Addmath Coursework

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  1/29

  7

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

  PADANG SAUJANA

  KERJA KURSUS MATEMATIK

  TAMBAHAN 2013

  NAMA :

  KELAS : 5 AMINUDDIN BAKI

  GURU : PN.FARAHWAHIDA

  K/PENGENALAN :

  NOMBOR INDEKS DALAMKEHIDUPAN SEHARIAN

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  2/29

  OBJEKTIFKami pelajar yang mengambil subjek Matematik Tambahan dikehendaki untukmenjalankan satu kerja kursus ketika kami dalam Tingkatan 5. Tahun ini Bahagian

  Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajarantelah menyediakanempat tugas

  untukkami.Kami akanmemilihdan menyiapkanhanya SATU berasaskan tugas di bidang

  minat kami.Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau secara individu, tetapi

  setiap daripada kita dijangka akan menyerahkan satu laporan bertulis secara individu .

  Atas penyiapan Kerja kursus Matematik Tambahan, kami akan mendapat

  pengalaman berharga dan dapat :

  menyesuaikanpelbagai jenisstrategi-strategi penyelesaian

  masalah menyelesaikan rutin dan masalah-masalah bukan rutin mengalami persekitaran bilik darjah yang mana mencabar, menarik, bermakna dan oleh

  itu meningkatkan kemahiran pemikiran kami.

  mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran digunakan dalam

  cara-cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata.

  mengalami persekitaran bilik darjah di mana menyatakan

  pemikiran matematik yang, taakulan dan komunikasi amat digalakkan.

  mengalami persekitaran bilik darjah yang merangsang dan menambah pembelajaran

  berkesan.

  dapat komunikasi matematik berkesan melalui mulut dan menulis , dan untuk

  menggunakan bahasa matematik melahirkan idea-idea matematik dengan betul dan dengan

  tepat.

  meningkatkan perolehan ilmu matematik dan kemahiran melalui menyelesaikan

  masalah dalam cara yang meningkatkan keinginan dan keyakinan.

  bersedia untuk permintaan projek-projek akan datang dan di tempat kerja.

  sedar bahawa matematik itu ialah satu alat berpengaruh dan pentingdalam

  menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata dan membangunkan sikap

  positif ke arah matematik.

  melatih diri kami bukan hanya untuk menjadikan para pelajar berdikari tetapi

  juga bersepakat, bekerjasama , dan berkongsi pengetahuan di satu suasana

  segar dan kondusif.

  menggunakan teknologi terutama ICT selayaknya dan dengan berkesan.

  melatih diri kami menghargai nilai intrinsik matematik dan menjadi

  lebih kreatif dan inovatif.

  sedari pentingnya dan kecantikan matematik.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  3/29

  KATA ALUAN

  Terlebih dahulu, syukur ke hadrat Ilahi kerana telah diberi kekuatan dan

  kesihatan untuk menyiapkan tugasan projekini. Terima kasih kepada EncikAzman Bin Uzir kerana memberi peluang kepada saya untuk menjalankan

  tugasan projek ini.Tak dilupakanibu bapasaya, Affenday Bin Abdul Jalir dan

  Norliza Binti Said yang menyediakansemuanya, sepertiwang untuk

  membeliapa-apa sahaja yang berkaitan

  denganprojekini,komputer,internet,bukudan juganasihatmereka.Mereka juga

  menyokong saya dan menggalakkansayamenyelesaikan tugasiniyang sudah

  tentutidak sempurna tanpa bantuan mereka. Yang terakhir tetapi tidak kurangpentingnya,saya mahuberterima kasih guru saya, cikgu Farahwahida kerana

  membimbing saya keseluruhan projek ini.Terima kasih.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  4/29

  ISI KANDUNGAN

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  OBJEKTIF 2

  PENGHARGAAN 3

  PENGENALAN 5

  BAHAGIAN 1 6 13

  BAHAGIAN 2 14 17

  BAHAGIAN 3 18 19

  TINJAUAN LANJUT 20 27

  REFLEKSI 28

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  5/29

  BAHAGIAN 1Makanan:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  6/29

  Detergen:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  7/29

  Alat tulis:

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  8/29

  (b) Mencatatkanbutirdanhargamerekasecara sistematikseperti di

  Jadual1(a),1(b)dan1(c). Sejakbutirbolehsecara berbezadibungkus, jadi, pastiuntuk

  menggunakanukuran-ukurankonsistenuntuk setiapperkara

  memilihsupayaperbandinganboleh dibuat denganmudahdandengan tepat.

