6
ttL U) =(Dii. X-;i \y)-- --'X(D 6' Y+ .l ^-= XY :L ;i6 o o :f (D =,1 =='o :+- m e.{.o =-= F a-1 oo $o ,^fi f (D(' d< 90 6o .i< J" (o J oo c!J ;5 o)= =.'q '= o A'6' o-6' '" < oi3:;iix6sri5oo -.= -6i5'+R-=9= d'il =: p).E fr- p'x:- D ;< +n -'--'- I nr !l X (]o;i +X -)L P 6 r H:: P; H:r='; NX=Yfl+Y'.'r.' o X Y -;- F !u ;{ N)f dHd;:63iq5P P 9aX tri q' =i$ *s. .6-_ oj H.I r". e {2.: o SsgE*:3q"oE -\. E a- =,-dg e. d.* = = a) J hi.X : _(e c Y o: i * :'5c6 g) or - -.F I 6'-" E 5'R g * q = aP rr'6'H B q a_.q_\ <: !r o ; ! -o.q.g sr = d 5lH E=6.d1o -'q-:.ios)a6o ,^ - < (u (rD C) (, tiq:.RE55 d6dE5U.d:- - e@; Y b- ; o P)-- "*: ji-O nlr^ O$. X!J vt*7; c).,^ )ao O =Y OYl. g) (, E EF ; ='1 '$:ela+ t ixE.: = E = 1 6 6"' ;-c I0) g E.s.H e )'D9)= 3'o-8 =i 0)9?9b' tl (ta oo 0)< :- 3o o_ e. F'(D Yc) -o' ri,;i PARTICULARITATI DE ADMINISTRARE A UNOR GRUPE DE MEDI.AMENTE Definitie. Acf iunea medicamentelor Forme de prezentare Cdi de administrare Intervenf iile asistentei medicale. Requli de resoectat | 1. ADMTNTSTRAREA I ANT|B|OT|CELOR gl CHIMIOTERAPICELOR Antibioticele substante organice, provenite din meta- bolisrnul celulelor vii (muce- gaiuri, bacterii) sau obtinute pe cale sinteticd, care au propriet6ti bacteriostatice, bactericide sau antimicotice. Chimioterapicele - substan- !e chimice cu acliune bacte- riostaticd sau bactericidd. Spectrul de activitate: o ingust (ex. penicilind, strep- tomicind); . larg (ex. tetraciclinele, cloramfenicol) Actiuni: r Bactericidd ex. penicilind, cefalosporine, aminoglicozide, rifampicilind I Bacteriostaticd ex. tetraciclind, cloramfenicol. i eritromicind, sulfamide I | .taotete | (ex. ftnicilina V) I I capsule I operculate (ex. ampicilind, oxacilind 250 mg, doxicilind) pulberiin flacoane (ex. oxacilind 250 mg, penicilina G 400.000 u, kanamicina 1 g) fiole (ex. gentamicind) unguente (ex. neomicind) orali parenterald (injecfii i.v., i.m., intrarahidiene, perfuzii intravenoase) tegumente si mucoase - recolteazd produsele biologice sau pal pentru examenul bacteriologic in v identificdrii agentului patogen 9i a dete sensibilitdlii lui la antibiotice - antibiooram - verificd termenul de valabilitate al 6rodr - administreazd antibioticul prescris, respr I prevenirea reactiilor alergice prin ana corecti pentru depistarea persoanelor ct alergic Ai prin testarea sensibilititii organ (testul intradermic sau prin scarificare cr 100 u/ml sau 1000 u/ml pentru antibi masurate in unitali sau d,OOt glml, antibioticele mdsurate in grame; I doza pe 24 de ore 9i doza unicd; se e in unitdli (ex. penicilina) sau in gram ampicilina, oxacilina, tetraciclina); I dizolvarea corectd a pulberilor de anti n ser fiziologic, injectarea fdcAndu_se in ldnd nu sunt la dispozilie flacoane monr jizolvarea se face pentru mai multe prize; I concentralia soluliei oblinutii pentru ;ilina poate fi de 50.000-200.000 u/ml; r nultor antibiotice sau a antibioticelor nr nedrcamente: (rl (o

administrarea medicamentelor 5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: administrarea medicamentelor 5

ttLU)

