Click here to load reader

A3 57 50 - Chamber of 3/Ministerul pentru... b) contribuie la cresterea capacitatii Guvernului de a pune in practica politici publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A3 57 50 - Chamber of 3/Ministerul pentru... b) contribuie la cresterea capacitatii Guvernului de a...

 • MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICA SI DIALOG CIVIC Anexa nr.3/57

  Nr.

  formular

  01

  02

  28

  29

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor

  principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE

  TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

  1. TITULAR: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic COD TITULAR: 57 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

  Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic, denumit in continuare MCPDC, inființat in noiembrie 2015, functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul constituirii si promovarii unui cadru riguros si organizat de consultari publice cu societatea civila.

  Pentru realizarea obiectivelor sale, MCPDC indeplineste urmatoarele atributii

  principale: a) elaboreaza si aplica, la nivelul Guvernului, instrumente de dialog si participare civica in vederea identificarii, elaborarii, implementarii, si evaluarii politicilor guvernamentale sectoriale de catre fiecare autoritate pe domeniul sau de competenţa, prin dezbateri si consultare activa cu societatea civila organizata si cetatenii, in conformitate cu prevederile legale privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, respectiv planificarea, elaborarea, coordonarea, avizarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice; b) contribuie la cresterea capacitatii Guvernului de a pune in practica politici publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si performanta, inclusiv privitor la relatia cu organizatiile societatii civile si cu cetatenii, in sensul prevederilor legale privind asociatiile si fundatiile, liberul acces la informatii de interes public, si transparenta decizionala in administratia publica; c) contribuie, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului, la implementarea principiilor guvernarii deschise, prin folosirea noilor tehnologii, si a datelor deschise, in concordanta cu angajamantele Romaaniei in cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisa; d) realizeaza, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului, cadrul de dialog intre Prim-Ministru si societatea civila, pe marginea prioritatilor de politica publica asumate de Guvern; e) coordoneaza, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului, strategiile guvernamentale cu privire la formele asociative din cadrul societatii civile, cresterea capacitatii acestuia de a contribui cu idei si expertiza la procesul politicilor publice, si contribuie la comunicarea continua cu cetatenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor si strategiilor de cooperare cu societatea civila organizata si cu cetatenii; f) coordoneaza metodologic, prin colaborarea cu ministerele de resort, si in temeiul prevederilor legale privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, activitatea structurilor din cadrul ministerelor cu atributii legate de politicile

  pag.3

 • publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si performanta, inclusiv pe cele cu atributii privind relatia cu organizatiile societatii civile si cetatenii; g) colaboreaza cu Secretariatul General al Guvernului la pregatirea actelor normative, prin avizarea procedurilor de elaborare ale politicilor publice guvernamentale prioritare, in privinta respectarii regulilor privind consultarea publica conform reglementarilor legale privind elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice, concomitent cu sprijinirea procesului de crestere a capacitatii tehnice a initiatorilor, referitoare la realizarea analizelor de impact si a consultarii publice; h) contribuie, alaturi de Secretariatul General al Guvernului, la pregatirea sedintelor de Guvern, in vederea asigurarii transparentei actelor normative supuse aprobarii in sedintele de Guvern; i) elaboreaza acte normative cu incidenta in domeniul consultarii publice si a dialogului civic; j) contribuie, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului, la monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, respectiv dispozitiilor legale privind transparenta decizionala in administratia publica. Elaboreaza sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de catre administratia centrala a legislatiei privind liberul acces la informatii de interes public si a activitatii de petitionare, oferind recomandari de imbunatatire a legislatiei si a practicilor in domeniu; k) avizeaza procedurile de propunere a reprezentantilor societatii civile in structuri nationale si internationale; l) reprezinta, alaturi de Cancelaria Prim-Ministrului, interesele Guvernului la nivelul tarii si in strainatate, in domeniul politicii privind guvernarea deschisa, participativa, responsabila si performanta; m) exercita orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative sau dispuse de catre Prim-Ministrul. In realizarea obiectului sau de activitate, MCPDC indeplineste urmatoarele functii: a) de elaborare si punere in aplicare a planului de masuri aferent Programului de guvernare in domeniul transparentei decizionale, al guvernarii deschise si al colaborarii cu societatea civila; b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate; c) de reprezentare, prin care se asigura, in condiţiile legii, in numele Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul consultarii publice si al dialogului civic, in ceea ce priveste implicarea societatii civile si a cetatenilor in procesul de guvernare si de elaborare a actelor normative. Principiile care stau la baza activitaţii ministerului sunt urmatoarele: - stabilitatea si predictibilitatea in domeniul consultarii publice si al dialogului civic; - folosirea eficienta a fondurilor publice; - transparenţa activitaţii in toate domeniile sale de activitate;

  - colaborarea cu societatea civila si cetatenii.

  Ministerul stabileste, in scopul indeplinirii obiectivelor sale si in condiţiile legii, raporturi de colaborare cu instituţiile si autoritatile Uniunii Europene.

  pag.4

 • 3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Politica specifica domeniului de activitate a MCPDC, in vederea indeplinirii scopului prevazut consta in elaborarea si urmarirea punerii in aplicare a politicilor nationale in domeniul dialogului civic, consultarii publice, transparentei si guvernarii deschise, asigurand institutionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente prin promovarea transparentei si a dialogului constant cu societatea civila organizata, cu cetatenii si cu toti actorii publici interesati.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total

  - % - Buget de stat 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE

  ---

  6. Politica in domeniul investitiilor publice

  MCPDC solicita prin proiectul de buget aferent anului 2016 sume pentru dotari independente.

  pag.5

 • S IN T E Z A P O L IT IC IL O R S I A P R O G R A M E L O R B U G E T A R E F IN A N T A T E P R IN B U G E T

  -m ii

  le i-

  C a

  p it o lu

  l b

  u g

  e ta

  r fi n

  a n ta

  t p ri

  n p

  ro ie

  c tu

  l d e

  b

  u g

  e t/ p

  ro g

  ra m

  e b

  u g e

  ta re

  C

  o d

  R

  e a

  liz a

  ri

  2 0

  1 4

  E xe

  c u

  ti e

  p

  re lim

  in a

  ta

  2 0

  1 5

  P ro

  p u

  n e

  ri

  2 0

  1 6

  E s ti m

  a ri

  2 0

  1 7

  E s ti m

  a ri

  2 0

  1 8

  E s ti m

  a ri

  2 0

  1 9

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  C a p it o le b u g e ta re f in a n ta te t o ta l

  5 0 .0 1

  9 .0

  0 0

  9 .5

  1 4

  9 .7

  7 0

  9 .9

  5 4

  C a

  p it o l 1

  ” A u to ri ta ti p u b li c e s i a c ti u n i e x te rn e ”

  5 1 .0 1

  9 .0

  0 0

  9 .5

  1 4

  9 .7

  7 0