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Makanan Gula (1 kg) 2.30 2.50 2.80Tepung (1 kg) 1.30 1.50 1.70Majerin (250 g) 4.20 4.40 4.70

  Jumlah harga 7.80 8.40 9.20

  Jadual 1(a)

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Detergen Sabun (3 bars) 3.20 3.40 3.60Detergen cecair(5 kg)

  28.90 29.10 29.50

  Detergen serbuk (2.5kg)

  14.70 14.50 15.00

  Jumlah harga 46.80 47.00 48.10Jadual 1(b)

  Kategori Item Harga (RM)

  Tunas Manja Mydin Giant

  Alat tulis Pensil (1 dozen) 8.50 8.90 9.40Pen berwarna (1 set) 14.50 15.20 16.00Pemadam 0.40 0.50 0.80

  Jumlah harga 23.40 24.60 26.20Jadual 1(c)

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  9/29

  CARTA BAR

  1) Makanan

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  4

  4.5

  5

  Tunas Manja Mydin Giant

  Gula

  Tepung

  Majerin

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  10/29

  2) Detergen

  3) Alat tulis

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  11/29

  CARTA PAI

  Makanan

  Tunas manja

  Mydin

  Giant

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  12/29

  Detergen

  Tunas Manja

  Mydin

  Giant

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  13/29

  d) Berdasarkan perwakilan bergraf yang anda telah bina di

  Bahagian 1, mentafsirkan, membincangkan dan membuat kesimpulan. Ulaskan

  mengenai penemuan anda.

  Berdasarkan perwakilan bergraf yang saya telah bina di Bahagian 1,

  ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kecil dan besar antara harga item

  setiap kategori antara kedai. Carta-carta menunjukkan bahawa produk dari Tunas

  Manja jauh lebih murah daripada produk dari Mydin and Giant. Dari carta pai, saya

  boleh menyimpulkan kedai yang menjual produk dengan harga lebih tinggi ialah

  Giant. Tetapi saya boleh mengatakan bahawa semua produk mahal di Giant

  kerana produk tertentu dari Giant munasabah daripada kedai-kedai lain. Sebagai satu

  keputusan, kedai yang menjual produk mereka dengan harga

  rendah antara kedai ialah Tunas Manja, diikuti oleh Mydin , dan yang menjual produkmereka dengan harga lebih tinggi antara tiga kedai ialah Giant.

  d) Mengenal pasti satu barangan yang mempunyai perbezaan harga

  besar antara kedai. Cadangkan dan membincangkan sebab mungkin untuk perbezaan

  harga.

  Pen berwarna (1 set) :

  Tunas Manja RM14.50

  Mydin RM15.20

  Giant RM16.00

  Min = 14.50 + 15.20 + 16.00

  3

  = 15.23

  Sisihan piawai :

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  14/29

  =

  = 0.61283

  Perbezaan besar harga penberwarnaantarakedaimungkin disebabkan olehtaraf kedai.Satu

  kedaibertaraf tinggi,barangan dijualdengan lebih mahaldaripada satukedai

  tetap.Perbezaan hargabarangan mungkinjuga disebabkankualitibarangan tersebut.

  BAHAGIAN 2Setiap tahun,SMK PADANG SAUJANA mengadakansatu karnival mengutip derma untuk

  projek-projekperbaikan sekolah.Tahun ini,sekolah itu merancang untuk memasang CCTV

  bagi meningkatkan keselamatan. Tahun lepas, semasa karnival itu, kelas saya

  membuat dan menjual nasi lemak. Disebabkan populariti makanan tempatan ini, kelas sayatelah memutuskan untuk menjalankan projek yang sama untuk karnival tahun ini.

  a) Jadual 2 dengan harga item yang diberi untuk tahun 2013

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi Lemak) KuantitiHarga pada

  tahun 2012

  (RM)

