30
2013 - 2017 10. AKTI KOJE SAMOSTALNO DONOSI ŽUPAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE OŽUJAK 2014. godine 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2013. godinu (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec o početku gradnje prve faze školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Ivana Vinkovića, dipl. ing. građ. ovlaštenim predstavnikom javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Gorana Gotala, dipl. iur., ovlaštenim predstavnikom javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 7. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva Međimurske županije za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 8. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije)

2013 - 2017 10. AKTI KOJE SAMOSTALNO DONOSI ŽUPAN ME ... fileAKTI KOJE SAMOSTALNO DONOSI ŽUPAN ME ... (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i op će poslove Me đimurske

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

2013 - 2017

10. AKTI KOJE SAMOSTALNO DONOSI ŽUPAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OŽUJAK 2014. godine 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2013. godinu (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec o početku gradnje prve faze školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Ivana Vinkovića, dipl. ing. građ. ovlaštenim predstavnikom javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Gorana Gotala, dipl. iur., ovlaštenim predstavnikom javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 7. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva Međimurske županije za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 8. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije)

9. Prijedlog rješenja o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme dva (2) farmaceutska tehničara i dva (2) magistra farmacije (Predlagatelj je Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije) 10. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“ (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 11. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“ (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 12. Prijedlog pravilnika o sufinanciranju projekta VOLIMO MEĐIMURJE – KORISTIMO OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE za 2014. godinu (Predlagatelj je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije) 13. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 14. Punomoć kojom se opunomoćuje Zoran Vidović, pristup. oec., zamjenik župana, da u ime osnivača zastupa i glasuje na sjednici Skupštine društva Međimurske vode d.o.o. (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije o potrebi prijema u radni odnos dva (2) doktora medicine visoke stručne spreme za obavljanje poslova hitne medicinske pomoći (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije)

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine za 2014. godinu (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije) 19. Prijedlog odluke o rasporedu i korištenju sredstava tekućih pomoći gradovima i općinama Međimurske županije u 2014. godini (Predlagatelj je Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije)

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 6. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o imenovanu Radne grupe o osnivanju

Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja

I U radnu grupu o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja imenuju se: 1. SANDRA HERMAN, dipl. uč., zamjenica župana Međimurske županije, za predsjednicu 2. BRANKO SUŠEC, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije, za člana 3. Mr. sc. VLADIMIR KALŠAN, ravnatelj Muzeja Međimurja Čakovec, za člana 4. Dr. sc. BLAŽENKA NOVAK, viša stručna suradnica za srednje i visoko školstvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije, za članicu 5. LIDIJA BAJUK, hrvatska pjesnikinja i kantautorica, za članicu 6. Dr. sc. TVRTKO ZEBEC, ravnatelj Instituta za etnologiju i folkloristiku, za člana.

II Zadaća Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja je organizacija, priprema i vođenje svih potrebnih aktivnosti za osnivanje Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja, te da o tome podnese izvješće županu Međimurske županije

III Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije.

IV Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA: 612-01/14-02/7 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-01 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 6. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 10. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanu Radne grupe o osnivanju

Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja

I U Rješenju o imenovanju Radne grupe o osnivanju Centra za nematerijalnu kulturu Međimurja „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14), mijenja se u točci I, podtočka 5. tako da glasi: “ 5. LIDIJA BAJUK, dipl. etnologinja i antropologinja, asistentica u Institutu za etnologiju i folkloristiku, za članicu“.

II Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA: 612-01/14-02/7 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-03 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 10. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 11. 03. 2014. godine donio

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2013. godinu

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti Ljekarne Čakovec za 2013. godinu, a koja Odluka je donijeta na 3/14 sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine.

2. Odluka Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec iz točke 1., čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA:510-01/14-02/13 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-02 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 11. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 12. 03. 2014. godine donio

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec o početku gradnje prve faze školske sportske dvorane

Osnovne škole Strahoninec

1. Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec o početku gradnje prve faze školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec, a koja Odluka je donijeta na sjednici održanoj, 20. veljače 2014. godine. 2. Procijenjena vrijednost izgradnje prve faze školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec iznosi s PDV-om 600.000,00 kuna, a detalji financiranja uredit će se SPORAZUMOM između Međimurske županije kao osnivača Škole, te Općine Strahoninec na čijem se području nalazi Škola.

