of 11 /11
Boletín nº 121

A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Boletín semanal con información no ámbito sanitario e dos empregados públicos de Galicia.

Citation preview

Page 1: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Boletín nº 121

Page 2: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 1 -

UNIDADES de GESTIÓN CLÍNICA

INFORMA

El Comité Ejecutivo Nacional del Sector de Sanidad de CSI•F, en reunión de 10-06-2015, ha rechazado de plano el proyecto de Real Decreto de im-

plantación de las Unidades Clínicas de Gestión del Servicio Nacional de Salud.

El proyecto de R. D. es una propuesta no consensuada ni participada en

su elaboración por los legítimos representantes de los trabajadores, ya que no está sometido a la audiencia de las Organizaciones Sindicales.

CSI•F se opone, además, por la experiencia negativa que supone la futu-ra privatización encubierta que enmascara la creación de Unidades de Gestión Clínica al amparo de la supuesta autonomía de gestión y económica del

nuevo modelo, basado en principios de eficacia y de efectividad no conocidos en las experiencias actuales; y que, en cambio, sí priva a los trabajadores de

sus representantes sindicales y de las mejoras de las condiciones labo-rales y económicas que han ido consiguiendo a través de los tiempos.

CSI•F también rechaza el proyecto de R. D. de las UGC porque:

Favorece la competencia y no la cooperación, que es la clave en la continui-dad asistencial

Desaparecen los criterios básicos de gestión pública: niveles de salud de calidad y satisfacción para todos, no de rentabilidad y de ahorro.

Desaparece el criterio básico de equidad social de la Administración

Pública al no garantizarse la accesibilidad en iguales condiciones para todos.

Los incentivos se basan en el ahorro y no en la búsqueda de la calidad y

de la mejora del Servicio. Se ponencia como positivo un mayor compro-miso de los profesionales y una mayor autonomía, sin embargo, la reali-dad de la experiencia de las Unidades de Gestión Clínica de las CC. AA. donde ya

funcionan nos dice que eso es falso.

Deja abierta la posibilidad de que las CC. AA. lo desarrollen como quie-

ran, por lo que tendremos 17 Decretos de UGC con los problemas que ello su-pondrá.

Cambia la relación jurídica del Personal Estatutarios hacia una relación laboral.

Por todo lo anterior,

«CSI•F RECHAZA EN SU TOTALIDAD EL DOCUMENTO DE UGC»

Page 3: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 2 -

2. RESUMO MESA MESA SECTORIAL: INFORMACIÓN OPE E TRASLADOS

Na Mesa Sectorial celebrada este martes, 16 de xuño, o SERGAS transmitiunos a seguinte información

respecto ás previsións dos procesos de OPE e traslados:

CONCURSO DE TRASLADOS DO PERSOAL DE XESTIÓN E SERVIZOS (NON SANITARIO)

Finais de xuño: relación definitiva de admitidos/excluídos, baremación provisional e adxudicación

provisional de destinos.

Mes de outubro: Resolución definitiva do concurso coa baremación e destinos definitivos, con aper-

tura de prazos de cesamento e toma de posesión.

CONCURSO DE TRASLADOS DE FEAS E MÉDICOS DO 061:

Convocatoria a mediados do ano 2016.

OPE DE ENFERMERÍA E MÉDICOS DE FAMILIA:

Finais xuño-primeiros de xullo: listaxes provisionais de admitidos/excluídos.

Setembro: listas definitivas de admitidos/excluídos, e nomeamentos dos tribunais.

Data de examen: realización dos exercicios da fase de oposición no mes de decembro, probable-

mente na primeira quincena de mes.

OPE SERGAS 2014-2015

Próximamente se publicará a convocatoria de concurso-oposición das categorías correspondentes aos De-

cretos de oferta pública 2014-2015 (DOG de datas 19 de decembro de 2014 e 23 de abril de 2015). As

categorías e número de prazas que se ofertarán son as que vos deixamos no recadro.

Se publicará a convocatoria a finais do mes de xuño. O prazo de inscrición será o suficientemente

amplo por coincidir co período estival; están a falar de dous meses (xullo e agosto).

Os exercicios da fase de oposición realizaranse no ano 2016.