  Harga pada

  tahun 2013

  (RM)

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 2.70 2.80Santan 150 g 1.40 1.50Bawang 10 g 0.15 0.15Halia 10 g 0.15 0.15Garam 2 g 0.05 0.06

  II

  Sambal :

  Bawang merah 10 g 0.05 0.05Bawang putih 5 g 0.04 0.04Cili kering 100 g 1.00 1.10Ikan bilis 200 g 2.00 2.10

  Minyak masak 100 g 0.25 0.27Lain-lain :

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  15/29

  III

  Kacang 200 g 0.50 0.60Ikan bilis 150 g 1.50 1.60Timun 200 g 0.20 0.205 biji Telur 300 g 1.50 1.60Daun pisang (seikat) 300 g 1.00 1.00

  Jadual 2

  (a) Indeks harga bagi setiap item dalan jadual 2 bagi tahun 2013 berasaskan tahun

  2012.

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi

  Lemak)

  KuantitiHarga

  pada

  tahun

  2012(RM)

  Harga

  pada

  tahun

  2013(RM)

  Indeks harga

  tahun 2013

  berasaskan

  tahun 2012 (I)

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 2.70 2.80 103.70Santan 150 g 1.40 1.50 107.14Bawang 10 g 0.15 0.15 100Halia 10 g 0.15 0.15 100Garam 2 g 0.05 0.06 120

  II

  Sambal :

  Bawang merah 10 g 0.05 0.05 100

  Bawang putih 5 g 0.04 0.04 100Cili kering 100 g 1.00 1.10 110

  Indeks harga, I =

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  16/29

  Ikan bilis 200 g 2.00 2.10 105Minyak masak 100 g 0.25 0.27 108

  III

  Lain-lain :

  Kacang 200 g 0.50 0.60 120Ikan bilis 150 g 1.50 1.60 106.67

  Timun 200 g 0.20 0.20 1005 biji Telur 300 g 1.50 1.60 106.67Daun pisang (seikat) 300 g 1.00 1.00 100

  (b) Indeks gubahan bagi kos sebungkus nasi lemak pada tahun 2013 berasaskan tahun

  2012.

  Item

  (untuk 10 bungkus Nasi

  Lemak)

  KuantitiIndeks harga

  bagi tahun

  2013

  berasaskan

  tahun 2012 (I)

  Pemberat

  (W)IiWi

  I

  Nasi lemak :

  Beras 1 kg 103.70 1.0 103.70Santan 150 g 107.14 0.15 16.071Bawang 10 g 100 0.01 1Halia 10 g 100 0.01 1Garam 2 g 120 0.002 0.24

  II

  Sambal :

  Bawang merah 10 g 100 0.01 1Bawang putih 5 g 100 0.005 0.5Cili kering 100 g 110 0.1 11Ikan bilis 200 g 105 0.2 21

  Minyak masak 100 g 108 0.1 10.8Lain-lain :

  =

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  17/29

  III

  Kacang 200 g 120 0.2 24Ikan bilis 150 g 106.67 0.15 16.0005Timun 200 g 100 0.2 205 biji Telur 300 g 106.67 0.3 32.001Daun pisang (seikat) 300 g 100 0.3 30

  2.737 288.3125

  =

  = 105.34

  (c) Pada tahun 2012, nasi lemak telah dijual di RM2.00 setiap satu.Cadangkansatu

  hargajualansesuai untuksatu paketnasi lemak pada

  tahun 2013. Beri alasan untuk jawapan anda.

  On 2012: RM2.00

  On 2013:

  x = RM2.10

  Maka, harga jualan sesuai untuk satu paket nasi lemak pada tahun2013 ialah

  RM2.10. Peningkatan harga juga sesuai disebabkan oleh kenaikanharga bahan.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  18/29

  BAHAGIAN 3Supaya meningkatkan keselamatan, sekolah saya telah memutus untuk memasang TV

  litar tutup (CCTV).

  a) Mencadangkansatu nomborsesuaikameradilantikdan penempatanmereka.Berisebab-

  sebabanda.Jelaskandengansatu pelan.