=(Dii.X-;i\y)--

--'X(D

6' Y+ .l^-=XY:L

;i6o

o:f(D

=,1=='o:+- me.{.o=-=

F

a-1oo$o,^fif(D('

d<90

6o

.i<J" (o

Jooc!J

;5o)=

=.'q '= o A'6' o-6' '" <oi3:;iix6sri5oo

-.= -6i5'+R-=9=d'il =: p).E fr- p'x:- D;< +n -'--'- I nr!l X (]o;i +X -)L P6 r H:: P; H:r=';NX=Yfl+Y'.'r.'o X Y -;- F !u ;{ N)fdHd;:63iq5PP 9aX tri q' =i$ *s..6-_ oj H.I r". e {2.: o

SsgE*:3q"oE-\. E a- =,-dg e. d.*

== a) J hi.X : _(e cY o: i * :'5c6 g) or --.F I 6'-" E 5'R g

* q =

aP rr'6'H Bq a_.q_\ <: !r o; ! -o.q.g sr

= d5lH E=6.d1o-'q-:.ios)a6o

,^ - < (u (rD C) (,tiq:.RE55d6dE5U.d:-- e@; Y b- ; oP)-- "*: ji-Onlr^ O$. X!Jvt*7; c).,^ )aoO =Y OYl. g) (,

E EF ; ='1

'$:ela+t ixE.:

=E =

1 6 6"';-c I0)g E.s.H e)'D9)=3'o-8 =i0)9?9b'

tl(taoo

0)< :-3oo_ e.F'(DYc)-o'

ri,;i

PARTICULARITATI DE ADMINISTRARE A UNOR GRUPE DE MEDI.AMENTE

Definitie.Acf iunea medicamentelor

Forme deprezentare

Cdi deadministrare

Intervenf iile asistentei medicale.Requli de resoectat

| 1. ADMTNTSTRAREAI ANT|B|OT|CELOR gl

CHIMIOTERAPICELOR

Antibioticele substanteorganice, provenite din meta-bolisrnul celulelor vii (muce-gaiuri, bacterii) sau obtinutepe cale sinteticd, care aupropriet6ti bacteriostatice,bactericide sau antimicotice.Chimioterapicele - substan-!e chimice cu acliune bacte-riostaticd sau bactericidd.Spectrul de activitate:o ingust (ex. penicilind, strep-tomicind);. larg (ex. tetraciclinele,cloramfenicol)Actiuni:r Bactericiddex. penicilind, cefalosporine,aminoglicozide, rifampicilindI Bacteriostaticdex. tetraciclind, cloramfenicol. i

eritromicind, sulfamide I

| .taotete

| (ex. ftnicilina V)

I

I capsule

I operculate(ex. ampicilind,

oxacilind250 mg,

doxicilind)

pulberiinflacoane

(ex. oxacilind250 mg,

penicilina G400.000 u,

kanamicina 1 g)

fiole(ex. gentamicind)

unguente(ex. neomicind)

orali

parenterald(injecfii i.v., i.m.,intrarahidiene,

perfuziiintravenoase)

tegumente simucoase

- recolteazd produsele biologice sau palpentru examenul bacteriologic in videntificdrii agentului patogen 9i a detesensibilitdlii lui la antibiotice - antibiooram- verificd termenul de valabilitate al 6rodr- administreazd antibioticul prescris, resprI prevenirea reactiilor alergice prin anacorecti pentru depistarea persoanelor ctalergic Ai prin testarea sensibilititii organ(testul intradermic sau prin scarificare cr100 u/ml sau 1000 u/ml pentru antibimasurate in unitali sau d,OOt glml,antibioticele mdsurate in grame;

I doza pe 24 de ore 9i doza unicd; se ein unitdli (ex. penicilina) sau in gramampicilina, oxacilina, tetraciclina);

I dizolvarea corectd a pulberilor de antin ser fiziologic, injectarea fdcAndu_se inldnd nu sunt la dispozilie flacoane monrjizolvarea se face pentru mai multe prize;

