of 19/19
RO Elixo 500 3S RTS Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 1 CUPRINS Generalităţi 2 instrucţiuni de siGuranţă 2 Avertisment 2 Instrucţiuni de siguranţă privind instalarea 2 Adăugarea unei motorizări pe o poartă de acces existentă 3 descrierea produsului 3 Domeniul de aplicare 3 Componenţa kitului standard 3 Descrierea motorizării 4 Gabaritul general al motorului 4 Vederea generală a unei instalări tip 4 Descrierea interfeţei 4 instalare 5 Asamblarea mânerului de deblocare manuală 5 Deblocarea motorizării 5 Instalarea motorizării 5 punere rapidă în funcţiune 7 Memoraţi telecomenzile Keygo RTS pentru funcţionarea la deschidere totală 7 Autoînvăţare 7 probă de funcţionare 8 Funcţionarea la deschidere totală 8 Funcţionarea detectării de obstacole 8 Funcţionarea celulelor fotoelectrice 8 Funcţionarea barei palpatoare (doar închidere) 8 Funcţionări speciale 8 planul de cablare General 9 racordarea perifericelor 10 Descrierea diferitelor periferice 10 parametrizare avansată 13 Navigare în lista de parametri 13 Afişarea valorilor parametrului 13 Semnificaţiile diferiţilor parametri 13 proGramarea telecomenzilor 16 Memorarea telecomenzilor cu 2 sau 4 taste prin interfaţa de programare 16 Memorarea telecomenzilor cu 3 taste prin interfaţa de programare 16 Memorarea telecomenzilor de la distanţă 17 şterGerea telecomenzilor şi a tuturor reGlajelor 17 Ştergerea telecomenzilor memorate 17 Ştergerea tuturor reglajelor 17 blocarea tastelor de proGramare 17 diaGnosticare 18 Afişajul codurilor de funcţionare 18 Afişajul codurilor de programare 18 Afişajul codurilor de erori şi avarii 18 Acces la datele memorate 19 caracteristici tehnice 19

Elixo 500 3S RTS Install RO...blocarea tastelor de proGramare 17 diaGnosticare 18 Afişajul codurilor de funcţionare 18 Afişajul codurilor de programare 18 Afişajul codurilor de

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elixo 500 3S RTS Install RO...blocarea tastelor de proGramare 17 diaGnosticare 18 Afişajul...

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 1

  CupRinsGeneralităţi 2

  instrucţiunidesiGuranţă 2Avertisment 2Instrucţiuni de siguranţă privind instalarea 2Adăugarea unei motorizări pe o poartă de acces existentă 3

  descriereaprodusului 3Domeniul de aplicare 3Componenţa kitului standard 3Descrierea motorizării 4Gabaritul general al motorului 4Vederea generală a unei instalări tip 4Descrierea interfeţei 4

  instalare 5Asamblarea mânerului de deblocare manuală 5Deblocarea motorizării 5Instalarea motorizării 5

  punererapidăînfuncţiune 7Memoraţi telecomenzile Keygo RTS pentru funcţionarea la deschidere totală 7Autoînvăţare 7

  probădefuncţionare 8Funcţionarea la deschidere totală 8Funcţionarea detectării de obstacole 8Funcţionarea celulelor fotoelectrice 8Funcţionarea barei palpatoare (doar închidere) 8Funcţionări speciale 8

  planuldecablareGeneral 9

  racordareaperifericelor 10Descrierea diferitelor periferice 10

  parametrizareavansată 13Navigare în lista de parametri 13Afişarea valorilor parametrului 13Semnificaţiile diferiţilor parametri 13

  proGramareatelecomenzilor 16Memorarea telecomenzilor cu 2 sau 4 taste prin interfaţa de programare 16Memorarea telecomenzilor cu 3 taste prin interfaţa de programare 16Memorarea telecomenzilor de la distanţă 17

  şterGereatelecomenzilorşiatuturorreGlajelor 17Ştergerea telecomenzilor memorate 17Ştergerea tuturor reglajelor 17

  blocareatastelordeproGramare 17

  diaGnosticare 18Afişajul codurilor de funcţionare 18Afişajul codurilor de programare 18Afişajul codurilor de erori şi avarii 18Acces la datele memorate 19

  caracteristicitehnice 19

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  2 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  Acest produs instalat conform prezentelor instrucţiuni permite o montare conformă normelor EN 12453 şi EN 13241-1.Instrucţiunile prezentate în manualele de instalare şi utilizare ale acestui produs au drept obiectiv satisfacerea exigenţelor de siguranţă privind bunurile, persoanele şi normele specifice.Noi, Somfy, declarăm că acest produs este în conformitate cu exigenţele esenţiale şi alte dispoziţii relevante ale Directivei 1999/5/CE. O declaraţie de conformitate este pusă la dispoziţie la adresa www.somfy.com/ce (ELIXO 500 3S RTS).Produs utilizabil în Uniunea Europeană, în Elveţia şi în Norvegia.

  Generalităţi

  instrucţiunidesiGuranţăAvertismentCitiţi întotdeauna acest manual de instalare şi instrucţiunile de siguranţă anexate înainte de a începe instalarea acestui produs Somfy.Acest manual descrie instalarea, punerea în funcţiune şi modul de utilizare a acestui produs. Urmaţi toate instrucţiunile din acest manual de utilizare, deoarece o instalare incorectă poate provoca răni grave.Orice utilizare în afara domeniului de aplicaţie definit de Somfy nu este conformă. Acest caz, ca şi orice nerespectare a instrucţiunilor prezente în acest manual, exclude responsabilitatea şi garanţia Somfy.Acest produs Somfy trebuie să fie instalat de un profesionist în motorizarea şi automatizarea mediului pentru care este destinat acest manual.Pe de altă parte, instalatorul trebuie să se conformeze normelor şi legislaţiei în vigoare în ţara de instalare şi să-şi informeze clienţii cu privire la condiţiile de utilizare şi de întreţinere a produsului. Responsabilitatea instalării de automatizare şi a funcţionării sale "conform normelor" îi revine instalatorului.Acest aparat nu este prevăzut pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau de către persoane lipsite de experienţa sau de cunoaşterea necesare, exceptând cazul în care au putut beneficia, prin intermediul unei persoane responsabile cu siguranţa lor, de o supraveghere sau de instrucţiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului.

  instrucţiunidesiguranţăprivindinstalarea

  Somfy nu îşi asumă nicio responsabilitate în materie de siguranţă şi bună funcţionare a motorizării în cazul în care sunt utilizate componente ale altor producători. Nu pot fi modificate componentele motorizării în cazul în care Somfy nu autorizează în mod special această modificare. Se informează utilizatorul despre buna funcţionare a sistemelor de comandă şi despre executarea deschiderii manuale în caz de urgenţă. O utilizare care nu este în conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual sau o utilizare incorectă a produsului pot provoca leziuni persoanelor şi animalelor sau pagube materiale.

  locdeinstalare• Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că amplasarea instalaţiei este în conformitate cu prevederile în vigoare. În special, poziţia stabilită pentru

  fixarea motorizării trebuie să permită să efectuaţi debreierea manuală a porţii de acces într-un mod uşor şi sigur.• Asiguraţi-vă că plaja de temperatură marcată pe motorizare este adaptată la amplasarea instalaţiei.• Asiguraţi-vă că nu există zone periculoase (strivire, forfecare, înţepenire) între poarta de acces şi părţile fixe înconjurătoare datorate mişcării de deschidere

  a porţii de acces.• Nu instalaţi acest produs într-un mediu exploziv.• Păstraţi o zonă liberă de 500 mm în spatele porţii de acces atunci când aceasta este complet deschisă.

  instalare• Înainte de a începe instalarea, asiguraţi-vă că structura porţii de acces este conformă prescripţiilor normelor în vigoare şi în special:

  • Şina de culisare a porţii de acces trebuie să fie liniară, orizontală, iar roţile trebuie să poată suporta greutatea porţii de acces.• Poarta de acces trebuie să poată fi deplasată uşor manual pe întreaga sa cursă şi nu trebuie să se confirme nicio deviere laterală excesivă.• Ghidajul superior trebuie să permită jocul exact cu poarta de acces pentru a asigura o mişcare regulată şi silenţioasă.• Opritoare la sol trebuie să fie instalate atât la deschidere, cât şi la închidere.

