7
czu 087.7 Att rsBN 978-9975-924-09 -2 ABC-ul artelor muzicd,, dans, picturd, sculpturd,, atte decorative, arhitecfurd, literaturd, teatru. cinema , televiziune, crc Edituro "Epigrof" . 2OO7 Ilustrore: Vqdim Rusu Redoctor: Alo Bujor Pregdtire prepress: Anotol Timotin Tipor: Combinotul Poligrofic, Chigindu

ABC-ul artelor

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ABC-ul artelor

czu 087.7Att

rsBN 978-9975-924-09 -2

ABC-ul artelormuzicd,, dans,

picturd, sculpturd,, atte decorative, arhitecfurd,literaturd, teatru. cinema , televiziune,

crc

Edituro "Epigrof" . 2OO7Ilustrore: Vqdim RusuRedoctor: Alo BujorPregdtire prepress: Anotol TimotinTipor: Combinotul Poligrofic, Chigindu

Page 2: ABC-ul artelor

Eqti pasionat de lumea sunetelor?Doregti sd cinli la un instrument muzi-cal sau sd devii interpret vocal?Studiazd MUZICA.

$tii sd dansezi? Ai vrea sd dansezi gi

mai bine? Admiri miqcdrile gralioasegi ritmice ale dansatorilor?Iniliazd-te in arta DANSULUI.

Te fascineazi lumea culorilor?i1i place sd desenezi qi sd pictezi?

Doregti s[ invefi sd faci portrete sau

sd redai frumuselea din jur?

Te pasioneazd PICTURA.

i1i place sE construieqti qi sd modelezidiferite figuri? Dar sd confecfionezi gi

sd decorezi unele obiecte?Eqti atras de SCULPTURA, ARTADECORATIVA sau ARTIZANALA.

2

Page 3: ABC-ul artelor

Te pasioneazd,lumea dimensiunilor gi a formelor?Doreqti sd avem case frumoase gi trainice?Atunci fb-te prieten cu ARHITECTURA.

Ifi place sd citegti, sd recifi, sd compui?Ai indrdgit LITERATURA.

Mergi la spectacole? Te intereseazd cumse miqc6 qi vorbesc pdpugile pe scen6? i1iplace s[ te costumezi gi sd-!i inchipui cd egtiprin! (prinfesd)? Te atrage TEATRUL.

Eqti curios sd gtii cum se creeazdfilmele,cum de putem vedea ce se intimpli in lume?Vei afla rdspunsul cu ajutorul ARTEI CINE-MATOGRAFICE 9i TELEVIZILINII.

Te-ai gindit vreodatd cd veselia gi stingdciaclovnilor au doar scopul sd te amuze?Egti mirat cum de animalele dresate pot execu-ta atitea lucruri? Intereseazd-te de CIRC.

Pentru o fi om cultivot, trebuie sd oi unele cunostinte gi deprinderidin toote aceste arte, care pot sd-fi focd viofa frumoosd.

Page 4: ABC-ul artelor

UUZICAMuzico este ortq de o compune melodii gi de o le interpreto.Aceostd ortd se exprimd cu ojutorul sunetelor.

Page 5: ABC-ul artelor

orice sunet ore ?ndlfime, durctE gi intensitote. sunetur muzicorore ?ndltime sonord, durotd gi intensitot e fixe. V

Noliuni-cheie: sunetele 5i notele muzicolern jurul nostru existd o lume mirocuroosd o sunetelor. tn naturd to-tu_f cint6:_izvorul, pddurea , frunzeleleglnatede vtnt. moreo gi, a"sigu.,pdsdrile. Posdreo core c?ntd cer moi frumos este privighetooreo.Elementele fundomentole ole muzicii s?nt ritmul, melodio gi ormonio.

Dupd ?ndlfime, sunetele pot fi ?nolte sou joose. Dupd durofE, /sunetele pot fi lungi sau scurte. Dupd iniensitote, existd sunetJoccentuote gi sunete neoccentuote.oomenii au inventot no'fele muzicale, cu ojutorul cdroro compun melodii.Existd doar 7 nofe, dor un numdr fdr6 sf?rgit de melodii.AcesteT note {nt: do, re, m| fa, sol, la, si.Ele se scriu pe portotiv. Portotivul este formot dincinci linii. Semnul core daschide portotivul este cheiaSol. Eo incepe pe linio o douo gi indicd locul notei "sol,,pe portotiv.Notele se scriu de jos ?n sus, ot?t pe linii, c?t gi pespofii. Cu c?t sunetul muzicol este moi?nolt, cu o.lftlocul lui pe portotiv este moi sus: "do,, este nota careredd cel moi jos sunet, ior "si" - pe cel moi ?nolt.

fopte note cintate formeazd, o octov6.fmpreund, notele f ormeazd gomo muziccld.Notele se scriu diferit gi?n funcfie de duroto sunetului:durota egold cu doi pogi se morcheozd cu o doime - j,duroto egold cu un pos - cu o pdtrime -J,duroto egold cu o jumdtote de pos - cu

-o optime -).

Page 6: ABC-ul artelor

-rrIFiii

Tipuri de muzicdDupd modul de interpretare, deosebtm urmdtoorere tipuri de muzic6:instrumentold (pantru instrumente) vocold (pentru voce) vocol-instrumentold

Muzico instrumentoldpoatefi interpretatd loun singur instrumentsou lo moi multe.

-e:4ft61

#iTMuzico vocold (conto) poote fi interpretotE deo singurd voce - solo, doud voci - duet, trei voci - trio, un cor - corold.

Muzico vocol-instrum enlald este interpretotd de voce (voci)gi ocomponiotd de instrumente (unul sou moi multe).

Muzico este f oarf e diferit6:populordmilitord

de estrodb (ugoord) de operdreligioosd simfonicd (closicd)

6

de comerdmodernd (pop, rock)

Page 7: ABC-ul artelor

ele -corn trombon soxofon

chitord

dvio loncel

o"h

ffi

"..'W,

llllflrrrrrrrrl!lllpion

cobzd

fnstrumente muzicoleExistd mai multe tipuri de instrumente muzicole:

de suflot, core produc sunete prin suflorea oerului?n

-M

cu coorde, core produc sunete prin vibrofio corzilor. otinse 5i ciupitecu degetele sou cu un orcug -vrooro

cu clope (clovioturd):

ocordeon

trompetd, goor