CATEGORÍA Nº PLAZAS

Enfermeiro especialista en obstetricia e xinecoloxía 7

Fisioterapeuta 5

Logopeda 2

Terapeuta ocupacional 2

Técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía 2

Técnico superior en hixiene bucodental 2

Técnico superior en imaxe para o diagnóstico 6

Técnico superior en radioterapia 2

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría 64

Page 4: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 3 -

2. RESUMO MESA MESA SECTORIAL (CONTINUACIÓN)

DECRETO POLO QUE SE INTEGRAN NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE DETERMINADAS UNIDADES

DE GALARIA (CIRURXÍA CARDÍACA E CARDIOLOXÍA INTERVENCIONISTA) E PARTE DO PERSO-

AL DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE APOIO DE GALARIA.

O Servizo Galego de Saúde notificará a integración no organismo aos profesionais afectados.

Ao persoal expediráselle unha dilixencia de incorporación á EOXI correspondente, cos efectos ad-

ministrativos do 1 de xullo de 2015.

A integración terá efectos do 1 de xullo de 2015.

A súa antigüidade será tida en conta a todos os efectos nos procesos de selección e provisión, se

ben o seu tratamento nos futuros procesos de mobilidade interna ou na reordenación de efectivos

que no seu caso proceda residenciarase nos órganos de representación da correspondente área.

OUTRAS INFORMACIÓNS

Abordouse coas organizacións sindicais as bases dos itinerarios profesionais de diferentes categorías pro-

fesionais, e se fixaron as datas para continuar coas comisións de especialidades de enfermería, investiga-

dores e negociación do novo pacto de contratacións.

PRÓXIMAS XUNTANZAS

Reunión da Comisión Central de Seguimento do Pacto: 18 de xuño.

Mesa de negociación do novo pacto de contratacións: 29-30 de xuño.

Grupo de traballo do persoal investigador: 23 de xuño.

3. OPE DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA E MÉDICO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS

DOG, 11 DE XUÑO

Publicadas no Diario Oficial de Galicia as resolucións polas que se da por finali-

zado o concurso-oposición, se nomean ás persoas adxudicatarias de praza en

propiedade, e se da publicidade ao inicio do prazo de toma de posesión.

MÉDICO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS (MUH): Descargar PDF.

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA (FEA): Descargar PDF

INCORPORACIÓNS

Os aspirantes nomeados disporán, a partir do 12 de xuño, do prazo dun mes para incorporarse á praza.

Para ver as instrucións de incorporacións e cesamentos para este proceso ACCEDE AQUÍ.

Page 5: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 4 -

4. PACTO DE CONTRATACIÓNS DO SERGAS: NOVIDADES

PUBLICACIÓN DE NOVAS LISTAS

Publicada no DOG do 15 de xuño o anuncio polo que se da publicidade á e- , así como da orde de prelación e a puntuación defini-

tiva dos aspirantes admitidos no proceso de actualización das listas de selección

temporal das categorías de facultativo especialista de área de psicoloxía clíni-

ca e farmacéutico de atención primaria.

RECLAMACIÓNS: Poderase recurso contencioso/administrativo (2 meses),

e potestativamente, e con carácter previo, recurso de reposición (1 mes).

Segundo fontes do Sergas, en total xeráronse 19.000 inscricións. A categoría co maior número de aspi-

rantes inscritos é a de celador, con 6.176 admitidos, seguida da de grupo auxiliar da función administrati-

va, con 5.741 solicitudes.

As listas co número de orde e a puntuación definitiva atópanse publicadas na páxina web do Sergas

(ACCEDE AQUÍ). Os aspirantes teñen toda a información no seu expediente electrónico persoal.

Entrada en vigor: dende o martes 16 de xuño.

NOVA LISTA DE MÉDICO DE FAMILIA

Nas próximos datas van publicar unha nova lista definitiva de aspirantes admitidos con puntuación e

número de orde (tras resolución dos recursos administrativos).

ESTE XOVES, 18 DE XUÑO, HABERÁ REUNIÓN DA COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO. ES-

PERAMOS TER INFORMACIÓN DE NOVAS PREVISIÓNS, E EN CANTO NOLA FACILITEN FARÉMOSVOLA

CHEGAR.

