Click here to load reader

Administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare · PDF fileFormarea, administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare publice în anul 2004 a avut loc în condiţiile

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare · PDF fileFormarea,...

 • CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MODLOVA

  Administrarea şi întrebuinţarea

  resurselor financiare publice

  RAPORT ANUAL 2004

  CHIŞINĂU, 2005

 • 1

  APROBAT

  prin Hotărîrea Curţii de Conturi

  nr.67 din 12 iulie 2005

  Raportul

  Curţii de Conturi

  privind administrarea şi

  întrebuinţarea resurselor

  financiare publice

  în anul 2004

  CHIŞINĂU, 2005

 • 2

  CUPRINS

  LISTA ABREVIERILOR .................................................................................. 3

  I N T R O D U C E R E....................................................................................... 4

  CAPITOLUL I. FORMAREA ŞI ÎNTREBUINŢAREA RESURSELOR BUGETULUI DE STAT, CELOR SPECIALE ŞI BUGETELOR UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE..................................... 7

  1. EXECUTAREA PĂRŢII DE VENITURI A BUGETULUI CONSOLIDAT PE ANUL 2004........7

  2. FORMAREA ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2004......13

  3. FORMAREA ŞI GESTIONAREA DATORIEI PUBLICE, RESPECTAREA GARANŢIILOR

  GUVERNAMENTALE PENTRU CREDITELE EXTERNE ŞI INTERNE ..................................23

  4. UTILIZAREA MIJLOACELOR SPECIALE ŞI A FONDURILOR EXTRABUGETARE ...........27

  5. FORMAREA ŞI ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE ÎN ANUL 2004 ......34

  CAPITOLUL II. FORMAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2004 ... 42

  CAPITOLUL III. FORMAREA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR DE ASIGURĂRI OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ................... 50

  CAPITOLUL IV. INTEGRITATEA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC........................................................................... 58

  CAPITOLUL V. ACŢIUNILE ÎNTREPRINSE PENTRU LICHIDAREA ÎNCĂLCĂRILOR DEPISTATE DE CĂTRE CURTEA DE CONTURI ... 71

  ÎNCHEIERE ...................................................................................................... 79

 • 3

  Lista abrevierilor

  AIC - Aeroportul Internaţional Chişinău ANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ASAC - Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile AT - Agenţie teritorială AMT - Asociaţie medico-teritorială BASS - bugetul asigurărilor sociale de stat CA - Companie aeriană CCCEC - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei CEMV - Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii CÎS - Camera Înregistrării de Stat CNAM - Compania Naţională de Asigurări în Medicină CNAS - Casa Naţională de Asigurări Sociale CTAS - Casa teritorială de asigurări sociale DEMV - Departamentul Expertiză Medicală a Vitalităţii DP - Departamentul Privatizării DST - Drepturi Speciale de Tragere DV - Departamentul Vamal FAOAM - Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală FISM - Fondul de Investiţii Sociale din Moldova FLSSP - Fondurile locale de susţinere socială a populaţiei FRSSP - Fondul republican de susţinere socială a populaţiei HVS - hîrtii de valoare de stat ICŞ - Institutul de cercetări ştiinţifice IDA - Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare IFPS - Inspectoratul Fiscal Principal de Stat IFS - Inspectorat Fiscal de Stat IMSP - Instituţii medico-sanitare publice MAIA - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MERN - Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale OCT - Oficiul cadastral teritorial OF - Oficiul fiscal OT Chişinău a MEM

  - Organizaţia teritorială a Mişcării Ecologice din Moldova

  PIB - produsul intern brut SFS - Serviciul Fiscal de Stat REVIND - Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de

  asigurări sociale TVA - taxa pe valoarea adăugată UAT - unităţi administrativ-teritoriale

 • 4

  I N T R O D U C E R E

  Prezentul raport este elaborat întru executarea articolului 133 alineatul (4) din Constituţie şi în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Legea privind Curtea de Conturi, care prevăd că Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice.

  Scopul raportului este de a prezenta Parlamentului şi societăţii, într-un mod generalizat, situaţia privind administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare publice în baza rezultatelor controalelor efectuate de către Curtea de Conturi în perioada de activitate de după raportul precedent.

  Raportul cuprinde 5 capitole privind: - formarea şi utilizarea mijloacelor bugetului de stat pe anul 2004; - formarea şi utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de

  stat pe anul 2004; - formarea şi utilizarea mijloacelor unor bugete ale unităţilor

  administrativ-teritoriale pe anul 2004; - integritatea şi gestionarea patrimoniului public de către unele

  autorităţi publice centrale şi locale. Pentru prima dată, raportul cuprinde rezultatele controlului asupra

  formării şi utilizării fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2003 şi 9 luni ale anului 2004 şi asupra utilizării resurselor naturale.

