of 28 /28
„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za...

Page 1: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za godinu završenu

31. decembra 2016. godine

Page 2: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

Finansijski izvještaji za godinu završenu

31. decembra 2016. godine

Sadržaj: Strana Izvještaj Uprave 3 Izvještaj nezavisnog revizora 4 Izvještaj o ukupnom rezultatu 5 Izvještaj o finansijskom položaju 6 Izvještaj o promjenama u kapitalu 7 Izvještaj o tokovima gotovine 8 Napomene uz finansijski izvještaj 9 – 28

Uprava predstavlja godišnji izvještaj zajedno s revidiranim finansijskim izvještajima za godinu koja je završila 31. decembra 2016.

Page 3: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka
Page 4: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka
Page 5: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

“Banjalučka pivara” a.d. Banja Luka Izvještaj o ukupnom rezultatu Za godinu koja je završila 31. decembra 2016.

Napomene čine sastavni dio ovog finansijskog izvještaja. 5

Napomena I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Prihodi 4 44.926.681 43.881.836 Ostali prihodi 5 726.770 1.660.732

Ukupni prihodi 45.653.451 45.542.568 Promjena zaliha učinaka 845.979 729.393 Potrošni materijal i korištene usluge 6 (16.842.116) (15.947.769) Troškovi zaposlenih 7 (6.268.189) (6.174.391) Troškovi amortizacije 11 (5.698.905) (7.168.680) Ostali operativni troškovi 8 (10.162.200) (9.642.660)

Dobit iz poslovanja 7.528.020 7.338.461 Finansijski prihodi 9 564 646 Finansijski rashodi 9 (489.083) (998.824)

Neto finansijski rashodi 9 (488.519) (998.178)

Dobit prije oporezivanja 7.039.501 6.340.283 Porez na dobit 10 (900.385) (123.368)

Dobit za godinu 6.139.116 6.216.915

Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu 6.139.116 6.216.915 Dobit po akciji 0,28 0,28 ______ ______

Page 6: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

“Banjalučka pivara” a.d. Banja Luka Izvještaj o finansijskom položaju Na dan 31. decembar

6

Napomena I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM AKTIVA Nematerijalna i materijalna sredstva 11 31.706.126 31.044.919 Dugoročni finansijski plasmani 12 361.595 373.637 Ukupno dugoročna sredstva 32.067.721 31.418.556 Zalihe 13 4.710.175 4.678.331 Potraživanja od kupaca 14 3.129.025 1.995.665 Ostala potraživanja 131.287 99.148 Gotovina i ekvivalenti gotovine 15 11.776.622 11.625.795 Ukupno tekuća sredstva 19.747.109 18.398.939 Ukupna aktiva 51.814.830 49.817.495 PASIVA Kapital Upisani kapital 16 22.300.000 22.300.000 Zakonske rezerve 359.413 17.482 Akumulirana dobit 12.222.986 6.471.545 Ukupno kapital 34.882.399 28.789.027 Obaveze Dugoročne obaveze Krediti i pozajmice 17 5.993.534 6.382.083 Dugoročna rezervisanja 18 1.679.592 1.064.303 Ukupno dugoročne obaveze 7.673.126 7.446.386 Kratkoročne obaveze Krediti i pozajmice 17 3.774.166 6.755.058 Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze 19 5.485.139 6.827.024 Ukupno kratkoročne obaveze 9.259.305 13.582.082 Ukupno obaveze 16.932.431 21.028.468 Ukupno pasiva 51.814.830 49.817.495

Page 7: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

“Banjalučka pivara” a.d. Banja Luka Izvještaj o promjenama u kapitalu Za godinu koja je završila 31. decembra 2016.

Napomene čine sastavni dio ovog finansijskog izvještaja. 7

Upisani kapital

Zakonske rezerve

Akumulirana dobit

Ukupno kapital

KM KM KM KM Na dan 1. januar 2015. 22.300.000 - 317.856 22.617.856 Dobitak za godinu - - 6.216.915 6.216.915 Dividende - - (45.744) (45.744) Transfer - 17.482 (17.482) -

Na dan 31. decembar 2015. 22.300.000 17.482 6.471.545 28.789.027 ______ ______ ______ ______ Na dan 1. januar 2016. 22.300.000 17.482 6.471.545 28.789.027 Dobitak za godinu - - 6.139.116 6.139.116 Dividende - - (45.744) (45.744) Transfer - 341.931 (341.931) -

Na dan 31. decembar 2016. 22.300.000 359.413 12.222.986 34.882.399 ______ ______ ______ ______

Page 8: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

“Banjalučka pivara” a.d. Banja Luka Izvještaj o tokovima gotovine Za godinu koja je završila 31. decembra 2016.