3. Odluka Školskog odbora Osnovne škole Strahoninec iz točke 1., čini sastavni dio ovog Zaključka.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA:602-03/14-03/5 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-02 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 12. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 12. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE

o imenovanju ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka

bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane

1. GORAN GOTAL, dipl. iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu u Upravnom

odjelu za poslove župana Međimurske županije, imenuje se kao ovlašteni predstavnik, javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane.

([email protected] tel.374235, mob. 099/70 60222).

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-03/14-03/5 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-03 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 12. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 12. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o imenovanju ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja

Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane

1. IVAN VINKOVIĆ, dipl. ing građ., direktor MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o., imenuje se kao ovlašteni predstavnik, javnog naručitelja Osnovne škole Strahoninec za provedbu otvorenog postupka bagatelne nabave radova izgradnje prve faze školske sportske dvorane. ([email protected] tel.040/ 395-460, mob.098/391949).

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-03/14-03/5 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-04 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 12. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 13. 03. 2014. godine donio

ODLUKU o osnivanju i imenovanju Povjerenstva Međimurske županije

za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole I

Osniva se Povjerenstvo Međimurske županije za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole.

II U Povjerenstvo Međimurske županije za provedbu postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole imenuju se: 1. Dr. sc. BLAŽENKA NOVAK, predstavnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije, za predsjednicu/koordinatoricu

2. DIJANA PAHEK, predstavnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije, za članicu

3. DRAGUTIN GOLUBIĆ, predstavnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije, za člana.

III Zadaće Povjerenstva Međimurske županije za provedbu postupka

elektroničkih prijava i upisa u srednje škole, sukladno odredbama Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2014/2015 su: - koordinacija postupaka i sudjelovanje u izradi prijedloga plana upisa (unos, izmjene i dopune podataka u sustav NISpuSŠ), - predlaganje mjera u svrhu unapređenja postupaka provedbe upisa u srednje škole (analiza i utvrđivanje postojećeg stanja u srednjim školama – broj zanimanja, broj učenika u pojedinim zanimanjima, broj razrednih odjela i broj učenika u pojedinim zanimanjima, broj razrednih odjela i broj učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po zanimanjima po tim odjelima i sl.), - pregled i nadzor nad prijedlogom plana upisa učenika (nadzor i pregled podataka o upisnim kvotama i strukturi odjeljenja po obrazovnim programima/ zanimanjima).

IV Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:602-03/14-03/3 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-01 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 13. 03. 2014

Temeljem članka 57. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/8, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 154/11 12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3 Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije» broj 27/10), sukladno članku 17. Statuta Ljekarne Čakovec od 16. 07. 2009. godine, (pročišćeni tekst), župan Međimurske županije je 13. 03. 2014. godine donio

R J E Š E N J E o razrješenju i imenovanju predsjednika

Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec I

MARIJAN GLAVINA, dr. vet. med. iz Preloga, Ul. Sajmišna 31, razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec, s danom 13. 03. 2014. godine.

II

RADOVAN DAMJANOVIĆ, mag. oec., iz Čakovca, Ul. Janka Slogara 8, imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec, s danom 14. 03. 2014. godine.

III Mandat imenovanom predsjedniku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec traje do isteka mandata članovima Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec, po Rješenju KLASA:510-01/11-02/3, URBROJ:2109/1-01-11-01, od 28. siječnja 2011. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/11).

IV

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 510-01/11-02/3 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-04 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 13. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 04/13, 06/13-pročišćeni tekst i 08/13), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 14. 03. 2014. godine donio

ZAKLJUČAK

o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme dva (2) farmaceutska

tehničara/tehničarke i dva (2) magistra/magistre farmacije

1. Daje se pozitivno mišljenje na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme dva (2) farmaceutska tehničara/tehničarke i dva (2) magistra/magistre farmacije, BROJ:09-40/2014, a koja je donijeta na 3. sjednici, održanoj 26. veljače 2014. godine.

