of 25 /25
4.2. HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA GAZTELANIAZ 4.2.1. Ikasleen banaketa konpetentzia mailen arabera dimentsio ezberdinetan Jarraian Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen banaketa aurkezten da konpetentzia mailen arabera gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian: Konpetentzia honen errendimendu mailen banaketa kalkulatzerakoan, Ulermenaren eta Irakurmenaren emaitzak izan dira kontuan; Idazmenaren emaitzak, aldiz, ez dira sartu. 48 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. MAILA KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN 4. grafikoa. Ikasleen portzentajezko banaketa konpetentzia mailen arabera. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. DBHko 2. maila Irakurmena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua 17,7 Entzumena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua 19,5 Idazmena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua 23,1 48,0 32,5 51,9 30,4 64,6 12,3 Hasierako maila Erdi-maila Maila aurreratua

4.2. HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA …ediagnostikoak.net/edweb/eus/ITEM-LIBERATUAK/DBH... · Testuak: Kontakizuna, dibulgazio artikulua, zientzia testua, jarraibide testua

 • Author
  others

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 4.2. HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA...

 • 4.2. HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA GAZTELANIAZ

  4.2.1. Ikasleen banaketa konpetentzia mailen arabera dimentsio ezberdinetan

  Jarraian Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen banaketa aurkezten da konpetentzia mailen araberagaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian:

  Konpetentzia honen errendimendu mailen banaketa kalkulatzerakoan, Ulermenaren eta Irakurmenaren emaitzak izandira kontuan; Idazmenaren emaitzak, aldiz, ez dira sartu.

  48 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  4. grafikoa. Ikasleen portzentajezko banaketa konpetentzia mailen arabera.Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. DBHko 2. maila

  Irakurmena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera

  %0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua

  17,7

  Entzumena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera

  %0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua

  19,5

  Idazmena: ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera

  %0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Ebaketa-puntua Ebaketa-puntua

  23,1

  48,0 32,5

  51,9 30,4

  64,6 12,3

  Hasierako maila Erdi-maila Maila aurreratua

 • 4.2.2. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako2. mailako konpetentzia mailen deskribapena

  49

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  Hasierako maila Erdi-maila Maila aurreratua

  Maila honetan dagoen ikaslearen diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak osatu gabebakarrik gauzatzea ahalbidetzen diote, batzuetan ekintzak behar bezala gauzatzeko laguntza behar duelarik.Erabilera eremu ezberdinetako ahozko zein idatzizko testu hurbiletan zentzu orokorra edo xedea antzemateko gaida kasu gehienetan. Konplexutasun gutxiko testuetan ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu.Informazio esplizitua identifikatzen du, eta testuaren pasarte bateko edukiari buruzko inferentzia zuzenen bat egi-ten du. Gai da testuko informazioaren eta ezagupen pertsonalaren arteko lotura sinpleak egiteko.

  Testu idatzien ekoizpenari dagokionez, testu sinpleak idazteko gai da; hala ere, zailtasunak ditu proposatutakokomunikazio-egoerari dagokion hizkuntza-erregistro egokia erabiltzeko. Testu mota ezberdinen ezaugarriren baterabiltzen du, baina ez ditu erabiltzen xedea lortzeko behar den besteko osotasunaz eta eraginkortasunaz. Ideienantolamenduan eta garapenean gabeziak erakusten ditu eta baita testuaren kohesioan ere. Hizkuntza-baliabide-ak neurri batean bakarrik menperatzen ditu eta zenbait akats egiten ditu hiztegiaren, gramatikaren eta ortogra-fiaren aldetik.

  Hasierako maila Erdi-maila Maila aurreratua

  Maila honetan dagoen ikaslearen diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak osotasunez etaegoki gauzatzea ahalbidetzen diote. Hasierako mailan deskribatutakoaz gain, erabilera eremu ezberdinetako ahoz-ko zein idatzizko testu hurbiletako pasarteak laburtzeko gai da. Zeharka iradokitako inferentzia sinpleak egitenditu testuko pasarte bateko edukiari buruz. Eskatutako zereginerako zein informazio den garrantzitsua antzema-ten du. Informazioa eta iritzia bereizten ditu.