  • Pe o poartă de acces cu bare, dacă barele sunt distanţate la mai mult de 40 mm unele de celelalte, instalaţi dispozitivul de siguranţă adecvat pentru a evita forfecarea.

  • Urmăriţi poarta de acces în timpul mişcării.• Deblocarea manuală poate antrena o mişcare necontrolată a canatului.• Nu lăsaţi dispozitivele de comandă fixe şi telecomenzile la îndemâna copiilor.• Orice întrerupător fără sistem de blocare trebuie instalat cu vedere directă la poarta de acces, dar la distanţă de părţile mobile. Acesta trebuie instalat la o

  înălţime minimă de 1,5 m şi nu trebuie să fie accesibil publicului.• Asiguraţi-vă că motorizarea nu poate fi utilizată cu o parte antrenată care încorporează o portiţă (cu excepţia cazului în care motorizarea nu poate funcţiona

  cu portiţa deschisă).

  întimpulinstalăriimotorizării• Îndepărtaţi bijuteriile (brăţară, lanţ sau altele).• Pentru operaţiile de găurire şi de sudare, purtaţi ochelari speciali şi protecţii adecvate.• Utilizaţi sculele potrivite.• Nu vă racordaţi la reţeaua de electricitate sau la o baterie de rezervă înainte de a fi terminat instalarea.• Manevraţi cu precauţie sistemul de motorizare pentru a evita orice risc de rănire.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 3

  alimentareelectrică• Pentru a funcţiona, motorizarea trebuie să fie alimentată la 230 V 50 Hz. Linia electrică trebuie să fie :

  • rezervată exclusiv motorizării,• cu o secţiune minimă de 1,5 mm²,• echipată cu un întrerupător omnipolar omologat cu deschiderea contactelor de cel puţin 3,5 mm, dotat cu o protecţie (siguranţă sau disjunctor de

  calibrul 16 A) şi cu un dispozitiv diferenţial (30 mA),• instalată conform normelor de siguranţă electrică în vigoare,• echipată cu un paratrăsnet (conform normei NF C 61740, tensiune reziduală maximă 2 kV),

  • Verificaţi dacă instalarea la pământ este efectuată corect: conectaţi toate părţile metalice ale ansamblului şi toate componentele instalaţiei dotate cu bornă de legare la pământ.

  • După instalare, asiguraţi-vă că mecanismul este reglat corect, că sistemul de protecţie şi orice dispozitiv de debreiere manuală funcţionează corect.

  dispozitivedesiguranţă• Alegerea accesoriilor de siguranţă de la instalare trebuie să fie conformă cu normele aplicabile şi reglementărilor în vigoare din ţara de instalare. Utilizarea

  oricărui accesoriu de siguranţă nevalidat de Somfy se face exclusiv cu responsabilitatea unică a instalatorului.• Instalaţi toate dispozitivele de siguranţă (celule fotoelectrice, bare palpatoare etc.) necesare protejării zonei de pericole de strivire, de înţepenire, de

  forfecare, în conformitate cu directivele şi normale aplicabile.• Conform normei EN 12453, cu privire la siguranţa utilizării porţilor şi porţilor de acces motorizate, utilizarea unităţii TAHOMA pentru comanda automatismului

  porţii de garaj sau al porţii de acces fără vizibilitatea utilizatorului, necesită în mod obligatoriu instalarea unui dispozitiv de siguranţă de tip celulă fotoelectrică cu autotest pe acest automatism.

  întreţinere• Verificaţi regulat starea porţii de acces. Porţile de acces în stare proastă trebuie reparate, întărite, sau schimbate. Verificaţi strângerea corectă a şuruburilor

  şi a fixărilor diferitelor elemente ale motorizării.• Înainte de a interveni asupra instalaţiei, întrerupeţi alimentarea electrică.• Utilizaţi numai piese originale pentru orice întreţinere sau reparaţie.

  adăugareauneimotorizăripeopoartădeaccesexistentăMăsuraţi efortul cu un aparat de măsură în conformitate cu exigenţele clauzei 5.1.1 din cadrul normei EN 12445.

  descriereaprodusuluidomeniuldeaplicarePorţi de acces culisante până la 500 kg şi 30 de manevre zilnice.Pentru a garanta siguranţa bunurilor şi a persoanelor, respectaţi indicaţiile din tabel:

  Pentru o poartă de acces de ...

  utilizaţi ... Ref.

  0 - 300 kg o margine cu profil din cauciuc la capătul porţii de acces 9014597

  300 - 500 kg o margine cu profil din cauciuc la capătul porţii de acces 9014598

  În cazul utilizării unei margini cu profil din cauciuc diferită de cele menţionate mai sus, asiguraţi-vă că instalarea este în conformitate cu reglementările în vigoare.

  componenţakituluistandard1 Motor Elixo 24 V x 12 Telecomandă Keygo RTS x 2Kit de fixare la sol: 3a Bulon de ancorare x 43b Piuliţă x 83c Şaibă x 83d Diblu x 4

  4 Ansamblu mâner de deblocare manuală x 15 Cheie de blocare a mânerului x 26 Picioruş de capete de cursă x 27 Şablon de găurire x 1

  1 2

  6

  7

  3a

  3d

  3b 3c

  54

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  4 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  descriereamotorizării1 Şurub carcasă superioară2 Carcasă superioară3 Carcasă4 Motor 24 V5 Reductor6 Grup electromecanic capete de cursă7 Pinion8 Mecanism de deblocare manuală9 Unitate de comandă10 Set baterie (opţional, ref. 9016732):

  a 2 baterii de rezervăb Bază suport bateriic Cartelă de gestionare a alimentării bateriilor

  11 Baterie (opţional, ref. 9001001)12 Siguranţă fuzibilă (250 V/5 A) de protecţie a ieşirii de iluminare

  230 V13 Siguranţă fuzibilă (250 V/5 A) de schimb

  Gabaritulgeneralalmotorului

  263 163

  274

  80,5 196

  1

  2

  4

  3

  8

  6

  7

  10a

  10c10b

  11

  1213

  9

  5

  tastă funcţie tastă funcţie

  - Navigare în lista de parametri şi coduri:

  . apăsare scurtă = afişare parametru cu parametru

  . apăsare prelungită = afişare rapidă a parametrilor

  - Apăsare 0,5 s: intrare şi ieşire din meniul de parametrizare- Apăsare timp de 2 s: declanşarea autoînvăţării- Apăsare timp de 7 s: ştergerea autoînvăţării şi a parametrilor- Întreruperea autoînvăţării

  - Lansarea ciclului de autoînvăţare- Validarea selectării unui parametru- Validarea valorii unui parametru

  - Apăsare timp de 2 s: memorarea telecomenzilor- Apăsare timp de 7 s: ştergerea telecomenzilor