  Sayamencadangkan4kameradilantik disekolahsaya.Kameraakan dipasangdi

  bilikkakitangandanpejabat.Tindakanini akandibuat untuk mengelakmana-mana

  kesrompakandariberlaku.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  19/29

  Bilik guru

  perempuan

  Bilik guru

  lelaki

  pejabat

  Dewan

  besar

  Kolam

  ikan

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  20/29

  b)Mengetahuikos pemasanganCCTV.

  Satu set CCTV dengan 4 buah kamera : RM2100

  c)Jikakelasandabercadanguntuk taja10%kos,

  berapa bungkusnasi lemakmestikelasandamenjual?

  10% X RM2100 = RM210

  Kos untuk sebungkus nasi lemak = RM13.22

  10

  = RM1.40

  Harga jualan = RM2.10

  Keuntungan = RM2.10 RM1.40

  = RM0.70

  Jumlah bungkusan nasi lemak yang perlu dijual = RM210

  RM0.70

  = 300 bungkus

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  21/29

  a) Bolehkelasandamencapaisasaran10%?Adakah anda fikir kelasandaseharusnya

  menjalankansatu projekyangberbeza sebaliknya?

  Ya,kerana banyakpelawatdariJerantutakan datangdanmelawat sekolahkami

  semasakarnival itu.Fenomenaini akanmeningkatkan jualannasi lemakkami.Tahun

  lepas,kami telahmenjual kira-kira400bungkusnasi lemak. Jadi,tahun inisasarankami

  ialah300 bungkusnasi lemakakan dijual.Dari jualan, kami bolehtaja10% untukkos

  pemasanganCCTVdankami akandapat keuntungankira-kira RM210.Saya

  rasakelassaya tidakharus melaksanakanprojek yang berbezasebagai kamibolehdapat

  banyakkeuntungan dari jualannasi lemak. Kami perluuntukfokuspadamenjual nasi

  lemak,jadikamiboleh mencapai sasarankami.Usaha besar akan membawa

  kepadahasil-hasilbesar.

  TINJAUAN LANJUTNombor indeks digunakan di dalam banyak berbeza harian situasi, misalnya, indeks

  pencemaran udara, indeks pasaran saham, indeks emas dan indeks hartanah.

  Dapatkan maklumat dari internet atau sumber yang boleh dipercayai

  tentang pentingnya dua pelbagai jenis nombor indeks pilihan anda. Mengulas

  lanjut penggunaan dan pentingnya nombor indeksini di situasi-situasi kehidupan harian.

  1 . INDEKS KUALITI UDARA

  Satu indeks kualiti udara (AQI) ialah satu nombor diguna pakai agensi-agensi

  kerajaan untuk berkomunikasi kepada orang awam betapa tercemarnya udara pada masa

  ini atau betapa tercemar ia diramalkan menjadi. Sebagai peningkatan AQI, peratus besar

  penduduk semakin mungkin mengalami kesan-kesan kesihatan yang buruk yang

  bertambah teruk. Negara-negara lain mempunyai indeks kualiti udara mereka sendiri yang

  mana ialah bukan semua konsisten. Negara-negara lain juga menggunakan nama berlainan

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  22/29

  untuk indeks mereka seperti MengudarakanIndeks KesihatanBerkualiti, Indeks

  Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Piawaian.

  Takrifdan Penggunaan :

  Kualiti udara didefinisikan sebagai pengukuran keadaan itu udara bagi syarat-

  syarat satu atau lebih spesies biotik atau bagi mana-mana keperluan manusia atau tujuan.

  Untuk mengiraAQI memerlukan tumpuanpencemar udaradarisebuahmonitoratau

  model.Fungsidigunakan untukmenukardaritumpuanpencemar udarake AQIberbeza-

  bezaolehpencemar, danberbezadi negara berbeza. Nilai-nilai indeks kualiti

  udara dibahagikan kepada julat, dan setiap julat ditugaskan satu pemerihal dan satu

  kod warna.Mempiawaikan surat makluman kesihatan awam dikaitkan

  dengansetiap julat AQI.

