD× ‰Ë√ w??t qO“ sŽ WLNð ◊UIÝ≈ w V³« X½U …œUNAÐ v??œ√t²LNð sŽ lł«d²« sŽ r?N²Ô*« d³ł√ U u¼Ë ¨…dz«b« w¨WÞdý bOLŽ u??¼ Íc???« ¨w??ö??ł j??ÐU??C??« q??O??“ W??zd??³??ðËtH½ vKŽ `² t½√ „—b??¹ sJ¹ r wöł jÐUC« Ê√ p–‘UŽ w²« WOCI« w …œUNA« Ác¼ ‰öš s rMNł »«uÐ√

ÆUNuB5Ð lL& X½U w²« …b??O??Þu??« WöF« XKFł b??ËjÐUC« s ÂUI²½ô« d??√ …d??z«b??« w sÚ ?OOM√ sÚ ?OËRw ¨wöł VŠ ¨ÊUOMF*« bLŽ YOŠ ¨«dO¹ «d√ wöłU ÊUŽdÝ Áb W¹UJý p¹d% v≈ ¨WOUI²½« WËU× ‰Ë√W¹UJýò UN½QÐ UN Wd;« WN'« Xd²Ž«Ë U¼d√ nA²« UOKLF« Ê√ dOž ¨wzUN½ qJAÐ nK*« wÞ r²O ¨åW¹bO

ÆU¼bFÐ X«uð WOUI²½ô«

ÊUe½«`U X¹¬ ÿuH×

vHA²*UÐ W??Š«d??'« r???? V??O??√p–Ë ¨ÂU²« qKAUÐ ÊUe½≈ w wLOKù«5??O????O??zd??« 5??d??L??*« b???Š√ …U????Ë b??F??ШrI« «– w ¨ UdL*« ÈbŠ≈ ÃËdšËWF³²² —œUB XFł—√Ë ÆWOd WKDŽ wdOÐbð ¡uÐ t²HË U v≈ V³« nKLKrž— vHA²*« tdF¹ W¹dA³« œ—«uLKs¹dAŽ s?? b??¹“√ vKŽ d??O??š_« «c??¼ duðX% WŠ«d'« r w ÊuKLF¹ Ud2Ác??¼ œ√ Y??O??Š ¨W??×??K??B??*« f??O??z— …d???≈ UOKLF« ZU½dÐ nuð v??≈ WOFu«bOŽ«u*« XJ³ð—«Ë vHA²*« w WOŠ«d'«‰Ułü« pcÐ XFHð—«Ë vd*« v≈ WbI*« UOKLŽ ¡«d??ł≈ vKŽ 5K³I*« v??≈ WbI*«v≈ rNM «œb???Ž l??œ U?? u??¼Ë ¨W??O??Š«d??łw½U¦« s????(« vHA² v???≈ ¡u??−??K??«dOÐbð ¡uÝË UþUE²« Á—ËbÐ ·dF¹ Íc«WOłU−²Š« UHË Ÿuu ÊU Ê√ o³ÝrIÐ ÊuKUF« ÊuŠ«d'« ¡U³Þ_« UNLE½

ÆvHA²*« «c¼ w WŠ«d'«

»U??³??Ý_« s???Ž Y??×??³??« ‚U??O??Ý w????ËUNAOF¹ w??²??« WOFu« v??≈ œ√ w??²??«wLOKù« vHA²*« w?? W??Š«d??'« rvHA²*« Ê√ U??½—œU??B?? d??– ¨ÊU??e??½ùrNM WFЗ√ ¨5Š«dł ¡U³Þ√ …dAŽ rC¹WŁöŁË WUF« WŠ«d'« w ÊuBB²bŠ«Ë Õ«dłË bOu²«Ë ¡UM« WŠ«dł wd??š¬Ë W??O??u??³??« p??U????*« w?? hB²Õ«d???łË …d??−??M??(«Ë n????½_« w?? h??²????v≈ WU≈ ¨ÂUEF« WŠ«dł w h²w hB²*« WŠ«d'« W×KB fOz—«c¼ V½Uł v≈Ë Æd¹b²«Ë ‘UF½ù« VÞ5d2 WFЗ√ błu¹ ¨¡U³Þ_« s œbF«lOLł r²ðË ¨WŠ«d'« w 5B² jI5Š w ¨r¼—uC×Ð WOŠ«d'« UOKLF«5B² ¨s¹dš¬ Ud2 ÊËdAŽ błu¹

Æd¹b²«Ë ‘UF½ù« w UŠ«d²« Ê√ UNð«– —œUB*« d??–Ë—UA²½« …œU???Ž≈ q??ł√ s?? X??b?? Ê√ o³Ýq Ê√ ô≈ ¨r????I??« «c??¼ q???š«œ 5??d??L??*«bF³²ð r???Ë qAHUÐ ¡U???Ð ôËU????;«Ác??¼ s??? s??¹b??O??H??²???? œu?????łË —œU???B???*« UŽUÝ rOIð Èu² vKŽ ¨WOFu«

qB¹ YOŠ ¨s¹dAF« 5dL*« 5Ð qLF«÷dL*« UNOCI¹ w²« UŽU« ‰bFjI 5²ŽUÝ v≈ vHA²*« qš«œ bŠ«u« UŽU« WOIÐ ¡UC r²O ¨WŽUÝ 72 q w¨WU)« U×B*« wË vHA²*« ×UšwË ÆvHA²*« qš«œ s —œUB VŠZU½dÐ ÊQÐ å¡U*«ò XLKŽ ¨tð«– ‚UO«b s??¹“U??−??*« 5??d??L??*« s?? œb??Ž ÃU???œ≈dO³J« ’UB)« w ¨dO³ qJAÐ ¨r¼Uݨ5dL*« s?? vHA²*« tdFð Íc???«U2 ¨W??¹—«œ≈ dÞ√ v≈ rN³Kž√ ‰u% YOŠWŽuL− qš«œ W½“«u² dOž WOFË oKše??«d??*« W??O??I??Ð «c????Ë ¨ U??O??H??A??²????*« s???…—«“Ë Ê√ UNð«– —œUB*« d–Ë ÆWO×B«ZzU²½ „«—œ≈ w?? «dO¦ d??šQ??ð W×B«—«uŠ w «dšR XKšœË ¨WÝUO« Ác¼—«dL²Ý« qł√ s WOÐUIM« ULOEM²« lUN²HOþË ¡«œ√ w?? W?????¹—«œù« d???Þ_« Ác???¼lOLł v??K??Ž ¡U????I????Ðù« l??? ©i???¹d???L???²???«®dÞQ UNM bOH²ð w²« WOU*« «“UO²ô«’UB)« o¹uD² WËU× w?? W???¹—«œ≈nM WUš ¨W¹dA³« œ—«u*« w ‰uN*«

Æ5dL*«

WOŠ«d'« UOKLF« ZU½dÐ nOuð w V³²¹ ÷d2 …UËvL dOž qł√ v≈ ÊUe½ù wLOKù« vHA²*« w

∫ `??????????????³B«∫ ‚Ëd???????????A«∫ dN?????????????????E«

∫ d????????????????BF«∫ »d?????????????????G*«∫ ¡U????????????AF«

IÓ°üdG äÉbhCG

∫ `??????????????³B«∫ ‚Ëd???????????A«∫ dN?????????????????E«

∞¥[∞∏∞µ[¥≥±≤[≥∑

∫ d????????????????BF«∫ »d?????????????????G*«∫ ¡U????????????AF«

±∂[±µ ±π[≤≤≤∞[¥¥

◊UÐd« —U9uÐ WLOKŠ

W×O³ ¨t??H??²??Š h????ý w??I??åÊœö³O≈ò r−M q??š«œ ¨f√ ‰Ë√

sŽ «d²uKO 20 bFÐ vKŽ l??«u??«vKŽ XDIÝ Ê√ bFÐ ¨XbO rOK≈vL¹ U Ë√ WO½bF W×OH tÝ√—

ÆtðUË v≈ œ√Ë åWO«ò?ÐVŠ ¨ÀœU???(« »U??³??Ý√ œu??F??ðËÊu v??≈ ¨ÊU??O??Ž œu??N??ý U×¹dBð

¨UUŽ 56 dLF« s mU³« ¨WO×C«’Ud« ÊbF U¹UIÐ sŽ Y׳¹ ÊUr²O ¨åq×J«ò …œU WŽUM v≈ tłu*«WMLŁQÐ WOK;« ‚«u???Ý_« w?? UNFOЫdžuKOJ« sLŁ “ËU??−??²??¹ ô WÐ

Ær¼«—œ WŁöŁ UNM bŠ«u«s?? W???Ðd???I??? —œU????B???? X????U????Ëtðdł√ wHðU¼ ‰U??B??ð« w?? ¨ÀœU???(«r –U??I??½ù« ‰U??ł— Ê≈ ¨å¡U????*«ò UNFô≈ W??O??×??C??« ëd????š≈ s?? «u??M??J??L??²??¹s UŽUÝ Àö??Ł w«uŠ —Ëd?? bFÐÂUײ« …—uŽË v≈ «dE½ ¨ ôËU;«

120 vKŽ tILŽ b??¹e??¹ Íc???« r−M*««cN …bF*« UO½UJù« WKË ¨«d²u¼ «bOIFð d??_« œ«“ U??Ë Æ÷d??G??«ô≈ du²¹ ô tKLQÐ XbO rOK≈ ÊuÈdš√Ë …b??Š«Ë ·UFÝ≈ …—UOÝ vKŽÍc« ¡wA« ¨WO½b*« W¹UuUÐ WUšŸuË ‰UŠ w –UI½ù« WOKLŽ qdF¹

ÆrOKù« w WdH² Àœ«uŠÁc¼ Ê√ UNð«– —œUB*« XU√˨Èdš_«Ë WMOH« 5Ð ¨lK²³ð rłUM*«ÊuðU²I¹ s??¹c??« 5MÞ«u*« s?? «œb??Žqþ w??? ¨ÊœU???F???*« i??F??Ð U??²?? s???dO¦ tAOFð Íc???« ”R??³??«Ë dIH«ÊœUF*UÐ WOMG« WIDM*« Ác¼ dÝ√ s

ÆWMOL¦«w ‰UG²ýô« r²¹ t½√ v≈ —UA¹WOz«uAŽ WI¹dDÐ åÊœö³O1≈ò rłUM¨qG²ð b??F??ð r??? U??N??½_ W??¹b??O??K??I??ðËqLF« v???≈ W??I??D??M??*« ÊU??J??Ý Q??−??K??¹ËWOŽUL²łô« rNËdþ v≈ «dE½ UNO5KUF« Ê√ V??½U??ł v???≈ ¨W??³??F??B??«WÐUû Êu??d??F?? r??łU??M??*« Ác??N??Ð

Æå“uJOKO«ò ¡«bÐ

5MÞ«u UOu¹ lK²³ð XbO rOK≈ rłUMÊœUF*« U¹UIÐ vKŽ ÊuAOF¹

W¹bK³« dI ÊuLײI¹ qOðd uKDF

Page 3: almassae 1523

www.almassae.press.maتقارير 2011 Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF« 4

◊UÐd«œ«bŠ√ bL×

¨wKIB« W??¼e??½ b??I??²??½« WOŽUL²łô« WOLM²« …d????¹“Ë …bAÐ ¨s??U??C??²??«Ë …d?????Ý_«Ë l WOÝUO« »«eŠ_« qUFð w WOzUM« WOKO¦L²« nK ¨W³ Ó²M*« fU−*«Ë ÊU*d³« «—ËU?????A?????*« ‰ö?????š U???L???O???Ýô 5????½«u???? ‰u????????Š W???????¹—U???????'«

Æ UÐU²½ô« ‰ö??š ¨w??K??I??B??« b????√Ë ◊U????Ðd????« w???? X???L???E???½ …Ëb???????½ ÊQAÐ ¨w??U??*« W??F??L??'« Âu???¹ o√ w?? WOzUM« WOKO¦L²« ¨WK³I*« WOF¹dA²« UÐU²½ô« w W????Ëb????« t??³??ðU?? t??ðd??C??Š Ê√ ¨…b??ÐU??F??« WHOD ¨rOKF²« WOÐdG*« WOÝUO« »«e???Š_«ò ¡UM« l?? qUF²ð ‰«e???ð U?? ÔbFÐ qBð rË ¡UBù« oDM0 s qF−¹ Íc??« Èu²*« v??≈ WOLM²K WOÝUÝ√ WF«— …√d??*« ô≈Ë ¨åœö????³????« w??? W??¹d??A??³??« …d³MÐ wKIB« ‰¡U²ð ¨nOJ dOHð s??J??1ò ¨W??¹—U??J??M??²??Ý« sŽ WOzUM« Áu??łu??« »U??O??ž …—«“Ë UN¹d& w²« UŁœU;« »«e???Š_« ¡U??M??√ l?? WOKš«b« l??¹—U??A?? ‰u?????Š W??O??ÝU??O????« —u²Ýb« Ê√ rKF« l ¨5½«uI« ¨`¹d qJAÐ ¨ ÒhÔM¹ b¹b'«

ÆåWHUM*« √b³ vKŽ XNłË ¨tH½ ‚UO« w «œU??I??²??½« s??U??C??²??« …d?????¹“Ë œ«b??Ž≈ s??Ž 5ËRLK …œU???Š UÐU²½ô« 5??½«u?? l??¹—U??A?? WžUO qLF²ð ôò U¼—U³²ŽUÐ ŸuM« l »ËU−²ð WOÝUOÝ WG nþuð wN ¨wŽUL²łô« ¨qłdK ¨”UÝ_UÐ ¨WNłu WOMF XO …√d??*« ÊQ??Ë Íc« wÝUO« ÕöùUÐ

¨å«dšR Á—ULž »dG*« qšœ 5½«uI« WGò Ê√ v≈ …dOA «bzUÝ ÊU U0 d Òc Ôð WOU(« 1996 —u??????²??????Ýœ ‰ö????????š

5??½«u??I??« l??¹—U??A??Ë w²« ¨t?? WI«d*« Àbײð s??J??ð r?? WKOË s??Ž j?? —bIÐ W??×??zö??« X?????½U????? U?????????

ÆåqOu« vKŽ dB²Ið sŽ UN¦¹bŠ ‚U??O??Ý w???Ë Y??K??Ł h???O???B??????ð Ÿu?????u????? “dÐ√ ¨¡UMK ÊU*d³« bŽUI Àbײð X½U w²« ¨wKIB« U??O??U??F??H??« s?? b??¹b??F??« ÂU????√ W???O???d???E???«ò Ê√ ¨W???O???zU??????M???« d1 w²« WÝU(« WOÝUO« w dOJH²« ÷dHð »dG*« UNM Ê√ UN½Qý s w²« «¡«d??łù« œuMÐ s??Ý d³Ž YK¦« sLCð «c??¼ w??? W???×???«Ë W??O??½u??½U??

Æå‰U−*« d???J???M???²???Ý« ¨p????????– v??????≈ j??K??)«ò t??²??L??Ý√ U?? w??K??I??B??« tO j??I????ð w???²???« `????«u????« W??O??ÝU??O????« »«e??????Š_« i??F??Ð WOMÞË W×zô sŽ Àbײð 5Š –≈ ¨»U??³??A??K?? Èd????š√Ë ¡UMK sNMJ1 ô ¡U????M??« Ê√ Ëb??³??¹ …d??c?? ¨å U???ÐU???ý Êd??B??¹ Ê√ bŽUI*« ÊQ??Ð —U???Þù« fH½ w?? ‰ö??š ¡U????M??K?? ‰ËR??²??Ý w??²??« s W??O??F??¹d??A??²??« U??ÐU????²??½ô« ÕË«d²²Ý YOŠ ¨«dO¦ dOG²ð u??¼Ë ¨«b??F??I?? 54 Ë√ 50 5??Ð w 12 s??? q????√ q??¦??L??O??Ý U??? Ác¼Ë ¨bŽUI*« W³½ s WzU*« wKIB« d??¹b??I??ð w?? ¨W??³????M??« Ê√ »dGLK ‰u????ð ô ¨U??L??z«œ rK« sL U???ł—œ oK²¹ WOKO¦L²« h¹ U w w*UF« U??½U??*d??³??« q????š«œ W??O??zU????M??« s ‰Ëœ t??O?? UMI³ð Íc????«ò U??O??½U??D??¹—u??Ë f???½u???ð q??O??³?? bFÐ mK³¹ r »dG*U ¨ «—Uù«Ë Íc« wI¹dù«Ë w*UF« ‰bF*« wMF¹ U??2 ¨19.51 v??≈ qB¹ ÷d?????F?????« Ê√ UOUŠ ÂbI*« w ¡UMK q√ »dG*« s dO¦JÐ U??«e??²??« »d??????G??????*«

ÆåWOËb«

≠ ÂUFOM«Ë Ɖ≠ w½u¹d« [ ” w³¼Ë ÆÃ≠ s¹Ëe« Æ”

w d??¹«d??³?? 20 W??d??Š X??łd??š w ¨X??³????« f??√ ‰Ë√ ¡U???? ¨”U??? W½uJ v???Ë_« ¨5²dH² 5ðdO ‰bF« WŽULłË wÞ«dI1b« ZNM« s ÕË— vKŽ rŠd²« —U²š« ¨ÊUŠù«Ë Íc??« e??³??)« l??zU??Ð ¨w??½u??M??J??« bOLŠ XF—Ë ¨ÊUdÐ WM¹b w tH½ ‚dŠ√ ¨WAOF*« ¡öžË œUH« b «—UFý w ÃËd)« åÊuKI²*«ò ÈQð—« ULO «uU ¨bŠ_« f√ ¡U Èdš√ …dO «Ë—U²š«Ë ¨WOMÞË …dO UN½≈ UNMŽ vKŽ år??Šd??²??«ò Ê«u??M??Ž r??¼—Ëb??Ð U??N?? w t??M??œ - Íc???« ¨w??½u??M??J??« bOLŠ

Æ”U WM¹b w tÝ√— jI WOÐdG*« WOFL'« Ÿd dI ÊUË ¡U ¨sC²Š« b?? ÊU????½ù« ‚uI( å5KI²*«ò? …Ëb??½ ¨w??U??*« X³« W??Žu??L??−??*« ÃËd??????š l???? s???«e???²???U???Ð wÞ«dI1b« ZNM« vKŽ W??Ðu????;« Ÿ—U???A???« v????≈ ÊU????????Šù«Ë ‰b????F????«Ë …Ëb??M??« Ác??¼ XL²²š«Ë ÆÃU??−??²??Šö?? tO s??K??Ž√ d??¹d??I??ð —«b??S??Ð U??N??U??G??ý√ l ◊U³ð—ô« p sŽ ÊuKI²*« ¡ôR¼ 5LN² ¨Wd(« qš«œ w½U¦« ·dD« ‰b??F??«Ë w??Þ«d??I??1b??« ZNM« s?? ö?? vKŽ »u???d???« W??ËU??×??0 ÊU??????Šù«Ë oÐUÝ XË w ÊUdD« ÊUË ÆWd(« ¨W¹—U½ U½UOÐ d³Ž UUNðô« ôœU³ð b ÊU????Šù«Ë ‰b??F??« WŽULł XLNð« –≈ ’Uý_UÐ 5KI²*« ¡ôR??¼ iFÐ —UB½√ ¡ôR??¼ n??ËË å5¼u³A*«ò

ÆåWO−DK³«ò?Ð WŽUL'« s¹UŽ ¨W??K?? Í– Ÿu??u?? w???Ë »e(« w ÍœUOI« ¨wÝU« bL× WFL'« ¡U???? ¨b??Šu??*« w??«d??²??ýô« »U√ Íc« ŸbB²« d¼UE ¨wU*« V³Ð ”U WM¹b w d¹«d³ 20 WdŠ s ¨å5KI²*«ò 5Ð WOKš«œ UMŠUDð ÊUŠù«Ë ‰bF« WŽULł —UB½√Ë ¨WNł ÆÈdš√ WNł s ¨wÞ«dI1b« ZNM«Ë w Àb??×??²??¹ w??ÝU????« ÊU??? U??L??M??O??³?? Wd(« Ác¼ rŽœ fK− UNLE½ …Ëb½ ÂuO« W³ÝUM0 UNU¬Ë UNF«Ë ‰uŠ 5dD« iFÐ qšœ ¨»U³AK wËb« w åZ??N??M??«Ë ‰b??F??«åË åÊu??K??I??²????*«ò wÝU« dD« bË ¨Íb¹_UÐ pÐUAð ¡UI≈ sŽ …d?? s d¦_ nu²« v??≈ ZMA²«Ë „U³²ýô« V³Ð tðdU×

ÆWŽUI« ‚dž√ Íc« bI W¹œUB²ô« WLUF« w U√ WO½UCd« «d¼UE²« w½UŁ XLð« «—UFA« WMLONÐ d¹«d³ 20 Wd( n²¼ bI Æw??ŽU??L??²??łô« l??ÐU??D??« «– f√ ‰Ë√ …dO ‰öš Êu¹d¹«d³H« —«b« w åq¹“U½—uÐò wŠ w X³« ‘öŽò ∫WAOF*« ¡ö??ž b ¡UCO³« WOUž W??A??O??F??*« ÆÆU??M??O??−??²??Š«Ë U??M??O??ł ÆÆ Ú5??J???? U??¹ gOFð n??O??åË åUMOKŽ Ôq?? Ú??ð r???Ë Æå Ú5??×??M??ł —«œ WAOF*« W??O??ŽU??L??²??ł« «—U???F???ý s??? …d??O????*« ËœUÐË wÝUH« ‰¬ò qO³ s W¹u³Fý ÆÆW× Ò BU WMOLÝU¹ ÆÆuK »dG*« uŽUÐ

ÆåuC«Ë U*U UNKł«—Ë

w²« …dO*« w œ Òœ Ô— U ‰Ë√ ÊUË wŠ W¹dOš W¹dO ÂU√ s XIKD½« w ÂöF« bOIF« Ÿ—Uý w åÍ—b«ò u¼ ¨öO dAŽ W¹œU(« WŽU« w«uŠ l UU−½« ¨åÃU??J??¹œ p¹bOò —UFý ¨Ÿu³Ý_« «cN wUCM« Ÿu??u??*«ò Ÿuu w WOIOM²« tðœbŠ Íc« bŠ√ ‰uI¹ ¨åWM¹b*UÐ ÷uH*« dOÐb²« Æå¡U*«å? WOK;« WOIOM²« ¡UCŽ√ s œb????Ž …d??O????*« w??? ◊d??????½« U??L?? s V??¹d??I??« ¨åÍ—b??????«ò w??Š WMUÝ «uF— s¹c«Ë ¨…dO*« ‚öD½« ÊUJ rNC¹uF²Ð W??Ëb??« VUDð «—U??F??ý sU*UÐ XI( w²« dzU)«ò sŽ U½UCOH« ‰öš W¹—U−²« ö;«Ë d³Młœ w ¡UCO³« —«b« XÐd w²«

ÆåWdBM*« WM« s —«b« w d¹«d³ 20 WdŠ X½UË öUŠ UŽu³Ý√ b??N??ý b?? ¡UCO³« ¨WOM¹uJ²«Ë WOłU−²Šô« ‰UJý_UÐ ÕU³ WLEM*« WOMUC²« WHu« q¦ sЫ vHA² ÂU√ ¨XAž 10 ¡UFЗ_« ÊUL¦ł rOKð ¡UMŁ√ ©ue¹—u® bý— Íc??« ¨w??½u??M??J??« bOLŠ e??³??)« l??zU??Ð XLE½ UL ÆÊU??d??Ð w?? tH½ ‚d??Š√ dI0 ¨wU*« fOL)« Âu¹ ¨Wd(« ‰uŠ Uý—Ë ¨bŠu*« w«d²ýô« »e(« ·dŽ Íc??« ¨å·d??A??« ‚U¦O U??O??¬ò ‰uŠ ¨Wd(« U½uJ 5Ð «œUŠ UýUI½ WOÞ«dI1b«ò q¦ …dD*« ∆œU??³??*«

YOŠ ¨åWOI_«Ë …«ËU*«Ë WŁ«b(«Ë bOOIð Ê√ s??¹d??U??(« i??F??Ð d??³??²??Ž« ¡UCO³« —«b??« w d¹«d³ 20 WdŠ u¼ ∆œU???³???*« s?? W??Žu??L??−??0 U??N????H??½ W??ËU??×??Ë W???d???(« W??O??ö?? ÔN?? »d??? ÊËœ ∆œU³*« s WKLł w UN²bM) vKŽ 5Kšb²*« bŠ√ d³²Ž« UL ÆU¼dOž Ê√ Wd(« vKŽ Ê√ ‘—u« «c¼ gU¼ ÂbI¹ s q wM³ð oeM v??≈ t³²Mð w® «bONý Á—U³²Ž«Ë tH½ ‚dŠ vKŽ »UA« s Wd(« nu v≈ …—Uý≈ Ê√ qšb²*« d³²Ž«Ë ©w½uMJ« bOLŠ WUI¦Ð …UO(« qł√ s qUMð Wd(«

Æ u*« fOË …UO(« 5¹d¹«d³H« …dO nK²ð rË w UN²KO¦ sŽ ◊UÐd« WLUF« w WOŽUL²ł« YOŠ s ¨¡UCO³« —«b??« dłUMŠ œœ— –≈ ¨W??Žu??d??*« VUD*« V½U'« UNOKŽ vGÞ «—UFý 5−²;« ·ôü« «u???√ XUFðË wŽUL²łô« ¨.d?? t??K??« »d??G?? «c???¼ò ∫œœd???ð w??¼Ë U¹ gOFð nOòË ¨årOKFð ô W× ô UL Æå Ú5×Mł —«œ WAOF*« ø Ú5J dOIHðå?Ð œbMð U²ô ÊËd¼UE²*« l— w??²??« ¨…d??O????*« b???N???ýË ÆåV??F??A??« ÃU−²Š«Ë Ÿ«b??Ð≈ò —UFý X% XLE½ v??≈ …œu???Ž ¨åœU????H??«Ë …d??J??(« b?? Wd(« UN²F— w²« vË_« «—UFA« ◊UIÝ≈ qO³ s ¨UNð«dO W¹«bÐ w

ÆÊU*d³«Ë qŠË WuJ(«

w w??M??_« q??šb??²??« n??K??š b???Ë WÐU≈ d¹«d³ 20 WdŠ …dO oŠ q???_« v??K??Ž ’U??????ý√ 10 w???«u???Š UL ¨W??ðËU??H??²?? U??ÐU??≈Ë ÷u??d??Ð Æå¡U??????*«ò???? W???d???(« s??? u??C??Ž b???√ XIKD½« w²« ¨◊UÐd« …dO XdŽË ‰Ë√ WKO s …dýUF« WŽU« qO³ UOM√ ö??šb??ð ¨o??zU??b??Ð X³« f??√ UbFÐ ¨5−²;« ·uH w UHOMŽ b¹d³« W??ŠU??Ý v??≈ …d??O????*« X??K??Ë √b???ÐË Æf???U???)« b??L??×?? Ÿ—U?????ý w??? w tŽu½ s?? ‰Ë_« ¨w??M??_« qšb²« vKŽ U³¹dIð 5??²??ŽU??Ý b??F??Ð ¨ÊU??C??— ‰Uł— rłU¼ UbFÐ …dO*« ‚öD½« «—UFA« …—UOÝ WOuLF« «uI« dI w?? U¼e−×Ð «u??U??Ë å«b??½u??¼ò hA« ‰UI²ŽUÐ «uU UL ¨W¹ôu«W??O??ðu??B??« «e??O??N??−??²??« d????Ë Íc????«

ÆWd×K dš¬ w XMKŽ√ Wd(« Ê√ rž—Ë q¦1 ô wHOK)« WUÝ√ Ê√ UN ÊUOÐ ¨UNLÝUÐ Y¹b(« t o×¹ ôË Wd(« X³« …dO dCŠ »UA« «c¼ ÊS ÊU UL ¨·uHB« WbI w ÊU??Ë UN½uJð w??²??« W???e???Š_« w?? „—U??A??¹

ÆWd(« …d??O????*« œU????? ¨Ê«u????D????ð w????Ë ◊UÐd« WLUF« t²dŽ U v≈ —uD²ð ULMOŠ ¨s_« «uI nOMŽ qšbð s l »c??łË bý w ÊËd¼UE²*« q??šœ

UbFÐ ¨…uKF« bOFÝ ¨s_« w«Ë VzU½ jÝË qK²« vKŽ dOš_« «c??¼ Âb??√ qI½ …—UOÝ `OðUH Ÿe½Ë s¹d¼UE²*« ·bNÐ ¨ uB« «d³J qL% X½U w??«Ë V??zU??½ o¹uDð -Ë ÆUNðUJÝ≈ w 5—UA*« s U¾*« ·dÞ s s_« «—UFý 5F«— ¨WO½UCd« …dO*« ¨wM_« ‰ËR*« s¹bð W−NK« …b¹bý `??O??ðU??H??*« …œU?????Ž≈ v???≈ d??D??« Íc????« …uË …b¹bA« ÊUI²Šô« WUŠ V³Ð s Uuš ¨UNF— - w²« «—UFA« —«b« s√ w«Ë »U√ U t³OB¹ Ê√ tUO ‰ö??š …dU× s ¡UCO³«

ÆWNÐUA WËU×0 Ê«uDð WMUÝ s?? ·ôü« ÊU???Ë w ¨X??³????« f??√ ‰Ë√ ¨«u??łd??š b?? ¨ÊU??C??— dNý ‰ö??š …d??¼U??E??ð w??½U??Ł WŠUÝò s XIKD½« WOKO …dO w w wN²M² ©ÍbN*« Íôu® ådOOG²« w ¨öO nBM«Ë …b??Š«u??« WŽU« WLJ×LK WKÐUI*« ¨åW??«b??F??«ò WŠUÝ

ÆÊ«uDð w WOz«b²Ðô« Íb??N??*« Íôu????? W???ŠU???Ý X???½U???Ë WOzUMž UŽuL− ·dÞ s åWK²×ò ÷d??²??Ž« U??L?? ÆW??O??K??³??'« W??u??D??I??D??K?? Ÿ—Uý vI²K w d¹«d³ 20 …dO WFCÐ d????z«e????'« Ÿ—U??????ýË …b????Šu????« WO−DK³«ò Wd(« rNOLð ’Uý√ qI½ …—U???O???Ý r??N??b??I??²??ð ¨åW???ýU???O???F???«

ÆWOðu «d³J0

»«eŠ_« qUFð bI²Mð wKIB« w WOzUM« WOKO¦L²« nK l

W³²M*« fU−*«Ë ÊU*d³«

u*« WUIŁ b ÊËd¼UE² ÆÆ¡UCO³« —«b« Æ5Ý√dÐ d¹«d³ 20 ÆÆ”Ud¹«d³ 20 WNł«u w åWuDID«òÆÆÊ«uDð Æ uB« d³J VŠU ‰UI²Ž« ÆÆ◊UÐd«

Êœu*« f¹—œ≈ Íôu©01’®WL²ð

w WLONMÐ s??Ž qI½ U?? VŠË ¡UDš√ »UJð—«ò sŽ t¦¹bŠ tð«– ¡UIK« WOFu« v???≈ œ√ W??I??ÐU??Ý …d??O??³?? WOU UNO b??łu??ð w??²??« åW??O??Ł—U??J??«ò Í—UOK dð UN½≈ –≈ ¨ÂuO« WdA« œbBÐ UN½√ UL ¨Ÿu³Ý_« w rO²MÝ œ«b²ý« qþ w l«u*« s œbŽ …—Uš ÊU?? ¨U??O??*U??Ž ŸU??D??I??« v??K??Ž W????U??M??*« jЫd« j??)« WdA« …—Uš U¼dš¬ `UB U??O??K??O??Ý—U??Ë ¡U??C??O??³??« 5???Ð UIOKFðË ÆåWO½dH« ◊uD)« Wdý ‰U??J??ýù«ò Ê≈ nOuÐ ‰U?? ¨d???_« vKŽ UÝR*« œb??Ž ’uBÐ ÕËd??D??*« WOJK*« ◊uD)« UNMLË ¨WOuLF« du²« vKŽ UNð—b ÂbŽ u¼ò ¨WOÐdG*« WLONMÐË ¨W×«Ë WOK³I² W¹ƒ— vKŽ v≈ wU*« ”—U dNý ÁƒUŽb²Ý« - ¨WŽuL−*« dÞQÐ UÐu×B WOU*« WM' œUJð …—u??? w?? W????ÝR??*« UM Âb???Ë w²« W׳UM« WÝR*« …—u ÊuJð wzU³'« rŽb« iFÐ ô≈ UNBIM¹ ô Ê√ tM dE²M½ UMË ÆÆÊU*d³« ·dÞ s ¨WdAK WOIOI(« WOFu« UM ÂbI¹ ¨WuJ(« ôË tI¹d ôË u¼ ô nÝúË X½U ¨»ö??ž .d d¹“u« hý w ‰uŠ WIOI(« UM «ubIO …√d'« rN¹b rŁ ÆW¹dOÐb²«Ë WOU*« WdA« WOFË WOU*« sŽ —U³š√ n¹dBð - ¨p– bFÐ q¦ hýË ¨dzU)«Ë …—u¼b²*« UUHý ÊuJ¹ Ê√ …—bI« t XO WLONMÐ ÊuJ¹ Ê_ `KB¹ ô t½√ bOQ ¨U׫ËË

«–≈Ë ¨qO³I« «c¼ s WÝR ”√— vKŽ WdA« WOFË w —u¼bð „UM¼ ÊU t½_ ¨tM dO³ ¡eł sŽ ‰ËR uN «u??M??Ý W??d??A??« ”√— v??K??Ž v??C?? sŽ Y??¹b??(« ÊS?? wU²UÐË ÆåW??K??¹u??Þ UN½√ d¼UE«Ë ¨WdA« s WBŠ lOÐ ¨WO½dH« W¹u'« ◊uDK ÊuJ²Ý t???u???√Ë t??²??O??K??I??ŽË t??N??łu??ð b???R???¹ s¼d½ Ê√ v≈ UMFbOÝË WO½uHJ½dH« ŸUD dOBË WOMÞu« WdA« dOB

ÆåWO½dH« WdA« w Íu'« qIM« WOU*« WM' fOz— VzU½ VUÞË Ác??N??Ð —u?????_« d???9 ôQ????Ð œU???B???²???ô«Ë ◊uD)UÐ d_« oKFð ¡«uÝ ¨WI¹dD« ¨»dG*« ôUBð« Ë√ WOÐdG*« WOJK*« ‰U??Ë ÆWO−Oð«d²Ýù« UÝR*« Í√ ÂbFÐ eOL²ð w²« WOU(« WOdE«ò Ê≈ s o³²¹ r w²« ¨WuJ(« —«dI²Ý« ÷dH¹ ¨WŁöŁ Ë√ s¹dNý ÈuÝ U¼dLŽ c²ð Ê√ UNðUOŠö s?? fO t??½√ t½≈ nOCO ÆåqJA« «cNÐ «¡«d???ł≈ sŽ —«Ëe?? s¹b« Õö lł«dð v²Šò ôUBð« s?? W??zU??*« w?? 7 WBuš t??½_ ¨œu??B??I?? l???ł«d???ð u???¼ »d???G???*« s ¡e???ł X??¹u??H??ð W??Ðu??F?? X??×??C??ð« ¡wOÝ U ¨tH½ Êü« w 5²ÝR*« XKC U????0—Ë ¨»d???G???*« …—u???? v???≈ «—ô X¹uHð WOKLŽ …dýU³ WuJ(« bOŽ√ò ∫özU tIOKFð nOuÐ r²šË ÆåôË√ WuJ(« ôË WLONMÐ ô t??½√ bOQ²« ÁcNÐ UuI¹ Ê√ ULNIŠ s?? W??O??U??(« dB²I¹Ë vN²½« UL¼—ËœË ¨ «¡«d??łù« n¹dBð v??K??Ž s???¼«d???« X???u???« w???

Æå‰ULŽ_«

◊UÐd« w dЫd³ 20 WdŠ …dO s V½Uł

WLONMÐË »öž wŽb²¹ WOLM²«Ë W«bF«WO½dH« ◊uDK «—ô åX¹uHðò WOC w

◊UÐd«Íb$ ‰œUŽ

WM¹b fK− ë—œ≈ d??1 r?? ÍœU???%ô« Áœu??I??¹ Íc???« ¨◊U???Ðd???« «d????Ð≈ W??D??I??½ ¨u??K??F??Ë t???K???« `??²?? bOOAð WLN i¹uH² W??O??U??H??ð« ‰Ëbł vKŽ WŽUL−K b¹b'« dI*« …—Ëb??K?? W??O??½U??¦??« W????K??'« ‰U??L??Ž√ bIF½« w??²??« ¨“uOuO W??¹œU??F??« ¨Â«dJ« —Ëd ¨XzUH« WFL'« Âu¹ s ÊË—U??A??²???? Èb????Ð√ Ê√ b??F??Ð s¹c« ¨…dUF*«Ë WU_« »e??Š ¨fK−*« q???š«œ W??O??K??√ «u??×??³??√

Æ…uD)« rN²—UFË rNC— W???U???_« Ë—U??A??²???? t?????łËË uKFu r¼bI½ ÂUNÝ …dUF*«Ë w?? f???K???−???*« U???½u???J??? w????U????ÐË b??¹b??'« d??I??*« b??O??O??A??ð h????¹ U?? v????Ë_« Ê√ Èu???Žb???Ð ¨W??ŽU??L??−??K?? w???²???« «œU??????L??????²??????Žô« ·d?????B?????Ð UdD« w¼ bOOA²K hB²Ý XðUÐ w??²??« …—U?????½ù«Ë W??U??E??M??«Ë WKOBŠ w q−ð ¡«œu??Ý UDI½

ÆwU(« fK−*«

ÂU??×??≈ ‰u??³??I??*« s?? b??F??¹ r???ò WK¾Ý√ œUF³²Ýô Wö'« VŠU t²öł Ê√ l??L??Ý√ r?? ÆÆ—u??N??L??'« dI ¡U??M??³?? t??ðU??L??O??K??F??ð v??D??Ž√ b??? rOJ(« b³Ž ‰uI¹ ¨åWM¹b*« fK−* »uIF¹ WFÞUI fOz— ¨‘ULAMÐ Ê√ b??F??Ð t??K??šb??ð ‰ö???š ¨—u??B??M??*« WOKLŽ Ê√ 5Kšb²*« s œb??Ž b??√ dO¹ö 8 nKJ²Ý w²« ¨bOOA²« W??³??ž— v??K??Ž ¡U??M??Ð w??ðQ??ð ¨r??O??²??M??Ý q v??K??Žò ∫l??ÐU??²??¹ Ê√ q³ ¨WOJK ¡UA½≈ Ÿu??u?? Ê√ bI²Ž√ ¨‰U???Š oLŽ√ ô«R??Ý ÕdD¹ WŽUL−K dI Ê√ W??U??š ¨ U???¹u???Ë_U???Ð o??K??F??²??¹ ‰UG²ýô« WO½UJ≈ v≈ dOA¹ l«u« XKHJð u v²ŠË ¨wU(« dI*« w t½S ¨bOOA²« nOUJ²Ð WOKš«b« p??K??ð h??B????ð Ê√ Èb??????ł_« s??? s v½œ_« b×K WÐU−²Ýö mU³*« UŽUD w 5MÞ«u*« «—UE²½« È—√ «c ¨…—U??½ù«Ë qIM«Ë WUEM« t²OËR qL% fK−*« vKŽ Ê√

ÆåY¹d²«Ë tł«u¹ u¼Ë ¨uKFË b−¹ rË s ¨åÂU??³??«ò Í—UA² «œUI²½«

dI*« ¡UMÐ Ê√ vKŽ bOQ²« dOž bÐ Íc??« ¨W??L??U??F??« fK−* b??¹b??'« WOHÝuO« WFÞUI dI åq??²??×??¹ò w t?? U??½U??J?? c????²??¹ Ê√ d??E??²??M??¹Ë

¨f???U???)« b??L??×?? Ÿ—U????ý V??K?? «—U³²Ž«Ë …œ«—≈ò Á¡«—Ë nIð bOOA²« WOKLŽ Ê√Ë åWËbK u???Ë f???K???−???*« n???K???J???ð s???? Ê√ b??F??Ð ¨«b??????Š«Ë U??L??O??²??M??Ý W??O??K??š«b??« …—«“Ë X??K??H??J??ð

ÆWOKLF« nOUJ²Ð b³Ž `Ë√ ¨t²Nł sË …bLŽ VzU½ ¨włöÐ Âö«

W??«b??F??« »e???Š s???Ž ¨◊U???Ðd???« dI v??≈ WłU(« Ê√ ¨WOLM²«Ë

ô W??L??U??F??« f??K??−??* b??¹b??ł ¨ÊU??M??Ł« U??N??u??Š n??K??²????¹

«—U³²Ž« v??≈ dEMUÐ U??N??M??O??Ð s?????? ¨…b?????????Ž tdFð Íc« ÂUŠœ“ô« ¨W???O???U???(« W???¹U???M???³???«

WFÞUI* dI q_« w w¼ w²«Ë ô 5Hþu*« Ê√ bŠ v≈ ¨WOHÝuO« ÊËdDC¹Ë qLFK U½UJ ÊËb−¹ w »ËU???M???²???« v????≈ Æår????N????M????O????Ð U??????? d??³??²??Ž« U???L???O??? o????(« b????³????Ž ¨‘d???D???M???*« u????????C????????Ž f????K????−????

¨WM¹b*«

w???«d???²???ýô« œU??????%ô« »e????Š s???Ž iF³« …—U???Ł≈ ¨WO³FA« «uIK h¹ U w U¹uË_« Ÿuu …b¹«eò œd− WŽUL'« dI bOOAð Íc« tð«– tłu²« u¼Ë ¨åWOÝUOÝ w s¹—UA²*« s œbŽ tMŽ d Ò³Ž «Ëd³²Ž« –≈ ¨å¡U*«ò v≈ rN¦¹bŠ

…—U??????????????????Ł≈ U???¹u???Ë_« Ÿu???u??? w W??F??ÐË“ò œd−

ÆÊU−M Xu« wË dD« Íc« U????ýU????I????M????« X??F??œ w??²??« ÊQ????????A????????Ð b???O???O???A???ð d???????I???????

v??≈ W???M???¹b???*« f??K??−?? W???ŽU???L???'« W??O??U??H??ð« v??K??Ž W??œU??B??*« q??O??łQ??ð dI*« bOOAð W??O??K??š«b??« i??¹u??H??ð …œU??Š «œU??I??²??½« X??N??łË ¨b??¹b??'« vKŽ W??¹ôu??«Ë fK−*« wËR* sŽ år??¼e??−??Žò V³Ð ¨¡«u???Ý b??Š dOÐb²UÐ WHKJ*« UdA« —U³ł≈ W??U??š ¨W??L??U??F??« w??? ÷u???H???*« ¡«œ√ v??K??Ž ¨W??U??E??M??« ‰U??−?? w??? w UNOKŽ ’u??B??M??*« «¡«e????'« UNzUË ÂbŽ V³Ð dOÐb²« œuIŽ w UNOKŽ ’uBM*« UNðU«e²UÐ u×½ WGU³«Ë ¨ öLײ« d??ðU??œ

Ær¼—œ ÊuOK 12 ¨Í—Ëb ‰öł VUÞ ¨p– v≈ fK− w??? w???d???(« —U??A??²????*« ¨WU¹d«Ë »U³A« d¹“Ë ¨WM¹b*« .bI²Ð ¨◊UOKÐ nBM wFL−²« …—œU???? U???U???N???ð« s????Ž d??O????H??ð ¨◊U??Ðd??« Í—UA² o??Š w?? tMŽ vKŽ Ê√ v???≈ t??K??šb??ð w?? «d??O??A?? d¹“u« s «dOHð VKÞ fK−*« ¨s¹—UA²*« tUNð« ’uBÐ Èb??Šù WOU× U×¹dBð w?? …—«“u« l¹—UA WKdFÐ ¨ UŽ«–ù«

œ— Íc« VKD« u¼Ë ¨WLUF« w WKł bIŽ WO½UJSÐ uKFË tOKŽ U¹UCI« q?? …—U????Łù d???¹“u???« l?? w w??U??¹d??« ÊQ??A??U??Ð W??I??K??F??²??*« ¨Èdš√ WNł s ¨UHýU ¨WLUF« öšbð vKŽ œd??K?? tKšbð ‰ö??š bIŽ vKŽ fK−*« ÂeŽ ¨s¹—UA²*« ·«dÞ_« q Òr ÔCð WOÝ«—œ WKł qUALK q???Š œU???−???¹ù W??K??šb??²??*«w ÷uH*« dOÐb²« UNdF¹ w²«

Æ◊UÐd« t??−??²??¹ ¨Èd??????????š√ W????N????ł s????? dÐUI*« qJA q??Š u×½ fK−*« vKŽ d Ò−Hð Íc??«Ë ¨WLUF« w …U½UF*« q??þ w?? bOF s?? d??¦??√ q??¼√ U??N??N??ł«u??¹ w???²???« …b???¹b???A???« d³ò vKŽ ‰u??B??(« w?? 5u²*« s p??– VŠUB¹ U?? l?? ¨åd??žU??ý ¨s??L??¦??« W??E??¼U??Ð W???¹œU??? n??O??U??J??ð d??ÐU??I??*« i??F??Ð ‰U???H???≈ q???þ w????Ë bFÐ ¨5MÞ«u*« t??łË w UNЫuÐ√ WœUB0 ¨U¼dš¬ sŽ ú²« Ê√ WOJK Ÿe½ vKŽ ŸULłùUÐ fK−*« …d??³??I?? l??O??Ýu??²?? W???O???—√ W??F??D??

Æo¹bB«

©ÍË«eL(« bL×®

wKIB« W¼e½

WËb« å…œ«—≈ò Á¡«—Ë Ê≈ ‰uI¹ uKFËË WFÐË“ dO¦¹ WOKš«b« q³ s WLUF« fK−* b¹bł dI ¡UMÐالمجلس يعجز عن استخالص 12 مليون درهم جزاءات مترتبة على شركات التدبير المفوض

w t?? U??½U??J?? c????²??¹ Ê√ d??E??²??M??¹Ë ¨f???U???)« b??L??×?? Ÿ—U????ý V??K??

w t?? U??½U??J?? c????²??¹ Ê√ d??E??²??M??¹Ë ¨f???U???)« b??L??×?? Ÿ—U????ý V??K??

w t?? U??½U??J?? c????²??¹ Ê√ d??E??²??M??¹Ë

«—U³²Ž«Ë …œ«—≈ò Á¡«—Ë nIð bOOA²« WOKLŽ Ê√Ë åWËbK u???Ë f???K???−???*« n???K???J???ð s???? Ê√ b??F??Ð ¨«b??????Š«Ë U??L??O??²??M??Ý W??O??K??š«b??« …—«“Ë X??K??H??J??ð

ÆWOKLF« nOUJ²Ð b³Ž `Ë√ ¨t²Nł sË …bLŽ VzU½ ¨włöÐ Âö«

W??«b??F??« »e???Š s???Ž ¨◊U???Ðd???« …bLŽ VzU½ ¨włöÐ Âö«

W??«b??F??« »e???Š s???Ž ¨◊U???Ðd???« …bLŽ VzU½ ¨włöÐ Âö«

dI v??≈ WłU(« Ê√ ¨WOLM²«Ë ô W??L??U??F??« f??K??−??* b??¹b??ł

¨ÊU??M??Ł« U??N??u??Š n??K??²????¹ «—U³²Ž« v??≈ dEMUÐ

U??N??M??O??Ð s?????? ¨…b?????????Ž tdFð Íc« ÂUŠœ“ô« ¨W???O???U???(« W???¹U???M???³???«

w »ËU???M???²???« v????≈ Æår????N????M????O????Ð U??????? d??³??²??Ž« U???L???O??? o????(« b????³????Ž ¨‘d???D???M???*« u????????C????????Ž f????K????−????

¨WM¹b*«

…b¹«eò œd− WŽUL'« dI bOOAð Íc« tð«– tłu²« u¼Ë ¨åWOÝUOÝ w s¹—UA²*« s œbŽ tMŽ d Ò³Ž Íc« tð«– tłu²« u¼Ë ¨åWOÝUOÝ w s¹—UA²*« s œbŽ tMŽ d Ò³Ž Íc« tð«– tłu²« u¼Ë ¨åWOÝUOÝ

«Ëd³²Ž« –≈ ¨å¡U*«ò v≈ rN¦¹bŠ w s¹—UA²*« s œbŽ tMŽ d Ò³Ž «Ëd³²Ž« –≈ ¨å¡U*«ò v≈ rN¦¹bŠ w s¹—UA²*« s œbŽ tMŽ d Ò³Ž

…—U??????????????????Ł≈ U???¹u???Ë_« Ÿu???u??? w W??F??ÐË“ò œd−

ÆÊU−M w W??F??ÐË“ò œd−

ÆÊU−M w W??F??ÐË“ò œd−

Xu« wË dD« Íc« U????ýU????I????M????« X??F??œ w??²??« ÊQ????????A????????Ð X??F??œ w??²??« ÊQ????????A????????Ð X??F??œ w??²??«

b???O???O???A???ð d???????I???????

uKF«Ë tK« `²

Íb$ ‰œUŽ ©01’®WL²ð

»«e??Š√ tłuð U²ô ÊU?? ¨p??– v??≈ ¨wI«u²« ZNM*« åd????ò v??≈ WO³Kž_« ¨ UUIײÝö dOCײ« œu????¹ Íc???« «c¼ dJ U¼œ«bF²Ý« d??N??þ√ Ê√ bFÐ ÷d??H?? ÊU??*d??³??« v???≈ »U???¼c???«Ë Z??N??M??*« vKŽ œUL²ŽôUÐ UNuŠ o??«u??ð ô 5??½«u?? —œUB VŠË ÆW¹œbF« WO³Kž_« oDM tðdNþ√ Íc« tłu²« «c¼ ÊS ¨å¡U*«ò ÂbI²« »e??Š ¡UM¦²ÝUÐ WO³Kž_« »«e??Š√ …uIÐ tðœUO XF«œ Íc??« ¨WO«d²ýô«Ë 20 u×½ l??œ ¨W??¹œb??F??²??«Ë o«u²« s??Ž

«c??N?? U??N??C??— s???Ž d??O??³??F??²??« v???≈ U??Ðe??Š WOMÞu« W??O??d??E??« Ê√ …d??³??²??F?? ¨t??łu??²??« œö³« q¼UŽ q³ s UNMŽ d³F*« n«u*«Ë WłU(« «cË wI«u²« ZNM*« ’uBÐ ÷—UF²ð Í—u²Ýb« ‰UI²½ô« ÕU$≈ v≈ ¨W??O??U??(« W??O??³??K??ž_« »«e?????Š√ t???łu???ð l??? «e??²??ô« v??K??Ž U??N??ðö??šb??ð ‰ö???š …b??R?? ÆdOOG²« ÁU???&« w?? d??O????«Ë o??«u??²??U??Ð »«e??Š√ WËU× d³²Ž« —œUB*« iFÐ vKŽ «dDšò o«u²« sŽ ÃËd)« WO³Kž_« WOdE« w WUš ¨wÝUO« qK*« ¨UOUŠ œö³« UNAOFð w²« WOŽUL²łô« UÝRË WOKIŽ vKŽ UOM³ UDDË u¼ b??O??Šu??« U??N????łU??¼ »«e?????Š_ W??1b??

¨ÊUOŽ_UÐ W½UF²ÝôUÐ rJ(« v≈ …œuF« XHAË Æåq??¹u??L??²??« v??K??Ž ‰u???B???(«Ë ¨Õd²« WOKš«b« d¹“Ë Ê√ UNMOŽ —œUB*« ’uBÐ o??«u??²??« ‰u??B??Š Âb??Ž ÂU???√ f??K??−?? »U??????²???½«Ë »«e???????Š_« w???½u???½U??? ‘UIMK Èd????š√ W??K??N?? ¡U???D???Ž≈ ¨»«u???M???« w ¨»«e?????Š_« nK² 5??Ð ÷ËU??H??²??«Ë UN²UŠ≈ r??Ł s??Ë ¨o??«u??²??« ‰uBŠ o??√ W³ž— ÂU√ t½√ v≈ …dOA ¨ÊU*d³« vKŽ 5½u½UI« d??¹d??9 w?? W??O??³??K??ž_« »«e????Š√ o«u²« ‰uBŠ ÊËœ ÊU*d³« o¹dÞ sŽ «œUO iFÐ qFł ULNðUOC²I ‰u??Š…—œUG* U¼œ«bF²Ý« s??Ž d³Fð »«e???Š_«

ÆŸUL²łô«

d³½u½ 11 œb×¹Ë ‰b'« wNM¹ WOKš«b« d¹“Ë WOF¹dA²« UÐU²½ö «bŽu

«–≈Ë ¨qO³I« «c¼ s WÝR ”√— vKŽ WdA« WOFË w —u¼bð „UM¼ ÊU t½_ ¨tM dO³ ¡eł sŽ ‰ËR uN WdA« WOFË w —u¼bð „UM¼ ÊU t½_ ¨tM dO³ ¡eł sŽ ‰ËR uN WdA« WOFË w —u¼bð „UM¼ ÊU

«u??M??Ý W??d??A??« ”√— v??K??Ž v??C?? sŽ Y??¹b??(« ÊS?? wU²UÐË ÆåW??K??¹u??Þ UN½√ d¼UE«Ë ¨WdA« s WBŠ lOÐ sŽ Y??¹b??(« ÊS?? wU²UÐË ÆåW??K??¹u??Þ UN½√ d¼UE«Ë ¨WdA« s WBŠ lOÐ sŽ Y??¹b??(« ÊS?? wU²UÐË ÆåW??K??¹u??Þ

¨WO½dH« W¹u'« ◊uDK ÊuJ²Ý t???u???√Ë t??²??O??K??I??ŽË t??N??łu??ð b???R???¹ s¼d½ Ê√ v≈ UMFbOÝË WO½uHJ½dH« ŸUD dOBË WOMÞu« WdA« dOB

WOU*« WM' fOz— VzU½ VUÞË Ác??N??Ð —u?????_« d???9 ôQ????Ð œU???B???²???ô«Ë ◊uD)UÐ d_« oKFð ¡«uÝ ¨WI¹dD« ¨»dG*« ôUBð« Ë√ WOÐdG*« WOJK*« ‰U??Ë ÆWO−Oð«d²Ýù« UÝR*« Í√ ÂbFÐ eOL²ð w²« WOU(« WOdE«ò Ê≈ s o³²¹ r w²« ¨WuJ(« —«dI²Ý« ÂbFÐ eOL²ð w²« WOU(« WOdE«ò Ê≈ s o³²¹ r w²« ¨WuJ(« —«dI²Ý« ÂbFÐ eOL²ð w²« WOU(« WOdE«ò Ê≈

÷dH¹ ¨WŁöŁ Ë√ s¹dNý ÈuÝ U¼dLŽ s o³²¹ r w²« ¨WuJ(« —«dI²Ý« ÷dH¹ ¨WŁöŁ Ë√ s¹dNý ÈuÝ U¼dLŽ s o³²¹ r w²« ¨WuJ(« —«dI²Ý«

c²ð Ê√ UNðUOŠö s?? fO t??½√ t½≈ nOCO ÆåqJA« «cNÐ «¡«d???ł≈ sŽ —«Ëe?? s¹b« Õö lł«dð v²Šò ôUBð« s?? W??zU??*« w?? t??½_ ¨œu??B??I?? l???ł«d???ð u???¼ »d???G???*« ôUBð« s?? W??zU??*« w?? t??½_ ¨œu??B??I?? l???ł«d???ð u???¼ »d???G???*« ôUBð« s?? W??zU??*« w??

s ¡e???ł X??¹u??H??ð W??Ðu??F?? X??×??C??ð« ¡wOÝ U ¨tH½ Êü« w 5²ÝR*« XKC U????0—Ë ¨»d???G???*« …—u???? v???≈ ¡wOÝ U ¨tH½ Êü« w 5²ÝR*« XKC U????0—Ë ¨»d???G???*« …—u???? v???≈ ¡wOÝ U ¨tH½ Êü« w 5²ÝR*«

«—ô X¹uHð WOKLŽ …dýU³ WuJ(« bOŽ√ò ∫özU tIOKFð nOuÐ r²šË ÆåôË√ WuJ(« ôË WLONMÐ ô t??½√ bOQ²« ÁcNÐ UuI¹ Ê√ ULNIŠ s?? W??O??U??(« dB²I¹Ë vN²½« UL¼—ËœË ¨ «¡«d??łù« n¹dBð v??K??Ž s???¼«d???« X???u???« w???

◊UÐd«¡U*«

UÐU²½ô«Ë »U³A« ‰uŠ ¡UI w Êu—UA lLł√ «Ëd³²Ž«Ë tÐU³ý l `UB²« v??≈ »dG*« WłUŠ vKŽ ÊU—√ “d??Ð√ W¹dLF« W¾H« Ác¼ —U³²ŽUÐ U Ò×K Ô d??_« «c¼ ¨«dšR »dG*« U¼dýUÐ w²« UŠöù« qK ÕU$≈ vKŽ ¨”UÝ_UÐ ¨wM³M¹ Ê√ wG³M¹ `UB²« «c¼ Ê√ s¹bR Õöù« oLŽ w »U³A« lCð WOuLŽ UÝUOÝ …—uKÐ ¨WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô« «—œU³*«Ë Í—u²Ýb«Ë wÝUO« ŸuL− ÊQAÐ —Ëbð w²« UýUIM« w W¾H« Ác¼ „«dý≈ lÆrNH½√ »U³AUÐ WU)« U¹UCI« ULOÝô ¨œö³« U¹UC

nUײ« tLE½ Íc??« ¨¡UIK« w Êu—UA*« j??ЗË

WOJ¹d_« WUu« s rŽbÐ Õöù« qł√ s »U³AK w½b*« ‰ËbŽ ¨◊UÐd« w wU*« fOL)« Âu¹ wËb« ÊËUF²K …UO(« vKŽ rNU³≈Ë WÝUO« sŽ ·ËeF« sŽ »U³A« ’uBM« s?? W½UÝdð du²Ð ¨ÂU???Ž qJAÐ ¨WOÝUO« r¼—uCŠË »U³A« —Ëœ W¹uIð vKŽ WLzUI« WO½u½UI« ÆwK;«Ë wMÞu« s¹bOFB« vKŽ ÂUF« ÊQA« dOÐbð w W—UA* …eH;« WOF¹dA²« ’uBM« duð sJLOÝË «c¼ U??ö??š VŠ ¨WOÝUO« …U??O??(« w?? »U³A« wÐdG*« »U³AK W½UJ Í√ò Ê«uMŽ X% rE½ Íc« ¡UIK« w r??ÝU??Š —Ëœ ¨åW??K??³??I??*« WOF¹dA²« U??ÐU????²??½ô« w?? W¾H« Ác¼ Ê√UuBš ¨ÂUF« ÊQ?A« dOÐbð l rN²(UB lOLł vKŽ W1b²*« WOLM²K U¹d¼uł Ud×ò d³²Fð

Æå…bF_«

WO½u½U W½UÝdð v≈ »dG*« WłUŠ vKŽ ŸULł≈WÝUO« l »U³A« W(UB*

Page 4: almassae 1523

ÕUË“√ vHDB*«

…—«“Ë bLŽ ÂUŽ ·dþ wWO½U¦« …dLK ¨WOU*« Ë œUB²ô«s ¡e??ł lOÐ WOKLŽ ¡U??G??≈ v??≈ ôU??B??ð« W??d??ý w?? UN²BŠ w 30 v≈ qBð w²« ¨»dG*«

ÆWzU*«œU??B??²??ô« …—«“Ë X???½U???ËsŽ «d??šR?? d??³??Ž b?? W??O??U??*«Ë W??zU??*« w?? 7 l??O??Ð v???≈ UNOFÝWËb« UNJK9 w²« WB(« sUN½√ dOž ¨»dG*« ôUBð« wÂu¹ ¨T??łU??H?? qJAÐ ¨ —b????√tO dOAð UžöÐ wU*« WFL'«XLKŽ√ YOŠ ¨WOKLF« ¡UG≈ v≈ÊU w²« ¨WOJM³« U????ÝR??*«¨…—u??A??*« .b??I??²??Ð U??N?? bNFOÝoKÞ√ Íc??« ÷ËdF« VKÞ ÊQ??Ð lO³ w??U??*« “u??O??u??¹ 18 w??qŽUH« w WËbK …bzUŽ WBŠ

ÆwG√ b w¹—U²«œU??B??²??ô« …—«“Ë X??H??²??«Ëv≈ U????U?? ‰U??Ý—S??Ð W??O??U??*«ËUNO U¼d³ð WOJM³« UÝR*«ÂbIð Ê√ ÊËœ ¨WOKLF« ¡UGSÐXKI½ Ë Ælł«d²« «cN «dOHðrò U¼—œUB bŠ√ sŽ å“d²¹Ë—òqUF½ s×½ Æ —«d??I??« «Ëd????H??¹uCŽ d??³??ŽË Æå—U??G?? ‰U??H??ÞQ??W??O??L??M??²??«Ë W???O???U???*« W???M???' w????»«u??M??« f??K??−??0 W??¹œU??B??²??ô«…—«“Ë „u??K???? t??Ыd??G??²??Ý« s??Ž œUŽ w²« ¨WOU*«Ë œUB²ô«U³¹dIð WMÝ ·d??þ w?? 5??ðd??qŽUH« w WBŠ lOÐ U¼—«d sŽ «—d³*« ÂbIð Ê√ ÊËœ w¹—U²«

Æp– v≈ UNÐ cŠ w²«…—«“Ë l???œ Íc????« U??? s??J??sŽ wK²« v≈ WOU*«Ë œUB²ô«

ôUBð« w WBŠ lOÐ WOKLŽÊ√ s ·u²ð X½U q¼ ø»dG*«ølu²*« ÊËœ wU*« bzUF« ÊuJ¹—«b??U??Ð 5??O??U??*« 5??K??K??;« b???Š√d_« «c¼ Ê√ v≈ dOA¹ ¡UCO³«…—«“u« Ê√ —U³²Ž« vKŽ œ—«Ë dOž…—u??A??0 b??F??Ð UNH½ j??% r??ÊU?? w??²??« ¨W??O??U??*« U????ÝR??*«ÆWOKLF« w UNI«dð Ê√ ÷d²H¹s¹dL¦²*« Ê√ tð«– qK;« b√Ës¹c« ¨5??O??K??;« 5OðUÝR*««u³J½« ¨WOKLF« rNbN²ð X½Us¹uJð vKŽ …dOš_« …d²H« w‰u????ð w??²??« ¨W???O???U???*« œ—«u??????*«WOKLŽ w?? VOBMÐ “u??H??« rNw W??Ëb??« WBŠ s?? ¡e??ł lOЫuKGA½« w²« ¨»dG*« ôUBð«XFł«dð w²« W—u³« sŽ UNÐUNO≈ «ËœuF¹ Ê√ q³ ¨p– V³Ð

ÆUNzUGSÐ rNLKŽ bFÐsŽ W??u??J??(« Êö???Ž≈ ÊU???ËWBŠ s??? ¡e????ł l??O??Ð U??N??O??F??Ý»d??G??*« ôU???B???ð« w??? W???Ëb???«q³ s W¹u ‰UF√ œËœ— —U??Ł√W«bF« UNÝ√— vKŽË ¨»«e??Š_«¨w«d²ýô« œU??%ô«Ë WOLM²«Ëv≈ ÊU*d³« w tЫu½ UŽœ Íc«WOLM²«Ë W??O??U??*« WM' œU??I??F??½«W¡U q??ł√ s?? ¨W??¹œU??B??²??ô«‰uŠ W??O??U??*«Ë œU??B??²??ô« d???¹“ËXFœ ÊuJð b w²« U¼«dù«w UN WBŠ lOÐ v??≈ W??Ëb??«W¼UłË ÈbË w¹—U²« qŽUH«w —«dI« p– q¦ vKŽ «b??ù«v≈ W³MUÐ WOUI²½« WKŠd¨W¹—u²Ýb« UÝR*« s œbŽWOHBð s??? ÈËb??????'« ‰u?????ŠËœuI¹ ŸUD w WËb« hBŠuLM« Ë wLd« œUB²ô« ÂuO«ÂUF« Í√d« d¹uMðË rUF« d³Ž

W??B??u??)« q???O???š«b??? ‰u?????ŠUNNOłuð r²OÝ q¼Ë ¨WKL²;« «eON−²« w?? —UL¦²Ýô« w??s «¡e??ł ÊuJ²Ý Â√ WOÝUÝ_«UNM w½UFð WOU ôö²šô qŠ

ÆøWUF« WO½«eO*«WuJ(« XÐU−²Ý« q¼ sJUNOKŽ X??Ý—u?? w??²??« ◊uGCK¨l??O??³??« —«d?????? s????Ž œu???F???ð w????œU???B???²???ô« d??????¹“Ë Ê√ W???U???šqLF²ð Ê√ s vA¹ WOU*«Ë‰ö??š Áb??? W??B??u??)« W????—Ëu¼ ¨W??O??F??¹d??A??²??« U??ÐU????²??½ô«sŽ d??³??F??¹ U???Ðe???Š r??Že??²??¹ Íc?????«tðU¼ W³ÝUM0 …dO³ UŠuLÞWM' s uCŽ Æø UUIײÝô«b√ W¹œUB²ô« WOLM²«Ë WOU*«WOKLF« ¡UGSÐ wUI« —«dI« Ê√Ád³²Ž« ULO ¨tžu Ó Ô ÂuNH dOž…œuŽ WOLM²« Ë W«bFUÐ ÍœUOUOU öK× Ê√ dOž ¨oDM*« v≈dOš_« —«d??I??« Êu??J??¹ Ê√ `??łd??¹l …b¹b'« UöFUÐ WöŽ tt ‰uð b w²« ¨ZOK)« ‰ËœWOU*« UeO½UJO*« s …œUH²Ýô«ULKŽ ¨ UöF« pKð UNuð w²« «u??M????« w??? n???√ »d??G??*« Ê√ «bŽU s …œUH²Ýô« …dOš_«qł√ s WO−OKš ‰Ëœ s WOU «– UÐuFB« iFÐ WNł«u‰Ëd²³« —UFÝ√ ŸUHð—UÐ WKB«q???(« ÆW????O????Ëb????« ‚u????????« w????¨5Lð Èu???Ý f??O?? w−OK)« «—Uý≈ ÁbMð ô ¨UMŁb× VŠ

Æt fÝRð lzUË Ë√‚«u??????Ý_« p???M???Ð d????³????²????Ž«ËU??Ë Í—U??−??²??« w?? —U??L??¦??²??Ýô«Ë WzU*« w?? 7 lOÐ ¡U??G??≈ Ê√ pMÐlb¹ ·uÝ »dG*« ôUBð« sq¹uL²« sŽ Y׳« v≈ WM¹e)«

v≈ wF« Ê√ WUš ¨wKš«b«Ã—U??)« s?? q??¹u??9 s??Ž Y׳«WOFu« v≈ dEMUÐ œ—«Ë dOžÊ√ dOž ¨WOËb« ‚uK WOU(««–≈ t??½√ v??≈ dOA¹ t??ð«– —bB*«dOž »dG*« ôUBð« W—Ë X½UdOBI« Èb*« vKŽ UOUŠ WŠU²w½“«u*« e−F« WODGð qł√ svKŽ du²ð WuJ(« ÊS ¨rUH²*«Èd??š√ U??d??ý X¹uHð WO½UJ≈ UÝR*« WLzU sL b??łu??ð UIH½ Ê≈ rŁ ¨WBuK WKÐUI«s U¼dOð sJ1 —UL¦²Ýô«

ÆWO½«eO*« e−Ž q¹u9 qł√ r¼Uð Ê√ ÷d²H¹ ÊU???Ë WËb« WBŠ s ¡eł lOÐ WOKLŽW¹cGð w »dG*« ôUBð« wWOLM²K w½U¦« s(« ‚ËbMW???O???ŽU???L???²???łô«Ë W???¹œU???B???²???ô« «—UL¦²Ýô« ‘UF½≈ ‚ËbMË—uÞ w błu¹ Íc??« W¹œUO«¨÷d??²??H??¹ ÊU??? Y??O??Š ¨¡U???A???½ù«WOKLŽ —bð Ê√ ¨ «d¹bI²« VŠ «—U??O??K?? 9Ë 8 5??Ð U?? l??O??³??«w½“«u*« e−F« qþ w ¨r??¼—œVIðd¹ YOŠ ¨l²¹ T² U Íc«bIM« ‚Ëb??M?? VŠ qB¹ Ê√W¹—U'« WM« W¹UN½ w wËb« dE²M¹ e−Ž ÆWzU*« w 5.7 v≈WOuLF« UDK« Y׳ð Ê√Ê≈ Y??O??Š ¨tK¹uL² œ—«u???? s??ŽWOU*« d??¹“u?? ÊU??*d??³??« W¡UWBu)« wŽ«Ëœ s qI²M²ÝWËbK W??O??U??*« W??O??F??u??« v???≈WM' w uCŽ bR¹ –≈ ¨WOÐdG*«W¹œUB²ô« WOLM²« Ë W??O??U??*«r²¹ ·uÝ t½√ »«uM« fK−0WdF qł√ s d¹“u« ¡UŽb²Ý«s —uBð vKŽ du²¹ ÊU «–≈ UÆw½“«u*« e−F« …dU× qł√

المالية في المغرب الوضعية حول المساءلة من المالية وزير ال تعفي قد خطوة

»dG*« ôUBð« w WBŠ lOÐ sŽ vK²¹ »dG*«

‚u WLEM*« W¾ON« f??O??z— ‰U???wU*« WFL'« Âu??¹ WO½dH« rNÝ_« UFzUý ‰uŠ UIOI% `²H²Ý W¾ON« Ê≈œUŠ ◊u??³??¼ w?? X³³ð w??²??« ¨‚u????«Ÿu³Ý_« 剫dMł w²OOÝuÝò pMÐ rNÝ_

ÆÂdBM*«ÂdBM*« fOL)« W¾ON« —b√Ë ·uAJ*« vKŽ lO³K Uu¹ 15 …b* «dEŠp– w?? U??0 ¨w??U??*« ŸU??D??I??« r??N??Ý√ w??ÆwÐòË å‰«dMł w²OOÝuÝò „uMÐ rNÝ√

Æå‰uJ¹dž√ Íb¹dåËåU³¹—UÐ wÐÆÊ≈剫d???M???ł w??²??O??O??Ýu??Ýò p??M??Ð ÊU?????Ë‚u WLEM*« W¾ON« s VKÞ t½≈ ‰U

‰u??Š oOI% `??²?? U????½d?? w?? r??N??Ý_«tHu …uIÐ WIKF²*« UFzUA« —bBw œU??Š ◊u³¼ v??≈ œ√ w??²??«Ë ¨w??U??*«

ÆwU*« ¡UFЗ_« tLNÝ√qBð«ò wH× ÊUOÐ w pM³« ‰UË‚u WLEM*« W¾ONUÐ ‰«dMł w²OOÝuÝ—bB ‰uŠ oOI% `²HÐ U³UD ¨rNÝ_«—«d√ w X³³ð w²« UFzUA« pKð

Æå5L¼U*« `UB*sŽ U??F??zU??A??« lOLł pM³« v??H??½ËU½dH ÍœUO« s¹b« nOMB² iHšw WOÐË—Ë_« „uM³« WL¼U lOÝuðËwuJŠ r???ŽœË ÊU??½u??O??« –U??I??½≈ Z??U??½d??Ð

V³Ð 剫dMł w²OOÝuÝò –UI½ù qL²×ÆWuO« w qUA

f??O??zd??« ¨U??????¹œË√ p???¹—b???¹d??? v???H???½ËsŽ W−z«d« UFzUA« ¨pM³K ÍcOHM²«UNHËË ¨WuO« w öJA œu??łËwU*« ¡U??F??З_« WKO dšQ² X??Ë w??

Æå¡«d¼ò UN½QÐ X³² WO½dH« åb½uuò WHO× w —b ‰UI u¼ WFzUA« Ác¼ ”UÝ√ Ê√¨åq¹U wK¹«b«ò w½UD¹d³« åb¹uKÐU²«òÊ√ ¨WOuJŠ —œUB sŽ öI½ ¨b√ Íc«w½dH« 剫d??M??ł w²OOÝuÝò ·dB

Æ”öù« WUŠ vKŽ

剫dMł w²OOÝuÝò sŽ UFzUý w UIOI% Íd& U½d w ‚uK WLEM*« W¾ON«

كواليسواألعمال المال عالم

WzU*« w 15.2?Ð pMÐ UË Í—U−²« ÕUЗ√ XFHð—« º 2.24 v≈ qB² ¨W¹—U'« WM« s ‰Ë_« nBM« ‰öšd³Ž WOłU²½ù« s ld« qFHÐ vðQð U u¼Ë ¨r¼—œ —UOK 7.94 v??≈ «œ«d???¹ù« XFHð—«Ë ÆnOUJ²« w rJײ« wU lHð—« UbFÐ WzU*UÐ 14.8 W³MÐ r¼—œ «—UOK 14 W³MÐ r???¼—œ «—U??O??K?? 4.85 v??≈ ÷«d????ù« q??šœWOÝUÝ_« dOž WOdB*« WDA½_« qšœ wUË WzU*UÐ Ê≈ pM³« ‰UËÆWzU*UÐ 10.3 W³MÐ r¼—œ —UOK 2.56 v≈ W³MÐ r¼—œ «—UOK 3 v≈ XFHð—« qOGA²« nOUJð 2.6 «œ«d¹ù« v≈ nOUJ²« W³½ XFł«dðË ÆWzU*UÐ 8.1 W¹UN½ v²Š «dNý 12 w WzU*UÐ 43.4 v≈ W¹u¾ WDI½ÃUF« qŠUÝË f½uð w «bŠË pM³« pK²1Ë ÆuO½u¹ÊuÐUG«Ë ÊËdOUJ«Ë wUË UO½U²¹—uË ‰UGM«ËÂbð UÐË—Ë√ w ŸËd v≈ WUùUÐ ¨qO«“«dÐ uG½uJ«Ë—«b« w qUF² ‰U??ËÆ”U??Ý_« w WЗUG*« 5Ðd²G*«åW¹uò UË Í—U−²« ÕUЗ√ Ê≈ ¨å“d²¹Ë—ò VŠ ¨¡UCO³«w²« WÞUÝu« Wdý luð oOIײ o¹dD« vKŽ tFCðË w WzU*UÐ 14 WOUB« tŠUЗ√ lHðdð ÊQÐ UN¹b qLF¹

ÆtKLQÐ ÂUF«

اإلثنين 2011/08/15 º العدد: 1523

اقتصادwww.almassae.press.ma

r¼—œ —UOK 1.57 mK³¹ Íc« ¨»dG*UÐ ’U)« 2011 ÍuM« qLF« ZU½dÐ vKŽ wЗË_« œU%ô« ‚œU WOÞ«du1b« U??Šö??ù« —U??Þ≈ w ¨r??¼—œ ÊuOK 572Ë —UOK wULłù« wU*« töž«c¼ Ÿ“u²OÝ ËÆw???ЗË_« œU%ôUÐ UNÞU³ð—« e¹eFðË ¨WJKLLK W¹œUB²« ≠uOÝu«Ë ÊuOK 215 mK³0 WLO(« WN' W¹œUB²«≠uOÝu« WOLM²« 5Ð U wU*« ·öG« r¼—œ ÊuOK 396 WLOIÐ …√d*«Ë qłd« 5Ð …«ËU*« …bMł√ qOFHðË ©Ë—Ë√ ÊuOK 19® r¼—œ oOIײ ©Ë—Ë√ ÊuOK 85® r¼—œ ÊuOK 961 hOBð r²OÝ 5Š w ¨©Ë—Ë√ ÊuOK 35®

ÆwЗË_« œU%ô«Ë »dG*« 5Ð ÂbI²*« lu« —UÞ≈ w UNOKŽ ‚UHðô« - ·«b¼√

ÕUЗ√ r¼—œ —UOK 2.24pMÐ UË Í—U−²«

¡U*«

wËb« bIM« ‚ËbM ‰UW??M??¹e??)« U??I??H??½ …œU??????¹“ Ê≈w²« ¨d??O??Ыb??²??« s??Ž W³ðd²*«WÐU−²Ýö »d??G??*« U¼bL²Ž«r−MOÝ ¨WOŽUL²łô« VUDLK‚U???H???½ù« w??? ŸU????H????ð—« U??N??M??Ž s WzU*« w 1.5 ?Ð wULłù«WMÝ ÂU???)« w??K??š«b??« "U??M??«

Æ2011bIM« ‚Ëb???M??? d??³??²??Ž«ËÍc???« ¨d??¹d??I??²??« w??? w???Ëb???«w²« «—ËU??A??*« VIŽ Á—b??√WЗUG*« 5ËR*« l U¼«dł√ ¨ÂdBM*« “uOu¹ 19Ë 7 5ЗU??F??Ý√ —«d???I???²???Ý« 5??Q??ð Ê√ Ułu²M*«Ë UËd;« iFÐw???Ëœ ‚U??O??Ý w??? ¨W??O??z«c??G??«œ«u*« —UFÝ√ ŸUHð—UÐ Ÿu³Dv??≈ w??C??H??¹ ·u???Ý ¨W???O???Ë_« 5.5 ???Ð œ«u???*« pKð r??Žœ …œU???¹“wKš«b« "UM« s WzU*« wbFÐ ¨W¹—U'« WM« w ÂU)«W³M« pKð dBŠ luð - U WO½«eO rÝdÐ WzU*« w 2.1w

ÆW¹—U'« WM«œU??B??²??ô« d?????¹“Ë ÊU?????Ë—«Ëe?? s??¹b??« Õö?? W??O??U??*«ËfK− œU??I??F??½« ‰ö???š —U????ý√ÂdBM*« fOL)« W??u??J??(«tK¦9 X×√ Íc« ¡VF« v≈ UIH½ vKŽ WUI*« öL%—UFÝ√ ŸUHð—ô UF³ð WO½«eO*«W??O??z«c??G??«Ë W??O??U??D??« œ«u?????*«–≈ ¨W???O???Ëb???« ‚«u???????Ý_« w???Ác??¼ ·d??F??ð Ê√ l??u??²??*« s??? 26 w«u×Ð UŽUHð—« öLײ« UFu²UÐ W½—UI r¼—œ —UOK

ÆWOË_«WOU*« WÝR*« b???√Ëw …œU??¹e??« Ê√ vKŽ W??O??Ëb??«w²« ¨WOuLF« WHOþu« —uł√WOuLF« UDK« U??N??ðd??√WK² WHKJð ldð ·uÝ ¨«dšR s W??zU??*« w?? 0.2 ???Ð —u???ł_«eHI² ÂU??)« wKš«b« "UM«

ÆWzU*« w 10.7 v≈bIM« ‚Ëb??M?? V??d??²??¹ËWO½«eO*« e−Ž qB¹ Ê√ wËb« w 5.7 W??¹—U??'« W??M????« w?? w WzU*« w 4.5 qÐUI ¨WzU*«b ÊU?? YOŠ ¨WÞ—UH« WM«

Ær¼—œ —UOK 35.1 mKЂËbMB« d¹dIð d³²F¹Ë–Uðô WIO g«u¼ WLŁ Ê√ UIHM« s?? ldK «¡«d????ł≈Ê√ v????≈ «d??O??A?? ¨W??O??u??L??F??«qOš«b*« s ld« «œuN−œ—«u*« qOB% Ê√ UL ¨XH¦JðwU*« uO½u¹ W¹UN½ q−Ý…dýU³*« dOž Vz«dC« qFHÐWFu² X??½U?? w??²??« m??U??³??*«WM WOU*« Êu½U w ö??√

Æ2011

‚Ëb??M?? W??¦??F??Ð “d?????Ð√Ë…u??Žœ X??9 t??½√ w??Ëb??« bIM«W????Ëb????« `???U???B??? Ÿu???L???−??? s W???zU???*« w??? 10 œU??B??²??ôU???N???²???O???½«e???O??? U???B???B?????? UIH½ s?? œb??Ž v??≈ W³MUÐUL ÆW¹—ËdC« dOž dOO²«s ö¹uײ« hOKIð r²OÝs œbF WBB*« WO½«eO*«v≈ …dOA ¨WOuLF« U¾ON«ÊUMJLOÝ s¹¡«dłù« s¹c¼ Ê√ WzU*« w 1 s d¦√ —Ušœ« sÂU???)« w??K??š«b??« "U???M???« s???