  - Modificarea valorii unui parametru

  . apăsare scurtă = afişare parametru cu parametru

  . apăsare prelungită = afişare rapidă a parametrilor- Utilizarea modului funcţionare forţată prin apăsare prelungită

  descriereainterfeţeiecranlcd3cifreAfişarea parametrilor, a codurilor (funcţionare, programare, erori şi avarii) şi a datelor memorate.Afişajul valorilor parametrului: . fixă = valoare selecţionată/autoreglată . clipitoare = valoare selecţionabilă a parametrului

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 5

  instalareamotorizării

  montareasistemuluidefixareKitul de fixare a motorului furnizat este prevăzut pentru o bază din beton. Pentru orice alt tip de suport, utilizaţi elemente de fixare adaptate. [1].Poziţionaţi şablonul:

  • paralel cu poarta de acces,• orientând simbolul pinionului spre poarta de acces,• decalând-o cu 25 mm în raport cu poziţia verticală înaintea cremalierei

  (dacă cremaliera este prevăzută cu capac, măsuraţi plecând de la poziţia verticală a cremalierei şi nu a capacului),

  • astfel încât să nu deranjeze trecerea şi să asigure deschiderea şi închiderea totală a porţii de acces.

  [2]. Marcaţi amplasarea elementelor de fixare la sol.[3].Găuriţi până la o adâncime de 85 mm.[4]. Introduceţi diblurile.[5]. Înşurubaţi buloanele de ancorare pe:

  • partea filetată pentru o înălţime a cremalierei cuprinsă între 120 şi 130 mm,

  • partea filetată + nefiletată pentru o înălţime a cremalierei cuprinsă între 100 şi 110 mm.

  • 85 mm pentru montarea la sol* pe o suprafaţă plană betonată.[6]. Înşurubaţi câte o piuliţă şi o şaibă pe fiecare bulon de ancorare.

  * În cazul montării la sol, după fixarea motorului, montaţi o cremalieră cu găuri de fixare alungite pentru a permite reglarea jocului cremalieră-pinion.

  14 mm

  25 mm

  instalare

  Motorizarea trebuie să fie decuplată în timpul instalării.

  asamblareamâneruluidedeblocaremanuală

  Pentru a facilita înşurubarea buloanelor de ancorare, utilizaţi 2 piuliţe pentru a realiza “piuliţă contra piuliţă”.

  h

  25

  ≥ 23

  100 ≤ h ≤ 130 85

  77

  45 mm

  35 mm

  60 mm

  100 mm

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  6 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  fixareapicioruşelordecapetedecursă[1]. Manevraţi manual poarta de acces pentru a o pune în poziţie deschisă.[2]. Poziţionaţi un picioruş pe cremalieră astfel încât să acţioneze contactul de capăt de

  cursă al motorului. [3]. Prindeţi picioruşul pe cremalieră.[4]. Manevraţi manual poarta de acces pentru a o pune în poziţie închisă, apoi repetaţi

  etapele 2 şi 3 ale procedurii pentru a fixa al doilea picioruş pe cremalieră.

  La

  mp

  56

  L

  N2

  30

  Va

  c

  12

  23

  0V

  ac

  DXSX

  h

  25

  >23

  h100 130

  2 m

  m

  50

  NO OKfixareamotorului[1]. Poziţionaţi motorul pe buloanele de ancorare, introduceţi-l şi apoi împingeţi-l spre

  poarta de acces.[2]. Asiguraţi-vă că pinionul este poziţionat corect sub cremalieră.[3]. Reglaţi înălţimea motorului şi/sau a cremalierei pentru a asigura un joc cremalieră-

  pinion de aproximativ 2 mm. Acest reglaj este important pentru a evita o uzură prematură a pinionului şi a cremalierei; pinionul nu trebuie să suporte greutatea porţii de acces.

  [4].Verificaţi dacă:• piuliţele de reglaj sunt toate în contact cu baza motorului,• motorul este la nivel,• poarta de acces culisează corect,• jocul cremalieră-pinion nu variază semnificativ pe toată cursa porţii de acces.

  [5]. Înşurubaţi o şaibă şi apoi o piuliţă pe fiecare bulon de ancorare pentru a fixa motorul.

  racordarealareţeauaelectricăRacordaţi faza (L) la borna 1 a motorului.Racordaţi neutrul (N) la borna 2 a motorului.Racordaţi firul de legare la pământ la borna de legare la pământ de la baza motorului.

  Firul de legare la pământ trebuie să fie întotdeauna mai lung decât faza şi neutrul, astfel încât să fie ultimul deconectat în cazul în care este smuls. Transformatorul este cablat la bornele 3 şi 4. Nu modificaţi această racordare.

  puneţiinstalaţiasubtensiuneînaintedeaîncepepunereaînfuncţiune.

  înaintedeaîncepepunerearapidăînfuncţiune[1].Verificaţi ca şina să fie curată. [2]. Manevraţi manual poarta de acces pentru a o pune în poziţie intermediară.

  ambreiaţidinnoumotorizarea[1].Rotiţi mânerul de deblocare spre stânga.[2]. Manevraţi manual poarta de acces până când dispozitivul de acţionare se blochează

  din nou. [3].Rotiţi cheia cu un sfert de tură spre dreapta.

  [1]

  [2]

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 7

  punererapidăînfuncţiunememoraţitelecomenzileKeygortspentrufuncţionarealadeschideretotală

  [1]. Apăsaţi pe tasta“pROG” (2 s). Ecranul afişează “f0”.

  [2]. Apăsaţi pe tasta telecomenzii care va acţiona deschiderea totală a porţii de acces. Ecranul afişează “add”.

  Este posibilă memorarea a până la 40 de canale de comandă.Executarea acestei proceduri pentru un canal deja memorat provoacă ştergerea acestuia.

  2sh0 h0f0 add

  autoînvăţareAutoînvăţarea permite reglarea vitezei, a cuplului maxim şi a zonelor de încetinire a porţii de acces.

  - Autoînvăţarea cursei porţii de acces este o etapă obligatorie a punerii în funcţiune a motorizării. - Poarta de acces trebuie să fie în poziţie intermediară înainte de lansarea autoînvăţării. - În timpul autoînvăţării, funcţia de detectare a obstacolelor nu este activă. Îndepărtaţi toate obiectele sau obstacolele şi interziceţi persoanelor să se apropie sau să se poziţioneze în raza de acţiune a motorizării. - Pentru a efectua o oprire de urgenţă în timpul autoînvăţării, utilizaţi o telecomandă memorată sau apăsaţi una dintre tastele interfeţei.

  lansaţiautoînvăţarea[1]. Apăsaţi pe tasta “sET” (2 s).

  Eliberaţi tasta când pe ecran apare “h1”.[2]. Apăsaţi pe “oK” pentru a lansa autoînvăţarea.

  Autoînvăţarea trebuie să înceapă cu o deschidere a porţii de acces. Poarta de acces efectuează două cicluri complete de Deschidere/Închidere.

  Autoînvăţare corectă

  Autoînvăţare incorectă

  2sh0 h1h2

  h4

  h2

  h4h0

  c1

  [1] [2]

  2s

  ...

  ...

  • Dacă autoînvăţarea începe cu o închidere a porţii de acces, opriţi autoînvăţarea în curs de desfăşurare (apăsarea pe o tastă de comandă: sistem electronic motor, telecomandă memorată, punct de comandă cablat, etc.), basculaţi cursorul indicat în partea opusă, apoi relansaţi autoînvăţarea.