  AQI boleh meningkat (kualiti udara lebih buruk) disebabkankekurangan pencairan pencemar udara. Udara bertakung, selalu disebabkan oleh satu

  antisiklon, songsangan suhu, atau kelajuan udara yang rendah membiarkan pencemaran

  udarakekal disatu kawasan tempatan,membawa kepadakonsentrasi yang tinggi bahan

  pencemardankeadaan berjerebu.Sebuah agensimungkin menggalakkanorang ramai

  menggunakanpengangkutan awam ataubekerja darirumahapabilatahap-

  tahapAQItinggi.

  Kebanyakan pencemar-pencemar udara tidak mempunyai AQI bersekutu. Banyak

  negara memantau ozon tingkat bawah, zarahan,sulfur dioksida, karbon

  monoksida dan nitrogen dioksida dan menghitung indeks kualiti udara untuk bahan

  pencemar ini.

  Indeks oleh Lokasi :

  Hong Kong:

  Indeks Pencemaran Udara menyamakan untuk Hong Kong ialah berkaitan

  dengan penumpuan berukur respirable sekeliling menggantung zarahan, sulfurdioksida (SO2), karbon monoksida(CO), ozon dan nitrogen dioksida (NO2) lebih daripadasatu tempoh 24 jam berdasarkan bahan pencemar kesan udara potensi kesihatan.Satu API menyamakan di atau di bawah 100 cara yang aras-aras bahan cemar dalam

  julat memuaskan lebih daripada 24 jam tempohdan mengutarakan tiada kesankesihatan tirus atau segera. Bagaimanapun , pencemaran udara dengan konsisten di tahap"Tinggi" (API 51 hingga 100) dalam setahun boleh bermakna bahawa tahunan HongKong "Objektif Kualiti Udara" untuk melindungi kesan kesihatan jangka

  panjang boleh dimungkiri. Lantarannya, kesan kesihatan kronik boleh diperhatikan jikasatu dengan tekun didedahkan kepada satu API 51 hingga 100 buat sekian lama.

  "Sangat Tinggi" tahap (API lebih daripada 100) cara yang menyamakan satu ataulebih pencemar ialah / dalam julat tidak sihat.Jabatan Perlindungan Udara Hong Kong

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  23/29

  memberi nasihat kepada orang awam mengenai tindakan-tindakan berjaga-jaga ambiluntuk tahap-tahap sedemikian.

  API

  Tahap Pencemaran

  Udara

  Implikasi Kesihatan

  0 25 Rendah Tiada yang menjangka.

  26 50 Sederhana Tiada yang menjangka untuk penduduk awam.

  51 100 Tinggi

  Kesan kesihatan tirus tidak dijangka tetapi kesan-kesan kronik boleh

  diperhatikan jika satu dengan tekun didedahkan kepada tahap-tahapsedemikian.

  101 200 Sangat TinggiOrang dengan jantung sedia ada atau penyakit pernafasan boleh

  perhatikan keruncingan sederhana keadaan kesihatan mereka. Individu-

  individu biasanya sihat mungkin juga perhatikan ketidakselesaan.

  201 500 Berat

  Orang dengan jantung sedia ada atau penyakit pernafasan mungkin

  mengalami keruncinganpentinggejala-gejala mereka. Terdapat bolehjuga gejala-gejala meluas di penduduk sihat (misalnya perengsaan mata,

  berdehit, batuk, kahak dan sakit tekak).

  Kanada:

  Kualiti udara di Kanada telah dilaporkan selama bertahun-tahun denganAir kedaerahan Indeks Kualiti. Nyata sekali, nilai-nilai AQI mencerminkan objektif-objektif pengurusan kualiti udara, yang berdasarkan pengeluaran dapatdicapai terendah menilai, dan tidak secara eksklusif membimbangkan untukkesihatan manusia. Indeks Kesihatan Kualiti Udara atau satu skala direka

  untuk membantu faham kesan kualiti udara ke atas kesihatan. Ia satu alat perlindungankesihatan digunakan untuk membuat keputusan mengurangkan pendedahan jangka

  pendek kepada pencemaran udara dengan menyesuaikan tahap aktiviti semasa menaikkantahap pencemaran udara.

