8 Conjunctiva

 • View
  53

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marieta Dumitrache conjunctiva

Text of 8 Conjunctiva

 • CONJUNCTIVA

  Semiologia bolilor conjunctivale. Examinarea conjunctivei...........pag.224Conjunctivite... . . . . . . . . .pag.226Conj unctivite bacterieneAcuteHiperacute - gonocociceCronicePseudomembranoase gi membranoaseConjunctivite determinate de ChlamydiiConjunctivita cu incluzii a nou niscutuluiTrahomulConjunctivite viraleConjunctivite alergiceConjunctivite micoticeConj unctivite determinate de paraziliConj unctivite multifactorialeConjunctivite din sindromul Stevens-JohnsonConjunctivita rozaceeConjunctivite din sindromul oculoglandular ParinaudBoala ghearelor de pisicdTularemiaConjunctivita lemnoaslConjunctivite produse prin agenli iritanliTraumatismele conjunctivei....... .... pag. 253Hemoragia conj unctival6EmfizemPl6gile conjunctiveiCorpi strdini conjunctivaliArsuriSindromul de ochi uscat......... pag-257Boli degenerative ale conjunctiveiPingueculaPterygion

  ....... pag. 259

  Tumorile conjunctivei............... .......pag. 260Coristoame dermoideTumori pigmentate ale conjunctiveiTumori conjunctivale epitelialeNeoplazii conjunctivaleTumori vasculate

  223

 • hSl l

  cSi. l

  r l

  vl r

  l i

  5i

  . i .

  COI{JUNCTIVA

  Conjunctiva este o membrand mucoasasubtire, semitransparenti, care acoper6partea anterioard a globului ocular gi fe{eleposterioare ale pleoapelor.Anatomoclinic prezintd trei segmente:palpebral, fornical (al fundurilor de sac) gibulbar.Structural prezintd:-epiteliul conjunctival, format din 2-5straturi subliri de celule aplatizate, cu patruaspecte morfologice diferite in functie delocalizarea anatomicd: epiteliul de tranzi{iede la marginea palpebrald, epiteliulconjunctivei tarsale gi bulbare, epiteliulconjunctivei fornicale gi epiteliul limbului.-stroma conjunctivald are o vascularizafiebogatd, celule imunocompetente gi glandelacrimale accesorii.-glande secretoare de mucus: celulele Gobletlocalizate in epiteliu, cripte Henle localizatein fundurile de sac conjunctivale gi glandele\{anz localizate spre limb.Rolul esenlial al conjunctivei este deproteclie a globului ocular, facAnd parte dindispozitivele de apdrare a organismului.Semiologia bolilor conjunctiveiConjunctiva poate prezenta o patologiediversS:-boli congenitale;- i n fl amalii (conjunctivite) ;-traumatisme;-afecliuni degenerative;-rumori.Sub acliunea diferililor agenli etiologici,simptomatologia bolilor conjunctivale estevariatd.Simptomele subiective sunt: jena ocularS,prurit, senzafie de corp strdin cu sau l6rdfotofobie. De remarcat acuitatea vizualinormalf,, un element important pentrudiagnosticul diferenfial al ochiului rogu.Obiectiv, bolile conjunctivei se manifestdprintr-o triadd simptomaticd: modific[ri deculoare, modificlri de secrefie, modificdri desuprafa![ (stnrctura), insoliti sau nu deadenopatie preauriculard sau submandi-bular6.

