of 7 /7
czu 087.7 Att rsBN 978-9975-924-09 -2 ABC-ul artelor muzicd,, dans, picturd, sculpturd,, atte decorative, arhitecfurd, literaturd, teatru. cinema , televiziune, crc Edituro "Epigrof" . 2OO7 Ilustrore: Vqdim Rusu Redoctor: Alo Bujor Pregdtire prepress: Anotol Timotin Tipor: Combinotul Poligrofic, Chigindu

ABC-ul artelor

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of ABC-ul artelor

ABC-ul artelorcrc
Edituro "Epigrof" . 2OO7 Ilustrore: Vqdim Rusu Redoctor: Alo Bujor Pregdtire prepress: Anotol Timotin Tipor: Combinotul Poligrofic, Chigindu
Eqti pasionat de lumea sunetelor? Doregti sd cinli la un instrument muzi- cal sau sd devii interpret vocal? Studiazd MUZICA.
$tii sd dansezi? Ai vrea sd dansezi gi
mai bine? Admiri miqcdrile gralioase gi ritmice ale dansatorilor? Iniliazd-te in arta DANSULUI.
Te fascineazi lumea culorilor? i1i place sd desenezi qi sd pictezi?
Doregti s[ invefi sd faci portrete sau
sd redai frumuselea din jur?
Te pasioneazd PICTURA.
i1i place sE construieqti qi sd modelezi diferite figuri? Dar sd confecfionezi gi
sd decorezi unele obiecte? Eqti atras de SCULPTURA, ARTA DECORATIVA sau ARTIZANALA.
2
Te pasioneazd,lumea dimensiunilor gi a formelor? Doreqti sd avem case frumoase gi trainice? Atunci fb-te prieten cu ARHITECTURA.
Ifi place sd citegti, sd recifi, sd compui? Ai indrdgit LITERATURA.
Mergi la spectacole? Te intereseazd cum se miqc6 qi vorbesc pdpugile pe scen6? i1i place s[ te costumezi gi sd-!i inchipui cd egti prin! (prinfesd)? Te atrage TEATRUL.
Eqti curios sd gtii cum se creeazdfilmele, cum de putem vedea ce se intimpli in lume? Vei afla rdspunsul cu ajutorul ARTEI CINE- MATOGRAFICE 9i TELEVIZILINII.
Te-ai gindit vreodatd cd veselia gi stingdcia clovnilor au doar scopul sd te amuze? Egti mirat cum de animalele dresate pot execu- ta atitea lucruri? Intereseazd-te de CIRC.
Pentru o fi om cultivot, trebuie sd oi unele cunostinte gi deprinderi din toote aceste arte, care pot sd-fi focd viofa frumoosd.
UUZICA Muzico este ortq de o compune melodii gi de o le interpreto. Aceostd ortd se exprimd cu ojutorul sunetelor.
orice sunet ore ?ndlfime, durctE gi intensitote. sunetur muzicor ore ?ndltime sonord, durotd gi intensitot e fixe. V
Noliuni-cheie: sunetele 5i notele muzicole rn jurul nostru existd o lume mirocuroosd o sunetelor. tn naturd to- tu_f cint6:_izvorul, pddurea , frunzeleleglnatede vtnt. moreo gi, a"sigu., pdsdrile. Posdreo core c?ntd cer moi frumos este privighetooreo. Elementele fundomentole ole muzicii s?nt ritmul, melodio gi ormonio.
Dupd ?ndlfime, sunetele pot fi ?nolte sou joose. Dupd durofE, / sunetele pot fi lungi sau scurte. Dupd iniensitote, existd sunetJ occentuote gi sunete neoccentuote. oomenii au inventot no'fele muzicale, cu ojutorul cdroro compun melodii. Existd doar 7 nofe, dor un numdr fdr6 sf?rgit de melodii. AcesteT note {nt: do, re, m| fa, sol, la, si. Ele se scriu pe portotiv. Portotivul este formot din cinci linii. Semnul core daschide portotivul este cheia Sol. Eo incepe pe linio o douo gi indicd locul notei "sol,, pe portotiv. Notele se scriu de jos ?n sus, ot?t pe linii, c?t gi pe spofii. Cu c?t sunetul muzicol este moi?nolt, cu o.lft locul lui pe portotiv este moi sus: "do,, este nota care redd cel moi jos sunet, ior "si" - pe cel moi ?nolt.
fopte note cintate formeazd, o octov6. fmpreund, notele f ormeazd gomo muziccld. Notele se scriu diferit gi?n funcfie de duroto sunetului: durota egold cu doi pogi se morcheozd cu o doime - j, duroto egold cu un pos - cu o pdtrime -J, duroto egold cu o jumdtote de pos - cu
-o optime -).
Tipuri de muzicd Dupd modul de interpretare, deosebtm urmdtoorere tipuri de muzic6: instrumentold (pantru instrumente) vocold (pentru voce) vocol-instrumentold
Muzico instrumentold poatefi interpretatd lo un singur instrument sou lo moi multe.
-e:4ft61
#iT Muzico vocold (conto) poote fi interpretotE de o singurd voce - solo, doud voci - duet, trei voci - trio, un cor - corold.
Muzico vocol-instrum enlald este interpretotd de voce (voci) gi ocomponiotd de instrumente (unul sou moi multe).
Muzico este f oarf e diferit6: populord militord
de estrodb (ugoord) de operd religioosd simfonicd (closicd)
6
ele - corn trombon soxofon
de suflot, core produc sunete prin suflorea oerului?n
-M
cu coorde, core produc sunete prin vibrofio corzilor. otinse 5i ciupite cu degetele sou cu un orcug - vrooro
cu clope (clovioturd):