Napomene čine sastavni dio ovog finansijskog izvještaja. 8

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prilivi od prodaje i primljeni avansi 61.478.938 59.618.089 Prilivi od premija i subvencija - 50.000 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 713.512 836.862 Odlivi za nabavke sirovina. troškove i date avanse (26.808.132) (23.757.469) Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada i primanja (6.179.024) (6.327.404) Odlivi na osnovu kamata (503.714) (952.055) Odlivi po osnovu poreza na dobit (1.010.979) - Odlivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti (18.319.511) (15.623.212)

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.371.090 13.844.811 Tokovi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja Priliv po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana 21.419 23.597 Priliv od kamata 516 449 Nabavke osnovnih sredstava (5.394.028) (4.853.030)

Neto odliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (5.372.093) (4.828.984)

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja Priliv iz aktivnosti finansiranja 4.500.000 7.320.798 Odliv iz aktivnosti finansiranja (8.348.170) (12.095.879)

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3.848.170) (4.775.081) Neto priliv gotovine 150.827 4.240.746 Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku godine 11.625.795 7.385.049 Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju godine 11.776.622 11.625.795

______ ______

Page 9: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

9

1 Izvještajno Društvo

Preduzeće za proizvodnju piva Banjalučka pivara a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: „Društvo“) osnovano je 1873. godine a 1950. godine je nacionalizovano od strane države. Društvo je ušlo u sastav Agroindustrijskog poljoprivrednog kombinata Bosanska Krajina 1975. godine.

U toku 1991. godine Društvo je bilo registrovano kao akcionarsko društvo u mješovitom vlasništvu Banjalučke pivare Banja Luka, a u toku 1995. godine, u skladu sa tada važećim propisima u Republici Srpskoj, Društvo je postalo opšte državno preduzeće. Prema Odluci br. U/I-143/2003 od 19. februara 2003. godine, Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo Banjalučka pivara Banja Luka.

Vlada Republike Srpske je Odlukom broj 02/1-020-138/05, dana 3. februara 2005. odobrila poseban privatizacioni program za prodaju državnog dijela kapitala (53,81% ukupnog osnovnog kapitala) metodom tendera sa varijabilnim uslovima.

Društvo kotira na Banjalučkoj berzi pod oznakom BLPV-R-A – obične akcije i pod oznakom BLPV-P-B – preferencijalne akcije.

Sjedište Društva je u Banjaluci, Slatinska 8.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja piva, kao i ostalih osvježavajućih pića, slada i kvasca.

2 Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvještaja

(a) Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Republici Srpskoj.

Zakonski okvir finansijskog izvještavanja uključuje Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 94/15), računovodstvene standarde koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, a koji su objavljeni od strane Saveza računovođa i revizora u Republici Srpskoj (na osnovu ovlaštenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Službeni glasnik BiH 5/07) i Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva (Službeni glasnik RS 63/16) i Pravilnika o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneks (Službeni glasnik RS 62/16).

(b) Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako nije drugačije navedeno.

(c) Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji su izraženi u valuti Bosne i Hercegovine, Konvertibilna marka (KM), koja predstavlja funkcionalnu valutu Društva.

(d) Upotreba procjena i prosuđivanje

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovanje vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Page 10: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

10

3 Značajne računovodstvene politike

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane dosljedno u svim periodima koji su prezentovani u ovim finansijskim izvještajima.

(a) Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Društva upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija, te dobici ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i obaveze izražene u stranim valutama, koje su iskazane po istorijskom trošku, preračunavaju se u funkcionalnu valutu po kursevima stranih valuta važećim na dan utvrđivanja istorijske vrijednosti. Nemonetarna imovina i stavke, koje se mjere po istorijskom trošku strane valute, ne preračunavaju se po novim kursevima.

(b) Finansijski instrumenti

Nederivativni finansijski instrumenti čine potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, krediti i depoziti, novac i novčani ekvivalenti, zajmovi i krediti, kao i obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.

Nederivativni finansijski instrumenti se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, uvećanoj za transakcijske troškove, u slučaju finansijskih instrumenata, koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nederivativni finansijski instrumenti se naknadno mjere na način koji je u nastavku opisan.

Pozajmice i potraživanja

Zajmovi i potraživanja iskazuju se po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o gotovinskom toku uključuju novac u blagajni, račune kod banaka te depozite u bankama s rokom dospijeća do tri mjeseca. Kamatonosni krediti i pozajmice

Kamatonosni krediti i pozajmice se početno priznaju po fer vrijednosti primljenog novca umanjenoj za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima, kamatonosni krediti i pozajmice se iskazuju po amortizacionom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Svaka razlika između primitaka (umanjeno za transakcijske troškove) i vrijednosti po dospijeću se priznaje u bilansu uspjeha tokom trajanja pozajmice primjenom efektivne kamatne stope.