Æ2011 WO½«eO0 W½—UIt½√ v??≈ d¹dI²« —U???ý√Ëv≈ WO«d« œuN'« —UÞ≈ wWO½«eO UIH½ ŸUð« s b(« U??D??K????« b??F??²????ð ¨2011W¹uI²K W“UŠ dOЫbð œUL²ŽôYOŠ ¨2012 WMÝ s ¡«b??²??ЫWOuLF« UDK« VJM²Ýwdð U??Šö??≈ ‰U??šœ≈ vKŽr−Š s?? l??d??« v??≈ U??ÝU??Ý√W¾³Fð ‰ö????š s??? q???O???š«b???*«¡UŽu« lOÝuð d³Ž ¨œ—«u????*«…—«œ≈ 5??????%Ë w??³??¹d??C??«Íc??« X??u??« w?? ¨V??z«d??C??«rJײ« v??K??Ž q??L??F??« r??²??O??Ý5????%Ë U??I??H??M??« W??M??K??I??ŽËW¹—«dL²Ý« ÊULË UN²OKŽU

ÆWOuLF« UýUF*« ÂUE½œU??B??²??ô« d?????¹“Ë Âb?????ËWuJ(«fK−‰öš¨WOU*«Ëw²« UOdH« r??¼√ ¨dOš_«ŸËdA ¡wONð w?? b??L??²??Ž«¨2012 WM W??O??U??*« Êu??½U??u/ W³½ w vK−²ð w²«Ë WzU*« w 4.75Ð ÕË«d²ð ŸUDI« u/ l WzU*« w 5.2 ËÕË«d²ð W³MÐ wŠöH« dOž w 5.5 Ë W???zU???*« w??? 5 5???Ð?Ð —bI*« ‰Ëd²³« dFÝË WzU*« WUùUÐ ¨qOd³K —ôËœ 100v≈ qBð rC²K W³½ v≈ d¹“u« œb×¹ rËÆ WzU*« w 2lu²*« WO½«eO*« e−Ž Èu²

ÆWœUI« WM« rÝdÐ…—Ëd vKŽ d¹“u« b√ËWIKF²*« U³²J*« W??½U??O??¨W¹œUB²«ËdU*« U½“«u²UÐb*« —«dL²Ý« ◊Ëd??ý dOuð˨œö³« tdFð Íc??« ÍuLM²«œu????N????'« b????F????Ð U????u????B????šWK¦L²*« ¨WuJ×K WOzUM¦²Ýô«sŽ W??&U??M??« «œU????¹e????« w???U¼dOŁQðË ¨wŽUL²łô« —«u(«‚uH²Ý w²« —uł_« WK² vKŽ WMÝ ‰ö???š r????¼—œ —U??O??K?? 95W??U??I??*« W??H??K?? w????Ë ¨2012 r¼—œ —UOK 40 ‚uH²Ý w²«X½UË ¨WK³I*« WM« ‰ö??š —d??? W??O??u??L??F??« U??D??K????« w 150 ?Ð rŽb« UIH½ l??—WO½«eO UFu²Ð W½—UI WzU*«

ÆW¹—U'« WM«

ارتفاع يتوقع الدولي النقد صندوقالمائة في 5.7 إلى العجز

WFL'« œ«dO²Ýô«Ë d¹bB²« UOKLŽ XdŽ¨»dG*« ¡U??×??½√ lOLł w?? «dO³ U??U??³??ð—« w??U??*«Íc???« ¨w??ðU??O??u??K??F??*« å—b?????Ðò ÂU??E??½ q??D??F??ð V??³????ÐUNDÐ—Ë W??O??d??L??'« U??O??D??F??*« W??M??L??— v??K??Ž Âu??I??¹sJL²¹ r ÂUEM« qDFð V³ÐË ÆWJ³A« —UÞ≈ wÊUO³K ÍœU*« V׫ s ÊË—bB*«Ë ÊËœ—u²*«ÊËœ—u²*« œU²Ž«Ë Æ UOKLF« pK²Ð oKF²*« qBH*«Ê√ ô≈ ¨Í—Ëœ qJAÐ ÂUEM« qDFð vKŽ ÊË—bB*«ËbFÐ√ vKŽ 5²ŽUÝ Ë√ WŽUÝ ÈuÝ ‚dG²¹ ô p–ÂUEM« tO ouð Íc« ¨WFL'« Âu¹ ·öÐ ¨d¹bIðwKLF² »«dG²Ý« dO¦¹ U Ê√ dOž ÆÂuO« WKOÞ…dýU³*« dOž Vz«dC«Ë „—UL'« …—«œ≈ Ê√ u¼ å—bÐòpc U rž— ¨qDF« »U³Ý√ dOHð ¡UMŽ rA−²ð r

Æd¹bB²«Ë œ«dO²Ýô« WDA½√ vKŽ —UŁ¬ s

Âu¹ wdL'« å—bÐò ÂUE½ qDFðwU*« WFL'«

qBð Ê√ lu²ð WOU*« …—«“Ë —UOK 40v≈ rŽb« UIH½

2012w r¼—œ

‚u WLEM*« W¾ON« f??O??z— ‰U???wU*« WFL'« Âu??¹ WO½dH« rNÝ_« UFzUý ‰uŠ UIOI% `²H²Ý W¾ON« Ê≈wU*« WFL'« Âu??¹ WO½dH« rNÝ_« UFzUý ‰uŠ UIOI% `²H²Ý W¾ON« Ê≈wU*« WFL'« Âu??¹ WO½dH« rNÝ_«

œUŠ ◊u??³??¼ w?? X³³ð w??²??« ¨‚u????«Ÿu³Ý_« 剫dMł w²OOÝuÝò pMÐ rNÝ_œUŠ ◊u??³??¼ w?? X³³ð w??²??« ¨‚u????«Ÿu³Ý_« 剫dMł w²OOÝuÝò pMÐ rNÝ_œUŠ ◊u??³??¼ w?? X³³ð w??²??« ¨‚u????«

ÆÂdBM*«Ÿu³Ý_« 剫dMł w²OOÝuÝò pMÐ rNÝ_

ÆÂdBM*«Ÿu³Ý_« 剫dMł w²OOÝuÝò pMÐ rNÝ_

ÂdBM*« fOL)« W¾ON« —b√Ë ·uAJ*« vKŽ lO³K Uu¹ 15 …b* «dEŠp– w?? U??0 ¨w??U??*« ŸU??D??I??« r??N??Ý√ w??ÆwÐòË å‰«dMł w²OOÝuÝò „uMÐ rNÝ√

w?? U??0 ¨w??U??*« ŸU??D??I??« r??N??Ý√ w??ÆwÐòË å‰«dMł w²OOÝuÝò „uMÐ rNÝ√

w?? U??0 ¨w??U??*« ŸU??D??I??« r??N??Ý√ w??

Æå‰uJ¹dž√ Íb¹dåËåU³¹—UÐ wÐÆÊ≈ÆwÐòË å‰«dMł w²OOÝuÝò „uMÐ rNÝ√

Æå‰uJ¹dž√ Íb¹dåËåU³¹—UÐ wÐÆÊ≈ÆwÐòË å‰«dMł w²OOÝuÝò „uMÐ rNÝ√

剫d???M???ł w??²??O??O??Ýu??Ýò p??M??Ð ÊU?????Ë‚u WLEM*« W¾ON« s VKÞ t½≈ ‰U剫d???M???ł w??²??O??O??Ýu??Ýò p??M??Ð ÊU?????Ë‚u WLEM*« W¾ON« s VKÞ t½≈ ‰U剫d???M???ł w??²??O??O??Ýu??Ýò p??M??Ð ÊU?????Ë

‰u??Š oOI% `??²?? U????½d?? w?? r??N??Ý_«tHu …uIÐ WIKF²*« UFzUA« —bB‰u??Š oOI% `??²?? U????½d?? w?? r??N??Ý_«tHu …uIÐ WIKF²*« UFzUA« —bB‰u??Š oOI% `??²?? U????½d?? w?? r??N??Ý_«

w œU??Š ◊u³¼ v??≈ œ√ w??²??«Ë ¨w??U??*«ÆwU*« ¡UFЗ_« tLNÝ√

w œU??Š ◊u³¼ v??≈ œ√ w??²??«Ë ¨w??U??*«ÆwU*« ¡UFЗ_« tLNÝ√

w œU??Š ◊u³¼ v??≈ œ√ w??²??«Ë ¨w??U??*«

qBð«ò wH× ÊUOÐ w pM³« ‰UËÆwU*« ¡UFЗ_« tLNÝ√

qBð«ò wH× ÊUOÐ w pM³« ‰UËÆwU*« ¡UFЗ_« tLNÝ√

‚u WLEM*« W¾ONUÐ ‰«dMł w²OOÝuÝqBð«ò wH× ÊUOÐ w pM³« ‰UË‚u WLEM*« W¾ONUÐ ‰«dMł w²OOÝuÝqBð«ò wH× ÊUOÐ w pM³« ‰UË

—bB ‰uŠ oOI% `²HÐ U³UD ¨rNÝ_«‚u WLEM*« W¾ONUÐ ‰«dMł w²OOÝuÝ—bB ‰uŠ oOI% `²HÐ U³UD ¨rNÝ_«‚u WLEM*« W¾ONUÐ ‰«dMł w²OOÝuÝ

—«d√ w X³³ð w²« UFzUA« pKðÆå5L¼U*« `UB*

—«d√ w X³³ð w²« UFzUA« pKðÆå5L¼U*« `UB*

—«d√ w X³³ð w²« UFzUA« pKð

sŽ U??F??zU??A??« lOLł pM³« v??H??½ËU½dH ÍœUO« s¹b« nOMB² iHšw WOÐË—Ë_« „uM³« WL¼U lOÝuðËwuJŠ r???ŽœË ÊU??½u??O??« –U??I??½≈ Z??U??½d??Ðw WOÐË—Ë_« „uM³« WL¼U lOÝuðËwuJŠ r???ŽœË ÊU??½u??O??« –U??I??½≈ Z??U??½d??Ðw WOÐË—Ë_« „uM³« WL¼U lOÝuðË

V³Ð 剫dMł w²OOÝuÝò –UI½ù qL²×ÆWuO« w qUA

V³Ð 剫dMł w²OOÝuÝò –UI½ù qL²×ÆWuO« w qUA

V³Ð 剫dMł w²OOÝuÝò –UI½ù qL²×

f??O??zd??« ¨U??????¹œË√ p???¹—b???¹d??? v???H???½ËÆWuO« w qUA

f??O??zd??« ¨U??????¹œË√ p???¹—b???¹d??? v???H???½ËÆWuO« w qUA

sŽ W−z«d« UFzUA« ¨pM³K ÍcOHM²«UNHËË ¨WuO« w öJA œu??łËwU*« ¡U??F??З_« WKO dšQ² X??Ë w??UNHËË ¨WuO« w öJA œu??łËwU*« ¡U??F??З_« WKO dšQ² X??Ë w??UNHËË ¨WuO« w öJA œu??łË

Æå¡«d¼ò UN½QÐwU*« ¡U??F??З_« WKO dšQ² X??Ë w??

Æå¡«d¼ò UN½QÐwU*« ¡U??F??З_« WKO dšQ² X??Ë w??

X³² WO½dH« åb½uuò WHO× w —b ‰UI u¼ WFzUA« Ác¼ ”UÝ√ Ê√¨åq¹U wK¹«b«ò w½UD¹d³« åb¹uKÐU²«òÊ√ ¨WOuJŠ —œUB sŽ öI½ ¨b√ Íc«¨åq¹U wK¹«b«ò w½UD¹d³« åb¹uKÐU²«òÊ√ ¨WOuJŠ —œUB sŽ öI½ ¨b√ Íc«¨åq¹U wK¹«b«ò w½UD¹d³« åb¹uKÐU²«ò

w½dH« 剫d??M??ł w²OOÝuÝò ·dBÆ”öù« WUŠ vKŽ

w½dH« 剫d??M??ł w²OOÝuÝò ·dBÆ”öù« WUŠ vKŽ

w½dH« 剫d??M??ł w²OOÝuÝò ·dB

剫dMł w²OOÝuÝò sŽ UFzUý w UIOI% Íd& U½d w ‚uK WLEM*« W¾ON«å‰«dMł w²OOÝuÝò sŽ UFzUý w UIOI% Íd& U½d w ‚uK WLEM*« W¾ON«å‰«dMł w²OOÝuÝò sŽ UFzUý w UIOI% Íd& U½d w ‚uK WLEM*« W¾ON«w wU*« WFL'« Âu??¹ V¼c« —UFÝ√ XD³¼ ºWOÝUO U¹u² sŽ lł«d²« WK«u ¨WKł w½UŁrNU³≈Ë …dÞULK s¹dL¦²*« WONý s% l WFHðdW¹—uH« öUFLK V¼c« dFÝ j³¼ËÆrNÝ_« ¡«dý vKŽ „—u¹uO½ ‚uÝ w öUF²« WKł UONM ¨WzU*UÐ 1.5 tFł«dð rž—ËÆ©WB½Ë_«® WOËú «—ôËœ 1745.99 bMŽŸu³Ý_« vN½√ dH_« ÊbF*« ÊS ¨wU*« WFL'« Âu¹

WOŽu³Ý√ …œU¹“ d³√ w¼Ë ¨WzU*UÐ 5 U¼—b VÝUJ vKŽ WzU*UÐ 22 W³MÐ lHðd t½√ UL Æd³Lu½ qz«Ë√ cM tuLM« ÊQAÐ ·ËU*« qFHÐ ÂUF« W¹«bÐ w Á«u² sŽWIDMË …bײ*« U¹ôu« s q w s¹b« U¹u²Ë‚ö??Þù« vKŽ t Èu² vKŽ√ V¼c« q−ÝËÆË—uO« Âu¹ …dJ³*« öUF²« w WOËú «—ôËœ 1813.79 bMŽ«u«“ U s¹dL¦²*« Ê≈ ÊuKK× ‰UË ÆwU*« fOL)«¨wJ¹d_« œUB²ô« v≈ W³MUÐ UFu²« ÊQAÐ 5IK…b¹bł œuF Włu ·UD*« W¹UN½ w dO¦¹ b U u¼Ë

ÆfOHM« ÊbFLK

«œuF ÊuFu²¹ ÊuKK;«V¼cK «b¹bł

©Í“«e .d® „—UL'« d¹b wdA« dO¼“

©ÍËUdA«Æ® —«Ëe s¹b« Õö

©nOý—√®

Page 5: almassae 1523

–U²Ý_« vKŽ XŠdÞ XM YOŠ ¨UNKO−ð qÐ ¨UNO dOJH²« fO ¨WK¹uÞ «uMÝ v≈ U×HB« Ác¼ W¹UJŠ œuFðÊuJ²Ý U* tð«dc V²J¹ Ê√ Õd²I ¨ «“«“—Ë WM¹b w U½œułË ¡UMŁ√ ¨1997 lOЗ w wž“UO« bL×w tðôUGA½« sJ ¨wMI«ËË ¨U¼dAM …—Ëd „UM¼ ÊuJð Ê√ ÊËœ ¨WO¹—UðË WOÝUOÝ WLO s UN

ÆUM¦¹œUŠ√ sŽ VOGð …dJH« qFł ¨1998”—U bFÐ W¹—«“u« tUN w rŁ ¨WOÐe(« tUNhB¹ Ê√ WÐuF UM bÐ ¨UN²AUM ¡UMŁ√Ë tOKŽ …dJH« ÕdÞ bŽ√ ¨2003 nO w·Ó—UF²*« vMF*UÐ ¨ «dc fO ¨t q−Ý√ Ê√ …dJ ¡U− ¨ «dc*« Ác¼ WÐU²J U²Ë UOu¹

»—UI¹ U UMK−ÝË ÆÊU «cJ¼Ë ¨‰uD wU× —«uŠ qJý vKŽ ¨ÊU½S Á—U qO−ð qÐ ¨tOKŽsŽ ô≈ ¡wý q sŽ UЫuł ÊU ‰«RÝ q sŽ tЫuł Ê_ ¨öA X½U W−O²M« sJ ¨ UŽUÝ dAŽ

»dGLK U¹—Qð qÐ wž“UO« bL× sŽ fO ¨UN²K−Ý w²« UŽU« X½U ÆtHuË Á—ËœË tBýWOŽUL²łô« W«bF«Ë WOÞ«dI1b« qł√ s Ë√ ‰öI²Ýô« qł√ s ÊU Ê≈ ¨tO≈ vL²½« Íc« »e×KË

vKŽ Ë√ WIu dOž qO−²« WÐd& Ê√ v≈ ¨ÁU— qMð r w²öš Ê√ l ¨XBKšË ¨t³FAË tMÞË w

q_«U³ðU V²½« ¨2003 d³½u½ w ¨p– bOFÐ sJ ¨qO−²« bOF½ Ê√ wF q ³Ë ¨UNð—uBð UL XO¨W−O²M« Ác¼ X½UJ ¨WÐd−²« bOF½ Ê√ U½—d ¨2009nO wË Æ¡wý q qłQ² ¨»e×K ‰Ë√¨ÃËd)« vKŽ åÁeHŠ√ò Ê√ w ¨w≈ W³MUÐ q_« vKŽ ¨UNO `$√ r wM½≈ ‰uI« lOD²Ý√ w²«w qO−²« ×Uš tM ob²¹ ÊU Íc« ’U)« u×½ ÒÂUF« s ¨UO³½ dO³ Ë√ qU qJAÐU½UOŠ√ ob²« ÊU p– s d¦√ qÐ ¨¡Ub_« s WŽuL− l Ë√ WOKzUŽ Ë√ WOzUMŁ «¡UIqO−²« ·UI¹≈ VKD¹ Ë√ UL¼ Àbײ¹ ¨ «d …bŽ ¨ÊU YOŠ ¨qO−²« UMzUN½≈ bOFÐUŁ«bŠ√ U½dcð U «dO¦ –≈ ¨q−Ý U q XO ¨ U×HB« Ác¼ ÆÍËd¹ Ë√ q ÒBH Ô¹ Ë√ ÕdAOr «–≈ ¨ U×HB« Ác¼ ÆU¼UMHQ WFł«d*«Ë `O×B²« Ë√ WÞdý_« m¹dHð ¡UMŁ√ lzUËËwÐdG*« wÝUO« ÊQAUÐ r²N Ë√ YŠUÐ qJ WOFłd ÊuJ²Ý ¨bOQ²UÐË ¨UN½S ¨ «dc sJð«eOL² «—Ëœ VF ¨dŁRË qŽU U×H w¼ qÐ ¨b¼Uý Ë√ V«d U×H XO UN½_ ¨Y¹b(«

ÆtÐeŠË tMÞË …dO w

·ËdF œuL× ≠ Á—ËUŠ

bŽ ¨—uNAÐ d9R*« bFÐ ≠X½UË ¨wzUN½ qJAÐ »dG*« v??≈

ÆÆvË_« rJ²dF Ê«bO ”U¨1962 d??³??L????¹œ w??? ºW???d???Ð s?????Ð Íb?????N?????*« w???M???H???K???rOK≈Ë WM¹b rOEMð …œU??ŽS??ÐrOU_« rC¹ ÊU Íc??« ”UÍôuË ”UH UOUŠ W??¹—«œù« U???½ËU???ðË Ëd???H???Ë »u??I??F??¹r »e??(« ÊQ??Ð ULKŽ ¨ÊU??*u??ÐË«dE½ rOKù« «c¼ w U¹u sJ¹»e( w¹—U²« œułu« v≈

ÆtO Á—c&Ë ‰öI²Ýô«œU???%ô« b????łË ¨„U???M???¼Ëg??O??F??¹Ë «—b????I????« n??O??F??w X×$Ë ¨WLł UÐuFb??O??Šu??ðË 5???¹œU???%ô« W¾³Fðw??²??« ”U???? w??? 5??K??U??M??*«UHOMŽ U??Ž«d?? ·d??F??ð X??½U??”U q¼√ s 5¹œU%ô« 5ÐX½UbË Æ5Uü«5¹œU%ô«ËvKŽ ¡U²H²Ýô« WFÞUI WKLŠ÷Ëd??F??*« —u??²??Ýb??« ŸËd??A??

1962 d³Młœ w WЗUG*« vKŽŸU???F???ý≈ l??O??Ýu??²?? W??³??ÝU??M??

ÆdO¼UL'« jÝË œU%ô«÷u???š√ Ê√ w??K??Ž ÊU?????ËWHOþu« s ÍœdÞ b WdFd¹UM¹ w ÀbŠ Íc« WOuLF«

WOU*« d??¹“Ë s?? —«d??I??Ð 1963U V??³????Ð Íd???¹Ëb???« b??L??×??«Íc« d9R*« ‰UGý√ sŽ dA½wMGKÐ√Ë ¨U½d w t²Ý√dð¨b??F??Ð U??L??O?? t????H??½ Íd???¹Ëb???«

œbBÐ 1992 WMÝ UM UbMŽ¨WOÞ«dI1b« WK²J« s¹uJðô≈ —bBO sJ¹ r Á—«d?? ÊQ??Ðs(« s ULOKFð vKŽ ¡UMÐsJ1 ô t½≈ t ‰U Íc« w½U¦«—uł√ ¡«œ√ w dL²ð Ê√ WËbKUNLU¹ u¼ ULMOÐ wž“UO«¨UN²ÝUOÝ bË U¼b nI¹ËpKÝ w vI³¹ Ê√ sJ1 ô pc

ÆWOuLF« WHOþu«W??M??−??K??« X??F??L??²??ł« b?????Ë5Hþu*« sŽ 5K¦2® WOzUM¦«w U??N??¹√— ¡U??D??Žù ©…—«œù«Ëp– vKŽ hM¹ UL ¨œdD« —«dŸUL²łô« dCŠË ¨Êu½UI«Ê√ d??O??ž ¨w????H??½ s??Ž X??F??«œËöOKFð «ubI¹ r …—«œù« wK¦2jFð r pc ¨—«dIK UO½u½U«bŠ U2 ¨„«c??½¬ UN¹√— WM−K«jGC« v≈ Íd¹Ëb« d¹“uUÐbL× W??M??−??K??« f???O???z— v??K??Ž`³BOÝ Íc????«® w??u??½d??³??«‰UGýú «d???¹“Ë «u??M??Ý bFÐWGO œU???−???¹ù ©W??O??u??L??F??«Á—«d??? w?? t??łd??% ô WLN³ÂU√ ÈuŽœ XbË ÆwHF²«—«dI« ¡UGù W??¹—«œù« WLJ;«Ã—bð s WLJ;« sJ ¨Íd¹“u«wË ÆUN WKł Í√ w nK*«f??¹—œ≈ wGKOÝ ¨1968 WMÝ—«d?? ¨WOU*« d??¹“Ë ¨ÍËö????«¨ÍœdDÐ Íd¹Ëb« bL׫ tHKÝ…—«œù« s?? V×½QÝ wMMJ

Æ…UU;« w Í—U lÐUð_VOðdð …œU????Ž≈ X??F??D??²??Ý«WM¹b w?? ÍœU?????%ô« X??O??³??«WOIÐ rŁ ¨vË_« Wł—bUÐ ”U‰ö??š s??? ¨p????– b??F??Ð r??O??K??ù«jOAM²Ð »e??(« WKJO¼ …œU??Ž≈f??O??ÝQ??ðË W??L??zU??I??« ŸËd???H???«oÞUM*« q wDGð …b¹bł ŸËdÊU??Ë ÆrOKû „«c???½¬ WFÐU²«vKŽ du²¹ ”U?? w?? œU???%ô«¨lOd« Èu²*« s 5KUMdcð√ ¨WŽU−ýË U«e²«Ë …¡UHVðUJ« ¨ÊU² f¹—œ≈ rNMOÐ sb¹d³« d¹b ÊU Íc« ¨wLOKù«WMN0 oײK¹ Ê√ q³ ”U??H??Ш¡UCO³« —«b???« w?? …U??U??;«f??O??z— ¨w????L????U????(« b????L????Š√ˉUGýú WOLOKù« W??¹d??¹b??*«”√d²OÝ Íc???«Ë ¨WOuLF«5ÝbMNLK wMÞu« œU???%ô«n??Ýu??¹ …U?????Ë b??F??Ð W???ЗU???G???*«bŠ√ ¨ÍË«bO*« bLŠ√Ë ¨ÍË«Ë“√Q−KOÝ Íc??« 5ËUI*« ¡UbbOFMÐ bL×Ë ¨dz«e'« v≈n¹dA« V²J*« s œdÞ Íc«…d¼UE tðœUO bFÐ ◊UHÝuHK—u²Ýb« b WL WO³Fýb³Ž U??¼d??C??Š WOHÝuO« w??b??L??×??Ë b???O???³???Žu???Ð r???O???Šd???«Õ«d????'« V??O??³??D??« ¨w???U???A???«rÝUÐ 5IO— l V²½« Íc«fK− ‰Ë√ w wMÞu« œU%ô«¨1960 W??M??Ý ”U??? w?? Íb??K??Ðd¹b ¨w???«u???« Âö????« b??³??ŽËe¹eF« b³ŽË ¨”U w WM¹e)«Á—U²OÝ Íc« ⁄UÐœ ÍdOžœu«UUŽ U³ðU Êu¹bOKI²« ŸUMB«ŸU??M??B??K?? W??O??M??Þu??« W??ÐU??I??M??K??býUŠ d9R w?? 5¹bOKI²«

¨d9R 2000 s?? d¦√ lLł5¹bOKI²« ŸUMB« s tFËb??L??×??Ë w???U???×??????« b???L???Š√u??Ë“Ë w??ł«d??łd??«Ë w³ÞdI«W??O??U??L??Ž d?????Þ√Ë W??×??O??H??u??ÐËsÐ«Ë wýdI« UNM d–√ ¨WOÐUI½—UL)«Ë wHOÝdJ«Ë o¹bB«¨»U??O??¦??« d???łU???ð ¨w??Ýu??M????«W??C??H??« d???łU???ð ¨Ëb?????Š s?????ЫË

W³KÞ v½√ Ê√ ÊËœ ¨wK(«ËwU−(« tK« b³Ž 5¹ËdI«Ÿd??H??ÐË Íb???K???e???*« U????ö????*«ËVIK*« “Ëe??F??*« b??L??Š« Ëd??H??

ÆËdUM nÞUFð „U??M??¼ ÊU??? b??I?? t½√ dOž ¨œU%ô« l ÍdO¼ULłÊU ULO ¨«œËb× UHÞUFð ÊU‰öI²Ýô« »eŠ l nÞUF²«w¹—U²« ÁœułË rJ×Ð lÝË√XFË U??L??M??O??ŠË ÆW??M??¹b??*« w??

¨”U??? w??? 1959 W??U??H??²??½«sÐ »u??−??;« U??N??Ý√d??ð w??²??«ËbŽ«u W¾³Fð r²ð r ¨o¹bB«WKŁU2 W¾³Fð ‰öI²Ýô« »eŠ—«b??« Ë√ ◊UÐd« w qBŠ U*WO³Kž√ X½U YOŠ ¨¡UCO³«…b¹R WOÐe(« bŽ«uI«Ë dÞ_«

ÆWUH²½öwÐe(« œułu« ÊU bË«dB²I ”U??? w?? ÍœU????%ô«œU??%ô« b??Ž«u?? s?? ¡e??ł vKŽs q??O??K??Ë q??G??A??K?? w??Ðd??G??*«ŸU??M??B??«Ë W??³??K??D??«Ë —U??−??²??««uKJý ¡ôR¼ sJ ¨5¹bOKI²«qþ w?? »e??×??K?? W??³??K?? …«u????½w X??K??¦??9 ¨W??³??F?? ·Ëd?????þÍc???« w??I??O??I??(« œU???N???D???ô«¨5KUM*« iFÐ vKŽ ”—ue??¹e??F??« b??³??Ž r???N???Ý√— v???K???ŽËX???d???Š√ Y???O???Š ¨Íd????O????žœu????«¨rNKLŽ s «ËœdÞ Ë√ rN“UM

Æp– q ÂU√ «ËbL rNMJwÐe(« lu« sJ¹ r??Ëj³×O ”U v≈ wËb 5Š·d????Ž√ X???M??? b???I??? ¨w???²???1e???Ž¨t??ðU??³??³???? „—œ√Ë t??²??I??O??I??ŠUC¹√ „—œ√Ë ·d??Ž√ XM UL…œu??łu??*« …d??O??¦??J??« U??U??D??«w??Ë d??O??¼U??L??'« ·u??H?? w??œU%ô« l 5HÞUF²*« ·uHXIKD½« «c??? ¨5???M???Þ«u???*« s???«œUL²Ž« ¨”UL×Ð wÞUA½ w¨s??¹œu??łu??*« 5??K??U??M??*« v??K??Žw¼ U??M??—U??F?? v?????Ë√ X???½U???Ë¡U²H²Ýô« w W—UA*« WdF„UM¼ ÊU YOŠ ¨—u²Ýb« vKŽ5Ž«b« 5Ð œU%ô« w ‘UI½s¹œUM*«Ë åôò?Ð X¹uB²« v≈ÆWFÞUI*« Ë√ W??—U??A??*« Âb??F??ÐWO³Kž_« Ê√ v??≈ UM¼ d??O??ý√ËV−¹ UM½_ ¨WFÞUI*« l X½U«c¼ »U×√ VŠ≠ ÊuJ½ Ê√ÕuM2 —u²Ýœ Í√ b ≠Í√d«w W—UA*« œU%ô« i— bFÐtÝ√ Íc??« —u²Ýb« fK−rJ(« tOuð bFÐ w½U¦« s(«

w V²½« Íc??«Ë 1961 WMÝwÝUH« ‰ö??Ž t ŸUL²ł« ‰Ë√wÐu−;« V??×????½«Ë U????O??z—fK−*« qLŽ bL−² ¨ÊUdŠ√W??žU??O?? w????? „—U?????A?????¹ r??????ËdO³)« Ê√ WIOI(«Ë ¨—u²Ýb«¨tOłdOËœ f¹—u w½dH«w Í—u²Ýb« Êu½UI« –U²Ý√⁄U Íc« u¼ ¨f¹—UÐ WFUł—u²Ýb« «cN vË_« …œu*«q l?? …œËb???×??? …—U??A??²??ÝU??Ð

.dJ« b³ŽË wÝUH« ‰öŽ sÆVOD)«

œU???%ô« n??u?? ÊU??? b???Ë—u²Ýb« ŸËdA s wMÞu«fO t??½√ d³²Ž« –≈ ¨U??×??«ËwOÝQð fK− s?? UI¦³M¨q³I¹ Ê√ sJ1 ö?? wU²UÐË

1960 q??¹d??Ð√ w?? V??U??Þ p??c??q( wOÝQð fK− »U²½UДUÝ√ vKŽ W¹—u²Ýb« WQ*«WOÞ«dI1bUÐ „«c½¬ ÁULÝ√ UWOJK —U?????Þ≈ w??? W???O???F???«u???««c??¼ w??? X???½U???Ë ÆW???¹—u???²???Ýœu –≈ ¨WOIOIŠ …dÞU VKD*«fK− »U²½« q³ pK*« Ê√W??O??³??K??ž√ X??K??J??A??²?? w????O??ÝQ??ð‚œU??B??ð W??O??F??ł— Ë√ WEU× UDK« 4??I??¹ —u??²??Ýœ v??K??Ž

ÆUNO b¹e¹ Ë√ pKLK WKUJ«WFÞUI WKLŠ X½U b??Ëw —u??²??Ýb??« vKŽ ¡U²H²Ýô«¨WÝdý WO³Fý WdF ”U??”UL×Ð dO¼UL'« UN²UšÊU???Ë ÆW????Ëb????« …e???N???ł√ b???w v?????Ë_« …d??L??K?? w??U??I??²??Ž«‰U??L??ý w??? X???½«d???U???ð W??I??D??M??ŸUL²ł« w XM YOŠ ¨”U??bŠ√ WFO w wKš«œ wÐeŠ «uŽœ oË 5¹œU%ô« …ušù«sJ ¨Ÿd??H??« V²J s?? W??¹œd??vKŽ wM²KI²Ž« „—b???« …e??N??ł√Õu²H ŸUL²łô« p– Ê√ WOHKšXOIÐË ¨tz«dłSÐ hšd dOžË¡UMŁ√Ë ÆWKOË Uu¹ qI²F*« wÊu??O??—b??« Èb????Ð√ ¨Í“U??−??²??Š«nu WdF w W³ž— »U³A«vKŽ ¡U??²??H??²??Ýô« s?? œU????%ô«WKOK« pKð XOCQ ¨—u²Ýb«WO—_« UNO rN Õdý√ WKU

nu UNOKŽ f??ÝQ??²??¹ w??²??«W??Q????*« Èd???¹ n??O??Ë »e????(«rNð¡Uł Ê√ v???≈ W??¹—u??²??Ýb??«

ÆwŠ«dÝ ‚öÞSÐ ULOKFðWKL(« ÊQ??ý s ÊU?? b??ËWFÞUI qł√ s U¼UMCš w²«vKŽ U??M??ðb??ŽU??Ý Ê√ —u??²??Ýb??«œU%ö eOL² —uCŠ qO−ðn??ÞU??F??ð V??????Ë ¨”U?????? w????bN U «c??¼Ë ¨tF 5MÞ«u*« U??ÐU????²??½ô« W??d??F??* q??O??³????« 1963 u??¹U?? w?? WOF¹dA²«WFÝ«Ë W¾³F²Ð e??O??9 w??²??«w×ýd ‰u???Š ”U??? ÊU??J????

ÆwMÞu« œU%ô«WOF¹dA²« UÐU²½ô« X½U ≠

ÆÆWÝdý WdFÍb???N???*« w???½U???Žb???²???Ý« ºÊuK−MÐ d??L??ŽË U???½√ W??d??Ð s??Ðœ«b???F???²???Ýô« U??M??O??K??Ž Õd????²????«Ë”U w U½√ UMO×Oýdð .bI²dOš_« Ê√ dOž ¨…błË w dLŽËfO t½uJÐ p– «—d³ —c²FOÝ—U³²Ž« v??K??Ž w??U??¦??*« `??ýd??*«s??C??²??% X????½U???? …b???????łË Ê√ŸUFý≈ UN W¹œU%« UOBýÕd²«Ë ¨ÊUJ« jÝË wIOIŠW??M??' ”√d????²????¹ Ê√ q???ÐU???I???*U???Ð5¹œU%ô« 5×ýd*« …b½UsÐ UMHKË ÆwdA« »dG*« wW²ô ŸËdA œ«bŽSÐ UF WdÐw luð ¨WOÐU²½ô« WKL×K5×ýdLK WBB*« U½U)«WKL(« ¡UMŁ√ —uAML Ÿ“u??ðËÍu²% Ê√ v??K??Ž W??O??ÐU????²??½ô«U½—d× ¨W¹u³Fð «—UFý vKŽÆÆÆb?????¹d?????½ò Ê«u???M???F???Ð W???I???O???ŁË

∫UNO ¡Uł U2Ë ¨åÊËb¹d¹Ë…œUO« ÊuJð Ê√ b¹d½ ≠

W???³???«d???Ë V??F??A??K?? W???K???U???J???«Æ5LU×K VFA«

wŽUDù« rJ(« b¹d¹Ë ≠X??% W???????_« w???K???¦???2 ¡U????I????Ð≈f??O??z— v??I??³??¹ Ê√Ë d???−???(«dzUÝ —bB wŽUDù« rJ(«ÊËbÐ ÁdQÐ rU(«Ë UDK«p– ¡Uł UL WÐU— ôË »UŠ

ÆÕuML*« Á—u²Ýœ wŸU???D??? W?????U?????≈ b????¹d????½ ≠fÝ_« tOKŽ wM³½ ÍœUB²«q??šb??« l???¹“u???ðË W??O??«d??²??ýô«

ÆôœUŽ UF¹“uð wuI«UOULÝ√— UUE½ ÊËb¹d¹Ë ≠`UB t??O?? r??J??×??²??ð U??O??F??ł—

ÆÆÆb¹b'« —ULF²Ýô«s œö??³??« dONDð b¹d½ ≠5Ð 5???¹“U???N???²???½ô«Ë W???½u???)«

Æ5KG²*«s «uKF−¹ Ê√ ÊËb¹d¹Ë ≠5??¹“U??N??²??½ô«Ë W??½u??)« ¡ôR???¼œö?????³?????« w???????? 5??????L??????U??????(«U???N???«u???√ w???? 5???d???B???²???*«Ë

ÆÆÆUOKF« UN(UBËw????«—√ d??O??N??D??ð b??¹d??½ ≠ÍdJF« œułu« s »dG*«

Æw³Mł_«—«d???L???²???Ý« ÊËb?????¹d?????¹Ë ≠w³Mł_« Íd??J????F??« œu??łu??«…bŽU*«Ë q¹uײ« —U²Ý X%

Æ WOMH«Âb??I??¹ Ê√ »e??????(« —d??????Ë∫r¼ ¨”U?? w 5×ýd WŁöŁ»UÐ …d??z«œ w wUA« bL×—«uJ bLŠ« ÃU(« b Õu²‰ö??I??²??Ýô« »e????Š ‰U???? 5????√w bOFÝ s??Ð bL×Ë ¨„«c???½¬b¹b'« ”U???Ë W??M??¹b??*« …d???z«œbL×Ë ¨w??ÝU??H??« ‰ö???Ž b??

W??M??¹b??*« …d?????z«œ w??? w???ž“U???O???«b?? «—U??????b??????«Ë …b????¹b????'«UMFD²Ý«Ë ÆÍd??¹Ëb??« bL׫W??O??ÐU????²??½« W??K??L??×??Ð Âu???I???½ Ê√U??F??L??& U???M???L???E???½Ë ¨…“U?????²?????2WŠUÝ w?? UL UOÐU²½«ÃU???(« —«œ W??U??³?? ¡U??×??D??³??«w ÁbMŽ ÊU??Ë ¨—«u??J?? bLŠ√¨w??ÝU??H??« ‰ö???Ž U??N??²??Ë ‰e??M??*«b ‰öI²Ýô« »eŠ Ÿd ÊU??Ë©WÐUBŽ UOKLŽ® WŽULł b??Ž√wÐU²½ô« lL−²« V¹d²o³*« UMLKŽ sJ ¨ÍœU???%ô«–U????ð« v??K??Ž U???½b???ŽU???Ý p???c???З«d????Ë W???¹“«d???²???Š« «¡«d???????ł≈¨V¹dð WËU× W¹√ WËUI0ÁdCŠ Íc???« lL−²« `??$ËÊU??³??ðU??J??«Ë W??d??Ð s???Ð Íb???N???*«s??¹b??« ¡U??N??Ð b??L??Š√ ÊU??¹d??B??*««dCŠ s¹cK« wu)« wHDËWKL(« W??F??ÐU??²??* »d??G??*« v???≈

ÆWOÐU²½ô«l??L??−??²??« ÕU??????$ Èœ√Ë—«u???Š `??²?? v????≈ w??ÐU????²??½ô«œU%ô«Ë ‰öI²Ýô« »eŠ 5ШÍed*« Èu²*« vKŽ wMÞu«œU%ô« ‰“UM²¹ Ê√ ”UÝ√ vKŽ»e???Š ‰“U????M????²????¹Ë ”U?????? w????XAU½Ë ¨◊UÐd« w ‰öI²Ýô«WdÐ sÐ ÍbN*« l Ÿuu*«U??M??“U??M??ð «–≈ U???M???½≈ t??? X???K???ËlD²¹ sK ”U w rNðbzUHVJ¹ Ê√ q³I²*« w œU%ô«Ác¼ w …dO³ WO³Fý …bŽUUNO WMLON« vI³²ÝË WM¹b*«œd??H??½« «–≈ ‰ö??I??²??Ýô« »e???(rË ÆÆ UÐU²½ô« Ác¼ w UNШ5Ðe(« 5Ð ‚UHðô« qB×¹»uA½ v???≈ Èœ√ Íc???« d???_«

bI ¨ULNMOÐ W¹u U??N??ł«u??XM w???²???« …d????z«b????« X???d???Žw W??N??ł«u?? U??N??O?? U??×??ýd??bFÐ p–Ë ¨”ËœU 5Ž WIDM¨‰ULF« «d??A??Ž bAŠ - Ê√w ÊËb????łu????¹ «u???½U??? s???¹c???«qł— v≈ œuF¹ ÃUłeK qLFÍc???« ¨w??²??F??L??łU??²??« ‰U???L???Ž_«b ¨Íd??¹Ëb??K?? «b??½U???? ÊU???b??Š√ v????≈ «ËƒU???−??? ¨œU??????%ô«”U??M??« «u??Ðd??Ë U??F??L??−??²??«5KLF² WOAŠËË WŽUEHШU??O??B??ŽË W???¹b???¹b???Š q???Ýö???Ý «dAF« Õd??ł v??≈ Èœ√ U??2X½UË ¨vHA²*« v≈ rNKI½ËWNł«u v??≈ —uD²²Ý —u??_«qLF ‰ULŽË 5??¹œU??%ô« 5ÐvKŽ XKLŽ wMMJ ¨w²FLłU²«fHM« j³CÐ 5¹œU%ô« ŸUM≈nMFUÐ qFH« …œ— ÊuJð ô v²Š‰U??L??F??« ¡ôR????¼ t??Ý—U?? Íc????«WOŽUL²łô« …bŽUI« r¼ rN½_UNO≈ bM²¹ w??²??«Ë œU??%ö??X½U «–≈Ë ¨tðôUC½ w »e(«U½b rN²KG²Ý« b WOFłd«¨rN³DI²½ Ê√ s×½ UMOKFÊ√ u?????¼Ë ö???¹b???Ð X???Šd???²???«ËlMB v≈ ÊuKUM*« tłu²¹v??≈ «Ëb???L???F???¹Ë w??²??F??L??łU??²??«

ÆÁc«u½ q ÃUł“ dOJðr w²FLłU²« Ê√ ·œUBð˨tFMB ÃUł“ vKŽ UMR sJ¹¨W??ŠœU?? Ád??zU????š X??½U?? p??c??¨UMF r¼UH²« VKD¹ w≈ qÝ—QVðUJ*« qJ töž≈ UMŠd²U…b½U* UNuË UNײ w²«VKD½ Ê√ ÊËœ ¨‰öI²Ýô« »eŠsKFO ¨WKL(« Ác¼ w UMLŽœr??Žœ s?? t??ÐU??×????½« b??F??Ð ULO

ƉöI²Ýô« »eŠU??M??²??d??F?? V???½U???ł v??????≈˨‰öI²Ýô« »eŠ l WOÐU²½ô«WDK« l WdF „UM¼ X½Uw??×??ýd?? r???Žb???ð X???½U??? w???²???« UÝR*« s??Ž ŸU??b??« WN³łÁcN s??J??¹ r???Ë ¨W??¹—u??²??Ýb??«w wIOIŠ —u??C??Š W??N??³??'«¡U??O??Š_« v??K??Ž e???d??? ¨”U????‰U*« UNO Xb²Ý«Ë …dOIH««—UFý UMFd ¨3c???« ¡«d??A??ô sJ r??N??«u??√ «Ëc???š ∫‰u??I??¹

ÆrJð«u√ r¼uDFð UÐU²½ô« W−O²½ X½UËsŽ lÝUý ‚—UHÐ X×$ wM½√U√ ¨Íd¹Ëb« bL׫ wUMÊU Ê≈Ë v²× wÝUH« ‰ö??Žt s²¹ r p??– ÊS?? `$ bÊö???Ž≈ V??I??ŽË ÆW??Ðu??F??B??Ð ô≈Êu???¹œU???%ô« ÂU????√ ¨Z??zU??²??M??«WM¹b w?? W??F??Ý«Ë ôU??H??²??Š«w²« v???Ë_« …d??*« UN½_ ”U??wMÞu« œU??%ö?? UNO Êu??J??¹w w???M???ÞË w??K??O??¦??9 —u???C???ŠWKLŠ Z??zU??²??½ r???¼√ s??J?? Æ”U???ÊU?? WOF¹dA²« U??ÐU????²??½ô«Ác¼ w 5MÞ«u*« ·UH²« u¼W??¹ƒ— ‰u???Š W??I??¹d??F??« W??M??¹b??*«œö??³??« q??U??A??* 5????¹œU????%ô«

¨UN½uŠdD¹ w??²??« q??z«b??³??«Ë…dLK ¨t??łu??ð —u??N??þ U??C??¹√˨1959 WUH²½« cM v???Ë_«l n??U??×??²??« W??O??½U??J??≈ u??×??½«c¼ Ê√ u??Ë ‰ö??I??²??Ýô« »e??ŠWMÝ q??B??×??¹ r??? n??U??×??²??«

Æ1963X9 n??O?? ¨p???– q??³?? s??J?? ≠W—UA*« vKŽ W¹ed*« WM−K« WI«u

øWOF¹dAð UÐU²½« ‰Ë√ w¨W¹ed*« WM−K« bIŽ ºW???¹—«œù« WM−K« Èd??Š_U??Ð Ë√wMÞu« d9R*« bFÐ ¨WFÝu*« U??ŽU??L??²??ł« WKKÝ ¨w??½U??¦??«W??I??K??F??²??*« q???zU??????*« X???A???U???½—u??²??Ýb??« v??K??Ž ¡U??²??H??²??ÝôU??ÐÆW??O??F??¹d??A??²??« U???ÐU??????²???½ô«Ë‰u??Š U??ýU??I??M??« X???ŠË«d???ðËX½U w²«Ë ¨ UÐU²½ô« Ác¼‰uI¹ s 5Ð ¨WMšUÝ UýUI½v??≈ «bM² W??—U??A??*« Âb??F??ÐwU²UÐË —u²Ýb« UMFÞU UM½√ UÐU²½ô« lÞUI½ Ê√ UMOKFvKŽ Íd??& w²« WOF¹dA²«Âb??Ž Ê≈ ‰u??I??¹ s???Ë ¨t???ÝU???Ý√ U???ÐU??????²???½ô« w???? W???—U???A???*«WŠU« Ê_ W¹—Uײ½« WOKLŽ¨5LU(« ÂU√ Wž—U vI³²ÝÊËR??K??L??O??Ý r??N??½S?? w??U??²??U??ÐËdUMFÐ q³I*« »«uM« fK−vKŽ ‚œUBð ¨VFAK W¹œUFw??²??« …b??ÝU??H??« «—U???O???²???šô«VOGOÝË ¨WuJ(« UNÐ wðQðVFAK w??I??O??I??(« u???B???«

Æ UÝR*« qš«œ wÐdG*«¨À«bŠ_« Ác¼ ‚UOÝ wËŸUL²ł« WdÐ sÐ ÍbN*« ”√dðb³Ž Âb????Ë W??¹e??d??*« W??M??−??K??«WÐU²J« d¹dIð bO³ŽuÐ rOŠd«dOš_« «c¼ »UDš ÊUË ¨WUF«WLײ W??O??I??O??I??Š W???F???«d??? U??ÐU????²??½ô« w??? W??—U??A??L??K??w UNLOEMð le*« WOF¹dA²«bO³ŽuÐ vN½√ U*Ë Æ1963 ÍUwÝUMJ*« bL× »d ¨t²LKtU√ w²« WËUD« vKŽ nMFÐsJ1 ô ÆÆVŽöð «c¼ Ê≈ ∫özU—u²Ýb« lÞU »eŠ q³I¹ Ê√WOKLF« w ◊«d½ô« ÕuML*««–≈ t???½√ UHOC ¨W??O??ÐU????²??½ô«Ác¼ w W—UA*« œU??%ô« —dt²UI²Ý« ÂbIO UÐU²½ô«VÒ?IŽË Æ»e(« «c¼ s UOzUN½vKŽ b??O??³??Žu??Ð r???O???Šd???« b??³??ŽtuIÐ wÝUMJ*« bL× qšbðt²UI²Ý« ÂbIOÝ s?? u??¼ t??½≈WOKLŽ dC×¹ Ê√ sJ1 ô t½_œU%ô« r−Š s »eŠ —Uײ½«ÍbN*« tłuð ¨UM¼Ë ÆwMÞu«wÝUMJ*« bL× v≈ WdÐ sÐw W???ÝU???zd???« Ê≈ ∫t???? ‰u??I??O??Wu³I w¼Ë ¨t²UI²Ý« —UE²½«UM²O³Kž√ Í√— ‰uײ ÆUI³¨W??—U??A??*« v???≈ W??F??ÞU??I??*« s??W??¹u??I??« W??žU??O??B??« X??L??¼U??ÝËW¹ed*« WM−K« ÊUOÐ ŸËdA*U½√ XMË ¨s¹œœd²*« ŸUM≈ wl UOBý XM –≈ ¨rNMOÐ sW—UA*UÐ q³√ r??Ë WFÞUI*«ŸËdA vKŽ XFKÞ« Ê√ bFÐ ô≈¨—«d???I???« d??¹d??9 -Ë ¨ÊU??O??³??«∫‰uIð WKLł ÊUO³« s d??–√Ëô≈ ÂU??E??M??« «c??N?? Õö????≈ ôò

Æåt«ËeÐw²« vË_« …d*« pKð X½U ≠

ÆÆÊU*d³« UNO qšbðw ÊU*d³« qšœ√ r ¨ô ºÕU²²« q³ t??½_ ¨…—Ëb???« pKðdÐu²√ w WO½U*d³« …—Ëb???«ZzU²½ W¹—u²Ýb« WdG« XG√ e w²« WOÐU²½ô« …dz«b«w pý UM¹b sJ¹ r??Ë ¨UNO UNOłu²Ð ÊU WdG« —«d Ê√r Íc???« w??½U??¦??« s????(« s??”U WM¹b du²ð ÊQ??Ð q³I¹ÆÍœU???%« w??½U??*d??Ð V??zU??½ vKŽ “uOu¹ 16 À«b??Š√ ¡U??ł rŁ w 5FL²− UM 5Š 1963œU%ô« dI0 W¹ed*« WM−K«r×K ¡U??C??O??³??« —«b?????« w???w W??—U??A??*« s?? n??u??*« w??¨W¹ËdI«Ë W¹bK³« UÐU²½ô«»«u??M??« V??K??ž√ q??I??²??Ž« Y??O??Šw «Ë“U???? s??¹c??« 5???¹œU???%ô«w²« WOF¹dA²« UÐU²½ô«qŽUË Íu —uCŠ sŽ XHAÍc« ‰öI²Ýô« »eŠË œU%öqLŽË ÆW—UF*« w „«c½¬ ÊU‰U???šœ≈ v??K??Ž w??½U??¦??« s????(«WuJ(« v≈ ‰öI²Ýô« »eŠWuJŠ W???U???≈ X??³??I??Ž√ w??²??«tÐ kH²Š«Ë ¨rO¼«dÐ≈ tK« b³Ž¡U²H²Ýô« 5??Š vKŽ U??N??K??š«œlOÐUÝ√ WFCÐË Æ—u²Ýb« vKŽ¡U²H²Ýô« ZzU²½ Êö???Ž≈ bFШ1963 d¹UM¹ w —u²Ýb« vKŽœdÞ v??≈ w½U¦« s(« bLŽs 5??O??ö??I??²??Ýô« ¡«—“u????????«rNþuEŠ ·U??F??ù WuJ(«WOF¹dA²« U??ÐU????²??½ô« w??b??Žu?? œb???Š 5???ŠË ÆW???œU???I???«…dz«bK WOze'« UÐU²½ô«r ¨UNO e w²« WOÐU²½ô« —œU??ž b XM wM½_ `ýdð√w??Š«d??Ý ‚ö???Þ≈ b??F??Ð »d??G??*« v≈ UNłu² 1963 XAž w

ÆU½d

www.almassae.press.maمذكرات 2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF« 6

في فاس نجح بصعوبة الفاسي وعالل االنتخابات في بعصابة واجهنا االستقالل حزب

åt«ËeÐ ô≈ ÂUEM« «cN Õö≈ ôò tO ¡Uł ÊUOÐ bFÐ63 UÐU²½« w W—UA*UÐ XFM²«9

rOŠd« b³Ž tHKš dNE¹Ë 1973 WLU× w wž“UO« bL× ËdLŽ sÐ sLŠd« b³ŽË wI¹bB« bL× ÊU³OIM«Ë bO³ŽuÐ

t²łË“ l wž“UO« bL×w Z¹döÐ ÈbFÝWOŽUL²ł« W³ÝUM

Page 6: almassae 1523

äGöüàfl

WLO(« UÐUž oz«dŠ UÐö nAJ Y×Ð `² W??d??F??* U??¦??×??Ð w??J??K??*« „—b?????« `??U??B?? X??×??²?? UÐUž iFÐ UN²dŽ w²« oz«d(« UÐö b¹bN²« r−Š v≈ dEMUÐ ¨ÊËUAHýË WLO(« wLOK≈ ÊUJ« UJK²2Ë …UOŠ vKŽ oz«d(« tKJAð Íc??« «—U³²Ž«ò t½√ WOKš«b« …—«“u ⁄öÐ ·U√Ë Æs¹—ËU−*« bI WMU« vKŽ b¹bNð s oz«d(« pKð tKJAð U* WdF* Ÿuu*« w U¦×Ð wJK*« „—b« `UB Xײ U¼¡«—Ë ÊuJ¹ b sË oz«d(« Ác¼ UÐöË ·Ëdþ Ác¼ Ê√ tH½ ⁄ö³« d??–Ë ÆåW«bFK d??_« l— bB s «—U²J¼ 150 w??«u??Š ·ö??ð≈ UNMŽ Z²½ o??z«d??(«ÆWO¾OÐ «—«d√ pcÐ WŁb× wðU³M« ¡UDG«Ë —U−ý_«

WOG¹“U_« WGK« rOKF² UOUHð« lOuð WUš W«dý UOUHð« XÝ lOuð ◊UÐdUÐ - WЗUG*« ‰UHÞú WOG¹“U_« WUI¦«Ë WGK« rOKF²Ð ¨ UOUHðô« Ác??¼ lOuð - b??Ë Æ×U??)U??Ð 5LOI*« s qHÞ 300 UNM bOH²OÝ w²«Ë ¨wU*« Ÿu³Ý_« WŁöŁ Èb vKŽ ×U)UÐ WLOI*« WOÐdG*« WOU'« ¡UMÐ√ d³Młœ r² v≈ q³I*« dÐu²√ #U s b²9 ¨dNý√ WLOI*« WOÐdG*« WOU'UÐ WHKJ*« …—«“u??« 5Ð q³I*« ¨WNł s WOG¹“U_« WUI¦K wJK*« bNF*«Ë ×U)UÐ ŸuM« «c??¼ w WKUF« WOÐdG*« WOU'« UOFLłË s œUH²Ý«Ë ÆÈd??š√ WNł s d−N*UÐ rOKF²« s «bMË UJO−K³Ð jAMð UOFLł XÝ UOUHðô« Ác¼ VIŽ UN×Oýdð Xb WOFLł 22 5Ð s UOUD¹≈Ë VKÞ Ã—U)UÐ WLOI*« WOÐdG*« WOU'« …—«“Ë ‚öÞ≈

Æ×U)« WЗUG UOFLł WU qLý l¹—UA

rOLKJÐ .dJ« ʬdI« kHŠ w UIÐU lЗ√ rOEMð Èu² vKŽ ¨rOLKJ wK;« wLKF« fK−*« rE½ w UIÐU l??З√ ¨Ê—Ue¹uÐË rOLK wðdz«œ Íu³M« Y¹b(« kHŠË Áb¹u&Ë .dJ« ʬdI« kHŠ XLE½Ë Æ„—U??³??*« ÊUC— dNý W³ÝUM0 ¨n¹dA« kH( ÊU²BB*« W??O??½U??¦??«Ë v????Ë_« ÊU??²??I??ÐU????*« oO²F« b−*UÐ w«u²« vKŽ Áb¹u&Ë .dJ« ʬdI« w½U¦« s(« b−Ë ¨X³« f√ ‰Ë√ Ê—Ue¹u³Ð W¦U¦« 5²IÐU*« ’uBÐË Æb??Š_« f√ rOLKJÐ ¨n¹dA« Íu³M« Y¹b(« kH( 5²BB*« WFЫd«Ë Íôu b−0 q³I*« X³« ¨w«u²« vKŽ ¨ÊU¹d−² …bŠu« b−0 q³I*« bŠ_« Âu¹Ë Ê—Ue¹u³Ð bOý— 15 s q√ ÀU½ù«Ë —uc« 5×ýd*« ÊULNðË ¨rOLKJÐ w W—UA*« w 5³ž«d« 5×ýd*« w ◊d²A¹Ë ÆWMÝ »U² w …œ—«u??« Y¹œUŠ_« kHŠ 5²IÐU*« 5ðU¼ s¹dAF«Ë 5MŁô« tЫuÐQÐ pU QÞu s ÂUOB« WDA½√ —UÞ≈ w UIÐU*« Ác¼ ×bMðË ÆUM²Ë «bMÝ »U² kHŠ vKŽ —UGB« lO−Að v≈ WœUN« fK−*«

ÆrKÝË tOKŽ tK« vK ‰uÝd« Y¹œUŠ√Ë vUFð tK«

ÊUC— —UD≈ s ÊËbOH²¹ nOÝd−Ð hý 4400 rOKSÐ “u??F?? h????ý 4400 u??×??½ œU??H??²??Ý« r²¹ w²«Ë åÊUC— —UD≈ò WOKLŽ s nOÝdł …—œU³0 WOÝUÝ√ WOz«cž «bŽU l¹“uð UNöš qUŽ vDŽ√Ë ÆsUC²K fU)« bL× WÝR s œ«u l¹“uð d³Ž W¹dO)« WOKLF« Ác¼ WöD½« rOKù« Æ —«œUð W¹ËdI« WŽUL'UÐ «bOH² 465 vKŽ WOz«cž …“uF …d??Ý√ 400 WOMUC²« WOKLF« XbN²Ý«Ë 800Ë WU …œUOIÐ 800Ë ¨nOÝdł W¹bK³ wL²Mð …œUOIÐ 335Ë —«œU??ð …œUOIÐ 300Ë W−¹d*« …œUOIÐ …œUOIÐ 500Ë dBI« …œUOIÐ 300Ë uŠ— œôË« …—«u¼ WOULłù« UOLJ« XGKÐË ÆÂU²Oe …œUOIÐ 800Ë 5dÐ 22 nOÝdł rOKù WBB*« WOz«cG« «bŽULK UMÞ 44Ë ¨dJ« s UMÞ 17—6Ë ¨ u¹e« s d² n√

ÆÍUA« s sÞ 1—1Ë “U²L*« oOb« s

»ÆÊ

rNzUO²Ý« sŽ wHÝPÐ WËeł X³Ý W¹bKÐ ÊUJÝ d³Ž ¨WM¹b*« ed rFð w²« åvuH«ò?Ð ÁuHË U V³Ð åWOz«uAF«ò …—U−²« Ê≈ YOŠ ¨‚uUÐ ·dF¹ U Ë√ dO¦¹ `³√ U2 l??Ý«Ë ‚UD½ vKŽ …dA²M X׳√ wKLF² ’uB)« vKŽË ¨t¹œUðd VKž√ ¡UO²Ý« UNÐ —Ëd*« WdŠ X׳√ w²« 1 r— WOMÞu« o¹dD« «¡eł 5u−²*« WŽU³« iFÐ ‰ö²Š« V³Ð «bOIFð d¦√ ¨ÊUC— dNý ‰öš tðbŠ œ«“ U u¼Ë ¨Ÿ—UA« s

Æå¡U*«ò? ÊUJ« bŠ√ ‰uI¹ «uN³²½« ÊUJ« VKž√ Ê√ tH½ —bB*« ·U??√Ë WËR*« UDK« t¹b³ð Íc« ådO³J«ò q¼U²« v≈ t²dŽ q² ÀœUŠ Ê√ ULKŽ ¨…—U−²« s ŸuM« «c¼ l q× VŠU q²IÐ d_« oKF²¹Ë ¨V³« «cN WM¹b*« bŠ√ l?? WO½U …œU??A?? w?? q??šœ Íc???«Ë ¨d¹uB²K ÂU√ t²FKÝ ÷dŽ ÂbFÐ ÁU¹≈ U³UD 5u−²*« WŽU³« Íc« ëdŠù« V³Ð w½u½U dOž qJAÐ d¹uB²« q× W1dł v≈ —uD𠉫b'« Ê√ dOž ¡UMÐe« iF³ t³³¹ q× VŠU v≈ WÐd ‰u−²*« lzU³« tłË ULMOŠ q² w ¡UO²Ý« —UŁ√ b ÊU U u¼Ë öO² tðœ—√ d¹uB²« UN'« Ê√ W¹bK³UÐ ÊuMÞ«u b√Ë Æ5MÞ«u*« ·uH Ê√ —U³²Ž« vKŽ qJALK ‰uKŠ œU−¹SÐ W³UD WËR*« w o(« rNË ÊuMÞ«u UC¹√ r¼ 5u−²*« WŽU³« ÊuJ¹ Ê√ V−¹ d_« «c¼ Ê√ dOž gOF« WLI sŽ Y׳« ‚uÝ Í√ »UOž V³Ð VOG¹ Íc??« ÂUE²½ô« —U??Þ≈ w ¨lK« ÷dF w³Fý ‚uÝ v²Š Ë√ WM¹b*UÐ wł–u/ oKš …—Ëd??C??Ð «u³UÞ UL ÆUNH½ —œU??B??*« nOCð w²«Ë WONOdð «¡UCË …—U−²« WÝ—UL* «¡UC

ÆWM¹b*UÐ UU9 VOGð

سبت جزولة‚u« rFð w²« åvuH«ò?Ð ÁuHË U2 Ê˃U² ÊUJÝ

فاس

fLA« WFý√ rNMŽ V−Š ‚bM b Êu−²×¹ ÊUJÝ¡U*«

WOłU−²Š« WHË ”UHÐ U¹e« wŠ ÊUJÝ rE½ X³ðdð w²« —«d_UÐ œbMð «—UFý b¹œdð UNO - ¨fLA« WFý√ rNMŽ V−Š Íc« ‚œUMH« bŠ√ V³Ð WŠ«— »UŠ vKŽ lÝuð wMF*« ‚bMH« Ê√ s¹bR Êu??−??²??;« ÊU??J????« b????√Ë Ær??¼—«d??I??²??Ý«Ë ÊU??J????« ¨ÃU−²Šô« v≈ rN²Žœ w²« »U³Ý_« s Ê√ å¡U*«ò? U ¨bOFB²«Ë W¾³F²« s b¹e*« v≈ r¼uŽbð w²«Ë WFý√ ‚bMH« rNMŽ V−Š Ê√ bFÐ —«d??√ s Vðdð sŽ Z²M¹ U2 rN“UM v≈ qK²ð bFð rË fLA«

ÆWOÝU(« UNM WUš ¨÷«d√ d_« «c¼ å¡U*«ò XKuð rN WUÝ— w ÊUJ« ·U√Ë wMF*« ‚bMH« Ê√ rNЫdG²Ý« —UŁ√ U Ê√ UNM WMÐ UL ÆWIO²F« WM¹b*« —uÝ s dO³ ¡eł Âb¼ w V³ð UdýË c«u½ …b??ŽË —uc*« ‚bMHK WЫuÐ `² - V−Š v≈ Èœ√ U u¼Ë ¨—U²√ WF²Ð —u« ×Uš tłË vKŽ «—ULF« ÈbŠ≈ ÊUJÝ sŽ ¡uC«Ë fLA«

Æb¹bײ«

¡U*«

UF sŽ W&U½ rLð WUŠ 70 w«uŠ XK−Ý Ê√ WFKD —œUB b√ YOŠ ¨WJ³¹dš rOKSÐ »—UIF« XK³I²Ý« WJ³¹dÐ wLOKù« vHA²*« ö−F² rLð WUŠ 68 XAž W¹«bÐË “uOu¹ dNý dš«Ë√ w VŠ nMBð ¨WJ³¹dš rOK≈ s WHK² oÞUM s w¼Ë ¨W??¦??U??¦??«Ë WO½U¦« W??ł—b??« w?? W×B« …—«“Ë s ©¡«dHB«Ë ¡«œu«® »—UIF« UF sŽ W&U½ lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ dA²Mð w²« å”uJO½U²¹—uò Ÿu½

ÆWIDM*UÐ »—UIF« UF Ê√ UNH½ —œU??B??*« X??U??√Ë Âu¹ 5Ð U vHA²*UÐ ÀuJ*« 5ÐUB*« s X³KDð X½U w²« ôU??(« iFÐ ULO ¨ÂU??¹√ W??F??З√Ë b??Š«Ë ÂU¹√ WFЗ√ …b* ö−F²*« rIÐ ¡UI³« X³KDð …bIF ¨wŽUMDô« fHM²UÐ W½UF²Ýô«Ë …ed*« W¹UMF« X% X% w½U− ÃöŽ s 5ÐUB*« lOLł œUH²Ý« YOŠ p??–Ë ¨‘U??F??½ù«Ë ö−F²LK w³Þ rUÞ ·«d???ý≈ s åW³KŽ s??Ž …—U??³??Ž ØX??O??ò WOłöŽ …b??ŠË dOu²Ð WЗU; wÐdG*« ed*« l ÊËUF²Ð W×B« …—«“Ë ·dÞ Â“«u åXOJ«ò «c¼ qLA¹Ë ÆWOz«Ëb« WEIO«Ë rL²« ŸU??H??ð—«Ë v??L??(«Ë »UN²ö …œU??C?? W???¹Ëœ√Ë WLIF

Ær¼—œ 800 v≈ t²HK qBð ¨…—«d(«

خريبكة»—UIF« UFKÐ rLð WUŠ 70 w«uŠ

آزمور

d¹Ë«Ëb« s œbŽ w wz«uAF« ¡UM³« …d¼Uþ wUMðÕÆ—

s «œb??Ž Ê√ WFKD —œUB s å¡U????*«ò XLKŽ …d¼Uþ wUMð XdŽ —u“¬ WM¹b* …—ËU−*« d¹Ë«Ëb« Æ…dOš_« ÂU¹_« ‰öš WF¹dÝ ‚dDÐ wz«uAF« ¡UM³« —«ËœË åuŽ«—œò —«Ëœ s ö ÊS —œUB*« fH½ VŠË ÊuLŠ— œôË√ W¹ËdI« WŽUL−K 5FÐU²« åWŽËb'«ò WŽUL−K 5FÐU²« åqŠuJ«ò —«ËœË åWÐd)«ò —«ËœË Uþu×K «b¹«eð ·dFð ‘ËbL×MÐ wKŽ ÍbOÝ W¹ËdI« d¹Ë«Ëb« Ác¼ …«–U; «dE½ wz«uAF« ¡UM³« …d¼UE

Æ—u“¬ WM¹b* ÍdC(« —«bLK ¡UMÐ UOKLŽ Ê√ Ÿö??Þô« …bOł —œUB b??√Ë ÁcNÐ …dO³ WŽdÐ r²ð WOUù« oЫuD«Ë `DÝ_« UNzöÞ v??≈ ‰“U??M??*« »U??×??√ bLF¹ YOŠ ¨¡U??O??Š_« UN½√ ‰U(«Ë ¨.b ¡UM³« ÊuJÐ …—U*« ÂUN¹ù dO'UÐ w²« ÂU¹_« w Ë√ ÂöE« w U≈ r²ðË W¦¹bŠ U¹UMÐ ÆWOMÞu« U³ÝUM*« ÈbŠSÐ ÊuËR*« UNO qGAM¹ iFÐ W??O??ËR???? v???≈ ÂU???N???ðô« l??ÐU??√ d??O??A??ð U??L?? iFÐ l ‚UHðUÐ …d¼UE« wUMð w WDK« Ê«uŽ√Æ…d¼UE« sŽ ·dD« iž ÊËbLF²¹ s¹c« 5ËR*«

WM¹b*UÐ wK;« ÊQA« w 5KŽUH« bŠ√ VŠË U½UJ `³Bð UN½u v??≈ W??U??≈ ¨¡U??O??Š_« Ác??¼ ÊS?? bFð ¨dłUNð w²« W??¹Ëd??I??« d??Ý_« s?? œbF öCH s¹c« åW??ý«d??H??«ò «c???Ë 5d×MLK öCH UFðd «dE½ WOAUN« ¡UOŠ_« Ác¼ q¦ w rN²U ÊËb−¹

ÆUNÐ ‰“UM*«Ë uO³K WCHM*« WOz«dJ« WuK

W−MÞ©»—b² wU×® ÍuO²*« …eLŠ

w å5¹Ë«d׳«ò WŽULł gOFð UËd)« s …dO¦ ôuB W−MÞ `zUCË wŽUL'« dOO²« ‰U− w WOŽUL²ł« qUA V½Uł v≈ ¨W¹—UIŽ lË v≈ Èœ√ Íc« ¡wA« ¨…b¹bŽ tuB dš¬ X½U ¨WIDM*« w dðu² ¨wuK*« bLŠ√ ¨WŽUL'« bzU WU≈ vKŽ U??Šu??²??H?? l??u??« w??I??Ð ULMOÐ

ÆÈdš√ b¼UA Ó w²« —UIF« `zUC —bBðË Êu³²MË WDKÝ ‰Uł— UNO ◊—uð W??×??zô å5???¹Ë«d???×???³???«ò W??ŽU??L??ł w??? v≈ œ√ w??²??« WMšU« U¹UCI« ÆWIDM*« Ác???¼ w?? ŸU?????Ë_« d??ðu??ð W½uJ WOLÝ— Ò Ìh??I??ð WM' X??½U??Ë dOLF²«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë WOA²H s WULŽË W−MD W¹dC(« WUu«Ë U Ê√ XHA²« b …d??$√≠ h×H« WI¹dDÐ U¼ƒUA½≈ - ôeM 40 e¼UM¹ ¨å5ÝË wMÐò dýb w WO½u½U dOž Âu¹ ‰öš ¨W¹ËdI« WŽUL−K lÐU²« w²« ¨…—uc*« WM−K« qLŽ s bŠ«Ë ‰“UM s??Ž UNOBIð WFÐU² —d??? U¼ƒUA½≈ - ¨WKŁU2 WI¹dDÐ XO M ÔÐ UNK−Ë WIDM*« bzU s È√d vKŽ

ÆwŽUL'« Ê√ WŽUL'« s —œUB bRðË å5¹Ë«d׳«ò WŽULł Èd?? nK² Wu³ d??O??ž W??łu?? bNAð X??½U?? s åRÞ«uðò?Ð ¨wz«uAF« ¡UM³« s

5OŽULł 5ËRË ‰ËeF*« bzUI« q¦ o??ÞU??M?? w?? W??U??šË ¨5????½“«Ë Ác¼ s «dAŽ rCð w²« ¨å—UM*«ò w²« ¨åg??¹u??M??¹u??M??«ò «c??Ë ¨‰“U??M??*« ‚u?? ‰“U???M???*« «d??A??Ž ¡U??M??Ð b??N??A??ð

ÆWOŽULł ÷«—√ h???š— Ê≈ ÊU???J??????« ‰u????I????¹Ë U??N??O??K??Ž q???B???×???¹ w????²????« Õö????????ù« r²ð ¡UMÐ hš— v≈ ‰uײð iF³« Èdš√ oЫuÞ ¡UMÐ ‰ULŽ√ UN²DÝ«uÐ ‰“UM UNMOÐ s ¨‰“UM*« s œbŽ w W¹ËdI« WŽUL'« Í ÒÓd??I?? s?? W³¹d

Æ…œUOI«Ë s h??I??ð WM−K d??¹d??I??ð ÊU????Ë h×H« WULŽ sË WOKš«b« …—«“Ë

Ác??¼ s?? «œb???Ž v??B??Š√ b?? …d????$√≠ U??N??½Q??Ð W??I??D??M??*« n?????ËË ôU??????(« ¡UM³« ‰U− w lzUEò s w½UFð oK —U??Ł√ Íc??« ¡wA« ¨åwz«uAF« bŠ√ ÊUJ« Ád³²F¹ Íc??« ¨b??zU??I??« wAHð s??Ž 5??O??ÝU??Ý_« 5??ËR????*« ôËU×0 ÂUI ¨wz«uAF« ¡UM³« WI¹dDÐ ö;«Ë ‰“UM*« s œbŽ ÂbN Áduð ÊËœ Í√ ¨WOU&—ôUÐ XH ÔË X9 YOŠ ¨p??c??Ð wLÝ— —«d?? vKŽ bFÐ WOzU− WI¹dDÐ ÂbN« UOKLŽ U¼dObðË …uMŽ ‰“UM*« ÊUJÝ ¡öš≈ t½√ UL ¨ÀU??Ł√ s UNKš«bÐ U vKŽ ÊËœ ¡UM³« —uÞ w ö× ÂbNÐ ÂU

ÆUNÐU×√ —UDš≈

X??d??Ž ¨‚U???O??????« f???H???½ w?????Ë WŽuL− ¡UA½≈ å5¹Ë«d׳«ò WŽULł –≈ ¨WO½u½U dOž ‚dDÐ öOH« s “ËU???& W??I??D??M??*« w?? ö??O?? 21 Ê≈ o??ÐU??Þ® w??½u??½U??I??« œb??F??« U??N??I??Ыu??Þ oÐUÞË w??—√ oÐUÞË w??—√ X% X% ¨d???š¬ o??ÐU??Þ W??U??S??Ð ©Íu??K??Ž

ÆWŽUL'« fOz—Ë bzUI« —UE½√ ÊU??J??Ý X??b?? Èd????š√ W??K??J??A?? ¨«u¾łu Ê√ bFÐ å5¹Ë«d׳«ò WIDM w«—√ kOHײР¨WbB« o¹dÞ sŽ W×KB* Èd??I??« Èb??Š≈ w?? Ÿu??L??'« Ác??¼ ‰u??B?? √b???Ð b???Ë Æ’«u????)« UbMŽ ¨2004 WMÝ nAJMð WBI« åuÐUý Ê«b???ò W¹d ÊUJÝ b??Š√ ŸU??Ð ¨Áb??«Ë sŽ UNŁ—Ë W¹—UIŽ UJK²2 kOHײK nK luÐ Íd²A*« ÂUË Tłu czbMŽ ¨W¹—UIF« WEU;« Èb tÐ X??b??I??ð kOH% VKD œu??łu??Ð ¨ÊUJ« rKŽ ÊËœ WOö« WŽUL'« ôeM 150 ÊUJÝ ‰UD¹ kOH% u¼Ë