5. OPOSICIÓNS, CONCURSOS E CONTRATACIÓNS DOUTROS SERVIZOS DE SAÚDE

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD: OPE ENFERMERÍA

Se publica en el DOE de 12 de junio, resolución por la que se hace pública la relación provisional de apro-

bados del proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de junio de 2011, para el acceso a la condi-

ción de personal estatutario fijo en plazas de Diplomados Sanitarios, en la Categoría de Enfermero.

Se publica en el DOE de 12 de junio, resolución por la que se nombra personal estatutario fijo a los aspi-

rantes que han elegido plaza en el proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de junio de 2011,

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Diplomados Sanitarios, en la Cate-

goría de Enfermero de Urgencias de Atención Primaria.

SERVICIO MURCIANO DE SALUD: CONCURSO DE TRASLADOS

Se publican en el BORM de 15 de junio, resoluciones del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud

por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de categoría de Diplomado

no sanitario, Opción Gestión Administrativa y Celador del Servicio Murciano de Salud.

Solicitudes hasta el día 15 de julio de 2015.

Page 6: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 5 -

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Se publica en el BOA de 15 de junio la Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del

Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han

superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2013, para el acceso a la

condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador en Centros del Servicio Ara-

gonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

En los BOCM de fecha 12 y 15 de junio se han publicado las convocatorias de pruebas selectivas para

acceder a la condición de personal estatutario fijo en las categorías siguientes:

Las plazas convocadas para el turno de discapacidad y promoción interna que no se cubran, se

. El plazo de presentación de instancias es de un mes.

Toda la información sobre los procesos de la OPE en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid

6. OUTRAS NOVAS DA CONSELLERÍA E DO SERGAS

DOG, 12 DE XUÑO

DECRETO 81/2015, do 28 de maio, polo que se modifica o Decreto 63/2013, do

11 de abril, polo que se regulan os comités de ética da investigación en Galicia.

Descargar PDF.

DOG, 11 DE XUÑO

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola

que se resolve a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe da Sección de Oftalmoloxía-Área

de Retina Cirúrxica e Tumores Intraoculares do Adulto. Descargar PDF.

RESOLUCIÓN da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, pola que se resolve a convocatoria pública

para a provisión do posto de xefe da Sección de Neuroloxía-Área de Neuroloxía Vascular. Descargar PDF.

DOG, 10 DE XUÑO

ORDE do 1 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en

réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de

programas de carácter sociosanitario. Descargar PDF

PLAZAS OFERTADAS POR TITULACIONES

CATEGORÍA Turno libre Discapacidad P. Interna Total

Técnico especialista en

sistemas y T. I 20 2 9 31

Técnico de Gestión de

sistemas y T. I. 14 2 4 20

Técnico superior en sis-

temas y T. I. 8 1 4 13

Terapeuta ocupacional 20 1 6 27

Page 7: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 1 -

7. NOVAS DA OPE DO CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA (CTG)

Nunha reunión recente do comité de empresa do CTG e a Administración foinos facilitado o número provi-

sional de persoas inscritas, desglosado por categorías, e as seguintes previsión relacionadas coa OPE en

curso:

Publicación dos listados provisionais de admitidos/excluídos a finais do mes de xullo.

Publicación dos listados definitivos de admitidos/excluídos no mes de outubro.

Datos de solicitudes (número provisional de aspirantes inscritos): FEA hematoloxía/hemoterapia: 14.

Médico xeral: 100. Técnico superior: 78. Enfermeiro: 725. Responsable de comunicación: 47. Técnico

especialista en laboratorio: 456. Promotor doazón: 62. Auxiliar administrativo: 170. Auxiliar clíni-

ca/laboratorio: 158. Auxiliar informática: 78. Conductor/celador: 229

8. MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS – 9 DE XUÑO

Na reunión da Mesa Xeral celebrada o pasado 9 de xuño figuraba como punto segundo da orde do día o

Proxecto de Decreto polo que se crea a Axencia Galega para a xestión do coñecemento

en saúde e se aproban os seus estatutos.