2. Odluka Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec iz točke 1. čini sastavni dio ovog

Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:510-01/14-03/7 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-02 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 14. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13), članka 10. Statuta „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, (KLASA:UP/I-230-01/12-01/58, URBROJ:515-03-02-01-12-2, od 17. prosinca 2012.g.), župan Međimurske županije je 19. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora

„Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“

I Sukladno članku 10. Statuta „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, (KLASA: UP/I-230-01/12-01/58, URBROJ: 515-03-02-01-12-2, od 17. prosinca 2012.g.), dužnosti članova Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, s danom 19. 03. 2014. godine razrješuju se: 1. VESNA HALUGA iz Zagreba, Miramarska cesta 15b 2. ZLATKO BACINGER iz Čakovca, Buzovečka 43 3. DIJANA FRIC iz Čakovca, Ivana Meštrovića 6 4. DRAŽEN RUŽIĆ iz Novakovca, Glavna 74 5. NADICA JELAŠ iz Srahoninca, Prvomajska 11.

II

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA: 007-01/12-03/1 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-18 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 19. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13), članka 10. Statuta „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, (KLASA:UP/I-230-01/12-01/58, URBROJ:515-03-02-01-12-2, od 17. prosinca 2012.g.), župan Međimurske županije je 19. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora

„Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“

I Za članove Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, s danom 20. 03. 2014. godine, imenuju se: 1. MLADEN NOVAK iz Slakovca 63/D 2. Mr. sc. SONJA TOŠIĆ GRLAČ iz Čakovca, Otokara Keršovanija 4 3. KRISTINA ŠTEBIH iz Kuršanca, Glavna 11 4. DRAŽEN BLAŽEKA iz Čakovca, Dr. Franje Debana 10 5. SUZANA BELOVIĆ iz Čakovca, Augusta Cesarca 22.

II Mandat imenovanim članovima Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, traje do isteka mandata članovima Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, po Rješenju Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA:UP/I-230-01/12-01/58, URBROJ:515-03-02-01/4-12-2, od 17. prosinca 2012. godine.

III Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Upravnog odbora „Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec“, obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije.

IV Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA: 007-01/12-03/1 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-19 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 19. 03. 2014.

Temeljem čl. 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 8713), župan Međimurske županije dana 21.03.2014. godine donosi

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU PROJEKTA VOLIMO MEĐIMURJE - KORISTIMO OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

ZA 2014.GODINU

Članak 1. Predmet sufinanciranja

Predmet sufinanciranja Projekta Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Projekta) je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Međimurske županije (u daljnjem tekstu Županije) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fonda) u sufinanciranju ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja (u daljnjem tekstu Solarnih sustava) i ugradnje sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkih kotlova na drva (u daljnjem tekstu Sustava na biomasu) u kućanstvima na području Županije. Župan će objaviti Natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Županije u sufinanciranju projekta Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije (u daljnjem tekstu Natječaj). Cilj ovog Projekta je ugradnja Solarnih sustava u 25 ili više kućanstava te ugradnja Sustava na biomasu također u 25 ili više kućanstava na području Županije tijekom 2014. godine. Opravdani troškovi nabave opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirati će se u iznosu do 48% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 14.400,00 kn po kućanstvu, uključujući zakonsku stopu PDV-a, za nabavu i ugradnju Solarnih sustava te Sustava na biomasu. Dio opravdanih troškova za nabavu i ugradnju Solarnih sustava te Sustava na biomasu u visini od 38%, tj. do najvećeg iznosa od 11.400,00 kn sufinancira Fond, što će se ugovorno regulirati između Županije i Fonda. Ostatak sredstava, odnosno 10% od opravdanih troškova nabave i ugradnje Solarnih sustava te Sustava na biomasu sufinancirati će Županija do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kuna. Odobrena sredstva u cijelosti isplaćuje Županija, prvi dio nakon dostave zahtjeva za povratom sredstava i potrebne dokumentacije od strane krajnjih korisnika sredstava (u daljnjem tekstu Korisnici sredstava), a drugi dio nakon refundacije sredstava Županiji od strane Fonda. Sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se:

