5. redovita sjednica Senata

Embed Size (px)

Text of 5. redovita sjednica Senata

 • 2

  ZAPISNIK 5. redovite sjednice Senata Sveuilita u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) odrane u utorak, 10. prosinca 2013. s poetkom u 15,00 sati u Auli Rektorata Sveuilita u Zagrebu, Trg marala Tita 14. 1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeli, rektor - Prof. dr. sc. Melita Kovaevi, prorektorica za istraivanje i tehnologiju

  - Prof. dr. sc. Vesna Vaiek, prorektorica za poslovanje

  - Prof. dr. sc. Bojan Baleti, prorektor za prostorni razvoj i meuinstitucijsku suradnju

  - Prof. dr. sc. Blaenka Divjak, prorektorica za studente i studije

  Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetniko-nastavnim zvanjima 2. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematiki fakultet - predsjednik Vijea prirodoslovnog podruja

  3. Prof. dr. sc. Slavko Slikovi, Katoliki bogoslovni fakultet zamjenik predsjednika Vijea drutveno-humanistikog podruja

  4. Prof. dr. sc. Adrijan Bari, Fakultet elektrotehnike i raunarstva predsjednik Vijea tehnikog podruja

  5. Prof. dr. sc. Josip Kos, Veterinarski fakultet predsjednik Vijea biomedicinskog podruja

  6. Prof. dr. sc. Karmela Barii, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  7. Prof.dr.sc. Tomislav Dobrani, Veterinarski fakultet

  8. Prof.dr.sc. Alen Slavica, Veterinarski fakultet

  9. Prof.dr.sc. Davor Milii, Medicinski fakultet

  10. Prof.dr.sc. Nada ike, Medicinski fakultet

  11. Prof. dr. sc. Hrvoje Brki, Stomatoloki fakultet

  12. Prof. dr. sc. Mirjana Hrukar, Prehrambeno-biotehnoloki fakultet

  13. Prof. dr. sc. Tajana Krika, Agronomski fakultet

  14. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet

  15. Prof. dr. sc. Milan Orani, umarski fakultet

  16. Prof. dr. sc. Antonija iak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 17. Prof. dr. sc. Toni Lazibat, Ekonomski fakultet

  18. Prof. dr. sc. Nataa Erjavec, Ekonomski fakultet

  19. Prof. dr. sc. Jurica Pavii, Ekonomski fakultet

  20. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Uiteljski fakultet

  21. Prof.dr.sc. Nenad Zakoek, Fakultet politikih znanost

  22. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kinezioloki fakultet

  23. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike

  24. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet

  25. Prof.dr.sc. Ante ovi, Filozofski fakultet

  26. Prof.dr.sc. Mislav Jei, Filozofski fakultet

  27. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji

 • 3

  - prof. dr. sc. Ivan estak, FFDI

  28. Prof. dr. sc. Toni Matuli, Katoliki bogoslovni fakultet

  29. Prof.dr.sc. Amir Hamzi, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  30. Prof. dr. sc. Damir Baki, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  31. Prof. dr. sc. Mirko Orli, Prirodoslovno-matematiki fakultet

  32. Prof. dr. sc. Boris Korunjak, Arhitektonski fakultet

  33. Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrovi, Fakultet elektrotehnike i raunarstva

  34. Prof. dr. sc. Nedjeljko Peri, Fakultet elektrotehnike i raunarstva

  35. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje

  36. Prof. dr. sc. Bruno Zeli, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije

  37. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnoloki fakultet

  38. Prof. dr. sc. Miodrag Roi, Geodetski fakultet

  39. Prof. dr. sc. Ladislav Lazi, Metalurki fakultet

  40. Prof.dr.sc. Vesna Dragevi, Graevinski fakultet

  41. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehniki fakultet

  42. Prof.dr.sc Maja Brozovi, Grafiki fakultet

  43. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti

  44. Prof. dr. sc. Zoran Naki, Rudarsko-geoloko-naftni fakultet

  45. Red. prof. Borna Baleti, Akademija dramske umjetnosti

  46. Red. prof. Peruko Bogdani, Akademija likovnih umjetnosti

  47. Red. prof. Dalibor Cikojevi, Muzika akademija

  Predstavnici nastavnikih i suradnikih zvanja 48. Nataa Toanovi, Fakultet strojarstva i brodogradnje

  49. Josipa Habu, Veterinarski fakultet

  Predstavnici studenata preddiplomskog studija 50. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet

  51. Vedran Dodig, Medicinski fakultet

  Ostali prisutni - doc. dr. sc. Vesnica Garai, NSZVO

  - prof. dr. sc. Borivoj Modlic, v.d. dekan Grafikog fakulteta, izvjestitelj za toku 15.

  - prof. dr. sc. Branko Jeren, izvjestitelj za toku 1.

