ABC Amber Palm Converter, .za ženu. DEN ČTVRTÝ 245 Příběh první 251 Tankréd, kníže salernský,

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ABC Amber Palm Converter, .za ženu. DEN ČTVRTÝ 245 Příběh první 251 Tankréd, kníže...

 • C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\B\BOCCACCIO Giovany\Boccaccio Giovany -Dekameron.PDB

  PDB Name: _Boccaccio Giovany - Dekameron.Creator ID: REAdPDB Type: TEXtVersion: 0Unique ID Seed: 0Creation Date: 18.11.2006Modification Date: 18.11.2006Last Backup Date: 1.1.1970Modification Number: 0

  Dekameron.Giovanni Boccaccio..

  Giovanni Boccaccio:Dekameron Peloil:RADOVAN KRTKVydn v Baronetu prvn. All rights reserved.Praha 1997.

  Obsah:

  vod: 25.DEN PRVN 29Pbh prvn 43Ser Ciappelletto oklame falenou zpovd zbonho mnicha a zeme; akoli to byl za svho ivota nejhanebnj lovk,nabude po smrti povsti svtce a je nazvn svatm Ciappellettem.Pbh druh 54id Abraham se na popud Giannotta di Civigni vyprav na msk dvr. Spat tu zpustl duchovn, i vrt se do Pae -a stane se kesanem.Pbh tet 57id Melchisedech vyvzne pomoc pbhu o tech prstenech z velikho nebezpe, kter na nho nastrojil Saladin.Pbh tvrt 60Jeden mnich upadne do hchu, za kter zasluhuje nejt trest, ale unikne trestu, jeto vtipn vytkne svmu opatovitot provinn.Pbh pt 63Markza di Monferrato potla hostinou ze slepic a nkolika pvabnmi slovy lenou lsku krle francouzskho.Pbh est 65Jeden dn mu usad vtipnm vrokem hanebn pokrytectv eholnk.Pbh sedm 67Bergamino se ve v poestnosti vysmje messeru Canovi della Scala za jeho zchvat lakotnosti tm, e mu vypravujepbh o Primasovi a opatu z Cluny.Pbh osm 71Guiglielmo Borsiere vtipnmi slovy pranuje lakotnost messera Ermina de'Grimaldi.Pbh devt 73Posmek jedn gaskosk pan se dotkne kyperskho krle tak, e se ze slabocha stane mu.Pbh dest 74Mistr Alberto z Bologne ve v poestnosti zahanb jednu pan, kter ho chtla zostudit za to, e se do n zamiloval.

  DEN DRUH 81Pbh prvn 81Martellino pedstr, e je ochrnut, a u hrobu svatho Jindicha dl, e se uzdravil. Jeho podvod je vak prozrazen,Martellino je ztluen a jat; octne se v nebezpe, e bude poven za hrdlo, ale nakonec pece jen vyvzne.Pbh druh 85Oloupen Rinaldo d'Asti se dostane k zmku Guiglielmo, kde nocuje u jedn vdovy, a kdy je mu nahrazena koda,vrt se iv a zdrv dom.Pbh tet 90Ti mladci promrhaj sv jmn a zchudnou. Jejich synovec se cel zoufal vrt dom v prvodu jednoho opata a tushled, e opat je vlastn dcera anglickho krle. Princezna si ho pak vezme za mue, nahrad jeho strcm jejich ztrty