• Solarni sustavi koji se sastoje od sljedećih komponenti: - solarnih kolektora; - toplinskog spremnika; - potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor,

automatika, cirkulacijska pumpa, ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

• Sustavi na biomasu koji se sastoje od sljedećih komponenti: - spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s

pužnim vijkom; - kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva; - plamenik za drvnu sječku/pelete; - oprema za automatsku regulaciju kotla; - spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je

obavezan), kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili;

- pribor za postavljanje. Nepovratna novčana sredstva isplaćivati će se za plaćene i opravdane troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon donošenja Odluke o odabiru Korisnika sredstava. Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme uz uvjet ispostavljenog računa na kojem je naveden trošak opreme i montaže opreme, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te zapisnika o realizaciji projekta kojeg izdaje Povjerenstvo za provedbu projekta Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Ispostavljeni račun s detaljnom specifikacijom opreme (u fakturi navesti sve glavne komponente sustava) koja je ugrađena i ovjereni zapisnik izvođača radova Korisnik sredstava je dužan dostaviti na adresu Županije.

Članak 2. Korisnici sredstava

Pravo na korištenje sredstava, sukladno Projektu, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Međimurske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

Članak 3. Uvjeti kojima podnositelji natječajne prijave moraju udovoljavati

Uvjeti kojima podnositelji natječajne prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status Korisnika sredstava:

• punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Međimurske županije; • objekt u/na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području

Međimurske županije; • posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom u/na koji planiraju ugraditi sustav

te imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta u/na koji se planira ugradnja sustava;

• posjeduju odgovarajući pravomoćni akt kojim se dopušta građenje za objekt u/na koji se planira ugradnja sustava;

• namjeravaju ugraditi sustav koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti;

• ugrađeni sustav mora ostati u vlasništvu Korisnika sredstava najmanje 5 godina, u protivnom je Korisnik sredstava dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

• nekorištenje subvencija Županije kroz natječaje obnovljivih izvora energije u prethodne tri godine.

Članak 4. Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

• potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (obrazac će se nalaziti na web-stranicama Županije, www.medjimurska-zupanija.hr i Međimurske energetske agencije (MENEA), www.menea.hr);

• presliku osobne iskaznice prijavitelja; • vlasnički list za objekt u/na koji se planira ugradnja sustava za korištenje

obnovljivih izvora energije, ne stariji od mjesec dana (original ili ovjerena preslika);

• ukoliko postoji više vlasnika objekta u/na koji se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije potrebno je dostaviti suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava (obrazac izjave o suglasnosti će se nalaziti na web-stranicama Županije, www.medjimurska-zupanija.hr i Međimurske energetske agencije (MENEA), www.menea.hr)

• važeći akt o gradnji (preslika) za objekt u/na koji se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Od izabranih Korisnika sredstava može se naknadno zatražiti dostava uvjerenja o prebivalištu za sve članove kućanstva. Podnositelj prijave može se prijaviti na jedan sustav za korištenje obnovljivih izvora energije po Natječaju.

Članak 5. Kriteriji za odabir prijava

Bodovanje prijava vršiti će se u skladu sa sljedećim kriterijima: 1. Tehničko-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);

, gdje je faktor iskorištenja površine

K<15 (40 bodova) 15≤K<20 (37 bodova) 20≤K<25 (34 boda) 25≤K<30 (31 bod) 30≤K<35 (28 bodova)