  • Dacă autoînvăţarea este corectă, afişajul indică “c1”.• Dacă ciclul de autoînvăţare nu s-a desfăşurat corect, afişajul indică “h0”.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  8 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  probădefuncţionare

  Autoînvăţarea poate fi întreruptă de:• activarea unei intrări de siguranţă (celule fotoelectrice etc.)• apariţia unei defecţiuni tehnice (protecţie termică etc.)• apăsarea pe o tastă de comandă (motor electronic, telecomandă memorată, punct de comandă cablat, etc.).

  În caz de întrerupere, afişajul indică “h0”, motorizarea revine în mod “reglareînaşteptare”.În mod “reglareînaşteptare”, comenzile radio funcţionează, iar mişcarea porţii se face la o viteză foarte redusă. Acest mod nu trebuie utilizat decât în timpul instalării. Este obligatoriu să se realizeze o autoînvăţare reuşită înainte de utilizarea normală a porţii.În timpul autoînvăţării, dacă poarta este oprită, o apăsare pe “sET” permite ieşirea din modul autoînvăţare.

  esteposibilăaccesareamoduluiautoînvăţareînoricemoment,inclusivatuncicândcicluldeautoînvăţareafostdejaefectuatşiafişajulindică"c1".

  STOP

  STOP

  c2

  c4 c2

  funcţionareladeschideretotală

  funcţionareadetectăriideobstacoleDetectare obstacol la deschidere = oprire + retragere.Detectare obstacol la închidere = oprire + redeschidere totală.

  funcţionareacelulelorfotoelectricecucelulefotoelectriceconectatelacontactfărăpotenţial./cel(borne19-20)şiparametrulintraredesiguranţăcelulep07=1.Ocultarea celulelor poartă închisă/deschisă = nicio mişcare a porţii nu este posibilă până la trecerea în mod de funcţionare om mort (după 3 minute).Ocultarea celulelor la deschidere = nu este luată în considerare starea celulelor, poarta de acces îşi continuă mişcarea.Ocultarea celulelor la închidere = oprire + redeschidere totală.

  funcţionareabareipalpatoare(doarînchidere)Activarea barei palpatoare la închidere = oprire + redeschidere totală.

  funcţionărispecialeConsultaţi broşura utilizatorului.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 9

  Borne indicaţii blocuriterminale

  racordare comentariu

  12

  LN

  Alimentare 230 V Notă: Conectarea la împământare disponibilă pe carcasa motorului

  34

  LN

  Ieşire alimentare primară transformator

  56

  NL

  Ieşire iluminare 230 V Putere max. 500 WProtejată de siguranţă fuzibilă 5A temporizată

  78

  MiezTresă

  Antenă

  91011

  ContactComunContact

  Intrare comandă PIETON/DESCHIDERE

  Intrare comandă TOTAL/ÎNCHIDERE

  Programabil ciclu PIETON/DESCHIDERE (parametru P37)

  Programabil ciclu TOTAL/ÎNCHIDERE (parametru P37)1213

  ComunContact

  Ieşire contact auxiliară Întrerupere 24 V, 1,2 ATensiune de Siguranţă Foarte Joasă (TSFJ)

  1415

  ContactComun

  Intrare de siguranţă 3 - programabilă

  16 Contact Ieşire test de siguranţă1718

  ContactComun

  Intrare de siguranţă 2 - bară palpatoare Compatibilă cu bară palpatoare, doar contact fără potenţial

  19202122

  ContactComun24 V0 V

  Intrare de siguranţă 1 - Celule

  Alimentare siguranţe

  Compatibilă cu magistrala (a se vedea tabelul cu parametri)Utilizată pentru conectarea celulei RX

  Permanentă dacă autotestul nu este selectat, comandată dacă autotestul este selectat2324

  24 V0 V

  Alimentare 24 V accesorii 1,2 A max. pentru totalitatea accesoriilor de pe toate ieşirile

  2526

  24 V - 15 W0 V

  Ieşire lampă de semnalizare 24 V - 15 W

  2728

  9 V - 24 V0 V

  Intrare alimentare tensiune joasă 9V sau 24V Compatibilă cu baterii de 9,6V şi 24V sau cu alimentare solară În 9 V, funcţionare degradatăÎn 24 V, funcţionare normală

  293031

  EOS OComunEOS F

  Capăt de cursă motor

  3233

  12

  Motor

  3435 24Vca

  Transformator

  planuldecablareGeneral

  TX RX

  24 Vdc

  230 V50 Hz

  ... ...

  230 V500 W max.

  0.75 mm² 0.75 mm² 1.5 mm²1.5 mm²

  Ant.

  7 8

  Sec Prog

  12 13

  Aux

  14 159 10 11

  Sec BPTest

  16 17 18 23

  24V dc-

  24

  + -+19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell EOS O EOS F

  29 30 31

  24Vac

  34 35

  Flash

  25 26 32 33

  MotorM1

  27 28

  Batt.+ -

  Lamp

  5 6

  L N230Vac

  1 2

  230Vac

  3 4

  capă

  tdecu

  rsămotor

  Mot

  or

  tran

  sformator

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  10 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  descriereadiferitelorperifericecelulefotoelectrice(fig.1)Sunt posibile trei tipuri de racordări:a:fărăautotest: programaţi parametrul “P07” = 1.b:cuautotest: programaţi parametrul “P07” = 3.

  Permite efectuarea unui test automat al funcţionării celulelor fotoelectrice cu fiecare mişcare a porţii. Dacă testul de funcţionare dă un rezultat negativ, nu se va realiza nicio mişcare a porţii până la trecerea în mod de funcţionare om mort (după 3 minute).

  c:magistrală:programaţi parametrul “P07” = 4. Este necesară refacerea autoînvăţării în urma unei racordări prin magistrală a celulelor.

  Dacă se şterg celulele, este obligatoriu să refaceţi legătura între bornele 19 şi 20. Instalarea celulelor fotoelectrice este obligatorie dacă: - este utilizată comandarea de la distanţă a automatismului (fără vizibilitatea utilizatorului), - este activată închiderea automată (P01 = 1, 3 sau 4). Instalarea celulelor fotoelectrice CU AUTOTEST este obligatorie în cazul utilizării unităţii Tahoma pentru comanda automatismului.

  celulăfotoelectricăreflex(fig.2)•fărăautotest: programaţi parametrul “P07” = 1.•cuautotest:programaţi parametrul “P07” = 2.Permite efectuarea unui test automat al funcţionării celulei fotoelectrice la fiecare mişcare a porţii.Dacă testul de funcţionare dă un rezultat negativ, nu se va realiza nicio mişcare a porţii până la trecerea în mod de funcţionare om mort (după 3 minute).

  Instalarea celulelor fotoelectrice CU AUTOTEST este obligatorie în cazul utilizării unităţii Tahoma pentru comanda automatismului.

  lampădesemnalizare(fig.3)Programaţi parametrul “P12” în funcţie de modul de funcţionare dorit:•fărăavertizareprealabilăînaintedemişcareaporţiideacces: “P12” = 0.•cuavertizareprealabilăde2sînaintedemişcareaporţiideacces: “P12” = 1.Racordaţi cablul antenei la bornele 7 (miez) şi 8 (tresă).

  tastaturăcucod,cufir(fig.4)Nu funcţionează cu alimentare solară.

  antenă(fig.5)

  barăpalpatoare(fig.6)Nu funcţionează cu alimentare solară.Activă doar la închidere (pentru o bară palpatoare activă la deschidere, utilizaţi intrarea de siguranţă programabilă şi programaţi parametrul “P10” = 1).Cu autotest: programaţi parametrul “P08” = 2.Permite efectuarea unui test automat al funcţionării barei palpatoare cu fiecare mişcare a porţii. Dacă testul de funcţionare dă un rezultat negativ, nu se va realiza nicio mişcare a porţii până la trecerea în mod de funcţionare om mort (după 3 minute).