  Iz strune slube Rektorata - Olga arlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica

  - Melani Vukmirica, dipl. iur., pomonica rektora za pravna pitanja

  - mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica

  - Katarina Prpi, prof., voditeljica Ureda rektora

  - Iva Piki, dipl. iur., Ured za akademske poslove

 • 4

  ***

  Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeli otvorio je 5. redovitu sjednicu Senata u 345. akademskoj godini (2013./2014.), pozdravio sve prisutne, te predloio manje izmjene dnevnog reda na nain da se toka 9) a) skida s dnevnog reda (Izvjee o radu Odbora za statutarna pitanja), pri emu toka 9) b) postaje 9) a), te se dodaje nova podtoka 9) b) Imenovanje zamjenskih lanova Etikog savjeta Sveuilita u Zagrebu. Dnevni red jednoglasno je prihvaen. Dnevni red: 1) Izbor u poasno zvanje professor emeritus

  2) Izvrenje zakljuaka i prihvaanje zapisnika 17. izvanredne sjednice Senata Sveuilita u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) odrane 3. listopada 2013. i zapisnika 4. redovite sjednice Senata Sveuilita u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) odrane 19. studenoga 2013.

  3) Izbori u zvanja

  a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetniko nastavno zvanje redovitog profesora trajno

  b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetniko nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina

  4) Imenovanje Povjerenstva za utvrivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveuilita u Zagrebu

  5) Prijedlog preddiplomskog strunog studija Izobrazba trenera Kineziolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  6) Odobrenje dodatne upisne kvote Uiteljskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu za upis na diplomski sveuilini studij Rani i predkolski odgoj i obrazovanje izvanredni na lokaciji Petrinja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014.

  7) a) Izvjee o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2012./2013.

  b) Imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom Sveuilita u Zagrebu

  8) Izvjee o provedenoj Anketi za procjenu nastavnika Sveuilita u Zagrebu za akademske godine 2011./2012. i 2012./2013.

  9) a) Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveuilita u Zagrebu

  b) Imenovanje zamjenskih lanova Etikog savjeta Sveuilita u Zagrebu 10) Istraivanja

  Obavijest o provedenom unutarnjem periodikom vrednovanju doktorskih studijskih programa

 • 5

  11) Periodiko Izvjee o promjenama studijskih programa poslijediplomskih specijalistikih studija do 20%

  12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

  13) Sveuilina nastavna literatura

  14) Meunarodna suradnja Sveuilita u Zagrebu

  15) Izvjee Povjerenstva za pripremu prijedloga statusnih promjena Grafikog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  16) Strateki plan Zajednikog ureda za reviziju za2014.-2016.

  17) Ostalo

  ***

  1) Izbor u poasno zvanje professor emeritus

  Prof. dr. sc. Branko Jeren, lan Povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer u poasno zvanje professor emeritus (u ijem sastavu su i prof. dr. sc. Marijan unji i prof. dr. sc. Marko Rogoi) podnosi izvjee o predloenici prof. dr. sc. Heleni Jasni Mencer za izbor u poasno zvanje professor emeritus. Helena Jasna Mencer roena je u Zagrebu 3. travnja 1943. Osnovno i gimnazijsko kolovanje polazila je u Zagrebu, gdje je 1961. maturirala na VII. Gimnaziji. Diplomirala je 1966. na Tehnolokom fakultetu Sveuilita u Zagrebu, magistrirala 1973., a 1976. doktorirala obranivi disertaciju Studij fazne ravnotee u kvazitrokomponentnim makromolekulskim otopinama pod mentorstvom Branka Kunsta. Od 1966. do 1971. radi kao asistentica suradnica na Kemijsko-tehnolokom institutu Tehnolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, a zatim, od 1971. do 1976., kao asistentica na Zavodu za fizikalnu kemiju Tehnolokog fakulteta. Kao docentica i izvanredna profesorica radi od 1986. do 1992., a u zvanje redovite profesorice izabrana je 1992. na Fakultetu kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u Zagrebu. U trajno zvanje redovitog profesora izabrana je 1997. Na Fakultetu je uz nastavu i znanstveni rad obavljala i dunost lanice Savjeta te predsjednice Odbora za znanstveni rad i Povjerenstva za plan i program studija. Takoer, bila je i prodekanica za nastavu i znanstveni rad od 1993. do 1995. Na prijedlog tadanjega rektora prof. dr. sc. Marijana unjia, Senat Sveuilita u Zagrebu izabire profesoricu Helenu Jasnu Mencer za prorektoricu za znanost i poslijediplomske studije. Dunost obavlja od 1994. do 1998., a po isteku prvog mandata Senat je ponovo, na prijedlog rektora prof. dr. sc. Branka Jerena, bira za prorektoricu za razvoj, znanost, poslijediplomske studije i osiguranje kvalitete. Ovu dunost obavlja od 1998. do 2002. Natjee se za mjesto rektora Sveuilita u Zagrebu, Senat je izabire 2002. i tu dunost obavlja kao prva rektorica sve do 2006. Znanstveno, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer bavila se u poetku raspodjelama veliina estica u emulzijama, procesima koalescencije i flokulacije, a zatim termodinamikom i kinetikom polimernih otopina te faznim ravnoteama. Poseban doprinos ostvarila je u podruju frakcioniranja polimera metodom kromatografije iskljuenja po veliini pri odreivanju raspodjele molekulskih masa, te u podruju ostalih metoda karakterizacije polimera i polimernih materijala, odnosno ispitivanja topljivosti i kompatibilnosti polimernih materijala. Izmeu ostalog, razvila je novu metodu polukontinuiranog kolonskog frakcioniranja polimera, kojom se