Preséntase un proxecto de creación dunha Axencia autonómica no ámbito do SERGAS que, lonxe de cum-

prir cos criterios de harmonización e ordenación do sector público autonómico, supón unha volta á crea-

ó “ ó ” z f . En relación a este pun-

to dende a CSI•F esiximos que se manteñan abertas as negociacións para acadar un texto homoxéneo e

similar ao das Axencias creadas no ámbito da Función Pública e que sexa consonte coas liñas e principios

marcadas pola Lofaxga. Neste senso o Director Xeral de Función Pública mostrouse receptivo a seguir coa

negociación e comprometeuse a a manter a liña seguida na creación das Axencias anteriores.

9. OUTRAS NOVAS DE INTERESE

JEFATURA DEL ESTADO - BO3E, 13 DE JUNIO

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica

8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades

Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES – BOE, 11 DE JUNIO

Proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcio-

nario interino de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,

especialidad Sanidad y Consumo, en la Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios. El plazo de presentación de solicitudes es del 12 al

18 de junio de 2015, ambos inclusive.

Page 8: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 2 -

10. CSI•F DESBLOQUEA EL DIÁLOGO SOCIAL Y SE RETOMAN LOS CONTACTOS CON EL GO-

BIERNO PARA COMPENSAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TRAS CUATRO AÑOS DE RECORTES

CSIF DESBLOQUEA EL DIÁLOGO SOCIAL DESPUÉS DE CUATRO

AÑOS DE RECORTES

El Gobierno ha mostrado su disposición a escuchar las reclamaciones de

los sindicatos y a negociar posibles mejoras en sus condiciones laborales,

en un primer contacto con la Dirección General de la Función Pública.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha ofrecido a CSI•F y al

resto de sindicatos representativos establecer una serie de temas para

avanzar un posible acuerdo antes de las vacaciones de verano.

Para CSI•F, los temas fundamentales son:

Revalorización de los salarios para recuperar el poder adquisitivo y devolución de la paga extra íntegra

que se eliminó en 2012.

Convocatoria de oferta de empleo público general que ponga fin a la tasa de reposición.

Recuperación de los días adicionales.

Desarrollo de la carrera profesional, evaluación del desempeño y sistemas efectivos de movilidad.

Desarrollo de un protocolo contra las agresiones en el conjunto de las Administraciones.

Ha llegado la hora de dignificar la posición de los empleados públicos, después de años de agravios y re-

cortes como consecuencia de la crisis económica, en administraciones de diferente color político.

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F), como sindicato más

representativo en las administraciones públicas, en el ámbito de su responsabilidad, mantendrá reuniones

con los gobiernos de nuevo cuño para iniciar un calendario de trabajo en el que plasmar todos estos

asuntos. Asimismo, llevaremos a cabo una ronda de contacto con los diferentes grupos parlamentarios.

En lo que se refiere al Gobierno Central, reclamamos que tome nota de los resultados de las urnas. El

nuevo escenario político requiere de nuevos consensos, diálogo y escuchar el mensaje lanzado por los

ciudadanos (también por los empleados públicos). Le quedan menos de cinco meses para reconciliarse

con los empleados públicos.

Los presupuestos del próximo año deben incluir una convocatoria general de empleo público y una revaloración de los salarios.

CSI•F reclama al Gobierno que detenga la privatización de servicios en la Administración General del Estado, ante las inminentes elecciones genera-les.

SEGUIR LEYENDO

Page 9: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 3 -

11. NOVAS DA PRENSA

LA VOZ DE GALICIA – 16 DE XUÑO

EL SERGAS NO DESCARTA DESPLAZAR AL HULA RADIOTERAPEUTAS DE OTROS CENTROS GALLEGOS.

EL CORREO GALLEGO - 15 DE XUÑO

EL TRASLADO DEL 112 Y EL 061 AFECTARÁ A TRESCIENTAS FAMILIAS DE SANTIAGO

Los trabajadores del servicio se movilizan contra una mudanza que no fue "nin negociada nin comuni-

cada"

Inician una campaña para implicar a instituciones y asociaciones

FARO DE VIGO – 17 DE XUÑO

EL SERGAS BLINDA SU MODELO Y RATIFICA QUE EL LABORATORIO CENTRAL ESTARÁ EN EL

MEIXOEIRO.