  Dacă se şterge bara palpatoare, este obligatoriu să refaceţi legătura între bornele 17 şi 18.

  baterie24v(fig.7)[1].Poziţionaţi şi înşurubaţi cartela de gestionare a alimentării bateriilor.[2].Poziţionaţi bateriile.[3].Efectuaţi racordările.Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul bateriei de 24V.Funcţionare normală: viteză nominală, accesorii funcţionale.Autonomie: 5 cicluri / 24h

  baterie9,6v(fig.8)Funcţionare degradată: viteză redusă şi constantă (nu se încetineşte la capăt de cursă), accesorii 24 V inactive (inclusiv celule).Autonomie: 5 cicluri / 24h

  Kitsolar(fig.9)Reglaţi lungimea cablului care leagă motorul de carcasa bateriei, acesta trebuie să fie cât mai scurt posibil pentru a evita căderile de tensiune.Cablu de 5 m furnizat cu kitul solar.Notă: Îmbinaţi firele de aceeaşi culoare pentru a evita inversarea polarităţii.

  iluminarezonă(fig.10)Pentru o iluminare de clasa I, racordaţi firul de împământare la borna de legare la pământ a bazei.Notă: În cazul în care este smuls, firul împământat trebuie să fie în continuare mai lung decât faza şi neutrul.Pot fi racordate mai multe iluminări fără a depăşi o putere totală de 500 W.

  racordareaperifericelor

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 11

  12

  2122

  22

  TX

  RX

  123 20

  21

  5 19

  1TX RX

  c BP

  18 23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell

  12

  2122

  24

  TX

  RX

  123 20

  23

  5 19

  3

  TX RX

  P

  23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell Fla

  25+

  TX RX

  12

  2019

  19

  TX

  RX

  123 -

  20

  5 -

  Sec BP

  17 18 23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell

  4C

  1

  2 ou 3

  12

  2324

  34

  1620

  5 19Sec Prog

  14 15

  Sec BPTest

  16 17 18 23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell Fla

  25 2-+

  3

  24V dc-

  24

  +Flash

  25 26 27 28

  Batt.+ -

  -+

  2 3

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  12 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  +-1

  23

  EOS O E

  29 30

  Flash

  25 26 27 28

  Batt.+ -

  -+

  ... ...

  500 W max.

  Lamp

  5 6

  0Vac

  4

  109

  EOS O E

  29 30 3

  Flash

  5 26 27 28

  Batt.+ -

  -+

  8

  2

  KM

  2423

  LG

  1618

  J 17Sec Prog

  14 15

  Sec BPTest

  16 17 18 23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell Fla

  25 2+

  6

  7

  E-+H -H -P2M

  --

  P1T3

  --

  C3 -R3T2

  -11

  C2R2

  10-

  T1C1

  --

  R1 -VV

  2423

  Sec Prog

  12 13

  Aux

  14 159 10 11

  Sec BPTest

  16 17 18 23

  24V dc-

  24

  +19 21 22

  24V Cell-

  20

  +Sec Cell

  4 5

  Ant.

  7 8 9 10

  5 mm

  15 mm

  B1

  B2

  24V

  230V

  EOS F

  31

  24Vac

  34 35 32 33

  MotorM1

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 13

  semnificaţiadiferiţilorparametricod denumire valori(îngroşat=implicit) reglarerealizată observaţii

  p01 Mod de funcţionare ciclu total

  0:secvenţial Fiecare apăsare pe tasta telecomenzii determină mişcarea motorului (poziţie iniţială: poartă închisă) în funcţie de ciclul următor: deschidere, stop, închidere, stop, deschidere ...

  1: secvenţial + temporizare de închidere

  Funcţionarea în mod închidere automată este autorizată numai dacă sunt instalate celule fotoelectrice. Adică P07=1 - 4.

  În mod secvenţial cu temporizare a închiderii automate:- închiderea porţii se face automat după perioada de

  temporizare programată la parametrul “p02”,- o apăsare pe tasta telecomenzii întrerupe mişcarea în curs

  de desfăşurare şi temporizarea închiderii (poarta rămâne deschisă).

  2: semi-automatÎn mod semi-automat: - o apăsare pe tasta telecomenzii în timpul deschiderii nu are efect,- o apăsare pe tasta telecomenzii în timpul închiderii determină redeschiderea.

  3: automat

  Funcţionarea în mod închidere automată este autorizată numai dacă sunt instalate celule fotoelectrice. Adică P07=1 - 4.

  În mod închidere automată:- închiderea porţii se face automat după perioada de

  temporizare programată la parametrul “p02”,- o apăsare pe tasta telecomenzii în timpul deschiderii nu are

  efect,- o apăsare pe tasta telecomenzii în timpul închiderii determină

  redeschiderea,- o apăsare pe tasta telecomenzii în timpul temporizării

  închiderii relansează temporizarea (poarta se va închide după încheierea noii temporizări).

  Dacă un obstacol este prezent în zona de detectare a celulelor, poarta nu se închide. Ea se va închide după îndepărtarea obstacolului.

  4: automat + blocare celulă După deschiderea porţii, trecerea prin faţa celulelor (siguranţă închidere) determină închiderea după o temporizare scurtă (2 s fixă).Dacă trecerea prin faţa celulelor nu s-a realizat, închiderea porţii se face automat după temporizarea de închidere programată la parametrul “p02”.Dacă un obstacol este prezent în zona de detectare a celulelor, poarta nu se închide. Ea se va închide după îndepărtarea obstacolului.

  5: om mort (cu fir) În mod om mort cu fir: - activarea porţii se face prin acţionarea menţinută doar a unei comenzi cu fir,- comenzile radio sunt inactive.

  p02 Temporizare de închidere automată în funcţionare totală

  0 - 30 ( valoare x 10 s = valoare temporizare)

  2:20s

  Dacă este selectată valoarea 0, închiderea automată a porţii este instantanee.

  parametrizareavansatănavigareînlistadeparametri

  apăsarepe.... pentru...Intrare şi ieşire din meniul de parametrizare

  Navigare în lista de parametri şi coduri: . apăsarescurtă = afişarenormală parametru cu parametru . apăsareprelungită = afişarerapidă a parametrilor

  Validarea: . selectării unui parametru. valorii unui parametru

  Creşterea/micşorarea valorii unui parametru . apăsarescurtă = afişarenormală parametru cu parametru . apăsareprelungită = afişarerapidă a parametrilor

  afişajulvalorilorparametruluiDacă afişajul este fix, valoarea afişată este valoareaselectată pentru parametrul respectiv.Dacă afişajul este clipitor, valoarea afişată este o valoarecarepoatefiselectată pentru parametrul respectiv.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  14 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  cod denumire valori(îngroşat=implicit) reglarerealizată observaţii

  p03 Mod de funcţionare ciclu pieton

  0:identicmoduluidefuncţionareciclutotal

  Modul de funcţionare ciclu pieton poate fi parametrizat numai dacă P01 = 0 - 2

  Modul de funcţionare ciclu pieton este identic cu modul de funcţionare ciclu total selectat.

  1: fără închidere automată Dacă P01=1, închiderea porţii nu se face automat după o comandă de deschidere pieton.

