391 ¤’LANKI 51sb.nuk.uni-lj.si/ ?fileName=1966\snb1966-0231.pdf¢  391 ¤’LANKI 51 Strnad J[anez] Statistik:

391 ¤’LANKI 51sb.nuk.uni-lj.si/ ?fileName=1966\snb1966-0231.pdf¢  391 ¤’LANKI 51 Strnad J[anez] Statistik:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 391 ¤’LANKI 51sb.nuk.uni-lj.si/ ?fileName=1966\snb1966-0231.pdf¢  391...

 • 391 ČLANKI 51

  Strnad J[anez]: Statist ika in vojskovanje. — OMF XIII/1966 št. 1 str. 44—45. 1587

  Tomšič Gabrijel: Teorija stabilnosti. — OMF XIII/1966 št. 2/3 str. '67—80. 1588

  Vencelj Mari: Računanje s p-adičnimi števili. — OMF XIII/1966 št. 4 str. 97—111. 1589

  Vrabec Jože: Razširitve obsega realnih števil. — OMF XIII/1966 št. 1 str. 11—20. 1590

  52 Astronomija

  Clarke Comer: Milijoni obljudenih svetov. In- tervju z d i rek tor jem zvezdarne v Jodrell Banku. |S slikami.] — Obzornik 1966 št. 12 str. 950—953. 1591

  Čermelj Lavo: Astronomski observatori j v veso- lju. |S slikami.] — Proteus XXVIII/1965—66 št. 6 str. 145—147. 1592

  — Kaj je odkril Mariner IV na Marsu. ]S sli- kami.] — Proteus XXIX/1966—67 št. 2 str. 33 do 37.

  — Luna slikana z Lune 9. |S slikami.] — Prote- us XXVIII/1965—66 št. 7 str. 169—175.

  — Slikanje luninega površ ja z umqtnih sateli- tov. |Š sliko.] — Proteus XXIXT966—67 št. 1 str. 19—22.

  Fini Marco: Spet s t raš i jo leteči krožniki. [S sli- kami.] — Obzornik 1966 št. 9 str. 703—706.

  1593 Krug Erich: Supersvetovi. Prevedel Miha Potoč-

  nik. |S sliko.] — Obzornik 1966 št. 6 str. 466 do 469. 1594

  Kukarkin B. V.: O perspektivah raziskovanja Lune. Po pr is tanku »Lune 9«. Prevod povzel V. Rožen. — NRazgl XV1966 (26.11.) št. 4 str. 72—73. 1595

  Kunaver P[avel]: Pričelo se je novo obdobje sončne aktivnosti. — Proteus XXVIII 1965 do 1966 št. 6 str. 151—152. 1596

  L[eopold] J[osip] E[dgar]: Dr. o. Božo Vuco, pro- fesor, Od a toma do svemira. Makarska 1964. — Nova pot XVIII 1966 št. 1/3 str. 132—133.

  1597 Prosen Marijan: Astronomska enota. |S slika-

  mi.] — Proteus XXVIII/1965—66 št. 6 str. 148 do 151. 1598

  Ribarič Vlado: Inf rardeča tehnika. |S slikami.) — ŽiT 1966 št. 2 str. 110—117. 1599

  [Ruzic Neil P.:] Zakaj osvajati luno? Priredil Vlado Ribarič. |S slikami.'] — ŽiT 1966 št. 7 8 str. 587—595. 1300

  53 Fizika Bajec Anton: Strelovodi. |S slikami.] — DiV XI

  1966 št. 1 str. 2—7. 1602

  Batista Marko: Diagrami hidravličnih račun- skih osnov. |S slikami.] — Poročila Litostroj XII/1966 št. 1/2 str. 10—12. 1603 Nadal jevanje iz leta 1965.

  [Dirac P. A. M.:] Razvoj fizikalne slike v naravi. (Prevedel France Avčin.) — EV XXXII do XXXIII/1965—66 št. 8/9 str. 237—241. 1604

  Gologranc Franc: Preoblikovanje kovin z veli- kimi hitrostmi. [S slikami.] — StrojV XII/ 1966 št. 1/2 str. 20—28. 1605

  Grabeč I[gor], I[van] Pepelnjak in S[avo] Pobe- raj: Plazmatroni. |S slikami.] — EV XXXII do XXXII I/l 965—66 št. 1/2 str. 1—3. 1606 Summary: Plasmatrons . — Resume: Les p lasmat rons . — Zusammenfassung: Plasmatronc.

  Jurišič Dragoš: Kompatibilitetni pogoji in več- krat sovisna področja. — StrojV XII/1966 št. 1/2 str. 9—13. 1607

  Kavčič Tihomir: Fizikalna teori ja barv. |S sli- kami.] — SGiPI IV 1966 št. 1/2 str. 7—15.

  1608

  Kneschke A[ldref] in U[we] Elvers: Approximate integration of problems with initial and bo- undary conditions in mechanics. — Mining and metallurgy quarterly 1966 št. 4 str. 5—19.

  1609 — Postopek za približno integriranje nalog z za-

  četnimi in robnimi pogoji v področju meha- nike. — RMZ 1966 št. 4 str. 3 9 3 ^ 0 6 .

  Kolar Drago: Potisna sila: 220 000 ton. [S slika- mi.] — ŽiT 1966 št. 1 str. 21—23. 1610 O visokih pr i t iskih.

  Koroušič B[laženko]: Calculation of activities in regular binary systems. — Mining and metal- lurgy quarterly 1966 št, 4 A str. 23—29. 1611

  — Izračunavanje aktivnosti v binarnih regular- nih sistemih. |S slikami.] — RMZ 1966 pos. št. str. 569—574.

  Mulec Henrik: Kinetika metionina Se-75. |S sli- kami.] — MedR V/1966 št. 3/4 str. 263—275. Summarv . 1 6 1 2

  Ocepek Drago: Problemi koloidnega mle t ja ne- kovinskih surovin. |S slikami.] — RMZ 1966 št. 3 str. 281—285. 1613

  — Problems in colloidal grinding of nonmetal materials. |S slikami.] — Mining and metal- lurgy quarterly 1966 št. 3 str. 11—16.

  Oprešnik M[iran] in L]eopold] Kogej: Eksergij- ski diagram za dif luordiklormetan CF,Cl-> (R 12). — StrojV XII 1966 št. 4/5 str. 105—109:

  1614 Osredkar Milan: Metoda magnetne resonance.

  Ob XIV. konferenci združenja AMPERE. — NRazgl XV/1966 (24. IX.) št. 18 str. 365. 1615

  Perco Valter: Protivibracijska naprava na pnev- matičnem kladivu. ]S slikami.] — DiV XI/ 1966 št. 2 str. 41—43. 1616

  Pirš J[ože]: Measurement of ultrasonic attcni- ation. (Translated by Mari jan Ivane.) |S sli- kami v tekstu in na posebnih prilogah.] — Mining and metallurgy quarterly 1966 št. 2 str. 31—53. 1617

  229