241347763 Koleksi Makna Istilah Formula Fizik Spm 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spm

Citation preview

KOLEKSI DEFINISI / MAKNA / ISTILAH / FORMULAFIZIK SPMDisediakan oleh:En. Muhamad Fariez Bin MustafarB. Ed. Sc. Physics Hons. (UPSI) [email protected] Panitia FizikSMK TebeduDefinisi/Makna/Formula2014 Fariez SMK Tebedu SarawakISI KANDUNGANBabTajukMuka Surat1Pengenalan Kepada Fizik3 42Daya dan Gerakan4 83Daya dan Tekanan94Haba10 115Cahaya12 146Gelombang15 187Elektrik18 208Keelektromagnetan20 219Elektronik22 2410Radioaktif25 27Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.2BAB 1 : PENGENALAN KEPADA FIZIKBilIstilahDefinisi / MaknaSimbol/Formula / Contoh /.UnitCatatan1Kuantiti FizikKuantiti yang boleh diukur.Kuantiti yang tidak boleh diterbitkan dalam sebutan kuantiti-kuantitiContoh:2Kuantiti AsasPanjang, jisim, masa, suhu, arusfizik yang lain.elektrik.KuantitiGabungan kuantiti-kuantiti asas secara pendaraban atau pembahagianContoh:3Halaju, daya, pecutan, momentum,Terbitanatau kedua-duanya.ketumpatan, kerja.4Unit AsasUnit yang tidak boleh diterbitkan dalam sebutan unit-unit yang lain.Contoh:Meter, kg, saat, Kelvin, Ampere.5Unit TerbitanGabungan unit-unit asas secara pendaraban atau pembahagian atauContoh:kedua-duanya.m s-1, m s-2, joule, Nm-2, kg ms-16KejituanKejituan pengukuran ialah betapa hampir suatu nilai pengukurankepada nilai sebenar.Kebolehan alat mengukur sesuatu kuantiti secara konsisten dengan7Kepersisansedikit atau tiada sisihan relatif antara bacaan-bacaan yangdiperolehnya.8KepekaanKebolehan suatu alat mengesan perubahan kecil kuantiti fizik yangdiukurnya.9RalatPerbezaan antara suatu nilai pengukuran dengan nilai sebenar.10RalatBersistem11Ralat Rawak12Ralat ParalaksKesilapan pengukuran yang berlaku apabila seseorang membaca tandaskala dari kedudukan yang salah.13Ralat SifarPenunjuk alat pengukuran tidak berada pada kedudukan 0 apabilaalat itu tidak digunakan.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.31415161718BAB 2 : DAYA DAN GERAKANKuantitiContoh:1Kuantiti fizik yang mempunyai magnitud (nilai) sahaja.Jisim, masa, ketumpatan, isiSkalarpadu, laju, dll.KuantitiContoh:2Kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah.Halaju, sesaran, daya,Vektormomentum, dll.3GerakanSuatu gerakan sepanjang suatu garis lurus.linear4JarakJumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek itu.Simbol : s(Kuantiti skalar)Unit SI : mJarak di antara dua lokasi yang diukur dengan lintasan yang paling dekat yangSimbol : s5Sesaranmenghubungi lokasi-lokasi itu dalam arah yang tertentu.Unit SI : m(Kuantiti vektor)6LajuKadar perubahan jarak.Simbol : vv s(Kuantiti skalar)Unit SI : m s-1t7HalajuKadar perubahan sesaran.Simbol : vv s(Kuantiti vektor)Unit SI : m s-1t8PecutanKadar perubahan halaju.Simbol : aa v uUnit SI : m s-2tKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.4NyahpecutanSimbol : av u9(pecutanObjek yang bergerak dengan halaju yang semakin berkurang.a Unit SI : m s-2tnegatif)Sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang10Inersiaperubahan keadaan asalnya, sama ada keadaan pegun atau keadaan bergerak.