I concentralia soluliei oblinutii pentru;ilina poate fi de 50.000-200.000 u/ml;rnultor antibiotice sau a antibioticelor nrnedrcamente:

(rl(o

Page 2: administrarea medicamentelor 5

Defini!ie.\c!iunea medicamentelor

lAntimicoticiex. griseofulvinA

Qfecte adverse:Qlergice: eruPlii, 9oc ana-lactic

-toxice: hepato-r€ufo-, ototoxiceliologice: dismicrobism,rpariJia rezistenlei micro-rrene la antibiotice.

2. ADMINISTHAREACORTIZONULUI

Cortizonul - este hormonui I tablete

glandelor suprarenale secre | (ex prednisort)

tat de stratul cortical sau

analogi de sintezd. f ,::lTl'llli:l:l";;i"; I (".*:,1?T1Y;

Forme deprezentare

Agllulle; | '

- antiinflamatorie (inhibd pro- | nat de hidrocorti-

cesele inflamatorii exsuda- i zonl

tive, necrotice, Proliferative); I

lntervenliile asistentei medicale.Reguli de resPectat'

I ritmul de administrare se respecti pentru a

menline concentralia eficientA in sAnge a

antibioticului - poate fi de 3-4-6 - 12-24 de ore;

I calea de administrare se respectA, ea

outAnd fi orald, intramusculari, intravenoasa'

intrarahidiani, perfuzie intravenoasd' Penicilina V

se administreaz6'pe cale orali, cu 30 de minute

inaintea meselor'

- administreazd sulfamidele cu o cantitate

suJicientd de apd pentru a asigura o diurezd de

1.500 ml/24 de ore, evitdnd precipitarea renalA'

r;cr+

- reipecti doza 9i ritmul de administrare;

- respectd orarul de administrare pe cale orala'

prednisonul administrAndu-se dimineala intre

orele 6 9i 8, cAnd secrelia corticosuprarenalei

este maximd;

- invali pacientul sd-gi administreze pe cale

respiraiorie doza, fiind reprezentatd de numdrul

de ,,puf"-uri;

orald

parenterali(injecfii i.m., i.v.,intraarticulare,intrarahidiene)

Definilie.Acf iunea medicamentelor

- antialergicd.Se administreazA in diferiterfecliuni: RAA, astm bionsic,)oc anafilactic, edem glotic,;au in hipofunclie cortico-;uprarenald.lortizonul nu vindecd, ci mo-lificd reacliile la agentul cau-:al. Eficacitatea are un carac-er simptomatic, paliativ.leaclii secundare:- scdderea rezistenfei orga-rismului la infectii;- cregterea secreliei gastrice

- perturbarea metabolismului;odiului, apei, glucidelor,rroteinelor.

3. ADMINISTRAREAANTICOAGULANTELOR

tnticoagulantele sunt medi-amente care impiedicd coa-ularea sAngelui, acliondndsupra factorilor plasmatici aioagulirii.

flacoane(ex. hidrocortizon

acetat, volon)

unguente(ex.

fluometazondpivalat)

flaconpresurizat

(ex. beclomet)

local6(pe tegumente gi

mucoase)

respiratorieaerosoli

heparina- solulie in fla-

coane de5.000 u/ml

- fiole 5.000 u/m

parenteraliinjeclii subcuta-nate, intrave-

noase, perfuzieintravenoasi

- respectd misurile de igiend a tegumentelormucoaselor 9i lenjeriei pacientului, pentru apreveni infecliile locale;- asigurd regimul alimentar al pacientului, careeste desodat, hipoglucidic, hiperproterc, cusuplimentare de calciu, potasiu$i fosfor;- supravegheazi gi noteazd zilnic in foaia detemperaturi tensiunea arteriald, greutateacorporald, raportul ingestie/excretie;- recolteazi sAngele pentru dozarea glicemiei larecomandarea medicului ;

- sesizeazd efectele secundare prezentate depacient si informeazd, medicul (insomnie, stare oeeuforie, anxietate, dureri epigastrice, HTA,cregterea in greutate).