ÆW¹dI« w WŽuL− d³Ž ¨ÊUJ« ‰¡U²¹Ë «c??N??Ð U????N????ð—b????√ U???½U???O???³???« s???? vKŽ å¡U????*«ò XKBŠ≠ ’uB)« «—U²J¼ 40 dOB sŽ ≠UNM a½ 5Ð s —UŁb½ö WdF w«—_« s ¨WE( Í√ w WIDM*« WMUÝ Íb??¹√ WIOIŠ sŽ nAJUÐ ÊUJ« VUD¹Ë UCUžò ÁËd³²F¹ Íc« ¨lu« «c¼ W??ŽU??L??'« V???zU???½ ÊU?????Ë ÆåU???I???K???I???Ë ¨ÊUJK tLŽœ ÈbÐ√ Íc« ¨WOö«

Æp– VIŽ wHF²« ‰eFK ÷ÒÓdFð

…b¹b'« wM(« Ê«u—

UDK« s dQÐ ¨WOuLF« «uI« XMý nBM«Ë W??O??½U??¦??« W??ŽU????« œËb???Š w?? ¨W??O??K??;« s œb??Ž ÂbN WKLŠ wU*« ¡U??F??З_« ÕU³ s U¼bOOAð - w²« ŸœU????*«Ë W¹—U−²« ö??;« VKI« ¨f??½«d??³??« W??ŠU??Ý j??ÝË WOz«uAŽ ‚d??D??Ð «u??I??« b??L??Ž U??L?? ¨…b???¹b???'« W??M??¹b??* i??ÐU??M??« œbŽ W??«“≈ v≈ WO½U¦« …dz«bK WFÐU²« WOuLF« dłU²*« s œbŽ ÂU√ UN³B½ - w²« ôËUD« s wuLF« pK*« ‚u WO½u½U dOž ‚dDÐ ö;«Ë q o??M??š w?? V³ð U??2 ¨5??K??ł«d??K?? h??B????*« Æj¹dýuÐ Ÿ—U??ýË f½«d³« WŠUÝ jÝË pU*«

ö;« Ác¼ VKž√ ÊS å¡U*«ò t²M¹UŽ U VŠË UNÐU×√ UNKG²¹Ë …b?? cM bOý ŸœU????*«Ë ‰UË ÆWŽUL−K r¼—œ Í√ ¡«œ√ ÊËœ rNFKÝ lOÐ w Ác¼ »U×√ VKž√ Ê≈ å¡U*«ò? wM√ ‰ËR WI¹dD« ÁcNÐ ö×Ë ŸœU ÊËbOA¹ ö;« sU_« v≈ dEMUÐ WE¼UÐ WMLŁQÐ UNFO³ «bON9 —b??B??*« b???√Ë ÆU??N??Ð b??łu??ð w??²??« W??O??−??O??ð«d??²??Ýù« - 5d²H*« ö???;« Ác??¼ »U??×??√ Ê√ tH½ WO³Š ‚dDÐ ÂbN« «—«d??I??Ð rNöŽ≈Ë r¼—U³š≈ v≈ WOK;« UDK« lœ rN²ÐU−²Ý« ÂbŽ sJ «uI« X½UF²Ý«Ë ¨…uIUÐ ÂbN« «—«d?? cOHMð ŸœU*« Ác¼ W«“ù ”ËRH«Ë ‰ËUF*UÐ WOuLF« lK« WI— wuLF« e−;« v≈ UNKI½Ë ö;«Ë ÆWö« ◊Ëdý Âd²% ô UN³Kž√Ë U¼e−Š - w²«

WOKLŽ «uFÐUð s¹c« 5MÞ«u*« s œbŽ s×²Ý«Ë UDK« UNOKŽ Xb√ w²« …uD)« Ác¼ ÂbN« WU d¹d% 5Š v≈ U¼—«dL²Ý« «uM9Ë ¨WOK;« »U×√ s œbŽ tK²×¹ Íc« wuLF« pK*« ¡«eł√ rNFKÝ ÊudF¹ «uðUÐ s¹c« ö??;«Ë dłU²*« 5Kł«d« —Ëd WdŠ pcÐ 5KdF ö;« ×Uš œU√ tð«– ‚UO« wË ÆWM¹b*« Ÿ—«u??ý s œbFÐ pK*« d¹dײ XODŽ√ W—U d«Ë√ ÊQÐ wM√ —bB WOz«uAF« ‚dDUÐ tOKG² Íb¹√ s wuLF« qLA²Ý WK³I*« …uD)« Ê√ «bR ¨…b¹b'« WM¹b0 ¡«ełQÐ wÝ«dJ« XDÐ w²« w¼UI*« s «œb??Ž ¡Uł—√ qJÐ wuLF« pK*«Ë ÂUF« Ÿ—UA« s …dO³ ·dFð w²«Ë WOOzd« Ÿ—«uA« WUšË ¨WM¹b*«

Æ’uB)UÐ 5Kł«dK …dO³ WdŠ

…b¹b'« w wuLF« pK*« d¹dײ WOz«uAF« W¹—U−²« ö;«Ë ŸœU*« s œbŽ Âb¼

å5¹Ë«d׳«ò WŽULł nO W½uÝ s b¹eð ŸuL'« w«—√ lOÐË —UIF« UËdšالسكان يحتجون وتوقعات بإسقاط المجلس الجماعي والمستشارون يتبرؤون من الرئيس

©’Uš® 5¹Ë«d׳« WŽULł dÐUI qš«œ wz«uAŽ ¡UMÐ

b¹bN²« r−Š v≈ dEMUÐ ¨ÊËUAHýË WLO(« wLOK≈

¨ UOUHðô« Ác??¼ lOuð - b??Ë Æ×U??)U??Ð 5LOI*«

Íu³M« Y¹b(« kHŠË Áb¹u&Ë .dJ« ʬdI« kHŠ

…—œU³0 WOÝUÝ√ WOz«cž «bŽU l¹“uð UNöš

¨WOMJ« rNðö× s »dIUÐ ‰UГ_« s «u√ —UA²½« s ¨¡UCO³« —«b« w UH½√ WFÞUI »«d²Ð ¨WLłU−N« wŠ ÊUJÝ w½UF¹ ÆW¾ÐË_«Ë ÷«d_« —UA²½« dDš s Êuu²¹ s¹c« ÊUJ« Èb WFÝ«Ë —UJM²Ý« Włu nKš U2©’Uš®

≥«∏©Jh IQƒ°U

º العدد: º 1523 االثنين 2011/08/15 27قتيال و1225 جريحا في حوادث السير األسبوع المنصرم

914 w WGOKÐ rNðUÐU≈ 68 rNMOÐ s ¨ÕËd−Ð 1225 VO√Ë ¨rNŽdB UBý 27 wI XAž lÐUÝ v≈ #U s b²L*« Ÿu³Ý_« ‰öš W¹dC(« oÞUM*« qš«œ XFË WO½bÐ dOÝ WŁœUŠ vKŽ qOŠ√ «dC× 3936 e$√Ë ¨WHU 7172 qO−ð s s_« `UB XMJ9 ÆÍ—U??'«

ÆWO×K W«dž 3021 XBK²Ý« ULO ¨WUF« WÐUOM« WŽuu*« UÐdF« œbŽ mKÐ 5Š w ¨UL¼—œ 525Ë UH√ 41Ë U½uOK UNOKŽ qBײ*« mU³*« XGKÐË w²« U³d*« œbŽ mKÐ ULMOÐ ¨WIOŁË 2276 WÐu×*« ozUŁu« œbŽË ¨WÐdŽ 1419 ÍbK³« e−;UÐ

ÆWÐdŽ 73 nOu²K XFCšwww.almassae.press.maمجتمع

‰bF« d¹“Ë v≈ Íôu ÍËU*« WŁ—Ë sŽ W³zUM« ¨ÍËU*« WOM¼ VUDð wUI« rJ(« cOHMð nuÐ ‰bF« d??¹“Ë ¨bLŠ√ 145 l??łd??*« Í– r??J??(« w?? dEM« …œU???Ž≈Ë ⁄«d??ùU??Ð Íc«Ë Æ22Ø09Ø3463 r— nK 2010Ø2Ø12 a¹—Uð ¨u³Ž œôË√ 97 r— wMJ« q;« s ⁄«dùUÐ vC h½ VŠ ¨¡«dJ« bIŽ q√ Ê√ 5Š w ¨bOýdÐ WULŽ pUN« wK_« pU*« 5Ð 1958 WMÝ TA½√ ¨W¹UJA« ∫W¹UJA« w ¡UłË ÆbLŠ√ Íôu ÍËU*« ÂuŠd*« U½b«ËË WöF« Ác¼ bLŠ√ Íôu ÍËU*« WŁ—Ë s×½ UMŁ—Ë bIò lu ‰UB¹≈ qÐUI ¨U½b«Ë …UË bFÐ …dýU³ WOz«dJ« U¼—b WOz«d WuÐ rNMŽ »uM¹ s Ë√ WŁ—u« ·dÞ s ¡«dJ« bIŽ VŠ ¨UF ‰eM*«Ë ÊdH« s qJ r¼«—œ 110 Ê√ U—UH*« sË 97 r— qL×¹ UL¼öË tOKŽ oH²*« ¨¡UI³« rJŠ tIŠ w —b Íc??« tH½ u¼ 97 q;«

Æ WOCI« w oOI% `²HÐ WOJ²A*« VUDðË

W−MÞ w«Ë v≈ q v≈ W¹UJý WKOQÐ sÞUI« ¨uuJý bL× tłË v≈Ë ¨WM¹bLK W¹dC(« WŽUL'«Ë ¨W−MÞ W¹ôË s —U³ł≈ qł√ s tðbŽU UNO VKD¹ ¨WKL'« ‚uÝ …—«œ≈ Vłu0 t Ádł√ Íc« q;« ¡öš≈ vKŽ ’Uý_« bŠ√ “uOu¹ s 31???« w vN²½«Ë «uMÝ Àö¦ b²« bIŽ WMÐ å¡U*«ò XKuð w²« W¹UJA« VŠË ÆwU*« bIF« œuMР«d²ŠUÐ tÐ vJ²A*« VUÞ wJ²A*« ÊS UNM dC)« lO³ WKL'« ‚uÐ 24 r— lÐd*« s ⁄«d??ù«Ë dOOð bIŽ Vłu0 Á«d²« b ÊU Íc«Ë ¨W−MDÐ t«uH«Ë tKB w ¡U??ł Íc??«Ë ¨2008 “uOu¹ 14 a¹—U²Ð l??Ë bŠ√ qu²¹ r U b¹b−²K WKÐU bIF« …b Ê√ lЫd« ÆwJ²A*« l ‰U(« u¼ UL ¨bIF« aHÐ tO³M²Ð 5dD« ÁU¹≈ U³UD ¨¡öšù« i— tÐ vJ²A*« Ê≈ wJ²A*« ‰UË WËU× wJ²A*« Ád³²Ž« U u¼Ë ¨WLJ;« v≈ ¡u−KUÐ

ÆWMJ2 …b ‰uÞ_ q;UÐ ¡UI³«Ë Xu« `Ðd

dO³J« dBI« UýUÐ v≈ »U×√Ë t«uH«Ë dC)«Ë pL« uFzUÐ tłu²¹ dBI« WM¹b0 Íed*« ‚uUÐ W×Mł_«Ë ö;« w²« qUA*UÐ oKF²ð ¨WM¹b*« UýUÐ v≈ W¹UJAÐ dO³J« s¹—uL*« œœdð s w½UF¹ Íc«Ë Íed*« ‚u« UNdF¹ wÞUF² ÈËQ??Ë Q³ tO ÊËb−¹Ë ¨tOKŽ s¹œdA²*«Ë vuH« s?? W??U??Š —«d??L??²??ÝU??Ð ÊËd??O??¦??¹Ë U??Žu??M??L??*« «c¼ Ê√ ÊuJ²A*« ·U??√Ë Æ‚u????« q??š«œ ZO−C«Ë ¡«dA«Ë lO³K ÍœUF« dO« vKŽ U³KÝ dŁR¹ lu« s¹c« 5MÞ«u*« “«e¾Lý« dO¦¹Ë ¨Íed*« ‚u« qš«œ ¨WO¹—Uð WG³ w²J¹ ‚u« ÊuJ «dE½Ë Æt½ËœUðd¹ UOMOŁöŁ cM fÝ√ YOŠ ‚«uÝ_« Âb√ s bF¹ t½u XKuð W¹UJý w?? ÊuJ²A*« býUM¹ ¨w??U??*« Êd??I??« UýUÐ ¨s¹—dC²*« lOuð qL%Ë UNM WMÐ å¡U*«ò dOND² «¡«dłù« WU –Uð«Ë ¨qłUF« qšb²« WM¹b*« —uLK 5??ÞU??F??²??*«Ë 5??¼u??³??A??*« ¡ôR????¼ s?? ‚u????«

Æt²FLÝË tUE½ ‚u« lłd²¹ v²Š ¨ «—b*«Ë

ÊU½ù« ‚uI( wMÞu« fK−*« fOz— v≈ 17190 ‰U??I??²??Žô« r???— ¨œu??L??Š W×O² t??łu??²??ð VKDÐ ¨»d??G??« ¡U??F??З√ ‚u????Ð w??K??;« s−UÐ tł«uð w²« w¼Ë ¨wJK uHŽ s …œUH²Ýö UNHK ë—œ≈ ?Ð UNOKŽ rJ(« bFÐ ¨åWOÝUI«ò?Ð UN²HË WO³Š WÐuIŽ ÆUNzUM¦²ÝUÐ lOL'« √dÐ ‰uIð Íc«Ë ¨U³Š «uMÝ 8 UNMЫ ÊU??d??ŠË …—u??¼b??²??*« WO×B« ·ËdEK «d??E??½Ë UN²UŠ «c??Ë Wu_« s ©WMÝ 13® dLF« s mU³« UN'« VUDð wN ¨‰u??I??ð UL W??¹—e??*« WOŽUL²łô« nOH²« ·ËdEÐ UNFO²9Ë UNHK v≈ dEMUÐ WOMF*« b( bH²ð rË 2004 WMÝ cM WKI²F UN½√Ë UuBš

ÆWO³(« WÐuIFK iOHð Í√ s Êü«

l??łd??*« Í– r??J??(« w?? dEM« …œU???Ž≈Ë ⁄«d??ùU??Ð

—U³ł≈ qł√ s tðbŽU UNO VKD¹ ¨WKL'« ‚uÝ …—«œ≈

w²« qUA*UÐ oKF²ð ¨WM¹b*« UýUÐ v≈ W¹UJAÐ dO³J«

⁄ɶe

ÍËUdÐ W¼e½

ÊU??J??Ý s??? W??Žu??L??−?? V???U???Þ å…—buÐ ¡UŁöŁò W¹ËdI« WŽUL'« WOKLŽ ’u??B????Ð o??O??I??% `??²??H??Ð b²1 wdÞ pK rOdðË “U??$≈ d¹Ë«Ëœ oA¹Ë ÆrK 7.5 ‰uÞ vKŽ ©rÝ«uJ« bL×«Ë œôË√ ¨ U¹d³«® W??¹Ëd??I??« W??ŽU??L??'« w?? …œu???łu???*« ¨wHÝ√ rOK≈≠ ådUF«ò …œUO w s uKð ôò WOKLF« Ê√ s¹bR `² wŽb²¹ U u¼Ë ¨å ôö²š« ·u??u??K?? Ÿu????u????*« w??? o??O??I??%

ÆUNOKŽ UN½√ ÊUJ« s —œUB b√Ë W¹—UNýù« WŠuK« ¡UH²š« XEŠô VMł v??K??Ž W??Ðu??B??M?? X??½U?? w??²??« ÊUJ« nË UL ¨WOMF*« o¹dD«

…b ÓL²F*« W??Ðd??ð_« Ê√ vKŽ rNH½√ 5Žu½ s?? w??¼ WOKLF« Ác???¼ w?? Ÿ—“ U?? u???¼Ë ¨å¡«d???L???ŠË ¡U??C??O??Ðò Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨rNÝuH½ w pA« bŠ√ bR¹ ¨åWMH²«ò s ŸuM« «c¼ wË tðœuł w „uJA ¨ÊUJ« ¡«dL(« W??Ðd??ð_« Ê_ ¨tKL% …—b?? åWUOÐò?Ð ·dF¹ U Ë√ ¡UCO³«Ë q¦ b w W(U dOž åÍdLŠòË ÁUO h²9 ô UN½_ ¨ UdD« Ác¼ dO« WOKLŽ oOFOÝ U2 ¨—UD_« q¦0 ÊUJ« jЗ w r¼U¹ sË —Ëœ UN w²« ¨W¹ËdI« ‚dD« Ác¼ vKŽ ¨W??¹Ëd??I??« o??ÞU??M??*« w?? dO³ sŽ …—U???³???Ž `??³??B??ð U??N??½√ —U??³??²??Ž« —UD_« jU²ð U œd−0 ‰UŠË√ ‰UŠ w «¡uÝ d¦√ d_« `³B¹Ë

Æ UDU²« UOL ŸUHð—«

Ê√ UNH½ —œU??B??*« X??U??√Ë «c??N?? U??¼b??— - W??L??N?? W??O??½«e??O?? qJAÐ q ÓG²Ôð Ê√ V−¹ ¨ŸËd??A??*« Ác??¼ ÍœR????ð v??²??Š ¨r??O??J??ŠË b??O??ł pHðË tłË qL√ vKŽ U¼—Ëœ ‚dD« d¹Ë«Ëb« s WŽuL− sŽ WeF« ¨qIM²« UOKLŽ rNOKŽ q?? ÒN???? ÔðË Ë√ …—Ëd− UÐdŽ o¹dÞ sŽ ¡«uÝ

ÆWUš Ë√ WOuLŽ qI½ qzUÝË WŽuL− Ê√ ÊUJ« bŠ√ b√Ë 14 a¹—U²Ð ¨«uNłuð 5MÞ«u*« s WŽUL'« dI v??≈ ¨wU*« uO½u¹ —cFð t½√ dOž ¨å…—buÐò? W¹ËdI« rN³KÞ i— - YOŠ ¨p??– rNOKŽ s W½ vKŽ rNŽö ÚÞSÐ oKF²*« “U$SÐ oKF²*« ¨ öLײ« d??²??œ d²b« œu??M??Ð Ê√ W??F??¹—c??Ð o??¹d??D??« ¨WËUI*«Ë WŽUL'« 5Ð «dÝ vI³ð

VKÞ l???Ë v???≈ r??N??F??œ U?? u???¼Ë j³ V²J w?? ’u??B??)« «cNÐ WÐU−²Ýô« ÒÓr²ð r t½√ dOž ¨WŽUL'«

ÆÊü« bŠ v≈ t oOIײ« `²HÐ ÊUJ« VUÞË WOMI²« dO¹UF*« X½U «–≈ U WdF* WÐdð_« w du²ð UNOKŽ ·—UF²*« œuMР«d???²???Š« Èb???Ë W??K?? ÓL??F??²????*« pK*UÐ oKF²*« öLײ« d??²??œ ¨UNOKŽ ’uBM*« dÞUMI« œb??ŽË w¼Ë ¨dÞUMI« Ác¼ r¼√ Ê√ WUš …œbN vI³ð ¨g«d o¹dÞ …dDM ‰u??O????« …u???? ¡«d????ł ·«d???$ôU???Ð

Æå UO*«ò ‰U³ł s WœUI« …bŽ XKBð« å¡U*«ò Ê√ dc¹ ¡U??Łö??Łò W??¹Ëd??I??« WŽUL'UÐ «d?? Êd¹ qþ nðUN« Ê√ dOž ¨å…—buÐ

ÆVO− ÊËœ

oOI% `²HÐ Êu³UD¹ wHÝ√ w å…—buÐò WŽULł w ÊUJÝÍËd pK “U$≈ ŸËdA ‰uŠ

tł«uð w²« w¼Ë ¨wJK uHŽ s …œUH²Ýö UNHK ë—œ≈

Page 7: almassae 1523

Íd¹œU½ oOuð

…UMI« w ‰ËR —bB nA UłU²½û WOU*« WO½«eO*« Ê√ WO½U¦« WO½U¦« …UMIUÐ W??U??)« W??O??«—b??« dO¹ö 6 XGKÐ 2011 WMÝ r??Ýd??Ð w«uŠ Ê√ v≈ —bB*« —Uý√Ë ¨rO²MÝ X− d ÔÐ UłU²½ù« s WzU*« w 80 Ê√ «bR ¨Í—U'« ÊUC— dNý w nB½ mKÐ UŽUHð—« bNý WO½«eO*«

ÆrO²MÝ —UOK Ê√ ‰ËR?????? —b???B??? `??????Ë√Ë U??łU??²??½ùU??Ð W???U???)« W???O???½«e???O???*« W??d??A??« w?? U??¼b??Šu?? W??O??½U??C??d??« XGKÐ …e??H??K??²??«Ë W??Ž«–û?? W??O??M??Þu??« wMF¹ U?? u???¼Ë ¨r??O??²??M??Ý d??O??¹ö?? 4 vKŽ X?? d?? Ô rO²MÝ dO¹ö 10 Ê√ w WM« ÁcN WO«—b« UłU²½ù«

ÆwuLF« VDI« W??O??U??*« ÂU?????—_« Ác???¼ q??ÐU??I??Ë …bI²M*« «u???_« XFHð—« ¨WLN*« dNA« w WbI*« ‰ULŽ_« Èu²* «œU??I??²??½ô« X??N??&« b??Ë ÆqOCH« b¹bײ« tłË vKŽ ÍbOuJ« fM−K v??Ë_« …UMI« w?? W−d³« q??J??ýË

ÆWO½U¦«Ë W??J??³??A??« v???K???Ž h???? Ò B???? Ôš b?????Ë vKŽ Âu−NK rN e ÒOŠ WOðu³JMF« vKŽ »U³ý oKš –≈ ¨ UłU²½ù« Ác¼ w??ò Ê«u??M??F??Ð W??×??H?? å„u??³????¹U??ò XLNð« ¨ågMOłdH2 U?? W??¼u??A??« Ác¼ ‰öš W ÒÓbI*« WOÐdG*« UłU²½ù« v≈ U¼—UI²UÐË ‚Ëc« œUSÐ WM« vKŽ UNð—b ÂbFÐË wŽ«bÐù« f(« d³²Ž« ¨—U??Þù« «c¼ wË ÆWOUM²«

U«—œ Ê√ W×HB« vKŽ wÐdG »Uý œułË —«dL²Ý« XÝÒd WM« Ác??¼ dJ²Š«Ë Z¹dN²« XH √ WOM ¡ULÝ√ «u??M????« w??? W??O??Ðd??G??*« W??ýU??A??« ¨‰UJý_« s qJAÐ ¨r¼UðË …dOš_« ‰¡UðË ¨ÂUF« ‚Ëc« v≈ …¡UÝù« w Ác¼ vKŽ W??M??¼«d??*« ¡«—Ë d????« s??Ž W¹bOuJ« U??łU??²??½ù« w?? ¡U??L??Ý_«

Æb¹bײ« tłË vKŽ v≈ «œUI²½ô« VKž√ XNłuðË s b¹bF« pJý –≈ ¨’uBM« WÐU² å5dAò œułË WIOIŠ w »U³A«

rNCFÐ pJA¹ Ê√ q³ ¨WÐU²J« vKŽ Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨’uBM« WÐU² w ‰U&—ô« v≈ ÊËbLF¹ 5K¦L*« iFÐ wŽ«bÐù« hM« b IH Ô¹ Íc« ¨w³K« rNð«Ë ÆqUJ²«Ë jЫd²K WO½UJ≈ Í√ ¨W??O??H??)« «d??O??U??J??« ÊËd????š¬ »U??³??ý W??ËU??×??0 ¨U??F??³??Þ ÃU???²???½ù« W??O??Ðd??G?? w V??Žd??« Y??ÐË W??ЗU??G??*« œö??³??²??Ý« ÊËdš¬ iFÐ œbýË ¨rNCFÐ ”uH½ qJAÐ t−²ð «dOUJ« Ác??¼ Ê√ vKŽ ©WHOFC«® …dOIH« UI³DK hš√ ≠r??¼d??O??³??F??ð V??????Š≠ w??M??F??¹ U????2

»UŠ vKŽ WOFL²− W¾ ‰öG²Ý«ÆÈdš√

—U????J????_« Ác??????¼ s?????Ž «b????O????F????ÐË dA½ i— bU½ »dG²Ý« ¨WOzUIK²« fM'« vKŽ WM¼«d*« —«dL²Ý« tLÝ« d³²Ž«Ë ÊUC— dNý w ÍbOuJ« qJAÐ — ÒÓd??³?? dOž —U??O??²??šô« «c??¼ Ê√ WIOœ WÝ«—œ v≈ bM² dOžË wLKŽ «c¼ Ê√ b√Ë ¨WOFL²−*« `z«dA« qJ «uM« w tKA X³Ł√ —UO²šô« Íc« dO³J« ÕU−MUÐ «d Òc Ô ¨WOU*« W¹—u« WO¹—U²« ‰ULŽ_« YÐ tIIŠ

Æ «uMÝ …bŽ q³ ‰u???šœ Âb????Ž Y??ŠU??³??« b??I??²??½«Ë WLC« U??łU??²??½ù« bNŽ «uMI« WOFL²−*«Ë WO¹—U²« WOHK)« «– —«dL²Ýô«Ë WOŠËd«Ë WOÝUO«Ë À«b????Š_ å U??N??A??O??K??ò ‚ö?????Þ≈ w??? ôË W²²A U½UOŠ√ Ëb³ð åhBòË wÐdG*« b??¼U??A??*« VKł w?? r¼Uð ‰ULŽ_« iFÐ WFÐU² tOKŽ ÷dHðË

ÆWOÐdŽ «uM w v≈ dONA« bUM« —Uý√ UbFÐË v≈ …dšQ² XN³Mð vË_« …UMI« Ê√ åÂuJO²«ò Èu²* l¹—c« qAH« »U??O??G?? ¨…d????O????š_« «u???M??????« w??? —«dL²Ý« bI²½« ¨W??O??Ž«b??Ðù« tÞËdý «c¼ vKŽ WM¼«d*« w WO½U¦« …UMI« ÷Ód²H*« Ÿ«b??Ðù« i¹uFðË fM'« ŸU??I??¹ù«Ë —u??J??¹b??U??Ð ’u??B??M??« w?? qA v≈ vC√ U2 ¨¡ULÝ_« …uË

ÆwKFH« b ¼UAÔ*« v≈ ‰uu« w ÂU??—_« WOL¼√ s bUM« qKË åÍd²O „Ë—Uò Wdý UNðdA½ w²« rNð«uM WЗUG*« WFÐU² W³½ ‰uŠ dOžË w¦³F« UNUMðË WOuLF« ô ÂU????—_« Ác???¼ Ê√ d??³??²??Ž«Ë ¨—d??³??*« UL ¨b¼UALK wKFH« l«u« fJFð åWNU²«ò ‰ULŽ_« Ê√ …dJHÐ ‰u³I« Ê√ rN u¼ WFÐU² W³MÐ vE% U½UOŠ√ qJAÐ wÐdG*« b¼UA*« v??≈ ¡w¹ vKŽ öC ¨tË– v≈ ¡w¹Ë `«Ë UF³ð≠ WOuLF« «uMI« WHOþË Ê√ WL¼U*« ÷dHð ≠UNðöL% d²b WL¼U*« fOË ‚ËcUÐ wd« w w ‰u????šb????«Ë t???O???≈ …¡U???????Ýù« w???

ÆWЗUG*« ‰«u√ d¹c³ð lIM²

Íd¹œU½ oOuð

tawfiknadiri@yahooÆfr

çó◊G AGQh

«u_« XFHð—«Ë w½U¦« tŽu³Ý√ w½UCd« w½u¹eHK²« rÝu*« qšœ qOCH« dNA« ‰ö??š WbI*« W¹bOuJ«Ë WO«—b« UłU²½û …bI²M*« „Ë—Uò Wdý UNMŽ XHA w²« WFÐU²*« V½Ë ÂU—QÐ ÂUL²¼ô« l s«e²UÐ

ÆåÍd²O ô s wLÝu*« åbIM«ò Włu »u— ÈËbł WAUM sŽ dEM« ·dBÐ UOUJýù« s b¹bF« ÂU√ t ÓH½ w½u¹eHK²« qFHK l³²²*« b−¹ ¨Á«Ëbł UłU−²Šô« —«dL²Ý« UNË√ ¨WO½UCd« UłU²½ù« ÁcNÐ WD³ðd*« d¼«uE«Ë W??¹ƒd??«Ë w??«—b??« ¡UM³« ¨WÐU²J« YOŠ s?? ¨‰U??L??Ž_« Ác??¼ Èu² vKŽ v??Ë_« …UMI« vKŽ ¨¡UM¦²Ý« ÊËb??Ð ¨‰U??L??Ž_« Ác??¼ nAJð –≈ ¨W??O??ł«d??šù« nI¦*« 5Ð ÂUB WUŠ l«u« «c¼ nAJ¹Ë ¨Ÿ«b??Ðù« w ULIŽ ¨WO½U¦«Ë vË_« vKŽ W¹bOu WKKÝ s WIKŠ WFÐU² wHJð –≈ ¨tð«uMË nR*«≠ wdF*« ådIH«ò ¨”uLK qJAÐ ¨`C²O WO½U¦« vKŽ åÂuJO²Ýò s WIKŠË å«b½UžUÐËdÐò?Ð ÷uF¹ Ê√ sJ1 ô Íc??« dIH« u¼Ë ¨5−²M*«Ë 5HRLK

ÆWIÓK² qUA0 Ë√ WOöŽ≈ ¨wbł l«Ë 5Ð gOF¹ WM« ÁcN w½UCd« ÃU²½ù« Ê√ UEŠö*« w½UŁ w vË_« vKŽ WO½U¦« …UMI« ‚uHð sŽ ÂU—_« Àbײð Íc« Xu« w –≈ ‰«R« ÕdD¹ U2 ¨Êu¹eHK²«Ë b ¼UAÔ*« 5Ð Êu³« l Ò²¹ ¨…b¼UA*« hBŠ Ê√ bOQ²« l ¨l«uK UNJŽË ÂU—_« Ác¼ WOb sŽ ÂœUË wF«Ë qJAÐ dO¦ tO d√ ¨Êu¹eHK²K UO× UFË dH¹ b¼UAÔ*« WBŠ ŸUHð—« Ê≈ ‰uI« «–≈ ¨wÐdG*« b¼UA*UÐ oOKð ô W¹e— wDF¹ «c¼ Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨WDUG*« s ÊuJð w²« WFÐU²*« WBŠ WLOË Z²M¹Ë V²J¹ U åW¼UHð å—U³²Žô« 5FÐ U½bš√ ¨wÐdG*« bNALK œö³²Ý« tOË WdB« W¹—U−²« öUF²K U¹—Ëd «dýR

ÆtuBÐ WKO(« UMOKŽ wKDMð Ê√ V−¹ ôË oOK¹ ô ¨ÍœUI²Ž« w ¨«c¼Ë w –≈ ¨WOBŽ ”U³²« WUŠ ÀËbŠ u¼ w½UCd« Êu¹eHK²« d¼«uþ YUŁ …¡UÝùUÐ oÐU« w XL N ÒÔð« w²« ¡ULÝ_« vKŽ ÊU¼d« dL²¹ Íc« Xu« Íc« åtU²« 埫bÐù« s ’Uš qJA Z¹Ëd²«Ë wÐdG*« b¼UA*« ‚Ë– v≈ s W³¹dž WÐd−²Ð vË_« …UMI« Xłdš ¨wIOI(« U¼«u²Ë UNM¹uJð nAJ¹ o(« «u× M Ô –≈ ¨Í—Uײ½« qJAÐ åÍbOuò ZU½dÐ »U³ý vKŽ WM¼«d*« ‰öš Íc« Y³F« s ¡eł rN²—UA Ê√ «bÐË ¨dOÞQð ÊËœ b¼UA*« ÂU√ —uNE« w

ÆlMB²«Ë W³¼u*« 5Ð eOOL²« vKŽ wÐdG*« b¼UA*« …—bIÐ 5N²¹ vKŽ W??M??¼«d??*« —«d??L??²??Ý« WM« Ác??N?? WO½UCd« W−d³« nAJðË w ULOÝô ¨tHO¦Jð V½Uł v≈ –≈ ¨W−d³« w W¹uË_« Í– fM− U¹bOuJ« f³²K —UO²š« «c¼Ë ¨Y³« w ULN U³OB½ U¹bOuJ« cšQð ¨…Ë—c« XË WOLKŽ W??Ý«—œ Ë√ ”U??Ý√ Í√ v??≈ bM²¹ ô t??½√ —U³²Ž« vKŽ ¨w× dOžË q³ ¨UN o³Ý WO½U¦« …UMI« Ê≈ rŁ ÆWÞu³C WOFL²− UM ÒOŽ s oKDMð WFÐU² V½ UN²×MË WOÐdŽ WO¹—Uð öK vKŽ XM¼«— Ê√ ¨ «uMÝ j³ðd*« ¨nOI¦²«Ë ŸU²ù« V½Uł 5Ð lL& Ê√ ¨„«c??½¬ ¨XŽUD²Ý«Ë WLN

ÆWFÐU²*« VMÐ oKF²*« ¨Í—UNýù« Í—U−²« V½U'«Ë ¨b¼UA*UÐ —U³²Ž« vKŽ ¨‰U(« WFO³DÐ U¹—Ëd ÊU Ê≈ bIM« Ê√ o³Ý U qOB%Ë rOOIð vKŽ ÂuI¹ Ê√ V−O ¨q_« w bIM« oײ¹ ô ÂbI¹ U iFÐ Ê√ WOuLF« «uMIK Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨…b¼UA*« hBŠ V½ Á—d³ð ô wŽu½ ¨U¼—d³ðË åW¼UH²«ò aOÝdð w UNDIð Ê√ V−¹ ô w²« WOHOI¦²« UNHzUþË Æl«u« s U¼bFÐ Ë√ UNÐdË ÂU—_« pKð WO³½ WAUM WOL¼√ ÊUO½ ÊËœ V−×¹ wuLF« VDI« U½uJ 5Ð ÷d²H «b Ë√ ‘UI½ oKš Ê√ UL «—œU Ułu²M ÂbIð Ê√ u¼ WOMÞu« «uMI« tłU²% Ê≈ U –≈ ¨WKU W¹ƒd« vKײ¹ Ê√Ë ÃU²½ù«Ë bO−²«Ë WÐU²J« Èu² vKŽ Ÿ«bÐù«Ë ŸU²ù« vKŽ «Ë—d³¹ Ê√Ë fłuð ÊËœ rNð«—UO²š« sŽ «uF«b¹Ë åWŽU−A«ò?Ð ÊuËR*« Ë√ tð«uM wÐdG*« b¼UA*« d−NO U≈ ·ÓdBÔð w²« dO¹ö*« dOB WЗUGLK

Æs¹dNA²LK UłU²½ô« tłuð Ë√

—d³ð Ê√ sJ1 ô w½UCd« Êu¹eHK²« W¼UHð

º العدد: º 1523 االثنين 2011/08/15

www.almassae.press.maإذاعةوتلفزةÊUC— dNý w b¼UA*« œö³²ÝUÐË ‚Ëc« v≈ …¡UÝùUÐ WOuLF« «uMI« ÊuLN²¹ å„u³¹Uò »U³ý

في الوقت الذي أكد مصدر أن ميزانية اإلنتاجات الدرامية الرمضانية بلغت 10 ماليير سنتيم

مشاكل ممثلين مع وزارة الثقافة wU*« dNAK b¼U−LKÐ o(« b³Ž q¦L*« dł√ ·d ÒÓr²¹ r t½√ ¨lK ÒD —bB s ¨å¡U*«ò XLKŽ Y³¹ Íc« ¨åUM« uò WKKÝ w q¦L*« ‰UG²ýUÐ —«dI« «c¼ —bB*« jЗ bË ÆWUI¦« …—«“Ë ·dÞ s ‰ULŽ_« w 5Hþu*« ‰UG²ý« v≈ Ud« 5FÐ dEMð r …—«“u« w åU«dÞ√ò Ê√ v≈ —Uý√ –≈ ¨ÊUC— dNý w 5Hþu*«Ë 5½UMH« `M1 ÊUMH« Êu½U Ê√ b√Ë ¡«dłù« «c¼ wÐUI½ ‰ËR i—Ë ¨WOzULMO«Ë WO½u¹eHK²«

ÆWOMH« ‰ULŽ_« w ‰UG²ýô« w o(« gOLŠ rUMÐ WUI¦« d??¹“Ë 5F¹ Ê√ u×½ åUNłuð å„UM¼ t??½√ œœd²¹ ¨WUI¦« …—«“u???Ð ◊U³ð—« w??Ë f¹—U³Ð UNUײ« WO½UJ≈ sŽ Àb%Ë ¨t²¹ôË ¡UN²½« q³ WLN*« VUM*« bŠ√ w Íb¹—b« WOLÝ tð—UA²

Æ„UM¼ …—«“uK …—UA²Lº º gOLŠ rUMÐ º º

¢ù«dGƒch QÉÑNCG

WOU*« W¹d¹b*« w nOKJð WdAK wU*« d¹b*« ¨wKFÐ ‚—UÞ nOKJð bFÐ ¨lK ÒD —bB b√ bFÐ å·dBUÐ d??¬ò WOËR0 ¨…eHK²«Ë WŽ«–û WOMÞu« vM¦²Ý« —«dI« Ê√ ¨ UÐU(« r w WOU ôö²š« ÀËbŠ ¨ÂUF« d¹b*« Ídł√ vKŽ dB²«Ë 5KUF« dł√ vKŽ dOýQ²« ¨Íed*« Í—«œù«Ë wU*« d¹b*«Ë ¨œUOŽ bL× …—«œù« Ê√ dcUÐ d¹błË ÆÍ—uC(« bL× vKŽ l??O??u??²??« o??Š wKFÐ X×M W??U??F??« ¨rO²MÝ ÊuOK 50 UN²LO “ËU−²ð ô œuIŽ œuIŽ vKŽ wuK)« luOÝ 5Š w 100Ë 50 5Ð U w UN²LO œb% d¹b*« qHJ²¹ ULMOÐ ¨rO²MÝ ÊuOK UO½«eO*« vKŽ lOu²UÐ ÂUF«

Æd³_«

åUUN«ò w WÐuIŽ hOKIð

‰UBðö UOKF« …QON« w wÐUI½ —bB s ¨å¡U????*«ò XLKŽ tHOuð - nOý—_« …b??ŠË w «—U??Þ≈ Ê√ ¨ÍdB³«≠ wFL« WŁöŁ dL²Ý« nOuð …d² ¡UC bFÐ tKLŽ n½Q²Ý« b ¨«dšR ¨ÍUžd« qu½ ¨åUUN«ò? ÂUF« d¹b*« Ê√ —bB*« d–Ë ÆlOÐUÝ√ ÊU UbFÐ ¨lOÐUÝ√ WŁöŁ v≈ nOu²« …b hOKI²Ð «—«d cð« …b* qLF« sŽ —UÞù« nOu²Ð «—«d —b√ b w³¹œQ²« fK−*«

ÆdNý

l«b¹ aOA« rOKÝ ZU½dÐ ÃU²½≈ sŽ ¨å.“Ëœò? ÂUF« d¹b*« ¨aOA« rOKÝ l«œ ¡UŁö¦« ¡U XLEÔ½ w²« …ËbM« w åf¹d³≈ ”U≠ —Uœò s «uMÝ fLš q³ tŠ«d²« - ŸËdA*« Ê√ d³²Ž«Ë ¨wU*« Íc« ©WOU¹d« …UMIK oÐU« d¹b*«® wLKF« f½u¹ ·dÞ —UO²š« w r(« Ê√ vKŽ rOKÝ œbýË ÆÃU²½ù« t²dý cH½ UNË√ ¨WOÝUÝ_« «—U³²Žô« s WŽuL− tÚ²K√ ZU½d³« «c¼

√b³ W¹uIðË wÐdG ŸUFý≈ oKšË ·UA²ô« WUIŁ f¹dJð tÐU−Ž≈ Èb??Ð√Ë ¨wŠUO« vDF*« vKŽ öC ¨WOUM²«

ÆqLF« vKŽ ·dý√ Íc« wU×B«Ë wMI²« rUDUÐ

WOH)« «dOUJ« v≈ ¡u−KUÐ WOH)« «dOUJ« w?? „—U??A?? b¹bNð vKŽ «œ— ¨s¹b¼UA*« ÂU√ tÐ ·UH²ÝôUÐ ZU½d³K tUNð« bFÐ ¡UCI« «uFË «dOUJ« w 5—UA*« lOLł Ê√ uL×MÐ wKU dLŽ d– Ê√ b√Ë ÆUNO «u—Uý w²« WIK(« YÐ vKŽ WI«u*« vKŽ WÐU² ¨WE( dš¬ w WIK(« YÐ ÂbŽ VKÞË lł«dð lË s2 iFÐ Ê√ ‰ËU×¹ ZU½d³« Ê√ ·U√Ë ¨…UMI« t XÐU−²Ý« U «c¼Ë

ÆbŠ√ Í√ W½U¼≈ vKŽ ÂuIð ô WOF«Ë WO½u¹eHKð Włd ÂbI¹

wuK)«Ë œUOŽ 5Ð `K WUF« …—«œù« w ôËR Ê√ ¨lK ÒD Ô —bB s ¨å¡U*«ò XLKŽ 5Ð `K WUù ŸU0 ÂuI¹ …eHK²«Ë WŽ«–û WOMÞu« WdAK Íed*« d¹b*« ¨wuK)« wLKF«Ë ¨œUOŽ bL× ¨ÂU??F??« d¹b*« Ãu²M WOHKš vKŽ ULNMOÐ WOö …œU??A?? d??Ł≈ vKŽ ¨ÃU²½û `łd*« s t½√ lK ÒD —bB d– ¨tð«– ‚UO« wË Æw½UC— UNÝ√d¹ w²« ¨åwN¹d³« —«œò? W−d³«Ë ÃU²½ù« W¹d¹b ÂuIð Ê√ Ÿu³Ý_« rOOI² ŸUL²łUÐ ¨WœUI« ÂU¹_« w ¨wuK)« wLKF« W¹d¹b d¹bË wuK)« rC¹ ¨WO½UCd« WJ³A« s ‰Ë_« qK)« sUJ vKŽ ·uuK ¨W−d³« r sŽ 5K¦2Ë o¹u²«

¨wuK)« wLKF« œbý bË ÆW−d³« w …uI«Ë Íc??« l ‰U??B??ð« w?? ¨W??¹u??M??Ý W???Š«— …d??²?? wCI¹ ÁcN WO½UCd« WJ³A« Ê√ vKŽ å¡U????*«ò ·ö²š« √b³ X???Ž«—Ë WbÐ X??F?? ÔË WM« w²« WOuLF« Wb)« WOuBšË ‚«Ë–_«

U0 ZU½d³«≠ bIF« oË WdA« UNbIð Wł—bUÐ b?? ¼U??A??Ô*« «d??²??Š« wC²I¹ W???¹e???d???*« W???¹d???¹b???*« Ê√Ë v???????Ë_« q vKŽ WײHM W−d³«Ë ÃU²½û tłuð Ê√ s??J??1 w??²??« «œU??I??²??½ô«

ÆWO½UCd« UłU²½û

¡U*«

vKŽ rNłU−²Š« sŽ s¹b¼UA*« s b¹bF« d Ò³Ž ¨W¹—UNýù« U??½ö??Žù« l WOMÞu« «uMI« wÞUFð w²« …b???*« «u??M??I??« “ËU???& s??Ž Y??¹b??(« s??Ž «bOFÐ bR¹ Íc???« X??u??« w?? ¨w??Ðd??G??*« Êu??½U??I??« UN×M1 öu« W−dÐ Ê√ wÐdG*« Êu¹eHK²« w ÊuËR ‰U− UNO „ Ód??²?? Ô¹ ôË Êu½UIUÐ WuJ× W??¹—U??N??ýù« œbŽ Ê√ lK ÒD —bB nA ¨—UÞù« «c¼ w ÆœUN²łö 40 mKÐ WO½U¦« …UMI« UNbIð w²« W¹—UNýù« öu« bF¹ «c¼ Ê√ —bB*« d–Ë Æ «œUŽù« »U²Š« l WKË «dC ¨wÐdG*« b¼UA*« v≈ ¡w¹Ë Êu½UIK Udš WŽ«–û WOMÞu« WdA« öL% d²b UF³ð ¨t½√ v≈ s¹dAŽ sŽ qIð ô …d² qBHð Ê√ Vłu²¹ ¨…eHK²«Ë ‰öš WIOœ …dAŽ WLš v≈ hOKI²K WKÐU ¨WIOœ qš«œ 5²O«u² 5²¹—UNý≈ 5²KË 5Ð ¨ÊUC— dNý WOzULMO« ‰ULŽ_« lD “u−¹ ôË ÆZU½d³« fH½

«–≈ ô≈ ¨UN²¹—«dL²Ý« vKŽ UþUHŠ W¹—UNýù« öuUÐ …d tFD sJLO ¨WIOœ 90 wzULMO« qLF« “ËU&

Æ5²IOb« “ËU−²ð ô …b* …bŠ«Ë åYÐò?Ð WOÐdG*« …eHK²K öLײ« d²œ hšd¹Ë «bŠ«Ë U¹—UNý≈ UÐUDš UNM q qLAð W¹—UNý≈ öË 6 W¹—UNýù« WKu« …b “ËU−²ð Ê√ sJ1 ôË d¦√ Ë√ öuK WOULłù« …b*« “ËU−²ð Ê√ sJ1 ôË ozUœ W³MUÐ ÍuMÝ ‰bFL WŽU« w ozUœ 8 W¹—UNýù« WOULłù« …b???*« “ËU−²ð Ê√ sJ1 ô ÆWMOF WŽU d¹UM¹ #U s ¡«b²Ð« WIOœ 14 W¹—UNýù« öuK dNý ‰ö??š nI« «c??¼ “ËU??& sJ1 t??½√ ô≈ ¨2006 17Ë 2006 WMÝ ‰ö??š WIOœ 18 œËb??Š w ÊUC—

Æ2008 WMÝ ‰öš WIOœ 16Ë 2007 WMÝ ‰öš WIOœ ô t??½√ v??≈ WO½U¦« …UMI« öL% d²œ dOA¹Ë W¹—UNýù« öuK WOULłù« …b*« “ËU−²ð Ê√ sJ1 WŽUÝ v≈ W³MUÐ ÍuMÝ ‰bFL WŽU« w ozUœ 8 öuK WOULłù« …b*« “ËU−²ð Ê√ sJ1 ôË ¨WMOF

WMÝ w WIOœ 15 ¨2006 WMÝ w WIOœ 16 W¹—UNýù« sJ1 t½√ ô≈ Æ2008 WMÝ s ¡«b²Ð« WIOœ 14Ë ¨2007 20 œËbŠ w ÊUC— dNý ‰öš nI« «c¼ “ËU& œbA¹Ë Æw«u²« vKŽ WIOœ 16Ë WIOœ 18Ë WIOœ …d² qBHð Ê√ Vłu²¹ t½√ vKŽ å.“Ëœò öL% d²œ 5²¹—UNý≈ 5²KË 5Ð U WIOœ s¹dAŽ sŽ qIð ô v≈ UNBOKIð sJ1Ë ¨ZU½d³« fH½ qš«œ 5²O«u² b¹b9 wG³M¹Ë ¨ÊUC— dNý ‰öš WIOœ …dAŽ WLš UbMŽ oOœ 5FЗ√Ë WLš v≈ WKUH« …d²H« Ác¼

ÆWOzULMO« ‰ULŽ_UÐ d_« oKF²¹ w Z«d³« d¹b ¨Íu¹—e« dO¼“ vH½ ¨Áœ— wË w½u½UI« e ÒO(« “ËU& b …UMI« ÊuJð Ê√ ¨å.“Ëœò W−d³« Ê≈ å¡U*«å? `¹dBð w ‰UË ¨tÐ ÕuL*« ‰U− ôË ö??L??×??²??« d??²??b??Р—U???? q??J??A??Ð …b?? ÒO??I?? Ê√ UL ¨e ÒO(« «c¼ “ËU& w …dUG*« Ë√ œUN²łö ·dAð Íd??B??³??«≠ wFL« ‰UBðö UOKF« …QON« U WUšË ¨ öLײ« d²œ …UM Í√ «d²Š« Èb vKŽ

…UMI« b q−¹ ‚dš Í√Ë tbŽ s —UNýùUÐ oKF²¹Æ UÐuIFK UNdF¹

öu« YÐ W³½ ŸU??H??ð—« vKŽ t³OIFð w??Ë t½√ Íu??¹—e??« d??– ¨…b??Š«u??« WŽU« w?? W??¹—U??N??ýù« 5ÐË WdB« W¹—UNýù« öu« 5Ð eOOL²« V−¹ WЗU× —UNý≈® …dOš_« Ê≈ –≈ ¨W¹—UNýù« dOž öu« w qšbð ô ©ÆÆÍ—UIF« kOHײ« ¨ UÐUG« w o¹d(« ¨WUŽ WFHM «– UN½_ ¨W¹—UNýù« öu« »UŠ “ËU& …UMI« Ê√ ÊËbI²F¹ iF³« qF−¹ U «c??¼Ë

ÆUN ÕuML*« wMe« e ÒO(« UO½Ëd²J≈ UUE½ „UM¼ Ê√ Íu??¹—e??« dO¼“ b??√Ë UNÐ Õu??L????*« …bLK “ËU???& Í√ ÀËb???Š lM1 UIOœ ÊuB¹dŠ …UMI« w 5ËR*« Ê√ vKŽ œbýË UO½u½U

ÆÊu½UI« oO³Dð vKŽ w åU??U??N??«ò dE½ WNłË c??š√ å¡U????*«ò X??ËU??ŠË …QON« qš«œ q«u²UÐ nKJ*« nðU¼ Ê√ ô≈ ¨Ÿuu*«

ÆWODG²« ×Uš qþ

—«e9uÐ ‚«“d« b³Ž

bL× Ãd*«Ë wŠd*« VðUJ« å»dýò tÐ XKBð« UbMŽ ¨å.dJ²«ò VKI ◊UGJ« ‰Ë_« ÊU??łd??N??*«ò …d??¹b?? ¨vKO åW??łd????*«ò Á Ód Òc Ô² ¨XAž 11 ¨fOL)« Âu¹ ¨å»U³AK w —uC×K U¼UIKð b ÊU?? w²« …uŽbUÐ Õd v≈ ÂuO« fH½ s ¡U s WU)« ôuË ÆÆÆ¡UCO³« —«b« w åfU)« bL×ò ¨å Úd1U¼e√ò ¡«bÐ ÎUÐUB fO t½√ s t MOI¹ q³ ÎW*UJ vIKð b?? ÓÊu??J??¹ ÚÊ√ vM¹ v²Š ÊU U?? Ó* ¨åt??1d??J??ðò q??ł_ Êü« s?? 5Žu³Ý√ w ÏÕd „UM¼ fO t??½√ d Òcð b ◊UGJ« ÆÆÆåf??U??)« bL×ò rÝUÐ ¡UCO³« —«b???« w „—U??ý t??½√ t ÓÐUFO²Ý« W¹«bÐ pKð ÚX½UJ

ÆÆÆW ÒOH)« ¨åÂ≈ ·≈ Ècýò «dOU WKO WIKŠ w???Ë ¨W?????Ž«–ù« f??H??½ v??K??ŽË ZU½dÐ s?? Í—U???'« ¨X??A??ž 11 ¨f??O??L??)« XN ÒłË ¨W ÒOM¼ tbIð Íc« ¨å ÚÊUC— V¹U³Šò 5OU×B« v???≈ å¡«b?????½ò Úp???? Ð Ú‰ö???? ¼ Ús??? ðU??? vKŽ å«ud×¹ò Ê√ v≈ tO r ÔN Ú²Žœ ¨WЗUG*« ô√ wMF¹ ¨’uIM ÓdOž ÎöU UNLÝ« WÐU² Ë√ åpÐ ‰ö¼ò ¨ Îö¦ ¨«cJ¼ t²ÐU²JÐ å«u³Žö²¹ò

ÆÆÆåpÐ sðUò Ë√ å‰ö¼ sðUò ¨å…bOMò e¹eŽ«Ë ÂUN≈ XU ¨UN²Nł sË Óq¼√ «uQÝ«ò ∫åW³OG« dÝò sŽ ÚXK¾ ÔÝ 5Š «c¼ s??Ž »«u??'U??Ð —b???ł_« r ÔN ¨Êu¹eHK²« sŽ Y??¹b??(« ‚U??O??Ý w?? WHOC ¨å‰«R??????« pKð V??% UN½√ ¨å…b??O??M??ò WOBAÐ UNDЗ kH²% ©e??¹e??Ž«Ë® X??«“ U w²« WOBA« ÊËb¼UA*« bI²F¹ –≈ ¨©…bOM® UNB¹ U qJÐ ¨å…bOMò ÓdOž ÊuJð Ê√ lOD²ð s å…bOMò Ê√ e¹eŽ«Ë ÂUN≈ ÊUJSÐ Â√ v??≈ 5N³²M dOž

¡«œ√ w …œU??łù«Ë Èdš√ UOBý h ÒÔLIð UN½√ v≈ …—U??ýù« vMð Ê√ ÊËœ ¨åU???¼—«Ëœ√

ÆÆÆåWIÒÓKD Ó—Ëœ œ√ w²« vË_« WГUF«ò ¨ U×KL² s??? Ôq??? Ú???ð r??? W??I??K??Š w??? …uŽœ X9Ë ÆÆÆsHUÐ e¹eŽ«Ë UNO åXłËeðò dłò w Ÿb??Ð√ Íc??« ¨åÊUC— VÚ¹U³Šò bŠ√ w WL¼U*« v??≈ ¨WO³Fý ÊU???ž√ w?? åp??Š uË t??ł«Ëe??Ð ¨WÝuMF« …d??¼U??þ åW??ЗU??×??ò sðU UNO Òœ√Ë °p– ¡Uý u ¨¡U½ lЗQÐ Ê≈ e??¹e??Ž«Ë XU ¨åW??1d??ò qK p¹dMł –≈ ¨WOðuB« UUDUÐ «b??ł wMž »d??G??*«ò ¨WOIOÝu*« Ÿ«u½_« q w ÊuBB² UM¹b w Êu−²M*« o¦¹ ô q¼ øÊ–≈ ¨qK)« s¹Q nO Èd½ s×M ÆÆø«–U Â√ WЗUG*« 5½UMH« v²Š ÊuM×¹ ô ¨ö¦ ¨ZOK)« w 5½UM Ê√ p– l ÚsJ ¨ÊuËdJO l qUF²« WOHO lu« ÕË«d¹ ULMOÐ ¨…Q− rNu$ lDð

ÆÆÆ»dG*« w t½UJ Ê√ åÊUC— V¹U³Šò wÓ²HO XH¹ rË U²U Íc???« ¨w??u??K??)« Âö????« b³Ž «dJAð w W—UA*« Wd ULN ÕUð√ Íc« u¼ t½≈ ¨ULN¹dE½ w ¨vI³¹ Íc«Ë ¨åW1dò qK w wMH« Ê«b??O??*« XDŽ√ w²« ¡U??L??Ý_« s W½—UI*UÐ WöŽ wË ÆÆÆdO¦J« ¡wA« »dG*« W??O??d??A??*« W??O??M??H??« ‰U???L???Ž_« åÂu???−???¼ò 5???Ð wÐdG*« sH« o??√ —U×½«Ë UMð«uM vKŽ Ê√ e??¹e??Ž«Ë d???– ¨—U??¹b??« vKŽ Á—U??B??²??«Ë Èb rNH« iFÐ v≈ ÃU²% UMðU×KDBò ¨UNłu²M o¹uð b¹dð WËœ ÍQ ¨W—UA*« uŽœ√Ë ¨UN²−N j Ò ³ Ôð ¨tM ÒÓwMH« UuBš vKŽ kU×½ v²Š WD ÒÓ³ Wł—«œ œUL²Ž« v≈ åW³¹džò ULK Ê√ nO Èd½ –≈ ¨»dF UM²¹u¼ rN×OIMð V??łu??²??¹ ¨UM²−N v??K??Ž X??L??−??¼

vKŽ ¨å¡UCOÐ WGò œUL²Ž« o¹dÞ w ¨UNM WO−OK)« ‚«u??Ý_« s UMULŽ√ V¹dIð »—œ ¨bOł qJAÐ UNO ‚uð ô w²« ¨WOdA*«Ë ¨r¼RDš QD)« Ê_ ¨r Ô¼ rN³ðUŽ√ wM½√ vKŽ rNH½ W??¹«b??³??« w?? sJ½ r?? ¨U??½—Ëb??Ð ¨s×M

ÆÆÆårN²−N UN²Ðd& sŽ å Úp?? Ð Ú‰ö?? ¼ Ús ðUò XŁb%Ë ‰öš ÷Ód??F?? Ô¹ Íc???« ¨åW??1d??ò qK w?? ¨åw??³??þ u?????Ð√ò …U???M??? w??? Í—U?????'« ÊU???C???— …d³²F WÐd&ò X½U UN½≈ WKzU ¨WOð«—Uù« wM½√ ô≈ ¨Ã«dšù« w åW½U¹eåË qO¦L²« w r w²« ¨ÃU²½ù« Wdý s WËbB Xłdš rN½≈ –≈ ¨»uKD*« Èu²*« w UNKUFð sJ¹ l VÝUM²¹ ô å«dOIŠò wÐœ w UbM w½ue½√ ÔXK ÒCË t²C— U u¼Ë ¨ÊUMH ÊUMH« WLO …b* ’U)« wÐUŠ vKŽ ‚bM w WUù« w½œ—_« Ãd*« qšb²¹ Ê√ q³ ¨qU Ÿu³Ý√ v≈ —œUG ¨qJA*« W¹u² “Ëe??)« œU??¹≈ W¹—ËdC« UeK²*« Ê√ UL Æd??š¬ ‚bM Úg²½U U ¨»dA«Ë q_U ¨wM qLŽ Í√ w XK¦Ë ¨nOF Ú ÊU wýUJ«Ë ¨XuU Ú w Ú&U ¨åW³žUAò WOMž√ W³ŠU ‰uIð ¨åw−¹«u×Ð X³ÞUš YOŠ ¨UNKLŽ ·Ëd???þ s?? …¡U² WKzU åW1dò qK ÃU²½≈ sŽ 5ËR*« UM¼ ÊUMH« åÊËe³ðåË åÊuM−Fðò r²M «–≈ò 5ŠË ÆÆÆåpcÐ rJ `LÝ√ sK ¨ÊËb¹dð UL XÐUł√ ¨·ËdE« Ác¼ XK ÒL% «–U* UN«RÝ ÔXd²Š« b??Ë ¨Wd²× W½UM U??½√ò UNuIÐ ¨ ÔXOŽ«—Ë dšü« ·dDUÐ wMFL−¹ Íc« bIF« s¹c« ¨5K¦L*« WOIÐ ·Ëd??þ ¨’uB)UÐ U w rN V½– ô t½√ Í—U³²Ž« w ÔXFË pKð q¦ w?? qLF« w??C??— s??Ž Vðd²¹ b??

ÆÆÆå·ËdE«

åÊUC— V¹U³Šò w e¹eŽ«Ë ÂUN≈Ë pÐ ‰ö¼ sðUáYGPE’G ÒKCG ≈∏Y

ÊUC— dNý ‰öš W¹—UNýù« öuK WO½u½UI« …b*« “ËU−²Ð WOMÞu« «uMIK UUNð«مدير برامج «دوزيم» ينفي ويشدد على أن القناة تحترم بشكل صارم ما ينص عليه القانون

¡U*«

W½Ëü« Ê√ åWOÐdF«ò? wLÝd« lu*« d– ö¦L*« …d−¼ …d¼Uþ wUMð bNý …dOš_« ‰ULŽ√Ë öK w?? ‰UG²ýö UOÐdG*« …d??N??A??« ·b??N??Ð ¨W??O??−??O??K??šË W??O??Ðd??Ž W???O???«—œ «c??« oOI% Ë√ l??Ý«u??« wMH« —U??A??²??½ô«Ë …—U𠉫u_« s b¹e V qł√ s Ë√ ÎU½UOŠ√

ÆÈdš√ ÎUOUŠ ¨WOð«—Uù« ¨åw³þ uÐ√ò …UM ÷dFðË ¨åW1dò qK ÊUC— dNý Z«dÐ sL ¨e¹eŽ«Ë ÂUN≈ WOÐdG*« W½UMH« tO „—UAð Íc« V% …U² w¼Ë ¨qK*« WKDÐ …b«Ë —Ëœ w …dO³ Wb tðUuÐ ÂbBÔ² ¨ÎU—Uł ÎU³Š U¼UÐ√ ozUÝ s?? ÂU??I??²??½ô« f??łU??¼ …d??O??Ý√ UN²KFł

ÆUNOÐ√ u w V³« t½√ sEð Íc« ¨WKzUF« Ê√ UN o³Ý w??²??« ¨e??¹e??Ž«Ë V??½U??ł v???≈Ë ÍœuF« qK*« w?? ÎUOOz— Ϋ—Ëœ X³F åW1dò qK w „—UAð ¨åV−F WKzUŽò ÕdË g¹d¼√ ÈdAÐË tK« dOš …U??$ s q UL¼Ë ¨s??¹d??š¬ 5ÐUý Ú5½UM WOF0 ¨wÝUH« Ó—Ëœ VFKð UL ÆwÞUI« lOÐ—Ë ÂU−Š√ 5ÝU¹ WOÐdG*« W½UMH« åW1dò qK w WuD³« ÎUC¹√Ë wÐdG ¡UO WOð«—Uù« WOM'« «–

ÆwÐd(« rO¼«dÐ≈ ÊUMH« X—Uý Ê√ tK« dOš …U$ WK¦LLK o³Ý bË W—UA —UŁ√ ULO ¨åbŽu«ò ÍdB*« rKOH« w U¹ wJŠ«ò rKO w œËdJŽ ¡UMÝ WOÐdG*« WK¦L*« WFO³Þ V³Ð œö³« w …dO³ W− 圫“dNý bI dUý ÊU1≈ WK¦L*« U√ ¨t?? Úð Òœ√ Íc« U??¼—Ëœ

w ÎUC¹√Ë å—UF«ò qK w X—Uý Ê√ o³Ý dš¬ UMÐò tLÝ« ¨¡U½ tUDÐ√ q b¹bł qK ÍËö³³« —UOË d³MŽ ‰UN½ V½Uł v≈ ¨åWłUŠ

ÆUL¼dOžË ‰UG²ý« e??¹e??Ž«Ë ÂU??N??≈ WK¦L*« e??Ž b??Ë W¹dB WO«—œ ‰ULŽ√ w UOÐdG*« U½UMH« .bIð w W³žd« v??≈ WO−OKš Ë√ W¹—uÝ Ë√ U ¨d¦ Ô »dŽ 5½UM l „UJ²Šô« wË b¹b'« ÕU²H½ô«Ë WOKO¦L²« sNð«¡UHJÐ wd« sN `O²¹ UNO dOŁQ²«Ë Èdš√ WHK² WOM »—U& vKŽ

ÆUNÐ dŁQ²«Ë U oË ¨Èd² tK« dOš …U$ WK¦L*« U√ W—UALK wÐdG*« ÊUMH« …d−¼ Ê√ ¨luLK d– WOMž WÐd& bFð WOÐdŽ WO«—œ ‰ULŽ√ WuDÐ w bM²ð Ê√ wG³M¹ ÚsJ ¨UNÐ —U²ô« ô≈ sJ1 ô

w ÎôË√ WK¦L*« tðe$√ U v≈ U—UA*« Ác¼ ÆWO«—œ ‰ULŽ√ s U¼bKÐ

UOÐdG*« ö¦L*« s w«u« …U$ bFðË ‰ULŽ√ w ‰UG²ýö …d−N« s¹uM¹ ô wzö« edð U —bIÐ ¨s¼«d« Xu« w WOÐdŽ WO«—œ WOK× Âö??√ Ë√ öK s t−²Mð U w rŁ sË ¨U¼bKÐ w ÍdO¼UL'« ŸUFýù« UNODFð ‰UBðô« UOMIð qCHÐ ¨WOÐdF« œö³« wUÐ w

ÆW¦¹b(« ¨dÐU œUFÝ W½UMH« vKŽ tð«– d_« o³DM¹Ë WOÐdG WO«—œ ‰ULŽ√ s t²b U0 e²Fð w²« 5Ðu³× U??N??ð—u??Ë UNLÝ« XKFł …eOL² wU²UÐË ¨wÐdG*« —uNL'« s dO³ r Èb u×½ Ϋb???Ð√ wMH« U¼—U dOOGð w?? dJHð ô

Æ‚dA*«

sCd¹ U¹dš√Ë lÝ«u« —UA²½ô« sŽ ÎU¦×Ð WOÐdF« U«—b« u×½ åÊdłUN¹ò UOÐdG ö¦2

©’Uš® œ«“dNý ÊuU WKKÝ ‰UDÐ√

¨wuK)« wLKF« œbý bË ÆW−d³« w …uI«Ë Íc??« l ‰U??B??ð« w?? ¨W??¹u??M??Ý W???Š«— …d??²?? wCI¹

¨wuK)« wLKF« œbý bË ÆW−d³« w …uI«Ë l ‰U??B??ð« w?? ¨W??¹u??M??Ý W???Š«— …d??²?? wCI¹

¨wuK)« wLKF« œbý bË ÆW−d³« w …uI«Ë

ÁcN WO½UCd« WJ³A« Ê√ vKŽ å¡U????*«ò l ‰U??B??ð« w?? ¨W??¹u??M??Ý W???Š«— …d??²?? wCI¹ ÁcN WO½UCd« WJ³A« Ê√ vKŽ å¡U????*«ò

l ‰U??B??ð« w?? ¨W??¹u??M??Ý W???Š«— …d??²?? wCI¹

·ö²š« √b³ X???Ž«—Ë WbÐ X??F?? ÔË WM« ÁcN WO½UCd« WJ³A« Ê√ vKŽ å¡U????*«ò ·ö²š« √b³ X???Ž«—Ë WbÐ X??F?? ÔË WM« ÁcN WO½UCd« WJ³A« Ê√ vKŽ å¡U????*«ò

w²« WOuLF« Wb)« WOuBšË ‚«Ë–_« ·ö²š« √b³ X???Ž«—Ë WbÐ X??F?? ÔË WM« w²« WOuLF« Wb)« WOuBšË ‚«Ë–_« ·ö²š« √b³ X???Ž«—Ë WbÐ X??F?? ÔË WM«

U0 ZU½d³«≠ bIF« oË WdA« UNbIð w²« WOuLF« Wb)« WOuBšË ‚«Ë–_«

U0 ZU½d³«≠ bIF« oË WdA« UNbIð w²« WOuLF« Wb)« WOuBšË ‚«Ë–_«

Wł—bUÐ b?? ¼U??A??Ô*« «d??²??Š« wC²I¹ U0 ZU½d³«≠ bIF« oË WdA« UNbIð

Wł—bUÐ b?? ¼U??A??Ô*« «d??²??Š« wC²I¹ U0 ZU½d³«≠ bIF« oË WdA« UNbIð

W???¹e???d???*« W???¹d???¹b???*« Ê√Ë v???????Ë_« Wł—bUÐ b?? ¼U??A??Ô*« «d??²??Š« wC²I¹ W???¹e???d???*« W???¹d???¹b???*« Ê√Ë v???????Ë_« Wł—bUÐ b?? ¼U??A??Ô*« «d??²??Š« wC²I¹

q vKŽ WײHM W−d³«Ë ÃU²½û tłuð Ê√ s??J??1 w??²??« «œU??I??²??½ô«

wuK)« wLKF«

¨Íed*« Í—«œù«Ë wU*« d¹b*«Ë ¨œUOŽ bL× …—«œù« Ê√ dcUÐ d¹błË ÆÍ—uC(« bL× ¨Íed*« Í—«œù«Ë wU*« d¹b*«Ë ¨œUOŽ bL× …—«œù« Ê√ dcUÐ d¹błË ÆÍ—uC(« bL× ¨Íed*« Í—«œù«Ë wU*« d¹b*«Ë ¨œUOŽ bL×

vKŽ l??O??u??²??« o??Š wKFÐ X×M W??U??F??« UN²LO “ËU−²ð ô œuIŽ

vKŽ l??O??u??²??« o??Š wKFÐ X×M W??U??F??« UN²LO “ËU−²ð ô œuIŽ

vKŽ l??O??u??²??« o??Š wKFÐ X×M W??U??F??«

œuIŽ vKŽ wuK)« luOÝ 5Š w 5Ð U w UN²LO œb%

œuIŽ vKŽ wuK)« luOÝ 5Š w 5Ð U w UN²LO œb%

œuIŽ vKŽ wuK)« luOÝ 5Š w

d¹b*« qHJ²¹ ULMOÐ ¨rO²MÝ ÊuOK 5Ð U w UN²LO œb%

d¹b*« qHJ²¹ ULMOÐ ¨rO²MÝ ÊuOK 5Ð U w UN²LO œb%

UO½«eO*« vKŽ lOu²UÐ ÂUF«

Í—uC(« bL×

åUJN«ò fOz— w«eG«

Page 8: almassae 1523

www.almassae.press.ma9 الرأي

dAM« d¹bË …—«œù« fK− fOz—wMO½ bOý—

ÂUF« d¹dײ« dOðdJÝuU³ž√ bL×d¹dײ« W¾O¼

‰U³ wDF*« ≠ f¹—UÐ º

ÊuKÝ«d*«

Íd³MŽ f¹—œ≈wMH« ëdšù«

sH« bLB« b³Ž º ÍbOýd« .d º wÐUD(« bL× º

º rEF« bË bL× º w³O³Ž√ bL× º V¼UýuÐ bOL(« b³Ž

wMI²« rI«

ÊUŠd rOŠd« b³Ž º dO³)« bO−*« b³Ž º—«e9uÐ ‚«“d« b³Ž ºwײ e¹eŽ º »udŽ tK« b³Ž º Í“UÐ œUFÝ º

’uBM« WFł«d

„—U³« sÐ …—u½ º …bO1dŠ sÐ …dOLÝ º w³OFA« WF¹bÐ º nOHB²«

ÁËb¼b« wMG« b³Ž º wD¹dL(« s¹b« —Ë Ê º ”uKH½√ vHDB*« º—uðUJ¹—UJ«

»Æ·Æ√ ≠ Í“«e .d—uB«

d¹dײ«

UÐU(«

b¹d bO−*« b³Ž ≠ wHÞUB* bL× UOöŽù«

qOBײ«qOK'« b³FMÐ sŠº dJÐuÐ .dº ÊËdIý sÐ oOuð º

W¹dA³« œ—«u*«ÍËU³B œUFÝ

wÝË√ WHOD

ÊU¹e ÂöŠ√ ≠ ÊuLO .d ≠Í—uBM*« b¼U½ º

Í—U−²« rI«

‰ULł nÝu¹ ≠ wMO½ dLŽ ≠ w«œ »u¹√ º

‰«Ë—“uÐ rO¼«dЫ ≠ ÊU×¹— ÂUA¼ ≠

l¹“u²«…dHý vKO

WOzUCI«Ë W¹—«œù« U½öŽù«

l¹“u²« Ë V׫

dOð«uH« W×KB ËUM« W×O²

WCÐUI« wÝË√ WLOF½

…—«œù«

WOU*« …—«œù«—uA³ ÂUA¼

WU×B« nK06 ’ 41 œbŽ

w½u½UI« Ÿ«b¹ô«2006Ø0100

◊U ÈËb ≠ sDMý«Ë º

sH« vHDB º

Êu«b« tK« b³Ž º

ÕUË“√ vHDB*« ºÍd¹œU½ oOuð º

ÍdðUDF« e¹eŽ º

ÂËd bOFKÐ º

vÝuLOKŽ W−¹bš º

w³¼Ë ‰ULł º

ÂUFOM«Ë s( º

q−F« bOFÝ º

Íb$ ‰œUŽ º

Íb¹“uÐ vHDB º

ÍËUdÐ W¼e½ º

ÍË«d~« ÍbN*« º

w½UL¦Ž …dOLÝ º

VOFý sÐ dLŽ º

V× tù«b³Ž º

VNA œUN½ º

`U X¹√ ÿuH× º

…d² —œUI« b³Ž º

s¹Ëe« ¡UMÝ º

—U9uÐ WLOKŠ º

Í—«œù« d¹b*«—uBM rO¼«dÐ≈

—«uÝ „Ë—U ≠

ÍbOLŠ VM¹“ U¹d²A*« r

q«u²«Ë o¹u²« rÍËU³BJ« f½u¹

wHD dŁuw½Ëd²Jù« lu*« vKŽ WdA*«

2011 Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF«

w³¹d uHŽ —«d≈ ‰uŠ UŠd²IWOuLF« WOU*« e−Ž qþ w

º º *ÍdOJý bL× º ºº º ÍbH ŸUD º º

w³¹d uHŽ —«d≈ ‰uŠ UŠd²I

…dOGB« WýUA« vKŽ Èd³J« WM²H« ÂUF« u'« d¹uBð w ¨bOFÐ bŠ v≈ bN w²« ŸU??Ë_« tOKŽ X½U Íc« `??$Ë ÆÊU??L??¦??Ž U??½b??O??Ý q²I X??I??³??ÝË pKð —U??J??√Ë ¡«—¬ “«d???Ð≈ w?? qK*« —U??B??√ s??? X??K??J??A??ð w??²??« W??—U??F??*« XUË W??M??¹b??*« v??≈ ¡U???łË ¨WHK² XOÐ XuÞË dUŠ rŁ ¨UNO ‰«e½SÐ ¨pý ôË ¨mU³¹ qK*« sJ ÆWHOK)« Q³Ý sÐ tK« b³Ž t³F Íc??« —Ëb??« w bNF« Y¹bŠ ÍœuNO« p– ¨WM²H« w

ÆÊUL¦Ž WHOK)« ÂU¹√ ÂöÝùUÐ s ‰Ë_« ¡e'« w 5Š tÞ Èd¹ ÊËd³J¹ s¹c« Ê√ åÈd³J« WM²H«ò tÐU² Êud¹ ¨b(« «c¼ v≈ Q³Ý sЫ d√ s U??«d??Ý≈ a??¹—U??²??« v??K??ŽË rNH½√ v??K??Ž Q³Ý s??Ðô b−¹ ô t??½√ kŠö¹Ë ¨«b??¹b??ý XB w??²??« W??L??N??*« —œU??B??*« w?? «d???– bFÝ s??ÐU?? ÊU??L??¦??Ž v??K??Ž ·ö???)« d???√ U t½√ 5Š tÞ nOC¹Ë ÆÍ—–ö??³??«Ë Y³FO ÊUL¦Ž dBŽ w ÊuLK*« ÊU s ∆—UÞ rN½UDKÝË rNz«—¬Ë rNuIFÐ

ÆÊUL¦Ž ÂU¹√ rKÝ√ »U²J« q¼√ t??ÐU??²?? w??? j??O??F??ł ÂU???A???¼ Èd?????¹Ë Ê«uMF« qL×¹ Íc«Ë ¨WM²HK hB*« dA½ b ÊU Ê≈ Q³Ý sÐ tK« b³Ž Ê√ ¨tð«– WFł— ‰u???Š W??ýu??A??Ë …b??¹b??ł «—U??J??√ vKŽ WLzUI« WOu« …dJ ‰uŠË w³M« Í√ ¨w³MK wŽdA« Y¹—u« u¼ UOKŽ Ê√ cM tO≈ Wö)« œuFð Ê√ V−¹ Íc??« hð U??Žu??u??*« Ác??¼ ÊS?? ¨W??¹«b??³??« Íc« ÍbzUIF« lOA²K ÍdEM« ¡UM³« W??K??Šd??*« p??K??ð w??? Á—u???B???ð q??O??×??²????¹

s 5¦ŠU³« s Ê√ sŽ pO¼U½ ¨…dJ³*« s??Ы W??O??B????ý œu????łË w?? ö???√ p??A??¹

°Q³Ý w ¨ÍdÐU'« hK¹ ¨Èdš√ WNł s ¨åwÐdF« wÝUO« qIF«ò eOL*« tÐU² WOIOIŠ WOBý Q³Ý sÐ tK« b³Ž Ê√ v≈ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ‰uŠ Âu×¹ —U t½√Ë √bÐ UbFÐ sJË ÆWö)« vuð Ê√ bFÐ UbMŽË Æsz«b*« v≈ d ¨tIŠ w wUG¹ ¨WOu«Ë WFłd« …dJ dA½ wKŽ qO²ž« oŠ w uKGK ‰Ë_« q??_« pcÐ ÊUJ w²« W¹«Ëd« Ê√ ÍdÐU'« Èd¹ UL ÆwKŽ t1bIð sŽË Q³Ý sЫ sŽ Íd³D« UNKIM¹ w¼ ÊUL¦Ž b …—u??¦??« vKŽ ÷d;U UNO s??F??D??ð «d???G???Ł U??N??K??K????²??ð W?????¹«Ë— ¨wŠd*« ëd??šù« lÐUÞ UNOKŽ VKG¹Ë i¹d% s?? W??¹«Ëd??« tOŽbð U?? UNMË ∫Íd??ÐU??'« nOC¹Ë ¨—– w??Ð_ Q³Ý s??Ы rK*« «c¼ v≈ WłUŠ w —– UÐ√ ÊQËò

