5 EVOLUTIA CODURILOR

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5 EVOLUTIA CODURILOR

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  1/36

  Prof.univ.dr. Mihaela Dragotă

  DEDEZVOLTAREA CODURILOR DEZVOLTAREA CODURILOR DE GUVERNANGUVERNANŢŢĂ CORPORATIVĂ Ă CORPORATIVĂ 

  LA NIVEL MONDIALLA NIVEL MONDIAL

   It is humiliating to remain with our hands folded while others w It is humiliating to remain with our hands folded while others w rite rite

   HISTORY. It matters little who wins. To make a people great it i HISTORY. It matters little who wins. To make a people great it i s s  necessary to send them to battle even if you have to kick them i necessary to send them to battle even if you have to kick them i n the n the

   pants. That is what I shall do. pants. That is what I shall do. Benito MussoliniBenito Mussolini 18831883--1945, Italian Prime Minister (19221945, Italian Prime Minister (1922----43) and Dictator43) and Dictator

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  2/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  PREZENTAREA PRINCIPALELORPREZENTAREA PRINCIPALELOR

  TEORIITEORII  FACTORI CARE AU INFLUENFACTORI CARE AU INFLUENŢŢATAT

  DEZVOLTAREA CODURILOR DEDEZVOLTAREA CODURILOR DE GCORPGCORP

   

  EVOLUEVOLUŢŢIA FORMĂRII ACTUALELORIA FORMĂRII ACTUALELORCODURI DE GUVCORPCODURI DE GUVCORP ÎÎN CÂTEVAN CÂTEVA STATE DEZVOLTATE DIN LUMESTATE DEZVOLTATE DIN LUME

   ORGANIZAORGANIZAŢŢII LA NIVEL MONDIAL CUII LA NIVEL MONDIAL CU RESPONSABILITĂRESPONSABILITĂŢŢII ÎÎN DOMENIULN DOMENIUL

  GUVCORP.GUVCORP.

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  3/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  FORMAREA CODURILOR DE GUVERNANFORMAREA CODURILOR DE GUVERNANŢŢĂ Ă 

  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN LUME (I)N LUME (I)  ÎÎn ultimul deceniu sn ultimul deceniu s--a remarcat,a remarcat, îîn fiecare an,n fiecare an,

  introducerea sau revizuirea codurilor de guvernanintroducerea sau revizuirea codurilor de guvernanţţă ă corporativă corporativă îîn diverse state.n diverse state.  Diversitate la nivel mondial:Diversitate la nivel mondial:

   

  Background legal diferitBackground legal diferit  Context politic si cultural (democraContext politic si cultural (democraţţieie îîn Australia vs.n Australia vs.

  comunismcomunism îîn China)n China) 

  Tipuri de afacere (companii de Tipuri de afacere (companii de

  ţ ţ inute public vs. De inute public vs. De

  ţ ţ inere de inere de

  familii)familii)  Structura a acStructura a acţţionariatului (investitori instituionariatului (investitori instituţţionaliionali îîn USn US şşii

  UK vs. acUK vs. acţţionar ionar --statulstatul îîn China).n China).

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  4/36 Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  FORMAREA CODURILOR DE GUVERNANFORMAREA CODURILOR DE GUVERNANŢŢĂ Ă 

  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN LUME (II)N LUME (II)  ÎÎn fiecare din state, introducerea codurilor au fostn fiecare din state, introducerea codurilor au fost

  motivate de:motivate de:  necesitănecesităţţi de transpareni de transparenţţă ă şşi responsabilitate,i responsabilitate,

    pentru cre pentru creşştereaterea îîncrederii investitorilor actualincrederii investitorilor actuali şşi poteni potenţţialiiali îînn

   pia piaţţa de capital.a de capital.  ApariApariţţia/modificarea cia/modificarea codurilor a fost determinată deodurilor a fost determinată de

  un scandal financiar, falimente ale unor companiiun scandal financiar, falimente ale unor companii

  marimari şş.a..a.

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  5/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  FORMAREA CODURILOR DE GUVERNANFORMAREA CODURILOR DE GUVERNANŢŢĂ Ă 

  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN LUME (III)N LUME (III)  Codurile au fost emise de:Codurile au fost emise de:

   Comitete create special pe lângă GuverneComitete create special pe lângă Guverne, cu reprezentan, cu reprezentanţţi dei demarcă din domeniul afacerilor marcă din domeniul afacerilor , reprezentan, reprezentanţţi ai investitorilor, alei ai investitorilor, ale unor organisme profesionale, alunor organisme profesionale, ale comunităe comunităţţii academice;ii academice;

   

  Departamente ale pieDepartamente ale pieţţei bursiereei bursiere  Grupuri reprezentante ale investitorilorGrupuri reprezentante ale investitorilor

   Grupuri profesionale diverse (care pot include, de exempluGrupuri profesionale diverse (care pot include, de exemplu

  directorii de companii etc.)directorii de companii etc.)  Conformitatea cu diversele coduri se bazează peConformitatea cu diversele coduri se bazează pe::

  •• Acceptare transparentă Acceptare transparentă şşi voluntarăi voluntară

  •• ““Aplici sau expliciAplici sau explici””

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  6/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  MECANISMELE DE GUVERNANMECANISMELE DE GUVERNANŢŢĂ Ă  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN UK (I)N UK (I)

   PiaPiaţţa financiar ă din UK este reprezentativă prina financiar ă din UK este reprezentativă prin::  Investitori instituInvestitori instituţţionaliionali

   InstituInstituţţii financiareii financiare  Investitori individuali.Investitori individuali.