(Inersia boleh dinyatakan dalam hukum gerakan Newton pertama)11JisimKuantiti zarah dalam suatu objek.Simbol : mUnit SI : kg12BeratBerat suatu objek ialah daya tarikan graviti ke atas objek itu.Simbol : WW mg(Kuantiti skalar)Unit SI : Newton (N)13MomentumMomentum linear atau momentum sesuatu objek ditakrifkan sebagai hasilSimbol : pdarab jisim objek itu dengan halajunya.Unit SI : kg m s-1PrinsipPrinsip keabadian momentum menerangkan bahawa dalam suatu sistem yang14Keabadianterdiri daripada beberapa objek yang bertindak balas, jumlah momentumMomentumadalah malar jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu.Dalam perlanggaran kenyal,i)Momentum diabadikan15Perlanggaranii)Tenaga kinetik diabadikanm1u1 m2 u2 m1v1 m2 v2kenyaliii) Objek-objek yang berlanggar bergerak berasingan selepasperlanggaraniv)Jumlah tenaga terabadi.Dalam perlanggaran tidak kenyal,Perlanggarani)Momentum diabadikan16ii) Tenaga kinetik tidak diabadikanm1u1 m2 u 2 ( m1 m2 )vtidak kenyaliii) Objek-objek yang berlanggar bercantum dan bergerakiv)Jumlah tenaga terabadi.Daya tunggal yang dihasilkan oleh hasil tambah secara vektor dua atau lebih17Daya paduandaya yang bertindak ke atas sesuatu objek.(kuantiti vektor)18Daya bersih19Daya tidakseimbangKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.5Daya20seimbang /KeseimbangandayaDaya impuls ditakrifkan sebagai kadar perubahan momentum terhadapSimbol : FF mv mu21Daya Impulsmasa tindakan yang singkat bagi sesuatu objek yang bergerak, contohnyaUnit SI : Ntsemasa perlanggaran.22ImpulsImpuls ditakrifkan sebagai perubahan momentum.Simbol : FtFt mv mu(kuantiti vektor)Unit SI : kg m s-1@ N s23Medan graviti24Kekuatan9.8 N kg-1g Fmedan gravitim25PecutanSimbol : gg = 10 m s-2gravitiUnit : m s-2Gerakan sesuatu objek yang jatuh yang hanya bergantung kepada daya graviti26Jatuh bebassahaja.* Jatuh bebas hanya berlaku dalam vakum (tiada udara)HukumSesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu dalam keadaanGerakanContoh:27pegun atau keadaan gerakan dengan halaju seragam jika tiada daya luarNewtonInersiabertindak ke atas objek itu.PertamaHukumHukum Gerakan Newton Kedua menyatakan bahawa kadar perubahanGerakanSimbol : F28Newtonmomentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang bertindak keUnit SI : NF maKeduaatas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan daya paduan itu.HukumHukum Gerakan Newton Ketiga menyatakan bahawa untuk setiap dayaGerakan29tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang bermagnitud sama danNewtonbertindak pada arah yang bertentangan.KetigaPrinsipLeraian daya ialah satu proses di mana satu daya tunggal boleh diuraikan30kepada dua komponen. Proses ini merupakan songsangan kepada prinsipLeraian Dayapaduan daya.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.6Tenaga ialah keupayaan atau kebolehan suatu sistem untuk melakukanSimbol : E31Tenagakerja.Unit SI : Joule @ J(Kuantiti skalar)32Daya geseran33Kerja yangHasil darab magnitud sesaran dan komponen daya yang selari denganSimbol : WW Fsdilakukanarah sesaran itu.Unit SI : Joule @ JP Wt34KuasaKuasa ialah kadar melakukan kerja atau kadar pemindahan tenaga.Simbol : PAtauUnit SI : Watt @ WP Et351 watt36TenagaTenaga yang diperoleh oleh suatu jasad apabila jasad itu bergerak.Simbol : EE 1mv2KinetikUnit SI : Joule @ J237TenagaTenaga yang dipunyai oleh jasad itu disebabkan oleh kedudukan atauKeupayaankeadaan jasad itu.TenagaTenaga keupayaan suatu jasad yang disebabkan oleh ketinggian jasadSimbol : E38keupayaanE mghitu.Unit SI : Joule @ JgravitiTenagaSimbol : E139keupayaanTenaga keupayaan suatu jasad yang disebabkan oleh keadaan jasad itu.E FsUnit SI : Joule @ J2kenyalSimbol : 40KetumpatanJisim per unit isipadu.Unit : g cm-3 @ kg m-3Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.7PrinsipPrinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta41keabadianatau dimusnahkan tetapi boleh berubah daripada satu bentuk ke bentuktenagayang lain.Kecekapan Tenaga output yang berguna100Tenaga input42KecekapanKecekapan suatu alat didefinisikan sebagai peratusan tenaga input yangAtaubertukar kepada tenaga yang berguna.Kecekapan Kuasa output yang berguna100Kuasa input43KekenyalanKekenyalan suatu bahan ialah kebolehan bahan itu untuk kembali ke bentukContoh:dan saiz asalnya apabila daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan.Tali getah, span.Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu bahan kenyal44Hukum Hookeberubah secara langsung dengan daya regangan yang bertindak terhadapnyaF kxjika daya itu tidak melebihi had kekenyalan bahan itu.Daya maksimum yang boleh dikenakan ke atas spring itu sebelum spring45Had kenyalitu kehilangan sifat kekenyalannya. Jika daya regangan melebihi had ini,spring tidak akan kembali ke panjang asalnya.46PemalarDaya per unit regangan.k Fspringx47484950Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.8BAB 3 : DAYA DAN TEKANAN1TekananTekanan ditakrifkan sebagai daya yang bertindak secara normal per unitSimbol : PP Daya, Fluas permukaan sentuhan.Unit SI : Pascal @ N m-2Luas, AP h g2TekananSimbol : Ph kedalaman airdalam cecairUnit SI : Pascal @ N m-2 ketumpatan cecairg pecutan graviti, 10 m s231 Pascal @1 N m-24TekananTekanan atmosfera, Pat ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atasSimbol : Patatmosferapermukaan bumi dan semua jasad di bumi.Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan padaF1 daya inputA luas keratan rentas silinder inputFF1125Prinsip Pascalpermukaan suatu bendalir dalam bekas tertutup akan dipindah denganF2 daya outputAAseragam ke seluruh bahagian bendalir itu.12A2 luas keratan rentas silinder outputF berat bendalir6Daya apunganDaya apungan = Berat air tersesar.Simbol : Fyang disesarkanUnit SI : N V gPrinsip Archimedes menyatakan bahawa apabila satu objek direndamsebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir, objek itu akanPrinsipmengalami satu daya apungan ke atas yang sama dengan berat bendalir7yang tersesar.ArchimedesBerat di udara = Berat sebenarBerat dalam bendalir = Berat ketaraPrinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju aliran bendalirPrinsipbertambah, tekanan dalam bendalir itu berkurang.8Bernoulli*udara, gas, cecair dan air adalah bendalir, maka kesemua ini mematuhiprinsip Bernoulli.9Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.9BAB 4 : HABA1SuhuSuhu ialah darjah kepanasan sesuatu bahan.i) Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar2Keseimbanganbersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar.Termaii) Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyaisuhu yang sama.3Takat bekuSuhu bagi ais tulen melebur di bawah tekanan atmosfera piawai.Nilai: 0C4Takat didihSuhu air mendidih di bawah tekanan atmosfera piawai.Nilai: 100CSuatu objek yang mempunyai muatan haba yang besar memerlukanMuatan haba suatu objek bergantung pada:5Muatan habakuantiti haba yang lebih besar untuk menaikkan suhunya sebanyak 1OC.i)Jisim objek, danii) Jenis bahan objek itu.*semakin besar objek, semakin besar muatan habanya.Muatan habaMuatan haba tentu suatu bahan, c Qialah haba yang diperlukan untukSimbol : cQ6ctentumUnit: J kg-1 OC-1mmenaikkan suhu sebanyak 1OC bagi 1 kg bahan itu.7Haba pendamHaba yang diserap atau haba yang dibebaskan oleh sesuatu bahan semasaperubahan keadaan jirim tanpa kenaikan suhu.