35≤K<40 (25 bodova) 40≤K<45 (22 boda) 45≤K<50 (19 bodova) 50≤K<55 (16 bodova) 55≤K<60 (13 bodova) 60≤K<65 (10 bodova) K≥65 (7 bodova) 2. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30); a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida: 0 cm (0 bodova) 1-3 cm (3 bodova) 4-5 cm (6 bodova) 6-7 cm (9 bodova) 8-10 cm (12 bodova) >10 cm (15 bodova) b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije: - jednostruko staklo (0 bodova) - dvostruko obično staklo (3 boda) - dvostruko izo staklo (6 bodova) - dvostruko izo staklo s low-e premazom (9 bodova) - trostruko izo staklo (12 bodova) - trostruko izo staklo s low-e premazom (15 bodova) 3. Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30); 3.1. Za Solarni sustav: a) Sustav grijanja i hlađenja: - energent električna energija (0 bodova) - energent lož ulje (5 bodova) - energent UNP, prirodni plin (10 bodova) - energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova) b) Sustav pripreme potrošne tople vode: - energent električna energija (15 bodova) - energent lož ulje (10 bodova) - energent UNP, prirodni plin (5 bodova) - energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova) 3.2. Za Sustav na biomasu: a) Sustav grijanja i hlađenja: - energent električna energija (15 bodova) - energent lož ulje (10 bodova) - energent UNP, prirodni plin (5 bodova) - energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova) b) Sustav pripreme potrošne tople vode: - energent električna energija (15 bodova) - energent lož ulje (10 bodova) - energent UNP, prirodni plin (5 bodova) - energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova) Temeljem bodovanja i terenske kontrole Povjerenstva sastavljenog od predstavnika Županije i Međimurske energetske agencije (MENEA) utvrditi će se dvije liste Korisnika sredstava za 2014. godinu, jedna od 25 ili više Korisnika sredstava za

Solarne sustave te druga od također 25 ili više Korisnika sredstava za Sustave na biomasu (ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno broju prihvatljivih prijava). Ukoliko se za grijanje i hlađenje ili pripremu potrošne tople vode koriste dva ili više različita energenta, prijavi se dodjeljuje aritmetička sredina bodova za navedene energente. Ukoliko Županija tijekom natječaja ne zaprimi dovoljan broj važećih prijava za pojedini sustav za koji su osigurana sredstva, Povjerenstvo će povećati broj Korisnika sredstava drugog sustava, ovisno o broju pristiglih prijava te do utroška raspoloživih sredstava. Ukoliko netko od odabranih Korisnika sredstava odustane od korištenja subvencije, pravo na subvenciju ostvaruje prijavitelj koji se, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta u Pravilniku, po broju bodova nalazi iza posljednjeg rangiranog Korisnika sredstava u tabeli rangiranja prijavitelja. Ukoliko više prijavitelja ima jednak broj dodijeljenih bodova, a njihov ukupan broj prelazi predviđen broj Korisnika sredstava, tj. raspoloživa sredstva temeljem projekta nisu dostatna da se svima dodijeli subvencija, Korisnici sredstava će se utvrditi temeljem kriterija zatečene energetske učinkovitosti. Prednost pri odabiru dobiva prijavitelj koji ima veće vrijednosti bodova na sljedećim stavkama točno utvrđenim redoslijedom kao što je navedeno:

• Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr.;

• Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr.;

• Tehničko-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na prijavljenom objektu;

• Redoslijed prijave.

Članak 6. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom »ne otvaraj« te ostalim podacima sukladno uvjetima iz javnog poziva na adresu:

Međimurska županija Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

uz naznaku: „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije - ne otvaraj“.

Rok za dostavu prijava je 22. travnja 2014. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

Članak 7. Obrada prijava

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru Korisnika sredstava donijeti će župan, o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru Korisnika sredstava.

Članak 8.

Sklapanje ugovora s korisnicima sredstava

Županija će, nakon donošenja Odluke o odabiru Korisnika sredstava, s istima sklopiti ugovore o realizaciji projekta.

Članak 9. Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava

Nakon ugradnje opreme Korisnici sredstava su dužni, do 1. rujna 2014. godine, na adresu Županije, Ruđera Boškovića 2, uz napomenu Projekt „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“ za 2014. godinu, dostaviti Zahtjev za povratom sredstava koji objedinjuje sljedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za povratom sredstava (obrazac koji je potrebno cjelovito popuniti i potpisati moguće je preuzeti na web-stranicama Županije, www.medjimurska-zupanija.hr i Međimurske energetske agencije (MENEA), www.menea.hr),

- Fakturu nabave i montaže opreme s detaljnom specifikacijom ugrađene opreme (u fakturi navesti sve glavne komponente sustava) te