Atentie: este obligatorie agitarea fiolelor,flacoanelor cu suspensie (hidrocortizon acetat) invederea administrdrii.

- respectd indicaliile medicului privind doza,calea 9i ritmul de administrare

verificd calitatea produselor: termen devalabilitate, aspect. culoare. inteoritate:

I ntervenf iile asistentei medicale.Reguli de respectat.

Page 3: administrarea medicamentelor 5

Definilie.\cliunea medicamentelor

Forme deprezentare

Cii deadrninistrare

Interventiile asistentei medicale.Reguli de respectat.

ratamentul se face subontrol clinic gi de laboratorimpul Howell, Quick, l.N.R.__------.:-.----

lnternational NFrmalizedatio) pentru a preveniccidentele hemoragice.

leparina are acliunenediatd, de scurtA durati:ca 4-B ore).leactii adverse: alergie,.'bri, frison, eruplii cutanate,oc anafilactic.

Inticoagulanle cumarinice.trombostop - efectul lor serstaleazd dupi un timp deatenld. Se folosegte-.jnratamentul ambulatoriu sub;ontrolul sdptdmAnal al

rmpului Quick, Howell, carerste de doud ori 9i jumitatenai mare decAt normal.

calciparina- seringi preum-

plute 0,2 ml -5.000 u

- fiole de 1 ml -25.000 u

f raxiparine- solulie

9.500 u/ml

- seringi pre-umplute

negradate0,3-0,4 ml

nr ndal ov,

qvsLv

0,6-0,8 ml

trombostop

hepathrombindgel, unguent

injecfiisubcutanate

injecf ii

subcutanate

oral6

aplicalii localepe tegumente 9l

mucoase

pregdtegte instrumentele si materialelenecesare tehnicii de administrare in funclie decalea prescrisd de medic, respectAnd misurile de

asepsle.Astfel:a) Heparina prin injeclie subcutanati,intravenoasd sau in per{uzie cloruro-sodiciizotond; injecliile se fac in zonele de elecliecunoscute Si dupi tehnicile invdlate;b) Calciparina Si fraxiparine, prin Utecllesubcutanatd. Locul de eleclie este regiunea'ebTommile, anterolateral 9i posterolateral,

stAnga-dreaPta.Tehnica de administrare: se inspecteazd regiu-

nea, se dezinfecteazd tegumentele 9i se formea-

zd pliul cutanat intre policele 9i indexul mAinii

stAngi, seringa preumplutA cu acul atagat, se

introQgce perpendicular pe pliul cutanat, cu mAna

Oreap:id. Se verifici pozilia acului 9i apoi se injec-

teazdL."in timpul injectdrii se menline pliul cuta-

I nat; el se elibereazi dupd scoaterea acului 9i

I dezinfeclia locului injecliei.I Accidente: durerea in timpul injectdrii impune tra-

| 0"r"" imediatA a acului 9i injectarea in alid zoni.I I) frombostop - se administreazd pe cale orald.

I Se tine seamd de medicamentele care in-

ItluenteazA efectul produsului. Cresc efectul: aspi-

Fepa]rhedi

\JUq

Fea

Anticoag

Definifie.Acfiunea medicamentelor

rina, paracetamol, fenilbutazoni; scad efectul:pansamentele gastrice, cdrbunele medicinal.d) Hepathrombina - aplicd gelul sau unguentulde mai multe ori pe zi pe zone cu cbntuzii,hematoame, entorse, fdcAnd masaje in sensulcirculaliei venoase. {flAplicd unguentul pe o compresd find din tifon siapoi pe zonele cu acfiuni venoase inflamatorii.- supravegheazd pacientul 9i sesizeazd apariliaunor complicalii, hemoragii (epistaxis, gingivo_ragii, metroragii, hematoame) 9i raporteazdmedicului.- recolteazd periodic sAnge pentru monitorizareatimpului Quick, Howell.

r bula din seringile preumplute nu se eliminiinainte de injectare.

r nu se asociazd heparina in solutieperfuzabild salind izotond cu alte medicamente.

r in timpul tratamentului cu anticoaqulanre seevitd injecfiile intramusculare, intraven-oase, attetraumatisme.

r tratamentul cu anticoagulante incepe cuheparina gi se continud cu trombostoo.

r nu se fac masaje cu hepathrombini in cazde tromboze sau trombofiebite.

t nu se aplicd unguentul sau gelul pemucoase sau rdni deschise.

