Click here to load reader

Zupančič KNJIG Ž PDF file Zupančič KNJIG ŽakelEj — Glej čopi: Brankoč Pripovedk: izpo zmaed - jevih kril Prevedel. . — Glej Delahay: Gilberte Marink: ian štirj letne i

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zupančič KNJIG Ž PDF file Zupančič KNJIG ŽakelEj — Glej čopi: Brankoč Pripovedk: izpo...

 • Zupančič KNJIGE Žakelj

  — Glej: čopič Branko: Pripovedke izpod zma- jevih kril. Prevedel.

  — Glej: Delahaye Gilbert: Marinka in š t i r j e letni časi. Prevedel.

  — Glej: Delahaye Gilbert: Mar inka v šoli. Pre- vedel.

  — Glej: Delahaye Gilbert: Marinka v živalskem vrtu. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Janko in Metka. Preve- del.

  — Glej: Gr imm Jakob: Mestni godci. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Palček. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Pepelka. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Pogumni kro jaček . Pre- vedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Rdeča kapica. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Snegulčica. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Srečni Janezek. Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Trnul jč ica . Prevedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Volk in 7 kozličkov. Pre- vedel.

  — Glej: Gr imm Jakob: Žabj i k ra l j . Prevedel.

  — Glej: Hašek Jaroslav: Dobri vo jak Švejk v prvi svetovni vojni . Prevedel.

  — Glej: Per raul t Charles: Obuti maček. Preve- del.

  — Glej: Remarque Er ich Maria: Tr i je tovariši. Prevedel.

  — Glej: R e m a r q u e Er ich Maria: Vrnitev. Preve- del.

  Zupančič Mirko. Glej: Mestno gledališče l jub- l jansko. 15 let Mestnega gledališča l jubl jan- skega. Uredil.

  Zveza komunistov Jugoslavije. S ta tu t Zveze ko- munis tov Jugoslavije. (L jubl jana , zal. in t. TZ Li tost roj 1966.) Str . ( I I ) + 231—244. 8». 1500 izv. 1825

  Zveza komunistov Jugoslavije. Centralni komite. Plenum, 3., Beograd 1966. Tre t j i p l enum Cen- tralnega komi te j a Zveze komunis tov Jugosla- vije. (L jubl jana , Komunis t , t. Delo 1966.) 286 + ( I I ) s tr . 8° 22.000 izv. — 189426 1826

  Zveza komunistov Jugoslavije. Centralni komite. Plenum, 4., Brioni 1966. Četrt i p l enum Cen- tralnega komi te ja Zveze komunis tov Jugosla- vije. (Ljubl jana , Komunis t , t . Delo 1966.) 64 str . 8°. — 192169 1827

  Zveza komunistov Jugoslavije. Centralni komite. Plenum, 5., Beograd 1966. Peti p lenum Cen- tralnega komi te j a Zveze komunis tov Jugosla- vije. (Ljubl jana , »Komunist«, t. Delo 1966.) 158 + ( I I ) s tr . 8°. 15.000 izv. — 200273 1828

  Vsebina: Uvodni govor Mijalka Todoroviča. — I/, raz- prave: E m a Derosi, Dušan Mugoša, Paško Romac, Veli- mi r Matic, Gru jo Novakovič, Pero Kosoric, Miroslav Pečulj ič. — Sklep o reorganizaci j i vodilnih organov ZKJ. — Volitve p redsedn ika Zveze komunis tov Jugoslavi je . — Sestava novih organov Centralnega komite ja ZKJ. — Vloga in sestava komis i j CK ZKJ. — Sklepna beseda to- var iša Tita. — Govori na se jah Centra lnih komite jev ZK v republ ikah: Dobrivoje Radosavljcvič, Mijalko Todoro- vič, Veljko Vlahovič, Vladimir Bakarič , Cvijetin Mija- tovič, Krs te Crvenkovski, Edvard Karde l j .

  Zveza mladine Slovenije. Konferenca, 2., Ljub- l j ana 1966. Gradivo druge konference ZMS. (Ljubl jana , Centralni komite Zveze mladine Slovenije) 1966. 32 s t r . 4°. 1829

  Zveza ribiških družin, Nova Gorica. Pravilnik o disciplinski odgovornost i članov r ibiških dru- žin ZRD Gorica. (Nova Gorica, t. Goriška ti- ska rna »Soča« [1966].) (24) str . 8«. 1350 izv.

  1830 Zvonarevič Mladen. Mladen Zvonarevič: Psiho-

  logija za t r e t j i razred gimnazi je . (Prev. P[e- ter] W[inkler]. I lustr . Ivo Kušanič.) Ljubl ja- na, Drž. založba Slovenije, (t. Celjski tisk, Celje) 1966. 140 + (IV) str. 8U. 6040 izv. — 200238 1831 Ref.: Vlado S ruk , TiP IV/1967 š t . II s t r . 1661—1664.

  Zvvitter Fran. The Slovenes and the Habsburg Monarchy. By F ran Zwitter . L jub l j ana , b. t. 1966. (I) + 31 str . ( = f.). 4°.. S t ro jep . avtogr. — II 196116 1832

  Žabkar Albin: Ari tmet ika in a lgebra VI. Glej: Gabrovšek Ludvik.

  — Žabkar Albin: Ari tmet ika in algebra za 7. raz- red gimnazije . Glej: Gabrovšek Ludvik.

  — Žabkar Albin: Fizika za sedmi razred osnov- . nih šol. Glej: Kvaternik Franc.

  Žabkar Jože. Jože Žabkar : Matemat ika za VIL razred osnovne šole. L jub l j ana , Mladinska knj iga , (t. L judska pravica) 1966. 161 + ( I I ) s tr . 8U. — 189851 1833

  — Jože ž a b k a r : Računstvo in geomet r i j a za V. razred osnovne šole. (Risbe je nar isa l avtor.) L jub l jana , Mladinska knj iga, (t. L judska pra- vica) 1966. 107 + ( I I I ) s tr . 8U. (Učbeniki in priročniki .) — 200220 1834 S p r e m e n j e n ponat i s .

  — Jože Žabkar : Va je in naloge iz m a t e m a t i k e za V. razred osnovne šole. (Opremil Mar i j an Se- žun.) L jubl jana , Drž. založba Slovenije, (t. Celjski tisk, Celje) 1966. 64 s t r . 8°. 8000 izv. — 201247 1835

  — Jože Žabkar : Vaje in naloge iz m a t e m a t i k e za VIII . razred osnovne šole. L jub l j ana , Drž. za- ložba Slovenije, (t. Železniška t i skarna) 1965 (1966). 96 str . 8°.— 200246 1836

  Žagar Boš t jan . Glej: Temel jn i poda tk i o Združe- nih narodih . Prevedel.

  Žakelj Filip. Filip Žakelj : Mar i j a slovenskega na- roda ne bo zapusti la. Smarnice v spomin škofa dr. Gregori ja Rožmana. Buenos Aires, Slovensko dušno past i rs tvo, (t . Vilko S. R. L.) 1960. 280 + (V) str . 8°. 1837*

  118