- Zapisnik o izvedenim radovima ovlaštenog izvođača. Županija će Korisnicima sredstava, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 60 dana od dana završetka nadzora obavljenih radova (od strane Povjerenstva) na račun isplatiti tražena sredstva i to 10% opravdanih troškova nabave i ugradnje, do maksimalno 3.000 kn, za Solarne sustave odnosno za Sustave na biomasu. Ostatak traženih sredstava za povrat, odnosno 38% opravdanih troškova nabave i ugradnje do maksimalno 11.400,00 kn za Solarne sustave te za Sustave na biomasu, Županija će isplatiti nakon uplate sredstava od strane Fonda. Ukoliko priljev sredstava u proračun Županije bude otežan, rok povrata uloženih novčanih sredstava može biti produljen. Novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju navedenih sustava na osnovu ispostavljenih računa, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema potrebnim tehničkim uvjetima te zapisnika o realizaciji projekta izdanog od strane Povjerenstva.

Članak 10.

Kontrola izvršenih radova

Proces ugradnje nadgledati će i pratiti stručne službe i ovlašteni predstavnici Županije, kojima je odabrani Korisnik sredstava dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

Ukoliko Korisnik sredstava ne poštuje bilo koju odredbu ovog Pravilnika, sam će snositi sve troškove ugradnje te gubi pravo sufinanciranja istovrsnih projekata u iduća 3 raspisa.

Članak 11. Ostale informacije

Natječaj će biti objavljen u javnom tisku i službenim web-stranicama Županije te web-stranicama Međimurske energetske agencije (MENEA). Dostavljanjem dokumentacije na Natječaj, Korisnik sredstava daje odobrenje Županiji da osnovne podatke o Korisniku sredstava (ime, prezime i adresu) te o iznosu sufinanciranih sredstava objavi na službenim web-stranicama te u drugim izvještajima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim kontaktima: 1. Međimurska energetska agencija (MENEA) – www.menea.hr, tel. 040/395-559, e-mail: [email protected] ; 2. Međimurska županija - www.medjimurska-zupanija.hr, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti – tel. 040/374-238, e-mail: [email protected] ili

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – tel. 040/374-262, e-mail: [email protected].

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Međimurske županije. KLASA: 310-02/14-03/1 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-06 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 21. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 25. 03. 2014. godine donio

RJEŠENJE o osnivanju i imenovanu Povjerenstva za

utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu

I

Osniva se Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu. Povjerenstvo će djelovati do donošenja Rješenja o imenovanju Kulturnog vijeća Međimurske županije, kojeg će donijeti Skupština Međimurske županije, budući je dosadašnjem Kulturnom vijeću istekao mandat.

II

U Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu, imenuju se: 1. SANDRA HERMAN, dipl. uč., zamjenica župana Međimurske županije, za predsjednicu 2. ZORAN VIDOVIĆ, pristup. oec., zamjenik župana Međimurske županije, za člana 3. JOSIP GRIVEC, načelnik Općine Donji Vidovec, za člana 4. DAVID VUGRINEC, voditelj Odsjeka za odnose s javnošću i pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije, za člana 5. IVA VURUŠIĆ, stručna suradnica voditeljica projekata Turističke zajednice Međimurske županije, za članicu.

III Zadaća Povjerenstva za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu je predlaganje i uvrštavanje prispjelih prijedloga u Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu, sukladno utvrđenim programskim i financijskim kriterijima, kriterijima izvodljivosti i kriterijima savjesnosti i povjerenja. Povjerenstvo će pregledane i uvrštene prijedloge u Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu, dostaviti županu Međimurske županije.

IV

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu, obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije.

V

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. KLASA: 612-01/14-02/9 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-01 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 25. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 26. 03. 2014. godine daje

PUNOMOĆ

kojom se opunomoćuje ZORAN VIDOVIĆ, pristup. eoc., iz Čakovca, Ul. Tina

Ujevića 23, zamjenik župana Međimurske županije da u ime Međimurske županije, kao član društva, nazoči Skupštini društva Međimurske vode d.o.o., a koja će se održati 28. ožujka 2014. godine, u 13,00 sati, u Čakovcu, Ul. Matice hrvatske 10, III kat.

