Click here to load reader

รายงานประจ าปี 2561 - msc.npru.ac.thmsc.npru.ac.th/system/20191106161109_6c348af0d59ff45797ca64f · PDF file Annual Report of the Fiscal Year 2019 Faculty

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายงานประจ าปี 2561 -...

 • รายงานประจ าปี 2561 คณะ วิ ท ย า ก า ร จัด ก า ร

  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ นค ร ป ฐม

  ANNUAL REPORT 2018 Faculty of Management Science,

  Nakhon Pathom Rajabhat University

  1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561

 • Annual Report of the Fiscal Year 2019 Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ บรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี ข้อมูล : สาขาวิชา , นายธรรมรัตน์ ธารีรักษ์ ,

  นางสาวอุทัยวรรณ รุ้งทองนิรันดร์, นางสาวลักขณา อินทาปัจ , นางสุกัญญา สังข์ทองงาม นางสาวสร้อยมณี เดชะ และนางสุวรรณี วิชัยคำจร

 • รายงานประจ าปี 2561

  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

  เอกสารเผยแพร่ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

  เลขท่ี 85 ถนนมาลยัแมน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000

  โทรศพัท/์โทรสาร 0-3426-1068

  เว็ปไซต ์: http://msc.npru.ac.th/

  http://msc.npru.ac.th/

 • พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน

  ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน

  ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก

  สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

  ๓. มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

  ๔. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึง การมีน้ำใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือ บ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

  พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะทำและสั่งสอนศิษย์ให้ทำได้ หากครูตั้งใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรู้จัก แยกแยะสิ่งที่ถูกท่ีผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และเลือกรับเลือกทำแต่ทางท่ีถูกท่ีดี เด็กไทยควรรู้จักใช้ วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่า เห็นอะไรที่ควรทำเพ่ือบ้านเมืองก็ต้องทำ คนไทยเห็นอะไรที่ควรทำเพื่อ บ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่”

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

 • สาสน์จากคณบดี

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะวิชาชีพเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจ การ บัญชี ธุรกิจศึกษาและนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และร่วมสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทยโดยการจัด งบประมาณและการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา

  นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการยังมีบทบาทในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ ไปให้บริการวิชาการ เผยแพร่ ถ่ายทอด และเชื่อมโยงงานวิจัยตามศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น

  ในนามของคณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะจนสำเร็จลุล่วง และหวังเป็น อย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลผู้สนใจต่อไป

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ)

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 6

Search related