  2: cu închidere automată Funcţionarea în mod închidere automată este autorizată numai dacă sunt instalate celule fotoelectrice. Adică P07=1 - 4.Indiferent de valoarea P01, închiderea porţii se face automat după o comandă de deschidere pieton.Temporizarea închiderii automate poate fi programată la parametrul “p04” (durată scurtă de temporizare) sau la parametrul “p05” (durată lungă de temporizare).

  p04 Temporizare scurtă de închidere automată în ciclu pieton

  0 - 30 ( valoare x 10 s = valoare temporizare)

  2:20s

  Dacă este selectată valoarea 0, închiderea automată a porţii este instantanee.

  p05 Temporizare lungă de închidere automată în ciclu pieton

  0 - 50 ( valoare x 5 min = valoare temporizare)

  0:0

  Valoarea 0 trebuie selectată dacă predomină temporizarea scurtă de închidere automată în ciclu pieton.

  p06 Amplitudine deschidere pieton

  între 1 şi 91:80cm

  1: deschidere pieton minimă...9: deschidere pieton maximă (aproximativ 80% din cursa totală a porţii de acces)

  p07 Intrare de siguranţă celule

  0: inactivă1: activă2: activă cu autotest prin ieşire test3: activă cu autotest prin comutare

  de alimentare4: celule magistrală

  0: intrarea de siguranţă nu este luată în considerare.1: dispozitiv de siguranţă fără autotest, este obligatorie testarea bunei funcţionări a

  dispozitivului o dată la 6 luni. 2: autotestul dispozitivului se efectuează cu fiecare ciclu de funcţionare prin ieşire test,

  aplicaţie celulă reflex cu autotest.3: autotestul dispozitivului se efectuează la fiecare ciclu de funcţionare prin comutarea

  alimentării ieşirii de alimentare celule (bornele 21 şi 22). 4: aplicaţie celule magistrală.

  p08 Intrare de siguranţă bară palpatoare

  0: inactivă1:activă2: activă cu autotest

  0: intrarea de siguranţă nu este luată în considerare.1: dispozitiv de siguranţă fără autotest. 2: autotestul dispozitivului se efectuează la fiecare ciclu de funcţionare prin ieşire test.

  p09 Intrare de siguranţă programabilă

  0: inactivă1: activă2: activă cu autotest prin ieşire test3: activă cu autotest prin comutare

  de alimentare

  0: intrarea de siguranţă nu este luată în considerare.1: dispozitiv de siguranţă fără autotest. 2: autotestul dispozitivului se efectuează la fiecare ciclu de funcţionare prin ieşire test.3: autotestul dispozitivului se efectuează la fiecare ciclu de funcţionare prin comutarea

  alimentării ieşirii de alimentare celule (bornele 21 şi 22).p10 Intrare de siguranţă

  programabilă - funcţie0:activeazăînchidere1: activează deschidere2: activează închidere + ADMAP3: orice mişcare interzisă

  0: intrarea de siguranţă programabilă este activă numai la închidere.1: intrarea de siguranţă programabilă este activă numai la deschidere.2: intrarea de siguranţă programabilă este activă numai la închidere şi, dacă este

  activată, deschiderea porţii este imposibilă.3: aplicarea opririi de urgenţă; dacă intrarea de urgenţă programabilă este activată,

  nicio mişcare a porţii nu este posibilă.p11 Intrare de siguranţă

  programabilă - acţiune0: oprire1: oprire + retragere2:oprire+reinversaretotală

  0: aplicarea opririi de urgenţă, obligatoriedacăp10=3 interzisă dacă o bară palpatoare este conectată pe intrarea de siguranţă programabilă.

  1: recomandată pentru aplicarea barei palpatoare.2: recomandată pentru aplicarea de celule.

  p12 Avertizare prealabilă lampă de semnalizare

  0:fărăavertizareprealabilă1: cu avertizare prealabilă de 2 s

  înaintea mişcării

  Dacă poarta dă spre un drum public, selectaţi obligatoriu cu avertizare prealabilă: P12=1.

  p13 Ieşire iluminare zonă 0: inactivă1: funcţionare comandată2:funcţionareautomată+

  comandată

  0: ieşirea iluminare zonă nu este luată în considerare.1: activarea comandării iluminării de zonă se efectuează cu o telecomandă.2: activarea iluminării de zonă se efectuează cu o telecomandă atunci când poarta se

  opreşte + iluminarea de zonă se aprinde automat atunci când poarta este în mişcare şi rămâne aprinsă la sfârşitul mişcării pe perioada de temporizare programată la parametrul “p14”. p13=2esteobligatoriepentruobunăfuncţionareînmodautomat.

  p14 Temporizare iluminare zonă

  0 - 60 ( valoare x 10 s = valoare temporizare)

  6:60s

  Dacă este selectată valoarea 0, iluminarea de zonă se stinge imediat după încetarea mişcării porţii.

  p15 Ieşire auxiliară 0: inactivă1: automată: martor poartă deschisă2: automată: bistabil temporizat3: automată: cu impulsuri4: comandată: bistabil (ON-OFF)5: comandată: cu impulsuri6:comandată:bistabiltemporizat

  0: ieşirea auxiliară nu este luată în considerare.1: martorul porţii este stins dacă poarta este închisă, clipeşte dacă poarta este în

  mişcare, este aprins dacă poarta este deschisă.2: ieşire activată la începutul mişcării, în timpul mişcării, apoi dezactivată la sfârşitul

  temporizării programate la parametrul “p16”. 3: impuls pe contact la începutul mişcării.4: fiecare apăsare pe tasta memorată a punctului de comandă radio provoacă

  funcţionarea următoare: ON, OFF, ON, OFF...5: impuls pe contact printr-o apăsare pe tasta memorată a punctului de comandă

  radio.6: ieşire activată printr-o apăsare pe tasta memorată a punctului de comandă radio,

  apoi dezactivată la sfârşitul temporizării programate la parametrul “p16”.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 15

  cod denumire valori(îngroşat=implicit) reglarerealizată observaţii

  p16 Temporizare ieşire auxiliară

  0 - 60 ( valoare x 10 s = valoare temporizare)

  6:60s

  Temporizarea ieşirii auxiliare este activă numai dacă valoarea selectată pentru P15 este 2 sau 6.

  p19 Viteză la închidere 1: viteza cea mai mică la 10: viteza cea mai marevaloareimplicită:5

  În cazul modificării acestui parametru, este obligatoriu să executaţi procedura de măsurare a efortului la sfârşitul instalării sau să instalaţi o bară palpatoare.

  p20 Viteză la deschidere 1: viteza cea mai mică la 10: viteza cea mai marevaloareimplicită:5

  p21 Zonă de încetinire la închidere

  1: zona cea mai scurtă de încetinire la 5: zona cea mai lungă de încetinirevaloareimplicită:1

  p22 Zonă de încetinire la deschidere

  1: zona cea mai scurtă de încetinire la 5: zona cea mai lungă de încetinirevaloareimplicită:1

  p25 Limitarea cuplului închidere

  1: cuplu minim la 10: cuplu maximreglatălasfârşitulautoînvăţării

  În cazul modificării acestui parametru, este obligatoriu să executaţi procedura de măsurare a efortului la sfârşitul instalării sau să instalaţi o bară palpatoare.