Intervenf iile asistentei medicale.Reguli de respectat.

Page 4: administrarea medicamentelor 5

Definifie.:!iunea medicamenlelor

4. ADMINISTRAREAANTIDIABETICELOR

trrtutina - este secretati de

ulele beta, ale insulelorngerhans ale Pancreasului.te singurul hormon hiPo-

:emiant cunoscut.rod modalitatea de obfi-re:r insuline Provenite de la

)rcine gi bovine;r insuline inalt Purificate,

rtip MonocomPonent MC;

r insuline de tiP uman HM

iosintetice sau semisinte-)e).

bupd dinamica actiunii :

r insuline raPide (ex.: in-

rlina cristalind, ActraPid MC,

M). Se utilizeazi in urgenle.r insuline intermediare

;x.: Semilenta MC, Mono-

rrd MC gi HM, Humulin HM).

,ctiunea incePe la 45-120 derinute. durata 12-24 de ore'

Intervenliile asistentei medicale.Reguli de resPectat.

a) Pentru administrarea insulinei:

- respectd prescripJiile medicului privind

doza, calea si ritmul de administrare;

- verificd valabilitatea preparatelor 9i aspectul

lor (insulinele rapide sunt limpezi' cele

intermediare au aspect lactescent' dar fArd

flocoane);- - pistreazi flacoanele cu insulind la frigider

(z-g"b); flacoanele din care se administreazd se

pot pa.ttu 9i in camerd rdcoroasi la intuneric' la

o temperaturd sub 25'C;- - 'pregdtegte pacientul in vederea admi-

nistrdrli (insulinele rapide se administreazA cu

15-30 de minute inaintea mesei);

- pregdtegte instrumentele 9i materialele ne-

""t"i* -pentru administrarea prin inieclie

rrO.rnan ita, i ntramu scu lard sau i ntrave noasi (in

,ig"nf"l. Se utilizeazA seringi de unicd folosinli'gtiO"i"' in unitdli de insulind' Flacoanele cutrrrfina intermediard sau lenti se omogenizeazA

prin cutcarea flaconului intre palme 9i rularea lui

btanOa 9i repetati. Aspirarea dozei recomandate

Oln l".on in seringd se face aplicAnd mAsurile de

ut.ptiu Si evitAnd pitrunderea bulelor de aer in

seringS.

parenteraldinjeclii

subcutanate,intramusculare,

intravenoase

parenteraldsubcutanat

parenteralisubcutanat

parenteraldsubcutanat

flacoane5 ml/40u

ex: insulinacristalinA,

Actrapid MC, HM

flacoaneSemilentd MC,

Monotard MC,

HM, Humulin HM

flacoaneinsulini lentiUltralent MCHuminsulinLong HM

Pen-uricarlug de 1,5 ml

(100u/ml);3 ml (100u/ml)

Definifie.\cf iunea medicamentelor

tfeparate dentru ,,stif ouri.,

., tip HM canuge.

insulind(pen-uri)

pompd externdde infuzie a

insulinei

prin catetersubcutanat,

intraperitoneal

r insuline lente (ex.:tra.lent MC, Lente MC,rminsulin Long HM).

- injectarea insulinei se face Orpa t"f_"if":^11 "^r^.

y p, "

I e i n j ec! i i I o r s u b c u tan are, i n t ra m u sc u _

lare sau intravenoase, respectAnd loculde eteclie9i regulile de asepsie:

-. .supravegheazd pacientul 9i sesizeazdaparilia unor complicajii genelir" ,"u tocate(hipogticemia, atergia ra iisurinl, hiiloistroriaatroficd sau hipertro-f ica) :

postprandial, pentru monitorizarea gticLmiei giglicozuriei.

r fiecare tip de insulinii se administ reazd cuseringd separatd.r fiecare amestec insulinic se administreazd

cu seringd separatd.