  Testu idatzien ekoizpenari dagokionez, testuak proposatutako komunikazio-egoerari dagokion erregistroa erabili-rik idazteko gai da. Testu mota ezberdinen ezaugarriren bat egoki erabiltzen du. Ideiak nolabaiteko koherentziare-kin aurkezten ditu testuaren xedea lortzeko. Testu-kohesioari laguntzen dioten hizkuntza-baliabide batzuk erabil-tzen ditu. Gramatikaren, hiztegiaren eta ortografiaren ikuspuntutik hizkuntza-baliabideak nolabait menperatzenditu.

 • Jarraian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailarako zehaztu diren Konpetentziaren hiru dimentsioetako adierazleakeskaintzen dira, hiru konpetentzia mailen deskribapena osotzeko asmoz.

  50 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  Hasierako maila Erdi-maila Maila aurreratua

  Maila honetan dagoen ikaslearen diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak eraginkortasunhandiaz gauzatzea ahalbidetzen diote. Hasierako eta erdi-mailan deskribatutakoaz gain, erabilera eremu ezberdi-netako ahozko zein idatzizko testu ez-hurbiletan, ideia ezberdinen arteko loturak egiteko gai da. Informazio inpli-zitua edo anbiguoa identifikatzen eta interpretatzen du. Testuko ideia ezberdinak laburtzen eta erlazionatzen ditu.Testuko informazioaren eta ezagupen pertsonalaren arteko loturak egiten ditu.

  Testu idatzien ekoizpenari dagokionez, ongi garatutako testuak idazteko gai da, testu mota eta genero ezberdine-tako testuen ezaugarriei egokituak. Ideiak koherentziarekin aurkezten eta garatzen ditu testuaren xedea lortzeko.Hizkuntza-baliabideak ongi erabiltzen ditu, eta ideiak etorriaz, zuzentasun ortografikoaz eta gramatikalaz adieraz-teko gai da.

 • 4.2.3. Dimentsioetako adierazleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako konpetentzia mailabakoitzean

  51

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  MAILA AURRERATUA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Testuaren pasarte ezberdinenedukia interpretatu.

  · Bere irakasmailan ohikoa ez denhiztegia antzeman.

  · Testuaren edukia eta ezagupenpertsonala erlazionatu.

  ERDI-MAILA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Informazio esplizitua identifikatu(ideiak).

  · Testurako izenburu egokiaaukeratu.

  · Testuaren edukiari buruzkozeharkako inferentzia sinpleakegin.

  · Mota bereko informazioen arteaninformazio zehatza antzeman(datuak).

  HASIERAKO MAILA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Testuan informazio esplizituaaurkitu (datuak).

  · Testuaren xedea identifikatu.

  · Testuaren edukiari buruzkoinferentzia zuzenak egin.

  · Testuko ideia nagusia antzeman.

  · Testuko ideia orokorra laburtu.

  · Testuaren edukiari buruzkozeharkako inferentzia sinpleakegin.

  ENTZUMENATestuak: Zientzia testua, dibulgazio testua, ikasleen interesen inguruko pertsona bati elkarrizketa.

 • 52 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  MAILA AURRERATUA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Testuaren edukia ezagupenpertsonalarekin erlazionatu.

  · Testuko ideiak laburtu etaerlazionatu.

  · Testuan informazio anbiguoa edoosatu gabea ondorioztatu etainterpretatu.

  ERDI-MAILA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Informazioa eta iritzia bereiztu.

  · Nolabaiteko anbiguotasuna dutenesaldiak egoki interpretatu.

  · Informazio inplizitua identifikatueta interpretatu.

  HASIERAKO MAILA

  Maila honetako ikaslea hurrengohonetarako gai da:

  · Bere irakasmailan maiz erabiltzenden hiztegia erabili.

  · Testuaren gaia antzeman.

  · Testuaren xedea identifikatu.

  · Ideia nagusiak eta bigarrenmailakoak bereiztu.

  · Puntuazio ikurren esanahiaantzeman.

  · Testuaren hartzailea identifikatu.

  · Informazio esplizitua aurkitu(datuak eta ideiak).

  · Testuaren pasarteen esanahiaondorioztatu.

  IRAKURMENATestuak: Kontakizuna, dibulgazio artikulua, zientzia testua, jarraibide testua.

 • 53

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  MAILA AURRERATUA

  Maila honetako ikasleak idaztendituen testuen bereizgarriak:

  · Proposatutako helbururakoinformazio ugaria eta garrantzitsuaematen du.