Temeljem ove punomoći punomoćnik je ovlašten za zastupanje i glasovanje

na Skupština društva Međimurske vode d.o.o. KLASA:325-01/14-02/7 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-03 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 26. 03. 2014.

Temeljem članka 57. stavka 3, 4 i 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne

novine» broj 150/08, 155/09, 71/10,139/10, 22/11, 154/11 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i 159/13), članka 37. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 27/10), župan Međimurske županije je 26. 03. 2014. godine donio

R J E Š E N J E o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova

Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec

I. 1. Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, kao predstavnik Osnivača s danom 26. 03. 2014. godine razrješuje se:

BRANKO SUŠEC, iz Orehovice, Ul. Zrinskih 17. 2. Dužnosti članice Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, kao predstavnica Osnivača s danom 26. 03. 2014. godine razrješuje se:

MARIJANA FABIĆ RUSAK, iz Čakovca, Ul. Travnik 36.

3. Dužnosti članice Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, kao predstavnica Osnivača s danom 26. 03. 2014. godine razrješuje se:

JOSIPA CAROVIĆ, iz Totovca, Ul. V. Bakarića 15.

II. 1. Za predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, kao predstavnik

Osnivača s danom 27. 03. 2014. godine imenuje se: DRAGUTIN KOPASIĆ, iz Donjeg Vidovca, Ul. brače Radića 73. 2. Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, kao predstavnik

Osnivača s danom 27. 03. 2014. godine imenuje se: DRAŽEN RUŽIĆ, iz Novakovca, Ul. Glavna 74.

III.

Mandat imenovanom predsjedniku i članu Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec traje do isteka mandata članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, po Rješenju – KLASA: 510-01/11-02/2, URBROJ: 2109/1-01-11-01 od 28. siječnja 2011. godine («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 2/11).

IV. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 510-01/11-02/2 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-04 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 26. 03. 2014.

Temeljem članka 57. stavka 3, 4 i 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne

novine» broj 150/08, 155/09, 71/10,139/10, 22/11, 154/11 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i 159/13), članka 37. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 27/10), župan Međimurske županije je 27. 03. 2014. godine donio

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije

I.

Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, kao predstavnik Osnivača s danom 27. 03. 2014. godine razrješuje se na osobni zahtjev

Dr. sc. TOMISLAV NOVINŠČAK, iz Čakovca, Ul. Stanka Vraza 11.

II. Za predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske

županije, kao predstavnik Osnivača s danom 28. 03. 2014. godine imenuje se DRAGO STARČEVIĆ, dr. med., specijalist opće kirurgije, iz Šenkovca, Ul.

Augusta Šenoe 25.

III.

Mandat imenovanom predsjedniku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije traje do isteka mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, po Rješenju – KLASA: 510-01/11-03/16, URBROJ: 2109/1-01-11-05 od 25. srpnja 2011. godine («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/11).

IV. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 510-01/11-03/16 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-13 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 27. 03. 2014. godine donio

ZAKLJUČAK

o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije o potrebi prijema u radni odnos dva (2) doktora

medicine za obavljanje poslova doktora hitne medicinske pomoći

1. Daje se pozitivno mišljenje na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije o potrebi prijema u radni odnos dva (2) doktora medicine visoke stručne spreme, za obavljanje poslova doktora medicine hitne medicinske pomoći i to jedan (1) jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme i jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, a koja Odluka je donijeta na 49. sjednici, održanoj 24. ožujka 2014. godine. 2. Odluka Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka. 3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:510-01/14-02/15 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-02 Matija Posavec, mag.ing. Čakovec, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13), članka 3. točke 18. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 27. ožujka 2014. godine donio

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju djelatnosti

hitne medicine za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine za 2014. godine, koja je donijeta na 49. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine.