. r .dupd dezinfecfia dopului de cauciuc cualcool, al flaconului de insulina, se aSteaptaevaporarea alcoolului.

r rotafia locurilor de eleclie ale injectieisubcutanate este obligatorie pentru a prevenilipodistrofia.

ta pacienlii normoponderali.injectarea subcutanatA a insulinei laabdominal, nu este necesard formareaCUtanat.

L{ '- -- --Yv'

ti:cte .. adverse: alergie,'ltcardte, cefalee, dureri

Jominale, diaree, balonlri.

11 lfamidele antidiabetice :r sulfonamide (ex:butamid, Glibenclamid).administreazi pacienlilor

rbezitate.r biguanide (ex: Meguan,rbin). Efecte adverse:..ri abdominale, balonAri.

tableteex: Tolbutamid,

Meguan

pentrunivel

pliului

Interverrf iile asistentei medicale.Reguli de respectat.

Page 5: administrarea medicamentelor 5

Definitie.:tiunea medicamentelor

mogenizarea preparatul ui

cu acfiune prelungitd

r la pacienlii supraponderali, indiferent de

locul de eleclie al injecliei subcutanate cu

insulini, se va forma pliul ;i se vor utrliza ace de

12.5-19.5 mm.

- invald pacientul cu diabet zaharal, insulino-

dependent, sd-gi administreze singur insulina prin

injecfie subcutanati, respectAnd zonele de

eleclie, doza 9i mdsurile de asepsie.

b) Pentru administrarea antidiabeticelor orale:

- administreazi antidiabeticele sulfonamide(tolbutamid, glibenclamid) cu 30 de minute

inaintea meselor;

- supravegheazd pacientul 9i sesizeazd apa-

rilia unor efecte secundare;

- recolteazd sAnge 9i urini pentru monito-

rizarea glicemiei gi glicozuriel.

Dezinfec!ia doPuluiflaconului

ADMINISTRAREA INSULINEI

Asoirarea dozei unice in seringa specialAZonele de elecJiepentru injeclia cu

insulini

lntervenliile asistentei medicale.Reguli de respectat.

Cdi deadministrare

Definifie.,ctiunea medicamentelor

5. ADMINISTRAREACITOSTATICELOR

Qtostaticele (chi mioteraoiceu anticanceroase) au efec_citotoxice asupra celulelorproliferare intensi.r inhibd 9i celulele normale'e se multiplicd activ.

)i{ostaticele lavorizeazdfuzvoltarea infecliilor prinftnimarea mecanismelor de

\rare a organismulu,.

flrte adverse:dleluri, vdrsdturi, anorexie,' matiti, diaree, alopecle6Oiersibild, pigmentareapflii, fenomene neuro- Si,ltoxice.

- .respectd indicafiile medicului privind doza,calea 9i ritmul de administrare;- verifici termenul de valabilitate a produsutui;- pregdtegte instrumentele 9i materialele nece_sare tehnicii de administrare;- informeazd pacientul privind blectele secun_dare ale tratamentului (gastrointestinale, alopecrereversibild) etc.

I substanta este iritantd 9i impune verificareapozitiei acului in vena, inainte 9i in timpulinjectririi.

I dacd solulia pdtrunde accidental in lesutulperive-nos, se ?ntrerupe injectarea gi se continudin alti veni; local, se injecteazd hialuronidazd,pentru a reduce disconfortul.

- prepard solulia in funclie de produsuladministrat (ex: Vincristin _ un flacon de 200 mg,se dizolvd in 10 ml apri distilatd sau glucozd 5%,:aq..:er fiziologic; dizotvarea se face tdrdtincdlzire, prin agitare puternicd la temperaturacamerei. Se utilizeazd solufia obJinutA lamaximum doud ore de la preparare.- administreazd solu!ia prin injectare strictintravenoasd (pentru Vincristin, i ml intr_unminut) sau in perfuzia lentd aflatil ?n curs, in tubulperfuzorului.Aten!ie:

flacoanecu pulbereliofilizatd

EX:

Ciclofosfamida(Endoxan)VincristinVinblastinMetrotexat

tableteex: Metrotexat

parenteraldinjectii

intravenoase,perfuzii

intravenoase9i intraarteriale,intratumorale,intrapleurale,

intraperitoneale

Intervenf iile asistentei medicale.Reguli de respectat.