Page 11: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

11

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(b) Finansijski instrumenti (nastavak) Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iskazuju se početno po fer vrijednosti, a naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope. Finansijski instrument se priznaje ukoliko Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uslovi instrumenta. Finansijska imovina prestaje se priznavati ukoliko isteknu ugovorna prava Društva na novčane tokove od finansijske imovine, ili ako Društvo prenese na drugu stranu finansijsku imovinu bez zadržavanja kontrole ili prenese sve rizike i koristi povezane s tom imovinom. Redovna nabavka i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovine odnosno na datum kada se Društvo obaveže kupiti ili prodati imovinu. Finansijske obaveze prestaju se priznavati ako je ugovorna obaveza izmirena, ispravljena ili je istekla. Dobici i gubici koji nastaju zbog promjene fer vrijednosti direktno utiču na kapital, odnosno na revalorizovane rezerve od investicija, sa izuzetkom umanjenja za imparitetne gubitke, kamate obračunate koristeći metod efektivne kamatne stope i dobit ili gubitak na monetarnu imovinu od kursnih razlika, koji se direktno priznaju u dobitak ili gubitak perioda. Kada se takva imovina prodaje, ili je izložena trajnom smanjenju vrijednosti, kumulativna dobit ili gubitak prethodno ostvaren u revalorizovanim rezervama za ulaganja je uključen u prihode i rashode perioda. Instrumenti kapitala klasifikovani kao raspoloživi za prodaju, koji ne kotiraju na aktivnom berzanskom tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi, su vrednovane prema istorijskom trošku umanjenom za obezvređenje. Gotovina i ekvivalenti gotovine obuhvataju gotovinu i depozite po viđenju za potrebe pripreme izvještaja o gotovinskim tokovima i bilans stanja.

(c) Nekretnine, postrojenja i oprema

(i) Priznavanje i vrednovanje

Nekretnine, postrojenja i oprema prikazani su po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti sredstava.

Trošak uključuje izdatke koji se mogu direktno pripisati sticanju sredstva. Troškovi pozajmljivanja koji nisu direktno vezani za nabavku, izgradnju ili proizvodnju kvalifikovanog sredstva se priznaju u bilansu uspjeha koristeći metodu efektivne kamatne stope.

(ii) Naknadni izdaci

Trošak zamjene dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Društvo imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha.

(iii) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište se ne amortizuje.

Procijenjeni korisni vijek trajanja sredstava je sljedeći:

Građevinski objekti 20 do 77 godina Postrojenja i oprema 5 do 14 godina

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije, korisni vijek trajanja i ostatak vrijednosti sredstva.

Page 12: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

12

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(d) Nematerijalna sredstva

(i) Nematerijalna sredstva

Nematerijalna sredstva su početno vrednovana po trošku. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti ako ga ima. Stopa amortizacije, koja se koristi za nematerijalna sredstva, je zasnovana na korisnom vijeku trajanja nematerijalnih sredstava.

(ii) Naknadni izdaci

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu se kapitalizuju samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u periodu kada su nastali.

(iii) Amortizacija

Amortizacija se izračunava korištenjem linearne metode otpisa i prikazuje u bilansu uspjeha tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine od datuma kada su sredstva raspoloživa za upotrebu.

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije, korisni vijek trajanja i ostatak vrijednosti sredstava.

(e) Zalihe

Zalihe se vrednuju po vrijednosti nižoj od troška ili neto prodajne vrijednosti. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke, uključuju sve troškove, koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu, koristeći metod prosječnog ponderisanog troška.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio opštih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

(f) Umanjenje vrijednosti sredstava

Knjigovodstveni iznos imovine Društva, osim zaliha, pregleda se na svaki datum bilansa stanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine.

Nadoknadivi iznos nematerijalne imovine sa neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine, koja još nije u upotrebi, procjenjuje se na svaki datum bilansa.

Imovina, koja podliježe obračunu amortizacije, se pregleda za umanjenje vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene u okolnostima indiciraju da knjigovodstvena vrijednost sredstva možda neće biti nadoknadiva.

Gubitak uslijed umanjenja se priznaje kada knjigovodstveni iznos sredstva ili jedinice koja stvara gotovinu prelazi nadoknadivi iznos. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti se priznaje u bilansu uspjeha.

Društvo razmatra dokaze o umanjenju vrijednosti za potraživanja na specifična sredstva i na kolektivnom nivou. Sva pojedinačno značajna potraživanja procjenjena su za specifične vrijednosti. Sva pojedinačno značajna potraživanja, čija vrijednost nije posebno umanjena, se kolektivno procjenjuju zbog umanjenja vrijednosti koja je nastala, ali još uvijek nije identifikovana. Potraživanja koja nisu pojedinačno značajna kolektivno se procjenjuju zbog umanjenja vrijednosti potraživanja grupišući zajedno potraživanja sa sličnim karakteristikama rizika.