   SeparareaSepararea îîntre proprietatentre proprietate şşi control; probleme dei control; probleme de agentagent

   Au existat diverse scandaluri la nivel de companiiAu existat diverse scandaluri la nivel de companii

  date de:date de:  Decizii de utilizare incorectă a activelor de către directoriDecizii de utilizare incorectă a activelor de către directori

   Control insuficientControl insuficient

   Insuficientă responsabilitate a directorilor Insuficientă responsabilitate a directorilor 

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  7/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  MECANISMELE DE GUVERNANMECANISMELE DE GUVERNANŢŢĂ Ă 

  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN UK (I)N UK (I)

  UK COMBINE CODE

  1998UK COMBINE CODE 2003

  CADBURY REPORT 1992

  GREENBURY REPORT 1995

  HAMPEL REPORT 1998

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  8/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  MECANISMELE DE GUVERNANMECANISMELE DE GUVERNANŢŢĂ Ă 

  CORPORATIVĂ CORPORATIVĂ ÎÎN UK (II)N UK (II)

  TURNBULL REPORT 1999

  INTERNAL CONTROL

  EU COMPANY LAW REVIEW

  US SARBANES-OXLEY ACT

  UK COMPANY LAW REVIEW

  FSA REVIEW

   NAPF/ABI/ISC INDIV/INSTIT INVESTORS

  SMITH REVIEW 2003

  AUDIT COM.

  HIGGS REVIEW 2003

  NON-EXECUTIVE DIRECTORS

  MYNERS REVIEW 2001

  INSTITUTIONAL

  INVESTMENT

  GUVCORP în UK  Combine Code

  2003

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  9/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  CADBURY REPORT (1992) (I)CADBURY REPORT (1992) (I)

   FinancialFinancial ReportingReporting CouncilCouncil

   LondonLondon Stock Stock ExchangeExchange  AccountancyAccountancy profession profession

  ---------------------------------------------------------- CommitteeCommittee onon thethe FinancialFinancial AspectsAspects ofof CorporateCorporate

  GovernanceGovernance (1991)(1991) condus de Sir Adriancondus de Sir Adrian CadburyCadbury..

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  10/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  CADBURY REPORT (1992)CADBURY REPORT (1992)

  Obiective urmăriteObiective urmărite  OperaOperaţţiunile desf ăiunile desf ăşşurate de conducereaurate de conducerea

  companieicompaniei  Structura comitetelor de conducereStructura comitetelor de conducere

   ImportanImportanţţaa şşi rolul directorilor noni rolul directorilor non--executiviexecutivi  Mecanismele de raportareMecanismele de raportare şşi controli control

  ⇒⇒ COD DE BUNE PRACTICI pentruCOD DE BUNE PRACTICI pentrucompaniile listate (aplici sau explici)companiile listate (aplici sau explici)

 • 8/15/2019 5 EVOLUTIA CODURILOR GUVCORP.pdf

  11/36

  Prof.univ.dr. MihProf.univ.dr. Mihaela Dragotăaela Dragotă

  CADBURY REPORT (1992)CADBURY REPORT (1992)

  TEME ABORDATETEME ABORDATE  CONTRACTELE DE PRESTCONTRACTELE DE PRESTĂĂRI DE SERVICIIRI DE SERVICII

  ALE MANAGERILORALE MANAGERILOR -- SA NU DEPSA NU DEPĂĂŞŞEASCĂ EASCĂ  3 A3 ANI,NI, FĂRĂ ACORDUL ACFĂRĂ ACORDUL ACŢŢIONARILOR;IONARILOR;

   RAPOARTELE INTERMEDIARE ALERAPOARTELE INTERMEDIARE ALE

  COMPANIILOR TREBUIE SĂ CONCOMPANIILOR TREBUIE SĂ CONŢŢINĂ INĂ INFORMAINFORMAŢŢII DIN BILANII DIN BILANŢŢ;;  ACESTE RAPOARTE AR TREBUI REVIZUITEACESTE RAPOARTE AR TREBUI REVIZUITE

  DE AUDITORI;DE AUDITORI;  SITUASITUAŢŢIA FLUXURILOR DE NUMERARIA FLUXURILOR DE NUMERAR

  TREBUIE CONSIDERATĂ LA M