Æå°¡UOMž_« vKŽ td×¹ w b¹b'« t??³??F?? Íc?????« —Ëb??????« r??O????C??ð Ê≈ ÊUL¦Ž b?? i??¹d??×??²??« w?? Q??³??Ý s???Ы »U??×??√ W??³??žd??Ð ô≈ Ád??O????H??ð s??J??1 ô 5Ð WdH« —U½ ¡U??–≈ ÂbŽ w qK*« wU²UÐË ¨WOFOA«Ë WOM« nz«uD« w??²??« …d???«R???*« W??¹d??E??½ l??? w??ýU??L??²??« WOKš«b« 7??H??«Ë »Ëd????(« q?? oBKð nHð b??? W??¹d??E??½ °W??O??ł—U??š q??«u??F??Ð wŽu« p??– `³JðË dOLC« VO½Qð s ô bOQ²UÐ UNMJ ¨b¼UA*« bMŽ wIA«’ö²Ý«Ë a¹—U²« rN vKŽ bŽUð

Æd³F«

¡U??M??Ł√ ¡d?????*« n??u??²????¹ U??? q??F?? «c¼ w WOzUCH« «uMIK tðb¼UA WOöŽ≈ …œU sŽ U¦×Ð ¨„—U³*« dNA« WU× UMOMð b ¨…b¹bł WO«—œ Ë√ Âd²% ô w²«Ë UHUÝ WbI*« ‰ULŽ_« wÐdð Ê√ tKÐ Á¡U???–Ë wÐdF« b¼UA*« Wd( UNðUŽ«d ÂbŽ sŽ pO¼U½ ¨tË– n??u??²????¹ U??? ‰u????√ ¨.d???J???« d??N??A??« qK ¨p????ý ÊËb?????Ð ¨u????¼ b???¼U???A???*« lzUË qIM¹ Íc??« å5(«Ë s(«ò bNŽ w?? Q??A??½ w??²??« Èd??³??J??« WM²H« w— ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ¨YU¦« WHOK)« v≈ √bNð r w²«Ë ¨ÁU??—√Ë tMŽ tK« Ë√ qJAÐ ¨…dL² XKþË «c??¼ UMu¹ «c¼ 5Ð ¨„«– Ë√ bK³« «c??¼ w ¨dšPÐ

Æ„«–Ë dDI« Íc??« ëd???Šù« s??Ž dEM« iGÐË o«uð U0 qš√ YOŠ ¨qK*« tO lI¹ ÂbŽ s?? UIÐUÝ 5LK*« ¡ULKŽ tOKŽ XO³« ‰¬Ë WÐU×B« hOAð “«u??ł WOŽu½ …dHÞ q¦1 t½S ¨WýUA« vKŽ Íc??« ¨w??Ðd??F??« w???«—b???« ÃU???²???½ù« w?? …œU?? .b??I??ð ‰U??L??Ž_« Ác??¼ d³Ž ‰ËU??×??¹ Ê√ UL Æ.dJ« dNA« «c¼ w WOHOI¦ð b¼UA*« `UB¹ ‰ULŽ_« s ŸuM« «c¼ tOKŽ ·dF²UÐ t¹—Uð l rK*« wÐdF« ¡eł a¹—U²U ¨«œb− tUA²« …œUŽ≈ Ë√ s tÐ qu« …œUŽ≈ UMOKŽ ¨À«d²« s dO³F²Ð ¨Á“ËU???&Ë tMŽ UMUBH½« q??ł√ l q??ŽU??H??²??« «c???¼ ÆÍd???ÐU???'« Âu???Šd???*« UMzU UM qF−OÝ a¹—U²«Ë À«d²« ÆWO¹—Uð UMzU ÊuJ½ Ê√ ‰bÐ a¹—Uð UN

- å5??????(«Ë s????(«ò q????K???? w?? ‰¬ hOA² Wd;« Èu²H« “ËU??& ¨WM« s —U³ ¡ULKŽ V½Uł s XO³« ¨ÍËUdI« nÝu¹ aOA« rNÝ√— vKŽ ¨5LK*« ¡ULKF w*UF« œU%ô« fOz— WHzUD« ¡ULKŽË ¨o³Ý_« dB w²H Ë√ q??Š«d??« W??ö??F??« W???U???šË W??O??F??O??A??« wKŽ bO«Ë ¨tK« qC 5Š bL× ¨qK*« p¹dMOł dNE¹ UL ¨5???_« bO& vKŽË hM« vKŽ «uI«Ë YOŠ

Æ5²OBA« s??????(«ò ¨Èd?????????š√ W???O???ŠU???½ s????? …dOGB« WýUA« vKŽ qIM¹ å5(«Ë w WOÝUŠ «d??²??H??« b??ý√ s?? …d??²?? d??O??L??C??« Ê√ p????– ¨5??L??K????*« a???¹—U???ð Ê√ «c¼ UMu¹ v≈ mO²¹ ô wöÝù« rNMOÐ U w «uK²²« b ÊuLK*« ÊuJ¹ qł ÊU …d² w UCFÐ rNCFÐ q²Ë ÊUË …UO(« bO vKŽ UNO WÐU×B« vK ¨‰uÝd« WM¹b w gOF¹ rNKł bNý w²« WM¹b*« ¨rKÝË tOKŽ tK« WM²HUÐ ·d??F??¹ U???Ð U?? U??I??K??Š v???Ë√ ¨·UD*« W¹UN½ w ¨ œ√ w²« Èd³J« dO³F²Ð ¨ÊU??L??¦??Ž WOC —U??B??²??½« v???≈ ÂUA¼ w½u²« dJH*«Ë Œ—R*«Ë VðUJ« W—UH0 dB²½« UN½√ Èd¹ Íc« jOFł ¨wöÝù« Ê«błu« e¼ sŽ nu²ð r p??¾??Ë√ V??O??B??½ s??? —U???? W??ö??)U?? ¨w??U??*« w?? Âö????Ýù« «u???ЗU???Š s??¹c??« sЫ ¨tNłË tK« Âd ¨wKŽ »UŠ vKŽ

°i;« ÂöÝù« ¨o??u??ð t????½√ q????K????L??K?? V????×??¹

tdFð Íc« e−F« sŽ ô≈ »dG*« UNM d1 w²« Włd(« …d²H« Ác¼ w Y¹bŠ ô ‚U WO½«eO*« e−Ž Ê√ p– ¨UNÐ ÕuL dOž «œËbŠ mKÐ Íc« WOÐdG*« WOuLF« WOU*« ¨©«—UOK 21® WUI*« ‚ËbM öL% qFHÐ WM« Ác¼ s ÍU W¹UN½ r¼—œ —UOK 12 …œU¹e« W−O²½ ÂUF« ŸUDI« w W¹dł_« WK²J« ŸUHð—« ¨‰Ëd²³« —UFÝ√ ŸUHð—« dŁ≈ vKŽ p–Ë ¨WO½«eO*« »«u??Ð√ ×U??š 5KDF*« s WŽuL− nOþu²Ð «e??²??ô«Ë —u??ł_« w «—œUB« ÷UH½«Ë WЗUG*« s¹dłUN*« ö¹u%Ë WŠUO« qOš«b ÷UH½« qÐUI w 20 lOÐ vKŽ «bù« WuJ(« UNðcð« w²« ‰uK(« 5Ð sË ÆWO³¹dC« œ—«u*«Ë s WzU*« w 7 lOÐ W−dÐË Íed*« w³FA« pM³« ‰ULÝ√— w UN²BŠ s WzU*« W²« w «—UOK 4® UN²II% w²« ÕUЗ_« rž— »dG*« ôUBð« Wdý w UN²BŠ W¹u'« ◊uD)« sŽ ¨UOK Ë√ UOzeł ¨wK²« w dOJH²« pcË ¨©2011 s vË_« dNý√ ¨WuNÐ UNzUM²« vKŽ l−Að s UNAOFð w²« ”öù« t³ý WOFË Ê√ uË ¨WOJK*« ¨WzU*« w10?Ð «—«“u??« qJ dOO²« WO½«eO iHš UN²O½ sŽ WuJ(« XMKŽ√ UL U2 ¨—UL¦²Ýô« WO½«eO —UÞ≈ w W−d³*« l¹—UA*« iFÐ q¹u% sŽ wK²« pcË WOuLF« ‰UGý_«Ë ¡UM³« ‰U− w UuBš ¨WËUM*« ôËUI*« vKŽ U³KÝ fJFMOÝ qGA« VUM vKŽ ÿUH(«Ë UNÞUA½ —«dL²Ý« w WËb« UIH vKŽ bL²Fð w²« …—uBÐ WuJ(« t−NMð q× ¨W½«b²Ýô« Ê√ UL ÆU¼duð w²« …dýU³*« dOžË …dýU³*« ¡u−K« Ê√ p– ¨ UÝUJF½«Ë œËbŠ UN ¨e−F« W³½ VŠ WðËUH² Uł—bÐË W¹uOMÐ 3.85 qBð b w²« WM¹e)« ÊË–_ …bzUH« W³½ l— v≈ ÍœR¹ wKš«b« s¹b« v≈ ¡u−K« ’uBÐ U√ Æ…œułu*« WuO« h²1Ë WO½«eO*« q¼U qI¦¹ U2 ¨WzU*« w ŸUË_« —«dI²Ý« ÂbŽË wÐdF« lOÐd«® WOU(« ·ËdE« ÊS ¨wł—U)« s¹b« v≈ qF& b ©…bײ*« U¹ôu« pcË ¨WOЗË_« ‰Ëb« iFÐ w WOU U“√ ÀËbŠ luðË s ÃËdK qLF« U ¨Ê–≈ Æ«bł WH×− ◊ËdAÐË W³F WQ ÷ËdI« vKŽ ‰uB(« VŠ ¨mK³OÝ Íc«Ë WuIF œËbŠ v≈ WO½«eO*« e−Ž s nOH²« q_« vKŽ Ë√ W“_« qþ w ¨WuJ(« X«œUL ÆWzU*« w 5.3 ÷uŽ WzU*« w 6 ¨œUB²ô« ¡«d³š UFuð WUI*« ‚ËbM öL% q¹u9 sŽ ‰ËbF« lOD²ð ô ¨WM¼«d« WOÝUO« ·ËdE« UOšuð —UFÝ_« s ld« ôË wŽUL²łô« —«u(« —UÞ≈ w UNðU«e²« sŽ lł«d²« ôË wK²« ržd ¨UN²BŠ s ldK qOš«b*« v≈ ¡u−K« s ’UM ö ¨wŽUL²łô« rKK Õö_« WdýË ©WzU*« w 20® w³FA« Íed*« pM³« w WËb« UL¼U iFÐ sŽ v≈ WUùUÐ ¨WBu)« sŽ W&UM« qOš«b*« ÁcN ¨»dG*« ôUBð« s WzU*« w 7Ë vI³ðË ¨r¼—œ —UOK 15 w«uŠ ô≈ duð s ¨dOO²« WO½«eO s WzU*« w 10 hOKIð UŽUHð—« XdŽ UN½√ ržd ¨WOzU³'« qOš«b*« U√ Æ’UB r¼—œ —UOK 30 w«uŠ UuBš ¨2010 WMÝ s …d²H« fHMÐ W½—UI 2011 WMÝ s ‰Ë_« nBM« w UHOHÞ œ«uË UËd;«® «œ—«u« ŸUHð—« W−O²½ WUC*« WLOI« vKŽ W³¹dC« Èu² vKŽ WO³¹dC« UŠöù« s rždUÐË ¨„öN²Ýô« vKŽ WOKš«b« ÂuÝd« pcË ©WUD« dEMUÐ WF«u² WO½«eO*« q¹u9 w wÐdG*« wzU³'« ÂUEM« W¹œËœd qEð ¨W³UF²*« ôËUI*« œb??ŽË ÂU??)« wKš«b« Ãu²M*«Ë wzU³'« ŸUD²ô« 5Ð Ê“«u??²??« Âb??Ž v??≈ w«uŠ UNu9 WdA« vKŽ W³¹dC« qOU× s WzU*« w 80 Ê√ p– ¨WDOAM« e−FUÐ ÕdBð X«“ ô UdA« s WzU*« w 63 Ê√ UL ¨ UdA« s WzU*« w 10 e−(« o¹dÞ sŽ —uł_« vKŽ ŸUD²ô« s wðQð qšb« vKŽ W³¹dC« WKOBŠ 3Ø4Ë UOKLŽ s UNKL− w wðQð WUC*« WLOI« vKŽ W³¹dC« W¹œËœd Ê√ UL ¨l³M*« w ¨ UŽUDI« q vKŽ UNLOLFð ÂbŽ v≈ «dE½ WOU dOž w¼Ë ¨WUD« œ«u?? œ«dO²Ý« WLE½_«Ë «¡UHŽù« w WK¦L²*« WOzU³'« UIHM« WOL¼√Ë —UFÝ_« ŸuMð vKŽ …œU¹“ ¨tOKŽ ¡UMÐË Æ2010 WMÝ W¹UN½ «—UOK 28 w«uŠ UIHM« Ác¼ XGKÐ YOŠ ¨WOzUM¦²Ýô« ¨WO½«eO*« U½uJ s wÝUÝ√ ÊuJL ¨UuLŽ WO³¹dC« WÝUO«Ë ¨WOzU³'« …«œ_« ÊS bFÐ Ë√ W¹œUF« ·ËdE« w e−F« s b(«Ë Ê“«u²« …œUŽù ‰Ëb« VKž√ UN²KLF²Ý« b …Ëd¦« vKŽ Vz«dC« l— v≈ UNCFÐ —œUÐ YOŠ ¨©2008 W¹UN½® WOU*« W“_« ÀËbŠ ¨bK³« ¡UOMž√ v≈ tłu²« pcË ¨WOdþ sUCð W³¹d À«bŠ≈ Ë√ WFHðd*« qOš«b*« Ë√ rN¦ŠË rN¹b WMÞ«u*« fŠ …—U¦²Ý« vKŽ œUL²ŽôUÐ ¨WOЗË_« ‰Ëb« iFÐ —«dž vKŽ s ¡eł Ë√ q ŸUł—≈ o¹dÞ sŽ WOU*« W“_« W'UF w WL¼U*«Ë sUC²« vKŽ d³²Fð w²« Ê«bK³« iFÐ Ë√ «d¹uÝ „UMÐ√ w WŽœu*«Ë UNÐ ÕdB*« dOž rN«u√ nAJUÐ rN²³UDË h× ¡«dł≈ sŽ WËb« wUGð qÐUI ¨WO³¹d lð«d Ë√ UMł pKð s w«eł mK³ ¡«œ√Ë rN½«bKÐ w U¼—UL¦²Ý« …œU??Ž≈Ë ‰«u??_« pKð —œUB sŽ Ác¼ öF X×$ bË ¨©ÆÆ«bMd¹≈≠ U½d ≠ UJO−KÐ ≠ UOUD¹≈® ©ö¦ WzU*« w 5® ‰«u_« 2012 WOU Êu½UI dOCײ« —UÞ≈ wË ¨…œuAM*« ·«b¼_« UO³½ XIIŠË «—œU³*« W³MÐ WOU≈ WO³¹d WL¼U À«bŠ≈ w dOJH²K qLŽ o¹d w½dH« ÊU*d³« qJý ÍuM« rNKšœ “ËU−²¹ s¹c« s ÂeK n√ 30 w«uŠ vKŽ ÷dHð WzU*« w 2Ë√ 1 WOU*« W“_« ‰uŠ UUÐË√ fOzdK dOš_« »UD)« s p– vKŽ ‰œ√ ôË ¨Ë—Ë√ ÊuOK ¨Êu¹b« nIÝ s ldUÐ ÕUL« w f³¹dG½uJ« œœdðË …bײ*« U¹ôu« UNdFð w²« sUC²« »UÐ s t²uJŠ …bŽU vKŽ rN¦( bK³« ¡UOMž√ v≈ UUÐË√ tłuð YOŠ «e²ô« qJA¹ ô YOŠ ¨nK²¹ lu« ÊS ¨U½œöÐ v≈ W³MUÐ U√ ÆW“_« s ÃËdK W¹—Ëb« tð«—«d≈ lË v≈ wÐdG*« sÞ«u*« lb¹ U¹uHŽ UÝUŠ≈Ë WŽUM w³¹dC« ¡UL²½ô«Ë WMÞ«u*« nF v≈ lł«— p–Ë ¨WOzUIKð …—uBÐ WO³¹dC« UIײ*« ¡«œ√Ë ¨rOI« s p– v≈ UË WKzUF«Ë …dOAF«Ë s¹b« bFÐ «¡ôu« dš¬ Á—U³²ŽUÐ WËb« v≈ UHIÝ ÈbF²ð ULMOŠ …Ëd¦« vKŽ WOKOLJð Vz«d wzU³'« UMUE½ sLC²¹ ô wU²UÐË vKŽ W³¹d vKŽ du²½ ôË ¨WOЗË_« ‰Ëb« wUÐË U½d w ‰U(« u¼ UL ¨UMOF WMÝ XÝ√ wMÞu« sUC²« W³¹dCÐ XOLÝ W³¹d UMUE½ ·dŽ bË ¨ Ud²« UIHM« q¹uL² 5¹—U³²Žô«Ë 5Oð«c« ’Uý_« qOš«b lOLł vKŽ XI³Þ 1980 w ‰¡U²½ Ê√ sJ1 pc Æ2001 WMÝ XOG√Ë ¨W¹Ë«d×B« UMLOU√ WOLM²Ð WD³ðd*« sUC²K W³¹d À«bŠ≈ v≈ WłU×Ð s×½ q¼ ∫UOUŠ WI³D*« WO³¹dC« WÝUO« qþ W³¹d ÊuJð q¼ øU½œöÐ tdFð Íc« wÞ«dI1b« ‰UI²½ô« q¹u9Ë e−F« WNł«u* vKŽ …dU Â√ «—U³Ë 5DÝu²Ë «—UG 5eK*« lOLł vKŽ W³ł«Ë tðU¼ sUC²« wUù« w³¹dC« nOKJ²« «cN WЗUG*« VO−²OÝ q¼ øWO×¹—√Ë vMž d¦_« W¾H« dOž œUB²ô« WF— ŸUð«Ë ‰U−*« «c¼ w gG«Ë »dN²« …d¼Uþ ‰U×H²Ý« qþ w WOËb« ULEM*« iFÐ d¹—UIðË UÝ«—b« iFÐ dOAð pc øw—√ Xײ« Ë√ qJON*« 109 W³ðd« »dG*« q²×¹ YOŠ ¨WFHðd U½œöÐ w w³¹dC« ŸUD²ô« W³½ Ê√ v≈ qJAÐ WŽ“u dOž U½œöÐ w WO³¹dC« WHKJ²« Ê√ uË ¨WNÐUA*« Ê«bK³UÐ W½—UI UO*UŽ ŸUD²ô« W³½ ÊS wU²UÐË ¨dc« o³Ý UL ¨W¹œUB²«≠uOÝu« U¾H« 5Ð ÌËU² ·«dÞ√ 5Ð gOF*« wuO« l«u« sŽ …bOFÐË nominale WOLÝ≈ vI³ð w³¹dC« w WuJ(« dJHð ô «–U* ¨dc« WHUÝ »U³Ý_« v≈ «dE½Ë pc ÆWOzU³'« WöF« rž— ¨U¼UMFË ¨dJ³ ÂœUIð Ë√ WOz«dÐ≈ WL¼U Ë√ WOU≈ WO³¹d WL¼U —«d??≈ w«eł w³¹d mK³ ¡«œ√ W³¹dCUÐ 5eK*« q s VKDð Ê√ ¨ U×KDB*« ·ö²š« ·dÞ s UNÐ VUD*« mU³*« s W³M Ë√ tÐ ÕdB*« ‰ULŽ_« r— s W³M V²×¹ ¨ ôUHžù« q sŽ WO³¹dC« …—«œù« wUGð qÐUI ¨WŽ“UM*« UHK v≈ W³MUÐ …—«œù« «¡«dł≈ s ¡«dł≈ ÍQÐ ÂUOI« ÂbŽË ¨W¹uHF« Ë√ W¹œ«—ù« ÊUBIM« tłË√ qË ¡UDš_« WIÐU« lЗ_« «uM« …d² v≈ W³MUÐ 5eK*« U×¹dBð vKŽ W³«d*«Ë h×H«

ÆWœUI²*« dOž …d²H« Ë√ÆÆÆl³²¹ÂUF« Êu½UI« w WËb« —u²œ*

Vz«dC« …—«œ≈ w oÐUÝ —UÞ≈Ë

ÒJ ɵjQ Éc

º º ËdLFMÐ qO³½ º º

°WOULÝ√d« bFÐ U dBFÐ ’U¼—≈ WOÐdF« …—u¦«

øY ô¶ædG ¢†¨H

™≤j …òdG êGôME’G

πNCG å«M ,π°ù∏°ùŸG ¬«a

Aɪ∏Y ¬«∏Y ≥aGƒJ ÉÃ

ΩóY øe É≤HÉ°S Úª∏°ùŸG

áHÉë°üdG ¢ü«î°ûJ RGƒL

,á°TÉ°ûdG ≈∏Y â«ÑdG ∫BGh

á«Yƒf IôØW πãÁ ¬fEÉa

»eGQódG êÉàfE’G ‘

»Hô©dG

t??O??²??œ o??K??G?? Ô¹ ô …—u???¦???« »U??²?? s «b???¹«e???²??? U??L??−??F?? t??? Ê≈ Æ«b?????Ð√ q Æ ôôb??«Ë lzUu«Ë U×KDB*« sJË ¨W1bI« WK¾Ý_« ÕdDð …—u??Ł …—u??¦??«Ë Æ…b??¹b??ł W??Ðu??ł√ —UE²½« w?? dBF« ÓœËbŠ WGU³« WM¼«d« WOÐdF« —ULF²Ýô« W¹UN½ dBFÐ ·u??u??*« Ë√ lL²−* UŁbŠ ÊuJð s ¨wKš«b« UNË ¨WMOF WO½ôËœ U½UO ŸuL−* ¨w¦U¦« rUF«Ë wÐdF« rÝô« Ê«uMŽ öšb UN Ê≈ ÆÆWOK× …d¼Uþ ÊuJð s ¨w*UF« Àb(« ‚UD½ v≈ UOuBš ôu% sŽ WKBHM XO UN½√ u¼Ë …dÐUF« WOULÝ√d« W“√ bFÐ U rUŽ

Æ «—UIK ÁdE²M¹ U0 qzU¼ ’U??¼—≈ UN½≈ ¨w½uJ« w−Oð«d²Ýô« dJH« ¡«d³š WO³K« W??ÐU??−??²??Ýô« W??G??O?? X???% Íc« wU*« œUB²ô« ‰«ee v??Ë_« ÆwJ¹d_« —ôËb« W¹—uÞ«d³≈ vN½√ W??L??E??½√ v??K??Ž »u??F??A??« …—u????Ł U??N??½≈ U ¨—U??N??M??*« Í—u??Þ«d??³??ù« ÊUDK« ¨ö??F??Ë U??I??Š ¨…d????*« Ác???¼ t??M??Ž d??³??F??¹ WÝUOK w*UF« ÂUEM« œUHM²ÝUÐ UOłuu¹b¹ù« «—ËUM q ¨WOËb«

ÆUF ÊUDK«Ë ‰ULK WłËœe*« ”ö≈ vKŽ UJ¹d√ ·dAð ÊQ?? UN vI³²¹ ô√Ë ¨v??L??E??F??« U??N??²??Ëœ tdHð U?? ô≈ —«d??L??²??Ýô« …u??? s?? ‰Ëb??« WOIÐ vKŽ UN²M¹eš Êu??¹œ s d³√ WKzUÞ X% p??– qFHð ¨WOMG« ¨Èdš_« ‰Ëb« œUB²ô “«e²Ð« WOKLŽ vKŽ UJ¹d√ tÒ?d²ðË s¹b²ð Ê√ US Ê√ U???≈Ë ¨b????Ð_« v???≈ r??U??F??« »U????Š ¨UFOLł Áu??M??z«œ tFË s¹b*« fKH Ô¹ X??K??√ W??O??U??L??Ý√d??« Ê√ w??M??F??¹ U???2

ÆrNF XM ÔœË ¨U¼¡UMÐ√ Èd???ð ·u??????Ý »u????F????A????« s???J??? W¹ed*« WO×C« w??¼ U??N??½√ UNH½ w …b??¹d??H??« W??O??*U??F??« W??U??(« Ác??N?? W??ÝU??O????« e??−??F??ð 5??×?? ¨U????¼–Ëc????ý U¼dzUB dDš√ WNł«u sŽ WOËb« UNIzUI×Ð ·«d²Žô« W¹ Ò b−Ð vLEF« W¹bOKI²« W???З«u???*« V??O??U??Ý√ ÊËœ WU(« Ác¼ w ¨WLÝU(« UNðUuKF* UNH½ l???Ë w?? »u??F??A??« Ÿd?? ÚA??Ó ???ð bË ¨WLU(« UN²LE½√ dOB Ó×Uš ô «c¼ ÆqFH«Ë dJH« Ó…—œU³ bOF²ð ¨YU¦« rUF« »uFý Ê√ l³DUÐ wMF¹ ÊuJ²Ý ¨ÂöÝù«Ë »dF« WbI*« wË s …—œU??³??*« œ«œd??²??Ýô WU ÒÓ³« w??¼

s V³Ð UNCFÐ ÂbI²¹ bI ¨UNUÒ?JŠ tO½UFð Íc??« w½UOGD« ‰uN« ¡U³Ž√ ÂuO« ÀœUŠ u¼ UL ¨U¼dOž s Ód¦√

Æ…dE²M Èdš√Ë …dzUŁ WOÐdŽ —UD_ sŽ ÊuŁbײ¹ rN½S ÊuOЗË_« U√ qL% UN½Q WOÐdF« WOÐU³A« …—u¦« WMOJ²*« rNÐuFý WŽU−A U¹ Òb% Ê√ Êu??—b??¹ rN½√ vMF0 ¨Êü« v²Š U??O??U??Ýd??u??M??¹ `??³??√ …—u???¦???« ◊ Úd????ý WO½«œd ôUŠ œd− fOË ¨©UO½u® WUŽ »dG« Ê√Ë ÆU¼«uÝ ÊËœ ‰Ëb?? ¨WU× ô WœUI« tð«—uŁ t ÊuJ²Ý …dOš– s WÒ?I²A*« t²I¹dÞ vKŽ sJË w ©ÊUOGDU® ¨W¹—UC(« tЗU& »U³Ý_« b?IF wð«c« wÐdG« tŽu½ ö??J??A??²??«Ë U???O???ü«Ë V???O???U???Ý_«Ë dJH« »√œ b??Ë ÆWMÞU³«Ë …d??¼U??E??« X½UË ¨ÁU¹UHš …œ—UD vKŽ wHKH« rŁ WODÝËdI« t×zUC „—U??F?? t?? u¼ U??¼Ë ¨W??¹u??Ł«b??(« r??Ł W¹uCNM« …Ë—– ÷u????O?? b???¹b???ł s??? e??H??×??²?? ÊUOGD« UOJ³ý bIŽ√ l Ÿ«dB« w q??L??ý_«Ë V??F??_« uN ¨w??½b??*« q s??? ©W???O???½b???*« W??O??ŽËd??A??*«® W??K??Š ¨tOKŽË ÆWIÐU« WO¹—U²« Á—«u??Þ√ UNKzUÝËË U¼ Ô—UJ√ ÊuJð s …—u¦U dOž Æ «c???U???Ð ÁbOIFð f??M??ł s?? ô≈ g¼bð r WOÐdF« …—u¦« WOzU− Ê√ U???¼¡«b???Ž√ V???Žd???ð r????Ë ¨j???I??? U??N??K??¼√ t Ú³ý ¨…œU??N??A??U??Ð ¡U??ł q??Ð ¨r??¼b??ŠË d WO½UJ≈ vKŽ ¨UNK³ WKOײ*« t²OAŠË W??ł—œ X½U ULN ÊUOGD« ÁdObð sŽ WO½U½≈ö« t²OËRË pHM¹ ô ¨q??ÐU??I??*U??Ð Æt??Ðu??F??ý U??¹d??( vKŽ ÃU??−??²??Šô« s??Ž w??Ðd??G??« q??I??F??« t³²M¹ r tMJ ¨WOULÝ√d« WOöš√ô «c??¼ U??N??³??J??ðd??¹ w??²??« W??D??U??G??*« v????≈ Ác??¼ Ê√ ÷d??²??H??¹ t??½Q?? ¨ÃU???−???²???Šô« ¨WOULÝ√d« —UOš s w¼ WOöš√ö« —UOš wM³ðË tMŽ wK²« UNMJ1 bËÆv²Ë nO sJË ¨WLOK« WOöš_«

WOUM²*«Ë …dL²*« WDUG*« Ác¼ ¨WOÐdG« WŁ«b(« —«uÞ√ nK² d³Ž W×¹dB« W??N??ł«u??*« X???Ë Ús??×??¹ r?? ⁄uKÐ bMŽ ô≈ ¨WHz«e« UN²O½öIŽ l ¨UOM¼«— UNŠUC²« …Ë—– WOULÝ√d« Ód??š¬ W??O??U??*« ÔW??ŽU??I??H??« b??H??M??²??Ý« –≈ UNðU“_ …œU??²??F??*« WOL¼u« UNuKŠ »dG« WO½b tNł«uð U ¨WIŠö²*« W³d*« ôœU??F??*« qNKNð u??¼ «d??O??š√ WOM¼– 5??Ð oOu²« s?? WFMDB*«

Æl¹“u²« W«bŽ √b³Ë oKD*« `Ðd« «dGŁ vKŽ WODG²« UNMJ1 bF¹ r t³A Ô¹ U ¨ULNMOÐ …— Ò uG²*« iUM²« Úw??ł–u??/ 5???Ð g??¹U??F??²??« ÓW??U??×??²??Ý« ©W??O??ŽËd??A??ô®Ë W??O??½U????½ù« W??¹U??Žd??« b???Š«u???« l??L??²??−??*« w??? ‰ö???G???²???Ýô« Y¹b(« œb−²¹ –≈ ¨WOIOI(« WMÞ«uLK w²« åWHz«e« WMÞ«u*«ò `KDB sŽ W«dJ« ◊Ëd??ý dOuð s?? ôb??Ð ¨w??¼ sÞ«u*« ÂuNH* W¾UJ*« WOŽuu*« WOýUF*« tuIŠ kH×Ð p??–Ë ¨ Òd??(« UFL²− rEF ÊS ¨v½œ_« b(« w ¨V¹dI« f_« v²Š WNd*« ¨»dG« qþ w??? U??N??Ô ???ðU??O??³??U??ž g??O??F??ð X????√ –≈ ¨ÍœU?????*« “ Óu??? ÓF???«Ë W??U??D??³??« `??³??ý UIÐUÝ 5KUF« ·uQÐ Âu¹ ÒÓq ·cI Ô¹ r¼ƒö“ dE²M¹ ULMOÐ ¨WH—_« v≈ nAI²« W??ÝU??O??Ý Ær????¼—Ëœ ÊËd????šü« w U??¼d??Q??Ð W??L??U??(« w??¼ X??×??³??√ q_«Ë ÆU??ЗË√ ‰Ëœ s vMž_« ‰Ëb??« X????√ ¨W??O??ö??N??²??Ý« …d????Ú ????? ÓË U??N??M?? …bOF« ÂU¹_« wU s ©UNðœUFÝ®

ÆWKz«e« ¨W1b²*« W¹œUB²ô« WŁ—UJ« U???¼œ«œd???ð Âö??????Žù« v??ýU??×??²??¹ w???²???« l??œ W??K??Šd?? v???≈ q??I??²??M??ð ¨U??N??Ëd??×??Ð ¨W??E??¼U??³??« W???O???ŽU???L???²???łô« U???N???½U???L???Ł√ vKŽ ¨v????Ð√ Â√ ¡U???ý ¨Â b???I??? Ô »d??G??U?? q−F¹ U2 ¨UOK WOð«c« t²OMÐ dOOGð tðUöŽ w?? W??¹—c??ł UÐöI½« lu²Ð s“ cM d??ýU??Ð U???ЗË√ ÆW??O??ł—U??)« o¹dÞ v??K??Ž W??L??ÝU??Š «u??D??š cOHMð Êu½UIÐ v?? ÒÓL???? Ô¹ ÊU?? U??2 »U??×????½ô« UJ¹d√Ë ¨r??U??F??« vKŽ »d??G??« WMLO¼ …—«œ≈ ÓWKŠd ¨UUÐË√ bNŽ w ¨XKšœ pc W??zœU??N??« W??¹d??J????F??« WOHB²« WMLON« fÒÓ³Kð Íc??« d??O??š_« qJA« r??ÝU??Ð t??O??K??Ž `??K??D??B??*«Ë ¨W??O??Ðd??G??« dOž ¨i??O??Ð_« ÊU????½ù« W??¹—u??Þ«d??³??≈ dOu² ¨ÍdJF« »U×½ô« √b³ Ê√ t Óž«d ú1 Ê√ wG³M¹ ¨WKzUN« tö√ Ÿu½ s?? w??ÝU??u??K??Ðœ wÝUOÝ Ï◊U??A??½ sŽ UC¹uFð s ÒR¹ Ê√ bÐ ô ¨nK² ¨ÍdJF« t??³??ý w??ł—U??)« jK²« nÔ?K Úð ¨WOK× ôUË ŸUMDUÐ p–ËÆqNKN²*« …dýU³*« WOF³²« “u— ÓqOł

dL¦²ð WOÐdF« Ô «—u??¦??« U/Q WMLON« Úwł–u/ 5Ð ‰UI²½ô« …u− UM¼ s ÆWUuUÐ WMLON«Ë WOF³²UÐ WFœ ∫wÐdG« qIFK UN²OzU− wðQð WO½UOGD« t??K??zU??ÝË b??F??ð r?? …b????Š«Ë

«—u¦« Ác¼ rN w ô WFU½ WIÐU« UN²ËUI U¼u¹—UMOÝ —UJ²Ð« w ôË UNÓ ?²L¼«b X??I??I??Š –≈ ¨U??N??U??N??ł≈Ë ¨qGA« … Òb??F?? »d??G??« ‰ULJ²Ý« q³ …u− ‚u?? eHI« q??ł√ s?? WÐuKD*« tOË ¨b???¹b???'« V??¼c??*« u??×??½ W??K??I??M??« ÓŸËdA« “u−F« W¹—uÞ«d³ù« qQ²ð WOÐdF« UFL²−*« l?? qUF²« w?? UNUOł√ WUL²Ý« »uKÝQÐ ¨WOöÝù«Ë pUM¼ ÆWOÞ«dI1b« qÔ?¦ Ô ¡«—Ë WÐUA« dOOG² U??¼u??¹—U??M??O????« s?? q??O??K??I??« WOF³²« ÷d??? s??? ¨»d???G???« W??M??L??O??¼ v≈ ¨WLU(« WOÐdF« WLE½_« vKŽ W ÒÐUA« V ÓÒÔ ?M« l qUF²« VOUÝ√ WLE½_« pK²Ð WuJ;« UFL²−*« w ÊöŽù UOUŠ W×ýd*« w¼Ë ¨WOU³« WÞ—U)« s UŽU³ð UN²¹uCŽ ¡UCI½« U??N??²??H??O??þË Êö???D???Ð l??? ¨W??O??ÝU??O????« ô¬ œd??−?? v???≈ «d???O???š√ W??šu????L??*«

ÆÍdÐd³« lLIK WÝdJ W??O??Ðd??G??« U??¼u??¹—U??M??O????« Ác???¼ œË«d????𠉫e????ð ô w??²??« w???¼ …b??O??²??F??« ·bNÐ W¹—ULF²Ýô« WOKIF« ‰UO UNMOUC ÊËœ sJ ¨UN³OUÝ√ b¹b& UOM¼«— U??¼d??š¬Ë ¨WzU³« …œu??N??F??*« …—u??¦??« ÊUO² v??≈ dEM« vKŽ dB¹ s fOË ŸU³ð_« s dš¬ Ïq³ł rN½Q «ËdOB¹ Ê√ «bŽ U ¨5KL²;« ¡UdA« p–Ë ¨UIŠ 5¹œUOÝË 5KI² «œ«b½√ W³MUÐ WUš≈ d¦_« ‰UL²Šô« u¼ WL−¼ q?? s?? ÍbOKI²« —U??O??²??« v??≈ Ác¼ pÐd Ô¹ UL Æ…eÒ?Hײ W¹—ULF²Ý« dA²M*« …—u??¦??« ©¡U???ÐË® ¡«“≈ WL−N« «c¼ Ê√ u??¼ WOÐdF« È—U??×??B??« d³Ž U/≈ qzUN« Òw²H« ÍdO¼UL'« „«d(« qLý√ s UF t²OŽdýË tðu bL²¹ u¼Ë ¨¡UFLł WO½U½û ‰U¦ vMž√Ë ‚ ÒbA²*« »dG« iFÐ ‰UÐ UL ÆW¹d(« X% UNÒÓ ?K WHMB ¨WO½b*« dO¹UF0 i??d??¹ ¨W??O??*U??F??«Ë W??O??½u??J??« Âu???M???√ v≈ ÊËb??H??¹ U½UF−ý ôU???ł— Èd??¹ ô√ iOÐ WöÝ dOž s W¹d(« uJK ¨nF«Ë Á«dùUÐ ¨¡UOË_« ¨dFA« U??N??³??ð«d??Ë ©W???¹d???(«® U??¼c??U??M?? v??K??Ž

ÆUNýËdŽË w½U½ù« fM'« —«dŠ√ ÊuJ¹ s «œ«b½√ «u½uJ¹ Ê√ q³ rNCF³ Ó¡Udý ÓWKOÞ «u??½U?? Ê≈ nOJ ¨rNCFÐ ¡«“≈ ULO 5Ž Ò“u ¨ Ôq Ú³ s f«œ rKE Ìd¼œ ¨rNCFÐ ‚u Î…b ÒCM Ì UI³Þ rNMOÐ ∫Áb??ŠË ‰œU??³??²??*« —b??G??« Êu??½U?? qFHÐ

t½≈ ÆÊU????½ù« t??O??š_ ÊU????½ù« WO³z– rIM¹ Íc??« o¹dF« .bI« ‘UIM« WOdF W³IŠ s ¨wÐdG« ÔqIF« tO≈ WE×K« w sJ ÆÈdš√ v≈ WO¹—Uð WQ ‰u??Š ‘UIM« lI¹ ¨…d??U??(« WOMÐ w?? Í—c????'« w??d??F??*« dOOG²« …QÞË X% ¨wÐdG« wUI¦« ŸËdA*« d Ú³Ž ‰«Ëe???« Ë√ ¨¡UI³« U??“√ rEŽ√ ·«d??²??Žô« W¹ed s?? «¡b??Ð ¨ÁdOB Udð bFð r?? tF W—UA*U ¨d??šüU??Ð U??Žœ ÊU?? b??I??Ë ÆU??¹ËU??Žœ Ë√ U??¹u??U??I??Ł ¨WIOI(« vKŽ wM³*« o(« ·uKO t½√ v??≈ ¨5??½d?? s?? d¦√ cM ¨j??½U?? UN ÒB¹ U?? Èd????š√ ÊËœ W???_ f??O?? w¼ WÝUOU ÆWÝUO« s U¼bŠË ÈuÝ UNK¹bÐ ÊuJ¹ s ô≈Ë ¨W½uMOJ« l a¹—U²« bŽu ÊU??Š bI Æ»d??(« u¼ »dG« sJË ÆåWO*UF« WuJ(«ò bŽu« «c¼ oI% ÊËœ d³_« qzU(« ¨ÊU½ù« qzU³I wIOI(« ’ö)UÐ

ÆW1b²*« UN²OK¼Uł ‚u U Ê√ WOÐdF« …—u??¦??« WOuBš 5Ð s UO½u qLý_« WOFłd*« UN 5Š w ÆW¹d(« w¼Ë ¨WO½b*« ·«b¼√ t½√ WKJA s w½UF Ô¹ ‰«e¹ ô »dG« Ê√ ‰öš s ô≈ W¹d(« Èd¹ Ê√ tMJ1 ô ÷u¹Ë ÷Uš pcË ¨UOłuu¹b¹ù« U??O??ÝU??½ ¨ U???O???łu???u???¹b???¹ù« Ÿ«d?????? n«uŽ ¡«—Ë U?? W??¹d??(« UOÝUM² …—u¦« ¡Uł bË Æ`UB*«Ë ÿUH_« Ê√ u??¼Ë l??ÞU??I??« ÊU??¼d??³??U??Ð WOÐdF« À«b??Š≈ v??K??Ž …—œU??? U??¼ Ób??ŠË W??¹d??(« UN½≈ ÆÆW??I??K??G??*« —«u????Ý_« w?? Ÿb??B??« WDÝ«Ë ÊËb??Ð UNð«cÐ WKŽUH« …u??I??« 5ÐË UNMOÐ ¨U¼«uÝ Ë√ UOłuu¹b¹ù«

ÆdOOG²« ·b¼ dJH« i??F??Ð t?? Ò³??M??¹ Íc????« d????_« √b??³?? V??O??K??G??ð v???≈ t??¹e??M??« w?????ЗË_« U??O??F??³??²??« …—ËU???M??? v??K??Ž W???—U???A???*« ©—«dŠ√®? sJ1 q¼ ÆÆÁ«dù«Ë nFUÐ ¨…—u¦« ÊUF−ý v≈ «ËdEM¹ ô√ »dG« «u½uJ¹ v²Š ¨Êu¹œUOÝ œ«b½√ rN½√ ô≈ w W¹d(« ¡«bŽ√ b UFOLł ¡Udý

ÆÆWODÝu²*« …dO׳« ÚwŠUMł s q WOÐdG« WOULÝ√d« ”ö≈ Ê√ Ë√ wÐdG« dJH« ”ö≈ sŽ sKF¹ ·uÝ …œU??F??²??Ý« w?? t??U??¬ d???š¬ s?? ¨p??c?? UbMŽ p–Ë ¨WIOI(« vKŽ o(« ¡UMÐ ÂUDŠ ‚u?? U W¹d(« l qUF²OÝ WOULÝ√d« UNš ÒdHð ¨UOłuu¹b¹≈ q

ÆÂu²;« UNK²I sŽ dOš√ ŸUœ j

Page 9: almassae 1523

n¹d WKO³½ ≠ œ«bŽ≈Ë WLłdð

©’® ‰uÝd« UNb w²« WÐUłù« Ê≈Z½ s sJð r ÕËd« WO¼U* tH¹dFð wXe½√ WO½¬d W¹PÐ bNA²Ý« q??Ð ¨tUOšs ÓŽ Óp Ó½uÔÓQ Ú Ó¹ ÓËò vUFð ‰uI¹ ¨tЗ s tOKŽr Ô²O ðËÔ√ U Ó ÓË w Ò Ð Ó— d ÚÓ√ Ús ÔÕË ÒÔd« q Ô ÕË ÒÔd«

Æå ÎöO K Ó ÒÓô ≈ rÚK FÚ« s Ò dU*« qłd« WB h¹ ULO U√¨WF³« nNJ« »U×√ WBË 5½dI« Ë–Xð√Ë nNJ« …—uÝ w WÐUłù« Xð√ bIKg¹d ‰¬ lu²¹ sJ¹ r À«bŠ√Ë qOUH²Ð¨b??Š√ rKŽ w?? Êu??J??ð Ê√ »d??¦??¹ œu??N??¹ Ë√UNKN−¹ ÊU?? ©’® «bL× Ê√ UuBšXð√ bIË Æt??З w??ŠË ÁU??ð√ Ê√ v??≈ ¨UU9¨Âö« tOKŽ vÝu WBIÐ …—u« Ác¼ô t½QÐ ¨ÊUO½ WE( w ¨tMŽ »Už Íc«tFu ¨ôu??Ý— ÊU?? u??Ë ¡w??ý q rKF¹tM r??K??Ž√ h????ý l?? ÊU??×??²??« w?? t??K??«tK« ¡UO³½√ s w³½ u??¼Ë ¨dCš tLÝ«ËoKD*« rKFK sŽc¹ nO tLKŽ Íc«Ë ¨pc◊«dù« ÂbŽË l«u²«Ë d³B«Ë oUKtOKŽ vÝu WB sË ÆWK¾Ý_« ÕdÞ wv≈ ¨d³B« tBIM¹ ÊU?? Íc???« ¨Âö????«t²dF ÊQÐ w½ Íc« ¨©’® bL× WBrOUF²UÐ «—Ëd??? ¨t??K??« W¾OA0 WD³ðdô≈ ÊuLKF¹ ô s¹c«Ë ¨dA³« qJ WNłu*««dOcð UODF*« Ác¼ q w b$ ¨qOKI«¨tIU) WLz«b« tðUłUŠË ÊU½ù« WýUANЫc¼Ë ¨tK« bMŽ t²eMË t²½UJ X½U ULNÆqOBH²UÐ nNJ« …—u??Ý t?? XdDð U??5MR*« ©’® bL× uŽbOÝ ¨bFÐ ULOdc²O ¨WFLł Âu¹ q nNJ« …—uÝ …¡«dIô t??½Q??Ð ¨Ÿu??³??Ý√ bFÐ U??Žu??³??Ý√ ¨ÊU????½ù«

ÆtIUš Ë√ tH½ vM¹ Ê√ V−¹

WA³(«dL² qJAÐ b¹«e²¹ œUNDô« ÊU¨W1dJ« WO½¬dI« U¹ü« ‰Ëe½ w«uð l5LKLK jI UNłu ¡«bF« «c¼ bF¹ rËgDÐ s rNH½√ W¹ULŠ sŽ s¹ełUF«p¾Ë_ UNłu UC¹√ `³√ qÐ ¨g¹d ‰¬vKŽ ÊË—œU rN½√ ÷d²H*« s ÊU s¹c«¨dJÐ uÐ√ l ÀbŠ UL ¨¡UHFC« W¹ULŠ«bL× Ê_Ë Æq¦*UÐ g¹d ‰¬ ¡«bŽ œ— Íc«¨VUÞ wÐ√ tLŽ W¹UL×Ð l²L²¹ ÊU ©’®qÐ ¨Íb'« œUNDö j ÷dF²¹ rkŠô ULMOŠË Æ—UI²Š«Ë W¹dÝ j× ÊU‚UD¹ ô `³√ lu« ÊQÐ ©’® bL×v≈ «ËdU¹ ÊQÐ t¹Ë– vKŽ Õd²« ¨WJ w`L¹ ô qł— rJ×¹ YOŠ ¨WA³(« ÷—√«uMDI¹ ÊQ???Ð rN×B½Ë d??N??I??«Ë rKEUШtK« bMŽ s ÃdH« rNOðQ¹ Ê√ v≈ „UM¼u¼ ‰u??Ýd??« tMŽ rKJð Íc??« q??łd??« «c??¼¨UOÐuOŁSÐ UOUŠ ·dFð w²« ¨WA³(« pKdN¹ UO×O ÊU??Ë ¨wýU−M« tLݫ˨«cJ¼Ë ÆlOL'« WöÝË s√Ë WŠ«— vKŽWJ s?? q??zU??³??I??« s?? WŽuL− d??łU??¼·dF¹ U «c¼Ë ¨«dÝ ¨WA³(« ÷—√ v≈

ÆvË_« …d−NUÐ5Ð ÕË«d²¹ œbF« ÊU ¨d_« ∆œUÐ w

t½√ ô≈ ¨…√d??« 20 w«uŠË öł— 83Ë 82wŠu« ‰Ëe½ W¹«bÐ s «uMÝ fLš bFÐËœbF« qË ¨…uŽbUÐ dN'« bFÐ 5²MÝËlu« `³√ ¨Xu« —Ëd0Ë Æ615 v≈dÝ_« s b¹bF« dD« –≈ ¨W¹UGK U³Fr s??U??√ v??≈ v²Š «bOFÐ …d??−??N??« v??≈ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ÊU bIË Æj UNÐ «uFL¹”UM« s ¨‰u??Ýd??« WMЫ ¨WO— t²łË“ËÆdJÐ w??Ð√ v??≈ WUùUÐ ¨«Ëd??łU??¼ s¹c«w vI²« 5Š WJ v≈ œUŽ dJÐ UÐ√ Ê√ dOž

sL Íc??« ¨WJ ‰U??ł— —U³ bŠ√ tI¹dÞ‰¬ nA²« Æg¹d gDÐ s t²¹ULŠ t5LK*« s b¹bF« ÊQÐ WŽdÐ g¹d«u½U s¹c« p¾Ë√ UuBš ¨WJ «Ë—œUžÊUŽdÝË rNH½√ W¹ULŠ vKŽ s??¹—œU??«c¼ ‚d¹ r ÆrN²NłË ¨pc ¨«uLKŽ Us ¡ôR??¼ sJL²¹ Ê√ WU ¨g¹d ‰üWFLÝ aODKðË WJ sŽ «bOFÐ —«dI²Ýô«¨rNOKŽ …Ë«b??F??« dł wU²UÐË ¨UN½UJÝÊ√ s ÊuA¹ «u½U ¨p??– s d¦√ qÐUËdF ÊU Íc« ¨wýU−M« l «uHUײ¹¨p– d??Ł≈ vKŽË ÆtK« WO½«bŠuÐ t½U1SЫu¦F³¹ ÊQ???Ð g??¹d?? q??zU??³?? Œu??O??ý —d???sÐ dLŽ UL¼Ë WA³(« pK v≈ 5uÝd«uMLC¹ wJ WFOЗ sÐ tK« b³ŽË ’UF«◊dý ¨s¹dłUN*« ¡ôR¼ W¹ULŠ wýU−MKrN²¹Už oOI×²Ë ¨WJ v??≈ «Ëœu??F??¹ Ê√U¹«bNÐ 5KL× wýU−M« v≈ «u³¼– ¨Ác¼UOFÝ ¨WA³(« ‰U??ł— —U³ vKŽ U¼uŽ“Ë

Æ rNLŽœ vKŽ ‰uB×K rNM

wýU−M«tK« b³ŽË ’UF« sÐ dLŽ qQ¹ ÊU

ULNdŽ wýU−M« q³I¹ Ê√ w WFOЗ sЫdOž ¨WŽdÐ WJ v≈ ÊuLK*« lłd¹ ÊQÐÊuJÐ p??– «—d??³?? ¨ULN³UD i??— t??½√rN ¨t??²??¹U??L??Š «u??³??K??Þ s??¹c??« ¨5??L??K????*«w²« »U³Ý_« ÷«dF²Ý« w o??(« qwýU−M« rN³KÞ ¨«cJ¼Ë Æ…d−NK rN²FœŒuOý XFLł WKł w rNO≈ lL²O—U??²??š« b??I??Ë Æ5??L??K????*« s?? b???ËË W??J??¨rN ö¦2 VUÞ wÐ√ sЫ dHFł ÊuLK*«VO−O bOł VODšË rOJŠ q??ł— u??¼Ë«c¼ tQÝ UbMŽË ÆwýU−M« WK¾Ý√ sŽv≈ rN²Fœ w??²??« »U??³??Ý_« s??Ž d??O??š_«w²« WUÝd« Ác??¼ Èu× s??ŽË …d−N«÷d??F??²??Ý« ¨©’® b??L??×?? U??N??O??≈ u??Žb??¹Ác¼ UNÐ ¡U??ł w²« ∆œU??³??*« q dHFłtKUÐ ÊU??1ù« w q¦L²ð w²«Ë ¨WUÝd«ÂUM_« …œU³Ž „d??ðË t p¹dý ô Áb??ŠËo(« ‰u??Ë s¹b«u« «d²Š« …—Ëd??ËdHFł d????Ë Æa????≈ r??K??E??« W???—U???F???ËrN½ËbNDC¹ g¹d ‰¬ ÊQ??Ð wýU−MKÁcNÐ rN½U1≈ V³Ð rNðUOŠ ÊËœb??N??¹Ëv≈ WJ s …d−N« «Ë—d?? «c ¨WUÝd«Íc« ¨wýU−MUÐ ¡UL²Šö WA³(« ÷—√Ê√ bFÐË Æt×UðË t²UI²ÝUÐ ·dF¹

U «–≈ wýU−M« tQÝ ¨tö dHFł vN½√wŠu« h½ s W½ pK1 dHFł ÊUt½UJSÐ ÊU «–≈ Ë√ bL× vKŽ ‰e½√ Íc«ÊU dHFł Ê_Ë ÆtM «¡eł tOKŽ uK²¹ Ê√ U???¹ü« i??F??Ð tOKŽ q???ð— ¨Àu??F??³?? d??O??šw Úd?? Ô Ú–« ÓËò vUFð ‰uI¹ ¨.d …—uÝ sÎU½U ÓJ Ó U ÓN K Ú¼Ó√ Ús Ú Óc Ó³ Ó²½« – ≈ Ó Ó. Úd Ó »U Ó² JÚ«U ÓMÚK ÓÝ Ú—ÓQ Ó ÎUÐU Ó− Š Úr N ½Ë Ôœ s Ú Óc Ó ÒÓð« ÆÎU ÒO Úd ÓýÚXÓU Ó ÆÎU Ò¹ u ÓÝ Î«d ÓA ÓÐ U ÓNÓ Óq ÒÓ¦ ÓL Ó² Ó U ÓM ÓŠË Ô— U ÓN ÚOÓ ≈Ó‰U Ó ÆÎU ÒO I Óð ÓXM Ô Ê ≈ ÓpM s ÓL ÚŠ ÒÓdU Ð Ô–u ÔŽÓ√ w Ò ½ ≈Æ ÎU ÒO Ó“ ÎU Óö Ôž pÓ ÓV Ó¼Ó _ p Ò Ð Ó— Ô‰u ÔÝ Ó— U Ó½Ó√ U ] Ó/ ≈w M Ú Ó Ú Ó1 Úr?? Ó ÓË Ï Óö?? Ôž w ÔÊu ÔJ Ó¹ v?? ÒÓ½Ó√ ÚXÓU ÓÓu Ô¼ p ÒÔÐ Ó— Ó‰U Ó p Óc Ó Ó‰U ÓÆÎU ÒO G ÓÐ Ô„Ó√ ÚrÓ ÓË Ïd ÓA ÓÐU ÒÓM Ò ÎW ÓL ÚŠ Ó— ÓË ”U ÒÓMK ÎW Ó¹¬ ÔtÓK ÓF Ú−ÓM ÓË y 5 Ó¼ ÒÓwÓK ÓŽ

ÆåÎU ÒO CÚI ÒÓ Î«d ÚÓ√ ÓÊU Ó ÓË«d??O??¦?? t???U???ł—Ë w??ýU??−??M??« V??−??Ž√dHFł rNOKŽ UNKð— w²« U??¹ü« ‰UL−ÐUbMŽ UNÐ rNÐU−Ž≈ œ«“Ë WOÐdF« WGKUÐoKF²¹ d???_« ÊQ??Ð «u??d??ŽË rN XLłdð¨U¼bFÐË ÆvOŽ …e−F*« qHD« …œôu??ÐtK« b³ŽË ’UF« sÐ dLŽ wýU−M« d³š√5LK*« j rNLK¹ s t½QÐ WFOЗ sÐULNK√ »U ¨rN²¹ULŠ w dL²OÝ t½√Ë’UF« sÐ dLŽ Ê√ dOž ¨ULNł«—œ√ «œUŽË

Ád³O wýU−M« v≈ ¨«œb− ¨…œuF« —dt½QÐË vOŽ sŽ WUÝd« tuIð U WIOI×ÐÆÊuO×O*« ÁbI²F¹ U??* U??U??9 nUdLŽ t??U?? U?? wýU−M« lLÝ Ê√ b??F??ÐËsÐ dHFł «œb??−?? vŽb²Ý« ¨’U??F??« s??ÐULŽ b¹e*« WdF tM VKÞË VUÞ wÐ√¨«—uË ÆvOŽ ’uBÐ bL× tÐ ¡Uł¨WNł«u*« Ác??¼ …—uDš dHFł VŽu²Ý«sJ1 5uÝd« 5Ð ‚dH« ÷«dF²ÝUrNFb¹ wU²UÐË ¨wýU−M« VCG¹ Ê√s dHFł dOG¹ r ¨p– lË ÆqOŠd« v≈ÕdD ¨WUÝd« Èu×HÐ Ád³š√Ë ozUI(««–U??ò ∫«d??ýU??³?? ô«R???Ý wýU−M« tOKŽ¨åø.d?? sÐ vOŽ ÊQAÐ WUÝd« ‰uIðUŠuË qIð ô WI¹dDÐ dHFł tÐUłQ«bL× ‰uÝd« Ê≈ò ∫WIÐU« t²Ðuł√ sŽÕËd«Ë tK« ‰uÝ— vOŽ ÊQÐ UM ‰uI¹rË ¨å¡«—cF« .d w tK« UNH½ w²«Êu v??≈ …—U??ý≈ Í√ ÂöJ« «c??¼ w sJ¹

ÆtK« sЫ vOŽÊU?? w??ýU??−??M??« q??F?? œ— Ê√ d??O??ž’U??F??« s???Ð d??L??Ž s??? V???K???ÞË U??¾??łU??H??«bR ¨·«d??B??½ô« WFOЗ sÐ tK« b³ŽËrNM VKÞË 5LK*« W¹UL×Ð t«e²««ËƒUł w²« U¹«bN« q rNF «ËcšQ¹ Ê√

ÆUNÐ

WeMË WLOEŽ W½UJ ¨rKÝË tOKŽ tK« vK ¨.dJ« tK« ‰uÝd…uŽb« dAMÐ nÒ K Ô ‰uÝ— Ódš¬ Á—U³²ŽUÐ ¨oK)« s bŠ√ UNGK³¹ r WFO—tM XKFł bË ÆtUN≈Ë tOŠË —uMÐ rUF« ¡U√ qł— ÆW¹dA³« 5ÐtÐ Èc²× Ô¹ Uł–u/ lLł√ W¹dA³« ¡«“≈ UNKL% w²« WOËR*« Ác¼bL× —U ÕdD¹ ÆÂö??Ýù« s¹b 5BK*«Ë 5MR*« ◊U??ÝË√ w

b& tðUOŠ Ê√ UuBš ¨W¹bÐ_«Ë W¹d¼u'« WK¾Ý_« s b¹bF«¨Âö«Ë W«bF«Ë «d??²??Šô«Ë wšP²«Ë l«u²K wIOI(« vMF*«b¹bF« tðUOÞ w ‰ ÒÓeM*« wŠu« «c¼ qL×¹Ë ÆV×K ¨¡wý q ‚uË5LK ¨WOM¹b« rN²OHKš X½U ULN ¨dA³K WL ÒOI« ”Ë—b« s‰uÝd« …UOŠ tdŽ w ÊUC— ‚—UÞ eJð—« bË Æ5LK dOž Ë√

s WŽuL− v≈ «œUM²Ý«Ë ÆWOł–uLM«Ë WO½U½ù« UL¼ s¹bFÐ vKŽbL× —U v≈ ‚dD²UÐ ÊUC— ‚—UÞ ÂuI¹ ¨UNÐ ‚uŁu*« —œUB*«ô »U²J« «c¼ Æ—U*« «cN WIOLŽ WOKOK% —UJQÐ tB½ Ϋ“ Ò eF Ô ©’®WÐU¦0 UC¹√ u¼ qÐ ¨jI ‰uÝd« Âö WOŽuu vKŽ ¡uC« jK¹

ÆnOM(« UMM¹b eOL² .bIð

رمضان فســـحة

5MR*« ©’® bL× …uŽœ »U³Ý√WFLł q nNJ« …—uÝ …¡«d v≈

نفحاتحياة منالرسولصلى

اهللاعليهوسلم

wJU*« V¼c*« WÝ«—œ ZNMÂuKŽ ÂöÝù« a¹—Uð w dNþ bI ÆWOöÝù« …—UC(« w QA½ w²« WOŽdA« ÂuKF« r¼√ iF³Ð UH¹dFð ôUI*« Ác¼ ‰ËUM²ð

…—UCŠ UMð—UCŠ X½U bI ÆÆtðUUL²¼« ŸuMðË tUG²ý« UO¬Ë rK*« qIF« WFO³Þ fJFð ÂuKŽ w¼Ë ¨WM«Ë ʬdI« ‰uŠ —«œ …dO¦ÆʬdI« u¼Ë ¨»U² vKŽ XÝQðË »U² …—UCŠ UN½_ ¨WdFË rKŽ

UJKÐ ”UO≈ ≠ nOQð

13

يتزايد االضطهاد كانتوالي مع مستمر بشكل

القرآنية اآليات نزولهذا الكريمة، ولم يعدفقط موجها العداءالعاجزين للمسلمين

أنفسهم حماية عنبطش آل قريش، من

موجها أيضا أصبح بلمن كان الذين ألولئك

المفترض أنهم قادرونكما الضعفاء، حماية علىالذي رد بكر، أبو حدث مع

بالمثل قريش آل عداء

sL Íc??« ¨WJ ‰U??ł— —U³ bŠ√ tI¹dÞ

¨p– d??Ł≈ vKŽË ÆtK« WO½«bŠuÐ t½U1SЫu¦F³¹ ÊQ???Ð g??¹d?? q??zU??³?? Œu??O??ý —d???sÐ dLŽ UL¼Ë WA³(« pK v≈ 5uÝd«uMLC¹ wJ WFOЗ sÐ tK« b³ŽË ’UF«◊dý ¨s¹dłUN*« ¡ôR¼ W¹ULŠ wýU−MK«uMLC¹ wJ WFOЗ sÐ tK« b³ŽË ’UF«◊dý ¨s¹dłUN*« ¡ôR¼ W¹ULŠ wýU−MK«uMLC¹ wJ WFOЗ sÐ tK« b³ŽË ’UF«

rN²¹Už oOI×²Ë ¨WJ v??≈ «Ëœu??F??¹ Ê√◊dý ¨s¹dłUN*« ¡ôR¼ W¹ULŠ wýU−MKrN²¹Už oOI×²Ë ¨WJ v??≈ «Ëœu??F??¹ Ê√◊dý ¨s¹dłUN*« ¡ôR¼ W¹ULŠ wýU−MK

U¹«bNÐ 5KL× wýU−M« v≈ «u³¼– ¨Ác¼UOFÝ ¨WA³(« ‰U??ł— —U³ vKŽ U¼uŽ“ËU¹«bNÐ 5KL× wýU−M« v≈ «u³¼– ¨Ác¼UOFÝ ¨WA³(« ‰U??ł— —U³ vKŽ U¼uŽ“ËU¹«bNÐ 5KL× wýU−M« v≈ «u³¼– ¨Ác¼

Æ rNLŽœ vKŽ ‰uB×K rNM

«منعلوماإلسالم»

09≠W¹«b³« w u¼Ë≠ rKF« VUD wG³M¹ ô¨ ÒÂUF« tIH« vKŽ UNŽ“u¹Ë ÁœuNł d¦F³¹ Ê√t??²??Ý«—b?? 5??M????« «d???A???Ž w??H??J??ð ô Íc????«UuBš ¨tðUOKË tðUOzeł w tÐUFO²Ý«Ë”—«b??*« s «œb??Ž tOŠUMł X% ÍuD¹ t??½√w??¼Ë® UNM WO½ULŁ Ê√ rKF½ s×½ ÆWONIH«wK³M(«Ë wFUA«Ë wJU*«Ë wHM(« V¼c*«wUÐù« V¼c*« rŁ ¨WM« q¼√ s Íd¼UE«Ë¨W½ËbË WLzU X??«“ U ©wUù«Ë Íb¹e«ËUN³²Ë UNUł— WÝ—b qJË ÆÆUŽËdË ôu√sŽ UNÐ nK²ð w²« ¨UNð«eO2Ë UNu√Ëw tIH²«Ë rKF« ÊuJ¹ Ê√ v?? ÚË_U?? ¨U¼dOžv²Š ¨WOJU*U ¨…b??Š«Ë WONI WÝ—b —U??Þ≈s U¼dOž vKŽ ÕU²H½ô« sJ√ p– aÝ— «–≈

Æ”—«b*«w dB² 7 WÝ«—œ w¼ WKŠd ‰Ë√ËVUD« VŽu²¹ Ê√ UNM ÷d??G??«Ë ¨tIH«Ê ÒuJ Ô¹Ë ÂUJŠ_« U¹—ËdË qzU*« ”˃—ÆWOKLF« qUA*«Ë ÂUJŠ_« r¼√ sŽ WOU …dJsЫ rE½ ¡ULKF« ÂbI¹ ¨wJU*« V¼c*« w??˨…—UO* ¨å5L¦« —b«ò vL*« tŠdý w dýUŽsJ ÆWOŽdA« ÂuKF« W³KÞ …œU??Ž tEH×¹ËÊ_ ¨qC√ åw½«ËdOI« b¹“ wÐ√ sЫ WUÝ—òÕËdý UNË ÆrEM« s ULONHð qNÝ√ d¦M«dL¦«åË åw??½«Ëb??« t??«u??H??«ò UNM ¨WŽu³D¨q??_« vKŽ ¨WUÝd« …¡«d?? V−O Æåw??½«b??«UÐUÐ √dIð Ë√ ¨bOFð rŁ UNK U¼ƒdIð ¨5ðd»UÐ vKŽ ŸöÞô« v≈ —dD« «–≈ ÁbOFð rŁ¨sŠ√Ë vË√ WKUJ« …¡«dI« sJ ¨jI Ò5F

ÆtIH« lO«u jЫd²tMJ ¨dš¬ UÐU² ”—bð ¨WO½UŁ WKŠd w rŁqOUHð WdF* ¨ôuLýË öOBHðË UILŽ d¦√ UbI*«ò V²J« Ác??¼ sŠ√ s??Ë ¨qzU*«tOIHð »U² uN ¨b'« bý— sÐô ¨å «bNL*«Íeł sÐô ¨åWONIH«ò Ë√ ¨v??Ë_« Wł—b« s7 W??Ý«—b??Ð XJ9 «–≈ ¨ Ús??J?? Æw??ÞU??½d??G??«

sÐ qOKš dB²ò u¼ Êu²*« dNý√ ÊS ¨UÂbI*« sJ ¨…dO¦ ÕËdý tË ¨åwJU*« ‚U×Ý≈d¼«u'«ò u¼ ≠WuN«Ë dO« VŠ≠ UNM‚«uLK ¨åqOKš dB² Õd??ý w qOKù«ËsŠ√ s ULN ¨»UD×K ¨åqOK'« V¼«uåË

ÆU½UO³ðË öONð U¼d¦√Ë tŠËdý¨w³¼c*« ·ö)« WÝ«—œ WKŠd wðQð rŁb??Š«u??« V??¼c??*« q???š«œ ¡UNIH« ·ö??²??š« Í√W????Ý«—œË ÁœU???N???²???ł« w??? t??O??I?? q??? „—«b??????Ë—«d≈ v≈ ôuË t²OHOË w³¼c*« `Ołd²«w vMž ôË ÆÆU?? WQ w b??Š«u??« V¼c*«…dO¦J« ÕËdAUÐ W½UF²Ýô« sŽ WKŠd*« Ác¼vM²Ž«Ë qzULK lUł t½_ ¨qOKš dB²*`ł«d«Ë —uNA*UÐË V¼c*« qš«œ U¹«ËdUÐW½UF²Ýô« ¨UC¹√ ¨wG³MðË ÆUNM Õułd*«Ë÷ËdH*«Ë ÆÆtK« tLŠ— ¨pU* ¨åQÞu*«ò ÕËdAÐ

W??K??Šd??*« Ác????¼ o??O??I??% Ê√”—«b????« w??D??F??¹ U??N??U??L??²??Ðt³J Ô¹ Í√ ¨`Ołd²« WOK¼√5Ð `Ołd²« vKŽ …—b??I??*«v??≈ t??F??d??¹ r???Ł Ɖ«u????????_«…—bI« Í√ ¨Z¹d²« WOK¼√wŽdA« rJ(« d¹dIð vKŽV¼c*« ‰u√ vKŽ U−¹dðr??N??*« s??? s??J?? ÆÁb????Ž«u????ËtI ‰u?????√ W??????Ý«—œ «b????łWKŠd*« s ¡«b??²??Ы V¼c*«WKŠd*« s bQ²ðË ÆWO½U¦«wIKð V«u²¹ v²Š W¦U¦«¨‰u??_« wIKð l?? ŸËd??H??«t??I??H??« V??²?? Ê√ U??u??B??šrJŠ dcð U öOK wJU*«h½ s?? UNKObÐ W??Q????*«·dFð U???/≈Ë ‰ôb???²???Ý« Ë√V² s??? ¡U??N??I??H??« „—«b?????ÆWONIH« bŽ«uI«Ë ‰u_«

qzôœ WÝ«—œ s w³¼c*« ·ö)« ÊUIðù bÐ öUIŠ tOIH«Ë ¨UNIKÞ√ w²« ÂUJŠ_« w V¼c*«Ác¼ qzôœ l V¼c*« ÂUJŠ√ ·dF¹ Íc« u¼

ÆÂUJŠ_«v??Ë_« W??K??¾??Ý_« s?? Ê√ ∆—U??I??« b−OÝË°øV¼c*« u¼ U w¼ tOKŽ UNH½ ÕdDð w²«Ác¼ Ê√ t??Ð „—b???½ Íc???« ”U??O??I??*« u??¼ U?? Í√p??– Ê√ Ë√ V??¼c??*« q???š«œ …b?? ÓL??²??F?? Èu??²??H??«¨V¼c*« ¡ULKŽ s ·«d²ŽUÐ l²L²¹ ô rJ(«‰uF¹ ô WHOF Ë√ …–U??ý W??¹«Ë— t??½√ vMF0tOIH« lMB¹ Íc« u¼ p– q eOO9Ë ¨UNOKŽp– v≈ ·U√ «–S ¨‰«u_UÐ ·—UF« ¨kU(«`³√ ¨UNMOÐ wLKF« —UO²šô« vKŽ …—bI«qOKš aOA« ◊dý pcË ¨`Ołd²« bN²−V¼c vKŽò «dB² V²J¹ Ê√ tH½ vKŽÆåÈu²H« tÐ U* UMO³ tK« tLŠ— ¨pU ÂUù«∫WŁöŁ Èu²H« tÐ UËË√ `????ł«d????« ‰u????I????«‰uLF*« Ë√ —u??N??A??*«Ê√ Àb???×???¹ b????Ë ¨t????Ðw U??½ƒU??N??I?? nK²¹`Ołd²« Ë√ dONA²««c¼Ë ÆÆnOFC²« Ë√¡U??N??I??H??« W??I??³??D?? t??K??

Ær¼u×½Ë 5׳d*«t????Ò ?????I????H????ð «–≈ËV¼c*« vKŽ V??U??D??«v≈ qI²½« ¨t³Žu²Ý«ËU½—UI ¨V¼c*« WÝ«—œ¨V??¼«c??*« s?? Ád??O??G??ÐvL¹ ÊU??? U?? u???¼Ëå·ö???)« r??K??Žò U??ÐU??ÝåwUF« ·ö???)«ò Ë√tIH«ò ÂuO« vL¹ËdNý√ qFË ÆåÊ—U??I??*«»U³« «c¼ w nÒ Ô√ U

s u¼Ë ¨bOH(«≠ bý— sÐô ¨åbN²−*« W¹«bÐòÆW½—UI*« V² rEŽ√

WÝ«—œ œUN²łô« WJK wM³¹ U rEŽ√ sËULNM ◊U³M²Ýô« vKŽ ÊdL²«Ë WM«Ë ʬdI«ÂUJŠ_« U¹¬ dOÝUHð V² vKŽ Ÿö?? ÒÞô« d³Žs Ÿu??M??« «c???¼ ‰U??¦??Ë ¨ÂU???J???Š_« Y???¹œU???Š√ËwÐdF« sÐô ¨åʬdI« ÂUJŠ√ò wNIH« dOH²«¨wHM(« ’UB−K ¨åʬdI« ÂUJŠ√òË ¨wJU*«ÆÆÆwFUA« wÝ«dN« UOJK ¨åʬdI« ÂUJŠ√òËsÐô ¨åbONL²«ò u¼ —uNA*U Y¹œUŠ_« w U√…bLŽåË w½UuAK ¨å—UÞË_« qO½òË ¨d³« b³ŽÕËdý v≈ WU≈ ¨bOF« oOœ sÐô ¨åÂUJŠ_«

Æ4«Ë bO½U*«Ë l«u'«YŠU³« Ë√ rKF« VUÞ Ê√ `«u« sËb q??Ð ¨q??Š«d??*« Ác??¼ q?? lDIÐ U³ÓUD fOVžd¹ Íc« U/≈ ÆÆWO½U¦UÐ Ë√ vË_UÐ wH²J¹lD v≈ ÒuŽb*« u¼ tIH« w hB²« wV−¹Ë Æq???Š«d???*« Ác???¼ s?? s??J??2 œb???Ž d??³??√w UNCFÐ q???Š«d???*« Ác???¼ q??š«b??ð W??E??Šö??¨bOH*« sË ÆwKLŽ  ÒÓbI Óð Íc« rOI²«Ë iFÐV¼c*« a¹—Uð w «dU×ò …¡«d?? ¨UC¹√dLŽ ÂuŠdLK ¨åwöÝù« »dG« w wJU*«

ÆÍbO'«”—«b??? w??U??Ð q??¦??≠ w??J??U??*« t??I??H??« Ê≈«c¼ sJ ¨t³²Ë Á—œUB w ÒwMž ≠l¹dA²«5II;« œuNł v??≈ dI²H¹ l??Ý«u??« À«d??²??«WOLKŽ dzUš– „UMN ¨s¹dýUM«Ë 5¦ŠU³«ËË sz«e)« »—U w lOCð UNMJË — ÒÓbI Ôð ô·U œbŽ v≈ ¨UC¹√ ¨U½dBŽ dI²H¹Ë Æ U³²J*«tIH« »UFO²Ý« s ÊËc²¹ s¹c« ¡UNIH« sV¼«c*« vKŽ Ÿö ÒÞö UIKDM tLC¼Ë wJU*«dBFUÐ WONIH« rN—UF j??Ðd??Ë ¨Èd???š_«—uNE ‰Ë_« ◊d??A??« u??¼ «c??N?? ÆÆt??ðö??J??A??ËWOK¼_«Ë …—b??I??« »U×√ s ¡UNIH« WI³Þ

ÆdBF« U¹UC w œUN²łô« vKŽÆÆl³²¹

دراسة االجتهاد ملكة يبني ما أعظم مناالستنباط منهما على والتمرن والسنة القرآن

األحكام تفاسير آيات كتب الع على االط عبرمن النوع هذا ومثال األحكام، وأحاديثالبن القرآن»، «أحكام الفقهي التفسير

القرآن»، المالكي، و«أحكام العربيالحنفي للجصاص

Page 10: almassae 1523

www.almassae.press.ma 12 2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

dO)« uÐ√ vHDB*« ≠œ«bŽ≈

Í—u²OH« dO³J« dŽUA« Ê≈ UIÐUÝ XK ≠ nO ¨WOMODKH« WOCI« rŽœ w «dO¦ r¼UÝ

øp– UNO w??I??²??√ …d???? ‰Ë√ X??½U?? b??I?? æ qð dJF UMFLł UbMŽ Í—u²OH« dŽUAUÐ ÊUË ¨UF UMЗbð YOŠ ¨ ËdOÐ w d²Že« w qGý Ê√ bFÐ dJF*« vKŽ œœd²¹ cš√ b rJ×Ð wöŽ≈ dO³š WLN WOÐdF« WFU'« b¹bF« w w??Ðœ√ —d×L WIÐU« t²Ðd& UNK³Ë WO½UM³K«Ë W¹dB*« n×B« s?? ‰«e¹ U ÊU UN²ËË ÆÆWO½«œu« n×B« XŽe²½« w²« WO½«œu« WOM'« qL×¹ WO³OK« W¹dO¼UL'« ÁUM³²² 1974 WMÝ tM t²×MË UO³O dHÝ “«u??ł t —b??√ ÊQ??Ð s Áb¹d& ÀœU( ÊU bË ÆÆbK³« WOMł t³Kł w dO³ —Ëœ w½«œu« ÁdHÝ “«uł s 5OMODKH« —«u¦K dO³ wU rŽb ‰«u_« Ác¼ XL¼UÝË ¨WO³OK« W¹dO¼UL'« ¡«bNA« ¡UMÐ√ UIH½ WODGð w dO³ qJAÐ ÆWOMODKH« ULO*« w ‰UHÞ_« f¹—bðË WOBý t²dŽË ÆÆdJF*« w ¨Ê–≈ ¨UMOI²« u¼Ë ʬdI« kHŠ bI ¨wŽuÝu s¹uJð «– ¨n¹dA« d¼“_« s ÃdðË ¨W¹—bMJÝù« w U½√ ¨UMF ZM¹ Ê√ s tFM1 r p– sJ W¹—U¹ WÝ—b v≈ 5OL²M*« ¨pÐ dOš ‰ULË wMOÐ …dL² ‰«eð U W¹u WöŽ ¨WOuË

ÆÂuO« v≈ tMOÐË wU*« r??Žb??« VK−¹ Í—u²OH« ÊU?? nO ≠

øWOMODKH« WOCIK bL× dŽUA« UO³O XM³ð UbFÐ æ ÁcNÐ w«cI« dLF bOIF« tHK ¨Í—u²OH« U WO³Kð w œœd²¹ ô dOš_« ÊU??Ë ¨WLN*« ¨WOCI« `UB Í—u²OH« tM t³KD¹ ÊU w w«cIK V% n«u pKð X½U bË …dUM X½U YOŠ ¨ UOMOF³« j??Ý«Ë√ „«c??½¬ wU*« rŽbUÐ WOMODKH« WOCI« t³ŠU vKŽ wHC¹ «d??√ UNÐ …d??¼U??−??*«Ë qN¹ ÊU??? Íc???« d????_«Ë ÆW??U??š W??¹e??— rŽb« p??– VKł w?? Í—u??²??O??H??« W??¹—u??Q?? w WLN0 UHKJ ÊU t½√ u¼ qO«dŽ ÊËbÐ l²L²¹ ÊU bË ÆÊUM³ w WO³OK« …—UH« Íc« d_« ¨w«cI« ·dÞ s dO³ «d²ŠUÐ t¼U& UMUÝ „d×¹ ô dOš_« qF−¹ ÊU??