  · Komunikazio-egoerarako egokiaden hizkuntza-erregistroaerabiltzen eta mantentzen du.

  · Informazioa era koherenteanantolatzen eta egituratzen du.

  · Prentsa artikuluaren testu-ezaugarriei egokitzen zaie.

  · Testua kohesionatzeko hizkuntza-baliabide ezberdinak erabiltzenditu.

  · Ortografia eta gramatika arauakbetetzen ditu.

  · Hiztegi zehatza erabiltzen du.

  ERDI-MAILA

  Maila honetako ikasleak idaztendituen testuen bereizgarriak:

  · Proposatutako helbururakoinformazio nahikoa etagarrantzitsua ematen du.

  · Oro har komunikazio-egoerarakoegokia den hizkuntza-erregistroaerabiltzen du.

  · Testuaren xedea lortzen du.

  · Informazioa era logikoanantolatzen du ulermena errazteko.

  · Kasurik gehienetan, prentsaartikuluaren testu-ezaugarrieiegokitzen zaie.

  · Testua kohesionatzeko hizkuntza-baliabide batzukerabiltzen ditu.

  · Oro har ortografia eta gramatikaarauak betetzen ditu.

  · Hiztegi egokia erabiltzen du.

  HASIERAKO MAILA

  Maila honetako ikasleak idaztendituen testuen bereizgarriak:

  · Landu gabeko informazioa ematendu, batzuetan proposatutakohelbururako garrantzitsua ez dena.

  · Komunikazio-egoerarako egokia ezden hizkuntza-erregistroaerabiltzen du.

  · Testuaren xedea nekez lortzen du.

  · Informazioa nolabaiteko ordenafaltarekin aurkezten du,ulergarritasuna oztopatzenduelarik.

  · Prentsa artikuluaren testu-ezaugarriei nekez egokitzen zaie.

  · Testuaren koherentzian etakohesioan gabezia nabariak ditu.

  · Hiztegi, gramatika eta ortografiaakatsak ditu.

  IDAZMENATestua: Ikastetxeko aldizkarirako artikulua (gutxienezko luzera: 100 hitz).

 • 54 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  4.2.4. Item liberatuen adibideak

  Jarraian, item edo galdera batzuen hainbat adibide aurkezten dira. Horiek Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorakokonpetentziaren ebaluazio probetan erabili dira.

  Galderari dagozkion testu osoa eta galderaren planteamenduaz gain, zein konpetentzia mailarekin lotzen den ere adie-razten da. Kasu batzuetan erantzun zuzena ematen da eta, galdera irekia denean, galdera hori ebaluatzeko erabili direnzuzentzeko-irizpideak.

 • 55

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  COMPRENSIÓN ORAL: 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

  TRANSCRIPCIÓN

  Alonso considera que hoy por hoy no tiene un coche ganador. Apenas ha rodado esta

  mañana en Jerez por culpa de la lluvia. No habló con los medios de comunicación, pero sí

  departió unos minutos con Antonio Lobato. En menos de 60 segundos no se pueden decir

  más cosas.

  Escuchen:

  —MacLaren… no lo sé, no sé qué decirte… Los tiempos han salido bien y todo el mundo

  está pendiente de nosotros, un poco, pero el coche no está ni mucho menos listo para lle-

  gar a Australia y los días están acabando. O sea que, esperamos que en Barcelona la sema-

  na que viene y en Bahrein, sobre todo, con dos semanas de entrenos allí, lo podamos

  poner a punto.

  —Van a llegar grandes reformas aerodinámicas y de motor en las próximas pruebas y espero

  que eso sea el último empujón porque al día de hoy, ya te digo, aunque hayamos ido rápido

  el coche no está todavía para ganar.

  —¿Qué le falta al coche? ¿Qué le pedirías? Tres deseos, tres cosas que mejorarías del coche

  ahora mismo.

  —Agarre de delante: en mitad de curva se va bastante de morro. Tracción: que le falta bastan-

  te tracción al coche; y un pelín más de motor. Yo creo que todavía nos falta, es muy fiable, hace

  todos los kilómetros, pero falta un poco de potencia para estar a la altura de los mejores.

  Lo que acaban de escuchar, estas declaraciones, han sido rebotadas en todo el mundo.