EL MUNDO - 8 DE XUÑO

EMPRESARIOS Y SINDICATOS FIRMAN HOY EL PACTO SALARIAL

EXPANSIÓN - 9 DE XUÑO

EL PSOE PROPONE HOY EN EL CONGRESO SUBIR UN 5% EL SALARIO MÍNIMO

EL PAÍS ECONOMÍA - 8 DE XUÑO

LOS EMPRESARIOS PROPONEN REDUCIR EL SALARIO A LOS JÓVENES SIN FORMACIÓN

El Círculo de empresarios propone profundizar la reforma laboral y pagar menos que el salario mínimo

para dar el resto en cursos

EL CONFIDENCIAL - 10 DE XUÑO

LA FACTURA TELEFÓNICA DEL CONGRESO: 25.000 EUROS AL MES CON INTERNET Y MENSAJES GRA-

TIS

EL CONFIDENCIAL - 11 DE XUÑO

EL PP PREPARA DESPIDOS EN GÉNOVA POR LA PÉRDIDA DE 4.000 CONCEJALES EN LAS MUNICIPA-

LES

Los trabajadores han recibido el mensaje de que habrá salidas en los próximos meses. Asesores también

están recogiendo sus despachos en el ayuntamiento de Madrid. Los trabajadores del PP prueban con sus

anticuerpos la reforma laboral.

EL PERIODICO - 11 DE XUÑO

LINDE SE SUBE EL SUELDO EL 5,8% MIENTRAS PIDE MODERACIÓN SALARIAL

Page 10: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 4 -

11. NOVAS DA PRENSA (CONTINUACIÓN)

REDACCIÓN MÉDICA: Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica

Brecha entre sindicatos de clase y profesionales por el RD de gestión clínica. CSI-F, UGT, y CCOO critican que la norma abrirá la privatización a la sanidad, algo que CESM y Satse niegan.

El Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) ha provocado un enfrentamiento entre los sindicatos de clase y los profesionales que conforman el Ámbito de Negociación con el Ministerio

de Sanidad. En el encuentro que han mantenido este martes, unos y otros no han llegado a un consenso sobre el documento que Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional, ha puesto sobre la mesa, dentro del trámite de consultas estipulado para el mismo.

Por un lado, UGT, CSI-F y CCOO rechazan de lleno la futura norma al considerar que abrirá la privatización de la gestión de la sanidad pública. En concreto, estas organizaciones sindicales

consideran q UGC “ í g ” y, , x z g ó , y e-marca Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT en un comuni-

cado. De hecho, estas tres organizaciones tienen la intención de recurrir la normativa ante la Audiencia Nacional.

http://www.redaccionmedica.com/noticia/brecha-entre-los-sindicatos-de-clase-y-profesionales-por-el-rd-

de-gestion-clinica-83824

LOS NUEVOS DIPUTADOS DE ARAGÓN TENDRÁN SMARTPHONE NUEVO CADA

DOS AÑOS, TABLET Y ADSL EN CASA

Vodafone se hace con el contrato de telefonía e internet por 750.000 euros para los

cuatro años de legislatura

Si uno de los agraciados renuncia al ADSL pagado, los pliegos marcan que las Cor-

tes de Aragón se ahorrarían su coste

El Congreso, el Senado y el Parlamento de Galicia también sufragan la conexión de

sus diputados desde casa

El BOE publica hoy la formalización del contrato de comunicaciones para las Cortes de Aragón, que incluye telefonía móvil, fija, redes y el ADSL en las casas de diputados y otros altos cargos.

La empresa elegida para ofrecer este servicio ha sido Vodafone, que cobrará unos 187.500 euros por año durante cuatro años (un total de 750.000 euros), toda la legislatura.

MÁIS INFORMACIÓN NOS NOSOS LOCAIS SINDICAIS

Page 11: A Queima Da Sanidade: Novas Semanais

Do 10 ao 16 de xuño

- 5 -

TELÉFONOS E MAILS

A Coruña 981134113 [email protected]

A Coruña 981178253 [email protected]

Santiago 981950471 [email protected]

Ferrol 981334564 [email protected]

Lugo 982296083 [email protected]

Monforte 982417997 [email protected]

Burela 982589791 [email protected]

Ourense 988385777 [email protected]

O Barco 988339010 [email protected]

Pontevedra

H. Montecelo

986800000

ext. 288498

[email protected]

H. Provincial ext. 287388

Vigo 667517706 [email protected]

Vigo 620771408 [email protected]