Page 13: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

13

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(g) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog perioda i ako je vjerovatno da će biti potreban odliv resursa radi podmirivanja obaveza, te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

(h) Krediti i pozajmice

Kamatonosni krediti i pozajmice se početno priznaju po fer vrijednosti primljenog novca umanjenoj za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim periodima, kamatonosni krediti i pozajmice se iskazuju po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Svaka razlika između primitaka (umanjeno za transakcijske troškove) i vrijednosti po dospijeću se priznaje u bilansu uspjeha tokom trajanja pozajmice primjenom efektivne kamatne stope.

(i) Primanja zaposlenih

Obavezni doprinosi u penzioni fond

Obaveze za doprinose u obavezni penzioni fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka u periodu u kojem su nastali, odnosno u period u kojem su usluge pružene od strane zaposlenih.

(j) Prihodi

Prodati proizvodi i usluge

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, rezervisanja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi, kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Društvo ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom.

Prihodi od usluga se priznaju u periodu u kojem su usluge izvršene u skladu s postotkom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučene i predstavljaju neto fakturisanu vrijednost bez PDV-a, akcize i umanjenja po osnovu rabata iskazanog na fakturi.

Page 14: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

14

3 Značajne računovodstvene politike (nastavak)

(k) Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi uključuju prihode od kamata od uloženih sredstva (uključujući i finansijska sredstava spremna za prodaju) i pozitivne promjene u fer vrijednosti finansijskih instrumenata prema fer vrijednosti u bilansu uspjeha. Prihodi od kamata se priznaju kada se akumuliraju u bilansu uspjeha, i obračunavaju se koristeći metod efektivne kamatne stope.

Finansijski troškovi uključuju fer vrijednost rashoda od kamata po kreditima, popusta na rezerve i negativnih promjena u fer vrijednosti finansijskih instrumenata kroz bilans uspjeha. Troškovi pozajmice, koji se direktno pripisuju akviziciji, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovane imovine, se priznaju u bilansu uspjeha prema metodi efektivne kamatne stope, a dobitak ili gubitak u stranim valutama se priznaju po bruto osnovi.

(l) Plaćanja najma

Plaćanja operativnog najma su priznata u bilansu uspjeha kroz vijek trajanja najma. Primljene olakšice plaćanja najma su priznate kao integralni dio ukupnog troška najma, tokom vijeka trajanja najma.

(m) Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava na osnovu prijavljenih prihoda prema zakonima i propisima Republike Srpske.

Porez na dobit sadrži tekući porez i odloženi porez. Porez na dobit se iskazuje u bilansu uspjeha, osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice.

Tekući porez predstavlja očekivanu poresku obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poresku stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja poreske obaveze iz prethodnih perioda.

Odložena poreska imovina se priznaje u visini u kojoj je vjerovatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odložena poreska imovina se umanjuje za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao poreska olakšica.

(n) Zarada po akciji

Društvo predstavlja osnovnu i razrijeđenu zaradu po akciji (EPS) za svoje obične akcije. Osnovna zarada po akciji se izračunava dijeljenjem dobiti ili gubitka namijenjenog redovnim akcionarima Društva sa ponderisanim prosječnim brojem akcija tokom perioda. Razrijeđena zarada po akciji se određuje usklađivanjem dobiti ili gubitka namijenjenog redovnim akcionarima i ponderisanog prosječnog broja redovnih akcija, ispravljenog za vlastite akcije za efekte svih potencijalnih razrijeđenih redovnih akcija.

(o) Komparativne informacije

Komparativne informacije su reklasifikovane, u slučajevima kada je to bilo neophodno, da bi se osigurala konzistentnost sa prezentacijom podataka tekuće godine.

Page 15: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

15

4 Prihodi I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Prihod od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj 40.162.726 40.523.974 Prihod od prodaje proizvoda u Federaciji BiH 2.932.091 2.892.050 Prihod od prodaje proizvoda u Brčko Distriku 991.874 - Prihod od prodaje proizvoda na inostranom tržištu 838.562 462.940 Prihod od prodaje robe u Republici Srpskoj 1.428 2.500 Prihod od prodaje robe u Federaciji BiH - 372

44.926.681 43.881.836 ______ ______

5 Ostali prihodi I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Naplaćena otpisana potraživanja 320.381 775.323 Naplata šteta 17.259 210.944 Dobici po osnovu prodaje osnovnih sredstava 25.147 101.556 Prihod od kapitaliziranja vlastitog rada 64.179 83.428 Prihod od zakupa 38.922 53.532 Prihod iz namjenskih izvora finansiranja - 50.000 Razlika između plać. i priz. obvzn. za izmir. poreskih obaveza - 23.358 Viškovi po popisu 28.520 4.776 Ostali prihodi 232.362 357.815

726.770 1.660.732 ______ ______

6 Potrošni materijal i korištene usluge I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Troškovi materijala za izradu 12.866.740 12.333.547

Troškovi režijskog materijala 2.482.224 1.831.533

Troškovi goriva i energije 1.484.725 1.771.711

Nabavna vrijednost prodate robe 8.427 10.978

16.842.116 15.947.769 ______ ______

Page 16: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

16

7 Troškovi zaposlenih I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Plate 3.523.736 3.448.235

Doprinosi i porezi 2.169.908 2.121.156

Ostali lični rashodi 574.545 605.000

6.268.189 6.174.391

______ ______

Broj zaposlenih radnika na dan 31. decembar 2016. godine bio je 249 (2015.: 237).