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.10Haba pendam tentu:L QHaba pendamHaba pendam tentu pelakuran suatu bahan ialah haba yang diperlukanm8untuk mengubah 1 kg bahan itu daripada pepejal kepada cecair padatentu pelakuransuhu tetap.Kuantiti haba, Q yang diperlukan:Simbol : LQ mLUnit: J kg-1Jika haba dibekalkan olehHaba pendamHaba pendam tentu pengewapan suatu bahan ialah haba yangpemanas elektrik:9tentudiperlukan untuk mengubah 1 kg bahan itu daripada cecair kepada gaspengewapanpada suhu tetap.Pt mLP kuasa pemanas dlm. unit Wt masa dlm. saatHukum Boyle menyatakan bahawa bagi suatu jisim gas yang tetap,10Hukum Boyletekanan gas itu adalah berkadar songsang dengan isi padunya jika suhuPV PV1122gas itu adalah tetap.Hukum Charles menyatakan bahawa bagi suatu jisim gas yang tetap, isiV1V211Hukum Charlespadu gas itu berubah secara langsung dengan suhu mutlaknya jikaT1T2tekanan gas itu adalah tetap.Hukum Tekanan menyatakan bahawa bagi suatu jisim gas yang tetap,PP12Hukum tekanantekanan gas itu berubah secara langsung dengan suhu mutlaknya jika12T1T2isi padu gas itu adalah tetap.13Sifar mutlak14Suhu mutlak15Skala Kelvin1617Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.11BAB 5 : CAHAYAHukumi) Sudut pantulan, r adalah sentiasa sama dengan sudut tuju, i.1ii) Sinar tuju, sinar pantulan, dan garis normal berada pada satah yangpantulansama.2Paksi utama3PusatPusat lengkungan, C cermin melengkung ialah pusat sfera bagi cerminSimbol : Clengkunganmelengkung.4JejariJejari lengkungan, R ialah jarak di antara C dengan cermin.Simbol : Rlengkungan5Titik fokus6Imej nyataImej yang dapat ditangkap oleh skrin.7Imej mayaImej yang tidak dapat dilihat pada skrin.8Jarak objekJarak di antara objek dengan cermin.Simbol : u9Jarak imejJarak di antara imej dengan cermin.Simbol : vApabila sinar cahaya ditujukan ke atas permukaan suatu cermin, cahaya10Pantulan cahayatidak merambat melaluinya, tetapi dipantul balik oleh cermin satah.Fenomena ini dikenali sebagai pantulan cahaya.PembiasanPembiasan cahaya ialah suatu fenomena yang mana alur cahaya11mengubah arahnya apabila merambat dari satu medium ke medium laincahayayang berlainan ketumpatannya.Hukum Pembiasan menyatakan bahawa apabila suatu sinar cahayaHukummerambat dari satu medium ke medium yang lain,sin i12i) Sinar tuju, sinar pembiasan dan garis normal terletak pada satah pemalarpembiasansin ryang sama.ii) Nisbah sin i kepada sin r ialah suatu pemalar.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.1213Hukum Snelln sin isin rn sin i,sin iNisbahialah suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya sinarsin r14Indekssin rpembiasancahaya terbias apabila merambat melalui suatu medium dari vakumn Laju cahaya di dalam vakum @ udara, catau udara.Laju cahaya di dalam medium, v15Dalam nyataKedalaman yang sebenar.16Dalam ketaraKedalaman yang mana imejnya kelihatan lebih dekat dengan permukaanair.17Sudut gentingSudut tuju apabila sudut pembiasan sama dengan 90O.18Pantulan dalamFenomena pantulan cahaya di permukaan dalam suatu medium dikenaliRujuk buku Fokus Suksespenuhsebagai pantulan dalam penuh.m/surat 186 188.19Panjang fokusJarak di antara titik fokus dengan pusat optik suatu kanta.Simbol: fRujuk buku Fokus Suksesm/surat 192.Kuasa kanta ditakrifkan sebagai songsangan panjang fokus yang diukurSimbol :1120Kuasa kantadalam unit meter.Unit : diopter (D)Kuasa kanta panjang fokusfKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.13Pembesaran linear, m Tinggi imejTinggi objekNisbah tinggi imej kepada tinggi objek.21PembesaranAtauataum Jarak imejlinearJarak objekNisbah jarak imej kepada jarak objek.m h1vuh0111u = jarak objek22Formula kantav = jarak imejuvff = panjang fokusKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.14BAB 6 : GELOMBANGGelombang ialah suatu gangguan yang bergerak merentasi ruang atau1.Buku teks bermula m/surat 2.medium dalam satu siri ayunan.1GelombangPunca gelombang ialah getaran atau ayunan.2. Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/suratGelombang memindahkan tenaga dari satu titik ke titik lain.128Tenaga dipindahkan tanpa memindahkan medium.2GelombangGelombang yang terhasil dari zarah-zarah medium yang bergetar.Contoh: Gelombang bunyi.mekanikal3GelombangGelombang yang terdiri dari ayunan medan elektrik dan medanContoh: Gelombang cahaya.elektromagnetmagnet yang dapat merambat melalui vakum.4GelombangGelombang membujur ialah gelombang yang arah getaran zarah-zarahmembujurmediumnya SELARI dengan arah perambatan gelombang.GelombangGelombang melintang ialah gelombang yang arah getaran zarah-zarah5mediumnya BERSERENJANG dengan arah perambatanmelintanggelombang.Muka gelombang ialah garis atau permukaan satah yangmenyambungkan semua titik yang bergetar pada fasa yang sama danMukaberada pada jarak yang sama dari sumber gelombang.6gelombangMuka gelombang terbahagi kepada dua:i)Muka gelombang membulatii)Muka gelombang satah7Satu ayunanlengkap8AmplitudSesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangan.Simbol : a(Rujuk buku teks m/surat 8)Unit: meter, mMasa yang diambil oleh sesebuah system ayunan untuk melakukan satuSimbol : T9Tempohayunan lengkap.Unit: s (saat)(Rujuk buku teks m/surat 9)10FrekuensiBilangan ayunan lengkap dalam satu saat.Simbol : ff 1(Rujuk buku teks m/surat 9)Unit: Hertz (Hz)Tempoh, TKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.1511PanjangJarak di antara dua titik sefasa yang berturutan.Simbol : (lambda) vgelombang(Rujuk buku teks m/surat 8)Unit: meter, mfJarak yang dilalui oleh suatu gelombang dalam satu tempoh masaSimbol : v12Laju gelombangdalam arah perambatan.v f Unit: m s-1(Rujuk buku teks m/surat 10)Sistem mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Padamasa yang sama, amplitud sistem berkurang dan menjadi sifar padaakhirnya.13PelembapanPelembapan berpunca daripada:Rujuk buku teksi)Pelembapan luar sistem kehilangan tenaga untuk mengatasim/surat 12 - 13daya rintangan dan geseran udara.ii)Pelembapan dalam- sistem kehilangan tenaga keranaregangan dan mampatan zarah-zarah dalam sistem tersebut.Frekuensi asli ialah frekuensi sesuatu sistem ketika berayun secara14Frekuensi aslibebas tanpa sebarang tindakan daya luar. Setiap sistem ayunanmempunyai frekuensi asli yang tersendiri.(Rujuk buku teks m/surat 13)Resonans berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar15Resonansberfrekuensi sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut.Sistem ayunan dikatakan mengalami ayunan paksa. (m/surat 13)16PantulanFenomena perubahan arah perambatan gelombang apabila suatugelombanggelombang terkena pada suatu halangan.PembiasanPerubahan arah perambatan suatu gelombang disebabkan oleh17perubahan laju gelombang ketika merambat merentasi dua mediumgelombangatau keadaan yang berlainan.18PembelauangelombangKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.16Ciri-ciriPanjangFrekuensi,Amplitud,ArahLaju, vgelombang, faperambatanFenomenaPantulanTidak berubahTidak berubahTidak berubahTidak berubahBerubahPerbezaanKawasan:19pantulan,Kawasan:Kawasan:Dalam ke cetekpembiasan,Dalam ke cetekDalam ke cetek (laju(mendekati garispembelauanPembiasan( berkurang)Tidak berubahberkurang)normal)Cetek ke dalamCetek ke dalamCetek ke dalam( meningkat)(laju meningkat)(menjauhi garisnormal)PembelauanTidak berubahTidak berubahTidak berubahBerkurangBerubahInterferens ialah kesan superposisi dua atau lebih gelombang yang20Interferenskoheren. axInterferens berlaku ketika dua atau lebih gelombang bertemu danDbertindih ketika sedang merambat dalam medium yang sama.21SumberMerupakan sumber yang menghasilkan gelombang dengan frekuensikoherenyang sama dan fasa yang sama atau beza fasa yang tetap.Prinsip superposisi menyatakan bahawa apabila dua atau lebih gelombang22Prinsipbertindih pada satu titik pada satu masa yang tertentu, sesaran paduansuperposisigelombang pada titik