  În cazul în care cuplul este prea slab, există riscul detectării de obstacole neprevăzute.În cazul în care cuplul este prea ridicat, există riscul ca instalarea să nu fie în conformitate cu norma.

  p26 Limitarea cuplului deschidere

  1: cuplu minim la 10: cuplu maximreglatălasfârşitulautoînvăţării

  p27 Limitarea cuplului încetinire la închidere

  1: cuplu minim la 10: cuplu maximreglatălasfârşitulautoînvăţării

  p28 Limitarea cuplului încetinire la deschidere

  1: cuplu minim la 10: cuplu maximreglatălasfârşitulautoînvăţării

  p33 Sensibilitatea detectării de obstacole

  0: foarte puţin sensibilă1: puţin sensibilă2:standard3: foarte sensibilă

  În cazul modificării acestui parametru, este obligatoriu să executaţi procedura de măsurare a efortului la sfârşitul instalării sau să instalaţi o bară palpatoare.

  p37 Intrări de comandă cu fir

  0:modciclutotal-ciclupieton1: mod deschidere - închidere

  0: intrare bornă 9 = ciclu pieton, intrare bornă 11 = ciclu total1: intrare bornă 9 = numai deschidere, intrare bornă 11 = numai închidere

  p40 Viteză de acostare la închidere

  1: viteza cea mai mică la 4: viteza cea mai marevaloareimplicită:2 În cazul modificării acestui parametru, este obligatoriu să executaţi procedura de

  măsurare a efortului la sfârşitul instalării sau să instalaţi o bară palpatoare.p41 Viteză de acostare la deschidere

  1: viteza cea mai mică la 4: viteza cea mai marevaloareimplicită:2

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  16 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  proGramareatelecomenzilormemorareatelecomenzilorcu2sau4tasteprininterfaţadeprogramareEste posibilă memorarea a până la 40 de canale de comandă, care pot fi repartizate între comenzile de mai jos, după necesitate. Dacă memoria este plină, pe ecran apare “ful”.Executarea acestei proceduri pentru un canal deja memorat provoacă ştergerea acestuia. Pe ecran apare “del”.

  memorareatelecomenzilorcu3tasteprininterfaţadeprogramare[1]. Apăsaţi pe tasta“pROG” (2 s) de pe panou.

  Ecranul afişează “f0”. Notă : o nouă apăsare pe “pROG” permite trecerea la memorarea funcţiei următoare.

  [2]. Apăsaţi pe “pROG” din spatele telecomenzii cu 3 taste pentru a memora funcţia. Ecranul afişează “add”.

  < my <

  f0 Deschidere totală Stop Închidere totalăf1 Deschidere totală Dacă poarta este închisă à deschidere

  pieton Închidere totală

  În caz contrar à stopf2 Iluminare ON Iluminare OFFf3 Ieşire aux. ON Ieşire aux. OFF

  funcţiiletasteloruneitelecomenzicu3taste

  comandădeschideretotală

  2sc1 c1f0 add

  comandădeschiderepieton

  2sc1 f0 f1 c1add

  comandăiluminare

  f12sc1 f0 f2 c1add

  comandăieşireauXiliară(p15=4,5sau6)

  2sc1 f0 f3f1 f2 c1add

  2sc1 f0 c1add

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 17

  şterGereatelecomenzilorşiatuturorreGlajelorştergereatelecomenzilormemorateDetermină ştergerea tuturor telecomenzilor memorate.

  7sc1 f0 rst c1

  Determină ştergerea autoînvăţării şi revenirea la valorile implicite ale tuturor parametrilor.ştergereatuturorreglajelor

  7sc1 h1 --- h0

  blocareatastelordeproGramarePermite blocarea programărilor (reglarea capetelor de cursă, autoînvăţarea, parametrizarea).Atunci când tastele de programare sunt blocate, apare un punct după prima cifră.Apăsaţi simultan pe tastele “sET”, “+”, “-” .- apăsaţi întâi pe “sET”.- apoi apăsaţi pe “+”şi “-” în următoarele 2 s.Pentru a accesa din nou programarea, repetaţi procedura.

  + +

  c1

  c.1

  memorareatelecomenzilorfărăacceslainterfaţadeprogramare

  Această operaţiune trebuie realizată în apropierea motorului.

  A = telecomandă “sursă” deja memoratăB = telecomandă “ţintă” de memorat

  copiafuncţieiuneitastedepeotelecomandăKeygortspetastadepeonouătelecomandăcu2sau4taste:

  copia funcţiei unei telecomenzi cu 3 taste pe o nouătelecomandăcu3taste:

  B

  A

  A

  2s

  A B

  2s < 1s

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  18 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

  diaGnosticareafişajulcodurilordefuncţionarecod denumire observaţiic1 Comandă în aşteptarec2 Deschidere poartă în curs de desfăşurarec3 Reînchidere poartă în aşteptare Temporizare de închidere automată P02, P04 sau P05 în curs de desfăşurare.C4 Închidere poartă în curs de desfăşurarec6 Detectare în curs de desfăşurare pe siguranţă celulă Afişare în timpul unei cereri de mişcare sau în curs de mişcare, atunci când este în desfăşurare o

  detectare pe intrarea de siguranţă.Afişarea este menţinută atât timp cât detectarea este în curs de desfăşurare pe intrarea de siguranţă.

  c7 Detectare în curs de desfăşurare pe siguranţă bară palpatoarec8 Detectare în curs de desfăşurare pe siguranţă programabilăc9 Detectare în curs de desfăşurare pe siguranţă oprire de urgenţăc12 Reinjecţie de curent în curs de desfăşurarec13 Autotest dispozitiv de siguranţă în curs de desfăşurare Afişaj în timpul derulării autotestului dispozitivelor de siguranţă.c14 Intrare comandă cu fir deschidere totală permanentă Arată că intrarea comenzii cu fir la deschidere totală este activată în permanenţă (contact închis).

  Comenzile provenind de la telecomenzile radio sunt interzise în momentul respectiv.c15 Intrare comandă cu fir deschidere pieton permanentă Arată că intrarea comenzii cu fir la deschidere pieton este activată în permanenţă (contact închis).

  Comenzile provenind de la telecomenzile radio sunt interzise în momentul respectiv.c16 Refuz învăţare celule magistrală Verificaţi buna funcţionare a celulelor magistrală (cablare, aliniere etc.)cc1 Alimentare 9,6 V Afişaj în timpul funcţionării cu baterii de rezervă 9,6 Vcu1 Alimentare 24 V Afişaj în timpul funcţionării cu baterii de rezervă 24 V sau alimentare solară

  afişajulcodurilordeprogramarecod denumire observaţiih0 Reglaj în aşteptare Dacă apăsaţi pe tasta “sET” timp de 2 s, se lansează modul autoînvăţare.hc1 Reglare în aşteptare + Alimentare 9,6 V Afişaj în timpul funcţionării cu baterie de rezervă 9,6 Vhu1 Reglare în aşteptare + Alimentare 24 V Afişaj în timpul funcţionării cu baterie de rezervă 24 V sau alimentare solarăh1 Lansare autoînvăţare în aşteptare La apăsarea pe tasta“oK” se lansează ciclul de autoînvăţare.