  ABC Amber Palm Converter, http://www.processtext.com/abcpalm.html

  Page 1

  http://www.processtext.com/abcpalm.html

 • a dopome jim opt k blahobytu.Pbh tvrt 97Landolfo Ruffolo zchudne a stane se pirtem. Zajat Janovany ztroskot, ale zachrn se na bedn pln nejdrachklenot. Kdy se ho pak na Korfu ujme jedna ena, vrt se dom jako boh.Pbh pt 101Andreuccia z Perugie, jen pijel do Neapole nakoupit kon, stihnou jedn noci ti netst za sebou. Ze vech vakvyvzne a vrt se dom s rubnem.Pbh est 112Madonna Beritola, kter ztratila sv dva syny a kterou naleznou na jednom ostrov dv srny, vyd se do Lunigiany.Tam se jeden jej syn d do slueb jejho pna, ale protoe lh s jeho dcerou, je uvren do ale. Siclie povstane protikrli Karlovi a syn, kterho matka pozn, se oen s dcerou onoho pna; kdy je pak nalezen i jeho bratr, nabudou optbvalho postaven.Pbh sedm 122Babylnsk sultn pole algarbskmu krli svou dceru za manelku. Ta se vlivem rznch phod dostane bhem tylet do rukou devti mu, ijcch v rznch mstech; nakonec je vak vrcena otci jakoto panna a vd se zaalgarbskho krle, jak se pedtm mlo stt.Pbh osm 139Hrab z Antverp je kiv obvinn a odejde do vyhnanstv. Zanech na rznch mstech v Anglii sv dv dti, a kdyse po ase neznm navrt, shled, e se jim dobe vede. Thne potom s vojskem krle francouzskho jako pacholek, ateprve kdy vyjde jeho nevina najevo, zaujme postaven, jak ml pedtm.Pbh devt 152Bernabo z Janova je podveden Ambrogiuolem, take pijde o vecko, a pike, aby jeho nevinn manelka byla zabita.Ta vak unikne a v muskm odvu slou sultnovi. Poslze nalezne podvodnka Ambrogiuola a pivede Bernaba doAlexandrie. Kdy je potom podvodnk potrestn a ona sama oblkne opt ensk aty, vrt se s manelem bohat doJanova.Pbh dest 162Paganino z Monaca unese manelku Ricciarda di Chinzica - a ten, kdy se dov, kde jeho cho je, vyd se poslze za n,sptel se s Paganinem a daj od nho nazpt. Paganino slb, e mu ji vrt, bude-li ona chtt - ona se vak s muemvrtit nechce a po Ricciardov smrti se stane Paganinovou chot.

  DEN TET 171Pbh prvn 173Masetto z Lamporecchia se stav nmm a stane se zahradnkem v jednom enskm kltee, kde se jedna eholnicepes druhou sna, aby s nim leela.Pbh druh 179Podkon le s manelkou krle Agilulfa, co Agilulf mlky pozoruje; nalezne eledna a osth ho, osthan vakosth vechny ostatn, a tak se vyhne pohromad.Pbh tet 183Jedna zamilovan pan pimje pod roukou zpovdi a nejistho svdom velezbonho mnicha, aby j nevdomkydlal kuple.Pbh tvrt 190Don Felice pou bratra Puccia, e doshne vn blaenosti, jestlie vykon jist pokn. Bratr Puccio se kaje a donFelice si zatm dopv s jeho manelkou.Pbh pt 194Zima daruje messeru Francescovi Vergellesimu svho kon a dostane za to od nho dovolen promluvit s jeho pan.Protoe vak ona ml, odpovd si sm msto n a podle toho pak dopadne vsledek.Pbh est 199Ricciardo Minutolo miluje manelku Filipella Fighinolfiho, a kdy zjist, e je rliv, pedstr j, e Filipello m btdruhho dne s jeho chot v lzni, a tak manelku Filipellovu pimje, aby tam la; ta, majc za to, e je se svm manelem,zjist, e mekala s Ricciardem.Pbh sedm 206Tedaldo se znesv se svou pan a odejde z Florencie. Po njakm ase se tam vrt v pestrojen za poutnka. Hovo span, d j na vdomost jej omyl a zachrn ped smrt jejho manela, ktermu bylo dokzno, e tohoto Tedalda zabil.Sm se pak se svmi bratry a pot si moude dopv se svou pan.Pbh osm 220Ferondo poije jistho prku a je pohben jako mrtv. Opat ho vythne z hrobu, uvrhne do ale, namluv mu, e je voistci, a dopv si zatm s jeho enou. Ferondo poslze vstane z mrtvch a vychov syna, jej zplodil opat s jehomanelkou, jako svho vlastnho.Pbh devt 228Gillette z Narbonnu vyl francouzskho krle z ptle. d za to Bertranda z Roussillonu za manela, ten se s noen proti sv vli, a jeto j opovrhuje, odejde do Florencie. Tam si namlouv jedno dve. Gillette vak lh s nmmsto n a m s nm dva syny. Bertrand si ji potom zamiluje a ije s n jako s manelkou.Pbh dest 236Alibech se stane poustevnic a mnich Rustico ji nau zahnt bla do pekla. Poslze si ji odvede Neerbal a vezme si ji

  ABC Amber Palm Converter, http://www.processtext.com/abcpalm.html

  Page 2

  http://www.processtext.com/abcpalm.html

 • za enu.