  Indeks Kesihatan Kualiti Udara juga menyediakan nasihat bagaimana untukmeningkatkan kualiti udara dengan mencadangkan perubahan tingkahlaku mengurangkan tapak kaki alam sekitar. Indeks ini memberikan perhatiankhusus kepada orang yang sensitif kepada pencemaran udara. Ia memberikan merekadengan nasihat bagaimana untuk melindungi kesihatan mereka semasa tahap kualitiudara dikaitkan dengan rendah, sederhana, tinggi dan risiko kesihatan yang sangat tinggi .

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  24/29

  Indeks Kesihatan Kualiti Udara memberikan satu nombor dari 1 kepada 10+menunjukkan tahap risiko kesihatan dikaitkan dengan kualiti udara setempat. Kadang-kadang, apabila pencemaran jumlah udara luar biasa tinggi, nombor mungkin melebihi 10.AQHI memberikan satu nilai semasa berkualiti udara setempat serta satu udarasetempat maksimum berkualiti meramalkan untuk hari ini, malam ini, dan esok,dan memberikan nasihat kesihatan bersekutu.

  Risiko

  Kesihatan

  Indeks

  Kesihatan

  Kualiti

  Udara

  Mesej Kesihatan

  Populasi Risiko *Populasi Umum

  Rendah 1-3 Nikmati aktiviti luar biasa anda. Kualiti udara ideal untuk aktiviti luar.

  Sederhana 4-6

  Mengimbang, mengurangkan ataupenjadualan semula di luarkegiatan-kegiatan berat jikaanda mengalami gejala.

  Tidak perlu mengubah suai aktiviti luarbiasa anda melainkananda mengalami simptom seperti

  batuk dan perengsaan kerongkong.

  Tinggi 7-10

  Mengurangkan atau menjadualkansemula di luar kegiatan-kegiatan

  berat. Anak dan dewasa jugaharus ambil mudah.

  Mengimbang, mengurangkan atau penjadualan semula di luar kegiatan-kegiatan berat jikaanda mengalami simptom seperti batukdan perengsaan kerongkong.

  Sangat

  Tinggi 10 ke atas

  Elakkandiluarkegiatan-kegiatanberat.Anakdandewasajuga

  harus mengelakpenggunaantenaga fizikalluar.

  Mengurangkanataumenjadualkansemuladiluarkegiatan-kegiatan berat,

  terutamajikaandamengalamisimptomsepertibatukdan perengsaankerongkong.

  Singapura:

  Singapura menggunakan Indeks Pencemaran Piawai melaporkan dikualiti udaranya,dengan butiran pengiraan serupa tetapibukan seiras bagi yang menggunakan diMalaysia dan Hong Kong. Carta PSI di bawah dikumpulkan oleh nilai indeks dan pemerihal,

  menurut Agensi Pencemaran Kebangsaan.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  25/29

  PSI Pemerihal Kesan Kesihatan Umum

  0 50 Tiada

  51 100

  Sederhana Beberapa atau tiada untuk penduduk awam

  101 200

  Tidak sihat

  Keruncingan sederhana gejala antara orang rentan iaitu yangdengan syarat yang tersembunyi seperti jantungkronik atau penyakit-penyakit paru-paru; gejala-gejala fana perengsaan misalnya perengsaan mata, terbersin atau terbatuk-batuk

  dalam beberapa penduduk sihat.

  201 300

  Sangat tidaksihat

  Menyederhanakan keruncingan gejala dan mengurangkan toleransiorang dengan jantung atau penyakit peparu; lebih banyak gejala-gejala meluas perengsaan fana di penduduk sihat.

  301 400

  BerbahayaBermula awal penyakit tertentu tambahankepada keruncinganpenting gejala di orang rentan;

  dan mengurangkan tolerans senaman di orang yang sihat.

  Atas400

  BerbahayaPSI menyamakan di atas 400 mungkin adalah mengancam nyawauntuk orang-orang tua dan sakit. Rakyat sihat mungkin mengalamigejala-gejala buruk yang menjejaskan kegiatan normal.