  ./.2+

  Simptomatologia obiectivi aconjunctivitelor in funcfie de etiologie

  Limfadenopatia apare mai des inconjunctivite virale, chlamidii, gonococice,sau sindromul Parinaud.Modificlrile de culoare sunt determinatefrecvent de altera{iile vasculare. Se traducprin nuanfe variabile de alb-palid la rogu,chiar rogu - violaceu.Hiperemia conjunctivald este data dedilatarea localizatd sau difuz[ a plexuluivascular conjunctival, subepitelial cucregterea fluxului sanguin. Alte modificdriinclud dilatafii vasculare fuziforme, petegii,hemoragii conjunctivale. Aspectul catifelat,ro$u intens, al conjunctivei sugereaz[ ocauzd bacteriand. Hemoragiile subconjunc-tivale apar in conjunctivitele virale gi bacte-riene date de Streptococcus pneumoniae giHaemophilus aegyptus..Hiperemia conjunctivalS poate fi pasivd(de stazd) sau activ6.Hiperemia activi poate fi:-superficiald,-profundd (inj ecf ie perikeraticd),-mixt6.Hiperemia superficialE apare frecvent inbolile inflamatorii conjunctivale sau dupischimbdri brugte de temperaturd, excitaliiexterne cu substanfe iritante, corpi strdiniconjunctivali, insomnii, etc; dispare dupiadministrarea topici de adrenalind I o/oo.

  Simptom-tologie

  ETIOLOGIE\,'IRALE BACTE.

  RIENECHLAMIDII ALERGI.

  Hiperemie generali- generalizati generalizat, generall-zatl

  Ldcrimare orofudi moderat6 modemtii moderatisecfeleconjmc'f iwr l ;

  minimS proiilndi profmdi mmma

  Proit mlnlm Minim mlnlm severJCmFede corpstren

  Moderat

  Admopati prezenti inconstanti prczffita absenti

  Examenulsecretieiconjuncti-vale sauprodus derrclai

  monocite Bacterii siPMN

  tsMN. Corplintracito-plasmatici

  eozinotile

 • Hiperemia profundd sau injecfia perikeraticd,semn de inflamafie iridociliarS, estelo calizatd ine lar p eri limb ic,.Hemoragia subconjunctivald, lacurihemoragice mai mult sau mai pufin intinsesubconjunctival, apar fie posttraumatic sauin HTA, diabet zaharat, boli de s0nge, fie inconjunctivite acute hemoragice bacterienesau virale..Ischemia se manifestd prin paliditateaconjunctivei postarsurd..Hiperpigmenta{ia conjunctivei, localizatdsau difuzd, este congenitald sau dobdndit[(icteric6, brun - negricioasd).

  Modificarilesecrefieiconjunctivale. j.Hiposecrefia sau xeroza conjunctivalE aparein ochiul uscat, sindrom Sj6gren, sau inhipovitaminoza A, cind se asociazd gipldcile Bitot.,Hipersecrelia conjunctivalE dinconjunctivite poate fi:- seroasd (apoas[) - in conjunctivitelevirale sau alergice;- mucoasa - in conjunctiviteprimdvdratice sau keratoconjunctivita sicca;- purulentd - tipicd conjunctiviteloracute bacteriene severel

  pseudotumoral ( in papilom, epiteliom sauTBC conjunctival )..Reaclia foliculard reprezintd hiperylaziafoliculilor limfatici subepiteliali; au aspectulunor mici proeminen{e cu centrul clar saugilbui, avasculare, ?nconjurate de neovase.Reprezintd un semn caracteristic inconjunctivitele foliculare (virale sau cuChlamidii)..Flictenele (noduli) sunt formatiuni mici,rotunde, gdlbui, cu vascularizalie in sectorcare apar pe conjunctiva bulbard invecindtatea limbului..Bridele conjunctivale sunt formaliunicicafficeale sub forma de frduri caremicgoreazd suprafata conjunctivei; c6ndunesc conjunctiva palpebrali cu cea bulbarisau cu corneea formeazd simblefaron. iarcdnd apare aderen{a totalS a conjunctivei seformeazd simblefaron total sauanchiloblefaron..Emfizemul conjunctival apare dup6traumatismul sinusurilor periorbitare. Aparesubit, dupi traumatism gi constd in umflareaconjunctivei cu bule de aer.Obiectiv, mai pot fi:-Granuloame: sunt noduli formafi din celuleale inflama{iei cronice cu proliferarefibrovascularE. Cauzele principale sunt:boala "ghearelor de pisic6", sarcoidoza,reactie la corpi strdini.-Eroziuni epiteliale: de aspect punctat saupiedere de epiteliu pe zone mai intinse.-Ulcerafii conjunctivale: apar in sindromulStevens-Johnson, pemfigusul conjunctival;-Cicaticele conjunctivale pot indica:trahom, pemfigus conjunctival, conjunctivitaatopic[.Examinarea conjunctivei se face prinexamenul cu ochiul liber, luminatul focal,examenul cu fluoresceina sodicd 2o/o qi rozBengal, examenul biomicroscopic, examenulsecrefiei conjunctivale, raclajul corljunctival9i biopsia conjunctivald.- Examenul cu ochiul liber dd informaliiasupra modific[rilor de culoare, relief,secrefie, gi asupra prezenfei corpilor str6ini'Examinarea conjunctivei tarsale 9i a funduluide sac conjunctival inferior se face digital,