  DEN TVRT 245Pbh prvn 251Tankrd, kne salernsk, zabije milence sv dcery a pole j jeho srdce na zlat misce. Jeho dcera na n nalijeotrvenou vodu, vypije ji a tak zeme.Pbh druh 259Mnich Alberto namluv jedn pan, e je do n zamilovn andl Gabriel, a vydvaje se za nho, le s n; ze strachu pedjejmi pbuznmi vak vysko z jejho domu, uchl se do domu jednoho chuasa a ten ho - jakoto divocha - odvedeptho dne na nmst, kde je poznn, svmi mnichy jat a uvznn.Pbh tet 267Ti mladci miluji ti sestry a uprchnou s nimi na Krtu. Nejstar zavrad ze rlivosti svho milence, zachrn ji vakprostedn sestra tm, e je po vli krtskmu vvodovi. Jej milenec ji proto zabije a pak uprchne s tou nejstar. Zeveho je obvinna tet sestra se svm milencem: oba jsou jati a piznaj se, ale ze strachu ped smrt podplat penzistr a pln chud uprchnou na Rhodos, kde v chudob zemou.Pbh tvrt 272Gerbino poru slib, kter dal jeho dd krl Vilm, a pepadne lo krle tuniskho, aby se zmocnil jeho dcery; kdy lidna palub tuto dvku zabij, povrad je, ale i jemu sammu je pozdji sata hlava.Pbh pt 276Brati zabij Isabett jejho milence, kter se j objev ve snu a uke, kde je zahrabn. Ona tajn vyhrabe jeho hlavu a dsi ji do bazalkovho kvtine. Protoe vak nad n neustle ple, brati j bazalku vezmou, ona pak brzy nato zemealem.Pbh est 279Andreuola miluje Gabriotta. Vypravuje mu sen, kter se j zdl, a zatmco on j vypravuje svj sen, zemel j v nru. Vt chvli, kdy ho se sluebnou odn do domu, padne vak do rukou signorie a vypov, jak se cel vc zbhla. Podestaji chce znsilnit, Andreuola se mu vzepe, a kdy je poslze uznna nevinnou, dov se o tom, co se pihodilo, jej otec aten ji vysvobod ze ale. Andreuola vak odmtne t nadle mezi svtskmi lidmi a odejde do kltera.Pbh sedm 285Simona miluje Pasquina. Kdy jsou jednou pospolu v zahrad, Pasquino si te alvjov list o zuby a zeme. Simona jeuvznna, a kdy chce ukzat soudci, jak zemel Pasquino, a te si alvjov list o zuby, zeme rovn.Pbh osm 289Girolamo miluje Salvestru. Na prosby matiny vyd se do Pae, a kdy se vrt, shled, e Salvestra se provdala.Vnikne tajn do jejho domu a zeme po jejm boku. Kdy pak je odnen do kostela, zeme vedle jeho mrtvoly iSalvestra.Pbh devt 293Messer Guiglielmo Rossiglione d sv manelce snsti srdce messera Guiglielma Guardastagna, jej vlastn rukou zabil ajej jeho pan milovala. Ta pak, kdy se o tom dov, vrhne se z vysokho okna, zeme a je pohbena se svm milencem.Pbh dest 296Manelka jednoho lkae ulo svho milence, jej povauje za mrtvho, do truhlice, kterou i s nm odnesou dva lichvido svho domu. Milenec uvnit se probere a je jat jakoto zlodj. Sluebn pan vypravuje na signorii, e onoho muedo truhlice lichv dala ona sama, a tak milenec lkaovy choti unikne ibenici a lichvi, kte truhlici ukradli, jsouodsouzeni k penit pokut.

  DEN PT 307Pbh prvn 308Mladk zvan Kimon pijde nhle k rozumu a uloup na moi Ifigenii. Je na Rhodu uvren do ale, odkud hovysvobod Lysimachos, a spolu s nm uloup znovu Ifigenii a Kassandru bhem jejich svatby. Uprchnou s nimi naKrtu, a kdy tam z nich uin sv manelky, vrt se dom, jak byli povolni.Pbh druh 316Gostanza miluje Martuccia Gomita, a kdy se dov, e je mrtev, vstoup ze zoufalstv sama do lunu, jej vtr zaene doSusy. Zjist, e Martuccio ije v Tunisu, odhal mu, kdo je, nae ji Martuccio, jen zaujm vysok postaven u krle zato, e mu poskytl cenn rady, pojme za manelku a bohat vrt se s n na Lipari.Pbh tet 322Pietro Boccamazza uprchne s Agnolellou a padne do rukou lupi. Dvka uprchne lesem a dostane se na jeden zmek,Pietro je jat; poda se mu vak z rukou lupi uniknout a dostat se po nkterch trapch na zmek, kde je Agnolella.Oen se s n a vrt se pak do ma.Pbh tvrt 327Messer Lizio