Click here to load reader

· PDF file 2017-05-29 · Arteveldehogeschool - Jos Welkenhuyzen, voorzitter, domeindeskundige - Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige - Katelijne De Koster, domeindeskundige - Kristien

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file 2017-05-29 · Arteveldehogeschool - Jos Welkenhuyzen, voorzitter,...

 • O N D E R W I J S V I S I T A T I E

  Vroedkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte

  bacheloropleiding Vroedkunde aan de Vlaamse hogescholen

  V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d

  9 februari 2007

 • De onderwijsvis i tat ie Vroedkunde

  Wolvengracht 38/2

  1000 Brussel

  tel.: 02 211 41 90

  [email protected]

  Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden

  op het VLHORA-secretariaat.

  Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op

  http://www.vlhora.be/visitaties en accreditatie/visitatierapporten.htm

  Wettelijk depot: D/2007/8696/3

  mailto:[email protected] http://www.vlhora.be/visitaties

 • Voorwoord

  De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende

  motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de

  onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement in Vlaanderen.

  De visitatiecommissie heeft hierbij de vernieuwde visitatieprocedure handleiding onderwijsvisitaties VLIR-

  VLHORA (februari 2005) gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van

  de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de

  accreditatie van de opleiding.

  De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse

  Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in

  artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs.

  Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer

  bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste

  plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan

  de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te

  handhaven en verder te verbeteren.

  De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het

  onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van

  kwaliteitszorg.

  De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie.

  De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de

  voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de

  secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht

  hebben uitgevoerd.

  Luc Van de Velde Bert Hoogewijs secretaris-generaal voorzitter

 • inhoudsopgave

  Voorwoord .......................................................................................................................................................... 3

  Deel 1 ................................................................................................................................................................. 7

  I Onderwijsvisitatie Vroedkunde ................................................................................................................. 9

  1 Inleiding ............................................................................................................................................... 9

  2 Betrokken opleidingen ............................................................................................................................. 9

  3 Visitatiecommissie ................................................................................................................................. 10 3.1 Samenstelling ....................................................................................................................... 10 3.2 Taakomschrijving ................................................................................................................. 12 3.3 Werkwijze ............................................................................................................................. 12

  4 Opzet en indeling van het rapport .......................................................................................................... 14

  II Domeinspecifiek referentiekader Vroedkunde ....................................................................................... 15

  1 Inleiding ............................................................................................................................................. 15

  2 Domeinspecifieke competenties ............................................................................................................ 15

  3 Besluit ............................................................................................................................................. 18

  III Algemene beschouwingen ..................................................................................................................... 21

  IV Opleidingen in vergelijkend perspectief ................................................................................................. 23

  Woord vooraf ............................................................................................................................................. 23

  Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding ............................................................................................ 26

  Onderwerp 2 Programma ........................................................................................................................... 28

  Onderwerp 3 Inzet van personeel .............................................................................................................. 31

  Onderwerp 4 Voorzieningen ...................................................................................................................... 33

  Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg ............................................................................................................ 34

  Onderwerp 6 Resultaten ............................................................................................................................ 34

  Bijzondere kwaliteitskenmerken ....................................................................................................................... 35

  V Vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten .................................................................................................. 41

  Deel 2 ............................................................................................................................................................... 45

  2.1 Arteveldehogeschool ............................................................................................................................. 47

  Bijzondere kwaliteitskenmerken van de opleiding .................................................................................. 81

  2.2 Erasmushogeschool Brussel ................................................................................................................. 89

  2.3 Hogeschool Antwerpen ........................................................................................................................ 125

  2.4 Karel de Grote-Hogeschool ................................................................................................................. 157

 • 2.5 Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ........................................................................................... 189

  2.6 Katholieke Hogeschool Kempen .......................................................................................................... 227

  2.7 Katholieke Hogeschool Leuven ........................................................................................................... 267

  2.8 Katholieke Hogeschool Limburg – Provinciale Hogeschool Limburg ................................................... 305

  2.9 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ..................................................................................................... 339

  2.10 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ................................................................................... 375

  Bijlagen ........................................................................................................................................................... 411

  Curriculum vitae van de visitatieleden ............................................................................................................ 413

  Onafhankelijkheidsverklaringen van de commissieleden ............................................................................... 417

  Bezoekschema ............................................................................................................................................... 449

  Afkortingenlijst ........................................................................................................................

Search related