  - muco-purulent6chlamidii sau bacterir.- membranoasd

  in infeclii cu

  in conjunctivitadiftericd sau cu streptococ beta-hemolitic.- pseudomembranoasd princoagularea exudatului aderent inconjunctivite cu adenovirugi, conjunctivitegonococice, conjunctivite lemnoase, sindromStevens - Johnson.Modificiri de suprafa{I..Edemul conjunctivei poate fi limitat laconjunctiva tarsald sau a fundurilor de sac,sau chemozis difuz, in jurul limbului,accentuat, hemiind prin fanta palpebrald..Hiperhofia papilard apare ca mici zoneproeminente, poliedrice, strdnse intre ele cuun buchet de capilare centrat de un mic vasgi este caracteristicd in conjunctivitele cudurata mai lung6. Poate si ia aspect de pavaj(in conjunctivita primdvdratic[) sau aspect

  225

 • ilECIC(CI i.4,.'B ,-{.ur lS in-larcor- n l

  Y

  darsicrS in-Secor-Cc

  -Cc

  -Co

  -Co

  e l e ,

  in c,

  ;onrStre

  srml. - ^ ;

  ! ! r l I I

  - .o i

  '. lfa

  Pan

  ! L ' l r l

  ::uio

  : l t te

  rragAnd cu policele pleoapa inferioard inrimp ce bolnavul privegte in sus. Examinareaconjunctivei palpebrale superioare gi arundului de sac superior se face prinrlsfrdngerea pleoapei superioare, digital saucu un intorcdtor de pleoape. Examinareaconjunctivei bulbare se face dupi desfacereatantei palpebrale, digital sau instrumental, cudoua depdrtitoare Desmarres, bolnavulprivind succesiv in cele patru direcfii alepnvirii.- Luminatul focal sau lateral se face prinproiectarea pe suprafala conjunctivei a uneisurse luminoase concentrate cu ajutorul uneilentile de +20 dsf; se evidenfiazd foarte clarconjunctiva normali gi modificdrilepatologice.- Examenul cu fluoresceind se face dupdinstilarea unei piclturi de solufie detluoresceinl gi spilarea excesului decolorant; zonele dezepitelizate aleconjunctivei se coloreazd verde fluorescent.- Examenul biomicroscopic permiteer idenlierea modificdrilor patologice lanivelul conjunctivei; epiteliul conjunctivaleste evidentiat prin retroiluminare.Eramenul secrefiei conjunctivale gi raclajulconjunctival cuprinde: examenul bacterio-logic prin frotiu gi izolarea germenuluipatologic in culturi, examenul microscopicpentru incluziile intracitoplasmatice, exame-nul virusologic Ai examenul citologic.-Biopsia conjunctival6 se efectueazd inrjiferite situafii, prin prelevarea, subanestezie local6, a unui mic fragment deconjunctiv5, care se va examina ulterior lamicroscop.

  CONJUNCTIVITELEConjunctivitele sunt cele mai frecventeafecliuni ale conjunctivei, severitatea lorvariind de la hiperemie ugoard cu lScrimare,pAni la necroz[. Datoritd localiz6rii sale,conjunctiva este expusi