Click here to load reader

Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium Woonservice · PDF file Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 4 1. Inleiding Dit is het ondernemingsplan van Patrimonium

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium Woonservice · PDF file Ondernemingsplan 2015-2019 -...

 • Ondernemingsplan 2015-2019

 • Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 2

 • Ondernemingsplan 2015-2019

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding ................................................................................................... 4

  2. Missie en Visie .......................................................................................... 5

  Missie ....................................................................................................... 5

  Visie ........................................................................................................ 5

  3. De Opgaven .............................................................................................. 7

  Klant ........................................................................................................ 7

  Sociaal Beheer .......................................................................................... 9

  Strategisch Vastgoedbeleid ........................................................................ 13

  Financiën en Bedrijfsvoering ...................................................................... 18

  4. De organisatie .......................................................................................... 22

  (Be)Sturing en organisatiemodel ................................................................ 22

  Cultuur en kwaliteit ................................................................................... 24

  5. Het Uitvoeringsprogramma ........................................................................ 25

  Bijlage:

  Kernwaarden………………………………………………………………………………………………………………..27

 • Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 4

  1. Inleiding

  Dit is het ondernemingsplan van Patrimonium woonservice, de Veenendaalse

  fusiecorporatie die op 1 januari 2015 van start gaat.

  Het ondernemingsplan richt zich op de belangrijkste opgaven voor de periode 2015

  t/m 2019. Het ondernemingsplan pretendeert dan ook niet uitputtend te zijn in alle

  activiteiten die in de komende jaren worden gerealiseerd. Het beoogt wel om de

  belangrijkste veranderopgaven te markeren en de uitvoering daarvan

  programmatisch te sturen. Kortom, de focus ligt op de ‘Bijzondere Ontwikkelingen’

  en niet zozeer op de bestaande doorlopende activiteiten.

  De Bijzondere Ontwikkelingen bestaan uit 11 kernopgaven die de ruggengraat

  vormen van dit ondernemingsplan. Deze kernopgaven zijn:

  1. We stellen klantwensen centraal in onze dienstverlening;

  2. We werken klantgericht door een balans tussen digitalisering en persoonlijk

  contact;

  3. We zijn zichtbaar en benaderbaar in de buurten waar we (woning)bezit

  hebben;

  4. We bieden een sociaal vangnet als de problemen van onze bewoners een

  directe relatie hebben met het Wonen;

  5. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt, waarbij we

  rekening houden met de (on)mogelijkheden van mensen;

  6. We blijven ons vastgoed vernieuwen. Investeringen stemmen we af op de

  wensen en mogelijkheden van de klant;

  7. We verduurzamen ons vastgoed;

  8. We richten ons op zowel DAEB als niet-DAEB vastgoed (huren tot € 700 en

  woningen met een huur daarboven) en dus op de primaire doelgroep en de

  mensen met inkomens daar juist boven;

  9. We zorgen voor slanke efficiënte processen en verminderen de kosten van ons

  werkapparaat;

  10. We hanteren een duurzaam verdienmodel en zorgen, via de principes van het

  driekamermodel (vastgoed, vermogen en maatschappelijke prestatie), voor een

  optimale balans tussen vastgoed- en maatschappelijke investeringen.

  11. We versterken het risicomanagement.

  Naast deze kernopgaven gaan we in het ondernemingsplan in op de organisatorische

  kant van de fusiecorporatie. We lichten de sturingsfilosofie en de hoofdlijnen van het

  organisatiemodel toe. Ook gaan we in op de gewenste cultuur en kwaliteit van

  werken.

  Het ondernemingsplan mondt uit in een uitvoeringsprogramma voor 2015 t/m 2019.

  In het uitvoeringsprogramma benoemen we voor de planperiode doelstellingen c.q.

  activiteiten. In de Jaar- en Afdelingsplannen worden deze vertaald naar het tactische

  en operationele niveau. Hierin leggen we steeds doelstellingen, activiteiten,

  indicatoren en normen vast, waarmee we in beeld brengen wat in het

  daaropvolgende jaar onze beoogde resultaten en effecten zijn. Ook de bestaande

  doorlopende activiteiten nemen we op in de Jaar- en Afdelingsplannen. We

  monitoren de resultaten via de maand- en kwartaalrapportages en verantwoorden

  onze inzet en resultaten in de jaarverslagen.

 • Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 5

  2. Missie en Visie

  Missie

  Patrimonium woonservice is een maatschappelijk georiënteerd verhuur- en

  vastgoedbedrijf met als primaire doelstelling het kwalitatief goed en passend

  huisvesten van mensen die, meestal door beperkte inkomens, daar niet zelf in

  kunnen voorzien. Onder goede huisvesting verstaan wij ook een veilige en leefbare

  woonomgeving en een klantgerichte dienstverlening. Wij willen dit alles doen op een

  vernieuwende en financieel economisch gezonde wijze, gericht op een prettig

  woonmilieu voor verschillende doelgroepen.

  Visie

  In de voorbereidingen op de fusie is het fundament gelegd voor de doelen en

  inhoudelijke accenten van Patrimonium woonservice. Op hoofdlijnen leidt dit tot de

  volgende visie voor de komende jaren:

   De klant en de markt bepalen ons handelen. We zijn een door de klant gedreven

  corporatie.

   We willen maatschappelijk presteren. Dat doen we door er vooral te zijn voor de

  kwetsbare groepen. We bieden goede en passende huisvesting aan zowel

  mensen met lage inkomens als aan mensen met middeninkomens. We richten

  ons daarbij niet op het wonen alleen. We realiseren maatschappelijk rendement,

  gekoppeld aan het wonen. Dus ook leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn

  prioriteiten.

   We blijven onze vastgoedportefeuille vernieuwen.

   We zetten in op een duurzaam verdienmodel. Dat betekent dat we onze lange

  termijn ambities afstemmen op het rendement op ons eigen vermogen.

   Onze thuismarkt is Veenendaal, hier zijn we lokaal sterk verankerd. Als er

  aanleiding is zijn we actief in de ‘Food Valley’ en Zuid-oost Utrecht.

   We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner.

   Om maatschappelijk effectief te kunnen blijven zetten we onze creativiteit en

  innovatief vermogen in.

   De komende jaren zetten we extra in op het gebied van:

  - Duurzaamheid in woningen (het verbeteren van de energieprestatie van de

  bestaande voorraad) en bedrijfsvoering;

  - De maatschappelijke prestatie richting onze klanten in de context van de

  drie decentralisaties en de verdere uitwerking hiervan gekoppeld aan het

  wonen;

  - Lage woonlasten door besparingen op energiekosten en betaalbaar bouwen

  en verbouwen;

  - Het (laten) verlenen van aan het wonen gerelateerde diensten op het gebied

  van Wonen, Welzijn en Zorg, om het zelfstandig wonen en de

  zelfredzaamheid te vergroten.

  Klanten

  We kennen allerlei soorten klanten. We zijn er voor jong, oud en alles daartussen.

  We zijn er ook voor mensen met zorg gerelateerde en bijzondere woonvragen. Een

  van de redenen om te fuseren ligt in de overtuiging dat dit voor onze klanten een

  meerwaarde heeft; door onze vastgoedportefeuille en onze medewerkers samen te

  voegen kunnen we onze dienstverlening verbeteren en onze woningen beter laten

  aansluiten op de woonvragen van onze klanten.

 • Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 6

  Door samen te gaan kunnen we de sociale huisvesting voor de toekomst beter

  borgen; o.a. door andere keuzes te maken ten aanzien van onderhoud, investeringen

  en verkoop van woningen. Dit leidt tot voordelen voor – vooral – de huisvesting van

  de oudere Veenendalers, en ook voor jongeren en starters.

  Onder de ‘primaire doelgroep’ verstaan we huishoudens met een gezamenlijk

  inkomen onder € 34.678 (prijspeil 20141). Onder de ‘middeninkomens’ of ‘secundaire

  doelgroep’ verstaan wij huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 34.678

  en ca. € 45.000 (prijspeil 2014).

  Betaalbaarheid

  Betaalbaarheid van het wonen is één van onze belangrijkste opgaven. Voor onze

  primaire doelgroep bedoelen we met een betaalbare huur een huurprijs die onder de

  huurtoeslaggrens ligt (de ‘sociale huursector’).

  De maximale huurverhogingen worden door de regering ieder jaar vastgesteld.

  Omdat deze inkomsten nodig zijn om de verhuurdersheffing te kunnen afdragen en

  om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden, voeren wij de verhogingen daar

  waar mogelijk door. Bij mutatie stellen wij de huur van de sociale woningen, daar

  waar dat kan, vast op 87%2 van de maximaal redelijke huur.

Search related