Click here to load reader

รายงานประจำปี 2561 - Delta Electronics · PDF file 2019. 8. 28. · ประวัติศาสตร์นี้ บริษัท ได้ยกระดับการยายตัวธุรกิจและการเ้า&Q้อกิจการที่มีคุณค่าเ8Q่อ6ลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสS่

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายงานประจำปี 2561 - Delta Electronics · PDF file 2019. 8....

 • 2561 รายงานประจำปี

  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • รายงานประจำปเีลม่นีพ้มิพด์ว้ยกระดาษ Green Paper

  สารบัญ

  Paper made from

  ้อมลทั่วไป องบริษัท ลำดับความสำคั นรอบ 3 ปี องเดลต้าประเทศไทย

  า รวมบริษัท ความ มิ จ นปี 2561 สารจากคณะกรรมการ

  ้อมลทางการเงินที่สำคั นปี 255 2561 โครงสร้างการ อหุ้น องกลุ่มบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประเ ท ลิต ัณ ์ การวิจัยและ ั นา แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2561 2562 แนวโน้มธุรกิจปี 2562 การบริหารจัดการความเสี่ยง

  ้อมลหลักทรั ย์และ ้ อหุ้น คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการ ององค์กร การกำกับดแลกิจการ รายงานความรับ ิดชอบต่อสังคม การควบคุม าย น นโยบายการทำรายการระหว่างกัน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการบรรษัท ิบาล คำอธิบายและการวิเคราะห์ านะการเงินและ ลการดำเนินงาน อง ายจัดการ รายงานความรับ ิดชอบ องคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานและงบการเงินรวม

  5 6

  1 12 1 1 32 3

  5

  56 5 66

  2

  1 1 2 1 1 5 1 6 112 113

  “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

  (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.deltathailand.com/th/lr_form56-1.php”

 • นวัตกรรม สร้างสรรค์แนวคิด หม่และรังสรรค์ส่ความสำเรจ คุณภาพ นำเสนอ ลงานที่ดีเยี่ยม ร้อมมุ่งมั่นปรับปรุงคุณ า ไม่หยุดยั้ง ความฉับไว มุ่งสรรหาโอกาส หม่ อย่เสมอ ความร่วมมือ เสริมความแ งแกร่งด้วย ลัง องเครอ ่ายเ ่อความสำเรจร่วมกัน ความพอใจของลูกค้า คาดการณ์และตอบสนองความต้องการ องลกค้า ห้เหนอกว่าความคาดหมาย

  นวัตกรรม

  ความฉับไว

  ความร่วมมือ

  คุณภาพ ความพอใจของลูกค้า

  วฒันธรรมองคก์ร กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เ ่อธุรกิจที่ยั่งยน

  พันธกิจบริษัท มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการ ช้ ลังงานสะอาด และเ ิ่มประสิทธิ า การ ช้ ลังงานเ ่ออนาคตที่ดีกว่า

 • 002 รายงานประจำปี 2561

  รางวัล SET Sustainability

  Awards ประจำปี 2561 ด้านความยั่งยืนดีเด่น

  002 รายงานประจำปี 2561

 • 003บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

  ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

  003บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • 00� รายงานประจำปี

  2561

  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

  ชื่อ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002559

  ที่อยู่ที่ติดต่อ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

  จังหวัดสมุทรปราการ 10280

  โทรศัพท์ : (662) 709-2800 โทรสาร : (662) 709-2833

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

  เว็บไซต ์ www.deltathailand.com

  ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

  (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

  นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

  มากกว่าร้อยละ 10

  บุคคลอ้างอิงอื่น 1. ผู้สอบบัญช ี

  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย

  กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ : (662) 264-0777

  โทรสาร : (662) 264-0789

  2. นายทะเบียนหลักทรัพย ์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : (662) 009-9000

  โทรสาร : (662) 009-9991

  00� รายงานประจำปี

  2561

 • 005บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในรอบ 30 ปีของเดลต้าประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นที่เปนเ ียงแค่ ้ ลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ นประเทศไทย บริษัทเดลต้า ได้เติบโตจนกลายมาเปนบริษัท

  ้ ลิต ลิต ัณ ์ด้าน ลังงานระดับ มิ าคที่มีเครอ ่ายการ ลิต ศนย์วิจัย ั นาและธุรกิจท่ีครอบคลุมท่ัวโลก ตลอดช่วงเวลา

  ประวัติศาสตร์นี ้ บริษัท ได้ยกระดับการ ยายตัวธุรกิจและการเ ้า ้อกิจการท่ีมีคุณค่าเ ่อ ลักดันการเปลี่ยนแปลงไปส่การเปน

  ้ ห้บริการโ ลชั่นอัจ ริยะระดับโลกที่ยด อแนวทางการ ลิตสินค้าโดยคำนง งสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เ ่อการ

Search related