  La apăsarea pe tastele “+” sau “-” este activată comanda motorului în funcţionare forţată.h2 Mod autoînvăţare - deschidere în curs de

  desfăşurareh4 Mod autoînvăţare - închidere în curs de

  desfăşuraref0 Memorarea telecomenzii pentru funcţionarea

  la deschidere totală în aşteptareLa apăsarea pe o tastă a telecomenzii, se va aloca respectiva tastă comenzii de deschidere totală a motorului.La o nouă apăsare pe “pROG” se trece în modul “memorarea telecomenzii pentru funcţionarea la deschidere pieton în aşteptare: f1“.

  f1 Memorarea telecomenzii pentru funcţionarea la deschidere pieton în aşteptare

  La apăsarea pe o tastă a telecomenzii, se va aloca respectiva tastă comenzii de deschidere pieton a motorului.La o nouă apăsare pe “pROG” se trece în mod “memorare comandă de iluminare separată în aşteptare: f2“.

  f2 Memorarea telecomenzii pentru comandă iluminare separată în aşteptare

  La apăsarea pe o tastă a telecomenzii, se va aloca respectiva tastă comenzii de iluminare separată.La o nouă apăsare pe “pROG” se trece în mod “memorare comandă pentru ieşire auxiliară în aşteptare: f3”.

  f3 Memorarea telecomenzii pentru comandă ieşire auxiliară în aşteptare

  La apăsarea pe o tastă a telecomenzii, se va aloca respectiva tastă comenzii de iluminare separată.La o nouă apăsare pe “pROG” se trece în mod “memorare telecomandă pentru funcţionare la deschidere totală în aşteptare: f0”.

  afişajulcodurilordeerorişiavariicod denumire observaţii cetrebuiefăcut?e1 Defecţiune autotest siguranţă celulă Autotestul celulelor nu este satisfăcător. Verificaţi dacă parametrizarea “P07” este corectă.

  Verificaţi cablarea celulelor.e2 Defecţiune autotest siguranţă

  programabilăAutotestul intrării de siguranţă programabilă nu este satisfăcător.

  Verificaţi dacă parametrizarea “P09” este corectă.Verificaţi cablarea intrării de siguranţă programabilă.

  e3 Defecţiune autotest bară palpatoare Autotestul barei palpatoare nu este satisfăcător.

  Verificaţi dacă parametrizarea “P08” este corectă.Verificaţi cablarea barei palpatoare.

  E4 Detectarea de obstacole la deschidere

  e5 Detectarea de obstacole la închideree6 Defecţiune siguranţă celulă

  Detectare în curs de desfăşurare la intrare de siguranţă de mai mult de 3 minute.

  Verificaţi ca niciun obstacol să nu cauzeze o detectare a celulelor sau a barei palpatoare.Verificaţi parametrizarea corectă a “P07”, “P08” sau “P09” în funcţie de dispozitivul racordat pe intrarea de siguranţă.Verificaţi cablarea dispozitivelor de siguranţă.În cazul celulelor fotoelectrice, verificaţi dacă celulele sunt corect aliniate.

  e7 Defecţiune siguranţă bară palpatoaree8 Defecţiune siguranţă programabilă

  e10 Siguranţă scurtcircuit motor Verificaţi cablarea motorului.e11 Siguranţă scurtcircuit alimentare 24 V Protecţie scurtcircuit intrări/ieşiri:

  nefuncţionarea produsului şi perifericelor racordate la bornele de la 21 la 26 (lampă de semnalizare, celule fotoelectrice (exceptând magistrala), tastatură cu cod, bară palpatoare)

  Verificaţi cablarea, apoi întrerupeţi alimentarea de la reţeaua electrică timp de 10 secunde.Reamintire: consum maxim accesorii = 1,2 A

  e12 Defecţiune hardware Contactaţi Somfy.e13 Defecţiune alimentare accesorii Alimentarea accesoriilor este întreruptă ca

  urmare a unei suprasarcini (consum excesiv)Reamintire: consum maxim accesorii = 1,2 AVerificaţi consumul accesoriilor racordate.

  e14 Defect intruziunee15 Defecţiune la prima punere sub

  tensiune a motorizării alimentate la bateria de rezervă

  Deconectaţi bateria de rezervă şi racordaţi motorizarea la reţeaua de alimentare electrică pentru prima sa punere sub tensiune.

 • RO

  Elixo 500 3S RTS

  Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved 19

  caracteristicitehnice

  accesladatelememoratePentru a avea acces la datele memorate, selectaţi parametrul “ud”, apoi apăsaţi pe “oK”.

  date denumireu0-u1 Contor de ciclu deschidere

  totalăglobal [Sute de mii - zeci de mii - mii] [sute - zeci - unităţi]

  u2-u3 de la ultima autoînvăţare [Sute de mii - zeci de mii - mii] [sute - zeci - unităţi]u6-u7 Contor ciclu cu detectare de

  obstacoleglobal [Sute de mii - zeci de mii - mii] [sute - zeci - unităţi]

  u8-u9 de la ultima autoînvăţare [Sute de mii - zeci de mii - mii] [sute - zeci - unităţi]u12-u13 Contor de ciclu deschidere pietonu14-u15 Contor de mişcare de recalareu20 Număr de telecomenzi memorate pe comanda deschidere totalău21 Număr de telecomenzi memorate pe comanda deschidere pietonu22 Număr de telecomenzi memorate pe comanda iluminare separatău23 Număr de telecomenzi memorate pe comanda ieşire auxiliarăd0-d9 Înregistrare a ultimelor 10 defecţiuni (d0 cele mai recente - d9 cele mai vechi)dd Ştergere înregistrare defecţiuni: apăsaţi pe “oK” timp de 7 s.

  caracteristiciGeneraleAlimentare de la reţeaua electrică 230 V - 50 HzPutere maximă consumată Funcţionare în mod de veghe 7,5 W - 600 W (cu iluminare separată 500 W)

  Interfaţă de programare 7 butoane - Ecran LCD 3 caractereCondiţii climatice de utilizare - 20 ° C / + 60 ° C - IP 44Frecvenţă radio Somfy RTS 433,42 MHzNumăr de canale ce pot fi memorate 40

  coneXiuniIntrare de siguranţă programabilă Tip

  CompatibilitateContact fără potenţial: NC

  Celule fotoelectrice TX/RX - Celule magistrală - Celulă reflex - Bară palpatoare ieşire contact fără potenţial

  Intrare de comandă cu fir Contact fără potenţial: NOIeşire iluminare separată 230 V - 500 W Ieşire lampă de semnalizare 24 V - 15 W cu gestionare semnalizare integratăIeşire alimentare 24 V comandată Da: pentru autotest posibil celule fotoelectrice TX/RXIeşire test intrare de siguranţă Da: pentru autotest posibil celulă reflex sau bară palpatoareIeşire alimentare accesorii 24 V - 1,2 A maxIntrare antenă demontabilă Da: compatibil antenă RTS (Ref. 2400472)Intrare baterie de rezervă

  AutonomieDa: compatibil seturi baterie 9,6 V (Ref. 9001001) şi 24 V (Ref. 9014609)

  24 ore; 5 - 10 cicluri în funcţie de poarta de acces Durată de încărcare: 48 h

  funcţionareMod funcţionare forţată Prin apăsare prelungită pe butonul de comandă motorComandă independentă de iluminarea separată DaTemporizarea iluminării (după mişcare) Programabilă: 60 s - 600 sMod închidere automată Da: temporizarea reînchiderii programabilă între 0 şi 255 minAvertizare prealabilă lampă de semnalizare

  Programabilă: fără sau cu avertizare prealabilă (durată fixă 2 s)

  Funcţionare intrare de siguranţă La închidere Înainte de deschidere (ADMAP)

  Programabilă: oprire - redeschidere parţială - redeschidere totală Programabilă: fără efect sau mişcare refuzată

  Comandă deschidere parţială DaDemarare progresivă DaViteză de deschidere Programabilă: 10 valori posibileViteză de închidere Programabilă: 10 valori posibileViteză de acostare la închidere Programabilă: 5 valori posibileDiagnosticare Înregistrare şi consultare a datelor: contor cicluri, contor de cicluri cu detectare obstacole,

  număr de canale radio memorate, istoric al ultimelor 10 defecţiuni înregistrate