itu adalah sama dengan hasil tambah sesaran setiapkomponen gelombang ndividu pada masa itu.23Interferensmembina24Interferensmemusnah25GelombangbunyiKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.171. Buku teks m/surat 57- 5926SpektrumSatu siri susunan gelombang elektromagnet yang disusun mengikut tertibelektromagnetfrekuensi atau panjang gelombang.2.Buku Kuasai Melalui Diagram m/surat 152 15627282930313233BAB 7 : ELEKTRIK1Arus elektrikKadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor.Simbol : IUnit: Ampere, A21 AmpereArus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor jika 1 coulomb casmengalir melalui suatu londuktor dalam masa 1 saat.Kawasan yang mengalami daya elektrik yang bertindak ke atas cas.3Medan elektrik*Setiap cas elektrik atau jasad bercas menghasilkan medan elektrik disekelilingnya.4Beza keupayaanKerja, W, yang dilakukan untuk menggerakkan 1 Coulomb cas, Q, antaradua titik di dalam suatu medan elektrik.Simbol : VV W51 volt bezaSatu kerja sebanyak 1 joule dilakukan untuk memindahkan cas sebanyak 1Unit: volt, VQkeupayaanC dari satu titik ke titik yang lain di dalam medan elektrik.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.186RintanganNisbah beza keupayaan, V, kepada arus, I, yang melaluinya.Simbol : RR VUnit: ohm, IHukum Ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir melalui suatukonduktor adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan7Hukum Ohmmerentasi hujungnya, dengan keadaan suhu dan keadaan fizikal yang lainKecerunan graf VV IRadalah tetap.melawan I adalah R.V I1.Buku teks m/surat 89- 908Superkonduktor2. Buku Kuasai Melalui Diagram m/surat 164 1659Litar bersiri1.Buku teks bermula m/surat 92Rujuk perbandingan antara litar sesiri dengan litar selari di dalam10Litar selaribuku teks m/surat 96.2.Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/surat16611Daya gerakJumlah tenaga yang dibekalkan oleh satu sel untuk menggerakkan satuSimbol : EE Welektrik (d.g.e.)unit cas melalui satu litar lengkap.Unit: volt, VQRintanganRintangan dalaman ialah rintangan antara suatu sumber yang disebabkanSimbol : rE V Ir12@dalamanoleh elektrolit atau elektrodnya.Unit: ohm, E IR IrP VI@13Kuasa elekrikKuasa elektrik ialah kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentukSimbol : PP I 2 Rtenaga yang lain di dalam suatu litar elektrik.Unit: Watt, W@P V 2R14KecekapanKecekapan Kuasa output100%tenagaKuasa inputKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.19151617181920BAB 8 : KEELEKTROMAGNETAN1ElektromagnetElektromagnet ialah suatu alat yang bertindak sebagai satu magnet(magnet sementara) apabila arus mengalir melalui dawai.2Medan magnetKekuatan medan magnet boleh ditambah dengan:Kekuatani)Menambahkan bilangan lilitan.3ii)Menggunakan teras besi lembut untuk menumpukan garismedan magnetmedan magnet.iii)Meningkatkan arus elektrik.Medan lastikTerhasil apabila medan-medan magnet digabungkan.4Ketidakseimbangan kekuatan medan magnet dalam medan lastik akan(catapult field)menghasilkan suatu daya bertindak ke atas dawai itu.AruhanPenghasilan arus elektrik dalam suatu konduktor di bawah aruhan5suatu medan magnet yang berubah-ubah dikenali sebagai aruhanelektromagnetelektromagnet.Peraturan6tangan kiriFlemingKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.20Peraturan7tangan kananFlemingHukum Lenz menyatakan bahawa arus teraruh yang terhasil sentiasa8Hukum Lenzmengalir pada arah yang menentang perubahan yangmenghasilkannya.Hukum Faraday menyatakan bahawa, magnitud daya gerak elektrik9Hukum Faradayteraruh berubah secara langsung dengan kadar perubahan fluksmagnet yang melalui suatu konduktor.10Arus terus (d.c.)Arus seragam yang hanya mengalir dalam satu arah sahaja di dalam suatuContoh: Baterilitar.Arus dengan magnitud dan arah pengaliran yang sentiasa berubah-11Arus ulang alikubah secara berkala berbanding masa.Contoh: Stesen janakuasa.