Troškovi bruto zarada zaposlenih uključuju 1.798.090 KM (2015.: 1.802.732 KM) doprinosa uplaćenih u socijalne fondove RS.

8 Ostali operativni troškovi I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Reklama, propaganda i ostale marketinške usluge 2.819.036 2.168.864

Neproizvodne usluge 1.446.381 1.252.021

Troškovi reprezentacije 1.317.233 1.057.174

Ostala rezervisanja 1.051.449 805.816

Održavanje 896.813 796.141

Troškovi transportnih usluga 843.878 822.196

Troškovi naknada državi 529.390 455.896

Ispravka vrijednosti potraživanja 466.741 1.010.798

Ostali troškovi 190.711 142.148

Rashodovanje materijala i robe 176.008 556.646

Premija osiguranja 126.302 130.398 Obezvređenje materijala 69.444 72.480

Zakupnina 59.278 57.364

Gubici na osnovu rashodovanja osnovnih sredstava 59.224 124.988

Bankarske usluge 54.522 47.229

Troškovi članarina 24.732 22.592

Ostali nepomenuti rashodi 9.918 17.034

Obezvređenje dugoročnih fin. plasmana i sred. raspoloživih za prodaju 9.392 37.982 Troškovi doprinosa 5.904 60.864

Manjkovi 5.844 4.029

10.162.200 9.642.660

______ ______

Page 17: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

17

9 Finansijski prihodi i rashodi I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Prihodi od kamata 516 449

Dobici od kursnih razlika 48 197

Ukupni finansijski prihodi 564 646

Trošak kamata (442.929) (952.436)

Finansijski trošak preferencijalnih akcija (45.744) (45.744)

Gubici od kursnih razlika (410) (644)

Ukupni finansijski rashodi (489.083) (998.824)

Neto finansijski rashodi (488.519) (998.178)

______ ______

10 Porez na dobit I-XII-2016. I-XII-2015.

KM KM Dobitak prije oporezivanja 7.039.501 6.340.283 Porez po stopi od 10% 703.950 634.028 Poresko nepriznati troškovi 404.146 438.792 Poresko nepriznati prihodi (41.639) (104.518) Porez na dobit 1.066.457 968.302 Iskorišteni gubici iz ranijih godina - (753.591) Umanjenje poreske osnovice za ulaganje u proizvodnju (166.072) (91.343) Iznos obračunatog poreza 900.385 123.368 Plaćene akontacije – tekuća godina (887.611) - Razlika za uplatu 12.774 123.368 ______ ______

Page 18: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

18

11 Nematerijalna i materijalna sredstva

Nematerijalna sredstva se uglavnom odnose na licencu za proizvodnju određene vrste piva – Kaltenberg. Društvo je trajno pravo vlasništva nad zemljištem u iznosu od 6.010.484 KM prebacilo na zemljište. Stalna sredstva je Društvo založilo kao kolateral po osnovu kredita od banaka.

Nematerijalna sredstva Zemljište

Građevinski objekti

Oprema i ambalaža

Sredstva u pripremi Ukupno

KM KM KM KM KM KM Nabavna vrijednost

Na dan 1. januar 2015. 5.987.799 - 40.805.202 85.051.700 325.153 132.169.854

Nabavke 36.900 - - - 5.185.046 5.221.946

Transfer - - 338.649 4.712.370 (5.051.019) -

Višak - - - 5.768 - 5.768

Manjak - - - (40.641) - (40.641)

Otuđenje - - (113.045) (2.190.364) - (2.303.409)

Na dan 31. decembar 2015. 6.024.699 - 41.030.806 87.538.833 459.180 135.053.518

Na dan 1. januar 2016. 6.024.699 - 41.030.806 87.538.833 459.180 135.053.518

Nabavke 163.528 - - - 6.231.758 6.395.286

Transfer (6.010.484) 6.010.484 - 6.170.593 (6.170.593) -

Višak - - - 29.808 - 29.808

Manjak - - - (18.094) - (18.094)

Otuđenje - - - (2.242.258) - (2.242.258)

Na dan 31. decembar 2016. 177.743 6.010.484 41.030.806 91.478.882 520.345 139.218.260