  1. INDEKS JISIM BADAN

  Indeks jisim badan, atau indeks Quetelet, ialah satu langkah untuk bentuk badanmanusia berdasarkan berat dan ketinggian seorang individu. Ia telah direka antara 1830dan 1850 oleh pakar pelbagai bidang Belgium Adolphe Queteletsemasa membangun "sosiologi".Indeks jisim badan didefinisikan sebagai tubuhindividu berkumpuldibahagikan dengan kuasa dua ketinggian mereka. Formula telahdigunakan diserata duniadalam ubatmenghasilkan satuunit ukuran kg/ m2. BMIjuga

  bolehditentukan menggunakansatu carta BMI,yang mempamerkan BMI sebagai satufungsi berat dan ketinggian menggunakan garis kontur untuk nilai lain BMIatau mewarnakan untuk kategori-kategori BMI berbeza.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  26/29

  Faktor untuk UK / unit AS dengan lebih tepat 703.06957964, tetapi tahap ketepatan itu tidakbermakna untuk pengiraan ini. Bekerja dari batu dan pound mula kali batu menjelang14 kemudian campur pound memberi seluruh jisim di pound; bekerja dari kaki dan incimula kali kaki menjelang 12 kemudian campur inci memberi ketinggian keseluruhan inci.

  Kegunaan :

  Manakala formula dahulunya memanggil Quetelet tarikh-tarikh Indeks untuk BMIbagi abad ke-19, istilah baru "indeks jisim badan" untuknisbah dan tarikh popularitinya bagi sebuah kertas diterbit dalam edisi Julai 1972 diJournal of Chronic Diseases oleh Ancel Keys,yangmendapati BMI menjadi proksi terbaik untuk peratusan lemak badan antara nisbah

  berat dan ketinggian; kepentingan dalam mengukur lemakbadan menjadi disebabkan obesiti menjadi satu isu dapat dilihat di persatuan-

  persatuan Barat makmur. BMI dengan jelas disebut oleh Keys sebagai sesuai untuk kajianpopulasi , dan tidak sesuai untuk diagnosis masing-masing.

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  27/29

  Walau bagaimanapun, disebabkan kesederhanaannya, ia datang untuk digunakan denganmeluas untuk diagnosis masing-masing, walaupun ketidaksesuaiannya.

  BMI menyediakan satu angka mudah ukuran satu ketebalan ataukekurusan orang, membenarkan profesional kesihatan membincangkan masalah-

  masalah terlebih berat dan kurang berat lebih secara objektif dengan pesakit-pesakit mereka. Bagaimanapun , BMI telah menjadi kontroversi kerana ramai orang ,termasuk pakar perubatan, telah bergantung pada kuasa berangka ketaranya untukdiagnosis perubatan, tetapi itu tidak pernah tujuan BMI; ia dimaksudkanuntuk digunakan sebagai satu cara mudah penjenisan individu-individu banyak duduk,atau agak, populasi, dengan komposisi badan yang sederhana. Untuk individu-individu ini, seting nilai semasa ialah seperti berikut: satu BMI 18.5 hingga 25 bolehmenunjukkan berat optimum; satu BMI lebih rendah dari 18.5mencadangkan orang kurang

  berat manakala satu nombor di atas 25 boleh menunjukkan orang terlebih berat; seseorangmungkin mempunyai satu BMI di bawah 18.5 disebabkan penyakit; satu nombor di atas30 mencadangkan orang obes (lebih daripada 40,).

  Untuk satu ketinggian diberi, BMI berkadar untuk jisim. Bagaimanapun , untuk satujisim dianugerahkan, BMI ialah berkadar songsang bagi kuasa dua ketinggian. Jadi, jikasemua dimensi-dimensi tubuh berganda dan penimbang besar-besaran secara semula

  jadi dengan kiub ketinggian, makaBMI menggandakandaripada tinggal yang sama. Keputusan-keputusan ini di orang lebihtinggi mempunyai satu BMI dilaporkan yang bukan sifat tinggi berbanding dengan tahap-tahap lemak badan sebenar mereka.Dalam perbandingan, indeks Ponderal berdasarkankepada mendaki semula jadi berkumpul dengan kuasa ketiga ketinggian.Bagaimanapun, banyak orang lebih tinggi bukan hanya "menaikkan"orang pendek,

  tetapi cenderung untuk mempunyai bingkai-bingkai lebih sempit seimbangdengan ketinggian mereka.