  Alonso, pese a este pesimismo, también ve cosas positivas. Además de los colores del coche.

  —¿Qué es lo que te gusta más del coche? Los colores… No, el coche… Todo en general, yo creo

  que el coche en conjunto es muy bueno y mejorando dos o tres pequeñas cosas de compor-

  tamiento pues… Puede ser un coche muy fácil de conducir… Yo creo que muy bueno… Todo el

  ambiente del equipo es, de momento, muy bueno.

 • 56 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: : 2. Reconocer el propósito de textos orales de cierta complejidad y próximos a los intere-ses del alumnado (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones sim-ples...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Identifica la finalidad comunicativa del texto.

  • Respuesta correcta: A. Conocer la opinión de Alonso sobre su coche.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 3. Discriminar en textos orales de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones simples....) pertene-cientes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Identifica información específica.

  • Respuesta correcta: C. En Jerez.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 57

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  4 º E D U C A C I Ó N P R I M A R I A

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 3. Discriminar en textos orales de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones simples....) pertene-cientes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Identifica información específica.

  • Respuesta correcta: B. Puesta a punto.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel medio.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 3. Discriminar en textos orales de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones simples...) pertenecien-tes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Identifica información específica.

  • Respuesta correcta: A. Buenos.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 58 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 3. Discriminar en textos orales de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones simples...) pertenecien-tes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Identifica información específica.

  • Respuesta correcta: A. Potencia, tracción y agarre.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 3. Discriminar en textos orales de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumentaciones simples...) pertenecien-tes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Reconoce vocabulario específico.

  • Respuesta correcta: B. Que habló con él.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel avanzado.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 59

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  • Dimensión: Comprensión oral.

  • Subcompetencia: 4. Interpretar de manera crítica el contenido de textos orales de cierta complejidad y próxi-mos a los intereses del alumnado (avisos, normas, instrucciones, noticias, presentaciones, narraciones, argumen-taciones simples...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Realiza inferencias sobre el contenido del texto.

  • Respuesta correcta: A. Es una broma.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 60 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  COMPRENSIÓN ESCRITA: 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 • 61

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 6. Identificar el sentido global de textos escritos de uso habitual (normas de clase, cartas,cartas al director, reglas, cuentos, narraciones breves, enciclopedias escolares, webs educativas, noticias, notas...)procedentes de diversos ámbitos de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Identifica el tema del texto.

  • Respuesta correcta: C. La importancia de la constancia y el esfuerzo.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 9. Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos de cierta complejidad y pró-ximos a los intereses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, rela-tos, folletos, webs educativas...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Interpreta e integrar información explícita del texto con ideas propias.

  • Respuesta correcta: B. Mostrar la evolución del personaje principal.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 62 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 9. Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos de cierta complejidad y pró-ximos a los intereses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, rela-tos, folletos, webs educativas...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Realiza inferencias directas sobre el contenido del texto.

  • Respuesta correcta: A. Que el ser humano no es perfecto.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 9. Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos de cierta complejidad y pró-ximos a los intereses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, rela-tos, folletos, webs educativas...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Reconoce la utilidad de los signos de puntuación.

  • Respuesta correcta: C. Introducir los pensamientos del personaje.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 63

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 6. Identificar el sentido global de textos escritos de cierta complejidad y próximos a los inte-reses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, relatos, folletos,webs educativas...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Diferencia las ideas principales de las secundarias.

  • Respuesta correcta: B. La 1 es una idea principal y la 2 secundaria.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 7. Reconocer el propósito de textos escritos de cierta complejidad y próximos a los intere-ses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, relatos, folletos, webseducativas...) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Identifica la finalidad comunicativa del texto.

  • Respuesta correcta: B. Contar una historia.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 64 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 8. Discriminar en textos escritos de cierta complejidad y próximos a los intereses del alumna-do (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, relatos, folletos, webs educativas...)pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua la información relevante para la finalidad perseguida.

  • Objetivo del ítem: Identifica información relevante.

  • Respuesta correcta: A. Los agujeros del queso y los zapatos que no se gastaban nunca.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

  • Dimensión: Comprensión escrita.

  • Subcompetencia: 9. Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos de cierta complejidad y pró-ximos a los intereses del alumnado (instrucciones, normas, anuncios, obras de consulta, noticias, reportajes, rela-tos, folletos, webs educativas…) pertenecientes a diversos ámbitos de uso de la lengua.