Akumulirana amortizacija i gubici od umanjenja vrijednosti

Na dan 1. januar 2015. (78.595) - (29.316.668) (69.659.357) - (99.054.620)

Trošak za godinu (15.692) - (614.020) (6.538.968) - (7.168.680)

Višak - - - (1.005) - (1.005)

Manjak - - - 37.562 - 37.562

Otuđenje - - 23.174 2.154.970 - 2.178.144

Na dan 31. decembar 2015. (94.287) - (29.907.514) (74.006.798) - (104.008.599)

Na dan 1. januar 2016. (94.287) - (29.907.514) (74.006.798) - (104.008.599)

Trošak za godinu (15.654) - (497.454) (5.185.797) - (5.698.905)

Višak - - - (1.288) - (1.288)

Manjak - - - 13.624 - 13.624

Otuđenje - - - 2.183.034 - 2.183.034

Na dan 31. decembar 2016. (109.941) - (30.404.968) (76.997.225) - (107.512.134)

Neto sadašnja vrijednost

Na dan 31. decembar 2015. 5.930.412 - 11.123.292 13.532.035 459.180 31.044.919

Na dan 31. decembar 2016. 67.802 6.010.484 10.625.838 14.481.657 520.345 31.706.126

Page 19: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

19

12 Dugoročni finansijski plasmani

13 Zalihe

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Potrošni materijal 3.443.293 3.303.190 Gotovi proizvodi 608.201 507.013 Nedovršena proizvodnja 575.687 734.133 Dati avansi 80.238 131.896 Komercijalna roba 2.756 2.099 4.710.175 4.678.331 ______ ______

14 Potraživanja od kupaca I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Kupci iz Republike Srpske 5.105.568 4.194.540 Kupci iz Federacije BiH 560.575 565.804 Kupci iz inostranstva 681.034 485.874 Kupci iz Brčko Distrikta 338.015 50.042 Ispravka vrijednosti (3.556.167) (3.300.595) 3.129.025 1.995.665 ______ ______

15 Gotovina i ekvivalenti gotovine I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Novac u banci 11.773.064 11.624.093 Blagajna 3.558 1.702 11.776.622 11.625.795

______ ______

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Ostali depoziti 257.500 257.500 Ulaganja u hartije od vrijednosti 214.850 214.850 Krediti radnicima 11.277 13.927 Ispravka vrijednosti ulaganja u hartije od vrijednosti (122.032) (112.640) 361.595 373.637 ______ ______

Page 20: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

20

16 Upisani kapital

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM

Upisani kapital

22.300.000

22.300.000 ______ ______

Struktura akcionarskog kapitala na dan 31.decembra 2016. i 31. decembra 2015. godine je sljedeća:

I-XII-2016. I-XII-2016. I-XII-2015. I-XII-2015.

% KM % KM Altima Global Special Situations Master Fond Ltd 83.67% 18.658.935 82.42% 18.379.955

Altima UK Value Investments Limited 6.84% 1.524.812 6.84% 1.524.812 Interni dioničari i akcionari po osnovu vaučer ponude 8.15% 1.817.030 8.73% 1.946.763

PREF a.d. Banja Luka 1.34% 299.223 1.34% 299.223

Fond za restituciju RS AD Banja Luka 0.00% - 0.67% 149.247

22.300.000 22.300.000

______ ______

Akcionarski kapital Društva se sastoji od 20.775.188 (2015: 20.775.188) običnih akcija i 1.524.812 preferencijalnih akcija sa nominalnom vrijednošću akcije od 1 KM na dan 31. decembar 2016. godine.

Page 21: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

21

17 Krediti i pozajmice

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM

Dugoročne obaveze Addiko Bank a.d. Banja Luka 5.746.469 6.285.177 UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo 202.515 24.627 Grad Banja Luka, Republika Srpska 44.550 66.825 Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo - 5.454 5.993.534 6.382.083 Kratkoročne obaveze Addiko Bank a.d. Banja Luka 3.583.901 6.593.168 UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo 162.542 67.525 Grad Banja Luka, Republika Srpska 22.275 22.275 Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo 5.448 72.090 3.774.166 6.755.058 9.767.700 13.137.141 ______ ______

Page 22: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

22

17 Krediti i pozajmice (nastavak)

Kamatne stope i uslovi vraćanja kredita na dan 31. decembar 2016. su sljedeći:

Kamatna

stopa Ukupno

2017. 1 godina ili manje

1-2 godine

2-3 godine

KM KM KM KM Kamatonosni krediti i pozajmice

Addiko Bank a.d. Banja Luka 20.000.000 KM. dospijeva u junu 2019. godine

6 m+ Euribor 3,90% 6.038.453 2.224.981 2.517.922 1.295.550

Grad Banja Luka Republika Srpska (komunalna naknada – reprogram) dospijeva u decembru 2019. godine - 33.163 11.054 11.054 11.055 Grad Banja Luka. Republika Srpska (građevinsko zemljište) - 33.662 11.221