(a.c.)Arus ulang alik sentiasa mengalir secara berulangan dalam dua arahyang berlawanan dan mempunyai frekuensi.12TransformerTransformer merupakan suatu alat yang digunakan untuk menukarkanbeza keupayaan input kepada output yang dikehendaki.13TransformerTransformer injak naik digunakan untuk MENAIKKAN bezaLihat perbandinganinjak naikkeupayaan arus ulang-alik.V pN pdalam buku KuasaiTransformerTransformer injak turun digunakan untuk MENURUNKAN bezaMelalui DiagramVsNs14m/surat 207.injak turunkeupayaan arus ulang-alik.15Transformerideal1. Buku teks m/surat 17016Arus EddyArus teraruh yang terhasil akibat konduktor yang bergerak dalam medan(Arus pusar)magnet.2. Buku Kuasai Melalui Diagram m/surat 208SistemContoh syarikat:Merupakan sistem rangkaian kabel penghantar kuasa elektrik dari stesenTNB (Semenanjung)17Rangkaian GridNasionaljana kuasa elektrik kepada pengguna-pengguna di seluruh Malaysia.SESCO (Sarawak)SESB (Sabah)18Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.21BAB 9 : ELEKTRONIKPancaran1TermionPancaran (pembebasan) elektron daripada permukaan logam yang(Thermionicdipanaskan.emission)2Sinar katodAlur elektron dipancar dari elektrod negatif dan bergerak dengan lajutinggi dalam tiub vakum.Suatu alat yang dapat menukarkan isyarat elektrik kepada bentuk visualdan dipaparkan.3Osiloskop Sinar3 bahagian utama dalam OSK:Katod (OSK)1)Senapang Elektron2)Sistem Pemesongan3)Skrin BerpendafluorBahagian yang menghasilkan alur elektron pada halaju yang tinggi.4SenapangElektronBahagian ini terdiri daripada filamen, grid, anod memfokus dan anod1.Buku teks bermula m/surat 188memecut.2.Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/suratBerfungsi untuk memesongkan alur elektron secara menegak dan219mengufuk.Sistem5PemesonganSistem ini terdiri daripada dua pasang plat yang selari, iaitu plat-X danplat-Y.Berfungsi untuk memaparkan isyarat elektrik dalam bentuk visual.6SkrinBahagian dalam skrin disalutkan dengan bahan pendafluor zink sulfida.BerpendafluorApabila alur alektron yang berhalaju tinggi melanggar skrin, satu tompokcahaya terhasil. Tenaga kinetik elektron telah ditukarkan kepada tenagacahaya pada skrin.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.227Semikonduktorialah suatu bahan yang mengkonduksi elektrik lebih baik daripadapenebat, tetapi tidak sebaik konduktor.8SemikonduktorSemikonduktor yang ada unsur silikon dan germanium.tulen / intrinsikMempunyai sifat kekonduksian elektrik yang rendah.PendopanProses penambahan bendasing ke dalam kekisi hablur9semikonduktor yang tulen untuk mengubah sifat kekonduksian(doping)elektriknya.10SemikonduktorSemikonduktor yang telah diubahsuai melalui proses pendopan.ekstrinsikSemikonduktorRujuk:111.Buku teks bermula m/surat 200jenis-n2.Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/surat12Semikonduktorjenis-p22713Diodsemikonduktor14Diod pincang kedepan15Diod pincangsongsang16RektifierAlat yang menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus.17RektifikasiProses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus.RektifikasiRujuk:18gelombang1.Buku teks bermula m/surat 204separuhRektifikasi2. Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/surat19gelombang229penuhKoleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.23Peranti elektronik yang juga diperbuat daripada gabungan semikonduktor jenis-p dan jenis-n.20TransistorSuatu transistor mempunyai tiga terminal:i)Pengeluar, E (membekalkan pembawa cas ke pengumpul)ii)Tapak, B (mengawal pengaliran cas dari pemancar kepengumpul)iii)Pengumpul, C (menerima cas yang dating dari E)21Transistor jenisTerdiri daripada satu semikonduktor jenis-p yang diapit oleh duan-p-nsemikonduktor jenis-n.22Transistor jenisTerdiri daripada satu semikonduktor jenis-n yang diapit oleh duap-n-psemikonduktor jenis-p.Get logik merupakan satu peranti suis (suis elektronik) dengan satuRujuk:23Get logik1.Buku teks bermula m/surat 214atau lebih terminal input dan satu terminal output.2.Buku Kuasai Melalui Diagram bermula m/suratJadualDigunakan untuk mencatat serta menyenaraikan semua input dan output24235kebenaranyang sepadan bagi sesuatu get logik.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.24BAB 10 : KERADIOAKTIFAN1Nombor proton,Bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom.ZJuga dikenali sebagai nombor atom.( nukleon ) A X2NomborJumlah bilangan proton dengan bilangan neutron.( proton ) Znukleon, AJuga dikenali sebagai nombor jisim.3NuklidSuatu proses nuklear yang mempunyai bilangan proton dan neutronyang tertentu.4IsotopIsotop ialah atom-atom bagi suatu unsur yang mempunyai nomborproton, Z, yang sama tetapi nombor nukleon, A, yang berlainan.5KeradioaktifanSatu pereputan spontan bagi suatu nukleus yang tidak stabil diikutidengan pancaran zarah-zarah bertenaga atau foton.Merupakan proses penguraian nukleus yang tidak stabil menjadinukleus yang lebih stabil dengan membebaskan sinaran radioaktif.6Reputanradioaktifi)Pereputan Alfaii)Pereputan Betaiii)Pereputan Gamma7RadiasiSeparuh hayat ditakrifkan sebagai:Simbol : T12Masa yang diambil untuk keaktifan suatu sampel unsur radioaktifUnit :berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya.saat/minit/jam/tahun8Separuh hayatATAUMasa yang diambil untuk setengah daripada atom-atom dalam sampelunsur radioaktif mereput.Radioisotop merupakan isotop-isotop yang tidak stabil bagi sesuatu unsur.9RadioisotopRadioisotop mengalami proses pereputan radioaktif untuk mencapaikestabilan.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.25Dalam perubatan1.Penyurih.2.Pensterilan.3.Radioterapi.4.Penyelidikan perubatan.10AplikasiDalam industriradioisotop1.Pengesan kecacatan bahan industri2.Tolok ketebalan.Dalam pertanian1.Kawalan seranggan perosak.2.Pengawetan hasil tanaman.3.Kajian pertanian.1 u.j.a.Unit jisim atom11 atom karbon-12(u.j.a.)1Simbol : u.j.a.1211Atomic massBersamaan dengandaripada jisim 1 atom karbon-12.Unit : kg1 0.012 kg12unit 12 6.02 1023(a.m.u)1.66 1027 kgPembelahanMerupakan suatu tindak balas apabila nuklid berjisim besar12nucleusDIPECAHKAN menjadi nuklid-nuklid yang lebih kecil.(nuclear fission)PelakuranMerupakan suatu tindak balas PERCANTUMAN nuklid-nuklid yang13nucleusringan untuk membentuk nuklid yang lebih berat.(nuclear fusion)14Tindak balasSuatu tindak balas spontan di mana hasil tindak balas bolehberantaimemulakan tindak balas lain yang sama.15Tenaga nuklearTenaga yang dibebaskan semasa berlakunya tindak balas nuklearseperti pembelahan nukleus atau pelakuran nukleus.16Cacat jisimNilai perbezaan jisim sebelum dan selepas tindak balas.Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.26E mc2PrinsipE ialah tenaga tindak balas nukleus atau tenaga yang17KesetaraanMenurut prinsip ini, jisim dan tenaga adalah setara tetapi dalamdibebaskan dalam unit joule.Jisim-Tenagabentuk yang berlainan.Einsteinm ialah cacat jisim dalam unit kgc ialah halaju cahaya dalam vakum, 3 108 m s-1Baca juga tajuk 5.5 (Tingkatan 5) iaitu Kepentingan Pengurusan Bahan Radioaktif Yang Betul~~ Tamat. ~~Koleksi Definisi/Makna/Istilah/Formula Fizik SPM 2014 Fariez SMK Tebedu, Sarawak.27