  Formarea, administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare publice în anul 2004 a avut loc în condiţiile perfecţionării în continuare a sistemului bugetar şi procesului bugetar, politicii şi administrării fiscale şi vamale. Astfel, a fost dezvoltat procesul de planificare a cheltuielilor publice prin continuitatea elaborării Cadrului de cheltuieli pe termen mediu. Bugetele unor autorităţi publice au fost fundamentate pe programe şi performanţe. Legea bugetului a inclus mai puţine norme de reglementare fiscală, care se încorporează în Codul fiscal. Politica fiscală a fost orientată spre reducerea în continuare a poverii fiscale faţă de persoanele fizice şi juridice, precum şi spre scoaterea în evidenţă a contribuabililor din economia tenebră. Cota impozitului pe venitul persoanelor juridice s-a micşorat de la 22% pînă la 20 %, iar cota maximă a impozitului pe veniturile persoanelor fizice – de la 25% pînă la 22%. Concomitent, plafonul maximal al grilelor de impozitare pentru cota de 10% s-a majorat de la 12 180 lei pînă la 16 200 lei, pentru cota de 15% – de la 16 200 lei pînă la 21 000 lei.

  Mijloacele financiare publice s-au format şi utilizat în anul 2004 în condiţiile de menţinere a stabilităţii macroeconomice. Astfel, PIB a înregistrat o creştere de 7,3 la sută faţă de anul precedent, însumînd în valoare nominală 31991,7 mil.lei.

  Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 17533,0 mil.lei (în preţuri curente), sau cu 6,9% mai mult în raport cu anul 2003.

 • 5

  Producţia agricolă obţinută de toate categoriile de gospodării a însumat 12600,8 mil.lei, sau cu 20,4% mai mult (în preţuri comparabile) faţă de nivelul anului trecut.

  Investiţiile în capitalul fix din contul tuturor surselor de finanţare au constituit 5002,7 mil.lei, sau cu 8% mai mult în raport cu anul 2003.

  Indicele mediu anual al preţurilor de consum a atins nivelul de 112,4 la sută, ceea ce este cu 0,8 puncte procentuale mai mare faţă de anul 2003. Rata medie lunară a inflaţiei a constituit 1%, faţă de 1,2% în anul 2003.

  Cursul de schimb nominal mediu anual al monedei naţionale a fost de 12,33 lei pentru 1 dolar SUA şi s-a redus cu 11,6 la sută în comparaţie cu anul 2003. Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 1104 lei, majorîndu-se faţă de anul precedent cu 23,9% (salariul real a crescut cu 10,2%). Volumul exporturilor a atins cifra de 986,3 mil.dolari SUA, majorîndu- se faţă de anul 2003 cu 24,8%, iar importul mărfurilor a constituit 1774,2 mil.dolari SUA, sau cu 26,5 % mai mult faţă de anul precedent. Balanţa comercială a înregistrat un deficit de 787,9 mil.dolari SUA, sau cu 175,1 mil.dolari SUA mai mult faţă de perioada respectivă.

  În perioada gestionară, Curtea de Conturi, perfecţionîndu-şi formele şi metodele de activitate, de rînd cu efectuarea reviziilor financiare, a exercitat şi controale cu elemente ale auditului performanţei, care au avut drept scop constatarea nu numai a legalităţii, dar şi a eficienţei, economicităţii şi eficacităţii mijloacelor financiare şi patrimoniului public. În urma acestor audite, Curtea de Conturi a înaintat atît entităţilor auditate, cît şi organelor ierarhic superioare propuneri, inclusiv de modificare a legislaţiei, sinteza celor mai importante din care se conţine în prezentul raport.

  Călăuzindu-se de Legea privind Curtea de Conturi, elaborînd de sine stătător programul activităţii de control, Curtea de Conturi a efectuat unele controale obligatorii, cum ar fi controlul preventiv şi ulterior asupra formării bugetului de stat pe anul 2004, controlul asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 şi a unor bugete locale. Concomitent, au fost planificate şi efectuate un şir de controale asupra unor programe de importanţă socială şi economică majoră, inclusiv:

  - controlul sistemului de pensionare; - controlul organelor de control nefinanciar, care au un impact

  administrativ asupra antreprenoriatului; - controlul complexului aerian; - controlul utilizării resurselor naturale, etc.

  În total, în perioada de gestiune, din iniţiativa Curţii de Conturi, s-au efectuat 92

Search related