11.221

11.220

Addiko Bank a.d. Banja Luka. 4.500.000 KM. dospijeva u martu 2019. godine

6 m+ Euribor 3,90%) 3.291.917 1.358.920 1.538.836 394.161

UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo 5,99-6,30% 365.057 162.542 153.097 49.418

Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo 8,36% 5.448 5.448 - -

Ukupno krediti i pozajmice 9.767.700 3.774.166 4.232.130 1.761.404

______ ______ ______ ______

Page 23: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

23

17 Krediti i pozajmice (nastavak)

Društvo je u svrhu obezbjeđenja otplate kredita kod Addiko Bank, ovjerilo odgovarajuće sopstvene mjenice „bez protesta“ i virmanske naloge. Takođe, Društvo je upisalo i hipoteku na poslovne objekte i zemljište u krugu fabrike za proizvodnju piva, kao i založno pravo na opremi, koja je nabavljena iz imenovanih kredita.

Pregovorima o restruktuiranju kreditnih obaveza u proteklim godinama, kreditne obaveze su grupisane u dvije grupe, kratkoročne i dugoročne kredite. Anuiteti po dugoročnom kreditu (20 miliona KM), kojim su finansirani izgradnja i opremanje punionice piva, a koji dospijeva u junu 2019. godine, se isplaćuju redovno, na mjesečnom nivou, kao i obaveze za pripadajuću kamatu.

Koncem decembra 2015. godine sa bankom je postignut dogovor o novim kamatnim stopama i to 3,85% za kratkoročne kredite, te 6-mjesečni EURIBOR + 3,90% marža na dugoročne kredite. Istim dogovorom se produžava trajanje Okvira za finansijsko praćenje, iz kojeg su plasirani kratkoročni krediti, do 30. juna 2020. godine.

Društvo je 2015. godine, uz ugovorenih 800.000 KM otplatilo i dodatnih 1,49 miliona KM kratkoročnih kredita. Takođe, Društvo je početkom januara 2016. godine otplatilo tri kratkoročna kredita u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM (krediti, koji su dospijevali u februaru, martu i aprilu 2016. godine). Sredinom januara sa Addiko bankom je potpisan novi ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 4,5 miliona KM, sa rokom korištenja do 31. marta 2016. godine, te rokom otplate od 3 godine u 36 jednakih mjesečnih anuiteta (potpuna isplata do 1.marta 2019. godine). Sve obaveze po kreditima se izmiruju redovno.

Page 24: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

24

18 Dugoročna rezervisanja

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Rezervisanja za ostale finansijske rashode 1.633.848 1.018.559 Rezervisanja za dividenu po osnovu prioritetnih akcija 45.744 45.744

1.679.592 1.064.303 ______ ______

Rezervisanja za dividende po osnovu kumulativno-prioritetnih akcija se obračunavaju svake godine u iznosu od 3% na nominalnu vrijednost akcija. Ukupan iznos rezervisanja obračunat za period, koji završava na dan 31. decembar 2016. godine, iznosi 45.744 KM i obračunat je kao 3% na iznos od 1.524.812 KM.

19 Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Obaveze prema dobavljačima iz Republike Srpske 1.941.776 1.559.159 Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva 1.549.624 1.426.022 Obaveze za akcizu 828.950 681.009 Primljeni avansi, depoziti 341.909 1.837.259 Obračunati troškovi za neto zarade i naknade zarada 284.561 279.682 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 176.160 171.627 Obaveze za PDV 139.866 291.532 Naknada za šume, vode i protivpož. zaštitu 63.844 29.000 Obaveze prema dobavljačima iz Federacije BiH 63.572 19.865 Obaveze prema zaposlenim 19.641 17.637 Obaveze za porez na dobitak 12.774 123.368 Obaveze za kamatu 1.508 62.296 Obaveze prema dobavljačima iz Brčko Distrikta 164 - Obaveze za ostale poreze - 265.631 Ostale obaveze 60.790 62.937

5.485.139 6.827.024 ______ ______

Page 25: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

25

20 Upravljanje rizicima

Prilikom korištenja finansijskih instrumenta Društvo je izloženo sljedećim finansijskim rizicima: • kreditni rizik • rizik likvidnosti • tržišni rizik

Ova napomena pruža informacije o izloženosti Društva gore navedenim rizicima, ciljevima Društva, politikama, te procesima mjerenja i upravljanja rizicima kao i upravljanja kapitalom. Detaljnija kvantitativna pojašnjenja su prikazana kroz ove finansijske izvještaje. Napomena 2 sadrži dodatne informacije vezane za likvidnost i upravljanje kapitalom u okviru načela stalnosti poslovanja. (i) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik od finansijskog gubitka Društva ukoliko kupac ili druga ugovorna strana finansijskog instrumenta ne ispuni svoje ugovorno pravo. Kreditni rizik je uzrokovan isključivo potraživanjima od kupaca. (ii) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirivanje tekućih obaveza. Društvo je izloženo riziku likvidnosti. (iii) Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene tržišnih cijena, poput kurseva, kamatnih stopa i kapitala, koji utiče na prihod Društva i vrijednost njegovih finansijskih instrumenata.

