AB PLOČA 2D

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AB PLOČA d=30cm NA STUP. BEZ KAPITELA, 2D MODEL

Text of AB PLOČA 2D

SadrajOsnovni podaci o modelu__________________________________________________________________________________________________1Ulazni podaciUlazni podaci - Konstrukcija_____________________________________________________________________________________1Ulazni podaci - Optereenje_____________________________________________________________________________________5RezultatiStatiki proraun_________________________________________________________________________________________________8Dimenzioniranje !eton"_________________________________________________________________________________________1#Osnovni podaci o modeluDatoteka$ za mjenjat %&t'pDatum prorauna$ 15&5&%#15(ain prorauna$ %D model )p* +r* ,r"+ -eorija .-o/ reda 0odalna analiza Sta!ilnost-eorija ..-o/ reda Seizmiki proraun 1aze /ra2enja(elinearni proraunVeliina modela3roj vorova$ 4#453roj ploasti5 elemenata$ 84#63roj /redni5 elemenata$ #3roj /ranini5 elemenata$ 17%3roj osnovni5 sluajeva optereenja$%3roj kom!inacija optereenja$ 6Jedinice mjeraDu8ina$ m 9cm*mm:Sila$ k(-emperatura$ ;elsiusUlazni podaci - Konstrukcija-a!ela materijala(o (aziv materijala ?9k(=m@: At91=;: m1 3etoni 03@#@&15#eBC #&%# %5# 1##e-5 @&15#eBC #&%#Setovi ploa(o d9m: e9m: 0aterijal-ipproraunaOrtotropija