Page 6: administrarea medicamentelor 5

Definitie.fiunea medicamentelor

6, ADMINISTRAREAINTERFERONULUI

erferonulsubstanlA a organismuluitatl cu proPrietdti anti-ale, anticanceroase 9i)dulatoare ale functieiunitare.

Forme deprezentare

Cdi deadministrare

Interven!iile asistentei medicale.Reguli de resPectat.

lntron Asolulie injectabilA

iniec!iisubcutanate

I nu se administreazi chimioterapice

intravenos, in venele bralului, de partea sAnului

pentru care s-a practicat mastectomie urmati sau

nu de roentgenoteraPle.

- sesizeazi fenomenele neuro- 9i ototoxice,

digestive apdrute 9i informeazi medicul;

- monitoiizeaz| funcliile vitale 9i recolteazisAnge gi urini pentru evaluarea funcfiilor renale,

hepatice 9i medulare;

- hidrateazd suficient pacientul pentru a avea o

bund diurezd (ex: la administrarea cisplatinului,

hidratarea se face cu 6-8 ore inainte, prin

administrareade 1-2litri de lichid' 9i provocarea

diurezei cu manitol'

5;

- resp^pctd prescripliile medicului privind doza,

calea 9i ritmul de administrare;

- verificd valabilitatea produsului ;

- pregdtegte instrumentele 9i materialele nece-

sare in condilii de asepsie pentru administrarea

produsului.ex.: pentru Betaferon

- flacon cu solvent (NaCl 0'54%) 2 ml' cu

chpdcel alb

Jrderferonul

,tati'ale

cduunil

Definitie.Acf iunea medicamentelor

f--xistd trei tipuri deinterferoni:-Alfa - produs de monocite;- Beta - produs de cdtrebroblagti;. Gama - produs de cdtremfocitele T.

rterferonii obtinuli prin ingi-erie geneticd sunt utilizali in'atamentul sarcomului Ka-osi (din cadrul SIDA), inepatitele cronice 9i al unorancere. Interferonul beta -r tratamentul sclerozei mul-ple; interferon alfa - in trata-rentul hepatitelor cronice cuirus C.

Ffecte adverse:I sindrom pseudogripalI tulburdri digestive (ano-

l.Sxie, greatd, diaree)I tulburiri neurologiceI tulburdri cardiovascularef tulburdri renale (protei-

EUrie Si hematurie)

- flacon cu Betaferon pulbere, cu cdpdcelalbastru

- celelalte materiale pentru injecJia sub-cutanatd

; Fr€pararea soluliei se face cu o seringd de 2 mlin care se aspirA 1,2 ml solvent ce se iniroduce insticlula cu pulbere - se agitd aiilamblul ftacon -seringi. Se obfine o solulie limpede care seaspiri in seringd 9i apoi se injecteazd.- injectarea subcutanati se face dupii tehnicaobisnuitS;- supravegheazd pacientul pentru a sesizaefectele adverse, informAnd medicul ;

- monitorizeazd TA, menfine o bund hidratare apacientului pentru a preveni hipovolemia;

recolteazd produsele biologice pentruexamenele de laborator, pentru monitorizareGOT, GPT, leucogramd;- invatd pacientul tratat ambulatoriu cu Betaferonsd-gi prepare solujia 9i sd-gi administreze singurdoza prescrisi.

Atentie:I Betaferonul se pdstreazi la frigider, se

transporti in containere termoizolante (T 0,8"C).I nu se ingheald.I solufia preparatd se injecteazd imediat.I dacd la prepararea soluliei apar grunji,

sorutia nu se va utiliza.

Betaferonflacoane cu

pulbere (cdpAcelalbastru)

injecfiisubcutanate

Intervenliile asistentei medicale.Reguli de respectat.