ÆU½UOŠ√ tö w tOKŽ uI¹ ÊU 5Š dOš_« Ê√ l w«cI« vKŽ b²×¹ ÊU nO ≠ Ê«œu????« tM X³×Ý UbFÐ tUC²Ý« s?? u??¼

øWOM'« U w?? «b??ł UOÝU Í—u²OH« ÊU?? æ q³I¹ ôË WOMODKH« WOCI« rŽbÐ oKF²¹ ÈbŠ≈ w ÀbŠ bI ¨bŠ√ s U½ËUNð UNO ÆbOIFK …—U???¹“ w?? wM³×D« Ê√ «d???*« W−NK« b¹bý Uö t??łË WKÐUI*« ¡U??M??Ł√Ë WOCI« rŽœ ’uBÐ w«cI« dLF v≈ nu vKŽ qF œd p– ¡UłË ¨WOMODKH«

u¼“ w?? rKJ²¹ ÊU?? Íc???« w³OK« r??O??Že??« WLEM …œU??O?? v??≈ W???Ž–ô «—U??³??Ž UNłu ¨5??M??Łô« s×½ ¨U??M?? lL vKŽ d¹dײ« ÊU U2 dO¦ w t¹√d tDÐ ÷dF w s ¡ôË b¹d¹ ÊU?? bI ¨T??ÞU??š t??½√ bI²F¹ …œU sË wMODKH« d¹dײ« WLEM …œUO tMJ¹ fłU¼ l UU−½« ¨„«c½¬ —«u¦« t½uJÐ XFM¹ Ê√ w t¹b WuL× W³ž—Ë t¹œU9 Ê√ dOž ¨r??U??F??« w?? —«u¦K ULOŽ“ VCG« q??F??ł …d??³??M??« Ác??N??Ð Y??¹b??(« w?? dOš_UÐ «b??Š U2 ¨tGK³ Í—u²OHUÐ mK³¹ ∫t özU w«cI« t??łË w ÷UH²½ô« v??≈ Íc??« U?? ¨dLF U??¹ ⁄—U??H??« Âö??J??« ’ö??šò ULO w??«c??I??« XJ ¨åV??O??Ž «c??¼ ÆÆt??u??I??ð Ÿ ÒdI¹ Í—u²OH« dŽUA«Ë qUM*« dL²Ý« tIŠ s fO t??½≈ t özU w«cI« dLF «u½uJ¹ Ê√ w Vžd¹ Ê√ Ë√ —«u¦« bI²M¹ Ê√

ÆtðU³ž— WO³Kð vKŽ ÊËdN¹ Ubš

Í—u²OH« dŽUA« ÊU UbMŽ dFý nO ≠øw«cI« tłË w …dýU³ Ÿ–ö« ÁbIMÐ wd¹

Ê√ UNMOŠ XOAš w??M??½√ p??O??H??š√ ô æ WE( X½U ¨UF 5??M??Łô« s×½ ¨UMÐ p²H¹ œ«—√ t??½√ uK ¨‰uN XL UN³IŽ√ WłdŠ s tFMLOÝ ÊU??? b???Š√ ö?? UNMOŠ UMK² tADÐ Èb0 W??¹«—œ vKŽ UNMOŠ UMË ¨p??– U½uM− ‰«e¹ UË ÊU bI ¨t 5—UF*UÐ UË ¨t³CG¹ s0 ¡UA¹ U qF sŽ Ÿ—u²¹ ô vKŽ qOœ dOš w³OK« VFAUÐ ÂuO« tKFH¹ r t½≈ özU œd¹ Ê√ q³ w«cI« XL ÆÆp– —ôËœ ÊuOK mK³ ÷dŽ t½≈ qÐ ¨bBI¹ sJ¹ ¨ÁdÞUš d³ł v≈ vF w Í—u²OH« vKŽ ÍËUð 5DK q¼Ë ∫tuIÐ dOš_« tÐUłQ w??«c??I??« ‰U??I?? øj??I?? —ôËœ Êu??O??K?? „b??M??Ž fOË X½√ p mK³*« Ê≈ ∫Í—u²OHK UNMOŠ rKð i??— Í—u²OH« Ê√ dOž ¨5DKH ÀœUŠ u¼Ë ÆWOBA« WHB« pK²Ð mK³*«

t¹b³¹ ÊU?? Íc??« «d??²??Šô« Èb?? vKŽ ‰b??¹ Áœ«b??F??²??Ý«Ë Í—u??²??O??H??« hA w??«c??I??« ÊU U rž— „«c½¬ WOMODKH« WOCI« rŽb w ¨—«u¦« Á—bI¹ ÊU d√ u¼Ë ¨tMŽ —bB¹ WOCI« vKŽ tO wÐdF« RÞ«u²« ÊU s“ q( w«cI« qšbðË ¨«dO³ WOMODKH« sЫ WŁœUŠ gU¼ vKŽ XFË w²« W??“_« XI³Ý U vKŽ WôbK ·U dCš Í—u²OH« Í—u²OHK dO³J« t«d²Š« s tO≈ …—Uýù« «–Ë UŽU−ý ≠tK« ÁUHý≠ ‰«e¹ UË ÊU Íc«

ÆdOEM« WFDIM …√dł WFO³Þ UË dCš Í—u²OH« sÐô lË «–U ≠

øW“_« dŽUA« s??Ы YFÐ b w«cI« ÊU?? æ œU???%ô« v???≈ ¨d??C??š ¨Í—u??²??O??H??« bL× …dzUÞ …œUO vKŽ »—b²¹ wJ wðUOu« dCš dUÝ ¨qFHUÐË Æå29 pOò “«dÞ s V¹—b²« w ŸdýË uJÝu v≈ Í—u²OH«

Íc« ¨dCš V³ð Ê√ Àb??Š sJ Æ„UM¼ WŁœUŠ w ¨dL)« »dý vKŽ UMb ÊU Wuł w ÊU bI ¨«—uL ÊU t½_ …dO¦ q³ «d??L??š v????²??Š« b?? ÊU???Ë ¨W??O??³??¹—b??ð W“_« X½U UNu¹ Æ…dzUD« v≈ ÁœuF œU??%ô« 5??Ð U??¼b??ý√ vKŽ WOÝUuK³¹b«

¡uË ÆWO³FA« 5??B??«Ë wðUOu« w ‰e??M??¹ Ê√ ÷u???Ž d??C??š Ê√ l??U??D??« lÐUð —UD w …dzUDUÐ jŠ wÝË— —UD ‰Ëe½ d√ ÊU ÆÆWO³FA« 5B« W¹—uNL' qJAOÝ ¨WŁœUŠ ŸuË ÊËbÐ ¨ÁbŠË …dzUD« 5Ð wÝUO« Ÿ«dB« qFHÐ WOËœ W“√ UOBý w«cI« qšb² ¨UNMOŠ s¹bK³« –UI½ù WH¦J WOÝUuK³¹œ œuN−Ð ÂU??Ë ¨UNO tH½ lË w²« WÞ—u« s »UA« w WFÐU² W¹√ sŽ WŁœU(« dHð r öFË s b¹e²Ý X½U W“√ XN²½«Ë dCš oŠ nKJ²Ý X½UË s¹bK³« 5Ð lu« “Qð

Æ«dO¦ dCš »UA« Íc??« U??L?? ¨Êu??M??−??*U??Ð w??«c??I??« X??H??Ë ≠ WOCIUÐ t²öŽ ÊQAÐ ‚UO« «c??¼ w Ádc²ð

øWOMODKH« —«u¦« s b¹bF« w«cI« Èˬ bI æ bFÐ T??ÞU??A??« ‚b??M?? w?? UuBš ¨„«c????½¬ dcð√ wMMJ ¨WO½UM³K« WOK¼_« »d(« Ÿôb½« vKŽ «b¼Uý XM …dO¦ WŁœUŠ ’uB)UÐ ”u—U r$ l* Ê√ bF³ ÆÆUNuB iFÐ WOCI« `UB UNÐ ÂU w²« UOKLF« VIŽ ·UD²š« WOKLŽ UuBšË ¨WOMODKH« w«cI« YFÐ ¨jHMK W−²M*« ‰Ëb??« ¡«—“Ë ÊU??Ë Æ”u??—U?? W???¹ƒ— tO fL²K¹ VKDÐ bË ¨p??Ð dOš ‰UL u¼ VKD« vIKð Íc??« vKŽ Áœ— dcð√ X“ UË ¨UNMOŠ tF XM ‰U?? Y??O??Š ¨©r????²??³??¹® „«– w??«c??I??« V??K??Þ

”u—U W??¹ƒ— Ê√ bI²F¹ ¨t??√ ÆÆÆò ∫UNMOŠ lb¹ Ê√ ¨p– œ«—√ «–≈ ¨ÊuM−*« vKŽ ÆÆWKNÝ ÆåWUš …dzUDÐ YF³¹ Ê√Ë —ôËœ ÊuOK ¨Õ«e*« iF³Ð Ułe²2 pÐ dOš ‰UL œ— ÊU t²KÐUI* UÞdý p??– d³²FOÝ w«cI« sJ U¼bFÐ dODMÝË ¨t VO−²OÝË ”u—U iFÐË Í—u??²??O??H??«Ë p??Ð dOš ‰U??L??Ë U???½√≠ UNMOŠ XKC b??Ë ¨UO³O v??≈ ≠¡U??b??_« rNF »U¼c« vKŽ TÞUA« ‚bM w ÀuJ*« w«dF« dŽUAUÐ wzUI bFÐ w«cI« WKÐUI* ULz«œ UHO ÊU Íc« »«uM« dHE dO³J«

ÆUO³O w —ôËœ ÊuOK mK³ ¨öF ¨w«cI« lœ q¼ ≠

ø”u—U W¹ƒd v≈ UMuË q³ UI³ tFœ bI ¨rF½ æ ”u—UJ UOd sJ¹ r ¡UIK« sJ ¨UO³O ‰UL w?? Á«Ë— U?? VŠ ¨p??Ð dOš ‰U??L??Ë «b¹e VK$ Ê√ …—U¹e« ·b¼ ÊU bI ¨UNMOŠ sJ ¨WOMODKH« WOCIK wU*« rŽb« s …—U¹e« s bOŠu« tL¼ ÊU w«cI« dLF ”u??—U?? ÂU???√ fHM« bO−9Ë u??¼e??« u??¼ t²³ž— oOI% v≈ wF«Ë ¨pÐ dOš ‰ULË —«u¦« Ád³²F¹ Ê√ w WK¦L²*«Ë ¨„«c½¬ …dO³J« ”u—U s q ‰u³ ‰öš s ¨rN ULOŽ“ w¼Ë ¨t ¡ôu« ÷Ëd .bI²Ð pÐ dOš ‰ULË Æ—«u??¦??« s??Ž bF³« q?? …bOFÐ X½U UH w«cI« vKŽ 5³Už ¡UIK« s U¼bFÐ U½bŽË

Æ ËdOÐ v≈ …dýU³ UMNłuðË

الشاعر الفيتوري وجه نقدا الذعا إلى القذافي فخشيت حينها أن يفتك بنا

tÐ ¡UIK«Ë ”u—U UO*UŽ ‰Ë_« »uKD*« W¹ƒd —ôËœ ÊuOK lœ w«cI« ∫W³K(« bLŠ√

5DK 5Ð qIMðË »dF« 5KUM*«Ë WÝU« —U³ fUł ¨WOMODKH« d¹dײ« WLEM …œUO w 17 WdH« sL bzU wÐdG ‰Ë√ ¨rUF« Á—b Íc« w2_« qUM*« ¨ÍdOL« W³K(« bLŠ√ Íôu »—œ w öI²F «uMÝ bFÐ tH½ b−¹ Ê√ q³ ¨Õd−Ð UNöš VO√Ë ¨WMÝ 15 ÁdLŽË “ Íœ«Ë WM¹b UNðbNý w²« 1955 XAž 20 À«bŠ√ w „—Uý ¨dz«e'«Ë ‚«dF«Ë UOUD¹≈Ë U½dË

—U³ vKŽ ·dFð „UM¼Ë ¨WK²;« 5DK w WËUI*« ·uH w ◊dM¹ Ê√ q³ UOUD¹≈ v≈ qI²½« rŁ ¨U½d v≈ UNMË dz«e'« v≈ qŠ— Æ1963 WMÝ ÍdB³« tOIH« bL; UIO— n¹dA« …—u¦« VIŽ wMOL)« Èb UOUD¹ù UËUHË ¨t «—UA²Ë 5Š «bB UOKłË ¨d¹dײ« WLEM …œU s dO¦Ë UdŽ dÝUO UI¹b ÊU bI ¨WMO² U«b rNMOÐË tMOÐ X−½Ë U¼“u—

¨w½UDOG« ‰ULł ¨Í—u²OH« ¨Êu—√ bL× ¨g¹Ë—œ œuL× ¨fO½Ëœ√ ¨w½U³ —«e½ rNMË ¨WK¹uÞ wN ¡«dFA«Ë s¹dJH*« s tzUb√ W×zô U√ ¨UN¹dJHË UOUD¹≈ ¡ULŽe UI¹bË ¨WOöÝù« r²ðË dO³J« t¹—U²Ë sÞu« ¡UMÐ√ iFÐ t dJM²¹ Ê√ q³ ¨‰UO²žö ôËU× …bŽ s tðU$Ë WKU(« t²KŠ— sŽ ·«d²Žô« wÝd w å¡U*«ò v≈ Àbײ¹ ÆÆw³O³Š qO1≈ ¨wu)« wHD

ÆtBý v≈ —U³²Žô« œ— —UE²½« w t²ŠUÝ Wzd³ð r²ð Ê√ q³ s−« WL²Ž w dNý√ WO½ULŁ U¼dŁ≈ vKŽ vC ¨t W¾O½œ WLNð oOHKðË tUI²ŽUÐ t²½U¼≈

كرسياالعتراف

GóL É«°SÉb …Qƒà«ØdG ¿Éc

ºYóH ≥∏©àj Ée ‘

’h á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG

,óMCG øe ÉfhÉ¡J É¡«a πÑ≤j

ióMEG ‘ çóM ó≤a

»æÑ룰UG ¿CG äGôŸG

AÉæKCGh .ó«≤©∏d IQÉjR ‘

ÉeÓc ¬Lh á∏HÉ≤ŸG

ôª©e ¤EG áé¡∏dG ójó°T

¢Uƒ°üîH ‘Gò≤dG

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ºYO

5DK 5Ð qIMðË »dF« 5KUM*«Ë WÝU« —U³ fUł ¨WOMODKH« d¹dײ« WLEM …œUO w Íôu »—œ w öI²F «uMÝ bFÐ tH½ b−¹ Ê√ q³ ¨Õd−Ð UNöš VO√Ë ¨WMÝ

—U³ vKŽ ·dFð „UM¼Ë ¨WK²;« 5DK w WËUI*« ·uH w ◊dM¹ Ê√ q³ UOUD¹≈ v≈ qI²½« rŁ ¨U½d v≈ UNMË dz«e'« v≈ qŠ— Æ …—u¦« VIŽ wMOL)« Èb UOUD¹ù UËUHË ¨t «—UA²Ë 5Š «bB UOKłË ¨d¹dײ« WLEM …œU s dO¦Ë UdŽ dÝUO UI¹b ÊU bI ¨WMO² U«b rNMOÐË tMOÐ X−½Ë U¼“u—

¨w½UDOG« ‰ULł ¨Í—u²OH« ¨Êu—√ bL× ¨g¹Ë—œ œuL× ¨fO½Ëœ√ ¨w½U³ —«e½ rNMË ¨WK¹uÞ wN ¡«dFA«Ë s¹dJH*« s tzUb√ W×zô U√ ¨UN¹dJHË UOUD¹≈ ¡ULŽe UI¹bË ¨WOöÝù« r²ðË dO³J« t¹—U²Ë sÞu« ¡UMÐ√ iFÐ t dJM²¹ Ê√ q³ ¨‰UO²žö ôËU× …bŽ s tðU$Ë WKU(« t²KŠ— sŽ ·«d²Žô« wÝd w å¡U*«ò v≈ Àbײ¹ ÆÆw³O³Š qO1≈ ¨wu)« wHD

GóL É«°SÉb …Qƒà«ØdG ¿Éc

,óMCG øe ÉfhÉ¡J É¡«a πÑ≤j

ióMEG ‘ çóM ó≤a

AÉæKCGh .ó«≤©∏d IQÉjR ‘

ôª©e ¤EG áé¡∏dG ójó°T

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ºYO

Í—u²OH« bL× dO³J« dŽUA«Ë qUM*« tI¹b WI— W³K(« bLŠ√

14

ÍË«e« vu*« b³Ž ≠œ«bŽ≈

dO³J« d??B??I??« W??M??U??Ý œU??J??ð t??K??« b??³??Ž r???Ý« UNFOLł ·d??F??ð tL$ l??D????¹ Íc?????« Íu??O??²??A??« ¨ÊU??C??— d??N??ý q?? ‰ö???š U??O??U??Ž —UE½_« »c−¹ r−M« «c??¼ œUJ¹Ë Wł—œ v≈ t²M¹b ×Uš s v²Š WLzU w …uIÐ tLÝ« UNF błu¹ »dG*« bOF vKŽ ¡«d??I??« œu??ł√ dBI« WM¹b tOI —U bI ÆÆqJ ”b??I??« b??−????* U??½«u??M??Ž d??O??³??J??« cM WUù« tÐ ”—U??1 qþ Íc??« tðUN dz«“ q —UË ¨1995 ÂUŽ WJKL*« ‰ULý w …œułu*« WM¹b*« t X×Oð√ u …dUž …œUFÐ dFA¹ w `¹Ë«d²« …ö WU≈ Wd tLÝ« qL×¹ Íc« ¨”bI« b− 5LK*« Èb?? ”bI*« W¹e— s ”b??I??« ¡ö??²??Žô d??O??¦??J??« ¡w??A??« ‘dŽ vB_« Áb−Ë n¹dA«

ÆWOöÝù« W_« VK d??B??I??« ”b???? w??? …ö??B??K?? V³«Ë ¨’Uš rFÞ ¨Ê–≈ ¨dO³J« ÂR¹ b−*« »«d??×?? w?? t??½√ u??¼ Ÿu??½ s??? ÂU????≈ 5??K??B??*« Ÿu??L??ł WOðuB« tU³×Ð ŸUD²Ý« ¨b¹d s q ‰uŠ n²Kð WJ³ý ZM¹ Ê√ t½≈ ¨tHKš …öB« v≈ Á—b tUÝ –≈ ¨’U??š Ÿu??½ s «d×Ý pK²1 w²«Ë uB« WÐËcŽ sŽ öC ʬdI« WEHŠ s b¹bF« UNJK²1 ÂUSÐ 5³−F*« bŠ√ ‰uI¹≠ .dJ« b³Ž w???Ýò ÊS??? ≠d??O??³??J??« d??B??I??« w²« ʬd??I??« ͬ l?? q??Ýd??¹ t??K??« ô WOOÞUMG «—U??O??ð U¼uK²¹ ”UŠù« bIH¹ ¡d*« qF& ¨WOzd UMŁb× l??ÐU??ðË ¨åX??u??« dBMFÐ qšb¹ UOBý u¼ œUJ¹ t½≈ özU d¹b²« s?? WbI² WKŠd w?? bMŽ ŸuA)« Wł—œ ŸUHð—« W−O²½ ”bI« b− ÂU≈ ¡«—Ë …öB«

Æ…eOL²*« …¡«dI« Í– sÐ t??K??« b??³??F??Ð d????_« oKF²¹

È√— Íc??« ¨ÍuO²A« Âö« b³Ž q×M« dýb w 1958 ÂUŽ —uM« lЫ— u¼Ë ¨…dDOMI« rOKSÐ …ËUÐdŽ dNÝ s??¹c??« ¨W????L??)« t??ðu??š≈ vKŽ U¼bŠu tðb«Ë rN²OÐdð vKŽ —«œ v??≈ —œU???ž b??«u??« Ê√ —U??³??²??Ž« b²A¹ r?? —UG ‰U??H??Þ_«Ë ¡UI³« œe¹ r tK «c¼ Ê√ ô≈ ¨bFÐ r¼œuŽ «—«d??≈ ô≈ c¾½¬ tK« b³Ž qHD« ·dý «c² ¨…UO(« WNł«u vKŽ dGBð ¨vLÝ√ ·bN ʬdI« kHŠ

Æ»UFB« lOLł tKO½ ÂU√ dO³J« d??B??I??« ÂU???≈ o??×??²??« åq×M« dýb —«Ëœò t²¹d »U²JÐ ¨WÝœU« bFÐ “ËU−²¹ r ÁdLŽË w …¡«dI«Ë WÐU²J« rKFð t V²J b−*« tOI b¹ vKŽ ‰Ë_« tUŽ ¨åd??¼U??D??« s??Ð Âö????« b??³??Ž w???Ýò bFÐ t½UJ „dð Íc« s*« aOA« tDÐdð X½U d??š¬ tOIH …—œU??G??*« ¨tK« b³Ž qHDUÐ …eOL² WöŽ ULO²¹ ÊU??? d??O??š_« Ê√ U??L??O??ÝôË dzUÝ s ÂUL²¼ô« ozUHÐ vE×¹Ë tÐ Êu??u??¹ s??¹c??« t²IDM ¡U??M??Ð√

Æ«dOš q×¹ ÊU ¨U³¹dIð ÂUŽ q wË Íc« —«Ëb???« b−0 b¹bł tOI qFł U u¼Ë ¨tK« b³Ž tO błu¹ Ÿuu w lł«d*« wMž UM³ŠU ¨rN¹b¹√ vKŽ cLK²ð s¹c« …cðUÝ_« b− ÂU??≈ …d??«– X??«“ ô YOŠ ¡ôR???¼ ¡U??L??ÝQ??Ð k??H??²??% ”b???I???« tMŽ √d s rNO s0 ¨å¡UNIH«ò ʬd??I??« s??? …b?????Š«Ë …—u????Ý u???Ë

Æ.dJ« UMOý …d?????«– k??H??²??% U??L?? ʬdI« ¡e−Ð «c¼ ”UM« Âu¹ v≈ qJÐ t²öŽ w W%U ÊU?? Íc??« V¹dGÐ fO «c¼Ë ¨…bŠ vKŽ tOI ŸUłd²Ý« ¡UMŁ√ ¨Íc« tOIH« vKŽ pOKŽ hI¹ Ê√ Àb??×??¹ ¨t??ðU??¹d??– …d s d¦√ UNH½ —d WF«Ë q¦L²ðË å¡UNIH«ò s b¹bF« l YOŠ ¨k??H??(« …u?? WJK w?? ôË√

ʬdI« s rN²K¹ ÊU UM³ŠU Ê≈ ‚uH¹ U ¨bŠ«u« ÂuO« w ¨UEHŠ ‰bF*« ·UF√ WŁöŁ v≈ 5HF d¦√ Ê√ w UO½UŁ q¦L²ðË ¨ÂUF« aOÐu²«Ë ÂuKUÐ ÂbIð tOI s?? …¡«d?? ‰Ë√ bMŽ tK« b³Ž VUDK V³«Ë ¨Áb¹ jÐ »u²J*« tŠuK b¹b'« VUD« ÊQÐ QDš œUI²Žô« ÊU 5??Š w?? ¨Ê¬d??I??« s?? aM¹ ¨t²³Fł s?? p??– Ãd¹ UM³ŠU X½U p– s bQ²« r²¹ UbMŽË

Wł—œ v≈ uLð åtOIH«ò?Ð t²öŽ ·«dýù« w tMŽ WÐUOMUÐ tHOKJð

ÆʬdI« kHŠ W³KÞ wUÐ vKŽ »U??²?? w??? h??B??I??« ‰u??D??ð Íc???« ¨Íu??O??²??A??« ÂU?????ù« …U??O??Š ¡U??M??Ð√ W??F??З_ U???Ð√ U??O??U??Š d³²F¹ qU(« ¨–UF w«u²« vKŽ r¼ t²Ý«—œ lÐU²¹ Íc«Ë tK« »U²J ¨U¹—uKUÐ v??Ë_« WMUÐ UOUŠ W—UALK 5K¼Q²*« s t½QÐ ULKŽ

”œU??????« b??L??×?? …e????zU????ł w???? ÊUCd Áb¹u&Ë Ê¬dI« kH( w¼ kH%Ë vM³ tOKð ¨w??U??(« U√ ¨tK« »U² s U¾Oý Èdš_« ”—b¹ ‰«“ô Íc«Ë 5ÝU¹ bL× w qL×O ¨wz«b²Ð« ”œUUÐ dc« s UÐeŠ 16 w«uŠ Á—b dOGB« q??L??×??¹ U??L??O?? ¨r??O??J??(«

Æ»«eŠ√ 8 ÊULKÝ ¨Íu??O??²??A??« ÂU???????ù« w??J??×??¹ fKł t½√ nO ¨WC¹dŽ WU²ÐUÐ U—UŽ błU*« bŠ√ w tOI ÂU√ ŸuC)« ÊËœ »u²J*« tŠu tOKŽ …—U³Ž w¼Ë ¨åVOðd²«ò rOÝ«d* Íc??« w???Ë_« ¡U??I??K??« v??≈ dOAð b−*« tOI 5??Ð …œU???Ž Íd??−??¹ ¡u?? v??K??ŽË ¨b???¹b???'« t??³??U??ÞË Ë√ VUD« ‰u³ r²¹ ¡UIK« «c¼ ÂuO« UMHO dc²¹ UL ¨tC— v≈ tzUb√ bŠ√ tO o«— Íc« ‰UBðô« bMŽË ¨oÞUM*« Èb??Š≈ dOš_« »UŽ „UM¼ b−*« tOIHÐ «dO¦ Íu??O??²??A??« V??U??D??« v??K??Ž Íbðd¹ ÊU YOŠ ¨oO½_« tÝU³ ÊU??Ë ¨¡«c???ŠË ô«Ëd???ÝË UÐU³Kł YOŠ ¨W??³??O??I??Š Áb???¹ w??? p????1 t²³KDË tOIHK ÁdNE v???ŠË√u²K o??×??²??« b??¹b??ł b??zU?? t??½Q??Ð

ÆWIDM*UÐ ”bI« b− ÂU??≈ vE×¹ s??Ž ö???C??? ¨d???O???³???J???« d??B??I??U??Ð ¨WM¹b*« WMUÝ s?? dO¦J« V??Š WOLÝd« U??N??'« s?? d¹bI²UÐ w??M??¹b??« ŸU??D??I??« v??K??Ž W??d??A??*« tK« b³F o??³??Ý –≈ ¨W??J??K??L??*« w?? ”Ë—b?????« d??C??Š Ê√ Íu??O??²??A??« t??½√ U??L?? ¨W??O??½U??C??d??« WOM(« w²« rOJײ« WM' w “—UÐ uCŽ …ezUł w?? UNOKŽ œUL²Žô« o³Ý ʬd??I??« k??H??( ”œU??????« b??L??×?? Á¡«—Ë d??−??¹ q??łd??«Ë ¨Áb???¹u???&Ë …ËöŽ ¨UJO−KÐ w WUù« WÐd& s(« …ezUł w t²—UA vKŽ

ÆʬdI« kH( w½U¦«

błU WLz√ rN½≈ ÆÆÆ5LzUB« UUL²¼« s ULN UD pcÐ ÊuUM¹Ë ¨WU¹d« w v²Š Ë√ ULMO«Ë ¡UMG« w ¡ULÝ_« —U³ s ¡«u_« qOCH« dNA« ‰öš Êud¹ ¨Ÿ“UM ÊËbÐ ÊUC— Âu$ r¼ »dG*« …ö ¡«œ√Ë —UDù« v≈ dO¦J« UNF V¼c¹ Wł—œ v≈ ¨lD²¹ r sË öO³Ý p– v≈ ŸUD²Ý« s r¼dÐUM nKš …öB« vKŽ oÐU²¹Ë ¨ÂUF«Ë ’U)« r¼bBI¹ ¨rKŽ vKŽ —U½ s dNý√ «Ë—UÆWU)« rNðUOŠ w ’uG« XËUŠË ¡ôR¼ s WMOFÐ XI²« å¡U*«ò ÆtÐ ŸU²L²Ýô«Ë ÕuuÐ ÂUù« u ŸULÝ tM UöD½« sJ1 ÊUJ ÊUL vKŽ UdŠ p–Ë ¨åÂu−M«ò ¡ôR¼ błU s bŠ«uÐ

dO³J« dBI« WMUÝ »uK sJÝË ULO²¹ QA½ ÂU≈ ÆÆÍuO²A« tK« b³Ž

نجوم على المنابر

öü≤dG ¢Sób ‘ IÓ°ü∏d

,¢UÉN º©W ,¿PEG ,ÒѵdG

‘ ¬fCG ƒg ÖÑ°ùdGh

ΩDƒj óé°ùŸG ÜGôfi

ΩÉeEG Ú∏°üŸG ´ƒªL

´É£à°SG ,ójôa ´ƒf øe

è°ùæj ¿CG á«Jƒ°üdG ¬dÉÑëH

øe πc ∫ƒM ∞à∏J áµÑ°T

IÓ°üdG ¤EG √Qób ¬bÉ°S

¬Ø∏N

صار عنوانا لمسجد القدس الذي مارس فيه اإلمامة منذ 1995

13

فسحة رمضان

Page 11: almassae 1523

‰U³ wDF*« ≠œ«bŽ≈

rUÞ U??ŽU??L??²??ł« s?? ŸU??L??²??ł« w?? ¨Í“u—UÝ `ýdLK WOÐU²½ô« WKL(« …—U??ýû?? WLKJ« w???𫜠…b??O??ý— c???š√ ôËU??I??*« s??Ž dO¦J« ·d??F??ð U??N??½√ v??≈ UN²Ðd& rJ×Ð ¨WDÝu²*«Ë ÈdGB« u¼Ë ¨åÍULJOðò WËUI dOOð w?? `O× Æ»«uBK V½U− ¡wý l³DUÐ ÂUNÝù« UNOKŽ Õd²« ÊËb½ôUý ÊU³√ Ê√ XC— U??N??½√ dOž ¨t??²??d??ý dOOð w?? ÁcNÐ U??¼—Ëd?? Ê√ d??³??²??Ž« ÆÕ«d???²???ô« ¡«b??√ UNO nKð r w²«Ë ¨WdA« UNðdOÝ å5Lðò? wHJ¹ ¨dcð …bOLŠ ÂU√ UNðd³š —UNþ≈ l ¨WOMN*« WOð«c« Ê√ rKF« l «c??¼ ÆdOO²« w rUD« V³²¹ Ê√ sJ1 qO³I« «c¼ s U×−³ð «c¼ b−¹ ø U³D*« s?? dO¦J« w?? UN —bIð ô …bOý— Êu w ÁdOHð ÊU¹cN« –≈ ¨5OKš«b« UNMOÞUOý WËUI vKŽ «b¹«e*« bOFBð v≈ UËœ WłU×Ð w¼ sJ ÆWOKš«b« UNðUDAM rš“ ⁄«d??≈Ë Èu² v??K??Ž X??½U?? r??U??D??« q??žU??A?? U* U??U??L??²??¼« b????Š√ d??F??¹ r??? «c???? ¨d?????š¬ WO³Kž√ Ê√ …Ëö??Ž ¨ŸU??L??²??łô« w?? t²U ÁuFLÝ U??0 …b??O??ý— ÊudF¹ ¡U??C??Ž_« «b¹«eLK U³ÝUM fO XuU ¨UNMŽ WOBA« ö¼R*« ÷dŽË ö¹ËQ²«Ë WO−Oð«d²Ý« VOðd² qÐ ¨pKð Ë√ «cN

ÆWOu−¼ WOÐU²½« o³Dð ¨Êu???L???C???*« Èu??²???? v??K??Ž Âö wzUG³Ð qJAÐË ·d??(U??Ð …b??O??ý— W??I??ÞU??½ U??N??M??O??O??F??ð œd??−??0 ¨Í“u????—U????Ý XÐdŽ√ ¨Í“u—UÝ `ýd*« WKL( WOLÝ— XOIÐË ¨WOËR*« Ác¼ s UNuð sŽ ÆUNð«—b w 5IO«Ë pA« dŽUA* W¹d e$√Ë Èu²*« w ÊuQÝò œœdð X½U wMMJ ¨nO Í—œ√ ô ¨WÝuLK ZzU²½ s sJL²KË ÆåWLN*« Ác??¼ w `$QÝ Y¹b(«Ë dþUM²«Ë VÞU²« UOMIð `Cð« ÆCOACHING «—Ëœ XFÐUð —UOÐ≠ÊUł wU×B« l WKÐUI w p– œ√ YOŠ ¨1 »Ë—Ë√ …UM vKŽ ¨‘U³I« ZU½d³« dš¬ w Æozô u×½ vKŽ U¼—Ëœ Y¹b(« sŽ nJUÐ wU×B« UN×B½ qBŠË ÆUN≈ ÊU u UL Í“u—UÝ sŽ ¡U??C??Ž√ i??F??Ð l??? d??łU??A??ð Ê√ U??N?? UNz«bŽ√ s?? WOÐU²½ô« WKL(« rUÞ 5ÐdI*« l?? U??C??¹√Ë q??Ð ¨5OJOÝöJ«≠Í—U s qF& Ê√ w X×$Ë ¨UNM

¨UNMŽ XF«œË UN²Ž— w²« ¨—UÐËœ 5KO¼ Ê√ qL²% r?? Æœb????'« U??N??u??B??š b???Š√ s ÊUOž œuK l …dOš_« Ác¼ qUF²ð ¨ULNŽUL²ł« Èu× sŽ U¼d³ð Ê√ ÊËœ WOײ« UN tłuð bFð rË UN²FÞU «c U*Ë Æ…—«“u????« U??¼œd??Ð ULNzUI²« bMŽ q??¹U??1≈ 5???K???O???¼≠Í—U??? U??N??O??≈ X???K???Ý—√ vKŽ …bOý— t²UŠ√ ¨UNdBð s Âd³²K UNðUdBð s wJ²A² s¹dš¬ ’Uý√ w²« q??zU??Ýd??« XOIÐ U???*Ë ÆW??ýd??×??²??*« UOKOOÝ v≈ 5KO¼≠Í—U UN¦F³ð X½U Ê√ X??d??Ž »«u????ł ÊËœ s?? Í“u???—U???Ý w𫜠X×$ «cJ¼Ë ÆXÐd²« b UN²¹UN½ W¹“u—U« …b??L??Ž√ b??Š√ å‚«d????Š≈ò w?? ÊU¼d³« du¹ U2 ¨…dÐUŽ …Ëe??½ V³Ð

ÆUN²DK WC¹dF« W×H« vKŽ ÊuËdJ¹U ÂU√ w¼Ë …bOý— XIQð vKŽ ‘U??³??I??« —U??O??Ð ≠ÊU????ł w??U??×??B??« ÂU√ w??¼Ë X½UÐ√ UNMJ ¨1»Ë—Ë√ …UM w bIŽ ¨…Ëb??½ w s¹dš¬ 5OU× ÂbŽË åj³Kðò sŽ ¨2007 d¹UM¹ s 17?« WUI tOKŽ XIײݫ Íc« ¡wA« ¨…¡UH WIÞUM«ò ∫Ê«uMFÐ åÊU¹—Uò WOŽu³Ý√ w ÆåWLKJ« c??š√ bO& ô w??²??« WOLÝd« XLK²Ý«Ë U¼d𠜜— WKÐUI*« ‰öš ¨WKÐUI*« Ác??¼ d??Ł≈ vKŽ Æw³BŽ p×C

—ËU??×??²??« w?? WHOF U??N??½Q??Ð X??d??²??Ž« nFC« «c¼ 5% bO UN½√Ë ÍuHA« w ÆåmMOAðuJ«ò w ¡«d³š …bŽU0 nKJ*« rUD« WI— Ë√ …—«“u??« U??¼œ— UNÝu¼Ë UNL¼ ÊU WOÐU²½ô« WKL(UÐ nA¹ r Æ…d??¹“Ë `³Bð Ê√ u¼ bOŠu« lË ¨UNKOKž WOLÝ— WIÞUM UN³BM Ê√ ‰b??Ð ¨w??ÝU??zd??« ‚UIײÝô« »«d??²??« ¡«bŽ_« l UNKUFð w UNuKÝ nDKð s ¨fJF« vKŽ ¨XF— ¨5OJOÝöJ« V×¹ Ê√ s Uuš ¨WNł«u*« Èu² WE( UNOb X% s ◊U³« rNCFÐ e— œbB« «c¼ wË ÆWuJ(« qOJAð ¨RAMA YADE œU¹ U«— vKŽ UN²KLŠ ÂuB)« bŠQ UNO≈ dEMð X½U w²« vKŽ W¹œbF²K «e— X½U UN½_ Æ¡U¹u_« WI«d s UNFM*Ë ÆW¹“u—U« WI¹dD« ¨w²½«eO —eł v≈ …—U??¹“ w Í“u—UÝ œU¹ U«— Ê√ U¼œUH WŽUý≈ …bOý— XIKÞ√ Æt½UJÝË bK³« «bOł ·dFð ôË WOI¹d≈ Êu¹eHK²« w …—dJ²*« UNðUłdš qCHÐË ¨WU×BK WOuC …œU?? v??≈ Xu% bFÐ –≈ Ɖu³O³« WU× UNM WUÐË v≈ Y¹b(«Ë ÂöJ« w …d³š UN³ vKŽË WýUA« w åXMJÝò ¨WU×B« U??O??Žu??³??Ý_«Ë U??O??u??O??« U??²??O??A??½U?? sŽ ŸUb«Ë Í“u—UÝ WÝUOÝ dOH² Íc« ¡ôu« vKŽ ‰uI« …œbA ¨tŽËdA

WLK X׳√Ë ÆWOÝUzdK `ýdLK tMJð vKײ¹ ÆUNðöš«b lOLł l³Dð å¡ôËò sË ÆåWO½U½ù«ò?Ð U¼dE½ w Í“u—UÝ XŠd U UNMŽ —b w²« —œ«uM« 5Ð WIOIŠ bMŽ ·uuKò t½QÐ dýU³*« vKŽ tÐ dEM« wHJ¹ UNÐ vKײ¹ w²« WO½U½ù« fOË ÆtDO; U¼du¹ w²« W¹UMF« v≈ w lOL'« Vžd¹ Ê√ WbB« qO³ s U*Ë Æåt??²??b??) «uždH²¹ Ê√Ë t²I«d X½U w??²??« ¨œ—U??G??O??Ð s??¹d??ðU?? U??N??²??Q??Ý UNUײ« q³ ¨Ê«uÐu WOŽu³ÝQÐ qLFð UNMŽ vKð u «–U?? ¨Í“u??—U??Ý o¹dHÐ UÐU²½ôUÐ Á“u WUŠ w Í“u—UÝ Æåt¹bOÐ —«dI«ò ∫UNЫuł ÊU ¨WOÝUzd« q vKŽ …—U??N??0 VFKð X½U UN½√ dOž sŽ l«bð Íc« Xu« w ∫ UCUM²« 5Ð WOJK XO UN½u UN²OöI²Ý« Í“u—UÝ wU% UN½S ¨b??Š√ Í√ Íb??¹ Èb??Š≈ w??¼Ë ¨W??¹—u??ðU??J??¹—U?? W???ł—œ v??≈ Í“u??—U??Ý u??N??²??Ý« w??²??« å‰U??B??)«ò w UN²³ž—Ë UNO½UHð v≈ UF³Þ WUùUÐ …—U³F« ÁcNÐ ¨åÊuM− X??½√ò Æ‚uH²« rKŽ U* Í“u??—U??Ý 5ÐdI*« b??Š√ VÞUš »«uł ÊU ¨‰bFK …d¹“Ë …bOý— tMOOF²Ð …b??O??ý— r???Ý« w?? ¨r??N??¹ ôò ∫Í“u???—U???Ý l²L²ð UN½u s lM1 ô «c??¼ ¨W¹UHJ«

ÆåUNMŽ ÷«— wM½√Ë W—Uš W³¼u0 ¨t¹eOù« dBIÐ ¡UAŽ WÐœQ ‰öšË

eOO9 U¹UJ( ÊUMF« …b??O??ý— X??š—√ U??N??½≈ X??U?? ¨U??O??B????ý t??²??ýU??Ž w??d??Ž Í—UGuÐ q× ÂU???¹_« b??Š√ w?? b??B?? s wKŠ ¡«d??A?? XbIð ¨ «d??¼u??−??L??K?? UNFM ”—U(« sJ ¨UNUAŽ bŠ√ ¡«b¼≈ UN½√ W??−??×??Ð d??−??²??*« v???≈ ‰u???šb???« s?? X½UË ©…dOI Í√® åWOŽUL²ł« WKOšœò ¨WOU VBM0 …d²H« pKð w?? w??𫜠d¹b*« fOzd« X³KÞË nðUN« c??š√ t ld² UOUD¹≈ w?? b??ł«u??²??*« ÂU??F??« ÆÍuMF È–√ s?? UNI( U??Ë W??ŁœU??(« Ád??«Ë√ Í—UGuÐ fOz— vDŽ√ UNMOŠ s «—«u??Ý U½U− UNð—Uý≈ s¼— luÐ

Æ—«b« «—«c²Ž« l ”U*« V²½« 2007 ÍU s ”œU« w sJ ¨W??¹—u??N??L??−??K?? U????O??z— Í“u???—U???Ý wŠ«uC« w UNOKŽ qBŠ w²« ZzU²M« ZzU²M« Ác¼ lM9 rË ¨WK¹e¼ bł X½U WIÞU½ UN²HBÐ ¨Ÿd??N??ð Ê√ s?? …b??O??ý— U³KŠ v≈ ¨WOÐU²½ô« WKL×K WOLÝ— U×¹dB²Ð wb² WO½u¹eHK²« «uMI« w²« œU??¹ U??«d??Ð W½—UI ¨WOuHÞ t³ý Õd??ý w??? U???¼¡U???–Ë U??N??²??Ž«d??Ð d???N???þ√ w²« U½U¼d«Ë Í“u—UÝ “u dOHðË `²HM bKÐ o√ w ö³I² UNuOÝ √bÐ tOKŽË Æs??¹d??šü«Ë W¹œbF²« vKŽ b&Ë Vd« UNðuH¹ ô w luL²ð wð«œ

ÆgUN« w UNH½

Í“u—UÝ Âö wzUG³Ð qJAÐË ·d(UÐ œœdð w𫜠…bOý—

فسحة رمضان www.almassae.press.ma13 2011Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF«

مشاهير المدينة القديمة

لغز اسمه رشيدة داتي

»gh Ió«°TQ â≤dCÉJ

¿ƒahôµjÉe ΩÉeCG

QÉ«H -¿ÉL ‘Éë°üdG

IÉæb ≈∏Y ¢TÉÑ≤dG

âfÉHCG É¡æµd 1ÜhQhCG

Ú«aÉë°U ΩÉeCG »gh

,Ihóf ‘ øjôNBG

øe 17`dG ‘ äó≤Y

z§Ñî∏J øY 2007 ôjÉæj

A»°ûdG ,IAÉØc ΩóYh

¬«∏Y â≤ëà°SG …òdG

á«YƒÑ°SCG ‘ ádÉ≤e

:¿Gƒæ©H z¿ÉjQÉe

»àdG ᫪°SôdG á≤WÉædG

záª∏µdG òNCG ó«Œ ’

Íd¹œU½ oOuð

sŠ X¹—UMO«Ë nR*« dc²¹ ¨W??1b??I??« W??M??¹b??*U??Ð t??²??u??H??Þ w??ÝËd??F?? Íc??« o??¹d??F??« a??¹—U??²??« UNF d??c??²??¹Ë WÝUO«Ë sH« 5Ð ÆWuHD« Ác¼ rBÐ WM¹b*« sЫ wJ×¹ ŸUL²łô«Ë WUI¦«Ë À«bŠ_« —U dOž À«bŠ√ sŽ W1bI«

Æ»dG*UÐ ‰u??I??¹ ¨À«b???????Š_« Ác????¼ W???¹«b???Ð s???Ž åWIKÞ d??š¬ò qK nR ¨wÝËdF WE×K« d??c??ð√ò ∫å¡U????*«ò??? t??Šu??Ð w??

WMÝ w??? l???U???'« U??N??O?? X??K??šœ w??²??« ‘uOł ‰«e??½≈ - ULMOŠ dcð√Ë ¨1940 dCײÝ√Ë ¨WOÐdG*« TÞ«uAUÐ ¡UHK(« lU−K w²LŽ UNO ¡Uł w²« WE×K« sË ¨nBI« W¹«bÐ l XO³K w½cšQ² wDG½ UM UM½√ vMð ô w²« ¡UOý_« Í√ dNEð ô w dJ« ‚«—ËQÐ `OÐUB*« Ê√ dcð√Ë ¨nBI« UM³M−¹ U2 ¨¡u WU ×b« w T³²ð X½U özUF« w²« W³FB« n«u*« s??Ë ÆÆÆnBI« ¨W??¹u?? W??ŽU??−?? ÀËb???Š ‰«e????½ù« X??I??«— W??¹œËb??×??Ë d??J????« »U??O??ž w?? X??K??¦??9 qB% …bŠ«u« WKzUF« X½U –≈ ¨X¹e«

¨vB√ b× dNA« w?? «d??²?? 3 vKŽ q t??Ð k??H??²??% åÊu????Ðò d??³??Ž p???– r??²??¹Ë UN³OB½ …dOš_« cšQð ULMOŠË ¨WKzUŽ w W—u« s ¡eł lD r²¹ ¨X¹e« s «c¼ l?? w??Ë ÆÆÆÈd????š√ …d?? qG²ð ô ÂU¹_« bŠ√ w –≈ ¨WUš W¹UJŠ lu« ¨X¹e« s UM³OB½ cšQM w²š√ XI«— WłUłe« dJð …œu??F??« o??¹d??Þ w??Ë …œËb× WOLJ« Ê√ rJ×ÐË ¨Ã—b??« w wðb«Ë bLŽ ¨t??ð«– Xu« w WLNË tðœUŽ√Ë Ã—b??« s X¹e« nOH& v??≈ p– qFHð r u??Ë ¨Èd???š√ WłUł“ v??≈ WNł s ÆöU «dNý X¹“ ÊËbÐ UMOI³

–≈ ¨dL²UÐ dJ« ÷uF½ UM bI ¨Èdš√ qQ½Ë dJÝ ÊËbÐ ÍUA« ”Q »dA½ s

åÆÆÆÆdOš_« w «uKŠ ÊuJO …d9 Á¡«—Ë wÝËdF s????Š ÊU??M??H??« q??«u??¹Ë ∫özU ¨W1bI« WM¹b*« a¹—Uð w g³M« vKŽ œ«d'« Âu−¼ …d²H« Ác¼ w dcð√ò ¡UOŠ√ q ú²« bI ¨W1bI« WM¹b*« WŽU−*« rJ×ÐË ¨œ«d'UÐ ¡UCO³« —«b« iF³« √bÐË œ«d'« wK w ÊUJ« √bÐ ÊUŽu½ „UM¼ ÊUË ¨ UÐdF« w tFO³¹ œ«d'«Ë qR¹ ô Íc« ©v¦½_«® …u²ŽuÐ pKð w??Ë ¨UOKI tFOÐ r²¹ Íc??« dc« …œ«dł√ò …dONA« WOMž_« dNþ …d²H«

ÊU??M??ł w?? ¨W???Š—U???Ý X??M?? 5?? ¨W??(U?? åÆÆw??²??Ðd??ý ‘¬ ¨w??²??K?? ‘¬ ¨W??(U??B??« qzU³ ÕËe½ U¼dcð√ w²« À«bŠ_« sË WM¹b*«Ë ¡UCO³« —«b« WM¹b v≈ WœUð sJ1 ÕËe½ u¼Ë ¨WUš WHBÐ W1bI« özUŽ XKI²½« –≈ ¨åÂu−N«ò?Ð tHB½ Ê√ Y׳K ©ÆÆ¡U???M???Ð√ ¨W???łË“ ¨ÃË“® W??K??U?? WŽU−*« qFHÐ ¡U???*«Ë gOF« WLI s??Ž rN½√ d??c??ð√Ë ÆÆÆ»d???G???*« X??Ðd?? w??²??« ¨wŽULł qJAÐ ÷—_« Êuýd²H¹ «u½U l rKQ²« w w−¹—bð qJAÐ «Ëƒb??ÐË

ÆÆÆW1bI« WM¹b*« ÊUJÝ ’Uš wJŠ W??1b??I??« W??M??¹b??*« w??Ë

‰uI¹ ¨wÝËdF sŠ ÊUMH« WuHÞ sŽ ¨lU'« …d² s wzUN²½« bFÐò ∫UNMŽ ¨ÍdBF« vMF*UÐ WÝ—b*« v≈ XKI²½« å…œU???F??????«ò W???Ý—b??? W???D???;« X???½U???Ë U¼d¹b ÊU??Ë ¨åWłUð W??ôò s »dIUÐ UNÝ√ Íc« sJË ¨ÍbOFÝ w« u¼ d¹b*« Ê√ d??c??ð√Ë ¨wULA« —uJŽ u??¼ vKŽ ’d??×??¹Ë WUEM« w?? o??b??¹ ÊU?? r s?? q??Ë ¨s??¹b??O??«Ë l??ÐU??_« WUE½ ÊU WÝ—b*« Ê√ UL ¨tÐd r²¹ ¨Âe²K¹ Íc« å—u½uuOò vŽb¹ rKF UNO dLŽ WdF w WUš WI¹dÞ t X½U `²HÐ cOLK²« dQ¹ ÊU?? –≈ ¨cOLKð Í√ ÆÆÁdLŽ ·dF¹ t½UMÝ√ ‰ö??š s??Ë ¨tL «dA²M q??L??I??« ÊU??? …d??²??H??« p??K??ð w??? ¡UCOÐ …d³GÐ t??ЗU??×??½ U??M??Ë ¨W??¹U??G??K?? ¨…œU??F????« W???Ý—b??? b???F???ÐË ÆÆÆ…d???O???N???ý w²« W¹Ëôb³F« W??Ý—b??*« v??≈ XKI²½« ¨tK« b³Ž sÐ bL× ÍbOÝ U¼d¹b¹ ÊU ¨ÍË«b(« w« ÊU …cðUÝ_« 5Ð sË ¨V¹Ëb« bO−*« b³ŽË ¨uKO³ł w«Ë W??Ý—b??*« W??œU??š d??c??ð√Ë ÆÆÆÍ—u???e???«Ë i— vKŽ dBð X½U w²« WOM¼ w ¡ULÝ√ d??c??ð√ UL ÆÆÆåW??G??¹—e??«ò ‰U??šœ≈ sË ¨U¼dOB rKŽ√ ô Èd??š√Ë …dONý b³Ž qŠ«d« UIÐUÝ »U³A« d¹“Ë UNMOÐ ¨rO¼UCł dJÐuÐË ¨wöL« nODK«

ÆÆÆÆw²OGK³« WKzUŽË ¨VUÞ sÐ bL×Ë ÊUMH« ‘UŽ ¨WOMe« …d²H« Ác¼ w ‰uI¹ w??²??« W??u??H??D??« V??G??ý w??ÝËd??F?? å”—«dJ«ò lMB½ v³B« w UMò ∫UNMŽ v≈ åUÐu wð—Uò WI½“ s UNÐ „dײM UL ¨iF³« UMCFÐ lb½Ë ¨WM¹b*« ×Uš du²½ UM UM½√ WH¹dD« ¡UOý_« s t½√ ¨WOJO²ÝöÐ «—U??Þ≈ ÊËb??Ð W??ł«—œ vKŽ u¼Ë ¨åÃUD½U³«ò Èu??Ý UNO sJ¹ r??Ë r²¹ ¨pKÝ 300Ë 200 s WUH sŽ …—U³Ž q× qײ Íb¹b(« —U??Þù« vKŽ UNH lDI²¹ ULMOŠË ¨WOJO²Ýö³« «—UÞù« w²« „öÝ_« lË s rQÐ f×½ ¨—UÞù«

ÆåÆÆÆtO

l³²¹

bNA*« w w𫜠…bOý— dNþ Æ„eO½ q¦ w½dH« ÂUF« s …d??łU??N?? W??K??zU??Ž WKOKÝ dOž ¨WF«u² b??ł ‰u???√ UNH½ ÷d??H?? d??ÐU??Ł U??N??½√ sJ Æ¡U?????¹u?????_« r???U???Ž w??? dLC¹ ‚—U??)« ¡UIð—ô« «c¼ …dOIH« WMÐôU ¨UHO¦ öþ X??u??% w????²????«Ë ¨f????_U????Ð ¨å‰u??³??O??Ðò W??L??$ v???≈ Âu??O??« ¨”U??³??²??ö?? U??¦??F??³?? v??I??³??ð —U¦ ÊU??? U??N??Ðu??K??Ý√ Ê√ U??L?? s —UJM²Ý« q??Ð ¨»«d??G??²??Ý« ¨ÂuB)« s b¹bF« ·dÞ X???Ž—“ Æ·—U????F????*«Ë 5??Ðd??I??*« s??¹c??« ÊU?????¼–√ w??? …d???O???(« U* ¨WDOÐ …U??²??H?? U??¼u??d??Ž qÐ ¨`??U??ł q??O?? s??Ž X??½U??Ð√ Q' U* ¨Œc³« v≈ ◊dH Xb U* ¨Õö …d«R*« v≈ W—UF²Ë WCUM² U¹«Ë— w ÆU??¼—U????Ë UNðdOÝ s??Ž ·d??F??¹ b????Š√ ô ¨W??I??O??I??(« ‰ËUŠ Æw??𫜠…bOý— w¼ s Êu??I??I??;« ¨Êu???O???U???×???B???« „U????????ù« Êu???O???ÝU???O??????«Ë ◊u??D??)« “U???G???√ q???Ð ¨e??G??K??Ð d??¦??_« U??N??ðU??O??( W??C??¹d??F??« w XMMHð UN½√ dOž ¨WOUHý b¹e*« oK) …UG³ UN³−Š w ÆW³K'«Ë åo¹uA²«ò s W³ðUJ« XËUŠ ¨»U²J« «c¼ ¨w1— 5KUł ¨WOU×B«Ë XFM WOBý —«u??ž√ d³Ý …—u??D??Ý√ UNUOš w???ŠË s?? Êu??O????½d??H??« U??N??F?? v??¼U??9 Ê√ dOž ÆWO½UO³ Wł«cÐ ô o¹d³« …d¦ s „eOM«

ÆtI½Ë— bIH¹ Ê√ Y³K¹

W1bI« WM¹b*« v≈ WœUð qzU³ ÕËe½Ë WŽU−*« s“ sŽ Àbײ¹ wÝËdF sŠ X¹—UMO« قال إنه درس مع السماللي وجضاهيم وبن طالب في هذا الحي العتيق

13

13

¡UCO³« —«b??K?? W??1b??I??« W??M??¹b??*« w?? 5??½U??M??H??«Ë 5??ËU??I??*« s?? q??O??ł `??M?? oQ²«Ë Z¼u²« 5HI¦*«Ë 5OU¹d«Ë UÐu ¡U??O??Š√ 5??Ð ¨»d??G??L??K?? a??¹—U??²??«Ë dNþ ÆÆƉUGðd³«Ë ÊU³Ýù«Ë ÊUOKD«Ë w ¨ŸUI³« q v≈ tðdNý «uKË√ Âu$ s `ö uIð ¨…dOIH« ¡UOŠ_« Ác¼ tŽ—«uý 5??ÐË ¨åWDOF«ò tLÝ« qO√ w??Šd????*«Ë w??U??¹d??« o??Q??²??« o??K??D??½« ¨WO³FA« ¡UOŠ_« Ác¼ w ÆÆwŁ«d²«Ë UNO ¨»dG*« a¹—Uð w —U³ Âu$ dNþ ¨wŠU³B*« tK« b³Ž ¨uJOł »_« ‘UŽ ¨wLKF« rO¼«dЫ ¨ÍËUCO³« VOFýuÐ ¨WO½u½dN« w???√ ¨„—U???³??? s??Ð w??Ðd??F??« w??D??F??*« ¨Íe???¹e???ŽU???ÐË ¨Z??K??F?? d??O??A??³??«

ÆÆÊËdš¬Ë ÍËUCO³«

ø°ùM ¿ÉæØdG π°UGƒj

¢ûÑædG »°Shô©d

áæjóŸG ïjQÉJ ‘

:ÓFÉb áÁó≤dG

√òg ‘ ôcòJCG

Ωƒég IÎØdG

≈∏Y OGô÷G

áÁó≤dG áæjóŸG

πc äCÓàeG ó≤a

AÉ°†«ÑdG QGódG AÉ«MCG

ºµëHh ,OGô÷ÉH

¿Éµ°ùdG CGóH áYÉéŸG

CGóHh ¬«∏b ‘

‘ ¬©«Ñj ¢†©ÑdG

äÉHô©dG

Page 12: almassae 1523

14فقسةتيفي

وجيمسين

dOÐb²« ¡uÝ ‰U¹œ W¹UJý wý q³ vKŽ WLONMÐ f¹—œ« vŽb²Ý« UIŽ ·UA«∫ dC;« U¼ ÆÆuËU¹œ 5Hþu*« U¼uDŠ

مةهي

بنس

دريا

ŸU³ð U¹œUž «—ô ال يغلبوكالفايسبوك..

ÍË«œ dOž

»ÃË«e²تقارير الفضائي «زوخ45»

VKIU »U³ ÒA«

فسحة رمضان

ديسينيبوند

WMOCdð Uu¼Uð ôUOF ¨u??M??C??d??²??O?? ËôË lu*« b???Š«Ë VŠ

…b??O??Ý ¨w???½Ëd???²???J???ù« U?? …—U???O???Ý W??I??¹U??Ý X??½U??

tUN0 ÂuI¹ ÊU?? wÞdý vKŽ UH ÒOð U?? «b dLŠ_« uC« XdŠ …bO« ¨g«d w wËd³U UNO —d×¹ «b??Ð wKË wOu³« tOKŽ UIÐË tOKŽ XŠöðË tOKŽ sCd²ð w¼Ë XUý wK sJ ¨…uJ« tO U Ó ÒdýË oOdB²UÐ ÍdAð ‘UÐ WHÐ UN²Ðd XULŠ WOCI« 5MÞ«u*« wý uŽuDð tK« »Uł ¨Ÿ«bB« tO

ÆWOCIU ÁUF ËbNA¹ ‘UÐ ÀœU(« uUý

UBOBš ÊuO¹d*« tKÝ—√ ¨a¹d*« Vu s ”uÝUł å45ŒË“ò ¨ÂœU w¹d ËeG bONL²« bB ÷—_« Vu WЗUG WÝ«—œ qł√ s

VFA« WÝ«—œ w «uMÝ 10 vC Íc« å18UH√ò ”uÝU'« Òsł Ê√ bFÐ ŸuЗ w Êü« qIM²¹ å45 ŒË“ò ¨»dG*« v≈ tKOIMð s jI 5u¹ bFÐ wJ¹d_«

ÆÆåa¹d*«ò w tðbŽU v≈ Ád¹—UIð U¦ŽUÐ bOF« »dG*«

www.almassae.press.ma2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

œUN UMU¹œ WOÝUO« »«e??Š_« uðUF— wK« —UFA« ¨VKIU »U³A« WC¹U½ ¨5×ýd*« s vB_« b(« ‰uŠ WOMÞu« W×zö« ‰U??¹œ wA« w«d²ýô« œU%ô«Ë —«dŠú wMÞu« lL−²«Ë ‰öI²Ýô« »e× Uöš —«dŠ_«Ë ¨ÂUŽ 42 ? »U³A« sÝ ldÐ VUÞ ‰öI²Ýô« ¨WO³FA« Wd(«Ë œb×¹ ‘UGÐU WOLM²«Ë W«bF« ¨ÂUŽ 35 ? w«d²ýô« œU%ô«Ë ¨ÂUŽ 40 ?

ÆÆWŠu²H WOCI« wKË ŸU s« ËbMŽ wK«Ë ¨uG³B¹ uÝ«d VOý wý ËbMŽ wK« ∫5×ýdLK `zUB½ ¨ Uð—uAOðË 5łœ ôu¹dÝ UN³KI¹ bŠ«u« Í—ËdË ¨U¼bO×¹ ‘d wýÆÆW×zö« ‰U¹œ —ËUB²« s bOŽU−²« W«“S »uýuÞuH« vKŽ nK¹ tK«Ë

ÆtKUŽ dOÝ

WKÝU³« «dOUJ«

¨WOH)« «dOUJ« vKŽ w½UðuŽ ÂuJO ËdCN½ ÍœUž UMO u×LÝ tOd²« uM ·bN« w½u¹eHKð ZU½dÐ s öF Xu% WOCI« Ê_ UuK Z¹Ëd²« ≠”UM« dOI% dOž s – tb¼ ZU½dÐ v??≈ UNO hLI²O wK« WIK(U lË wK« wA« „«œ ‰U×Ð ¨Wd×M wK« «dOUJ« WO× u½ËUFOË ¨ÕUHÝ —Ëœ WOH)« «dOUJ« ‰u …—U−²« ‰U¹œ WIK(« ôË ¨5II;« ⁄Ë«d??¹Ë WOЗeU W¦ł w³O ¨»dG*U U½bMŽ ÍœUŽ Á«— d_« œU¼ ‰U×Ð uMO³O wK« 5¹UuJU œôË VÞUO wuLŽ Êu¹eHK² Ÿ«cð ‘UNB UÝUÝ√ UIKŠ œU¼ uU¹œ …œu'« rJ×Ð wýU ¨‰UHÞ_« s WLN W³½ uFÐU²Ë VFA« ËUM²M UM wK« UUN« U√ ¨tO Y³²O wK« Xu« rJ×Ð sJ UMO ÊUÐ ZU½d³« b UÐuIŽ —bBðË wA« œU¼ vKŽ dCNð UN½√ U¼bMŽ WOCI« XOŠ ¨UN³«dð WÝR wý UNUš U¼«— UNÝ«dÐ

ÆƉ«RK …dO¦ ôË «dšR œU¼ ·uAO U?? bFÐ b¼UA*« UNŠdDO …dO¦ WK¾Ý√ „UM¼ «–U* UNM ¨VO−O wK« …bOK³« —UJ_«Ë ZU½d³« ‰U¹œ Èu²*« Wu×*« WI³D« œôË s¹œ Òd ÓJ* U¹U×C« jI —U²O ZU½d³« œU¼ ö³ wK« WM−K« œU¼ ÊuJýË ¨ö√ Xu« ÂuNOKŽ pŠU wK« ‰U×Ð d¹dL² œU²² wK« dO¹UF*« uMý√Ë øwA« œU¼ ‰U×Ð “Ëbð s_« b RÞ«u²« v≈ uŽbð UIKŠ dL² ‘UHOË ø‰ULŽ_« œU¼ Êu¹eHK²« vKŽ 5LzUI« ”UM« ‘«ËË øwMÞË Êu¹eHK² «dJ« —Ëd

°° ÕuË —u dOž ôË Ÿ«c²ðU q³ UIK(« uuAO s¹UÐ Á«— »«u??'«Ë ¨sÞ«u*« UNŠdDO WK¾Ý√ öý ‰uU(«

Æd׳ uÐdý ∫ U¼UH²« œU¼ ÷dŽ —«dL²Ý« l

5u¹ —Ëd rž— U²OÐ w²³ODš ‰uË vKŽ „uKÝ s V−F²ð X«“U UN½S «dO¦ ‰Qð UN½≈ ¨WO—_« UMzUJ« jK²ð Ê√ V% w¼ ¨wK¦ XO w¼ ¨ÕdAK dDC wMJ ¨bOFÐ s rN³«—√ w½S U½√ U√ ¨rNMŽ dO¦J« ·dF² 5O—_UÐ UNFO«uË UM¼ UMzUJ« ÈbŠ≈ l UN¦¹bŠ sŽ ULz«œ w wJ% …dŁd¦« V% UC¹√ UM¼ W¹u¦½_« UMzUJ« Ê√ V¹dG« ¨WKL*« bMŽ WO½u …d¼Uþ UN½√ Ëb³¹ ¨UU9 UMK¦ ¨—u_« q w Y¹b(«ËÆv¦½√ nM UMzUJ« q

UMzUJ« Á—bBð dOH u åU²OÐò ÁU³²½« —UŁ√ «dšR wH²¹ 5Š w ¨U¼œdH0 rN³½U−Ð d9 UbMŽ WOÐdG*« WO—_« ·dDÐ kŠô√ p– l wMJ ¨UF ÊuJ½ UbMŽ UU9 dOHB« «c¼ UOBý ¨¡ôR¼ d√ V¹dž ¨åU²OÐò h×H²ð W³¹dG« rNð«dE½ wMOŽ UbMŽ öŁU2 «dOH bŠ√ —bB¹ rË q³ s nu*« «cNÐ d√ r ¡UN²½« bFÐ Íd¹dIð w dô« «c¼ ‰ËUMðQÝ U0— ¨t³½U−Ð d√ ÊU Ê« åwÐò XQÝ ¨5O¹d*« fOÝ«u'« fK− WKDŽ wJ V¼c¹ UbMŽ WO—√ UMzU s öŁU2 «dOH lL¹ ¨wHMUÐ »UłQ W−b*« sA¹U²¹ö³« ’«d√ å‰b³¹ò sI² dOž åU²OÐò dJMð ÊuJ¹ Ê√ WOd bF³²Ý« UuBš ¨WO—√ WOzULMOÝ WL−M öF Ëb³ð UN½_ UNKLF²ð w²« dJM²« «Ëœ√ vKŽ UN½Uœ≈ bFÐ dBð UN½√ UL – åÃUOUò UNLÝ«– UM¼ UMzUJ« w²« ¨Âu¹ q U¼dFý U×¹dð ‰b³ð Ê√ vKŽ Âö√ öDÐ U×¹d²Ð W³ÝUM*UÐ w½dcð

ÆU½bMŽ VŽd« Ídײ«Ë Y׳« s 5u¹ bFÐ

W¹d¹d« UEŠö*« X²³Ł√ ¨ 5IOLF« dUMF« tIKDð dOHB« Ê√ ÁU³²½« …—UŁô W¹—uc« dOž W¹u¦½_« dUMF« vKŽ …du²*«

Ê√ UL ¨UM¼ r¼bMŽ »U−Žù« ¡«bÐô WKOÝË w¼Ë ¨o«d dOH œd−0 ¡Íb²³ð ¨«bł …bIF r¼bMŽ ÃË«e²« …d¼Uþ

UNO qLײ¹ ¨…bIF qzU v≈ bFÐ ULO —u_« VKIMð rŁ XO³« n¹—UB WOŠU½ s WzU*« w 98 Í—uc« dBMF«

W³¹dG« U³KD« iFÐ V³Ý Êü« b( ·dF¹ ôË ¨ÀUŁô«Ë ‰«uÞ Ídc« dBMF« UNF ‰uײ¹ w²«Ë ¨W¹u¦½_« dUMFK

Ác¼ q q¹uL² œuIM« sŽ Y׳K W¬ v≈ ÃË«e²« bFÐ tðUOŠÆÆ¡UOý_«

u¼Ë —UNM« “Ëb??¹ ‘UÐ UIU ”UFM« s ‚U dOž tK« b³FMÐ qO³½ WOŽuu qJÐò ∫ ·d(UÐ tO »u²J ¨uðU²« bŠ«Ë „u³¹UHU ÕuK¹ dOE½ t o³¹ r tÞU/√ nK²0 »dG*UÐ ÂuO« Âö??Žù« tAOF¹ U vI³ðË ÆÍuN'«Ë wLOKù« Èu²*« vKŽ …bz«— WÐd& p– d³²F¹ qÐ Í√d??« W¹dŠ lOÝuðË Âö???Žù« d¹d% ‰U− w?? WOÐdG*« WÐd−²« `O× Æ …eOL²Ë …b¹d WÐd& w¼ U¼uÐUD« q ÂUײ«Ë dO³F²«Ë Íc« ÂUF« √b³*« Ê√ ô≈ ¨ UFł«d²«Ë «uHN« iFÐ U½UOŠ√ „UM¼ Ê√ ÃU²×¹ u¼Ë tMŽ lł«d²« r²¹ sË r «uMÝ dAŽ cM t¹dJð - ÂUł_« q sË Vz«uA« q s tMOBײ ôUCM« s b¹e*« v≈

Æå¡wý q w UNH½√ dAŠ v≈ UNðUÝUI qJÐ vFð w²« WOKOHD« ”UÐ UNOU ¨ UÐU²½ö W¹uý błuO qO³½ ÂuJO ÊUÐ ULHO U¼«— VA)« WG ÂuJMOÐË UMMOÐ sJ ¨uÝ«d W²OA« W¹uý »dC¹ „u³¹UH« ‰U¹œ 5ËbU uðdOÝ ¨rÝu*« œU¼ UN³dI¹ gNOKðU bŠ«ËË 5FÐU² 5OU×B« 4 ‘«Ë ¨‚«Ë“ öÐ ÊUAO½ d³FO UNK wK« …dz«œ lOÝuð UMO ‰uI¹ qO³½ w« w−¹Ë ÂuNðôUI q³ vKŽ f³(U

ødO³F²« …dz«œ lOÝuðU dO³F²« W¹dŠ bŠ«u tO V² wu³¹UH« b??Š«Ë dOž tOKŽ d³ŽU ¨‰u??U??(«

ÆÆåpNłË UMODF¹ tK« ““““UЫËò ∫uðU²« œU¼ vKŽ w¹—Uð oOKF²«

WLONMÐ w« ö¼√ ≠ u²DOŽ ‘öŽ ¨”UÐô „U¹ æ

øw «— ö?? „b??M??Ž 5Hþu w??ý ≠

dOÐb²« ¡uÐ „uL¼U²O u??M??ý√ øm??O??Ðb??²??« ¡u????Ý æ

mOÐb²« ¡uÝ XOMF p??½√ W??L??O??N??M??Ð w????« w??M??F??²?? ≠ ¨Â«—ô p???¹b??? w??²??O??G??Ð w???K???« d??¹b??²??

ÂuNuIŠ W«bK gOÞUŽUË qOUA*« Á«— w??U?? ô æ

Òq% U¹œUž UNK‘UHO ≠

U¹œUž «—ô Á«— w??U?? æ uO−¹ s???¹œU???ž w???K???Ë ¨ŸU???³???ð

5?????L?????¼U??????????*« œ«b???????'«

5??H??þu??*« l??? u??I?? ÒK??×??¹ ÍœU?????žWU(« ÂuNO uOJO²¹Ë

øŸU³²ð U¹œUž «—ô ¨Á«Ë√ ≠ s s????Š «—ô Áö????ŽË æ ¨uC«Ë ôË U*« ôË ôUBðô«

·U Òý« p¹bN¹ tK«Ë t???½√ q???J???A??? w???M???ðU???ł d???O???ž ≠ WOÐdG*« WOJK*« ◊u??D??)« UN²OLÝ«

fO½«dH U¼u¹b¹Ë „«— ¨u???«ËU??? qJA U?? æ Á«— »dG*« w XœU p½√ ·—UŽ

sJ2 wAK UdA« »U( œU??¼ vKŽ ≠ UNO UI³ð U¹œUž WOÐdG*« W×O×B«

WOL« dOž

œö³ Á«— ¨·U??? Òý« UU9 æ Á«—Ë ¨jOI²UÐ ŸU³²² UNK uBu½ ‘U??Ð XO½ ËdJHM

fOu³« ŸUD—UF« U¼ ≠

œU¼ ÂuJO ub³½ ¨tOO¹«Ë æ UOOÐ ÂuJO u³O$Ë VðUJ*« fЫu ÂuuODF½Ë qÐUDžuÐ Âu??u??F??łd??½ 5??¹œU??ž ¨5???« Òb???š

Æͬ wÐ ·ù« ‰U×ÐwUË w²¹dOJOÝ ≠

sJ q??J??A??« „«œ ‰U??×??Ð æÆÆ«œ«dH rbMŽ u½uJ¹ ÍœUž

¨WLONMÐ wÝ« W¹UJAU UMOKš ≠Èdš√ ‰«u√ p¹b q¼

ô æ v???K???Ž w?????M?????O?????Ý ≠ d???O???ÝË d????C????;« ¨pO uDOF½Uð

öNð

qOłQð a¹—Uð u¼ 2011 d³½u½ 11 ¡«d?????????????????ł≈

UM ULHO dÐu²√ 7 wýU …b¹b'« UÐU²½ô« UNOÐ Ãdš wK« Wö)« w¼ ÍœU¼ ¨5Fu² ‰U??¹œ 5??U??F??« ¡U??M??_« l?? WOKš«b« ŸU??L??²??ł« uuIO qOłQ²« ‰U¹œ V³« ¨UMËU¹œ »«eŠ_« ‰U−F²Ýô« ÂbFÐ X³UÞ »«eŠ_« ‰U¹œ ·«eÐ Ê√ dOC%ò UNI³¹ U q³ UÐU²½ô« rOEM²Ð ¨wAKË WLEM*« 5½«uI« Èu² vKŽ åbOł ÊU å—«dŠ_«òË åÂU³«ò ‰U×Ð »«eŠ√ wý Uš«Ë

ÆÆdÐu²Q U¼ËUGÐË dš¬ Í√— Âu¼bMŽ dOž ‚“d¹ tK« d³½u½ ‰U×Ð dÐu²√ ‰U×Ð

ÆÆWOUHA« W¹uý

saadjalal@gmailÆcom ‰öł bFÝ ∫ “U$≈

Page 13: almassae 1523

«œ«d vHDB*« ∫œ«bŽ≈

WM−K« r??ÝU??Ð W??I??ÞU??½ X??½U?? w??Žu??O??A??« »e???(U???O??? W???¹e???d???*« …b²L*« …d??²??H??« w?? ¨w??ðU??O??u????« UNHË - v²Š ¨1991 v≈1918s f¹—uÐ wÝËd« fOzd« s —«dIÐ qL% Èdš√ WHO× sJ ¨5²K¹ ¨UOÝË— w —bB² œUŽ rÝô« fH½ UL ¨WO½U½u¹ WdA WuK2 w¼Ë fH½ qL×¹ UO½Ëd²J≈ UFu Ê√ w²« pK² «—U³š√ dAM¹ u¼Ë ¨rÝô«

ÆWOÐdG« …—UŁù« n× U¼dAMð WOÝËd« WGK« w å«b«d³«òË UNłË√ XGKÐ b??Ë ¨WIOI(« wMFð UOÝË— w?? WOŽuOA« W³I(« w?? U U???u???¹ U???¼d???¹d???% w??? „—U??????ýË 5U²Ý n??¹“u??łË 5MO dO1œö

ÆUC¹√ w w??J????ðËd??ð Êu??O?? U??N????Ý√ WOÞ«dI1œ WO«d²ý« WHO×B UMOO —b ÆU??O??ÝË— ‰U??L??Ž v???≈ WNłu ¨1908d??Ðu??²??√ 3 w?? ‰Ë_« U??¼œb??Ž WÞU³« 5??Ð UNÐuKÝ√ lLł b??Ë ‰ULF« v≈ WNłu UN½_ W¹uO(«Ë

ÆUOÝË— w …dO³ WO³Fý XUM 5Ð UUI½« »e(« bNý U*Ë wJðËdð nM WŽ—UB² «—UOð rNH½√ WHO×B« w?? tF s??Ë s Í_ s??¹“U??×??M?? d??O??ž ¡U??D??A??M?? WHO×B« ed ¨WŽ—UB²*« ‚dH« U¹UCI« vKŽ n??u??*« «c??N?? UF³ð w ”Ëd????« s??¹d??łU??N??*« rNð w??²??« 5Ð ·ö)« ◊UI½ X³M&Ë ULM«

Æ5I¹dH« WM−K« b??I??Ž 1910 ÂU??Ž w?? «—œU???½ U??ŽU??L??²??ł« »e??×??K?? W??¹e??d??*« Èu??I??« 5???Ð U????ö????)« W??¹u????²?? qu²« -Ë ¨»e(« w WŽ—UB²*« ¨»e??(« bOŠuð …œU??Žù ‚UHð« v??≈ q¹u9 ‚UHðô« œuMÐ 5Ð s ÊU??Ë WHO×B« U¼—U³²ŽUÐ å«b??«d??³??«ò nO 5OFðË »e??(« ”UÐ WIÞUM« W??H??ýö??³??« …œU???? b????Š√ ¨n??O??M??O??U?? «uCŽ ¨5MO s V¹dI« bŽU*«Ë tMJ ¨å«b??«d??³??«ò d¹d% W¾O¼ w?? —U??O??N??½« l??? W??¾??O??N??« s??? ‰U??I??²??Ý«

Æ1910 XAž w ‚UHðô« UNðdO WHO×B« X??K??«Ë 5Ð WOÐe(« Uö)« V³Ð d¦F²Ð —b√ v²Š ¨WHýUM*«Ë WHýö³« w WKŠd*« pKð w?? U??¼œ«b??Ž√ d??š¬

ÆXHuð rŁ 1912 q¹dÐ√ WHýö³« n½Q²Ý« UNHuð bFÐ X???½U???Ý W???M???¹b??? w????? U??????¼—«b??????≈

s 5??U??Ž ‰ö????šË ¨⁄—u??³??Ýd??D??Ð UNLÝ« WHO×B« dOž U¼—Ëb UN UDK« WI¹UC …QÞË X% ¡ULÝ√ X% —b bI ¨ «d ÊULŁ Í√ ¨å«b«dÐ U¹UýuЫ—ò w¼ ¨WHK² ¨å«b«dÐ U¹U½dOHOÝòË ¨‰ULF« WIOIŠ ¨å«œËdð «b«dÐòË ¨‰ULA« WIOIŠ Í√ Í√ ¨åËb«dÐ «“òË ¨qLF« WIOIŠ Í√ U¹UJÝU²OËdÐòË ¨WIOI(« qł√ s ¨W¹—U²OËd³« WIOIŠ Í√ ¨å«b«dÐ Í√ v≈ o¹dD« Í√ ¨åÍb??«d??Ð u??ÐòË ¨qUF« Í√ ¨åwýuÐË—òË ¨WIOI(« WIOIŠ Í√ ¨å«b??«d??Ð U??¹U??ËœËd??ðòË —U????Ł√ «d??O??O??G??ð w????¼Ë ¨q???L???F???« q¹dÐ√ w YF³ ¨wJðËdð ÃU−²Š« ÍôuJO½ tIO— v??≈ W??U??Ý— 1913 5MO …—«d0 UNO bI²M¹ Í“bOOAð UÐUB²ž« Ád³²Ž« U vKŽ WHýö³«Ë ŸU??D??²??Ý« b??Ëƨt??²??H??O??×?? r????Ýô WUÝd« ÊuLC ¡UHš≈ wJðËdð √bÐË tðu XHF «–≈ v²Š ö¹uÞ ÂUŽ tuBš `$ Áb öL(« WUÝd« dAMÐ »e???(« w?? 1924

Æ5MOK ËbF« dNE0 Á—UNþù WHýö³« å«b???«d???Ðò X??H??K??²??š« ¨wJðËdð å«b«dÐò sŽ UOÝË— w qLFK WHO× WO½U¦« X½U s¾Ë ¨…dOG W¹u³½ WŽuL− U¼—d% dAMÐ eO9 WHýö³« WHO× ÊS U??—U??A??Ë UIOKFð s?? dO¦J« w W??H??O??×??B??« Ê√ U??L?? ƉU???L???F???« s œU??H??²??Ý« W??O??ÝËd??« UN²F³Þ œö³« w?? WOŽUL²łô« ôu??×??²??« ‰uײ² ‰U??L??F??« U??—U??A?? s???Ë Ÿ“u??ð X??½U?? WO³Fý WHO× v??≈ u??¼Ë ¨U??H??√ 60Ë 20 U??H??√ 5??Ð U?? WUš ¨X??u??« p??– w?? dO³ r??— ¡«d 5Ð dðu²« —U³²ŽôUÐ cš√ «–≈ W¹dBOI« s_« «u??Ë WHO×B« œUH²Ý« ULMOÐË Æd??B??F??« p??– w?? ¡U¹dŁ_« s WŽuL− s wJðËdð ÊuKUF« v½UŽ t²HO× q¹u9 w U“√ s WOÝËd« å«b«d³«ò w å«b«d³«ò dD« b??Ë ¨q¹uL²« UL¼U v??K??Ž œU??L??²??Žö?? «—«d????

ƉULF« WLO s ÊuOŽuOA« qK bË œdÞ UbMŽË ¨wJðËdð å«b??«d??Ðò Êu????š—R????*« q???¼U???& »e??????(« s???? w²« ¨WOK_« å«b«d³«ò UOOu« XKþË ¨UMOO w wJðËdð U¼QA½√ WHO×B« a??¹—U??ð s?? …d??²??H??« pKð ÆUJ¹Ëd²ÝËd³« ¡Uł v²Š …—uLG ‰öš U???ÐË—Ë√ w?? t²U≈ V³ÐË UOÝË— w å«b«d³«ò —Ëb?? …d²

v≈ 1912 s?? …b²L*« …d²H« w?? …—«œ≈ lOD²¹ 5MO sJ¹ r 1914 bNŽ «c?? ¨dýU³ qJAÐ WHO×B« ¨·uðuu ·öOðU v≈ UNð—«œSÐ pKð w??? å«b????«d????³????«ò w??? q???L???ŽË pcÐ ·ËdE« X×LÝ ULK …d²H« s ¨s??¹“—U??³??« WHýö³« s?? œb??F?? qLŽ Íc« ¨5U²Ý n¹“uł rNMOÐ w UDK« t²KI²Ž« v²Š UNO Æœö³« sŽ tðbFÐ√Ë 1913 ”—U13 WHO×B« ‚ö???ž≈ bFÐ `Cð« UL ÊËd??O?? u???¼Ë ¨U??N??¹—d??×?? b???Š√ Ê√ U¹dÝ öOLŽ ÊU?? ¨·Ë“Uu½dOAð

ÆWÞdAK W??K??d??Ž s??? U??D??K????« l???M???*Ë v≈ WHýö³« Q' WHO×B« qLŽ 5FЗ√ «u??H??þË –≈ ¨W??³??¹d??ž WI¹dÞ s¹b¹R*« ‰ULF« s UOLÝ« «—d× s???¹—d???;« r????¼ «u???½u???J???¹ r???? r???N??? ¡ôR¼ ÊU??Ë ¨WHO×BK 5OIOI(« ULK s−K ÊËœU??²??I??¹Ë ÊuKI²F¹ ¨WHO×B« ‚ö??ž≈ UDK« —d?? WHýö³« ÊË—d????;« vI³¹ ULMOÐ vKŽ s??¹—œU??Ë «—«d???Š√ ÊuOIOI(« rNÞUA½ WÝ—U2Ë WHO×B« —«b≈

ÆwÐe(« w??²??« U??Ðu??I??F??« n??O??H????²??Ë X½U w²«Ë ¨WHO×B« vKŽ ÷dHð lMË U??¼d??E??Š v???≈ U??½U??O??Š√ q??B??ð å«b??«d??³??«ò Ë—d??×?? ‰ËU???Š U¼dA½ ¨WHO×B« Èu²× s?? nOH²«

…—dJ² U«b v??≈ œU?? U u??¼Ë ÊU??Ë ¨5MOË d¹dײ« o¹d 5??Ð q¹bF²« v??≈ ÊËdDC¹ ÊË—d???;« dA½ s??Ž ŸU??M??²??ô« v???≈ U??½U??O??Š√Ë tb²Ý« U?? u??¼Ë ¨5MO ‰U??L??Ž√ 1961 ÂU????Ž ·u???A???ðËd???š U??²??O??J??O??½ ¡U??M??Ł√ ·u??ðu??u?? WFLÝ t¹uA²

ÆULNMOР«bB« d³L¹œ s …b²L*« …d²H« wË X½U 1913 d??Ðu??²??√ v²Š 1912 5MO 5Ð Ÿ«dBK U½«bO å«b«d³«ò ¨WHýö³« U???Ëœ fK− ¡U??C??Ž√Ë …uN« Âb??¼ ÊuËU×¹ «u½U s¹c« dB¹ 5MO ÊU ULMOÐ ¨WHýUM*« l

ÆrNF WKUJ« WFODI« vKŽ WOHAK³« W??F??³??D??« d??L??²??Ý« uO½u¹ v²Š —ËbB« w å«b«d³«ò? U??D??K????« U??N??²??I??K??ž√ 5???Š 1914 WO*UF« »d(« Ÿôb½« l WOÝËd« `LÝ 1917d¹«d³ …—uŁ bFÐ ¨vË_« WHO×BK w½U¦« ôuIO½ dBOI« n«u V³ÐË ¨«œb− —ËbBUÐ WHO×B« w 5OOzd« s¹—d;« ·uJOMÐUOKý —bMJ√Ë ·uðuu ¨W??²??R??*« W??O??ÝËd??« W??u??J??(« s?? uCF«Ë nOMOUË 5U²Ý bLŽ ·u½«—u wHðU UËb« w oÐU« U¹dO³OÝ w wHM« s rNðœuŽ bFÐ œU??F??Ð≈ v???≈ 1917 ”—U??? 12 w?? …dDO«Ë ·uJOMÐUOKýË ·uðuu

ÆWHO×B« d¹d% W¾O¼ vKŽ

…dDOÝ X% WHO×B« cš√ U(UB² UDš nOMOUË 5U²Ý —U????Ë ¨W???²???R???*« W??u??J??(« l??? 5OMÞu« l `UB²« v??≈ uŽbð 5MO …œu???Ž b??F??Ð s??J?? ¨W??H??ýU??M??*« nOOuM¹“ Í—uG¹dž l ÁUHM s …uIÐ Ê«œ√ q??¹d??Ð√ s?? Y??U??¦??« w?? bOŠuð ôËU×Ë W²R*« WuJ(« b nOMOU ‰œUł bË ¨ «—UO²« WOÐe(« t²½UJË 5MO UŠËdÞ√ 5MO —UB²½« sJ ¨å«b«d³«ò w »e(« d9R w »e(« ÁbOðË vKŽ VKIMð å«b«d³«ò öFł ÂUF« WuJ(« rłUNðË WIÐU« UNH«u WE×K« pKð cM X??ðU??ÐË ¨W??²??R??*« jš W¹d¹dײ« UN²ÝUOÝ w l³²ð Èd??ðË ¨wÝUO«Ë ÍdJH« 5MO Æ…œUC …—uŁ W²R*« WuJ(« w WOHAK³« 1917 dÐu²√ …—u??Ł bFÐ n√ 100 Ÿ“u??ð å«b«d³«ò —U??

Æ UOu¹ W½ XKI²½« 1918 ”—U???? 3 w?? XKI²½« UbMŽ uJÝu v≈ å«b«d³«å Xu%Ë ¨UNO≈ UOu« WLUŽ »e????(« …e????N????ł√ s???? “U???N???ł v?????≈ X׳√Ë ¨wðUOu« wŽuOA« »e(« UÝUOÝ sŽ dO³F²K …UM „«– UNUŠ vKŽ XKþË ¨t??H??«u??Ë

Æ1991 ÂUŽ v²Š ÊU WOðUOu« W³I(« w?? vKŽ UO«e≈ å«b«d³«ò w „«d²ýô« g??O??'«Ë W??O??u??J??(« U????ÝR??*« «c??¼ q???þË ¨W??O??Ðe??(« U??L??E??M??*«Ë Æ1989 ÂU??F??« v²Š U??¹—U??Ý Â«e???ù« 11 u??×??½ Ÿ“u????ð WHO×B« X??½U?? œU%ô« b− …Ë—– w W½ ÊuOK U??N????U??M??ð X???½U???Ë ¨w??ðU??O??u????« w??¼ Èd??????š√ W??O??Žu??O??ý W??H??O??×?? W²JM« X½UË Æd³)« Í ¨åUO²“≈ò ∫‰uIð UOÝË— w WË«b²*« WO³FA« ¨åUO²“≈ò błuð ô å«b«d³«ò w Æå«b«d³«ò błuð ô åUO²“≈ò wË ô WIOI(« …b¹dł ∫w??¼ WLłd²«Ë d³)« …b¹dłË ¨d³)« vKŽ ÍuDMð

ÆWIOIŠ UNO fO W??????ÝU??????z— v??????K??????Ž »ËU????????M????????ð —U??³?? s??? œb???Ž å«b???«d???³???«òd???¹d???% ¨wŽuOA« »e??(« w?? 5ËR*« ·uðuuË s¹—UšuÐ ôuIO½ rNM ¨ÊôË_« Âb???Ž√ b??Ë ¨p???¹œ«— ‰—U???Ë b??F??Ð√ b????Ë ¨d????O????š_« w??H??½ U??L??M??O??Ð »e(« s tKB bFÐ ·uðuu

œU%ö «dOHÝ UOuGM v≈ ÆwðUOu«

w½UL¦Ž …dOLÝ

wJ¹d_« VFA« «d²ŠUÐ œ—u?? w²OÐ XOEŠ »u³(«Ë ‰u×J« UN½UœSÐ WŠ«d Xd²Ž« Ê√ bFÐ UN²KË√ w??²??« ¨…b??O????« Ác??¼ Êu??J??ð sL ÆW??zb??N??*« WUI²Ý« bFÐ ¨iOÐ_« XO³« v≈ XOždðËË W×OC œ—u b«dOł UNłË“ wuðË ÊuJO½ œ—UA²¹— fOzd« U¹ôuK 5Łö¦«Ë sU¦« fOzd« ÊuJO WÝUzd«

ÆøWOJ¹d_« …bײ*«

W—UŽË h— WLKF ÂUŽ w …œuu*« ¨d*uРʬ YOЫeO≈ WuHÞ X½U ÂUOK¹Ë …dÝ√ w W¦U¦« X½U ÆW³F ¨užUJOAÐ 1918 dÐË— UL¼ ¨5O³ bFÐ d*uÐ fMð—u¼Ë ÊuMH²Ý w²OÐ rÝUÐ UN½U¹œUM¹ U¼«b«Ë ÊUË ¨—uO½uł ÂUOK¹ËË ÂUF W¹œUB²ô« W“_« lË UFzUÐ U¼b«Ë ÊU Æöbð bFÐ W??Ý«—b??« sŽ nu²« v??≈ w²OÐ dD« 1929

ÆWOz«b²Ðô« …œUNA« UNKO½ U??¼b??«Ë w²OÐ b??I?? …d??A??Ž W??ÝœU????« s??Ý w?? ULL ¨tð—UOÝ X% »√d0 U²O tOKŽ d¦Ž Ê√ bFÐ pKð Æ«—Uײ½« Â√ UŁœUŠ ÊU Ê≈ ·dF¹ rË ¨ÊuЗUJUÐ XKG²ý« –≈ ¨qLF« v≈ w²OÐ XFœ W³FB« ·ËdE« bFÐË W—UŽ —U rŁ ¨fÐöLK WFzUÐ W¹«b³« w WÝ—b s …œUNý vKŽ “UŠ Ê√ bFÐ h— WLKF p– ÊUË ¨UNðb«Ë ÷«d²Ž« rž— ¨1935 ÂUŽ åf«dð U¹Uò Uð—U ¨5²OJ¹d√ 5²B«— dNý√ UNłu sL s

Æru¼ UO½U¼Ë ÂU¼«dž 1942 ÂUŽ wË ¨WB«— Wd sL w²OÐ XKLŽ lzUÐ r??Ł ¨ÀU???Ł√ lzUÐ ¨d???½—«Ë ÂUOK¹Ë œ—u??H??Ð X??łËe??ð ¨WOJ¹d√ Êb …bŽ v≈ tF XKIMðË ¨5Q²« UBOuÐ wU;UÐ wI²K² ¨‚öD« lË «uMÝ fLš bFÐË »d??(« w?? 5??—U??A??*« b???Š√ ¨œ—u???? b??«d??O??ł »U??A??« v≈ öOK Áöł√ ULNMJ ¨Ã«Ëe« «—dI ¨WO½U¦« WO*UF« b«dOł UNO≈ ÂbIð w²« UÐU²½ô« ZzU²½ dNEð Ê√

ÆwJ¹d_« »«uM« fK−0 bFI0 dHEK

œ—u …bO« ÂUŽ w²OÐ vKŽ t½«d bIŽË “uH« s b«dOł sJ9 ∫Àb(« vKŽ WIKF åe1Uð „—u¹uO½ò X³²Ë ¨1948 qF …œ— s?? Uuš t??½«d?? bIŽ b«dOł bO« d??š√ò

ÆåWIKDË WIÐUÝ WB«— s tł«Ë“ s 5³šUM« ¨‰UHÞ√ WFЗQÐ U“—Ë sDMý«Ë v≈ wzUM¦« qI²½« sHO²ÝË ¨1952 w ÊułË ¨1950 ÂUŽ w qJ¹U r¼ …d²H« Ác¼ w Æ1957 ÂUŽ w YOЫeO≈Ë ¨1956 w »e??(« q???š«œ lD¹ wÝUO« b??«d??O??ł r??$ ÊU??

ÆÍ—uNL'« ÊuJO½ œ—UA²¹— fOzd« —U²š« 1973 ÂUŽ wË Íc??« ¨uOMž√ ËdO³ UHKš t?? U³zU½ œ—u?? b«dOł ¨w³¹d »dNðË ÈËUý— WOCIÐ tUNð« dŁ≈ ‰UI²Ý« tH½ fOzd« vKŽ —Ëb??« ¡Uł WKOK dNý√ bFÐ sJ U¼dŁ≈ vKŽ ‰UI²Ý«Ë XOždðËË W×OC w ◊—uð 5Š

ÆvË_« …bO« w²OÐË UOz— œ—u b«dOł `³BO

vË√ …bOÝ UNKF& W×OC fOzd« w WK¦2 Í—uNL'« »e(« `zUC rž— wJ¹d_« VFA« VŠ ÊS?? ¨uOMž√ t³zU½Ë ÊuJO½ √bÐ b??Ë ¨WOÐe(« «¡UL²½ô« ‚u?? ÊU?? œ—u?? w²O³ s 28 wH ¨iOÐ_« XO³« UNušœ s s¹dNý bFÐ ‰UB¾²Ý« WOKLŽ w²OÐ dł√ ¨1974 ÂUŽ s d³M²ý w ÊUÞdÝ œułË ¡U³Þ_« ·UA²« bFÐ ¨…dODš ÍbŁ ¨»UDš ·ô¬ 10 XIKð ÂU¹√ ÊuCž wË ¨s1_« UN¹bŁ -Ë ¨WOdÐ 200 s d¦√Ë ¨WOHðU¼ W*UJ 50 s d¦√Ë

ÆiOÐ_« XO³« v≈ œË—u« UUÐ s ·ô¬ ‰UÝ—≈ ÃöF XFCš ¨vHA²*« w²OÐ …—œU??G?? bFÐË VO³D« sKŽ√ ¨1976 d³½u½ wË Æ5UŽ …b* wzUOLO s œbF «eUŠ X½UË ¨¡UHAK UNKŁU9 UN ZUF*« ÊUÞdÝ sŽ nAJK W¹—Ëœ Uu×HÐ ÂUOIK ¡UM«

ÆÍb¦« WOKLF U??N??Žu??C??š b??F??Ð w??²??O??Ð œU????Ž U??b??M??ŽË …—U³Ž 5KJA ¨ÊuKUF« nD« ¨Íb¦« ‰UB¾²Ý« iOÐ_« XO³UÐ 5KUF« VŠ œuF¹Ë Æåw²OÐ U¹ p³×½ò V³Ý sŽ vË√ …bOÝ X׳√ Ê√ bFÐ rN²QÝ U* UN WOײ« iOÐ_« XO³« w 5KUF« s Í√ œ— Âb??Ž U½U UÐ t²łË“Ë ÊuJO½ fOzd« Ê≈ UN qOI ¨UNOKŽ U ÊUŽdÝË Æs¹œułu dOž rN½QË ¨XLB« ÊöCH¹ …d??Ý_« ‰ËU??M??ð ‰ö??š t??½≈ v²Š ¨l??¹d??Ý dOOGð Àb??Š - w²« ◊UIM« ÊU½—UI¹ ÂœU)«Ë fOzd« ÊU UNðU³łË

ÆnuG« U¹—U³ w UNKO−ð Íc« ¨wLÝd« ‚Ëc??« d¼UE ÁdJð w²OÐ X½U «– ÀUŁ_« lD WUš ¨ÊuJO½ UÐ UNÐ r²ð X½U fHMK `¹d*« ‚Ëc??« q× qŠ Íc« ¨Xe²*« ‚Ëc??« UN½√ s ržd« vKŽ ¨ÍbMO 5KUł ÁdAMð X½U Íc« w²« —u??_U??Ð ÂUOI« œU???ł√ UL Æ—u??J??¹b??« dOGð r?? »U×D« w¼Ë ¨q??z«Ë_« «bO« U¼bO& U …œU??Ž WU≈Ë WOLÝd« ôUH²Šô«Ë ôu??'« w sNł«Ë“√ w²« öH(« dL²ð X½U U …œUŽË ¨¡UAF« öHŠ

l UNöš hdð ¨qOK« nB²M bFÐ U v≈ UNLOIð ƉUłd« s œbŽ

X½U ¨¡U݃d« U??łË“ s dO¦J« fJŽ vKŽË U¹UC w UNz«—¬ sŽ ÕUBù« w œœd²ð U «—œU½ w²OÐ iOÐ_« XO³« w UOU× «d9R bIŽ bI ¨WÝUŠ w …«ËU*« Êu½U q¹bF² U¼bO¹QðË UNLŽœ tO sKFð w UN²UC²Ý« ‰ö??š 1975 ÂU??Ž X??U??Ë ¨‚u??I??(« UN²MЫ XU√ u QłUHð s UN½≈ åWIOœ 5²Ýò ZU½dÐ bO¹Qð `uð œËœd« X½UË ¨Ã«Ëe« q³ WöŽ Ê«“uÝ «—«d UNłË“ U¼d³š√Ë ÆUN WFЗ√ q 5Ð s bŠ«Ë u ÊuOK 20 tð—Uš v≈ Èœ√ oOKF²« «c¼ ÊQÐ

ÆUNu bŠ vKŽ ¨1976 ÂUŽ UÐU²½« w ÕU³ tðu w WKJA UNłË“ t??ł«Ë UbMŽË wÐU²½ô« ‚U³UÐ dð—U wLOł “u bFÐ ¨ÂU¹_« bŠ√ tłuÐ wLÝd« ÊUO³« √d w²« w¼ X½U ¨1976 ÂUŽ

ÆrÝUÐ

ÊUœùUÐ ·«d²Žô«

dB²½« w²« „—U??F??*« s?? Íb??¦??« ÊU??Þd??Ý ÊU?? ‰u×J« ÊU??œ≈ b Èd??š√ WdF √b³² w²OÐ UNO WzbN*« »u³(« vKŽ w²OÐ œUL²Ž« √bÐ bË Æ UzbN*«Ë r_« 5J² VO³D« UNÐ v??Ë√ UbMŽ 1964 ÂU??Ž vKŽ j??G??Ë W??³??d??« w?? Õd??ł s??Ž "U??M??« dL²*« V³Ð ‰u×J« ‰ËUMð s d¦Jð —U UL ¨VBF« U¹UCIUÐ tUGA½« W−O²½ ¨dL²*« U??N??łË“ »UOž b√ UL ÆUNðbŠË s nŽUC¹ ÊU U2 ¨WOÝUO« ÂbŽ V³Ð WO½ËbUÐ U¼—uFýË UNHMÐ UN²IŁ «bF½«

ÆWOFUł …œUNý vKŽ UNuBŠ UNð—œUG VIŽ√ Íc« ÂUF« u¼Ë ¨1978 ÂUŽ wË ¡U³Þ_«Ë U¼ƒUMÐ√Ë UNłË“ UNNł«Ë ¨iOÐ_« XO³« U??N??ð¡U??Ý≈Ë ‰u??×??J??« U??N??½U??œ≈ WIOI×Ð Êu??'U??F??*« ·«d²Žô« w²OÐ XCd ¨WMJ*« »u³(« «b²Ý« vHA²*« XKšœ W¹UNM« w UNMJ ¨WKJA œułuÐ

ÆÃöF« wIK²

W¾¹dł «dc UNb½ sŽ w²OÐ d³Ž ¨ «uMÝ dAFÐ p– bFÐ ÊUËdð X¹dž—U l U¹dc« w UN«dG²Ý« ‰öš w U¼—uNþ vKŽ å UOË_« «bO«ò »U² nOQ² —cŠ UN½√ ÊUËdð d³š√ UL ¨åWIOœ 5²Ýò ZU½dÐ ¡e'« p– w d– bË ¨ÊuJO½ sŽ uHF« s UNłË“ UNMJ ¨w³Fý bO¹Q²Ð vE×¹ s uHF« Ê√ XdŽ UN½√ UNMJ ¨åÍ—Ëd t½√ bI²Ž√ò X³²Ë ƉUŠ q vKŽ tðb¹√ UNłË“ …—Uš ÊuJ²Ý t²HKJð Ê√ bI²Fð UN½≈ XU ¨2006 d³Młœ w œ—u wuð UbMŽ Æ UÐU²½ô« w W²Ý «œ Íc« ¡«eF« U¼œUŽ√Ë tðUË Q³½ w²OÐ XMKŽ√ UNMŽ œUF²Ðô« XËUŠ w²« ¨¡uC« …d??z«œ v≈ ÂU??¹√ uJ½«— WM¹b w UN²ýUŽ w²« WIŠö« UNð«uMÝ ‰öš “uOu¹ w œ—u?? w²OÐ XOuð ÆUO½—uHOUJРëdO fOzd« s ¡«e??Ž UOdÐ UNðUË Q³½ VIŽ√Ë ¨2011 ¨»_« ‘uР×uł ¨5IÐU« ¡U݃d«Ë UUÐË√ „«—UÐ w½U½ s UC¹√Ë ¨dð—U wLOłË ¨sÐô« ‘uР×ułË

ÆÊUG¹— bU½Ë— fOzd« WK—√ ÊUG¹—

WL×K w¼ WU×B« błuð YO× ¨d(« rUF« ¨błuð ¨WLOEŽ WOÞ«dI1œ ¨WLOEŽ WU× ¨…—ËdCUÐ

WU× błuð YOŠË ¨UC¹√ ¨błuð ¨WLOEŽ

WUIŁ w WÝ«— bOUIð ÊËbO'« ¡«dIU ¨…¡«dI«

¨…bO'« WHO×B« ÊuFMB¹ WO³¼c« …bŽUI« ‰uIð UL s ÆÆÆWU×B« ‰U− w dJ²% Ê√ vMF rNH½ UM¼

WOÞ«dI1b« ‰Ëb« WU× b−M ¨WOÝUOI« ÂU—_« q

„—u¹uO½ò q¦ WHO× U¼dLŽ ¨WOJ¹d_« ¨åe1Uð

¨å—ËdO wK¹œòË ¨nB½Ë Êd ÊuOK Ÿ“uð ¨WO½UD¹d³«

rUFU ÆÆÆÂuO« w W½ WU×BK `LÝ d(«

¨UuLŽ ¨ÂöŽù« qzUÝuË ÈbŠ≈ UN½u s ‰UI²½ôUÐ

v≈ ÂUF« Í√d« —U³š≈ qzUÝË WŽUMB WOOzd« WKOÝu« UN−¹u²ð r²O ¨ÂUF« Í√d«

åWö−K W³ŠUòjK« Ÿ«u½√ q vKŽ ÆÆÆåjK« WDKÝò Ë√

تجاربإعالمية

بصمت التاريخ äó≤Y 1910 ΩÉY ‘

Üõë∏d ájõcôŸG áæé∏dG

ájƒ°ùàd GQOÉf ÉYɪàLG

iƒ≤dG ÚH äÉaÓÿG

‘ áYQÉ°üàŸG

π°UƒàdG ”h ,Üõ◊G

IOÉYE’ ¥ÉØJG ¤EG

¿Éch ,Üõ◊G ó«MƒJ

¥ÉØJ’G OƒæH ÚH øe

zGóaGÈdGz πjƒ“

áØ«ë°üdG ÉgQÉÑàYÉH

Üõ◊G ¢SÉH á≤WÉædG

∞«æ«eÉc ∞«d Ú«©Jh

áØ°TÓÑdG IOÉb óMCG

øe Öjô≤dG óYÉ°ùŸGh

áÄ«g ‘ Gƒ°†Y Úæ«d

¬æµd ,zGóaGÈdGz ôjô–

™e áÄ«¡dG øe ∫É≤à°SG

‘ ¥ÉØJ’G QÉ«¡fG

1910 â°ûZ

UJ¹d√ w qO¼Q²« …œUŽù ed “dÐ√ XÝ√Ë ÊUœù« s X½UŽ ÆÆ—u w²OÐ

lL²−*UÐ sN²öŽ X½U nOË øsNł«Ë“_ wÝUO« —U*« w tM³F —Ëœ Í√Ë øiOÐ_« XO³K UOË_« «bO« …UOŠ X½U nO UUÐË√ qOAO v≈ sDMý«Ë Uð—U sÆÆÆøWO*UŽ …u d³√ `³B² WOJ¹d_« …bײ*« U¹ôu« —uDðË …QA½ 6«Ë nOË øwJ¹d_«

Æa¹—U²« —«b vKŽ WOJ¹d_« …bײ*« U¹ôuUÐ UOË_« «bO« —«dÝ√Ë …UOŠ sŽ —U²« `¹eð UIKŠ

ÊU ¨bŠ«Ë hA WBB UN²FÝ ULMOÐ öI²F 13 rCð W½«e½“ w tA¹UŽ ¨bO³ŽuÐ rOŠd« b³Ž tHË UL ¨å∆œUN« dzU¦«ò å¡UM³'«ò ¡UHFC« WЗUG*« iFÐ qUFð nË V−¹Ë ¨ÕöUÐ ô≈ tU² sJ1 ô —ULF²Ýô«ò «œœd t²OCIÐ UMR

v≈ ÆÆ rOŠd« b³Ž w« U¹ ò özU ¨tIŠ w «bŽù« rJŠ cOHM² WŽU−AÐ tłuð qI²F*« WŠUÝ w ¨åU½d l UNMKŽ√ Íc« wUBM(« bLŠ√ bONA«ò UH«Ë uMOMF bLŠ√ tMŽ V² Íc« «c¼ ÊuJ¹ s ÆåtK« bMŽ ¡UIK« »—U× ·ô¬ …dAŽ —ULF²Ýô« t bMł Íc« «c¼ ¨å‰öI²Ýô« vKŽ UNuBŠ v≈ œö³« œU w²« …—u¦K W¹«bÐ ¨tUI²Ž« bFÐ WO½dH« n×B« XKK¼Ë ¨åWœU² `K*« hK«òË åWœUð ÕUHÝò?Ð tHËË ¨WOÐdŠ «dzUÞË ‰Ë√ ‚öÞ≈ œUŽ√ ¨1933 WMÝ w ô≈ rK²ð r WKO³ sL ÊUË ¨dLF²*« WËUI w UFU¹ v² „—Uý

w XKA w²« ¨U½d X³Ž—√ WOŽu½ UOKLŽ cOHM²Ð UN³IŽ√Ë ¨W×K*« …—u¦« Ÿôb½« w XL¼UÝ WU— bŠ«Ë WB —U rÝ— UIK(« Ác¼ w bOF½ ¨…dO³ WOU …QUJ qO½ w UFLÞ ÂËUI*« W½u)« ÂbIO ¨tUI²Ž«

ÆW×K*« »dG*« …—uŁ d−HË WœUð bÝ√ ¨»dG*« a¹—Uð w tKCHÐ ·«d²ŽôUÐ wUJ« rNIŠ «uUM¹ r s¹c« s

wUBM(« …—uŁ VIŽ »dG*UÐ W¹—ULF²Ýô« UDK« UdBð bI²Mð WO½d n×Ë »U²dO)«uÐ√ vHDB*«

W¹—ULF²Ýô« UDK« d³²Ž« t²ÞUÐ X??½U?? ULN ÃU??−??²??Š« Í√ b œö??³??« r??F??ð b?? …—u??¦?? W??¹«b??Ð X½UË Æœö³UÐ w½dH« œułu« ‰«d???M???'« ÂU???F???« r??O??I??*« W???ÝU???O???Ý …d² ‰öš XdŽ b Ê«uł h½uH√ 1947 WMÝ cM wÐdG*« ÊQA« tOuð bý« s UN½uJÐ 1951 uO½u¹ v≈ 5Ð WöF« w?? UNJKŠ√Ë «d²H« VFA«Ë W??¹—U??L??F??²??Ýô« U??D??K????« wHM bFÐ ULO bNL²Ý w²« ¨wÐdG*« w œö³« sŽ fU)« bL× pK*«

Æ1953 XAž 20 WöD½« bFÐ WœUð WIDM X½U VOBM« «– wUBM(« …—uŁ …—«dý qJý qJ lLI« UOKLŽ s d??Ë_« ¨t²ÞUÐ X??½U?? ULN w??łU??−??²??Š« v≈ W¹—ULF²Ýô« «uI« Q' qÐ œUI²Ž« w —d³ s t sJ¹ r oOOCð ¨rNH½√ 5??O????½d??H??« s??? d??O??¦??J??« w åf¹d³J¹≈ò …b¹dł X³² bI b¹bF« ÊQÐò 118 r— —œUB« U¼œbŽ rNH²Š «uI s¹c« ¨5O½dH« s bI ¨WO× ô≈ «u½uJ¹ r ¨WœUð w WOM³ WO½d WÝUOÝ sLŁ «uFœ 5OMÞu« b nMF«Ë jGC« vKŽ WNł fOz— qJ¹U UNK¦ ¨WЗUG*« WIDM fOz—Ë ’UHO½uÐË ¨”UMJ nOCðË ÆW???œU???ðË ¡U??C??O??³??« —«b????« X½U ¨1951 s?? ¡«b??²??Ыò …b??¹d??'« b jÝu²*« f??K??Þ_«Ë W??œU??ð WNł 5³«d*«Ë œ«uI« WC³ w X׳√ WIDM*« Ác¼ X׳√ pcË ¨5O½b*« WO¼«dJ«Ë ¡«bF« w œË—U??Ð qOdÐ Í√ w?? —U−H½ö q??ÐU?? 5O½dHK

ÆåWE( å—uðUdOÐuò …b¹dł XHËË 28 a??¹—U??²??Ð 64 r????— U???¼œb???Ž w??? W??œU??ð WIDM q???¼√ 1951 u??O??½u??¹ 5«uð WOMÞuUÐ 5F³A² rN½uJÐ rNð—uŁò Ê√ W×u ¨‰ö??I??²??Ýö?? »d−² U½dH …b¹bł Wd X½U ‰u−²« dEŠ XdH ¨U¼—uCŠ sË ¨aOA« W¹Ë«“ v≈ d¹eUð s 5³¹ «c¼Ë Ɖö wMÐ v≈ W³OBI« X??U??√Ë Æån???u???*« …—u??D??š Èb??? Íc??« ¨U??N??U??I?? w?? …b???¹d???'« f??H??½ W??œU??ð W??K??J??A??ò Ê«u??M??Ž X??% d??A??½

XÝ—U U½d Ê√ ¨åb??F??Ð t²Mð r?? ¨5??M??Þ«u??*« v??K??Ž «d??O??³?? U??I??O??O??C??ð w«u*« ÂuO« – ÍU 24 s ¡«b²ÐUò w Ÿdý ≠wUBM(« bLŠ√ ‰UI²Žô WÝUOÝ s??ÝË ¨WOŽULł ôU??I??²??Ž« ôuB;«Ë ‰“UM*« b o¹dײ« UNM rK¹ r ôUI²Ž« ÆÆÆWOŽ«—e« ¨¡UM«Ë ‰U??H??Þ_«Ë ŒuOA« v²Š ¨WE¼UÐ d??zU??Ž–Ë U??«d??ž ÷d?? l Ÿu³Ý√ ‰öÆÆÆ UJK²L*« …—œUBË

ÆåWOÝU W«dBÐ U½d Xe½ dAMð Ê√ ‰ËU??% U½d X½U ¨„«c??????½¬ ¨å’U????????ò W???U???×??? d???³???Ž WœUð WIDM lL UNÐ —d³ð «—U³š√ «u×LÝ s???¹c???« U??N??½U??J??Ý V???¹œQ???ðË r q???Ð ¨w??U??B??M??(« b??L??Š√ …—u???¦???Ð Y׳« s 5Žu³Ý√ WKOÞ «u½ËUF²¹ tðd³²Ž« U?? u??¼Ë ¨t??ðœ—U??D??Ë tMŽ U??½ËU??F??ð W??¹—U??L??F??²??Ýô« U??D??K????« «bO¹QðË …—u¦« l ÊUJ« s «dO³ UÐUIŽ rN²³UF s bÐô ÊUJ ¨UN ¨WOŽ«—e« qOU;« ‚d× ¨UOŽULł ÊU??J????« l??¹u??& u???¼ t??M?? ·b???N???« wd¹ ÊU ‰“UM*« ‚d??ŠË ¨r??N??ô–≈Ë qBŠ U u¼Ë rNzUMÐ√ b¹dAð v≈

UO²H«Ë ¡UM« »UB²ž«Ë ¨öF åÂu???J???«ò d??U??M??Ž ÍœU?????¹√ ‚ö?????Þ≈Ë ÷«d????Ž√ w??? w???³???M???ł_« n??O??H??K??«Ë tM ·bN« ÊU rNðUJK²2Ë ”UM« ¡UCI«Ë ¨WœUð WIDM ÊUJÝ lOdð W«dJ«Ë ¡U¹d³J« s …—– dš¬ vKŽ ¡ôuK ÊuIÐU²¹ rNKFłË ¨rN¹b WO½dH« WOCI« Wbš qł√ sË iFÐ s??J?? Æåd??L??F??²????*« ‚u???I???ŠòË WO½dH« n×B« iFÐË «u_« WÝUOÝ s —c% X½U U½d qš«œ UN²−N²½« w??²??« ¨l??¹Ëd??²??«Ë lLI« ¨»dG*« q??š«œ WO½dH« UDK« X½U sJ ¨UN bŠ luÐ X³UÞË w¼ W¹—ULF²Ýô« W¹dJF« W???ü« «u_« 5Ð s ÊUË ÆrJ% w²« wöŽù« gOO−²« sŽ X³² w²« V??ðU??J??« »d??G??*« w?? Í—U??L??F??²??Ýô« bI²½« Íc??« uU dO³√ w??z«Ëd??«Ë ¨5O«d³OK« 5O½dH« ÂU??J??(«ò w r??J??(« ÊËd??ýU??³??¹ s??¹c??« ¡«u???Ý rN½uJ ¨UOI¹d≈ ‰ULý w Ë√ U½d r??Ë ¨W??O??L??¼√ À«b?????Š_« «Ëd??O??F??¹ r?? rN½QË ¨¡U¹dÐ_« U¹U×C« «uHBM¹

ÆåÈdł U «Ëb¹√ rNðuJÐ

www.almassae.press.ma15

37األبيضنساء البيت أسرار

شارك في تحرير موادها منذ البداية كل من لينين وستالين

wðUOu« wŽuOA« »e(« rÝUÐ XŁb% w²« WHO×B«ÆÆ«b«d³« …dDOÝ X% WHO×B« cš√

¨åUO²“≈ò błuð ô å«b«d³«ò w Æå«b«d³«ò błuð ô åUO²“≈ò wË ô WIOI(« …b¹dł ∫w??¼ WLłd²«Ë d³)« …b¹dłË ¨d³)« vKŽ ÍuDMð

W??????ÝU??????z— v??????K??????Ž »ËU????????M????????ð —U??³?? s??? œb???Ž å«b???«d???³???«òd???¹d???% ¨wŽuOA« »e??(« w?? 5ËR*« ·uðuuË s¹—UšuÐ ôuIO½ rNM ¨ÊôË_« Âb???Ž√ b??Ë ¨p???¹œ«— ‰—U???Ë b??F??Ð√ b????Ë ¨d????O????š_« w??H??½ U??L??M??O??Ð »e(« s tKB bFÐ ·uðuu

œU%ö «dOHÝ UOuGM v≈

wJðËdð ÊuO

أسد تادلة ..أحمد الحنصالي ÊU ¨bŠ«Ë hA WBB UN²FÝ ULMOÐ öI²F

å¡UM³'«ò ¡UHFC« WЗUG*« iFÐ qUFð nË V−¹Ë ¨ÕöUÐ ô≈ tU² sJ1 ô —ULF²Ýô«ò «œœd t²OCIÐ UMR v≈ ÆÆ rOŠd« b³Ž w« U¹ ò özU ¨tIŠ w «bŽù« rJŠ cOHM² WŽU−AÐ tłuð qI²F*« WŠUÝ w ¨åU½d l

bŠ«Ë WB —U rÝ— UIK(« Ác¼ w bOF½ ¨…dO³ WOU …QUJ qO½ w UFLÞ ÂËUI*« W½u)« ÂbIO ¨tUI²Ž«

فسحة رمضان

37

—ËUN½e¹≈ wU

21

5²K¹ f¹—uÐ

—u w²OÐ

2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

åt²Mð r WœUð WKJAò ‰UI rC¹ Íc« å—uðUdOÐuò …b¹dł œbŽ

Page 14: almassae 1523

16www.almassae.press.ma 2011 Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF«

تغذية وصحة‰u¹—“ ¡ULÝ√

WOL(«Ë W¹cG²« rKŽ w WOzUBš√ [email protected]

ÊUC— w ÍdJ« i¹d —UL¦« bŠ√ u¼Ë qOM« —U−ý√ …dLŁ u¼ d³« Ë√ VÞd« Ë√ `K³« Ë√ dL²« tOKŽ tK« vK ¨.dJ« UMuÝ— U½UË√ w²« WOUF« WOz«cG« UN²LOIÐ …dONA« W³łË dL²« d³²F¹Ë ÆWLOEF« WO×B« Ábz«uH ¨—UDù« W¹«bÐ w UNËUM²Ð ¨rKÝË å5M−K«ò rÝUÐ ·dFð ¨·UO_« s W³½ vKŽ Íu²×¹ YOŠ ¨WKUJ² WOz«cž U³d vKŽ tz«u²Š« v≈ WUùUÐ Âb« w Êu¼b« iHš vKŽ …—bI« UN w²«Ë b¹bF« ÂËUI¹ uN wU²UÐË ¨ …bú …œUC WOłöŽ «dOŁQð UN WOzUOLO åu²Oò ÷UH½« bFÐ rzUB« UNłU²×¹ dJ« s W³½ vKŽ Íu²×¹ t½√ UL ¨÷«d_« s

Æ ÂUOB« ¡UMŁ√ Âb« w dJ« W³½ ¨eOM−M*« ¨ÂuOOMžU*« ¨”U×M« ¨b¹b(«® U½bF 11 vKŽ dL²« Íu²×¹Ë UL ©X¹d³J« ¨—uHÝuH« ¨ÂuOUJ« ¨ÂuOMOKO« ¨p½e« ¨ÂuOÝUðu³« ¨Âu¹œuB« åœò ¨å?¼ò ¨å6» ¨å2»ò ¨å1»ò ¨å√ò® 5U²O ¨ UMOU²O tF³Ý vKŽ ¨ÎUC¹√ ¨Íu²×¹

Æ©pOuH« iLŠË Ê_ ¨ÊUC— dNý w —UDù« W³łË ¡UMŁ√ `K³« s U³Š 10 ‰ËUM²Ð `BM¹Ë 5−Ë_« qL×¹ Íc« ¨å5ÐuKžuLON«ò s¹uJ² “ö« b¹b(« vKŽ Íu²×¹ `K³« ¡«dLŠ Âœ …d ÊuOK 112 rzUBK Z²Mð Ê√ sJ1Ë ¨W−½ú ¡«dL(« Âb« U¹öšË w qšb¹Ë W−½_« pÝU9 vKŽ kU×¹ b¹b(« Ê√ UL ¨…b??Š«u??« WIOb« w

ÆWUD« ÃU²½≈Ë …b_« «œUC vKŽË ¨ÊUÞdK l½U*«Ë »UBŽú ∆bN*« ¨ÂuOMžU*« vKŽ `K³« Íu²×¹Ë Íu²×¹ UL ¨ÂUEF«Ë b³J« wKŽ kU×¹Ë U1e½_« s¹uJð w qšb¹ Íc« ¨eOMGM*« bŽU¹ Íc« ¨X¹d³J«Ë …d«c« j ÒAM Ô¹ Íc« ¨—uHH« s WOUŽ W³½ vKŽ `K³«

Æa*« nzUþË …¡UH l— vKŽ n ÒEM¹Ë ‰u³« —b¹Ë r'« jOAMð w dOŁQ²« l¹dÝ ¨rCN« qNÝ dL²«Ë rGK³«Ë U³BI« »UN²«Ë ‰UF« b tŽuIM bOH¹Ë ¨wKJ« qG¹Ë b³J« V³ð w²« ¨Âb« WuLŠ W¹uKI« WO½bF*« tŠö√ ‰ ÒbF ÔðË ¨„Uù« tUO√ `UJðË “u'« WU≈Ë Âb« jG ŸUHð—«Ë dOÝ«u³«Ë ”dIM«Ë …—«d*«Ë wKJ« UOBŠ 5M¹b³« sŽ ô≈ dL²« lM1 ôË ¨tuFH w b¹e¹ VOK(« l tËUMð Ë√ tO≈ “uK«Ë

ÆÍdJUÐ 5ÐUB*«Ë w²« WOŽUMB« U¹uK×K ö??¹b??Ð d³²F¹ YOŠ ¨‰U??H??Þú?? «b??ł rN dL²«Ë —uL²« ‰ËUM² ¨WO×B« WU(« 5%Ë W¹uIð vKŽ bŽU¹Ë ÊUMÝ_UÐ Òd C ÔðqO¦L²« s W&UM« WU« öCH« s r'« hK¹ WOz«cG« U³łu« l

Æwz«cG« »UFO²Ýô wLCN« “UN−K Wd dL²« ‰ËUM²Ð —UDù« W³łË ¡bÐ vDF¹Ë ÆŒUH²½ôUÐ WÐUù« ÂbF …dO³ UOLJÐË WŽdÐ q_« VM−²Ë ÂUOB« bFÐ —UDù« UNðd ÿu׳ lM1Ë UNI¹dÐË 5F« WÐuÞ— kH×¹Ë ‰UHÞ_« Ê“Ë w dL²« b¹e¹Ë »UBŽ_« ∆bN¹Ë lL« »U??B??Ž√Ë W??¹ƒd??« ÍuI¹Ë …ËUAG« `UJ¹Ë ’u??)«Ë ¡ËbN«Ë WMOJ« lOA¹Ë WO—b« …bG« j ÒAM Ô¹Ë w³BF« oKI« »—U×¹Ë UN¹uI¹Ë ¡UF_« V ÒÞd¹Ë W¹ub« WOŽË_« Ò5K¹Ë ¨VOKŠ ”Q l ÎUŠU³ tËUM²Ð ¨fHM« w ÍuI¹Ë WOM'« …uI«Ë ⁄Ub« «dO−Š ÍuI¹Ë »UN²ô«Ë nFC« s UNEH×¹Ë 5LzUB« bMŽ qJ«Ë w??š«d??²??«Ë dB³« ÊU???žË“Ë W??šËb??« `UJ¹Ë öCF«

Æ5I Ó¼ Úd*«Ë qBðË ’U??B??²??ô« l??¹d??Ý t??½√ UNM ¨…b??¹b??Ž WOz«cž bz«uHÐ dL²« vE×¹ U2 ¨l¹dÝ qJAÐ a??*«Ë w³BF« “UN'« U¹öš v??≈ UN¹u²×¹ w²« U¹dJ« vKŽ Íu²×¹ dL²« Ê√ vKŽ öC ¨ÂUOB« UŽUÝ bFÐ ¡Ušd²Ýô« vKŽ bŽU¹ VM& vKŽ bŽU¹ U ¨l³AUÐ l¹d« ”UŠù« vDFð w²« WOz«cG« ·UO_«

ÆÂUFD« w ◊«dù« 3 v≈ …d9 ‰ËUM²Ð Ê“u??« ’UI½≈ v≈ ÊuŽU«Ë ÍdJ« vd `BM¹Ë WšËb«Ë ”√d??« Âô¬ s W¹UuK dL²« l VOK(« ‰ËUM²ÐË —UDù« bMŽ «d9 ¨ÂUOB« XË w WOžUb« U¹ö)« v≈ WUD« œ«b≈ hI½ sŽ "UM« ÊUO¦G«Ë “uuKGUÐ r'« bLOÝ ¨wU²UÐË ¨W¹dJ« œ«u*UÐ wMž dL²« Ê√ v≈ lł«— p–Ë ¨å1»ò 5U²OHÐ WOMG« œ«u*« s VOK(«Ë ¨w³BF« “UN−K ∆bN t½√ UL ¨rN*«

ÆWO³BF« U¹öK WUD« dOuð qł√ s rN*« s W¹«bÐ ¨qL(« …d² ‰öš dL²« ‰ËUM²Ð ¨UC¹√ ¨qU(« ¡U³Þ_« `BM¹Ë dC)« ‰ËU??M??ð s?? —U??¦??ù« …—Ëd??C??ÐË ¨lÝU²« dNAUÐ W¹UN½Ë v??Ë_« —uNA« U¹uAM« s qOKI²«Ë ¨UNŽ«u½QÐ ¨ UOuI³«Ë VOK(«Ë „U??L??Ý_«Ë t«uH«Ë

Æ U¹dJ«Ë s vË_« dNý_« wË UOu¹ dL²« s U³Š q√ qCH¹ t½√ ¡U³Þ_« bR¹Ë q√ s —U¦ù« qCH¹ lÝU²« dNA« q³Ë ¨åÃò 5U²OË b¹b(UÐ ÁUMG ¨qL(«

ÆÍdJ« ÷d s w½UFð ô w²« ¨qU×K dL²« ‰ËUM² ¨å5??Ýu??²??O????_«ò t³Að rŠdK WC³I …œU?? vKŽ dL²« Íu²×¹Ë VÞd« Ê√ U??0Ë Æ…œôu???« bFÐ ·eM« qOKIðË 5M'« ÃËd??š vKŽ bŽU¹ VÞd« V ÒÔM&Ë n¹eM« qOKIð vKŽ ¨ÎUC¹√ ¨bŽU¹ «cN ¨Íub« jGCK WEUŠ œ«u tO Ác¼ wDF¹ Íc« ¨dJUÐ wMž VÞd«Ë ¨WUÞ VKD²¹ w²« ¨…bN−*« …œôu« WOKLŽ

ÆWUD«

فسحة رمضان

∫WLłdðË œ«bŽ≈W(«u bFÝ√ ÍœUF

¨¡UHO¼ v??≈ XÐdIð U?? ÊU??Žd??Ý …√d« X½U ÆrK Ú Ó¹ oOIý ¨dJÐ WłË“ ÆW¹—uÝ ‰u??√ «– W¹UGK WF²2 ÒfŠ UNF X—UAð ÆWKOLł Æ¡«dIý w Àb??×??²??« w?? U??½c??š√Ë W??¼U??J??H??« w²« ¨W¹eOK$ù« WGKUÐ «d*« VKž√ …d²H UN²U≈ bFÐ ¨«b??O??ł UNMI²ð ¨qI²Mð Ê√ q³ ¨wUO w?? WK¹uÞ X??K?? ÒJ??ýË ¨W??¹œu??F????« v???≈ ¨w??K??¦?? WײH² wN ¨U UŽu½ ¨w åUHOKŠò ¨…œËœË ÆW¹uO(« U¼RK9Ë s??¼c??« „U??×??≈ w??? «Ëb??????« v??K??Ž `??−??M??ð UOBA« b?? ÒK??I??ð w???¼Ë l??O??L??'« bÒKI² ¨bOKI²« ÂU9 r¼bKIð ¨WÐu¼u*« ÃdŠb²ð w¼Ë Êœô sÐ ¡U½ ÈbŠ≈ w³FJÐ ¨WKzU*« ¨w²OA bÒKIð ÆW ÒD³U Æwð¡U³Ž X% Íb¹ W³OIŠË wUF«

ÆÆÆ«Ëb« vKŽ Õd*« dO¦ð UN½√ ¡UHO¼ s wÐdI²Ð bI²Ž« ¨tðU¼ UM²«bBÐ Èdš_« w¼ …bOFÝ d¦√ ŒUM s ¡Uł b UN½√ WUš b wF `UJðË oAœ w W¹ ÒdŠ ÚXOIÐ ÆWOÝUI« ¨W¹œuF« W??ÐU??— w²« wN ¨Â«Ëb??« vKŽ w³½Uł v≈ Èd??š_« w²KHDÐ wKL×Ð wMðd³š√

ÆÆÆÊUO¦GUÐ wÝUŠ≈ WE( ¨W ÒO$ w²dF WE( ÕdH« wÐ Òb³²Ý« ÕdHOÝ rK ÚÓ¹ Ê√ Ô d??F??ý ¨qL(UÐ d??š¬ o??O??d??Ð w??ðP??Ý U???½√ U??N?? ¨p??c?? UO³ …d???*« Ác???¼ Êu??J??O??ÝË ¡U??u?? v≈ d³)« —U??Þ UbMŽË ÆbOQ²UÐ bÐ ¨Êœô sÐ …d??Ý√ v??≈Ë …dOAF« ÊUJ q w w „—uÐË …bOFÝ UNK ÆÆÆUO³ ÊuJ¹ tK« ¡Uý Ê≈ U×OBÐ W??³??¹d?? …œôu???????« X???×???√ b??? U????¼Ë dD ¨1977 uO½u¹ w WFu²Ë w??ðb??«Ë YOŠ ¨nOMł v??≈ UF¹dÝ s s¹dNý u×½ q³ ¨wðUIOIýË wuBŠ s bQ²² ¨œb??;« bŽu*«

ÆÆÆW“ö« W¹UMF« vKŽ w³ …œôË l???u???ð s???J???¹ r???? lOÐUÝ√ w wM²KGý …uNý œd− s ÊU??? q??Ð ¨p??K??ð …d???O???š_« w??K??L??Š «œuu 6−M Ô¹ Ê√ ¡UMK Í—ËdC« q??š«œ d???_« fOK ¨«d????– U???¦???¹—ËË pFuÐ UD³ðd ÍœuF« lL²−*« ”UÝQÐ oKF²¹ U —bIÐ wBA« rK ÚÓ¹ w ‰uI¹ ÊU U VŠ ¨¡UI³« sÐ bL× aOA« Áb??«Ë sŽ tKUMðË ¨«d??O??š√ w??ðU??U??³??I??½« √b????ÐË ÆÊœô …dOG UNMJ ¨v¦½√ …œuu*« X½U vKŽË ¨UF¹dÝ UN Ô² Ú³³Š√ ÆWKOLłË pKð √b³² ¨W ÒO$ U¼UMOLÝ√Ë ¨—uH« w²« ¡UL« W³ ¼ UM q¦9 WKHD« ¨qB×¹ U q VIŽ ¨w½œ ÒËe Ôð cš√ UMBOK² UNO≈ ÃU²ŠQÝ w²« …uIUÐ

ÆÆÆÍœuF« dOŁQ²« s UFOLł

WO$ WO½U¦« w²MЫ wðœôË bFÐ XAž w ¨s¹bzUŽ UMNłuð ¨s¹dNAÐ WOÐdF« WJKL*« v≈ ¨1977 ÂUF« s w²« fID« …—«dŠ YOŠ ¨W¹œuF« ¡«uł_« pKð qþ wË ¨ÊUOKG« »—UIð …uš≈ s WŽuL− — Òd ¨WOLMN'« ‰eM v≈ WOKzUŽ WKŠdÐ ÂUOI« Êœô sÐ ¨nzUD« WM¹b w wH¹d« WKzUF« XO³« YOŠË WOK³'« ‰U³'« YOŠ ÁbOOA²Ð ÂU Íc« lÝ«u«Ë VŠd« o¹dD« tzUA½≈ WE( bL× aOA« w n???zU???D???«Ë … Òb?????ł 5???Ð j???Ыd???« qL×¹ tMJ dOG XOÐ ¨ UOMO²« t½«—bł ÓbŠ√ s¹ ÒeðË ’U)« Ád×Ý pK*« WI— bL× aOAK …dO³ …—u

ÆÆÆe¹eF« b³Ž

…dJ ÆÆWOÞUD*« WLK(«WHO« WUÝ√

W ÒO$ …dOGB« w²MЫ dLŽ ÊU dLF« u¼Ë ¨WKOK «dNý√ “ËU−²¹ ô b³Ž ¨WUÝ√ sЫ dLFÐ U³¹dIð tO³A« Íc« ¨Èu$ W¹—u« t²łË“ s ¨tK« w WK¹uÞ UŽU UOUÐ ŒdB¹ cš√ iFÐ v≈ ÃU²×¹ t½u v≈ …—U??ý≈ rž— ¨Èu$ XKA Íc« dðUH« ¡U*« ÁU¹≈ tF¹d& w WÐ˃b« UNðôËU× ¨q¹uD« tš«d UJÝ≈Ë WIFK*UÐ Ê√ ¨UNMOŠ ¨`??«u??« s?? ÊU?? bI dO¦JÐ dG√ ¨r−(« qO¾ qHD« ¨WIFK*UÐ »dA« s sJL²¹ Ê√ s ¡U*« Ÿ Òd−²ð X½U W ÒO$ wðdOGB ÆWŽUd« WłUł“ o¹dÞ sŽ ULz«œ WŽU Ò— Èu$ vKŽ ÔXdŽ ¨UNMOŠ

XJð v²Š ¨W ÒO$ …dOGB« w²MЫÆÆÆtADŽ ÍËdðË tK« b³Ž U¼dOG

¨Èu???$ U???¹ U??N??¹c??š U??N?? X??K?? Ê√ lOD²¹ ôË ÊU??A??D??Ž pKHD UNMJ ¨W??I??F??K??*« ‰U??L??F??²??ÝU??Ð ÈËd????¹ ÒdL²Ý«Ë UIKD UC— p– XC— ∫UNŽuœ VUGð w??¼Ë ¨Âö??J??« w?? id¹ t½_ ¨wJ³¹Ë ¡U*« b¹d¹ ô t½≈ò UNu «dO¦ XÐdG²Ý« ÆåWIFK*« cš√ ‘U??I??M??« w??? l??? ÒÝu???ð√ √b?????ÐË «c???¼ ô ¨rK ÚÓ¹ Â√ w ‰uIð Ê√ q³ ¨UNF wF³²ð ô ÆÆs??—U?? U¹ pH½ w³F²ð WHU lOD²ð ô Èu−M pH½ b¹d¹ ô Íc« ¨WUÝ√ UNłË“ ULOKFð WŽUd« WłUł“ Âb²¹ Ê√ qHDK UU9 jIÝ b d_U ¨WOŽUMDô«

ÆÆÆÈu$ b¹ s öOK ÍdEMÐ ÔX??×??ý√ ¨UNMOŠ ¨Èu$ v≈ tÐ XN&«Ë rK¹ Â√ sŽ WM¹eŠ b????Ð b????Ë ¨W???U???Ý√ W????łË“ ÆÆÆ¡wý qF sŽ «bł …ełUŽ ¨W¹UGK ¨W−N³« s ‰Uš ¨dOG rł UN½≈ b¼bNð c???š√ WKOLł W??ÐU??ý UNMJ … Òb??ý V??«d??ðË U??N??Ž«—– vKŽ UNKHÞ ¡wý qF lOD²ð r UNMJ ¨Á¡UJÐ

ÆÆÆdc¹ ¨qF√ «–U?? ¨UNMOŠ ¨·d???Ž√ r?? WMO−Ý w??M??½√ d??F??ý√ ÔX??M?? wMMJ U0— Íc??« qHD« v??≈ dE½√ wH½ WKOK UŽUÝ w ·UH'UÐ »UB¹ W??O??ł—U??)« …—«d??????(« V??³????Ð «b????ł ÆW??ł—œ W¾ mK³ð b?? w²« …b¹bA« w t²U U0 wH½ lM√ Ê√ ÔXËUŠ ‚b√ Ê√ lD²Ý√ r wMMJ ¨rK Ú Ó¹ Â√

tKHÞ „d²¹ Ê√ U hA sJ1 t½√ …U½UF*« s — ÚbI« «c¼ tł«u¹ dOGB« oKF²ð WHOÝ W¹bzUIŽ …dJ V³Ð qHDK «dO¦ X½eŠ ÆÆWOÞUD WLK×Ð rË W³O¾ X×√ w²« ¨Èu−MË ”uK'UÐ ¡UH²ô« w²ŽUD²ÝUÐ sJ¹

ÆÆÆÀb×¹ U W³«dË

WUÝ√ t½≈ ÆÆ…bzU ô Y×Ð√ c??š√Ë w½UJ s ÔXL wH½ X??F??M??√ Ê√ b??F??Ð ¨r??K?? Ú?? Ó¹ s??Ž «c¼ w?? ¡w??ý qF t²ŽUD²ÝUÐ Ê√ »U¼c« wMMJ1 ô t??½√ U??0Ë Æd??_« qšb²« tðbýUMË ‰Ułd« ÕUMł v≈ “u−¹ ô w²« ¨Œ_« W??łË“ wHuÐ ÊËœ ‰Ułd« ÕUMł v≈ ‰ušb« UN Èb??Šù ÕU??²??*« d???_« u???¼Ë ¨»U??−??Š …d??U??Ý X??Žd??Žd??ð w??²??« t??ðU??I??O??I??ý Ê√ UNMOŠ UN ÔðułÓd ¨UNzUIý√ l?? Ê≈ U????Ë ¨r???K??? Ú??? Ó¹ w???łËe???Ð w??M??O??ðQ??ð V¼–« WKzU tÐ X Ú× v²Š q??Ë qHD« «c??¼ Ê√ W??U??Ý√ „U??š√ m??K??Ð√Ë WłUŠ w qHD« Ê√ Ád³š√ ÆÆÆw½UF¹«bŠ l??Ë V−¹ ÆÆÆW??ŽU??d??« v??≈

ÆÆÆ«cN W??U??Ý√ ŸU???M???ù r???K??? Ú??? Ó¹ V????¼– ∫özU tÝ√dÐ eN¹ œU??Ž UbMŽ tMJ ¨…bzU ô ¨…bzU ô t½≈ rJ XK bI r ÆÆÆ«b??O??ł t??d??Ž√ U??½√Ë W??U??Ý√ t??½≈ s ULKJ« pKð lLÝ√ U½√Ë ¨sJ9√ d_« wMMJÝ qÐ ¨VŠË o¹bB²« XLKŽË ¨… Òbł v≈ …œuF« o¹dÞ WKOÞ WUÝ√ lÝË w Ê√ rK ÚÓ¹ s UNMOŠ t??²??łËe??Ð t??? u??K??×??¹ ¡w???ý Í√ q??F??

ôË Âu????×?? d???√ «c????¼Ë ¨t??U??H??Þ√Ë v²Š ÆÆÆb??Š√ s tO qšb²K ‰U− ÊUOBŽ vKŽ ƒd& ô Èu$ t²łË“ ÆUC¹√ ¨qUŠ qOB% «c¼Ë ¨Ád√ t½√ u¼ tK p– s √uÝ_« Ê√ vI³¹ w «bÐË ¨qšb²« tMJ1 bŠ√ s U Ê√ vKŽ o«u¹ ¨dšü« u¼ ¨rK ÚÓ¹ Ê√ rJŠ u¼ t²OÐ q¼√ vKŽ WUÝ√ rJŠ …dDO«Ë …uI« Ê√ w «bÐË ¨oKD ÔX³−ŽÔ√Ë rK ÚÓ¹ w ULN²¹«— 5²K« ¡«uN« w d³²« w U²Ždý b ULNÐ

ÆÆÆ—U(«

Êœô sÐ WUÝ√ ÆÆwu« ULMOŠ W??²??U?? f??K??ł√ X??M?? s ôËe??½ …—UO« œuI¹ rK ÚÓ¹ ÊU?? ÆÆÆ”√d??« W³ Ò−× ¨… Òb??ł v??≈ ‰ö²« w WMUÝ ‚b???Š√Ë w²C³IÐ Òd??√ wMMJ ¨…—UOK w??ł—U??)« rUF« Ô dFý tK« b³Ž w³B« Ô dcð ULK vKŽ ÂôüU?????Ð Ô d???F???ý ¨‚U??M??²??šôU??Ð Íc« qHD« «c¼ UЫcŽË Ušd sÐô« ¨WUÝ√ sЫ t½√ ÈuÝ t V½– ô XMË Â«Ëb« vKŽ tÐ rKŠ√ XM Íc« Ê√ b¹d¹ ô WUÝ√ Ê√ s UU9 …bQ² r²N¹ ô t½√ d_« fOK ¨pc Ád¹ WOL¼√ q√ w¼ …U½UF*« sJ ¨qHDUÐ √b³*« sŽ ‰“UM²« s tO≈ W³MUÐ W¹¬ s l³M¹ t??½√ q ÒÓOð U??0— Íc??« ¨UNMOŠ ¨ ÔX???—œ√Ë .dJ« ʬdI« s UÞdH d³²F¹ Ê√ sJ1 ô ¡d???*« Ê√ ¨WOM¹b« tð«bI²F w V−¹ U2 d¦√

ÆÆÆtðUdBð X½U ULHO e−F« X???—œ√ ¨—b??I??« «c??¼ bMŽ wH½ ÔX????¹√— ¨t??O?? X??×??³??√ Íc???« cM ¨W???U???Ý√ W???łË“ ¨Èu???$ ÊU??J?? ‰«RÝ cš√ ÆÆÆ…dOGB« ¨W ÒO$ …œôË UL ¨Â«Ëb???« vKŽ wMOMC¹ VOBŽ wFË ¨Èd???ð U??¹ ¨w???Ð q Ô×OÝ Íc???« »Už ‰U??Š w ¨ÊUðdOGB« ÍU²MЫ w …√d??« ÒqJK ¨œu??łu??« sŽ rK ÚÓ¹ o«u¹ Ê√ V−¹ Òw???Ë W¹œuF« bF¹ r «–≈Ë ¨…√d*« tÐ ÂuIð U q vKŽ sÐUÐ ‚“d¹ r «–≈ Ë√ «œułu rK ÚÓ¹ Òwu« `³BO ¨—Ëb« «c¼ vu²¹ s bŠ«Ë w²MЫ vKŽ Òwu«Ë ÒwKŽ w tOKŽ bL²ŽQÝ Íc« ¨rK Ú Ó¹ ¡UIý√ kŠ√ r U® U½√ ÃU²ŠQ ÆÆÆ¡wý q wu« «c¼ WI«u v≈ ©d??– sÐUÐ Ë√ ‰e??M??*« w??ð—œU??G?? vKŽ …b??¹b??'« ÆÆœö³« wð—œUG Ë√ ‚u²K ÃËd)« l ‰u√Ë «dO¦ · Òuð√ X׳√Ë Ê√ u UM qB×OÝ Íc??« U wH½ s¹b²*« ¨b¹bA« ¨WUÝ√ ÊU Òwu« v²Š ÁbOUIðË tð«œUFÐ Y³A²*«Ë …U½UF s w½UŽQÝ U¼bMF ¨tO½–√ …U½UF ÍU??²??M??Ы w½UF²ÝË Èu???$ ¨U¼bMŽ ÆÆÆt??K??« b³Ž dOGB« Áb???Ë vKŽ ¡w???ý Í√ q??F?? s?? s??J??9√ s??

ÆÆÆ‚öÞù«

Íc« ¨Êœô sÐ bL× aOA« …—uDÝ√ VK w UNH½ XŽ—“ ÆÆÆXËUMð UŽuu Í√Ë X³² Âö Í√ ·dFM ¨Êœô sÐ WUÝ√ oOIý UNłË“ ÊuJ¹ Ê√ wHJ¹ò XIÝ Ê√ bFÐ ¨W¹œuF« ·«dŽ_«Ë bOUI²« W¹ Òbײ ¨… Òb²L*« …dÝ_« pK𠜫d√ jÝË gOF« XCð—« ÆÆÆrK ÚÓ¹ UNłË“Ë WUÝ√ rNMOÐ s ÊU UMЫ 54 nKš

XA¹UŽ ÆÆÆWO½«d¹≈ Â√Ë Íd¹uÝ »√ s UNðœôË YOŠ ¨nOMł W¹d¹u« WLUF« w UNðUOŠ s WK¹uÞ «uM t²Ž Òd& Íc« W¹d(« ”Q UNH½ WUÝ√ UIOIýË ¡UIý√ s UNFLÝ v≈ v¼UMð UË UNOMOŽ ÂQÐ tð√—Ë t²A¹UŽ U q X³²J ‰Ëd²³«Ë jHM« “ËdÐ bFÐ W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« —uDð

sŽ X³² ÆÆÆwŽUL²łô« „uK« bŽ«u v≈ dI²Hð w²« …√d*UÐË WO³Mł_«Ë W³¹dGUÐ UN tHË bFÐ tF Y¹b(« Ë√ t³ ÒM& XËUŠ U*UÞ Íc« ¨Êœô sÐ v≈ nË Ús øW¹œuF« WJU*« WKzUFUÐ rNðUÞU³ð—«Ë rNF¹—UA w¼ U ¨ÊuKUF²¹Ë ÊuKUF¹ nO ∫U¼œ«d√ 5Ð UöF« WFO³ÞË Êœô sÐ WKzUŽ U½uJ åqDÐò pcÐ v×√Ë ¨WOöÝù« ÷—_« «uK²Š« s¹c« ¨ UOu« WNÐU−* WOý t²IOIýË WUÝ√ —UÞ Ê√ bFÐ ¨d³M²ý s 11?« À«bŠ√ w Ús Ó V½Uł

ÆÆÆWOJ¹d_« W«bFK rNÝ˃— WÐuKD*« ‰Ułd« ‰Ë√ v×C¹Ë å…bŽUI«ò rOŽ“ v≈ ‰ Òuײ¹ Ê√ q³ ¨‰«uÞ «uM W¹œuF« WOÐdF« WJKL*«

9

ÍbzUIF« ÁdJ V³Ð WŽUd« WłUł“ tKHÞ Â«b²Ý« id¹ ÊU Êœô sÐ WUÝ√ ∫ s—U

كارمن بن الدن في قلب المملكة

bUš —uËd³« ‚dD²¹ ¡UM« ÷«d√ –U²Ý√ ¨wײ sЫ vHA² w …œôu«Ë lO«u* ¨◊UÐd« w UMOÝ

—uBF« d³Ž VD« —uDð Òr ÔNð U¼dOŁQð «“d³ ¨…dO¦*« tU¬Ë

‚öš_« rE½ vKŽ UNðUOŽ«bðË v≈ dÞRð w²« rOI«Ë q¦*«Ë ¨ UFL²−*«Ë ”UM« …UOŠ Êü«

U¹UC dN−*« X% lC¹Ë ô ‰bł —U¦ ULz«œ qEð

¨¡ULKF«Ë ¡U³Þ_« 5Ð wN²M¹ s¹b« ‰Uł— 5ÐË ¨WNł s ¨ŸUL²łô« rKŽË Êu½UI«Ë

÷UNłùU ¨Èdš√ WNł s UO³Þ ÂuŽb*« »U$ù«Ë

ŒUM²Ýô«Ë rOŠd« q²I«Ë ôËU× ¨lO«u*« s U¼dOžË

WK¾Ý_« d¦√ sŽ VO−¹ Ê√ 5Ð ou¹ Ê√Ë UUЗ≈ WO³D« ÆWŽ—UB²*«Ë WCUM²*« ¡«—ü«

v≈ ¨UFOLł ¨tF dEMM U¹«Ë“ s ¨…d*« Ác¼ ¨VD«

Æ…œuNF dOž Èdš√

د. خالد فتحي s œu??u??0 ë˓_« s?? dO¦ rK×¹ ô≈ ÊuMJL²¹ ô UbMŽ UuBš ¨5F fMł qÐ ¨jI —uc« »U$≈ Ë√ ÀU½ù« »U$≈ s iFÐ w WOH½ …bIŽ v≈ d_« ‰uײ¹ b ¨W¾ÞU)« «bI²F*« iF³ W−O²½ ÊUOŠ_« w W¹bł WOŽUL²ł« V«uŽ tMŽ Vðd²ð U2 cM ¨ÊU????½ù« ‰ËU??Š pc ¨ ôU???(« iFÐ w «bL²F ¨eGK« «c¼ q×¹ Ê√ ¨WM“_« .b UODF*« s dO¦ vKŽË W«d)« vKŽ p– s «d??O??¦?? Ê≈ –≈ ¨W??¾??ÞU??)« U??O??d??H??«Ë Ê√ ÊËbI²F¹ «u½U ¨ö¦ o¹džùU ¨»uFA« ¨ÈdO« WOB)« w W½ Òe ÀU½ù« WMł_« ÆÆÆvMLO« WOB)« —uc« WMł_« q²×¹ ULMOÐ s ÈdO« WOB)« Êu×M¹ «u??½U?? pc …dýUF*« ¡UMŁ√ UNOKŽ rN²C³ ÂUJŠ≈ ‰öš d¦√ »uFA« iFÐ X½U 5Š w ¨WOłËe« WOB)« Ác¼ ÊuM¦²¹ «u½U YOŠ ¨åUdDðò ¨ÈdO« WN'« rNð …œËb× wBš WOKLFÐ «u½U bI »dF« U√ ÆÆÆÀU??½ù« »U$≈ ÂbF qJÐ ¨«u½U –≈ ¨rN²OK¼Uł w WOAŠË d¦√ v≈ b¹b'« œuu*« ÂËb ÊËdE²M¹ ¨WÞUÐ bFÐ ¨t½Ëb¾¹ rŁ tMł vKŽ ·dF²K UO½b«  Òd× ÂöÝù« dNþ Ê√ v≈ ¨v¦½√ ÊU Ê≈ ¨p– t½U×³Ý tK« ‰uI¹ «c??¼ w??Ë ¨ UM³« œ√Ë …œËƒu??*« «–≈Ëò ∫.d??J??« tÐU² w vUFðË »uFA« iFÐ U√ ÆåXK ² Ô V½– ÍQÐ XK¾Ý …√d??*« ë˓ —U³²Ž« v??≈ X³¼c W¹uOÝ_« »U$≈ vKŽ bŽU¹ nO×M« qłdUÐ WM¹b³« 5MŁô« ÂU¹√ WOłËe« …dýUF*« Ê√Ë —uc« vKŽ ‰uB(« s sJ9 X³«Ë ¡UFЗ_«Ë ô≈ Èdš_« ÂU¹_« w sJ9 ô ULMOÐ ¨d– qHÞ

ÆÀU½ù« »U$≈ s WłËe2 X½U w²« UOdH« qJË s UNBOKð wLKF« —uD²« ÕUð√ ¨W«d)UÐ fÝ√ vKŽ UNzUMÐ …œUŽ≈Ë Vz«uA« s dO¦ błuð q??_« vKF ÆqIF« U¼eO−¹ WOIDM œuu*« fMł —UO²šô WOLKŽ UЗUI Êü« W¼Ułu ¨U??¼œU??L??²??Ž«Ë UNu³ ô≈ sJ1 ô

ÆUNðUIKDM Ê√ bÐ ô ¨VOUÝ_« ÁcN ‚dD²« q³ Áœb×¹ 5M'« Ë√ œuu*« fMł ÊQ??Ð dc½ ÍuM*« Ê«uO×K wM'« å“uËdJ«ò Ÿu½ —«b??ł ‚«d???²???š« s?? sJL²¹ Íc????« ¨q??łd??K?? åYò ŸuM« s ÊU «–S ÆUN×OIKðË WC¹u³« ŸuM« s ÊU «–≈ U√ ¨«d– ÊuJ¹ 5M'« ÊS

W¼«b³U ¨Ê–≈ Æv¦½√ ÊuJ¹ 5M'« ÊS åXò ·bN« «c¼ oOI% qł_ rJײ½ Ê√ wC²Ið `OIK²UÐ ÂuI¹ Íc« ÍuM*« Ê«uO(« Ÿu½ w ‰«R« Ê√ Í√ ∫5M'« fMł w rJײK ÂË“u??Ëd??J??« WH `łd½ nO ∫u??¼ `³B¹ WH `??łd??½ n??O??Ë ø«d????– œu???½ U??M?? «–≈ Y «cN øv¦½√ w Vžd½ UM «–≈ X ÂË“uËdJ« WU UNMŽ XC9 w²« WOUJýù« V u¼ UL ∫œuu*« fMł —UO²šô WOLKF« ‚dD«

ø‚dD« Ác¼ w¼ ¨årO−¹d«ò Ë√ WOL(« WI¹dÞ ¨ôË√ ¨„UM¼ ÊU????½ù« U??N??O??≈ Q??' W??I??¹d??Þ ¨U??C??¹√ ¨w???¼Ë bI²Fð ‚«d????Ž_« iFÐ X??½U?? YOŠ ¨U??1b?? vKŽ ÷d??×??¹ „U???L???Ý_«Ë Âu??×??K??« q???√ Ê√ X׳√ WOdH« Ác¼ sJ Æ—uc« »U$≈ Ê√ p??– ÆWOLKŽ UODF vKŽ du²ð Êü« fMł b¹b% w ULÝUŠ «—Ëœ …√d*« W¹cG² ö³I²*« Ÿu??½ œb??% w²« wN ¨œu??u??*« WC¹u³« U¼“d³²Ý w²« ©recepteurs® ÀËb??Š b??M??Ž Íu??M??*« Ê«u??O??(« »U??D??I??²??Ýô ö³I²*« Ác??¼ œbײðË Æ`OIK²« WOKLŽ ©´Na® Âu¹œuB« 5Ð w½u¹_« Ê“«u²K UF³ð ÂuOUJ«Ë ¨WNł s ¨©´K® ÂuOÝUðu³«Ë X½U «–S?? ÆÈd??š√ WNł s ¨Âu¹eOMžU*«Ë

¨Âu¹œuB«Ë ÂuOÝUðu³« `UB qO9 WHJ« ÍuM*« Ê«uO(« »c−¹ WC¹u³« —«bł ÊS lË «–≈ U??√ ÆÍd??c??« ÂË“uËdJK qU(« ¨Âu¹eMG*«Ë ÂuOUJ« W³½ œ«“Ë fJF« Íu¦½_« ÍuM*« Ê«uO(« nIK²ð WC¹u³« ÊS s ÊUłËe« sJL²O ¨X ÂË“uËdJK qU(« ô ¨p??K????*« «c??¼ ‰ö??G??²??ÝôË Æv??¦??½√ »U???$≈ b¹eð w²« WO ÚL (« ŸU³ð« ô≈ …√d*« vKŽ 5F²¹ 5M'« Ÿu½Ë VÝUM²ð w²« œ«u*« ŸUHð—« s WOMG« œ«u*« d¦√ pKN²ð YOŠ ¨Áœuð Íc« Vždð X½U «–≈ Âu¹œuB«Ë ÂuOÝUðu³UÐ X½U «–≈ ¨fJFUÐ ÂuIð Ë√ d??– qHÞ w??

Æv¦½√ »U$≈ vML²ð œuu »U$≈ u¼ ·bN« ÊU «–≈ «cJ¼Ë s¹dNý …b* WOL×Ð Êuu¹ ¡U³Þ_« ÊS ¨d– qO³Ý vKŽ ¨…√d???*« UNO ‰ËUM²ð WŁöŁ v??≈ ÊËbÐ ÃUłb« —b ∫WOU²« W¹cž_« ¨‰U¦*« ¨pL« ¨r×K« ¨©w³OЮ wËd« p¹b« ¨bKł ¨WU'« t«uH« ¨fÞUD³« ¨”bF« ¨“—_« ¨‰UIðd³« ¨gLA*« ©„uK*« VŠ® “dJ« ¨“u*« UL ¨UOŽu³Ý√ 5²COÐË …uNI« ¨’U??łù«

ÆUNUFÞ w `K*« ‰ULF²Ý« UN “u−¹ »U$≈ w Vždð w²« …√d*« v≈ W³MUÐ lOL−Ð VOK(UÐ UN½uu¹ ¡U³Þ_« ÊS ¨v¦½√

ÊËœ `LI« s QON*« e³)UÐ «cË ¨tðUI²A ¨“uK« ¨WUM« s ŸuMB*« e³)« Æ`K Ÿu½ s pL« ¨©ËUËU® w½«œu« ‰uH« ¨f)« ¨Âu¦« ¨—e'« ¨ÊuLK«Ë s¹œd« ¡UM¦²ÝUÐ WNUH« ‰UJý√ qË qF« ¨…bÐe«

Æa≈ ÆÆÆŒu)«Ë gLA*«Ë “dJ«Ë “u*« s …œËb× d¹œUI0 ¡U³Þ_« `L¹ UL UOu¹ U«dž 125 e¼UMð „ULÝ_«Ë Âu×K« W¹cž_«Ë WLFÞ_« sŽ œUF²ÐôUÐ Êu×BM¹Ë w qšb²K WO½UŁ WOMIð „U??M??¼Ë ¨WOKI*« WdF vKŽ …d*« Ác¼ bL²FðË ¨œuu*« fMł ¨W¹uM*« U½«uO×K WOzU¹eOH« hzUB)« WIOœ ‚Ëd b¹b% v≈ ÀU×Ð_« XKuð bI ÂË“uËdJK qU(« ÍuM*« Ê«u??O??(« 5Ð nOHš ¨dOB …UOŠ b√ t Íc« ¨Y Ídc« 5ÐË t²dŠ w l¹dÝ wU²UÐË ¨t??½“Ë w ÂË“uËdJK qU(« Íu¦½_« ÍuM*« Ê«uO(« ¨d³√ Ê“u??Ð l²L²¹Ë d¦√ gOF¹ Íc??« ¨X VŠ ¨pc t²dŠ ¡j³Ð eOL²¹ wU²UÐË W¹dc« W¹uM*« U½«uO(« ÊS ¨W¹dEM« Ác¼ v??≈ W??¹u??¦??½_« W??¹u??M??*« U??½«u??O??(« o³ð b …dOš_« Ác¼ ÊuJð Ê√ vI³¹Ë ¨WC¹u³« WOKLŽ ‰öš s UNUIŽ s ¨öF ¨XIKD½«

Æi¹u³²« U??½«u??O??(« Ác??¼ ·œU??B??ð r?? «–≈ U??√ u9 U ÊUŽdÝ UN½S ¨WC¹u³« W¹uM*« ÂU√ ‰U−*« `H² ¨dOBI« U¼dLŽ V³Ð Wd(« WKOIŁ W¹u¦½_« W¹uM*« U½«uO(« ÕU−MK d¦√ dLFð UN½√ UuBš ¨‰uuK

ÆWC¹u³« `OIKð w XOuð v??K??Ž W??M??¼«d??*« s??J??1 «c???J???¼Ë 5M'« fMł b¹bײ WOłËe« …dýUF*« …dýUF*« Ác¼ X³IŽ√ «–S ¨q_« vKŽ U¹dE½ —uc« »U$≈ W³½ ÊS ¨…dýU³ i¹u³²« Ác??¼ ÊS??? p??c?? Æ`??O??×?? f??J??F??«Ë l??H??ðd??ð i¹u³²« bŽu WdF ÷d²Hð WI¹dD« d_UÐ ULz«œ fO «c¼Ë ŸUL'« W−d³ WbÐ v≈ …√d???« s?? nK²¹ i¹u³²U Æ5??N??« Æd Óš¬ v≈ dNý s …√d*« fH½ bMŽË ¨Èdš√

—UO²š« W??ËU??; YU¦« »u??K??Ý_« U??√ w r??J??×??²??« v???≈ vFO œu???u???*« f??M??ł jÝu« Ê√ ÀU×Ð_« XM ÒOÐ bI ¨wK³N*« jÝu« ÍuM*« Ê«uO(« l−A¹ ©Alcalin® ÍbŽUI« `OIKð w?? ÕU??−??M??«Ë U³¦« vKŽ Íd??c??« wCU(« j??Ýu??« rzö¹ ULMOÐ WC¹u³«

ÆW¹u¦½_« W¹uM*« U½«uO(« d¦√ ©Acide® s j??Ýu??« «c??¼ vKŽ VFK« sJ1 «c??J??¼Ë WH `Ołd² ¨WHK²*« qOU;« s œbŽ ‰öš WI¹dD« Ác¼ sJ ¨v¦½_« Ë√ dc« œuu*« r²¹ t½S pc ÆÕU−MK WKO¾ ÿuEŠ UN ÊS «cJ¼Ë ¨5²IÐU« 5²I¹dD« l UN−œ …√d*« ÿuEŠ s ld« v≈ ÊËR−K¹ ¡U³Þ_« …dýUF*« XOuðË WOL(« 5Ð WłË«e*« v≈

ÆwK³N*« jÝu« WFO³Þ dOOGðË WOłËe« —UO²š« w qšb²K dš¬ »uKÝ√ „UM¼Ë U½«uO(« qB w q¦L²¹ œuu*« fMł WKÐdž o¹dÞ sŽ W¹u¦½_«Ë W¹dc« W¹uM*« ¨p??– bFÐ ¨r??Šd??« sIŠ r??Ł Íu??M??*« qzU« rž— ¨WOMI²« Ác¼ sJ ÆtO »užd*« ŸuMUÐ WzU W½uQ XO ¨d³²*« qš«œ UNz«dł≈ iFÐ ¨U½UOŠ√ ¨qK²ð b YOŠ ÆWzU*« w pc ÆUNO »užd*« dOž W¹uM*« U½«uO(« Ác¼ 5??Ð l??L??'« v??≈ ¡U??³??Þ_« iFÐ Q−K¹ s ldK dcK WHUÝ UOMI²«Ë WOMI²«

ÆÕU−M« ÿuEŠ vKŽ bL²Fð «bOIFð d¦√ WOMIð „UM¼ rŁ ‰öš s W¹uM*« U½«uO(« wŽu½ qB ULNM qJ W??O??Ł«—u??« …œU???*« vKŽ “U??J??ð—ô« wË ÆåCytometrie du refluxò vLð —UO²š« WI¹dD ‚dD²« s?? b??Ð ô ¨d??O??š_« d³Ž r²ðË ¨W??M??ł_« qB ‰ö??š s œu??u??*« Ác¼ jHý - …√d*« Èb i¹u³²« …—U¦²Ý« UN×OIKðË —U³ o??¹d??Þ s??Ž U??C??¹u??³??« p– bFÐ ÂUOI« rŁ ¨d³²*« q??š«œ U¹dN− b¹bײ W?? ÒM??ł_« s …dOG UŽeš cšQÐ »užd*« fM'« Ÿ—“Ë UNM —uc«Ë ÀU½ù« Ác¼ ÕU$ W³½ qBðË ÆrŠd« q??š«œ tO

Æ% 100 v≈ WOMI²« …—u w rJ²FË b Êu√ Ê√ uł—√ …du²*« UЗUI*« w¼ ÁcN ¨UOUŠ Íd−¹ U œuu*« »U???$≈ w?? UMþuEŠ W¹uI² Êü« Ê√ v≈ dOý√ Ê√ bÐ ô ÚsJ ¨tO Vžd½ Íc« WOUIŁË WOM¹œË WOöš√ «œUFÐ√ ŸuuLK w³D« œUN²łô« ÊS pc ¨UN³OOGð wG³M¹ ô ¨œuu*« —UO²š« WOMIð v≈ ¡u−K« vKŽ dI²Ý« œułË WUŠ w UNM WOKšb²« UuBš qš«œ œuu*« fM−Ð j³ðd w??Ł«—Ë ÷d »—UG« vKŽ q³(« „dð ÊQý s Ê_ ¨WKzUF« 5Ð ÍdA³« Ê“«u²UÐ ‰öšù« UOMI²« ÁcN

Æ«bž t ‚dD²MÝ U «c¼Ë ¨ÀU½ù«Ë —uc«

≠1≠ 5M'« fMł —UO²šô UЗUI*« ÀbŠ√د. خالد فتحي

أدب الصحة والطب

Page 15: almassae 1523

tÐ kH²Š« Íc???« X??u??« w?? —U²*« aOA« ¨WOM¹b« ÊËRA« vKŽ ·«dýùUÐ U— tIOIý dB u×½ tð«uDš vË√ w —U²*« oKD½U —ËUA²K 1923 ÂUF« U¹«bÐ w WO½uŽdH« „UM¼ bł«u²*« wÝuM« f??¹—œ≈ bO« l —«Ëœ√ rOEMð v??≈ b??¹b??ł s?? UŽd œuFO wH¹u'« sŠ bO« s öŽUł s¹b¼U−*« qOŠ—uÐ nÝu¹ bO«Ë WBŽ«d³« —Ëœ vKŽ dLŽuÐ qOCH«Ë «bO³F« —Ëœ vKŽ Í—UL*« `U ÂdC*« b¼U−*«Ë WÝU(« —Ëœ vKŽ kH²Š«Ë wdA« sÞu« WKO³ vKŽ w×KD«

ÆœUN'«Ë …—u¦K WUF« …œUOI« —ËbÐ tHM

Âö²Ý« ô ÆÆÂö« ¡wA« tU—Ë aOA« «—UB²½« X«uð

rž—® WOUD¹ô« UDK« tF dD« Íc« UOЫbł« vKŽ nŠeK W²OL²*« UNðôËU× lD WOGÐ Ê«e??? WIDMË d??C??š_« q??³??'«Ë dEM« …œU??Ž≈ v≈ ©s¹b¼U−*« vKŽ «œ«b??ù« vKŽ W??F??Ý«Ë «dOOGð ¡«d???ł≈Ë UNDDš w?? 5OF²Ð w??M??O??u??Ýu?? d???√ Ê√ b??F??Ð …œU??O??I??« d¹«d³ UO³O vKŽ U¹dJŽ ULUŠ uOËœUÐ WLÝU(« WKŠd*« W??¹«b??Ð pcÐ ÊuJ² 1929 r??U??(« «b??³?? ¨5??O??U??D??¹ô«Ë s??¹b??¼U??−??*« 5??Ð VKÞË ÂöUÐ t²³ž—Ë Ád¼UEð “d³¹ b¹b'« dLŽ UNÐ vöð w²« —U²*« dLŽ WËUH WuŠ—« ÍbOÝ WIDM0 wUD¹« buÐ —U²*« UNöš s t 5³ðË 1929 uO½u¹ s 19 w fOË qÞUL²« u¼Ë 5OUD¹ö wH)« ·bN« UËUH*« pKð Ê√ błË Ê√ bFÐ WUš ¨Âö« Ë√ “U−(« v≈ œö³« …—œUG vKŽ Ád³−²Ý

œU??N??'« ¡U???N???½≈Ë W??d??Ð w?? ¡U??I??³??« Ë√ d??B?? Æ «¡«džù«Ë ‰«u_« qÐUI Âö²Ýô«Ë

÷ËdF« pKð q —U²*« i— U ÊUŽdÝ dBM« v??²??Š œU??N??'« W??K??«u?? v??K??Ž U??“U??Ž tMÞË ¡UMÐ√ v≈ ¡«b½ tłË Ê√ bFÐ …œUNA«Ë —bž s tO r¼—c×¹ 1929 dÐu²√ s 20 w ’d(UÐ r¼U¹≈ U³UDË r¼dJË 5OUD¹ô« qBŠ —U²*« tFuð UL ¨WLz«b« WEIO«Ë «dzUD« XI√ 1930 d¹UM¹ 16 wH ¨öF ¡wA« ¨s¹b¼U−*« vKŽ UNHz«c WOUD¹ô« s «dAF« q²IÐ WËUI*« tOKŽ œ— Íc??« w²« szULJ« s?? œb??Ž w?? W??¹“U??G??« œu??M??'« UOUD¹« l??œ v??≈ p??c??Ð Èœ√Ë rN UN²³B½ «œbAð d¦_« ‰«dM'« ¨åw½UOðdžò 5OF² vKŽ «b¹bł U¹dJŽ ULUŠ W¹uœË UdDðË WOAŠË «¡«d????ł≈ –UðUÐ √b??Ð YOŠ ¨UO³O s ÊU ÊUJ«Ë s¹b¼U−*« oŠ w WHOMŽË ¡UA½≈Ë W¹dB*« WO³OK« œËb(« ‰UH≈ UNL¼√ o½UA*« VB½Ë ¨1930 q¹dЫ …dzUD« WLJ;« dO³ s−Ý qš«œ ÊUJ« lË vKŽ qLF«Ë r¼—UBŠË s¹b¼U−*« vKŽ «œ«b???ù« lDI

Æ…dHJ« ‰ö²Š« bFÐ dCš_« q³'« w

bÝ_« s¹dŽ ◊uIÝ w w½UOðdž `$ dË Òd UOKLŽ bFÐ bFÐ 1931 d¹UM¹ s sU¦« w …dHJ« ‰ö²Š« qJýË ¨ÃU²«Ë ·u'«Ë UžË ‚Ë“d* tö²Š« WFłu WÐd ©…dH ‰ö²Š«® ◊uI« «c¼ q¦ U ÊUŽdÝ Íc« ¡«d×B« bÝ_Ë s¹b¼U−LK dÐu²√ WO½U« WdF bFЮ tM¹dŽ sŽ jIÝ ÕU$ bFÐ 1931 d³L²³Ý s 11 w ©1930 tðdU×Ë tOKŽ i³I« w W¹“UG« «uI« WIDM w tð—UEM t½«bIË tÝd q² bFÐ wÝd v??≈ p??– bFÐ bO²«Ë WUÞuÐ Íœ«Ë ŸœË√ YOŠ Í“UGMÐ v≈ 5Š bFÐ qI½Ë tÝuÝ w gO³¹dš« ÍbOÝ WIDM0 dO³J« tM−Ð

w½UOðdž ÍdJF« rU(« ‰uË —UE²½« œUIF½« sKFO d³L²³Ý s 14 Âu¹ Í“UGMÐ v≈ 1931 d³L²³Ý s 15 ÂuO WU)« WLJ;« w UE×K« pKð w½UOðdž n??Ë YOŠ dCŠ UbMŽËò ∫‰uIUÐ å…«bN*« WdÐò tÐU² WOBý tO È—√ w½√ w QONð w³²J ÂU??√ wUO ¡UMŁ√ rNÐ XOI²« s¹c« 5DЫd*« ·ô¬ 5²K³J Á«b??¹ X½U ¨W¹Ë«d×B« »Ëd??(U??Ð VO√ w²« ÕËd'«Ë —uJ« rž— qÝöUÐ UÞuGC t??N??łË ÊU???Ë ¨W??d??F??*« ¡U??M??Ł√ UNÐ tH½ d−¹Ë © Úœ d Ó Ó'UÐ ®t??Ý√— UODG ÊU t½_ ¨d׳UÐ dH« ¡UMŁ√ t³F² ΫdE½ WÐuFBÐ wU√ nI¹ Íc???« Ê√ w??≈ qOš ‰U??L??łùU??ÐË t½√ rž— t²³O¼Ë ÁdEM t ‰UłdU fO qł— w³²J ÂU√ n«Ë u¼ U¼ ¨dÝ_« …—«d0 dFA¹ bI ¨`???«ËË ∆œU??¼ uBÐ VO−¹Ë tQ½ b¹d½ sJ½ rK ¨wMÞËË wM¹œ qł√ s XЗUŠ Êu³B²G rJ½_ UM—√ s rœdÞ ÈuÝ U¾Oý Æ…œUNA« Ë√ dBM« U≈ UM W³MUÐ »d(U u/ Ê√ vKŽ UM“ ôË UML√ —«u¦« s×M wIK½ Ë√ rK²½ ôË dšü« bFÐ bŠ«u« UMK

ÆÕö« UbMŽËò t¦¹bŠ w½UOðdž œdD²¹Ë ¡U?? ÒË tMO³ł ÊU?? ·«dB½ö QON²O n??Ë s w³K gFð—U tÐ jO% —u½ s WU¼ ÊQ »Ëd(« „—UF ÷Uš Íc« U½√ nu*« Wöł rž—Ë ¨¡«d×B« XÒKłË W¹Ë«d×B«Ë WO*UF« lD²Ý√ rË ÊUAFðdð ÍU²Hý X½U bI «c¼ d√Ë WKÐUI*« XON½Q ¨bŠ«Ë ·d×Ð oD½√ Ê√ WLU;« v??≈ t1bI² s−« v??≈ tŽUł—SÐ Áb¹ b??1 Ê√ ‰ËU??Š t??u??Ë bMŽË ¨¡U????*« w?? U²½U t¹b¹ Ê_ sJL²¹ r?? tMJË w²×UB*

Æåb¹b(UÐ 5²K³J

«bŽù«Ë ÆÆWLU;« we¼ qJAÐ X??9 b?? W??L??U??;« X??½U??ò b UMJ ¨©tÐU² w w½UOðdž ‰uI¹® Í—uË vË_« WE×K« cM t«bŽ≈ vKŽ ÂeF« U½bIŽ v≈ dOAð WŽU« X½U ¨tOKŽ i³I« s?? 15 ¡UŁö¦« Âu¹ s «¡U lÐd«Ë WU)« rJ(« ‚uDM —b ULMOŠ 1931 d³L²³Ý s t rłdð UbMŽË ¨ u??*« v²Š UIMý «bŽùUÐ dFý bË UNÐ sR¹ w²« tðULKJÐ ‰U rJ(« ô ÆtK ô≈ rJ(« Ê≈ ∫ tOKŽ vÝ_UÐ iF³« XM ¨ÊuFł«— tO≈ U½≈Ë tK U½≈ Æn¹e*« rJLJŠ wð“Uł≈ wCQÝ U½Q UNMOŠ dBMUÐ dFý√ wÐ ‚U Ê√ bFÐ W−NÐË —ËdÝË Õd qJÐ Êü« UMMJ ¨UM WFłu*« tðUÐd ÂU√ «dO¦ d_« dO³J« qI¦U WŠ«dUÐ dFA½ UFOLł UM²Ð Êü«

ÆU½—Ëb sŽ `¹“√ WLU×LK wU²« Âu??O??« ÕU??³?? w??Ë ò lOLł cð« 1931 d³L²³Ý 16 ¡U??F??З_«® rJ(« cOHM² ‚uKÝ ed0 W“ö« dOЫb²« UOAOKO*«Ë g??O??'« ÂU????√ lOLł —UCŠSÐ wU¼_« s UH√ 20 U½dCŠ√ b UM ¨Ê«dOD«Ë s ÎUBOBš 5OÝUO« 5KI²F*« lOLłË w r??J??(« cOHMð …b??¼U??A??* WHK² s??U??√ u¼Ë oOÝ b?? UNMOŠ —U²*« ÊU?? ¨r??¼b??zU?? Ud« WU²Ð« tNłË vKŽË s¹bO« q³J tH×B Áb???O???Ð q??L??×??¹ ¨—b????I????«Ë ¡U??C??I??U??Ð ‚u oK% «d??zU??D??« X??½U?? ULO dOGB« s dLŽ sJL²¹ ô v²Š q−K− e¹“QÐ 5KI²F*« dFA¹ u¼Ë Á—b?? v≈ dO¹ ÊU ¨rN²³ÞU …œUNAUÐ «—UA³²Ý« tNłË qKN²¹Ë U³¦UÐ wM½QÐ UM ‰uI¹ Ê√ b¹d¹ ÊU ¨UM ‰uI¹ ÊU UL cHM¹ Ê√ q³Ë ÆÆÊËdÝU)« r²½√Ë dB²M*« U½√ dOGB« tH×B0 p√ WKOK ozUbÐ rJ(« ·œd¹ Ê√ q³ tM ULK iFÐ √dI¹ c??š√Ë «bL× Ê√ bNý√Ë tK« ô≈ t« ô Ê√ bNý√ ∫özU wU¼_« Ušd czbFÐ oKDM² ÆtK« ‰uÝ— d U??šd?? UN½QÐ UNHË sJ1 w??²??«

Æåö¹uÞ œUÝ Íc« XLB« —«bł »dG*« w rOI wMODK wH×Ë VðU

ôUł— ¨ «dAFUÐ r¼œbŽò ¨U??ÐU??³??ýË W??O??³?? ¨¡U????????½Ë ÆÆWLI« v≈ rNCFÐ qË tO «Ëbłu ÂöÝù« «uKQð ÆÆÊU??M??¾??L??Þô«Ë Õ«d???A???½ô« tO «Ëb??łu?? tM «u??Ðd??I??ð ‰b??F??«Ë W??1e??F??«Ë …u??I??« XłdH½« ÆÊU_«Ë W¹d(«Ë «Ëb²¼« Ê√ bFÐ r¼d¹—UÝ√ UöD½« Âu_« o¹dD« v≈ b???ò ∫v???U???F???ð t???u??? s???? »U²Ë —u½ tK« s r¡Uł s t??K??« t??Ð Íb??N??¹ 5??³?? Âö« q³Ý t½«u— l³ð« ULKE« s?? rNłd¹Ë rN¹bN¹Ë t½–SÐ —uM« v??≈ Æår??O??I??²???? ◊«d????? v????≈ pA« U??U???? «Ë“U???²???ł« d??A??«Ë d???O???)«Ë 5??I??O??«Ë ÊU_« dÐ v≈ «uKË v²Š Âö????Ýù« r??N??U??M??²??Ž« b??F??Ð s r??N????H??½√ «u???łd???šQ??? UN½≈ Æ—u??M??« v??≈ ULKE«

Æ¡ôR¼ ÂöÝ≈ WB

17 www.almassae.press.ma

من الظلماتÁËb¼b« wMG« b³Ž إلى النور..

14

tKš«œ błuð WIOI(« ÊQÐ tŽUM²« bFÐ ÂöÝù« v≈ qšb¹ åf¹U buÐuOò

WŽU−ý qJÐ Òr« ”Q Ÿd−²¹ ·uKOË œ—UÐ ÂbÐ ÁU¹U× `Ðc¹ qðU 5Ðò jЫ— ”√d« Ÿud t²KBI v≈ ‚U¹ Êu½UI« …œ«—≈ sŽ ×Uš b¼U−Ë

WO½U½≈ UHDFM UNðULU× XKJý UOBA UOL²« XHK²š« ¨‘Q'« ‚«dŠ≈Ë W¹d(« u×½ o¹dD« ¡wC¹ «—u½ UNM iF³« ULK XKJý Ê√ bFÐ v≈ r¼býd¹Ë ÷—_« w 5ÐcFLK »—b« dOM¹Ë ”UM« Íb³F²Ë …UGD« ULK XKJý ULMOÐ ¨—ULF²Ýô«Ë rKE« s — Òdײ« o¹dÞ ¨’ö)« o¹dÞ

ULK ÆÆœU³F²Ýô«Ë WO−LN«Ë q²I«Ë œ«b³²Ýô«Ë rKE« u×½ UŽUFý s¹dš¬ w ¨UNFOLł XI²« UNMJ ¨W¹UG«Ë ÊUJ*«Ë se« ·ö²šUÐ XHK²š« …dOG w ¡ôR¼ ¡ULÝ√ tÐ X³² Íc« d³(« œ«b UNMOÐ U w qJA² ¨W¹UNM«

ozUI(« UNF X¼Uð WuQ dOž WI¹dDÐ UNÞuOš XJÐUAðË ¨se« …d«– ULK ÆÆW¹UNM« w WIOI(« dNEð Ê√ q³ W¹«b³« w W«bF« UNF XKKË dNý√ öF X½UJ ¨W*Uþ Èdš√Ë WœUŽ ULU× d³Ž rNM dO¦J« …UOŠ XN½√

Æa¹—U²« w ULU;«

—U²*« dLŽ «bŽSÐ rJ(«UO³O w s¹b¼U−*« aOý

أشهر المحاكمات في التاريخ

أقبل على الموت بابتسامة وفضل االستشهاد على االستسالم

22

فسحة رمضان

ób É¡æ«M QÉàîŸG ¿Éc

øjó«dG πѵe ƒgh ≥«°S

áeÉ°ùàHG ¬¡Lh ≈∏Yh

,Qó≤dGh AÉ°†≤dÉH É°VôdG

¬Øë°üe √ó«H πªëj

âfÉc ɪ«a Ò¨°üdG

¥ƒa ≥∏– äGôFÉ£dG

πé∏› õjRCÉH Ú∏≤à©ŸG

ôªY øµªàj ’ ≈àM

º¡àÑWÉfl øe —U²*« dLŽ

تربى في بيئة يهودية ولكنه وجد السعادة في اإلسالم

W(«u bFÝ√ ÍœUF ≠œ«bŽ≈

UOdð vKŽ »d(« UOUD¹≈ XMKŽ√ UbMŽ √b??ÐË 1911 ÂUF« s d³L²³Ý s 29 w Êb vKŽ UNHz«c VBð WOÐd(« Uł—U³« Í“UGMÐË fKЫdÞË W??½—œ® w³OK« qŠU« —U²*« d??L??Ž® —U??²????*« dLŽ ÊU?? ©f??L??)«Ë WKO³ v≈ wL²M¹ Íc« Ê«b¹d³« UŠd bL× wMÐ qzU³ v≈ lłdð w²« nOM*« Ë√ WHM*« WOöN« qzU³I« vË√ dUŽ sÐ ‰ö¼ sÐ ·UM qOK'« aOA« p– ©WO³OK« WdÐ XKšœ w²« WOdA« —ËeMł W¹dIÐ 1858 WMÝ bË Íc« «uMÝ ÁdOG gOF¹ «b??Ð b?? ‚d??³??Þ ‚d??ý bFÐ UN²¹UN½ v²Š UN²¹«bÐ cM d¹dײ« »dŠ qIF« W½«“—Ë WŽU−M« UöŽ tOKŽ dNþ Ê√ bO« Á–U²Ý√ W¹UŽ—Ë ÂUL²¼« vKŽ –u×²Ý«Ë Èb??Š≈ w?? t??H??Ë Íc???« wÝuM« Íb??N??*« dLŽ q¦ …dAŽ U½bMŽ ÊU uò ‰uIUÐ «d*« UOý tMOOF²Ð ÂU??Ë årNÐ UMOH²ô —U²*«

ÆdCš_« q³'UÐ —uBI« W¹Ë«“ vKŽ

b¼U−*« rKF*« ‰Ë_« tLOKFð vIKð b —U²*« dLŽ ÊU »u³G'« v≈ dU¹ Ê√ q³ —ËeMł W¹Ë«eÐ rKF« qOBײ «uŽ√ WO½ULŁ UNO YJ w²« wË WOÝuM« a??¹U??A??Ë ¡ULKŽ —U??³?? s?? Wd(« VD wÝuM« Íb??N??*« rN²bI ÂuKŽ t¹b¹ vKŽ cLK²ð Íc« ¨„«c½¬ WOÝuM« ʬdI« kHŠË WOŽdA« ÂuKF«Ë WOÐdF« WGK« dO¦J« wÝuM« tOý s V²«Ë ¨.dJ« fHMUÐ WI¦«Ë d³B« qL% w²« UHB« s w 5HFC²*« …b??ŽU????Ë œU??N??'« V??ŠË …œUŽ≈ qO³Ý w UOUž sL¦« ÊU ULN ÷—_« VUG« q²;« ëd??š≈Ë WO½U½ù« W«dJ« UOUD¹« ÊöŽSÐË ÆÊU½ù«Ë ÷dF«Ë ÷—ú U¼dE²½« w²« t²d —U²*« b??łË »d??(« ¡U??M??Ł_« p??K??ð w?? —U??²????*« d??L??Ž ÊU??? ¨ö??¹u??Þ YOŠ …dHJ« s tðœuŽ bFÐ uUł w ULOI rKŽ UbMŽË ¨u²K n¹dA« bLŠ√ bO« qÐU

WO½UL¦F« »d(UÐ ·dŽ ULO wUD¹ù« ËeGUÐ s¹b¼U−*« lL& e«d v≈ Ÿ—UÝ WOUD¹ù« rOEMðË tMOMÐ —Ëœ fOÝQð w r¼UÝ YOŠ bO« qË Ê√ v≈ WËUI*«Ë œUN'« WdŠ …d²H« pKð ¨…dHJ« s ÎUœU n¹dA« bLŠ√ WMÝ UO³O s „«d??ð_« »U×½« UNI«— w²« U¼dNý√ s?? ÊU?? WMŠUÞ „—U??F?? bFÐ 1912 ÍU 16 w W½—œ WIDM0 WFL'« Âu¹ WdF Êu²ÝË 5OUD¹« ◊U³ …dAŽ UNO q² w²« œuIHË `??¹d??ł 5??Ð œd?? W??zU??L??F??З√Ë U¹bMł vKŽ W??O??U??D??¹ô« U??D??K????« d??³??ł√ w??²??«Ë rN½RË rN²×KÝ√ 5—Uð ÂUE½ öÐ »U×½ô« rKF*« p??– s —U²*« ‰uײO ÆrNðdOš–Ë v≈ cOö²« s ÊËdO¦J« tuŠ lL& Íc«

ÆwUD¹ô« ‰ö²Šô« b WO³OK« …—u¦K bzU —U²*« UNÐ ÂuI¹ w²« UÐdC« X½U VŽd« XŽ—“Ë 5OUD¹ô« XFłË√ b tUł—Ë WOUD¹ù« UDK« X??U??Ë ¨rNÝuH½ w?? åuOKO«ò rU(« u¼ Wd³ b¹bł rUŠ 5OF²Ð ¡UCIK W¹dJŽ WDš lË v≈ bLŽ Íc??« W¹“«u² —ËU× WŁöŁ s oKDMð …—u¦« vKŽ ÍbB²«Ë dB s WœUI« «œ«bù« lD w¼ ‰U??²??Ë ¨U??J??¹d??d?? WIDM w?? s??¹b??¼U??−??L??K?? ¨wKO*«Ë WMDKÝË »udF« w s¹b¼U−*«

ÆUOЫbł«Ë ”u w s¹b¼U−*« ‰U²Ë

ÊËb¼U−*«Ë XOýUH« bL× d− s ⁄e³ð UNMOŠ …—u¦« X½U q tðUDD0 qA« Íc« wÝuM« f¹—œ≈ Ê√ bFÐ åuOKO«ò rU(« UNLÝ— w²« œuN'« qŠ ULM¹√ Á—UE²½« w s¹b¼U−*« —U??½ b??łË VMý Â√ „—UF w U¼—UMÐ Èu²«Ë q%—«Ë w 1914 d¹«d³ w WMO²¹u«Ë WLOEOKýË WO*UF« »d(« tO qF²Að X½U Íc« Xu« UOUD¹« w?? wýUH« »ö??I??½ô« sJ ¨v???Ë_« q??š«œ ŸU???Ë_« dOž b?? ÊU?? 1922 dÐu²√ bO« vKŽ UNF ◊uGC« b??²??ý«Ë UO³O bK³« „dð v≈ dD« Íc« wÝuM« bL× v≈ w??ÝU??O????«Ë ÍdJF« qLFUÐ «b??¼U??Ž

2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

’ Æ√ Æ ≠œ«bŽ≈

YOŠ lOM wð«—uð ŒUM w ŸdŽdð ¨UNHM …œ Òb??A??²??*« W¹œuNO« W??½U??¹b??« ÂU??šU??(« b??? Ò'« r??K??ŠË »_« ¡«d???Ł „d???ð vI²« v²Š tUŠdð w?? ·uD¹ c??š√Ë dŽUAÐË t??K??« b³Ž ‰Ë_« Êœ—_« pK0 bL×Ë ‰U³≈ bL× dO³J« ÊU²UÐ dLŽ s??¹b??¼U??−??*« a??O??ýË w??Ýu??M????« b¹ vKŽ töÝ≈ sKŽ√ Ê√ bFÐ ¨—U²*« bFÐ w???ž«d???*« v??H??D??B?? d?????¼“_« a??O??ý WKLŽ ÊQ??Ð tŽUM²«Ë s¹bUÐ t??ð—ËU??×?? Â√uð UN½≈ qÐ …b??Š«Ë ¨b????'«Ë ÕËd??« rË tK« UNŽbÐ√ w²« WO½U½ù« …UO(« ¨WH¹e*« …«—u??²??« ôË q??O??$ù« UNŽb³¹ U½«bO ©t??Ý√— jI® ULM« t²×M tðôUCM «dE½ …bײ*« 3_« dI »d t²KL¼√ ÆW¹dJH« tðUL¼UË t???z«—¬Ë bFÐ W??O??ö??Ýù«Ë W??O??Ðd??F??« U???Ý«—b???« b —U²*« dLŽ aOA« l?? q??ðU?? Ê√ fOÝQð w „—UýË wUD¹ô« dLF²*« …b¹b'« WËb«Ë w½U²U³« —u²Ýb« s qŠ— ÆbMN« Â_« sŽ UNUBH½« bFÐ r²*« wJO½UJO*« »uKÝ_« Í– »dG« Ê√ bFÐ 5??O??ÐË—Ë_« …UOŠ w WŽdUÐ WI½U)« Wü« ¡Uu w tŠË— XŽU oAŽ ¨WЫdžË …u ÂU¹_« l œ«œeð w²« qŠ—Ë ∆œUN« ÊuK« «– vB_« ‚dA« fOË tðbOIŽË t²GË tKIŽË ÁdJHÐ tO≈ s¹œ s t½UOJÐ q??%—« ¨V× tM¹bÐ Ábł Òb Ê√ bFÐ b¹bł s¹œ v≈ .b ëdF*«Ë ¡«dÝù« ÷—√Ë ”«b_« ”bIÐ rNF qU½Ë UN³FAÐË UNÐ r ÒOð w²« q³ ¨W??O??½u??O??N??B??« W??Ëb??« W??U??≈ b?? w²« eF*« …d¼U v??≈ UNM ·uD¹ Ê√ d¼“_« aOý b¹ vKŽ UNO töÝ≈ sKŽ√ ÷—QÐ «dOš√ Òq×O w??ž«d??*« vHDB pÝUM Èœ√Ë UNÐ ·U??Þ w??²??« W³FJ« rNK« pO³ «u√ vKŽ …dLF«Ë Z(« v²Š «Ëb« vKŽ t“öð XKþ w²« pO³ YOŠ …—ËU???−???*« »d??F??« ÷—Q???Ð t??ðU??Ë

Æ1992 ÂUF« w fb½_«

ÂöÝù« mMO sð—UË ÆÆÆ»dG« ÊULKÝ

ÊULKÝ w tOOUÐËœ tOłË— ‰uI¹ bÝ√ bL× ÂöÝù« mMO sð—UË »dG« UO½«dË√ØnOH w f¹U buÐuO bË®

YOŠ 1990 u??O??u??¹ s??? w??½U??¦??« w??? ©UIÐUÝ W¹d−*«ØW¹ËULM« W¹—uÞ«d³ù« ‰u_« Ë– wŽUL²łô« `KB*«Ë dJH*« WÝ«—bÐ lË Íc« ¨WOUšU(« W¹œuNO« ÂUF« U??¹«b??Ð tUM²ŽUÐ c??š√Ë Âö??Ýù« vHDB d??¼“_« aOý Íb¹ vKŽ 1926 tŽUM²«Ë ÊU¹œú tð—ËU× bFÐ wž«d*« Â√uð ÊöJA¹ s¹cK« b'«Ë ÕËdUÐ Y׳¹ cš√ U*UÞ w²« WO½U½ù« …UO(« tð«¡«d rž— WK¹uD« tðQA½ ‰«uÞ UNMŽ U½U¹b«Ë qO$ù«Ë …«—u²K …œ ÒbF²*« w bÝ√ bL× ‰uI¹ «c¼ wË ¨Èdš_« o¹dD«® Ê«uMŽ XKLŠ w²« tð«dc W¾OK W¹œuN¹ W¾OÐ w QA½ò ©WJ v≈ cš√ w²« …œ ÒbA²*« WOUšU(« rOUF²UÐ f¹UUOł—« 5UOMÐò ÂU??šU??(« Í Òb??ł UMuIŽ w?? U??N??Ž—e??¹ åg??²??O??u??½d??O??A??ð UMO×√ v²Š WOuO« U??M??ðU??Ý—U??2Ë wMMJ ¨U??N??ðËö??ð v??K??Ž u??×??B??½Ë ÂU??M??½ Íd−¹ U?? r??N?? ‰ËU????Š√ X??M?? p???– r???ž— Íb«Ë WAUM v≈ bLŽ√Ë …dÝ_« qš«œ ÁU¹UC q w ©f¹U UHO√® wU;« ¨UNð¡«d vKŽ qOK« ‰«u??Þ qLF¹ w²« vKŽ XM wM½√ ô≈ …dOGB« wMÝ ržd …d² ‰«u??Þ WIOI(« sŽ Y×Ы «Ëb??« YOŠ U¼«d– w v²Š …bOF« w²uHÞ ·Ëdþ w ÊUAOF¹ U½U Ê«cK« ÒÍb??«Ë d¦√ UL¼œôË_ ÊUAOF¹ ¨W×¹d W¹œU w√ W???Ž«œË Òq??F??Ë ¨d???š¬ ¡w??ý Í√ s?? WuNÐ w½UMJ Ê«cK« UL¼ U¼¡Ëb¼Ë ·ËdE«Ë ‰«uŠú wH½ nÒO√ Ê√ s

ÆbFÐ ULO …œuAM*«Ë …b¹b'«

‰U Òłb« ÊËb³F¹ o×Ð rN½≈ w²« «c??« sŽ Y׳« rz«œ XMò wF¹d& 5??U??O??M??Ð Íb???ł ‰ËU???Š U??*U??Þ WOM¹b« tLOUF²Ð W??H?? Ò¹e??*« UN²IOIŠ s œuLK²« t?? tKL×¹ U?? vKŽ «¡U??M??Ð wHM U??¼œ—√ r w²«Ë WOÝU rOUFð tłuð√ wMKFł U «c??¼ ÒqFË ¨U?? Uu¹ UÝ«—b« pKð dOž Èdš√ UÝ«—œ v≈ ¨w?? Í Òb????ł U?????¼œ«—√ w??²??« W??O??U??šU??(« Í Òbł rOUF²Ð w²³ž— Âb??Ž r??ž— wMMJ ÍdOG V??þ«Ë√ XM wM½√ ô≈ …œ ÒbA²*« WOM¹b« rOUF²« WÝ«—œ vKŽ œuNO« s ¨Âu¹ q WK¹uÞ UŽU WÝbI*« V²J«Ë WOIOI(« UNuB½ w …«—u²« ”—œ√

wM½√ Wł—b …— ÒËe???*« XOË WOK_« WGK« ÊUIð≈ vKŽ wM½UŽ√ UEHŠ UN²EHŠ rKFð w U²KNÝ 5²K« WO«—ü«Ë W¹d³F« w wöÝ≈ bFÐ WOÐdF« WGK« ÊUIð≈Ë wH½Ë wð«– błË Ê√ bFÐ 1926 ÂUF« ÊQ??Ð wMLKŽ Íc???« ¨s???¹b???« «c???¼ q???š«œ …b??Š«Ë WKLF ÊUNłË ÕËd???«Ë b'« 3ú w²A¹UF bFЮ XHA²« wM½≈ qÐ XKË WOÐdG« 3_« ÊQ??Ð ©WOöÝù« UO½UJù« UNO X׳√ W???ł—œ v??≈ WOLKF« v??u??H??« V??ŠU??B??ð WOLKF« ¨Wd−ŽË vLŽ w ÊuOÐdG« `³√Ë rNð—UCŠ ÊQÐ n¹e*« r¼œUI²Žô «dE½ …œUF« oI%Ë rUF« dOM²Ý w²« w¼ w UNÒKŠ sJ1 W¹dA³« qUA*« q Ê√Ë 5KÒK;« VðUJ vKŽË qUF*«Ë l½UB*« o×Ð rN½≈ ¨5OzUBŠù«Ë 5¹œUB²ô«

ƉU Òłb« ÊËb³F¹ tð«dc w b??Ý√ bL× nOC¹Ë —uMU öÒK² ÂöÝù« w½¡Uł UbMŽò «bOł „—œ√ c????š√ r??K??E??*« w??³??K?? v???≈ sË lD²ð r WOÐdG« …—UC(« ÊQÐ UłUŠ 5Ð U??½“«u??ð rOIð Ê√ lOD²ð 5ÐË WOŽUL²łô«Ë WOL'« ÊU????½ù« ÊQÐ dFý UNMOŠ ¨W??O??ŠËd??« t??«u??ý√ w²½U¹œ w?? …d??O??³?? X??½U?? w??K??√ W³Oš w²«Ë «uM UN²IM²Ž« w²« W¹œuNO« wIOI(« t??ù« sŽ nK²¹ UN≈ b Ò−9

XOË WOIOI(« …«—u²« tÐ ¡Uł UL UL ¨w Íbł UNMIK¹ ÊU w²« …— ÒËe??*« Ê√ b??F??Ð WLOEŽ W??ÝU??J??²??½« w??M??²??ÐU??√ UN²Ý—œ w??²??«® WO×O*« Ê√ b???łË ‚dHð W¹œuNOU © «c« sŽ U¦×Ð «bOł tOKŽ «uIKÞ√ Íc« b'«Ë ÕËd??« 5Ð

ÆdJ³*« WO×O*« wzUMŁ

…dNA« u×½ w²d WM¹b v≈ dłU¼ b w²KzUŽ X½Uò „UM¼ XN&«Ë 1913 ÂUF« w UMOO WKOL'« ÊuMH« WÝ«—b UN²FUł v≈ WOUšU(« rKŠ jzU(« ÷dFÐ UЗU ¨w?? Áœ«—√Ë Í Òb???ł Áb?? Ò−?? U??*U??Þ Íc???« XL »d×K «œ«bF²Ýô« √bÐ UbMŽË r U??½√Ë W¹bM'« ·uHB ÂULC½ôUÐ v²Š UFOЗ dAŽ WFЫd« bFÐ “ËU??&√ WMU¦« wžuKÐ ÂbF UF¹dÝ wUA²« - r ¨g??O??'« s?? Íœd??D??Ð «u??U??Ë dAŽ ÂULC½ô« Èdš√ …d XËUŠ qÐ rK²Ý√ W¹UN½ — ÒËe rÝUÐ W¹bM'« ·uH v≈ ·uHBÐ XÞd½« ULMOŠ 1914 ÂUF« U ÊU??Žd??Ý w??²??« W??¹ËU????L??M??« «u??I??« Âö??Ž≈ bFÐ Èd???š_« w??¼ Íœd??D??Ð X??U?? Í Òd« fOu³« d³Ž wzUH²šUÐ Íb«Ë ÕU¹d« ë—œ√ W¹dJF« w²³ž— X³¼–Ë

lЗ√ bFÐ WdH« wMð¡Uł Ê√ bFÐ v²Š ©…dAŽ WMU¦« wžuKÐ b??F??Ю «u??M??Ý b ÍdJF« b−*« ‰uŠ wöŠ√ X½U dš¬ qO³Ý v??≈ lKDð√ c??š√Ë œ Òb³ð «c??« oOI% WOGÐ …d??N??A??«Ë b−LKÆbFÐ U¼bł√ rË UNMŽ X¦×Ð U*UÞ w²«

pKð s???Ž b???Ý√ b??L??×?? œd??D??²????¹Ë rKŠ√ X??M??ò Ád??L??Ž s?? …d??J??³??*« …d??²??H??« lOL'« tÐUN¹ « Òc?? U¹dJŽ Êu??√ ÊQ??Ð Âö??Š_« pKð r ÒDŠ wMÝ ·UA²« sJ √bÐË ¨UNKł_ gOŽ√ XM w²« …dO³J« wUײ« bFÐ WKOL'« ÊuMH« w dJ√ ¡wý q X׳√ w²« UMOO WFU−Ð v≈ qu²UÐ UuGý XM ¨wðUOŠ w wH½ v≈ W³³;« WOðUO(« V½«u'« W??O??ŠË— q??¦?? v???≈ ‰u??u??U??Ð U??u??G??ý ¨U??¼œu??łu??Ð 5??I??¹ v??K??Ž X??M?? WOIOIŠ wHM«Ë wŠËd« ŸU³ýù« sŽ Y×Ð√ v??Ë_« œuIF« c??š√ Íc??« Xu« w wŠËd« ¡«u)UÐ r²ð s¹dAF« ÊdIK q X׳√ YOŠ W??O??ÐË—Ë_« ‰UOłú X% WOŽ«b² WOŠËd« rOI«Ë ‚öš_« UN²dG²Ý« w²« W³Žd*« UOŽ«b²« …QÞË wC√ X??M?? ¨v????Ë_« W??O??*U??F??« »d???(« lL²Ý« UMOO w¼UI w WK¹uÞ wUO œ«Ë— s …dO¦Ë WMšUÝ UAUM v≈ œdH« ‰U¦√ s¹dJ³*« wHM« qOKײ« X½U …dO(« sJ ¨qJ²OÝ ÊUd¼Ë dœ«

rKF« Wd−Ž V³Ð b¹bł s ÒwKŽ Òq% q×¹ Ê√ t²ËU×Ë tLOUFðË b??¹b??'« UNK¹u% o¹dÞ sŽ W¹dA³« «c« “UG√ ¨W ÒO³BF« ‰UF_« œËœ— s qÝöÝ v≈ w wH½ WÐd&Ë WÝ«—b« „dð — ÒdI tO błQÝ U0— Íc??« WU×B« ‰U− cš√ w²« w²K¾Ý√ sŽ WOUý UÐUł≈ rž—Ë ¨WK¹uD« w²¼U² w wF tO²ð wMð¡Uł UN½√ ô≈ wð«– UNO bł√ r wM½√

Æ…dNA« u×½ WO³¼c« w²dHÐ 5UOMЮ ÂUšU(« bOHŠ ÊUJSÐ ÊU wžd³LK« wU;« s??Ð«Ë ©f¹UUOł—« WÞUÐ qJÐË q«u¹ Ê√ ©f¹U UHO«® WOUšU(« W³žd« YOŠ wKzUF« —U*« ÊUË ¨Áb«u WOzU¹eOH« W³žd«Ë Á Òb' Ê√ UMOO v≈ tUI²½« bFÐ t sJL*« s v≈ U0— ÁœuI²Ý w²« tI¹dÞ q«u¹ WOŽuÞ …d−N Ë√ »u½«b« WJK2 ÂUDŠ UJ¹d√ v≈ WAzUÞ WKŠ— Ë√ 5DK v≈ qš«œ oI× u?? tÐ nBF¹ U??0— Ë√ ¨tzUIý√Ë tOÐ_ ÀbŠ UL dK²¼ ‚—U× öIM² gOF¹ Ê√ q ÒC »UA« «c¼ sJ s¹dJH*«Ë ¡UÐœ_« YOŠ UMOO w¼UI 5Ð 5dÐ v≈ «dUG*« pK²Ð qË v²Š w²« WOH×B« tð«dUG v??Ë√ √b??ÐË

Æ‚Uü« tðdNý ú ÂU??¹√ b???Š√ UMOOH t??ð—œU??G?? bF³ »U???A???« p?????– q???I???²???Ý« 1920 n???O??? YOŠ ⁄«dÐ v≈ tłu²*« —UDI« ÍœuNO« sË UN½b w?? ‘U??Ž ¨—b??I??« ÁdE²M¹ WOðUF« d׳« ëu???√ tEHKð U????ÐË—Ë√ wzULMO« Ãd*« ÍœU¹√ tHIK²ð Ê√ q³ cš√ Íc??« ©ËU??½—u?? ‘—b??¹d??® dONA« bŽUL s??¹d??N??ý …b???* t??¹b?? q??L??F??U??Ð s b??¹b??F??« u??¹—U??M??O??Ý W??ÐU??²?? w?? ‰Ë√ jЗ s UNöš s sJ9 w²« Âö??_« ‰Uł— iF³Ð W¹u UöŽË U«b Èb qLF« s?? t²MJ w²« WU×B« tÐ XKË√ w²« ©Â«dGKð b²¹U½u¹® WUË n×B« —U³š√ qI½ YOŠ ÂUN*« v??Ë√ WHK²*« U??F??ÞU??I??*« v???≈ Êu??H??K??²??U??Ð tO ŸUD²Ý«Ë 1921 n¹dš ¡Uł v²Š ÍdBŠ wH× Y¹bŠ vKŽ ‰uB(« rOJ® w???ÝËd???« V????¹œ_« W????łË“ l?? b??−??*« »«u??????Ð√ t??? X??×??²??Ë ©w???—u???ł — Òd×L qLFK UNM qI²½«Ë …dNA«Ë —U³š_« ŸUD d¹d% fOzd U³zU½ rŁs¹dAF«Ë WO½U¦« c¾MOŠ mK³¹ Ê√ ÊËœ

ÆUFOЗ

5LK*« tzUb√ iFÐ l WKł w f¹U buÐuO

Page 16: almassae 1523

الريــاضيwww.almassae.press.ma

20

عيد بمناسبة للرئيس الفوز يهدون الالعبونإلى العودة يدعو السكيتيوي ميالده والجمهور

مجموعته يتصدر الماصعن نقط تفصله وأربع

المربع الذهبي المرور إلى

21وأسرار أخبار

ارتباك

20

الدوري حول رابطة مع خالف بسببالرواتب دفع ضمان

يعلنون الكرة العبوإسبانيا في اإلضراب

الدوري انطالق ويؤجلون

¨…dO³ U¹—U³ rOEMð sŽ bF³« q «bOFÐ ‰«“U ÍËUCO³« œ«œu« o¹d Ê√ Ëb³¹¨W¹œuu*« …«—U³ eO w²« W¾O« WOLOEM²« —u_« ‰uŠ ¨·UJ« —«c½≈ ržd¨5OU×BK «œUL²Ž« l³Þ w q¦9 UOLOEMð QDš VJð—«Ë ¨… ÒdJ« œ«œu« œËUŽ…«—U³*« Ê√ V² UbFÐ ¨W¾ÞUš UuKF sLC²ð ¨włd²« b tð«—U³0 WU)«u¼Ë ÆbŠ_« tu¹ …—dI …«—U³*« Ê√ 5Š w ¨X³« Âu¹ ÂUI²Ý włd²«Ë œ«œu« 5ÐwÐdG*« q¦*« tOKŽ o³DM¹ Íc« QD)« u¼Ë ÆW¹ËUN« ‚dH« ÈuÝ t³Jðdð ô QDš

Æåqš«b« s „—U³š ‘¬ «dÐ s ‚Ëe*«ò qzUI«

بطولة

Â≠≈≠Ÿ

vË_« Wu'« ¡«d??ł≈ —dIðÂbI« …dJ WOMÞu« WuD³« s—«b vKŽ WO«d²Šô« UN²KŠ ww oKDM²Ý –≈ ¨q??U?? Ÿu??³??Ý√lÝU²K o«u*« ¨q³I*« WFL'«v≈ ¨Í—U????'« dNA« s?? dAŽw???«u???*« W???F???L???'« Âu?????¹ W???¹U???žs s¹dAF«Ë ”œUK o«u*«Èd& Ê√ —dIð UL ÆtH½ dNA«s ¡«b²Ð« öO U¹—U³*« lOLłÆn??B??M??«Ë …d??ýU??F??« W??ŽU????«vKŽ W??u??D??³??« W??−??d??Ð w??ðQ??ðËvM²¹ v²Š qU Ÿu³Ý√ —«b U¹—U³ lOLł WFÐU² lOL−K¨Êu¹eHK²« WýUý vKŽ WuD³«¨…«—U??½ù« qJA V½Uł v≈ «c¼¨W??L??ÝU??Š W???F???U???'« X???½U??? –≈…«—U³ Í√ W−dÐ Âb??Ž —d??ËwMF¹ U u¼Ë ¨ÊUC— —UN½ w

vKŽ …d??u??²??*« d??O??ž ‚d??H??« Ê√v≈ dDC²Ý UN³Žö w …—U½≈¨UNO q³I²ð VŽö sŽ Y׳«qJA*« u¼Ë ¨…—U½ù« UNO du²ðWu'« Ác¼ w tM w½UF¹ Íc«

d??_« oKF²¹Ë ¨ÊUI¹d «c??U??ÐÍc« ¨ÍdDOMI« ÍœUM« o¹dHСU??łd??« V??I??K??« q??U??Š q³I²¹Íôu dO_« wU¹d« Vd*UÐq³I*« b??Š_« ¨◊UÐdUÐ tK« b³Ž

…d??ýU??F??« W??ŽU????« s?? ¡«b???²???Ы»d???G???*« r????Ł ¨ö???O??? n???B???M???«ËqUŠ q³I²¹ Íc??« w½«uD²«rÝuLK ‘d??F??« ”Q??? W½¨wÞUÐd« `²H« o¹d wU*«w W−MÞ w WÞuDÐ sЫ VFK0dNA« s s¹dAF«Ë fU)«WuD³« n??O??Ë U??√ ÆÍ—U???'«¨w???U???*« r??Ýu??L??K?? W??O??M??Þu??«j¹dý hIO ¨wÝUH« »dG*«WO«d²Šô« vË_« Wu'« W¹«bÐWFL'« ¨t²UC²Ý« ‰ö??š s??Æd??¹œU??« WOMŠ o??¹d?? ¨q??³??I??*«v??≈ U??¦??¹b??Š Ê«b???ŽU???B???« U????√Í—ue« œU??%ô« ¨—U³J« r—«b« v≈ qŠdO ¨ UOLKX³« œ«œu« WNł«u* ¡UCO³«wÝUMJ*« ÍœU??M??« ULO ¨q³I*«VFK*UÐ WJ³¹dš pO³*Ë« q³I²¹s¹dAF«Ë YU¦« w wdA«

ÆÍ—U'« dNA« s

qU Ÿu³Ý√ —«b vKŽË öO WO«d²Šô« WuD³« s vË_« Wu'« W−dÐ

2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

ÍbOF« ÊU³«d¹ w½U³Ýù« U—u¹UË öO Êu²Ý√ wÐdG*« wËb« UNUš w²« …dOš_« WKÐUI*« dCŠpO½ o¹dHÐ 5H½dO¼ o¹d XFLł w²«Ë ¨ÍbOF« WUÝ√ÍbOF« WUÝ√ ¡«œ√ WFÐU²* ‚d sŽ ÊuK¦2 sOLO½ÊuJ¹ Ê√ lu²¹ ÊU Íc??« Xu« wË ÆWKÐUI*« Ác¼ woKF²¹ d_« Ê√ `Cð« w²MOHð ·dÞ s U³«d ÍbOF«ÍeOK$ù« öO Êu²Ý«Ë ¨w½U³Ýù« U—u¹U s q wK¦L0w²« ¨WKÐUI*« Ác¼ w ÍbOF« wËb« ¡«œ√ «b— s¹cK« UODF*« w¼Ë dš¬ w r¼UÝË Ub¼ wËb« UNO q−ÝÆwÐU−¹ù« lÐUD« qL% 5³«d*« d¹—UIð qF−²Ý w²«

Ê√ rž— ôuN− ‰«“ U ÍbOF« dOBtð—œUG »d v≈ dOAð d¹—UI²« qł

Ë√ wU(« uðUdO*« ‰ö??š ¡«u??Ý √b??ÐË ¨W¹u²A« ôUI²½ô« wUNðUd% W??¹b??½_« s?? WŽuL−U¼“dÐ√ tFOu²Ð dHE« qł√ s —U??G??ðu??²??ýË —U??L??J??√Ë w²MOHðv≈ WU≈ ÊUdOł ÊUÝ Í—U??ÐË

Êu²Ý√Ë U—u¹U* dOš_« ÂUL²¼ô«ÆöO

w½dH« Í—Ëb« U¹—U³ w½UŁ w ÊUeNM¹ dOBÐË w−Š ÊUOÐdG*« ÊUOËb« tO≈ wL²M¹ Íc« o¹dH« wMW1eNÐ ¨w½dH« w½U½ ¨dOBÐ ÊUO²¹dË w−Š nÝu¹o¹d ŸU??D??²??Ý« Ê√ bFÐ w½dH« Í—Ëb???« w?? …b??¹b??łWO½U¦« Wu'« rÝdÐ bOŠË ·bNÐ “uH« ÊUOð« X½UÝUNO q³I²Ý« w²«Ë ¨vË_« Wł—b« w½dH« Í—Ëb« sdOBÐ ÊUO²¹d —uC×Ð w½U½ tHO ÊUOð≈ X½UÝ o¹d»U×√ “uHÐ XN²½« WKÐUI*« ÆW¹«b³« cM w−Š nÝu¹Ë

w ‰Uý—U lOuð s nOE½ ·bNÐ ÷—_« UF«u² ¡«œ√ XdŽË 88 WIOb«

tMJ w−Š nÝu¹ wÐdG*« wËbKqu²¹ r t½√Ë WUš ¨‰u³I…dDOK «dE½ …dO¦ «d??J??Ðw ¨ÊU??O??ð≈ X??½U???? W??O??½«b??O??*«dOBÐ ÊUO²¹d ¡«œ√ ÊU 5ŠoA« w UuBš ¨tÐ ”QÐ ô«dO¦ bFB¹ r YOŠ wŽUb«

ÆÂu−N« …b½U*

UM?O²½—u?O l tŽUL²ł« ÕU$ bR¹ Włdš ‰ULŽ√ qO˨wUž w³OÝuł 5Ð bIŽ Íc« b?¹b'« ŸUL²łô« bNýÍœU½ …—«œ≈Ë ¨Włdš s?O(« wÐdG*« VŽö« ‰ULŽ√ qOË‚UHðô«Ë dEM« UNłË »—UIð bGÐ ULN UŠU$ UM?O²½—u?O

b√Ë ÆW¹œU*« UNO U0 qOUH²« nK² vKŽq Ê√ WOH× U??×??¹d??B??ð w?? w??U??ž

Ê√ s?? rždUÐ ¨Â«d???¹ U?? vKŽ ¡w??ýbOLŽ Ê√ sŽ Àbײð Èd??š√ ¡U³½√Á—b ÍuMÝ Vð«dÐ VUD¹ œuÝ_« XMKŽ√ X??Ë w Ë—u??¹ ÊuOK 2dOž UN½√ UMO²½—uO o¹d …—«œ≈u¼Ë ÆVð«d« «c¼ lœ vKŽ …—œUÊuJ¹ Ê√ `??łd??*« s?? Íc??« d??_«

o«Ë UbFÐ bŠ_« f√ tKŠ - ÂbÆt³ð«— iOHð vKŽ Włdš

w ‰Uý—U lOuð s nOE½ ·bNÐ ÷—_« UF«u² ¡«œ√ XdŽË

w ‰Uý—U lOuð s nOE½ ·bNÐ ÷—_« UF«u² ¡«œ√ XdŽË

w ‰Uý—U lOuð s nOE½ ·bNÐ ÷—_«

tMJ w−Šqu²¹ r t½√Ë WUš ¨‰u³I

tMJ w−Šqu²¹ r t½√Ë WUš ¨‰u³I

tMJ w−Š

UM?O²½—u?O l tŽUL²ł« ÕU$ bR¹ Włdš ‰ULŽ√ qOË

b√Ë ÆW¹œU*« UNO U0 qOUH²« nK² vKŽq Ê√ WOH× U??×??¹d??B??ð w?? w??U??ž

Ê√ s?? rždUÐ ¨Â«d???¹ U?? vKŽ ¡w??ýq Ê√ WOH× U??×??¹d??B??ð w?? w??U??ž

Ê√ s?? rždUÐ ¨Â«d???¹ U?? vKŽ ¡w??ýq Ê√ WOH× U??×??¹d??B??ð w?? w??U??ž

bOLŽ Ê√ sŽ Àbײð Èd??š√ ¡U³½√Ê√ s?? rždUÐ ¨Â«d???¹ U?? vKŽ ¡w??ý

bOLŽ Ê√ sŽ Àbײð Èd??š√ ¡U³½√Ê√ s?? rždUÐ ¨Â«d???¹ U?? vKŽ ¡w??ý

o«Ë UbFÐ bŠ_« f√ tKŠ - Âb

Íb¹b'« rOKÝ w½u²« …«—U³*« rJŠ —UÞù« wË vDÝu« UOI¹d≈Ë wMÞu« V²M*« 5Ð »U¼c« …«—U³ s

©‘ Æ®

أقمصة

Â≠≈≠Ÿ

Íb¹b'« wM(« ŸUb« o¹d ÍbðdOÝs ¡«b²Ð« WO*UF« åWD¹uŽò W³√ ÂbI« …dJUNLÝu w WOMÞu« WuD³« «—Ëœ v??Ë√v??≈ h??K??š ‚U???H???ð« b??F??Ð ¨‰Ë_« w???«d???²???Šô«WdA Íb???¹b???'« ŸU???b???« U??½u??J?? —U??O??²??š«VŠË Æo¹dHK wLÝ— Íe ¨W³ú WD¹uŽÊS å¡U????*«ò UNOKŽ XKBŠ w²« UuKF*« U¾H« nK² vKŽ Ÿ“u??²??Ý WD¹uŽ W??—U??s ¨Íb¹b'« wM(« ŸUb« o¹dH W¹dLF«

ƉË_« o¹dH« v≈ —UGB« W¾ŸUb« uËR bIF¹ Ê√ dE²M*« s??Ë…Ëb???½ ¨5???M???Łô« Âu???O???« ¨Íb???¹b???'« w??M????(«qUF²« «c??¼ vKŽ ¡uC« jOK² WOU×ÆWLN*UÐ XHË w²« WIHB« Ác¼ U¹U³š sŽËW??O??U??¹d??« W????³??ú?? W??D??¹u??Ž W??—U?? œu??F??ðËÍc??« WD¹uŽ bOFÝ wÐdG*« w*UF« ¡«bFKw X×$Ë ¨5UŽ s q√ q³ WdA« fÝ√ U—U*« r¼√ W½Uš sL U½UJ UN e−% Ê√ŸUIÐ w UŽËd WdA« pK9 YOŠ ¨WO*UF«

‚u????« w?? «d??O??³?? U??ŠU??$ X??O??I??Ë ¨r??U??F??«ÊUF²Ý« WdA« pU WD¹uŽ Ê√ UL ÆWOMOB«wLLB —U³JÐ t²—U*Ë W³ú tLOLBð wWUš ¨W????³??_« w?? …b????z«— W??O??*U??Ž U??d??ýŸUb« o¹d bF¹Ë Æåp??¹U??½ò Wdý wLLBÍbðd¹ wÐdG o¹d w½UŁ Íb¹b'« wM(«bL²Ž« Ê√ o³Ý –≈ ¨WD¹uŽ WÝR WBL√ÆÊ«uDð f≈ o¹d WdA« W¹«bÐ cM WÐd−²«

Ê√ å¡U????*«ò XLKŽ ¨qB² ‚U??O??Ý w??Ë«c¼ w?? «bOFÐ dO« Íu??M??¹ WD¹uŽ bOFÝW³_« ‚uÝ rN¹ Íc« b¹b'« ’UB²šô«åimitationò bOKI²« WЗU×0 ¨WOU¹d«rÝ«Ë W—U*« rÝ« qL% W³√ Õ«d²UÐ p–ËsL¦Ð åW??D??¹u??Žò W??ö??Ž qL×¹ Íc??« o¹dH«…—œU??Ð w UL¼—œ ÊuLš ÈbF²¹ ô VÝUMXLKŽË ÆbOKI²« ‚uÝ vKŽ wzUNM« ¡UCIKqL% Ê√ w …u w Vžd¹ WD¹uŽ Ê√ å¡U*«òX«œU ¨t²öŽ WOÐdG*« ‚dH« s WŽuL−Èu² vKŽ UBI½ w½UFð ‚dH« s WŽuL−Èu² vKŽ ’uB)UÐË ¨WOU¹d« «bF*«v≈ WD¹uŽ lœ U u¼Ë ¨WOU¹d« W³_«XIIŠ t²öŽ X«œU ¨WOÐdG*« ‚u« —UO²š«‚u« ô rK ‰Ëb??« s WŽuL− w UŠU$b åWD¹uŽò WöŽ Ê√ Êu³«d Èd¹Ë ÆWOÐdG*«Èu² vKŽ WUš ¨—U³J« WŽ—UI w `−Mðw WIÐUÝ WöŽ X×$ –≈ ¨WOI¹dù« …—UI««bL²F U¹“ X׳√Ë WOI¹dù« …—UI« ‚«d²š«…—UI« w …dJ« U³²M s WŽuL− Èb

Æ¡«dL«

gg

vDÝu« UOI¹d≈ b »dG*« …«—U³* ULJŠ Íb¹b'« rOKÝ w½u²« 5OFðwöŽ« ¡UI w UNUN `uð wA«d*« VuJ« WM'…dJ w??A??«d??*« VuJ« o¹d dOOð WM' bIFð¡UŁö¦« bž ¡U ¨ Íd¹b*« V²J*« s WHKJ*« ¨ ÂbI«—U³šù« VŠ ¨¡uC« UNöš jKð WOU× …Ëb½ ¨VzU½ ¨ ÍËUO׳« sŠ s å¡U*«ò tÐ XKuð Íc«WOËR qL% UN²uš w²« UO¦O(« vKŽ ¨ fOzd«sŽ nAJ« l ¨ WDO;« ·ËdE« Ë ¨ ÂbI« …d?? Ÿd??WËU× w ¨ WM−K« hBð ‰U− Ë WOz«dłù« ·«b¼_«Ë wA«d*« —uNL'« ÁU& ¨ ÍËUO׳« ‰uI¹ ¨ WOŠU²H½«

UNOK9 w²« WOËR*« qL% w t«dý≈¨ Èd???š√ WNł s?? ÆW??M??¼«d??« WOdE«

s »dI —bB s¨å¡U*«ò XLKŽvF¹ dOšú« Ê√ ¨ ZK) d¼UD«iFÐ s?? WOMIð W??M??' o??K??š v???≈Ê√ qL²×¹ W??O??U??¹d??« U??O??U??F??H??«¨dO V²J s¹uJ² …«u??½ qJAð

ÊQAÐ UËUH tušœ l …«“«u??ULNÐ rFD¹ 5??O??U??G??ðd??Ð 5??³??Žô V??K??ł

Æ ŸUb« Ë Âu−N« wDš

ÆwÐU−¹ù« lÐUD« qL% 5³«d*« d¹—UIð qF−²Ý w²«Ê√ rž— ôuN− ‰«“ U ÍbOF« dOB

ÆwÐU−¹ù« lÐUD« qL% 5³«d*« d¹—UIð qF−²Ý w²«Ê√ rž— ôuN− ‰«“ U ÍbOF« dOB

ÆwÐU−¹ù« lÐUD« qL% 5³«d*« d¹—UIð qF−²Ý w²«

tð—œUG »d v≈ dOAð d¹—UI²« qłË√ wU(« uðUdO*« ‰ö??š ¡«u??Ý

Êu²Ý√Ë U—u¹U* dOš_« ÂUL²¼ô«

q³I*« rÝu*« WO*UF« å WD¹uŽò WöŽ Íbðd¹ Íb¹b'« wM(« ŸUb«

WD¹uŽ bOFÝ

wÝUH« œ«œu«Ë Íb¹b'« wM(« ŸUb« …«—U³ s

V× tù« b³Ž

…dJ WOI¹dù« WO«—bH½uJ« XMOŽÍb¹b'« rOKÝ w½u²« rJ(« ÂbI«b wMÞu« V²M*« …«—U??³?? …œUOIw …—dI*« ¨vDÝu« UOI¹d≈ V²MVFK0 q³I*« d³M²ý dNý s lЫd«ÁbŽUOÝË ¨wG½U³Ð «b½UžuÐ wLOKð—UЗ«u½« WKOLŠ ¨ÁUMÞ«u …«—U³*« Ác¼ wXDO½√ 5??Š w?? ¨5× r??U??Ý s??ÐËd¹ w½u²UÐ l??Ыd??« rJ(« WLNXDO½Q …«—U³*« W³«d U√ ¨k(« bFÝ

ÆwGMO³ qOЫ w½ËdUJUÐs rOKÝ w½u²« rJ(« bF¹ËÊ√ o??³??Ý –≈ ¨W???—U???_« ÂU??J??(« …d??O??šs WŽuL−Ë f½uð ”Q wzUN½ œUUL ¨w½u²« Í—Ëb??« U¹—U³ Èu√UOI¹d≈ »uMł b dB …«—U??³?? œU??

Æ…dOš_«V????²??M??*« …«—U????³????0 W???ö???Ž w????ËXLKŽ ¨vDÝu« UOI¹d≈ b wMÞu«tłu²²Ý WOÐdG*« W¦F³« Ê√ å¡U*«òWŽUÝ 5??F??З√Ë ÊULŁ q³ wG½UÐ v??≈dO³ ·uð œu¹ YOŠ ¨WNł«u*« s

Íc« wI¹dù« bK³« «c¼ w WUù« sWUš ¨WŠ«d« U¹—Ëd q√ du¹ ôuCF« tF— Íc??« dOš_« d¹dI²« Ê√WUù« ·Ëdþ sŽ ¨rUŽ .d wFU'«d¹dI²U ¨·ËU????*« dO¦¹ ¨wG½UÐ w??s WObM «bŠË vKŽ bK³« duð b√vdð ô «eON&Ë ¨jÝu²*« Èu²*«¨wMÞu« VšUM« t³KD¹ U WLO v??≈U q√ w²« ¨ Ub)« v≈ WU≈ «c¼rŁ WDÝu² …œuł «– UN½≈ UNMŽ ‰UI¹

ÆW¾O« W¹cG²«‚œU??M??H??« Ê√ å¡U????????*«ò X??L??K??ŽË

d_« oKF²¹Ë ¨bK³« «c¼ w WHMB*«UO ”‰Uðuu½”Ë√ “d²½UÝ” s qJÐÍc« d??_« u??¼Ë ¨ULN²UŠ sŠ√ wu×½ qOŠd« v≈ wMÞu« V²M*« lœ5FЗ√Ë ÊULŁ q³ vDÝu« UOI¹d≈s U q ÍœUH² WNł«u*« s WŽUÝdUMF« eOdð uH dJF¹ Ê√ t½Qý

ÆWOMÞu«VIðd*« s?? ¨d???š¬ Ÿu??u?? w??ËwJO−K³« wMÞu« VšUM« sKF¹ Ê√V²M*« W??×??zô s??Ž f²¹dOž p??¹d??¹≈W¹UN½ …«—U??³??*« ÁcN W??O??Ë_« wMÞu«

dBŠ r²¹ Ê√ vKŽ ¨q??³??I??*« Ÿu??³??Ý_«s¹dAF«Ë w½U¦« w WOzUNM« W×zö«w²« WLzUI« w¼Ë ¨Í—U'« dNA« sw²« UN²IÐUÝ sŽ dOOGð Í√ bNAð s–≈ ¨W¹œ«bŽù« ‰UGM« …«—U³ XUšvKŽ wMÞu« VšUM« kU×¹ Ê√ lu²¹√b³¹ Ê√ WO½UJ≈ l?? ¨¡U??L??Ý_« fH½XUš w²« UNH½ ¡ULÝ_UÐ …«—U³*«l ¨‰UGM« …«—U³ s ‰Ë_« ◊uA«Íc??« ¨WODFMÐ Íb??N??*« …œu??Ž qO−ð¡U??F??З_« …«—U??³?? s??Ž W??ÐU??ù« t²³Ož

ÆwU*«

لدراسة اجتمعوا الرجاء حكماءالحلول ومناقشة الفريق أزمة

تداريبه يستأنف الرباطيوحديث عن عودة

للفريق اإلسماعيلي

UNOK9 w²« WOËR*« qL% w t«dý≈¨ Èd???š√ WNł s?? ÆW??M??¼«d??« WOdE«

UNOK9 w²« WOËR*« qL% w t«dý≈¨ Èd???š√ WNł s?? ÆW??M??¼«d??« WOdE«

UNOK9 w²« WOËR*« qL% w t«dý≈

ULNÐ rFD¹ 5??O??U??G??ðd??Ð 5??³??Žô V??K??ł

vDÝu« UOI¹d≈ b »dG*« …«—U³* ULJŠ Íb¹b'« rOKÝ w½u²« 5OFðالمواجهة من 48 ساعة قبل بانغي إلى يرحلون األسود

Page 17: almassae 1523

ÍËUÞdI« sŠ

W¹UN½ ŸUL²ł« w ¡Ułd« ¡ULJŠ gU½o??Ë Ád???C???Š Íc??????«Ë ¨Âd???B???M???*« Ÿu???³???Ý_«bOL(« b³ŽË UMŠ Âö????« b³Ž ¨Àb??×??²??*«¨—u??L??Ž b??L??Š√Ë ‰«“Ë√ b??L??×??Ë ¨Íd??¹u??B??«WKUý WÝ«—bÐ «uUË ¨lÝu qJAÐ lu«Ÿ«Ë lOL'« Ê√ v≈ «dOA ¨¡Ułd« W“√ oLFwðQOÝ ¡ôR¼ œ— Ê√Ë ¨…d«R*« Ác¼ …—uDзbN²ð w²« UI¹UC*« qJ ÍbB²UÐ U¹u—bB*« o??Ë ¨d???_« vŽb²Ý« u??Ë ¨rNI¹d U¾ON« iFÐ v??≈ WOCI« l??— ¨‚u??Łu??*«

ÆWMOF*«—bB*« nA ¨W???“_« Ác??¼ ‚UOÝ w?? ËWÝRÍdOŸUM≈w`$‰«“Ë√Ê√ ¨lKD*«jÐdOÝ —UNA²Ý« bIŽ lOu²Ð ¨5Q²K UDMKÞ√ 300 vKŽ ¡Ułd« t³łu0 qB×OÝË ¨5dD«W¹UN½ ŸUL²ł« Ê√ v≈ «dOA ¨rO²MÝ ÊuOKsŽ Y??¹b??(« s?? q¹ r?? ¨ÂdBM*« Ÿu??³??Ý_«¡Ułd« ¡ULJŠ Ê√ «“d³Ë ¨ÍœUMK ‰Ë_« o¹dH«s dUMFÐ o¹dH« e¹eFð …—Ëd vKŽ «uIHð«¨WUù« t1bIðË ÍœUM« WLzU W¹uIð UN½Qýl bUF²K W×ýd*« ¡ULÝ_« b¹bF« „UM¼ –≈

Æ¡Ułd«¨wÞUÐd« 5√ n½Q²¹ ¨¡UłdUÐ UÞU³ð—«ËoË ¨Í—U??'« Ÿu³Ý_« W¹«bÐ ¨o¹dH« l«btzö“ l WO³¹—b²« tBBŠ ¨lKD*« —bB*«„UM¼ –≈ ¨X¹uJ« s tðœuŽ bFÐ ÍœUM« w

ŸU??Ë_« WzbNð ÷dGÐ W¹—Uł …dO³ ŸUœuF¹ v²Š ¨t??¹œU??½ Íd????O??Ë w??ÞU??Ðd??« 5??ÐWUš ¨wK_« t¹œU½ ŸUœ …œUO v≈ dOš_«

UbFÐ s uJA¹ ŸUb« jÝË Ê√ lOL−K bQð tMLŁ ö³I² ÍœUM« lbOÝ `??«Ë nF¨lKD*« —bB*« b√ ¨tð«– ‚UO« wË ÆUOUžWO½UJ≈ ’uBÐ Íd??−??¹ U¦¹bŠ „U??M??¼ Ê√¨¡Ułd« ·uH v≈ wKOŽULÝô« U¹d“ …œuŽwÝUMJ*« ÍœU??M??« ÍdO ¡U??Ë Âb??Ž w??Ž«b??Ðw³*Ë_« V²M*« l«b ‰UI²½« WLO b¹b²ÐWLUF« q¦2 v??≈ ÍËUCO³« o¹dH« s??t½√ «“d³ ¨…uHB« Í—Ëœ w WOKOŽULÝù«Ÿu³Ý_« w wKOŽULÝô« œuF¹ Ê√ lu²*« sl WO³¹—b²« tBBŠ ·UM¾²Ý« v≈ Í—U'«

Æk(« ¡ö“nA ¨¡UłdUÐ WK Í– Ÿuu w??Ë«bNł Êuc³¹ ÍœU??M??« ÍdO Ê√ Àbײ*«s ’UM rłUN l bUF²« ÷dGÐ «dO³q??ł_ ¨W??U??š U??H??«u??0Ë l??O??— Èu??²????¨ÍœU??M??« tM uJA¹ Íc???« hIM« „«—b??²??Ý«Í—«uH¹ô« l …œUł ôUBð« „UM¼ Ê√ UHOC¨WOð«c« dO« iFÐ vKŽ rNŽöÞ« WOGÐ p¹d¹≈¡ULÝ_« iFÐ „UM¼ Ê√ ¨lKD*« —bB*« b√ ULf¹u wuGMJ« q¦ ¡Ułd« rOŽb² W×ýd*«VŽô ÍËdF«Ë ¨œ«œuK oÐU« VŽö« f²¹uÍudC« VuJ« w³ŽôË ¨ÍdDOMI« ÍœUM«

Æ‘UÐdÐ√Ë

الرياضة 20www.almassae.press.ma 2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

sFD¹W¹Ëö« WOFL'« WÝUzdoÐU«`ýd*«qšb²« v≈ WFU'« uŽb¹Ë ÂUF« lL'« w

الحلول ومناقشة الفريق أزمة لدراسة اجتمعوا الرجاء حكماء

t²LN w `−M¹Ë t²ŽuL− —bB²¹ ’U*«

wŽU³« bOLŠ

WÝUz— s åV×M*«ò `ýd*« ¨w×O³B« tK« b³Ž œUŽs oOLF« Á¡UO²Ý« Íb³O ¨ÂbI« …dJ öÝ WOFLł o¹d¨bNý Íc«Ë ¨ÂUF« lL'« UNO —«œ w²« ¡«uł_« U¹d−*«WN' o¹dH« WOJK X³Ł ¨UŠuCH U¼u¹—UMÝ ¨t¹√— VŠ«œUM²Ý«Ë ÆWOH)« UN«b¼√ töš s oI%Ë tÐ Y³Fð …bOŠËv≈ œuF¹ ÂUF« lL'« s tÐU×½« V³Ý ÊS w×O³B« v≈Íc«Ë ¨ÍdJý oÐU« fOzd« tOKŽ UNd w²« ◊uGC«Á“«eH²Ý«Ë ÁdN½ v≈ Á«bFð qÐ pcÐ ¨t¹√— VŠ ¨n²J¹ rUN½√ È√— —u√ w¼Ë Æqšb²« w tIŠ —œUË qÐ ¨ú*« ÂU√w²« WOHOJ«Ë WI¹dD« Ê√ vKŽ ‰b??ðË ¨…d*UÐ WO× dOžUNII×¹ w²« ZzU²M« sŽ WËR*« w¼ ÍœUM« UNÐ dO¹‚UO« «c¼ wË ÆWOU²²*« tð«d¦Ž dHð w²« w¼Ë ¨o¹dH«w W??—U??A??*« vKŽ »U??×????½ô« d??Ł¬ t??½√ w×O³B« d³²Ž«nI¹ s t½√ «bR ¨WO¼UM² WbÐ UNuB XJOŠ WOŠdWFU'« „d% dE²M¹ t½√Ë ¨Àb×¹ U ÂU√ Íb¹_« ·u²JdOž ¡«u??ł_« w oOI% `²H ¨ÂbI« …dJ WOÐdG*« WOJK*«

ÆdOš_« ÂUF« lL'« XÐUý w²« WO×B«å¡U*«ò UNOKŽ XFKÞ« ozUŁË ‰öš s w×O³B« b√ËW¹Ëö« WOFL'« rŽb s¹dNA² œU−¹≈ s sJ9 t½√w o¹dH« W¹—uQ qNOÝ ÊU Íc??« d??_« u¼Ë ¨U¹œU «uM qþ UbFÐ ¨XË ŸdÝ√ w ·«d²Šô« »UÐ ‰ušœqJA¹ Íc« WM¹b*« fK− tbI¹ Íc« rŽb« fO³Š WK¹uÞ ÊuOK 230 ÈbF²ð ô w²« o¹dH« qOš«b s WzU*« w 50

ÆrO²MÝ

„U³ý w UM¹bL× Wö) `ýd ‘uKF«wÝUMJ*« ÍœUM« ÂU√ WJ³¹dš pO³*Ë√

bL× e¹eŽ

pO³*Ë√ o¹d s WÐdI —œUB s å¡U????*«ò XLKŽu×½ w??C??1 w??M??I??²??« r??U??D??« Ê√ ¨Âb???I???« …d??J?? W??J??³??¹d??šÂU√ UOLÝ— ‘uKF« ÂUA¼ ”—U??(« UbÐ W½UF²Ýô«‰Ë√ UUM* WOŠU²²ô« Wu'« rÝdÐ ¨wÝUMJ*« ÍœUM«¨W³MK ‰Ë_« wÐdG*« Í—ËbUÐ WUš WO«d²Š« WuDÐÂU√ ¡UBù« —“Ë tKOL% - Íc??« UM¹bLN bLŠ_ UHKš¨‘dF« ”Q W¹UN½ dAŽ ”bÝ —Ëœ w ÍËUCO³« œ«œu« U³Ł≈ qł√ s W1bI« WM¹b*« b− sÐô WdH« `M WOGÐËcM U³zUž qþ Íc«Ë wIOI(« Á«u² sŽ nAJ«Ë «c«

ÆWK¹uÞ bł …bXU√ w??²??« WDIM« Ê√ ¨U??N??ð«– —œU??B??*« X??U??√ËvKŽ b²F¹ r wM¹d* nÝu¹ bL× »—b*« Êu w¼ ¨”QJ«WUš ¨WKU ·«b¼√ WFЗ√ XGKÐ WC¹dŽ hB×Ð d¦F²«—Ëœ u×½ —u³F« s U³¹d ÊU YOŠ ¨wCH« bŽu*« wl ¨WO×Ołd²« ¡«e'« UÐd ⁄uKÐ q_« vKŽ Ë√ ¨sL¦«pO³*Ë√ o¹d „U³ý U¼UIK²ð W−O²½ Èu√ w½UŁ UN½√ rKF«bLŠ√ ”—U??(« «c??Ë »—b??*« bNŽ w ¨ÂbI« …dJ WJ³¹dš 26 …—Ëb???« s??Ž ÍdDOMI« ÍœU??M??« WOŁöŁ bFÐ UM¹bLNw²« W−O²M« s¹“«u X³KI½« YOŠ ¨ÂdBM*« rÝu*« sÊËœ 5bNÐ ¡«dC)« W×KB w VBð W¹«b³« w X½U

ÆqÐUI¨‘uKF« ÂUA¼ ”—U??(« lC¹ ¨‚UO« fH½ wËozô tłuÐ —uNE«Ë W¹e¼U'« s tMOJL² WH¦J V¹—«b²rÝu*« W¹«b³ WKŁU2 …—u?? w ¨wÝUMJ*« ÍœUM« ÂU??√vË_« …—Ëb??« sŽ WOLÝd« «“UH qLŠ UbMŽ ¨ÂdBM*«d¦F²«Ë ¨◊UÐdUÐ tK« b³Ž Íôu dO_« wU¹d« lL−*UÐbLŠ√ lłd²¹ Ê√ q³ ¨wU¹d« `²H« ÂU√ bŠ«u 5bNÐwÐdG*« Í—Ëb« ôuł w½UŁ l WOFO³D« t²½UJ UM¹bLN5Š WJ³¹dÐ ◊UHÝuH« lL− VFK0 X½UË ¨W³MK ‰Ë_«UOÞUO²Š« ÊU dOš_« Ê√ rKF« l ¨wÝUH« »dG*« …UövKŽ Ÿu³Ý_« «c¼ nB²M ‰UGM« b ÍdžUO* —œUM¨—U??œ WLUFUÐ —uG½UÝ —«bOÝ buÐuO VFK WO—√ÂU¹_« ‰öš ¡«dC)« hBŠ sŽ ULžd nKð wU²UÐË

ÆÍËUCO³« œ«œu« bŽu X³IŽ√ w²« vË_« WFЗ_«

تأهل

VNA œUN½

UUM …—«u????¼ »U??³??ý o??¹d?? —œU????žbFÐ ¨‘d??F??« ”Q?? W¹UN½ dAŽ ”b??Ý —Ëœ·bNÐ ÍdDOMI« ÍœUM« o¹d ÂU√ t«eN½«VK s?? ÍdDOMI« o¹dH« tHDš ¨œ— ÊËœs …d??O??š_« o??zU??b??« w?? ÀU??F??³??½ô« VFK…«—U³*« XN²½« Ê√ bFÐ ‰Ë_« wUù« ◊uA«

ÆwK_« Xu« ‰öš tK¦* dH ‰œUF²UШ Èu²*« w RUJ²« UNF³Þ …«—U??³??*«vKŽ ÍdDOMI«Ë wÝu« ÊUI¹dH« ÊU –≈WOLÝd«Ë vË_« w¼ WLN WKÐUI l bŽuqJAÐ VF …—«u¼ »U³ý o¹d Æ5dD« öJÍdDOMI« rB)« vd …—U¹“ ôËU× bOłÍdDOMI« o¹dH« ‰ËUŠ 5Š w ¨W−O²½ ÊËœÊ√ ÊËœ w½U¦« ◊u??A??« w?? W−O²M« rŠÊ√ b??F??ÐË ÆtHOC „U??³??ý …—U????¹“ w?? `KH¹v≈ rJ(« dD« ‰œUF²« v≈ W−O²M« X¬XKLŠ w²« WOUù« ◊«u??ý_« sŽ Êö??Žù«o¹d UNöš s?? rŠ …b??¹b??ł W¹b½ UNFwzUN½ dAŽ ”b??Ý ¡UI ÍdDOMI« ÍœU??M??«wUù« ◊uA« W¹UN½ w ·bNÐ ‘dF« ”QWNł«u*« Ê√ lOL'« bI²Ž« UbFÐ w½U¦«

ÆWOUù« ◊«uý_« v≈ ‰ËR²Ýs?? ÍËd????F????« ÂU???A???¼ r???łU???N???*« s???J???9…dOš_« WIOb« ‰öš WŠU² Wd ‰öG²Ý«bOFÐ s œbO ‰Ë_« wUù« ◊uA« s

vN½√ Íc???« tI¹dH “u??H??« ·b???¼ q−OËW−O²M« fHMÐ w??½U??¦??« w??U??ù« ◊u??A??«X×Oð√ w²« …b¹bF« ôËU??;« s rždUÐsŽ WUš ¨W−O²M« q¹bF² …—«u??¼ o¹dH

ÆW¹Ë«e« WDI½ s W²ÐU¦« «dJ« o¹dÞ ÊS W¹—U³šù« d¹—UI²« iFÐ VŠË—uNL'« l qUA*« iFÐ XdŽ WNł«u*«

ÆtI¹d l qŠ Íc« ÍdDOMI«Á—Ëb??Ð …d??O????*« »U??³??ý o??¹d?? o??×??²??«Ëw WLN w?? ÊU?? Ê√ bFÐ 5K¼Q²*« V??d??ÐÍc« WMž«d« WFK œ«œË o¹d ÂU√ ‰ËUM²*«”QJ« UUM w «bOFÐ »U¼c« l²D¹ r»U³ýË ÍdDOMI« ÍœUM« pcÐ ÊuJO ¨WOCH«

ÆWOCH« ”QJ« UUM b¹bł …dO*«

‘dF« ”Q wzUN½ sLŁ v≈ Êö¼Q²¹ …dO*« »U³ýË ÍdDOMI« ÍœUM«اتهام

s¹Ëe« bLŠ√

wM(« ŸUb« Ê«bO jÝË jš VŽô ¨Íœuže³« rO¼«dÐ≈ vH½t²Ë«bð Íc« ¨wHÝ« pO³*Ë« v≈ tUI²½« d³š ÂbI« …dJ Íb¹b'«lu¹ s t½√ «bR ¨wU*« Ÿu³Ý_« Âö??Žù« qzUÝË s WŽuL−b ÊU?? Íc??« mK³*« Ê_ ¨Âd²× ÷dFÐ qu²¹ r?? «–≈ o¹d Í_

tðö¼R l W½—UI ö¹e¼ «d³²F¹ Íb¹b'« ŸUbK tÐ lËÍbł ÷dFÐ qu²« WUŠ wË ¨w½b³«Ë wMI²« Á«u²ËU√ ÆWEOKý« bLŠ√ tULŽ√ qOË l t²AUM r²²Ý ÍdGË

5¹uOH*« rNz«dE½ l tI¹d wËR ‚UHð« ’uBÐw t½√ Íœuže³« `Ë√ ¨dOš_« «c¼ v≈ tUI²½« vKŽ

Ê√ vKŽ 5³½U'« 5Ð ‚UHðô« - ÊU «–≈ U WUŠW×M fH½Ë ÍdNA« Vð«d« fH½ vUI²¹

ŸUb« tI¹d s U¼UUI²¹ w²« lOu²«v≈ dDCOÝ t½S Íb¹b'« wM(«5Š v≈ Íb¹b'« o¹dH« l —«dL²Ýô«W¹ UN½rÝu*« W¹UNMÐ wN²MOÝ Íc??« bIF«w???U???¹d???«

vKŽ œuF¹ Ê√ V−¹ ‰UI²½ô« Ê_ ¨wU(«lHMUÐ VŽö«’uBÐ U??√ ÆtFOuð W×MË t??³??ð«— w?? …œU??¹e??U??ÐË

¨»u¹œ ÊULË√ wUGM« »—b*« bŽU l tðUöšrO¼«dÐ≈ tKO“ WI— tO≈ tłuð dOš_« «c¼ Ê√ bQo¹dH« w??³??Žô qIð X??½U?? w??²??« WKU(« w?? u???—ôWO³¹—bð WBŠ ¡«dłù wJK*« nuJ« v≈ Íb¹b'«ULNC¹d% ÈuŽbÐ WЖUË WKÞUÐ ULNð ULNO≈ tłËË

q¦ Ê√ U×u Æ»—b??*« WLłUN vKŽ —uNL'«Ê√Ë WUš o¹dH« …—uBÐ f9 UMÝö*« Ác¼Íc« qJA« «cNÐ rKJ²¹ wMI²« rUD« s «¡eł

„uK« «cNÐ Ê«œbM¹ 5³Žö ULN½≈ ‰UË tKLQÐ o¹dH« v≈ ¡w¹ÆÍb¹b'« o¹dH« »—b bŽU »u¹œ ÊULË√ s —œUB« 5A*«tÐ hš ÍdBŠ Y¹bŠ w å¡U????*«å??? `??Ë√ Íœuže³« rO¼«dÐ≈¨Íb¹b'« wM(« ŸUb« WI— t𫜫bF²Ý« q«u¹ t??½√ …b¹d'«rÝu*« W¹UN½ v??≈ ‰uFH*« Í—U??Ý ‰«“U?? qLŽ bIŽ tÐ tDÐd¹ Íc??«

»—b*« fOË o¹dH« l j³ðd t½√ UHOC 2012≠2011 wU¹d«dEM« iGÐË ¨tOKŽ bL²F¹ ô »—b??*« Ê√ r??ž— ¨d??š¬ hý Í√ Ë√—uCŠ vKŽ W³þ«u*U pc W³ŠUB*« ¡«u???ł_« sŽÊ_ Íœuže³« rO¼«dÐ≈ rOý s WO³¹—b²« hB(«¨t²KzUŽ qOF¹ UNMË ÂbI« …d?? u¼ wOzd« tKLŽŸU??b??« U??½u??J?? l??O??L??ł l?? t??²??ö??Ž Ê√ «b??R??ƉœU³²*« «d²Šô« U¼œu¹ Íb¹b'« wM(«—uNL'« t¦¹bŠ ÂU²š w?? Íœu??že??³??« dJýË·ËdE« Ác¼ w t tðb½U vKŽ Íb¹b'«w²« UI¹UC*«Ë UNM d1 w²« W³OBF«·d dE²M¹ ‰«“U t½≈ ‰U UL ¨UN ÷dF²¹

rÝu*« cM WIUŽ X«“U rO²MÝ 5¹ö 10—UA¹ Æ©lOu²« W×M s YU¦« dDA«® wU*«b ÊU?? Íb??¹b??'« wM(« ŸU??b??« o¹d Ê√ v??≈

s rO²MÝ ÊuOK 160?Ð Íœuže³« rO¼«dÐ≈ ÂbI²Ý«bIFÐ Íb¹b'« o¹dHUÐ j³ð—«Ë WJ³¹dš« pO³*Ë√wU¹d« rÝu*« W¹UNMÐ wN²M¹ «uMÝ ÀöŁ …b*

ÊuOK 25 Íœuže³« vUI²¹Ë 2012≠2011 10 Á—b?? U¹dNý U??³??ð«—Ë lOuð W×ML rO²MÝ öÐUI*« `MË sJ« v≈ WUùUÐ r¼—œ ·ô¬«dE½ …b¹b'« WM¹b0 …dO³ WO³FAÐ vE×¹Ë

ÆdO³J« ÍËdJ« Á«u²Ë WOUF« töš_

o¹dHUÐ wzö“ eH²Ý« WKÞUÐ ULNð w≈ tłËË wMLłU¼ ÊULË√ ∫Íœuže³«

WJ³¹dš ”—UŠ ‘uKŽ

©ÍËUdA« vHDB® ÁdO¼ULł W(UB «b³¹ ÍdDOMI« ÍœUM«

العودة إلى يدعو السكيتيوي والجمهور ميالده عيد بمناسبة للرئيس الفوز يهدون الالعبون

V× tù« b³Ž

w ÂbI« …dJ wÝUH« »dG*« o¹d `$—Ëœ U????U??M?? w?? W??O??½U??¦??« W??Žu??L??−??*« —b??B??ð…dJ w??I??¹d??ù« œU????%ô« ”Q??? s?? U??Žu??L??−??*«o¹dH« vKŽ ¨X³« f√ ‰Ë√ ¨tuHð bFÐ ¨ÂbI«…«—U³*« ‰öš dHB ·bNÐ s¹Uý ÊUÝ ÍdO−OM«s(« wU¹d« Vd*UÐ 5dD« XFLł w²«

Æ”UHÐ w½U¦«VŽö« …«—U³*« w bOŠu« ·bN« q−ÝËs¹dAŽË ÊULŁ bFÐ ¨‰u×KŠ ÍœUN« b³Ž bŽ«u«Íc« ·bN« u¼Ë ¨‰Ë_« ◊uA« dLŽ s WIOœbFÐ WŽuL−*« —bBð WOIŠ√ wÝUH« »dG*« `MsJ¹ rË ¨s¹Uý ÊUÝ ÍdO−OM« tLBš W??Š«“≈v²Š o¹dH« »cFð qÐ ¨UMO¼ wÝUH« o¹dH« “uÈuQÐ nu¹ o¹d ÂU√ rN*« “uH« «c¼ oI×¹UNHMB¹ WŽuL− w???Ë W??Žu??L??−??*« w?? o??¹d??

ÆWŽuL− VFQÐ Êu³«d*«“uH« «c??N??Ð wÝUH« »d??G??*« o??¹d?? U??Ð –≈ÊUÐ UŽu³² jI½ l³Ý bOdÐ …—«bB« q²×¹

ULOðu o¹d rŁ ¨jI½ XÐ ¨ÍdO−OM« s¹UýlЗQÐ YU¦« ed*« VŠU wuG½uJ« w³LOÐW³O³ý o¹d tK¹c²O d??O??š_« e??d??*« U??√ ¨jI½w UÐË ¨WUM*« ŸœË Íc« Ídz«e'« qzU³I«…bŠ«Ë WDI½ uË oI×¹ r UbFÐ ¨5OBI*« W½Uš

ÆÀö¦« tðU¹—U³ w“ö« s UÐ ¨…«—U³*« j¹dý v≈ …œuFUÐËwMÞu« tЗb*Ë wÝUH« »dG*« o¹dH WF³I« l—«bQÐË qOL'« tz«œ√ qþ w ¨wÝËUD« bOý—rŽeð Íc« ¨wÝUH« o¹dH« ÊU³ý UNUDÐ√ WOÐdGX½UJ t²Ý—b ÊU³ý œUL²Ž« w WOMÞu« ‚dH«WOMIð U¹u² ÊubI¹ —U³ 5³Žô `З W−O²M«b³Ž …«—U³*« w bOŠu« ·bN« VŠUB ¨…bOłV½Uł v≈ ¨dLFUÐ …dJ« d2Ë ¨‰u×KŠ ÍœUN«qłdÐ «—Ëd??? ¨w²O½e« f??½« oQ²*« ”—U???(«…eLŠ dzUD« ÕUM'« rŁ ÍdB³« nÝu¹ jÝu«…eLŠË qÝU³« ÍbN*« Âu−N« WMÐUÐ—Ë ¨w³DA«w½«d* WMOÞ s?? 5³Žô ÊUO½ ÊËœ ¨‚Ë“—u???СôRN ÆWŽuL−*« wUÐË w½ULŠb«Ë ¨w−ŠËwF«bË wLłUN WÐö ÂU√ UFOM «bÝ «uHË

5Ýu »U ÊU ¨’U*« Ê≈ qÐ ¨ÍdO−OM« o¹dH«s d¦QÐ UuH² …«—U³*« wNM¹ Ê√ s v½œ√ Ë√—«b¼≈ w U³³ð Ÿd²«Ë k(« ¡uÝ sJ ¨·b¼WDÝ«uÐ qO−²K W×½U« ’dH« s WŽuL−

Ɖu×KŠË w³DA«Ë qÝU³«ULOðu o??¹d?? Q??łU?? WŽuL−*« fH½ s??ŽËte¼Ë ¨Ídz«e'« qzU³I« W³O³ý o¹d w³LOÐ

ÆdHB 5bNÐ Á—«œ dIŽ w“uH« «c??N??Ð wÝUH« »d??G??*« o??¹d?? dO¹ËÊ≈ qÐ ¨w³¼c« lÐd*« v≈ —ËdLK W²ÐUŁ vDÐrÝu*« `²H« vDÐ tO³ý wI¹dù« Á—«u??A??¨wI¹dù« VIK« qOMÐ U¼UN½√ w??²??«Ë ¨w??U??*«ÀöŁ w jI½ lЗ√ å’U*«ò wHJð ÂU—_« WGKÐËW¹«b³«Ë ¨nBM« —Ëœ v≈ q¼Q²¹ wJ U¹—U³ÊU« b?? U¹dO−MÐ WK³I*« tð«—U³0 ÊuJ²ÝÍ—U'« dNA« s s¹dAF«Ë lÐU« w s¹UA«

ÆÊUÝ b tð«—U³ ÷U??š å’U??*«ò Ê√ dc¹tÞU³ð—« v??N??½√ UbFÐ ¨W??U??š WBLQÐ s??¹U??ýÍc« bIF« ¡UN²½« qþ w W³_UÐ ‰Ë_« ÁœËe0

XKBŠ w²« UuKF*« VŠË Æ5dD« lL−¹ UËUH w qšœ o¹dH« ÊS å¡U*«ò UNOKŽo¹dH« b¹Ëe² ¨WD¹uŽ WdýË WOUD¹≈ Wdý l

Æq³I*« ÍËdJ« rÝuLK WOU¹d« W³_UÐfOz— v??≈ “u??H??« å’U????*«ò u??³??Žô Èb???¼√ËÁœö??O?? b??O??Ž W??³??ÝU??M??0 w??½U??M??Ð Ê«Ëd???? o??¹d??H??«…«—U³*« W¹«bÐ q³ –≈ ¨…«—U??³??*« l s«eð Íc??«tO b??ŽËË ¨lOL'« ÁdCŠ wŽULł —UD≈ rO√ÁbŽË 5Š w ¨WUš W×M0 5³Žö« fOzd«vKŽ “uH« ÁœöO bOŽ W¹b¼ ÊuJð ÊQÐ Êu³Žö«

ÆÍdO−OM« o¹dH«‚—U???Þ u???Žb???ð W???²???ô —u???N???L???'« l????— U??L??UL ¨o¹dH« ÊUCŠ√ v≈ …œuF« v≈ ÍuO²OJ«v≈ b¹bł s ÍË«dG*« dO¼“ …œuŽ —uNL'« sLŁ

Æå’U*«òo(« b³Ž f??O??zd??« V??zU??½ b??√ ¨W³ÝUM*UÐo¹dH« …b½UË sUC²« v≈ lOL'« wA«d*«VIKUÐ ’U*« Ãu²¹Ë œ«d*« oIײ¹ v²Š ¨U¹œU·dAð UOUŠ WII;« ZzU²M« X«œU ¨wI¹dù«

ÆwÐdG qË wÝU q

w³¼c« lÐd*« v≈ —Ëd*« sŽ tKBHð jI½ lЗ√Ë t²ŽuL− —bB²¹ å’U*«ò

¡UłdK …œuF« s V¹d wKOŽULÝô«

W¹—«œ≈ qUA0 rÝu*« qN²ð WOFL'«

o¹dHK wKOŽULÝù« …œuŽ sŽ Y¹bŠË t³¹—«bð n½Q²¹ wÞUÐd«

Íœuže³«

©ÍËUdA« vHDB®

Page 18: almassae 1523

Âb??I??« …d??? w??³??Žô œU???%« s??K??Ž√5²uł vË√ ‰öš ÎUЫd≈ ÊU³Ýù«v????Ë_« 5???²???ł—b???« Í—Ëœ W??u??D??³??w 5ð—dI*«Ë ¨œö??³??« w WO½U¦«Ë

ÆÍ—U'« XAž 27Ë 20fOz— fOUOÐË— f??¹u?? ‰U???ËqA VIŽ cð« —«dI« «c¼ Ê≈ œU%ô«WDЫ— l dł w²« ¨ UËUH*«¨5d²×LK w½U³Ýù« Í—Ëb??«wŽUL'« qLF« bIŽ ÊQ??A??Ð

Æ5³Žö b¹b'«w????O??zd??« V??³????«ËÊU???L??? u?????¼ ·ö??????K???¨5??³??Žö??« V????ð«Ë— l???œt??¹b?? r??N??M?? d??O??¦??J??«Ë…d??šQ??²?? U??I??×??²????WUu ÎUIË ¨qFHUÐ

ÆWO½U*_« ¡U³½_«d??9R?? w??? f??O??U??O??ÐË— d??N??þË

100 s d¦√ —uCŠ bNý wU×—U³ Âu??$ rNMOÐ s ¨tLŽb V??Žôu½u√ wÐUAðË ”UOÝU dJ¹≈ q¦ô—Ë“U?? w²½UÝË ‰u??¹u??Ð ”u??—U??Ë

Æw²M¹—u¹ Ëb½U½dËu³Žô s??×??½ò ∫f??O??U??O??ÐË— ‰U???Ëw³Žô lOLł ÆvH UMKË U½b%« …dJ«U½cð« WO½U¦«Ë v???Ë_« 5??²??ł—b??«ÎUOŽULłË ÎU??L??ÝU??ŠË ÎôËR???? Ϋ—«d???5²u'« w »«d??≈ v??≈ …uŽbUÐÊuJ¹ s?? ÆÍ—Ëb??K?? WO½U¦«Ë v???Ë_«vKŽ lOu²« r²¹ v²Š Í—Ëœ „UM¼

Æåb¹bł wŽULł bIŽvKŽ œU???%ô« fOz— qBŠ ULw …dJ« w³Žô UÐUI½ ¡U??݃— rŽœ‰UGðd³«Ë UOUD¹≈Ë UO½U*√ q¦ ‰ËœfOUOÐË— `Ë√ËÆ«bMu¼Ë U½dË

U½b%« bI ÆU??ÐË—Ë√ —uÐUÞ w UM½≈òÆåvH UMKË …d w³Žö

ÎU??ÝU??J??F??½« l??u??« «c???¼ q??¦??1ËW???¹b???½_« 5???Ð …d??O??³??J??« U??ö????K??qJAÐ e??d??²??ð w???²???«Ë ¨5???³???Žö???«ËUNÐ s¹bð w²« ‰«u??_« vKŽ wOz—

Æ5³Žör??Ýu??*« Ê√ œU??????%ô« `??????Ë√Ë

ÊuOK 12 mK³ð Êu¹bÐ qN²Ý« wU*« 100 u×M ©—ôËœ ÊuOK 17® Ë—u??¹ 50 v??≈ t²¹UN½ l?? X??K??ËË ¨V??Žô d¦_ ©—ôËœ ÊuOK 71® Ë—u¹ ÊuOK

ÆVŽô 200 sWDЫ— ÊS?? ¨fOUOÐË— VŠË5??d??²??×??L??K?? w???½U???³???Ýù« Í—Ëb????????«YU¦« w?? b???Š«Ë V??½U??ł s?? —d???‚ËbM ¡U??A??½≈ Í—U???'« XAž s??dOžò t??½√ d³²Ž«Ë ¨V??ð«Ëd??« ÊULCÆWOU(« UłUO²Šô« WODG² å·U

sJ1 ô ÆnÝR lË t½≈ò ·U√Ëb¹e*« b¹d½ ô Æb¹e*UÐ 5³Žö« W³UD «bUF²UÐ ¡Uu« U/≈Ë ¨‰«u_« sÆWOK³I²*« U??U??H??ðôU??Р«e???²???ô«ËfH½ vKŽ Êu³Žö« qB×¹ Ê√ b¹d½

ÆåW¹b½_« lOLł w WKUF*«…d w³Žô œU??%« fOz— “d??Ð√˨jI ÎôuKŠò b¹dð ô WÐUIM« Ê√ ÂbI«Î«dc ¨åW¹“«d²Š« «¡dł≈ ÎUC¹√ qЫd??²??K??$≈ Ë√ U??O??½U??*√ q??¦?? ÎôËœ ÊQ???ÐvKŽ Âd???% U??O??U??D??¹≈ Ë√ U????½d?? Ë√ÆåV??F??K??¹ Ê√ l??b??¹ ô Íc????« ÍœU???M???«Í—Ëb« √b³¹ sò ∫ ÎözU tö r²²š«Ë

vKŽ lOu²« r²¹ v²ŠÆå‚UHðô«

إسبانيا

¡U*«

w½U³Ýù« W½uKýdÐ ÍœU???½ Âe²F¹”UG¹dÐU pOÝ .b??I??ð Âb??I??« …d??J??·u??H?? s??L?? b???¹b???ł V???Žö??? Âu???O???«¨5F−A*«Ë ÂöŽù« qzUÝË ÂU√ o¹dH«ÆW??O??ö??Ž≈ d???¹—U???I???ð t???ðd???– U??? V????Š …œuFK ©UUŽ 24® ”UG¹dÐU bF²¹ËU¼UC «uŽ√ WO½ULŁ bFÐ W½uKýdÐ v≈WIH w ¨ÍeOK$ù« ‰UMÝ—√ o¹d w U0 ¨Ë—u¹ ÊuOK 40 u×MÐ UN²LO —b

ÆbIF« «dOG² UNOw½U³Ýù« jÝu« jš VŽô ‰ËU×¹Ë ¨W½uKýdÐ v≈ œuF¹ Ê√ 2009 ÂUF« cM 2003 ÂUF« w tuH sŽ qŠ— Íc«¨Ád??L??Ž s?? …d??A??Ž W??ÝœU????« w?? u???¼Ëp9 vKŽ VKG²« w «dOš√ `$ bËdGMO 5???Ý—√ w½dH« wMH« d??¹b??*«U²HO× d???–Ë Æ‰U??M??Ý—√ w?? tzUI³ÐULNOFu w?? åËb???½u???åË å —u???³???Ýòs dUÝ ”UG¹dÐU Ê√ X½d²½ù« vKŽs t1bIð r²OÝË ¨W½uKýdÐ v≈ ÊbMÂU√ ÂuO« U??ÐË—Ë√ qDÐ W½uKýdÐ q³

ÆdO¼UL'«Ë ÂöŽù« qzUÝË

مصر

¡U*«

…dJ wK¹“«d³« œU%ô« sKŽ√V²M w??ð«—U??³?? ¡U??G??≈ Âb??I??«dÐu²√ w?? 5??ð—d??I??*« q??¹“«d??³??«UOUD¹≈ ÂU??√ 5K³I*« d³Lu½Ë

Æw«u²« vKŽ UO½U³Ý≈ËuB«— tł«uOÝ ¨qÐUI*« w˨Íd???B???*« V????²??M??*« U??³??U??B??«vKŽ ¨ «d??? Àö??Ł UOI¹d≈ qDÐd³M²ý s ”œU« w ¨w«u²«

ÎU??I??Ë ¨…d??¼U??I??U??Ð ÍœË ¡U??I?? w??ÆWO½U*_« ¡U³½_« WUu

s??K??Ž√ ¨t??????H???½ X????u????« w????Àö??Ł s???Ž w??K??¹“«d??³??« œU?????%ô«ÂU????√ Èd??????š√ W??????¹œË U???¹—U???³???pOJ*«Ë UJ¹—U²Ýu U³²MÍœU(«Ë lÐU« ÂU¹√ ÊuÐUG«Ë

Æd³Lu½Ë dÐu²√ dAŽv??K??Ž v???I???Ð√ œU???????%ô« s???J???w wMO²Mł—_« ÁdOE½ w²Nł«uÂu¹ ¨5OK;« 5³ŽöUÐ d³L²³Ý

Âu¹Ë 5²Mł—_« VŽö bŠQÐ 14 W¹ôË WLUŽ 5KOÐ WM¹b0 28

ÆWOK¹“«d³« «—UÐsŽ s??K??Ž√ b?? œU???%ô« ÊU???ËU??O??U??D??¹≈Ë U??O??½U??³??Ý≈ w??²??N??ł«u??sŽ nAJ¹ r??Ë ¨w??U??*« dNA«

ÆTłUH*« ULNzUG≈ V³Ý¡UI U³UB« V²M dšË‰Ë√ w??½U??*_« ÁdOE½ ÂU???√ ÎU???¹œË —UGðu²ý WM¹b0 ¡UFЗ_« f√

ÆbŠ«u 5bNÐ

”UG¹dÐU

¡U*«

w????K??O??A??ð b???zU??? ‰«e??????¹ ôÊeŠË oOCÐ dFA¹ ÍdOð ÊułÃdš tI¹d Ê√ dcð ULK b¹býrÝu*« w WuDÐ Í√ ÊËœ s—c×Ô¹ tKFł Íc« d_« ¨wU*«…—uDš s b²¹U½u¹ d²A½U¨r??Ýu??*« ¡b???Ð q??³?? Êb??M?? œu???Ý√rKFð tI¹d Ê√ vKŽ d√ YOŠ UÐË wU*« rÝu*« ¡UDš√ sWUM w?? ‰u??šb??K?? Ϋe???¼U???łVI vKŽ b²¹U½uO« l WÝdý

ÆmOdO1d³«UMMJ1 ôò ∫Íd???O???ð ‰U?????˨b²¹U½u¹ d²A½U0 ‚U??×??K??«‚u??H??²?? r??N??I??¹d?? p???ý ÊËb???³???dš¬ w «d²K$≈ ‚d?? q vKŽ

UMËUŠ WIOI(« w?? ÆU??U??Ž 20w U??½b??N??ł È—U???B??? U???M???c???ÐËnDš qł√ s wU*« rÝu*«r UMFUÞ ¡uÝ s sJ ¨VIK«

Æåp– qF s sJL²½dFý√ wMKFł Uò ·U??√Ëw³Žô W¹ƒ— u¼ …d¹d q√ W³OШ͗Ëb« VI ÊuKL×¹ d²A½UwM½≈ ‰u√ UbMŽ ΫdÝ wHš√ ôË dcð ULK b¹bý oOCÐ dFý√qLŠ√ Ê√ b¹—√ «c Æb¼UA*« pKðÆåWŠ«dUÐ dFý_ Í—Ëb???« VI’uBÐ t??F??u??ð s??Ž q??¾?? ÔÝ˨ÂUF« «c¼ VIK« vKŽ WUM*«iFÐ s??? o??K?? U?????½√ò »U???łQ???√bÐ ‰U??¦??*« qO³Ý vKŽ Æ‚d??H??«d²A½UË oOH²¹ ‰uÐdHOb²¹U½uO«Ë ÎUUM UÐ w²OÝU½√Ë ¨UM …dO³J« W³IF« qEOÝ‚d W²Ý „UM¼ Ê√ È—√ ÎUOBý

ÆåVIKUÐ “uH« vKŽ …—œU

VIK« vKŽ WUMLK w²OÝ d²A½UË ‰uÐdHO `ýd¹ ÍdOðإنجلترا

…d¼UIUÐ ÍdB*« tł«u¹ wK¹“«d³« V²M*«ÂuO« ÂbI¹ W½uKýdÐÂöŽù« qzUÝË v≈ ”UG¹dÐU

W¹œ«bŽ≈ WKÐUI w WMŽ«dH« tł«u¹ U³UB« V²M

ريبيري

w²MO w½U³Ýù« V²M*« »—b qKŽ ºV²M*« ÂU???√ tI¹d …—U????š wJÝu³K¹œ…d¦JÐ bŠ«Ë ·b¼ qÐUI 5bNÐ wUD¹ù«wUD¹ù« V²M*« Ê√ v≈ « ÎdOA ¨ UÐUù«d_« VF U «c??¼Ë ¨…uIÐ …«—U??³??*« q??šœ

ÆrNOKŽÊU???ò ·U?????√Ë

U??O??½U??³??Ý≈ v???K???Ž U³IŽ…bŽ“ËU&

U??ÐU??ù« V³ÐXŁbŠ w²« UÐUOG«Ë

bI Æ5³Žö« W×zô ÊöŽ≈ bFÐwUD¹ù« V²M*« ÊU ULMOŠ UMœUFðUM UbMŽ U½dš ULMOÐ ¨« ÎdDOUN½≈ Æ’dH« lMB½ UMË s¹dDO

ÆåÂbI« …d UCUMðwŽb²¹ ô t½√ wJÝu³K¹œ b√˨t??Ð U?? ÎF??M??²??I?? ÊU??? «–≈ ô≈ V???Žô Í√w??½U??³??Ýù« V????²??M??*« Ê√ s?? r??žd??U??Ð

W¹UNM« w s1√ dONE f²OJÝu³Ð VFUNM v½UŽ w²« W¾łUH*« UÐUOG« V³Ð

Æ”u«— uOšdOÝË ôË«d¹≈ WÐUSw??½U??³??Ýù« V????²??M??*« »—b???? v???N???½√Ë

w ÍuI« UOUD¹≈ ‰ušœò ∫tuIÐ t×¹dBðrN«d²š«Ë rNOLłUN WOdŠË …«—U³*«¨»dDC½ UM²KFł —u√ UNK ·«dÞ_« s

Æås% w ÊU U½¡«œ√ sJË

الحدود خارج

WOU¹d« 唫b????¹œ√ò W??d??ý XHAb¹b'« wÞUO²Šô« hOLI« sŽ WO*UF«rÝu*« ‰öš w½U³Ýù« b¹—b ‰U¹— o¹dHÎôbÐ dLŠ_« ÊuK« qL×OÝ Íc«Ë ¨q³I*«ÍœUM« wËR s?? VKDÐ œu???Ý_« s??“ö¹ Íc« f×M« œdÞ ·bNÐ wJK*«

ÆÎUOÐË—Ë√Ë ÎUOK× o¹dH«dOOGð v??≈ b¹—b ‰U??¹— vF¹ËÍ—Ëœ w ULOÝ ôË ¨ÎUOH½ tð—u

tMz«eš sŽ UN³I »Už w²« ¨U??ÐË—Ë√ ‰UDÐ√Z¹u²²« WBM v≈ bF ULO ¨2002 ÂUŽ cM

Æ2008 ÂUŽ w½U³Ýù« Í—ËbK ÎöDÐw W??O??½U??³??Ýù« å”√ò WHO× X??³??²??Ë”«b??¹œ√ Wdýò Ê√ ¡U??F??З_« —œUB« U¼œbŽ‰U¹dK b¹b'« hOLI« rOLBð w VM−²²ÝÈdðË ¨w−HM³«Ë œuÝ_«Ë ‚—“_« «b²Ý«d??L??Š_« Êu??K??« Ê√ ÍœU??M??« w??ËR???? W??I??d??ÐtOKŽ o??K??D??¹ Íc????« o??¹d??H??K?? q??C??√ Êu??J??O??ÝtBOL Êu u¼Ë iOÐ_« v≈ W³½ åuJ½öÐòrOLBðò Ê√ WHO×B« X×Ë√Ë ÆåwÝUÝ_«

bŠ v≈ tÐUA²¹ dLŠ_« ‰U¹d« hOL¨ÍeOK$ù« ‰uÐdHO hOL l dO³vKŽ …œułu*« ◊uD)« ÊuJ²Ý YOŠfOË iOÐ_« ÊuKUÐ dNE«Ë ÂUL_«tÐUA²¹Ë ÆåÎUIÐUÝ tOKŽ ÊU UL wM³«‰ö??š Áƒ«b?????ð—« r²OÝ Íc???« hOLI«

‰U¹— UNuOÝ w²« U¹—U³*« iFЉuÐdHO hOL l t³FK ×U??š b¹—bÊ«u????_« s?? ‰U???š t???½≈ Y??O??Š Íe??O??K??$ù«

hOLI« w?? ‰U???(« u??¼ ULK¦ W??O??³??¼c??«ÆwÝUÝ_« iOÐ_«

¡U*«

ميالن خليفةصامويلإيتوفيإنتر فورالنÊ√ WO½U³Ý≈ WOH× d¹—UIð d– ºbUF²K ÎU¹bł jDð ÊöO d²½≈ …—«œ≈¨Êô—u uGO¹œ b¹—b uJO²Kð√ rłUN lw½ËdOUJK WHOKš ÊuJOÝ t½√ Ëb³¹ Íc«

W³MÐ »d²« Íc??« ¨u²¹≈ q¹uUw??$≈ v????≈ ‰U???I???²???½ô« s??? …d??O??³?? 40 mK³0 —b??I??ð WIHBÐ w??ÝËd??«

ÆË—u¹ ÊuOKÍ«užË—Ë_« V²M bzU ÊUËw Í—Ë“«dOM« ‰ULŽ√ ‰Ëb??ł vKŽsÝ d³ Ê√ bOÐ ¨w??U??*« r??Ýu??*«V½Uł s?? ÁdFÝ ŸU??H??ð—«Ë V??Žö??«wU¹d« d¹b*« UFœ b¹—b uJO²Kð√ «—UOš sŽ Y׳K UJ½«dÐ u—UwË w??U??D??¹ù« Í—Ëb????« w?? Èd???š√

Æw½U³Ýù« ÁdOE½v???≈ Êö???O??? d???²???½≈ ÃU???²???×???¹ËnB« w?? «e??¹e??F??²??« s?? WKLłu²¹≈ œuNł d¹ b t½_ wU_«‰UI²½ô« w Vžd¹ Íc« ¨—b¹UMýËÊ√ 5Š w ¨b²¹U½u¹ d²A½U v≈

iFÐ v≈ WłU×Ð Êô—u?? l bUF²«VŽö« ‰U Ê√ bFÐ ‰«u_«

WIH œułË Ê≈ tH½d??E??M??« w??M??F??¹ …b???O???ł

ÆUNO

برحيل سعيد بايرن نجمفان غال

tðœUFÝ ÍdO³¹— p½«d a½uO Êd¹UÐ r$ b√‰Už ÊU?? f¹u ÍbMuN« »—b??*« qOŠdÐ …dO³J«

ÆfJM¹U¼ »u¹ wU(« »—b*UÐ t«b³²Ý«ËWŠ«dÐ dFý√ Êü« U½√ò ∫w½dH« VŽö« ‰UËq Âb√ wM½√ rKF¹Ë wÐ o¦¹ t½≈ ÆfJM¹U¼ l d³√luU ¨d³√ Êü« ”UL(«ò Ê√ ·U√Ë ÆåÍb ¡wýs ÎUOUš ÊUË ¨‰Už ÊU f¹u l Ϋbł ÎU³F ÊU

ÆåWF²*«w v???Ë_« t??ð«—U??³?? w?? o??¹d??H??« …—U????š s??ŽË∫ÍdO³¹— ‰U ŒUÐœöGMA½u UOÝËdÐ b Í—Ëb??«w “u??H??« p??c??Ë ⁄—u³Hu vKŽ “u??H??« UMOKŽòÍc« U½dšQð —dJ²¹ ô w WOU²² Àö??Ł U¹—U³

ÆåwU*« rÝu*« w qBŠvKŽ vË_« tð«—U³ dš a½uO Êd¹UÐ Ê√ dc¹QDš V³Ð nOE½ ·bNÐ ŒUÐœöGMA½u b t³FK

Æd¹uO½ q¹u½U ”—U(« s

كنامسيطرين عندما خسرنا ديلبوسكي:

Í—Ëb« qOłQ²Ð œbNð UO½U³Ý≈ w³Žö …dšQ²*« WOU*« UIײ*«

الرواتب دفع ضمان حول الدوري رابطة مع خالف بسبب

نيمارdOOUš W½uKýdÐ Ê«bO jÝu² b√ ºpOÝ ‰U???M???Ý—√ b???zU??? Ê√ u??½«d??O??J??ÝU??YOŠ s??? g??U??M??¹ ô V????Žô ”U??G??¹d??ÐU??

ÊU U ÎC¹√ t½√ v≈ « ÎdOA ¨tðUO½UJ≈v≈ ‰UI²½ö t³ð«— sŽ wK²« tOKŽ

ÆW½uKýdÐpOÝ ·d???Ž√ò ·U???√Ë`??²??ð r???K??? ¨r???B?????? j???I???Í√ w wKO“ ÊuJO WdH«

”UG¹dÐU «—b sJË ¨o¹dÆå‰U(« WFO³DÐ gUMð ô W¹ËdJ«

Á—«uAò ∫ ÎözU u½«dOJÝU lÐUðË« Îb??zU?? `??³??√ b??I?? ¨b??O??ł q??J??A??Ð —U???ÝÁc¼ wN²Mð Ê√ vM9√Æ‚dH« r¼√ bŠ_¨XË ŸdÝQÐË sJ1 U qCQÐ WIHB«»UBŽ_« ÊuJð n«u*« Ác¼ q¦ wH

Æå…œËbA U ÎLz«œ·dF¹ ô u½«dOJÝU Ê√ s rždUÐË’uBÐ UËUH*« dOÝ ‰uŠ U ξOýUbMŽ t??½√ b??√ t½S ”UG¹dÐU WIHœœd??²??¹ r?? t??Ð W??½u??K??ýd??Ð ÂU??L??²??¼« t??K??Ë

Æ…bŠ«Ë WE(t??×??¹d??B??ð u???½«d???O???J???ÝU??? v????N????½√Ëlœ tOKŽ ÊU dšü« u¼ t½√ v≈ …—UýùUÐÊ√ pOKŽò ∫tuIÐ U—U³K ‰UI²½ö ‰U*«Ê√Ë U γ½Uł ¡UOý_« iFÐ „d²ð Ê√Ë —dIðÂUOI« w?? Vždð ULMOŠ U ÎFMI ÊuJð

ÆåU ¡wAÐ

Íœ uðdÐË— Ê√ WO½UD¹d³« ås «–ò WHO× d–…«—U³*« dCŠ ¨wKOA² wMH« d¹b*« bŽU ¨uOðUwK¹“«d³«Ë w½U*_« 5³²M*« XFLł w²« W¹œu«¨wK¹“«d³« ”u²½UÝ r$ »c??łË Æ—ULO½ W³«d* b¹—b ‰U??¹— —UE½√ ¨U ÎUŽ 19 dLF« s mU³« ÊuOK 40 t²LO U ÎdŽ Âb Íc??« ¨w½U³Ýù«U Îb¼ U ÎC¹√ vIÐ VŽö« Ê√ ô≈ ¨wMOd²Ý≈ tOMł…b¼UA* uOðU Íœ qÝ—√ Íc« ¨‘«uÐ ‘öOHÆ —UGðu²ý w XLO√ w²« …«—U³*« w VŽö«WHO×B« d??¹d??I??²?? U?? ÎI??Ë ¨u??O??ðU?? Íœ Âu??I??O??ÝËtbIOÝ V??Žö??« s??Ž d¹dI𠜫b??ŽS??Ð ¨WO½UD¹d³« UËUH w qšbOÝ ÊU «–≈ U œb× ÔO ‘«u³d¹bł ÆV??Žö??« rC ”u²½UÝ …—«œ≈ l?? « Îœb??−??V??Žö??« l?? b??U??F??²??« ‰ËU???Š wKOAð Ê√ d??c??U??ÐWU i— w?K¹“«d³« t¹œU½ Ê√ ô≈ ¨wU*« rÝu*«U ÎJL² w½bMK« ÍœUM« UNÐ ÂbIð w²« ÷ËdF«

ÆVŽö« ¡UI³Ð

21الرياضة www.almassae.press.ma 2011Ø08Ø15 5MŁù« 1523 ∫œbF«

©»Æ·Æ√®

Í—Ëb« ‚öD½« ÊuKłR¹Ë UO½U³Ý≈ w »«dù« ÊuMKF¹ …dJ« u³Žô

مراقبة تحت البرازيلي النجمبواش فيالش مساعد

قدراتسيسكالكرويةالتناقش ماسكيرانو:

¡U*«

f×M« œdD dLŠ_« f³K¹ b¹—b ‰U¹—

ÍdOð ÊeŠ V³Ý VI Í√ ÊËbÐ ÍdOð o¹d ÃËdš

Page 19: almassae 1523

www.almassae.press.ma2011Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF« 22أذواق ومذاقات

W¹dD« …bAIUÐ dDH« WЗuý

iU(« dOBŽ …dO³ WIFK æ lDI ÂuŁ h æ

À«dJ« s ÊUðdO³ ÊU²IFK æ U³FJ v≈ lDI*« wb½_«

Êu²¹“ X¹“ oŽö 4 æÂËdH f½ËbIÐ ÊUðdO³ ÊU²IFK æ

dLŠ√ qHK U²³Š ædH√ qHK U²³Š æ

bd*« ‚uI« »uK s W³KŽ æ

نصائح اليوم

تغذية

¡«cG« u??¼ w×B« ¡«c??G??« vKŽ Íu²×¹ Íc??« Ê“«u??²??*« W??O??z«c??G??« d??U??M??F??« W???U??? W??×?? ÊU???L???C??? W?????“ö?????« U???½d???²???š« p????c???? ¨r????????'« «– WŽuM² ‚U??³??Þ√ .bIð lOL' WOUŽ WOz«cž WLO

Æ…dÝ_« œ«d√

ºº

©≥® fÞUD³« kHŠ ‚dÞ

‰u¹—“ ¡ULÝ√ WOL(«Ë W¹cG²« rKŽ w WOzUBš√

[email protected]

طريقة التحضير

طبق اليوم

…dAI« wK¹“√ rŁ qHKH« U³Š Íuý« æÆ`z«dý v≈ UNOFDË

dDI*« ‚uI« »uK wDKš« WOMDKÝ w ÂËdH*« f½ËbI³«Ë qHKH« `z«dý l

ÆlDI*« Âu¦«Ë wb½_« À«dJ«Ë —«e??Ðù«Ë `K*«Ë iU(« dOBŽ wý— w WDK« wFË wDKš«Ë iOÐ_« 3 …b* Włö¦« v≈ UNOKšœ√Ë WOMDKÝ

Æ UŽUÝ

المقادير

UNONÞ«¨œU²F*U fÞUD³« wFD ¨dOLײ« ÷dGÐ kH(« U√¨W−U½ nB½ `³Bð v²Š WzœU¼ —U½ vKŽ `K2 vKG ¡U w

U??N??¹œd??«Ë ¨«b???O???ł U??N??O??H??H??łË U??N??O??H?? ¨…b?????Š«Ë W??I??³??Þ w??? W??O??M??O?? v??K??Ž

bL−²ð v²Š bL−*« w?? UNFË wHJð ”U??O??√ w?? U??N??O??F??L??ł« r??Ł

¨…bŠ«u« W³łuK U??≈ ¨U??¼u??N??Þ w?? W??³??žd??« b??M??ŽË w —e¹dH« s …dýU³ vKIð Ê√ qOKIUÐ U??N??O??ý— Ë√ s??šU??Ý X???¹“

WOMO w?? U??N??O??F??Ë X??¹e??« s?? 425 W????ł—œ v??K??Ž Êd??H??« U??N??O??K??šœ√Ë

w³¼c« Êu??K??« c??šQ??ð v²Š ¨X¹UN½dNÆ `K9 rŁ ©WIOœ 20 ≠ 15 w«uŠ®

w½UL¦Ž …dOLÝ ∫œ«bŽ≈samiraadwak@almassaeÆpressÆma

©2® U¼—«d√Ë »UAŽ_« bz«u

«b'« UHË‘«d;« e³š

طريقة التحضير

المقاديرiOÐ√ oOœ ⁄ 400 æ

dOFA« oOœ s ⁄ 200 æe³)« …dOLš …dO³ WIFK æ

`K æÊu²¹“ X¹“ …dO³ oŽö 4 æ

T«œ ¡U ædOFA« oOœ s qOKI« æ

WFB w oOb« s 5ŽuM« wDKš« æÆjÝu« w …dHŠ wKLŽ«Ë

…dOL)«Ë Êu²¹e« X??¹“Ë `K*« wHO√ 5−Ž p¹b ÊuJ²ð v²Š Z¹—b²UÐ ¡U??*«Ë

Æf½U−² UOÞUD `³B¹ v²Š «bOł 5−F« wJœ v²Š T???«œ ÊU??J?? w?? t??O??d??ð«Ë tODž r??Ł …u??I??Ð w??D??G??« r???Ł t??L??−??Š n??ŽU??C??²??¹ tODž rŁ ¡«uN« ëdšù pF³√ WDÝ«uÐ

ÆÈdš√ …d dL¹ tOdð«Ë ¡U*UÐ UNOý— «d¹u 8 v≈ 5−F« wFD rŁ UNODÐ«Ë dOFA« oOœ w UN¹—d rŁ

ÆT«œ ÊUJ w dL²ð UNOdð«Ë UNODž UI³ s Êd w «eO³)« Íe³š« 25 …b??* W¹u¾ 200 …—«d???Š W???ł—œ vKŽ

ÆWIOœ

طريقة التحضير المقادير r×K« tO vKI¹Ë X¹e« vL×¹ æ Íu²¹ v??²??Š Âu???¦???«Ë s??šb??*«

Ær×K« ·UCðË ¡UŽË w iO³« dJ¹ q³²¹Ë tF oHðË WM³'« tO≈

Æ—«eÐù«Ë `K*UÐ Z¹e*« u¼ U VŠ w²OžU³« oKð «bOł vHBðË W³KF« w ÊËb??

Æsšb*« r×K« v≈ ·UCðË ·UC¹Ë —U??M??« s??Ž —b??I??« l??d??¹ WM³'«Ë iO³« Z¹e v≈ «—u

Æ«bOł jOK)« „d×¹Ë sð …bAI« ‰ULF²Ý« ‰UŠ w ÊUOKž ÊËœ s??? …d???O???š_« Ác???¼

Æw²OžU³« v≈ ·UCðË

’Uý√ 4 ? d¹œUI*«

wËd« p¹b« r( s ”Q ælDI*« sšb*«

‚ub ÂuŁ h æ ⁄ 500 W½“ s w²OžU³Ý W³KŽ æ

Êu²¹“ X¹“ …dO³ WIFK æ UCOÐ 4 æ

—uA³ Ê«eO—UÐ 6ł æ `K æ

iOÐ√ —«eÐ≈ æ W¹dÞ …bA ”Q nB½ æ

©Í—UO²š«®

طريقة التحضير

uý¬ UÐالمقادير

توابل وأعشاب

العجين¡U ”Q æ

…bГ ⁄ 60 æoOœ ”Q æ UCOÐ 4 æ

`K WB³ æ

كريم باتيسييرVOKŠ ÊUÝQ æ

dJÝ ”Q nB½ æ UA½ ”Q lЗ æ

UCOÐ 3 —UH æw½U WB³ æ

iUŠ W³Š —uA³ æ …bГ …dOG WIFK æ

dŽdF«

’Uý√ 4 ? d¹œUI*«

v???≈ l??D??I?? d???D??? ”Q????? æÓUÞ Ë√ VKF `z«dý

ÃUłb« ‚d ”ËR 5 æoOœ …dO³ oŽö 3 æ …bГ …dO³ oŽö 3 æ

—«eÐ≈ …dOG WIFK nB½ æiOÐ√

W¹dD« …bAI« s ”Q æVOÞ …“uł æ

المقادير

سباغيتي كاربونارا

سلطة قلوب القوق

w uLMð ¨…d??C??)« WLz«œ …dLF …d−ý Ë√ …dO−ý VKž√ qJAð w¼Ë v¦½√Ë d– UNM błu¹Ë …œ—U³« oÞUM*« WKKÝ W¹UN½ v²ŠË nzUD« s Ρ«b²Ð« ÍdC)« ¡UDG« U¾ dLFð dŽdF« —U−ý√ Ê≈ ‰UI¹Ë ¨ÓÎUÐuMł «Ëd« ‰U³ł W×z«— «–Ë WKOKE« WЫc'« —U−ý_« s w¼Ë ¨5M« UL ¨…—UOD« u¹e« s …dOË WOL s t¹u% U* WAFM s dŽdF« U³½ d³²F¹ ¨tdŠ bMŽ WKOLł W×z«— dŽdFK Ê√ ∫UNL¼√ dŽdF« s Ÿ«u½√ …bŽ błu¹Ë ¨—Ëc³« W¹—UŽ UðU³M«

JUNIPERUS PROCERAË JÆPHOENICEA W¹uF*« «“UG«Ë —bB« ŸU??łË_ dŽdF« qLF²¹ æ W³MÐ dŽdF« —ULŁ wKG qLF²¹ ¨rŠd« oOË ‰UF«Ë »«u??√ W??Łö??Ł W³ÝUM*« W??Žd??'«Ë ¡U?? »u?? qJ W³Š 25

ÆUOu¹ ´ r??ž25 W³MÐ dŽdF« ‚«—Ë√ »Ëd??A?? qLF²¹ æ qŽ rž15 ´ ÂuOÝUðu³« «d²½ rž5 ´ vKG ¡U wK180 dŽ ÃöF p??–Ë ÎUOu¹ »«u??√3 v??≈2 s WŽd'«Ë wI½

Æ¡UI²Ýô«Ë WOu³« Í—U−*« «uBŠË ‰u³« WŽd'«Ë ¡U »u qJ rž20 dŽdF« vKG qLF²¹ æ W¹bK'« ÷«d??_« ÃöF p??–Ë UOu¹ »«u??√ 4 v≈ 3 s

ÆqUb«Ë —u¦³«Ë WMe*« WN¹dJ« rH« W×z«— ÃöŽ w dŽdF« VŠ qLF²¹Ë æ dAŽ v≈ XÝ s »UB*« ‰ËUM²¹ ÊQÐ p–Ë ¨…bF*« qIŁË hG*UÐ ÊuÐUB*« tKLF²¹ Íc« r—UN« X¹“ U√Ë ¨ U³Š VŠ bOH¹Ë ÆdŽdF« 5²MÐdð s hK²Ô¹ t½U ÍuKJ« w UЫcË Uu× cšR¹ YOŠ WINA« ÃöŽ w dŽdF« sJ1Ë ¨bŠ«u« d²K« w W³Š s¹dAŽË fLš ‰bF0 ¡U*«

ÆdJUÐ t²OK%

طريقة التحضير

القيمة الغذائية

جيدة كمية على الفطر يحتوى

مع صحيا المفيدة األلياف من

أنواع خمسة من كبيرة كمية

المهمة ــي» «ب فيتامينات من

للجسم،وعلى عناصر غذائية مهمة

والنحاس البوتاسيوم مثل أخرى

والفسفور والحديد.

tO≈ ·UCðË —b w ¡U*« s¹ æ oOb« ·UC¹ rŁ »Ëcð v²Š …bÐe« vKŽ qB×½ v²Š ¡U??*« l jK¹Ë rŁ 5²IOœ …b* „d×¹Ë q²J² 5−Ž

Æœd³O 5−F« „d²¹Ë —bI« ‰«e¹ ·UC¹Ë ◊ö??š w 5−F« lu¹ Èd??š_« uKð …b??Š«u??« iO³« tO≈

ÆÍdÞ 5−Ž vKŽ qB×½ v²Š VJ¹Ë WIô dOž WOMO dC% s …dO³ WIFK ¡q?? …d?? q UNO qšbðË UNCFÐ sŽ …bŽU³² 5−F« Wł—œ vKŽ vL× Êd v≈ WOMOB« WIOœ 40 …b??* W¹u¾ 375 …—«d???Š

ÆWOÝU `³BðË UN½u d¼e¹ v²Š wKGÐ d??O??O????O??ðU??Ð .d???? d??C??% w i??U??(« —uA³ l?? VOK(«

Æ—b —UH l dJ« jK¹ dš¬ ¡UŽË w qOKI« qLF²¹Ë UAM«Ë iO³« Z¹e oOd² wKG*« VOK(« s??

ÆiO³« œU??F??¹Ë w??I??³??²??*« V??O??K??(« ·U???C???¹ v²Š v??N??D??¹Ë —b??I??« v???≈ j??O??K??)« v²Š „d??²??¹Ë —b??I??« ‰«e???¹Ë nŁUJ²¹ …bÐe« tO≈ ·UCð rŁ «dðU `³B¹

Æw½UH«Ë W1dJUÐ vA%Ë uý¬ U³« cšQ½

ÆrŽUM« dJ« UNu ‘d¹Ë

U??N??¹œd??«Ë ¨«b???O???ł U??N??O??H??H??łË U??N??O??H?? ¨…b?????Š«Ë W??I??³??Þ w??? W??O??M??O?? v??K??Ž

bL−²ð v²Š bL−*« w?? UNFË ¨…b?????Š«Ë W??I??³??Þ w??? W??O??M??O?? v??K??Ž

bL−²ð v²Š bL−*« w?? UNFË ¨…b?????Š«Ë W??I??³??Þ w??? W??O??M??O?? v??K??Ž

wHJð ”U??O??√ w?? U??N??O??F??L??ł« r??Ł bL−²ð v²Š bL−*« w?? UNFË

wHJð ”U??O??√ w?? U??N??O??F??L??ł« r??Ł bL−²ð v²Š bL−*« w?? UNFË

WOMO w?? U??N??O??F??Ë X??¹e??« s??425 WOMO w?? U??N??O??F??Ë X??¹e??« s??

425 WOMO w?? U??N??O??F??Ë X??¹e??« s??

w³¼c« Êu??K??« c??šQ??ð v²Š ¨X¹UN½dN

vKŽ —b w …bÐe« »«c??ð æ oOb« UNO≈ ·U??C??¹ ¨—U??M??« Õu??H??ð v??²??Š U??F?? ÊU??O??K??I??¹Ë

Æ…c¹cK« oOb« W×z«— vND¹Ë ÃUłb« ‚d ·UC¹ p¹dײ« l «bOł jOK)« ‚d*« nŁUJ²¹ v²Š —«dL²ÝUÐ w l??O??U??I??H??« √b??³??ðË ö??O??K??

Æ—uNE« vKŽ vND¹Ë dDH« ·UC¹ 15 v??≈ 10 …b??* WHOHš —U??½

ÆWIOœ …—uA³*« VOD« “uł ·UCð

ÆiOÐ_« —«eÐù«Ë bFÐ —UM« vKŽ s ¡U½ù« ‰«e¹ …bAI« ·UCðË ZCM« ÂU9 q³ ¡U(« jK¹Ë W¹dD«

Æ.bI²« ‰U??L??F??²??Ý« b??M??Ž ∫W???E???Šö??? ô W??¹œU??F??« W??¹d??D??« …b??A??I??« ÀËbŠ ÍœUH² ¡U(« vKG¹ ‰ULF²ÝUÐ `BM¹Ë q¦Jð Í√ u??N??D??U??Ð W???U???)« …b??A??I??«

Æd¦²ð ô UN½_

a³D*« s qI²Mð Ê√ »UAŽ_«Ë qЫu²« iFÐ oײð WO³Þ bz«u s UN U* ¨‰eM*« WObO ·u— v≈ U½uJ UNO Ê√ ÀU×Ð_« X²³Ł√ Ê√ bFÐ ¨WO×Ë

rL²« ÂËUIðË U¹dDH«Ë UÐËdJO*« dbð WOFO³Þ Æ÷«d_« ÃöŽ w bOHð UL wz«cG«

W¹d׫ UBF« Ë√ …e−F*UÐ XO WOFO³D« UðU³M« Ê≈ wz«cž ÂUE½ ŸU³ð« Í—ËdC« s qÐ ¨rOKÝ Ê“Ë vKŽ ‰uB×K W³ÝUMË WLE²M WI¹dDÐ WU¹d« WÝ—U2 v≈ WUùUÐ œb×

Æhý q WU( hzUB)«Ë —u_« s WŽuL− w »UAŽ_« WHOþË œbײðË vKŽ jI …bŽU*« w¼ UN²LNË Èdš√ v≈ W²³½ s nK²ð w²« WOz«cG« WOL×K jI wKOLJð U¼—Ëœ ÊS wU²UÐË Ê“u« Ê«bI

ÆiF³« bI²F¹ UL UOÝUÝ√ fOË …b??F??*« ¡ö??²??U??Ð —u??F??A??« e??¹e??F??ð v??K??Ž »U???A???Ž_« b??ŽU????ð WONA« s qOKI²UÐ ÂuIð UL ¨‰u??Þ√ …b??* l³AUÐ ”U????Šù«Ë

ÆrCN« WOKLŽ rOEMðË q_« vKŽ ‰U³ù«Ë w U½udN« «“«d≈ rOEMð w —Ëœ UN »UAŽ√ „UM¼ pc ¡UF_« hOKð vKŽ …bŽU*«Ë rCN« WOKLŽ jOAMðË r'« s r'« WOIMðË ‰u³« —«—œ≈Ë «“UG« sŽ "UM« ŒUH²½ô« s UL ¨W¹ub« …—Ëb« 5%Ë Êu¼b« ‚dŠ vKŽ …œU¹“ ¨ÂuL«

ÆÊ“u« qOKIð vKŽ ÁbŽUðË ÎUIOý— r'« qF&

Page 20: almassae 1523

24www.almassae.press.ma

wMO½ bOý— [email protected]

األخيرة

WKI² WOu¹

ÕU³ q —bBð

ALMASSAE

الجريدة األكثر مبيعا

في المغرب 1

wð«uK« öOKI« U¦ŠU³« qOł s U²½U s¼dOJHðË sNðUO½UJ≈Ë sN²Ë qU sÝd ‰U??−??*« w?? w??L??K??F??« Y??×??³??« —U??L??ž ÷u???) UJ¹d√ sŽ włuuÐËd¦½_«≠włuuOÝu« vKŽ Uðœœdð Æ5²Mł—_« sŽ «b¹b%Ë ¨WOMOðö« s d¦√ ULN²³Fł wË …d s d¦√ bK³« «c¼ wdF*« r«d²« s …eO2 WKOB×ÐË ‰«RÝ rOEMð w WL¼U0 vË_« t²łuð ¨w−NM*«Ë ‚«d??A??²??Ýô«ò Ÿu??u?? w?? W??O??Ëœ …d??þU??M?? ”uM¹uÐ WM¹b w bIŽ åWOÐuM'« UJ¹dQÐ ¨“U??O??²??U??Ð ¨W??O??½U??¦??« X??K??B??Š U??L??O?? ¨f???¹d???¹¬ …d−N«ò Ÿu??u?? w?? d²ÝU*« …œU??N??ý vKŽ X½UË Æå5²Mł—_« v??≈ WO½UM³K«≠W¹—u« UOKF« UÝ«—b« bNF w ÊöLFð ÊU²¦ŠU³« ÊuЗu« WFU' lÐU²« WOMOðö« UJ¹d_ —bMÝU XKË ¨“uOu¹ s 11 w ÆW¦U¦« ©WMÝ 24® wMu W¹—uŠË ©WMÝ 29® tOOuÐ

q³ 5²Mł—_« ‰ULý w U²U WIDM v??≈ lu*UÐ dNA« fH½ s?? 15 w?? UIײKð Ê√ p– cM ÆËeM¹—u≠ÊUÝ «œ«d³OJ wŠUO« ¨ULNOKŽ d¦Ž Ê√ v≈ UL¼dŁ√ vH²š« ¨a¹—U²« qFHÐ 5²¼uA 5²¦ł ¨“uOu¹ s 29 w wM'« ¡«b??²??Žô« —U???Ł¬Ë W??¹—U??M??« UIKD« ‰öš s ÆtOOuÐ —bMÝU t XdFð Íc??« q¦ ¨dUMF« i??F??ÐË v???Ë_« UIOIײ« UNOKŽ d¦Ž w²« s¹b²F*« bŠ√ dFý öBš U²¹bÐ√ ULN½√ `Cð« ¨5²O×C« ÈbŠ≈ b¹ w X«“ ôË Æs¹b²F*« Áu??łË w …bOMŽ WËUI d³)« ‰e½ ÆWIOI(« nAJ …dL² U¹dײ« 5²¦ŠU³« ·—UFË ¡Ub√ vKŽ WIŽUBU nGA«Ë w½UH²« ¨W¹b'« ULNMŽ XdŽ 5²K« ¡UłË ÆUuLŽ WOMOðö« UJ¹dQÐË 5²Mł—_UÐ wË ¨wFU'« j??Ýu??« w?? qFH« œËœ— q?? U×¹bË U«d²Ž« ¨«b¹b% ÊuЗu« WFUł tLE½ qHŠ w ¨wLKF« ULNO½UHðË ULNHDKÐ UJ¹d_ U??O??K??F??« U???Ý«—b???« bNF0 W??³??K??D??« .dJð qHŠ rOEMð bNF*« —d ULO ¨WOMOðö« WdF bFÐ ÆÂœUI« d³L²³Ý dNý w 5²O×CK WO½dH« WOł—U)« …—«“Ë XLE½ ¨ÀœU???(« ULNO½UL¦ł qIM 5²O×C« w²KzUF WKŠ— Æbu« sL U½d dOHÝ ÊUË ¨U½d v≈ nKJ*« WËb« d¹“Ë ¨tO¹Ëœ bOœ q³I²Ý« UL

¨p– ÊuCž w Æ5²KzUF« ¨Ã—U)« wO½dHÐ …—UHÝ s??Ž —bBð r?? ¨Èd³J« WUD« UM¼Ë …UÝ«u Ë√ wF½ …—Uý≈ uË U½d w »dG*« s rždUÐ ¨vI³ð w²« wMu W¹—uŠ oŠ w ÆÆ¡wý q q³ WOÐdG ¨WO½dH« UN²OMł s ôË WOÐdG*« UDK« s W¹eFð WUÝ— ô UL ¨5²Mł—_« Ë√ U½d w UN WK¦L*« pKð WKzUŽ 5²Mł—_« w »dG*« dOHÝ q³I²¹ r …—«“u« WNł s U√ ÆÊUJ*UÐ XKŠ U* W¹—uŠ ÆåtK« vKŽ UNOKšå? ¨Ã—U)« WЗUG0 WHKJ*« U vKŽ WÐu× w½uLO W??¹—u??Š XO√ øÊ«dJM« UNUD¹ v²Š rUF« WЗUG0 vL¹ WЗUG ÷d?? u?? ∫Èd???š√ …d?? ÊU??¼d??³??« ÊU??Ð WÞdý rN²KI²Ž« Ë√ ”UM« ¡UDÐ s rUF« ’Ud« rNUÞ Ë√ rN«—Ë√ «ËbI Ë√ œËb(« °WOË√ Êu½e¹ ô rN½S ¨åq³( rNÐ lDIðò Ë√ Ë√ WOÐdG« ÂöŽù« qzUÝË rNÐ ·d²Fð U* sJ Ë√ ¨rNH½√ b??Ë bN−Ð ¨ UýUA« ÊuK²×¹ °åuuAð ËôUFðò ¨UM¼ ¨U U«d²š« ÊuII×¹ cšQÐ lOL'« VUD¹Ë «uŽb« rNO≈ tłuð WLÝËQÐ r¼—Ëb `ýuðË rN³½Uł v≈ —u …—«“Ë rN¹ U Ê√ UC¹√ `Cð« UL °WOuUł Æåe??O??Ëb??«ò u??¼ ×U??)U??Ð WOÐdG*« W??O??U??'« ‰ULF« s?? 5??ł—U??)«Ë 5??K??š«b??« ¡U??B??Šù …d−N« …—«“u??? ¨»d??G??*« w?? qDF« ¡UCI

«bł WIb UU—√ UMO≈ ÂbIð YOŠ ¨å…bN−ò h¹ U w U√ °Èdš√ s¹œUO w U¼bI²H½ …dOI W×¹dý ‰UHÞQÐ d_« oKF²¹ U* ¨qDF« qIM« UIH½ qL% vKŽ —bIð ô ¨s¹dłUN*« s w UNzUMÐ√ qDŽË UNKDŽ WODG² n¹—UB*«Ë dH¹ Íc« ¡wA« °WKDF «—œU³*« ÊS ¨»dG*« UÝR qHJ²ð ÊQ??Ð özUF« iFÐ ‰u³ UNzUMÐ_ ö??Š— rOEM²Ð WOJOuŁU W¹dOš ö °U½d q??š«œ ·UODö ULO v??≈ ¨…“uF*« …dłUN*« `z«dAK W¹UMF« wu¹ bŠ√ vKŽ œœd??²??ð w??²??«Ë ¨dL² dŁUJð w?? w??¼Ë ¨Les Restos du Coeur å—u Íœ u²¹dOò ÍbOuJ« UNIKÞ√ w??²??« r??ŽU??D??*« WKKÝ® UIKD*« UN_« WUÐË ¨©gOu q¦L*«Ë «c¼ q¦ ÆsNzUMÐ√ WUŽ≈ vKŽ Ê—bI¹ ô wzö« rN½QÐ rUF« WЗUG tO dFA¹ Íc« ¨lu« rNM b¹bF« l−ý Íc« u¼ ¨¡wý ô s q√ dÐUI w?? UFÐd*« q??š«œ WMJ√ e−Š vKŽ U³D*« «u³M−²¹ v²Š UNÐ «uMbO ¨È—UBM« Æœö³« v≈ rNKI½ VKD²ð w²« W¹—«œù«Ë WOU*« bŠ√ U¼dOžË q«uF« Ác??¼ ÊuJð b U0dË W¹—uŠ …bOIH« WKzUFÐ lb²Ý w²« »U³Ý_« …—U(« UM¹“UF² ¨U½d w UNMœ v≈ wMu UC¹√ Wud Ì“UFð w??¼Ë ¨U??N??ЗU??√Ë UN¹Ëc

ÆtOOuÐ —bMÝU oŠ w …dÞUÐ

øpO U¼«Òœ wK« ÊuJý«Ë

2011Ø08Ø15 5MŁô« 1523 ∫œbF«

º الثمن: 3 دراهم

nKš wMO½ bOý— ÎUŽUœ ÊU³CI«

ÆÆWLKJ« W¹dŠ sŽ tz«d v≈ tðœuŽ

WOL²Šالمحاكمة سياسية واالعتقال تعسفي

º العدد: 1523 االثنين 14 رمضان 1432 الموافق لـ15 غشت 2011

‰U³ wDF*«

¬«¡dh Éæg

[email protected]