Page 26: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

26

20 Upravljanje rizicima (nastavak)

Rizik likvidnosti

U prilogu su ugovorena dospijeća finansijskih obaveza:

Nederivativne finansijske obaveze

Knjigov. vrijednost

Ugovoreni nov. tokovi

0-6 mjeseci

6-12 mjeseci

1-2 godine

2-5 godina

31. decembar 2016.

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze 5.485.139 5.485.139 5.485.139 - - -

Krediti na koje se obračunavaju kamate 9.767.700 10.228.611 2.211.886 1.848.932 4.388.805 1.778.988

15.252.839 15.713.750 7.697.025 1.848.932 4.388.805 1.778.988

31. decembar 2015.

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze 6.827.024 6.827.024 6.827.024 - - -

Krediti na koje se obračunavaju kamate 13.137.141 14.040.111 6.029.618 1.162.435 2.749.180 4.098.878

19.964.165 20.867.135 12.856.642 1.162.435 2.749.180 4.098.878

Page 27: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

27

21 Transakcije sa povezanim licima

Značajne transakcije s povezanim licima su date u nastavku:

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Primanja i druge naknade upravi Naknade ključnom rukovodstvu 210.689 189.904 ______ ______

Naknade ključnom rukovodstvu se odnose na primanja i ostale kratkoročne naknade, koje primaju generalni direktor, članovi Upravnog odbora i članovi Odbora za reviziju.

I-XII-2016. I-XII-2015. KM KM Bilans stanja Kratkoročne obaveze po osnovu kumulirane dividende Altima UK Value Investments Limited 45.744 45.744

45.744 45.744 ______ ______

Bilans uspjeha I-XII-2016.

I-XII-2015. KM KM Finansijski trošak preferencijalnih akcija Altima UK Value Investments Limited 45.744 45.744 Konsultantske usluge Altima UK Value Investments Limited 868.389 868.389

914.133 914.133 ______ ______

Page 28: „Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka - blberza.com · Gotovina i ekvivalenti gotovine za potrebe izvještaja o toku uključuju novac u blagajni, gotovinskom račune kod banaka

„Banjalučka pivara“ a.d. Banja Luka Napomene uz finansijski izvještaj (nastavak)

28

22 Potencijalne obaveze

Društvo je uključeno u određen broj sudskih sporova, koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna i ugovorna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rješavaju ili razmatraju u toku redovnog poslovanja. Na dan 31. decembar 2016. godine ukupni procijenjeni iznos obaveza Društva je 74.995 KM, izuzimajući kamate.

Za dio sporova koje je pokrenula Banjalučka pivara, Društvo posjeduje mjenice po kojima je tražena naplata, a kad su u pitanju moguće naknade štete trećim licima iz djelatnosti pravnog odnosa ili određenog svojstva kao izvora opasnosti, Društvo je osigurano za takve slučajeve.

S obzirom da Uprava vjeruje da daljni gubici neće biti značajni, provizije ili daljna objelodanjivanja u ovom finansijkom izvještaju nisu smatrana neophodnim.

23 Značajne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Procjene i prosuđivanja se neprekidno ocjenjuju i baziraju se na osnovu očekivanih budućih događaja za koje se smatra da su razumni pod datim okolnostima.

Računovodstvene procjene koje Društvo primjenjuje u skladu sa svojim računovodstvenim politikama su kako slijedi:

Amortizacija nematerijalne imovine i opreme

Društvo određuje korisni vijek i stope amortizacije postrojenja i opreme te nematerijalne imovine na osnovu očekivanog vijeka trajanja, što se radi na godišnjem nivou. Takođe, uprava procjenjuje indikacije obezvređenja i stoga vjeruje da isto ne postoji i da bi zahtijevala detaljan test impariteta.

Porez na dobit

Porez se obračunava u zavisnosti od toga kako Društva tumači važeće zakone i odredbe o porezu. Obračuni, koji sadrže povrate poreza, mogu biti predmetom ocjene i odobravanja lokalnih poreskih vlasti. Kao rezultat navedenog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

Ispravka vrijednosti potraživanja

Sva potraživanja kupaca koja su u kašnjenju 120 dana, kao i sva ostala potraživanja za koja se procjeni da su nenaplativa, formira se ispravka vrijednosti u punom iznosu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.

Zalihe

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha robe u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe robe se u potpunosti otpisuju.

Ispravka vrijednosti – obezvređenje zaliha vrši se za materijal i rezervne dijelove koji su bez promjena duži period.