  BMI Perdana :

  BMI Perdana, satu pengubahsuaian mudah sistem BMI, ialah nisbahBMI sebenar untuk batas atas BMI (pada masa ini ditakrifkan di BMI 25).Seperti ditakrifkan, BMI Perdana juga nisbah berat badan untuk berat

  badan atas had, mengira di BMI 25. Sejak ia nisbah dua berasingan nilai-nilai BMI,BMI Perdana ialah satu nombor tak bermatra, tanpa unit-unit bersekutu. Individu denganBMI Perdana kurang daripada 0.74 kurang berat; yang antara 0.74 dan 1.00 mempunyai

  berat optimum; dan yang pada 1.00 atau lebih besar terlebih berat.

  BMI Perdana berguna secara klinikal kerana individu boleh memberitahu, sambillalu, dengan apa peratusan mereka terlencong had berat atas mereka. Misalnya, seseorangdengan BMI 34 mempunyai satu BMI Perdana 34 / 25 = 1.36 , dan ialah 36% atashad jisim atas masing-masing. Di Asia Timur Selatan populasi (lihatvariasi antarabangsa seksyen di bawah) BMI Perdana seharusnya dikira menggunakan satu

  batas atas BMI 23 penyebut daripada 25.Walau bagaimanapun, BMI Perdana membenarkan perbandinganmudah antara populasi yang batas atas nilai-nilai BMI berbeza.

  Kategori :

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  28/29

  Satu kegunaan selalu BMI ialah untuk menilai berapa berat tubuhindividu berlepas daripada normal atau elok untuk satu orang ketinggian masing-masing.Lebihanberatataukekuranganboleh, sebahagiannya,menjelaskanolehlemak

  badan(tisu adipos) walaupunfaktor lainsepertiototjuga menjejaskanBMInyatasekali(melihatperbincangandi bawah danterlebih berat).WHO menganggapsatuBMIkurang daripada 18.5 sebagaikurang berat danboleh menunjukkanpemakanan,satugangguan pemakanan, ataumasalah kesihatan lain, sementarasatuBMIlebih besardaripada 25 dianggap terlebih berat dan di atas 30 dianggap obes. Julat ini nilai-nilai BMI sahih hanya sebagai kategori-kategori statistik :

  Kategori Ukuran BMI kg/m2

  BMI Perdana

  Terlalu kurang berat Kurang dari 15 Kurang dari 0.60

  Sangat kurang berat dari 15.0 to 16.0 dari 0.60 to 0.64

  Kurang berat dari 16.0 to 18.5 dari 0.64 to 0.74

  Normal (berat sihat) dari 18.5 to 25 dari 0.74 to 1.0

  Terlebih berat dari 25 to 30 dari 1.0 to 1.2

  Obes Kelas I dari 30 to 35 dari 1.2 to 1.4

  Obes Kelas II dari 35 to 40 dari 1.4 to 1.6

  Obes Kelas III lebih 40 lebih 1.6

 • 7/27/2019 Addmath Coursework

  29/29

  KESIMPULAN :Setelah melakukan penyelidikan, menjawab soalan, graf-graf lukisan dan penyelesaianmasalah, saya melihat bahawa penggunaan nombor indeks penting dalamkehidupan harian. Ia bukan sahaja digunakan dengan meluas di pasaran tetapi jugadalam tafsir keadaan sekeliling terutama sekali dalam menjalankan satutinjauan pencemaran udara. Akhir sekali, nombor indeks ialah satu keperluan kehidupanharian. Tanpa ia, kajian tidak boleh dijalankan, BMI tidak boleh menghitung dan lebih

  banyak. Jadi, kami patut bersyukur kepada orang ramai yang menyumbang idea nomborindeks.

  REFLEKSIKetika saya telah menjalankan projek itu, saya telah belajar dan berlatih banyak nilai-nilaimoral. Saya sepatutnya bersabar semasa melakukan apa-apa kerja atau projek. Iniadalah untuk memastikan kerja kita dapat disiapkan.Kita juga perlu berada tenang apabila apa-apa sumber yang kita mendapati untuk hilang.Tambahan pula, kita perlu sentiasa tersenyum semasa melakukan kerja-kerja kita supayaapa pun kerja kita lakukan boleh dibuat dengan mudah.