2. Odluka Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije od 24. ožujka 2014. godine, čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA:510-01/14-03/5 ŽUPAN URBROJ:2109/1-01-14-05 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 37. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike

Hrvatske («Narodne novine« broj 152/13) i članka 37. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13), Župan Međimurske županije dana 30. 03. 2014. godine donio je

O D L U K U o rasporedu i korištenju sredstava tekućih pomoći gradovima i općinama

Međimurske županije u 2014. godini

Članak 1. Ovom Odlukom raspoređuje se 75% sredstava tekućih pomoći iz Državnog

proračuna, u iznosu od 2.942.377,50 kuna, koje je Župan Međimurske županije dužan raspodijeliti jedinicama lokalne samouprave na svom području, osim onih koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna.

Članak 2. Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima propisani su čl.

10. Odluke o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 18/13).

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke odnose se na poticanje ulaganja u razvojne programe i racionalnost izvršenja funkcija općina i gradova, te se mogu koristiti samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana Proračuna) i za ulaganja u kapitalne programe – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana Proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311- Osobni automobil).

Članak 4.

Sredstva pomoći dodjeljuju se općinama i gradovima prema: - proračunskom prihodu pojedinog grada ili općine po stanovniku za 2012.

godinu, na način da se za općine i gradove sa prihodom do 1.000,00 kuna po stanovniku dodjeljuje fiksni iznos pomoći u od 40.000,00 kuna, za općine i gradove sa prihodom od 1.001,00-1.500,00 kuna po stanovniku dodjeljuje se fiksni iznos pomoći od 15.000,00 kuna, a za gradove i općine sa prihodom većim od 1.500,00 kuna po stanovniku nema fiksnog iznosa.

- prema stupnju razvijenosti općina i gradova za 2014. godinu (Odluka Vlade RH od 27.12.2013. godine, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine), na način da se 60% od polovice 75% iznosa sredstava tekućih pomoći jednako raspodjeljuje na općine i gradove II. stupnja razvijenosti, a 40% od polovice 75% iznosa sredstava tekućih pomoći jednako na općine i gradove III. stupnja razvijenosti.

Članak 5.

Sredstva tekućih pomoći raspoređuju se na gradove i općine kako slijedi:

Rbr. Grad/Općina Iznos pomoći

u kunama

1 Mursko Središće 138.726,80

2 Prelog 121.240,55

3 Belica 156.529,35

4 Dekanovec 113.518,95

5 Domašinec 153.232,93

6 Donja Dubrava 111.846,02

7 Donji Kraljevec 106.933,29

8 Donji Vidovec 49.039,63

9 Goričan 107.208,56

10 Gornji Mihaljevec 152.118,09

11 Kotoriba 134.229,69

12 Mala Subotica 152.089,11

13 Nedelišće 113.943,31

14 Orehovica 152.755,36

15 Podturen 156.920,68

16 Pribislavec 136.096,45

17 Selnica 150.247,48

18 Strahoninec 113.973,57

19 Sveta Marija 102.495,38

20 Sveti Juraj na Bregu 124.573,50

21 Sveti Martin na Muri 125.329,12

22 Štrigova 147.291,54

23 Vratišinec 122.038,14

SVEUKUPNO 2.942.377,50

Članak 6.

Gradovi i općine koji su korisnici sredstava tekućih pomoći iz članka 5. dužni su prije doznake sredstava, Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije dostaviti zahtjeve i programe za koje će potrošiti odobrena sredstva.

Gradovi i općine koji su korisnici pomoći iz stavka 5. ove Odluke, dužni su najkasnije do 31. siječnja iduće godine izvijestiti Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije o korištenju i trošenju sredstava pomoći.

Članak 7.

Gradovi i općine koji su korisnici sredstava pomoći iz članka 5. ove Odluke mogu koristiti sredstva pomoći samo za svrhe određene Zakonom i ovom Odlukom.

Ako gradovi i općine namjenski ne koriste odobrena sredstva pomoći, Županija će obustaviti doznaku pomoći te zatražiti povrat nenamjenski utrošenih sredstava.

Članak 8. Za provođenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za proračun i financije i

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti.

Članak 9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom

glasniku Međimurske županije KLASA: 402-08/14-02/5 ŽUPAN URBROJ: 2109/1-01-14-01 Matija Posavec, mag. ing. Čakovec, 30. 03. 2014.