  • Objetivo del ítem: Resume y relaciona ideas del texto.

  • Respuesta correcta: La respuesta correcta deberá reflejar que son inventos ridículos y ya inventados.

  • Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel avanzado.

  DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

 • 65

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  EXPRESIÓN ESCRITA: 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 • 66 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  CRITERIOS DE CORRECCIÓN

  • Adecuación a la situación de comunicación propuesta: artículo periodístico para la revista escolar.

  • Desarrollo del tema para la consecución del objetivo previsto: informar sobre el MP3 describiendo algunas desus características más importantes y las razones de su éxito entre los jóvenes. Para facilitar esta tarea se ofre-ce un texto de apoyo en el que aparecen varios datos sobre las características básicas de un MP3.

  • Uso de un registro lingüístico apropiado para un artículo periodístico: registro formal.

  • Organización de la información de manera lógica y coherente.

  • Distribución de las ideas en párrafos.

  • Presencia de recursos lingüísticos que favorecen la cohesión textual y la variedad expresiva.

  • Uso correcto de las normas gramaticales y ortográficas.

  • Presencia de un léxico variado y preciso.

 • 67

  DIFICULTAD

  NIVEL INICIAL

  Los textos que aparecen a continuación se sitúan en el nivel inicial. En este nivel se incluye al alumnado que haredactado textos poco elaborados o con abundantes errores y lagunas en los diferentes aspectos que se evalúan.

  En términos generales, los ejemplos que se presentan evidencian un escaso desarrollo del tema además de unpredominio de información poco relevante. La organización de las ideas no se ajusta a ningún tipo de estructuralógica. Es evidente la falta de recursos lingüísticos y el inadecuado uso de diferentes personas verbales. Existenfrecuentes errores de gramática y ortografía que en algunos casos dificultan la compresión del texto. Por último,el léxico además de impreciso es poco variado.

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

 • 68 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

 • 69

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  NIVEL MEDIO

  Los textos que aparecen a continuación se sitúan en el nivel medio. En este nivel se incluye al alumnado que haredactado textos con cierto grado de elaboración, tanto desde el punto de vista de la organización y desarrollo delas ideas como en el uso de recursos lingüísticos esperables en su nivel educativo. Estos textos no presentan gra-ves problemas en aspectos como gramática, léxico y ortografía.

  En general, los textos que se presentan como ejemplo aportan una información suficiente para la consecución delobjetivo establecido. El registro lingüístico utilizado es el adecuado para un artículo periodístico. En ambos casosse integran datos técnicos ofrecidos en el texto de apoyo con conocimientos personales. Las ideas se distribuyena través de párrafos lo que permite apreciar cierta estructura organizativa del texto. Aunque hay información quese repite, ésta se presenta de manera coherente y progresa a lo largo del texto. El uso de la gramática y de la orto-grafía es aceptable para su edad, a pesar de que existen errores. Se percibe cierta variedad en el uso del léxico, sibien alguna expresión resulta un poco forzada.

 • 70 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

 • 71

  4. KONPETENTZIA MAILAK 2008-2009 IKASTURTEAN EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIETAN

  D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  MAILA AURRERATUA

  Los textos que aparecen a continuación se sitúan en el nivel avanzado. En este nivel se incluye al alumnado queha redactado textos bien estructurados y en los que se evidencia un buen dominio de los recursos lingüísticos, ade-más de un uso correcto de la gramática y la ortografía.

  En términos generales, los textos que se ofrecen como modelo aportan una información abundante y relevantesobre el tema. Se consigue con claridad el objetivo propuesto integrando de manera adecuada algunos datos dela información de apoyo y el conocimiento personal. El registro lingüístico utilizado a lo largo del texto es el espe-rable para la situación comunicativa propuesta. La información se organiza de manera coherentes y se puede apre-ciar un orden lógico en la exposición y desarrollo de las ideas. Se utilizan algunos organizadores textuales y seaprecia cierta variedad en el uso de los recursos expresivos. No existen errores gramaticales ni ortográficos y elléxico es variado y preciso.

 • 72 D E R R I G O R R E Z KO B I G A R R E N H E Z K U N T Z A KO 2 . M A I L A

  KONPETENTZIA MAILAK 2009KO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAN

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice