Click here to load reader

Advies SPH Ondernemingsplan - SPH ondernemingsplan.pdf · PDF file Na de presentatie van het ondernemingsplan, een tweetal vraagrondes in de afgelopen weken en de transparantiegame

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Advies SPH Ondernemingsplan - SPH ondernemingsplan.pdf · PDF file Na de presentatie van...

 • 1

  Ondernemingsplan SSHN Advies SPH

  Versie 0.9 16 november ’15

 • 2

  Inhoudsopgave Inleiding .......................................................................................................................................... 4

  Organisatie & service ...................................................................................................................... 5 Veiligheid ........................................................................................................................................ 5 Schoonmakers .............................................................................................................................. 5 Complexbeheerders ................................................................................................................... 6 Service ............................................................................................................................................. 7 Digitalisering & efficiency ........................................................................................................ 7 Samenwerkingsovereenkomst SPH ..................................................................................... 8 Prestatieafspraken ...................................................................................................................... 8

  Toewijzing systematiek .............................................................................................................. 10 Waarom een andere systematiek? .................................................................................... 10 De nieuwe systematiek .......................................................................................................... 10

  Problematiek Longstay ..................................................................................................... 12 Problematiek Shortstay .................................................................................................... 13

  Leefbaarheid ................................................................................................................................... 14 Kwetsbare groepen ................................................................................................................. 14 Fietsenstallingen ...................................................................................................................... 14 Veiligheid ..................................................................................................................................... 15 Onopgeloste zaken complexen ........................................................................................... 15 Bewonersfeesten ...................................................................................................................... 15

  Bouwopgaven ................................................................................................................................. 16 Nijmegen ...................................................................................................................................... 16

  Woningtekort ........................................................................................................................ 16 Kwalitatieve mismatch ...................................................................................................... 17 Bouwopgave Nijmegen ..................................................................................................... 19 Betaalbaarheid door duurzaamheid ............................................................................ 19

  Arnhem......................................................................................................................................... 20 Bouwopgave Arnhem ........................................................................................................ 22

  Financiering investeringen ....................................................................................................... 23 Beschikbare ruimte zoals gesteld volgens SSHN & Treasury statuut .................. 23 Kengetallen ................................................................................................................................. 24

  Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde ....................................................................... 24 Restwaarde na exploitatie ............................................................................................... 25 Rentelasten per VHE .......................................................................................................... 26

  Investeringsruimte volgens SPH ........................................................................................ 27

 • 3

  Kostenraming investering SPH ........................................................................................... 28 Alternatieven & mogelijke besparingen .......................................................................... 30

  Conclusie Adviesrapport SPH .................................................................................................. 31 Organisatie en service ............................................................................................................ 31 Toewijzing systematiek ......................................................................................................... 31 Leefbaarheid .............................................................................................................................. 31 Bouwopgaven ............................................................................................................................ 31 Financiering investeringen .................................................................................................. 32

  Slotwoord ......................................................................................................................................... 33 Verwijzingen en bronnen .......................................................................................................... 34 Bijlagen

  Bijlage 1 : Concept ondernemingsplan SSHN Bijlage 2 : Opbrengsten Opp App Bijlage 3 : Treasury Statuut Bijlage 4 : Activiteitenoverzicht SSHN Bijlage 5 : Landelijke monitor studentenhuisvesting 2015 Bijlage 6 : Corperatie in perspectief SSHN 2013

 • 4

  Inleiding Na de presentatie van het ondernemingsplan, een tweetal vraagrondes in de afgelopen weken en de transparantiegame op 28 oktober ligt nu voor u de reactie van het SPH op het ondernemingsplan van de SSHN. Het viel ons op dat een document dat omschreven wordt als een koersdocument een concrete invulling probeert te geven aan vele van de benoemde aspecten. Hierdoor lijkt het ondernemingsplan meer op een routebeschrijving dan op een koersdocument. Ook wordt er in het koersdocument geen enkele visie uitgesproken over MBO-studenten, terwijl dit wel onderdeel is van de doelgroep van de SSHN.

  Er zijn zaken die we met de SSHN delen qua toekomstbeleid, maar er is ook een aanzienlijk aantal hoofdzaken waarop wij een afwijkende visie hebben en advies op inbrengen. In dit adviesrapport komen de volgende punten aan bod:

  o Organisatie en service o Toewijzing systematiek o Leefbaarheid o Bouwopgaven o Financiering investeringen

  Daarna sluiten we concluderend het adviesrapport af.

  Hoogachtend,

  Stichting Platform Huurdersbelangen

 • 5

  Organisatie & Service Voor de aspecten organisatie en service snijdt het SPH de volgende punten aan:

  o Veiligheid o Schoonmakers o Complexbeheerders o Service o Digitalisering o Samenwerkingsovereenkomst SPH o Prestatieafspraken

  Veiligheid Helaas heeft het SPH moeten constateren dat diefstal regelmatig voorkomt, zowel onderling tussen studenten als ook extern. Studenten ervaren dat klachten hierover niet serieus worden genomen. Hierbij is vanuit criminologie veel te zeggen over preventieve maatregelen welke een afschrikkende werking hebben. Wij stellen derhalve de volgende punten voor:

  • Meer ogen aanwezig op de complexen in verband met preventieve werking waarbij de volgende partijen ingezet zullen worden:

  o Schoonmakers o Complexbeheerders

  • Meer beveiligde opslag voor fietsen en scooters op of rond de panden • Aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen met cameratoezicht op

  specifieke plekken (afgesloten fietsenstallingen en andere plekken waar diefstal al eerder is geconstateerd).

  Het belangrijkste element hierbij is sociale controle. Daarnaast zullen ook de fysieke middelen een bijdrage leveren aan de veiligheid.

  Schoonmakers Op dit moment huurt de SSHN haar schoonmaakpersoneel in via een schoonmaakbedrijf. Het SPH wil dat de schoonmakers in dienst komen bij de SSHN en niet dat zij worden ingehuurd, drukte bij piekmomenten daargelaten. Dit wil het SPH vanwege de volgende redenen:

  • In dienst hebben van eigen schoonmakers zal de binding tussen de schoonmaker en de SSHN versterken wat naar verwachting zal leiden tot een hogere motivatie en betrokkenheid omdat er voor de schoonmakers zekerheid is over hun werk.

  • De kwaliteit van het schoonmaakwerk verhogen. Uit gespreken die het SPH heeft gehad met schoonmakers blijkt dat de werkdruk vanuit het concurrentiemodel hoog is. Dit komt de kwaliteit van de schoonmaak niet ten goede. Met het in dienst nemen van de schoonmakers zal er een kwalitatieve verbeterslag gemaakt worden met de schoonmaak. Deze verbeterslag is ook gewenst vanuit de OPP app.

Search related