of 15/15
2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor Celonárodní seminář organizuje: Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře Cílem semináře je otevřít prostor pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách a přispět tak k jejímu zlepšování.

2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor. Celonárodní seminář organizuje: Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2. Veletrh nápadů učitelů chemie 4.-5. 10. 2013 Tábor

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 Tbor

  Celonrodn semin organizuje:Odborn skupina chemickho vzdlvn SCH a Gymnzium Pierra de Coubertina vTboe Clem semine je otevt prostor pro vmnu zkuenost voblasti vuky chemie jako veobecn vzdlvacho pedmtu na zkladnch a stednch kolch a pispt tak k jejmu zlepovn.

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 TborZkladn koly pro vuku chemie na Z a S:stanoven cl a pojet, knim by dan rove vzdlvn mla smovatZ a S: rmcov vzdlvac programy RVP (dl a zsadn zmny v obdob 2012-2016) standardy vzdlvn rozpracovn vstup RVP vbr a uspodn uiva, tj. takovch poznatk a innost, kter zajist dosaen stanovench clZ a S: koln vzdlvac programy VP uebnice chemie a dal publikace (pehled uebnic s dolokou uvd msmt.cz, dal informace budou na rvp.cz)

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 TborZkladn koly pro vuku chemie na Z a S:tvorba a vyuit nejrznjch metod, forem a prostedk, kter lze kdosaen cl poutZ a S: klasick vklad uiva vuka s vyuitm experimentu projektov vuka - badatelsky orientovan vuka chemieovovn vsledk dan rovn vzdlvn a jejich porovnn se stanovenmi cliZ a S: rzn zpsoby zkouen, soubory loh a test, nmty pro domc prce a pprava na een projekt aj.

 • 1. Veletrh npad uitel chemie12.-13. 10. 2012 TborUast: 45 vyuujcch ze Z, S a V pipravujcch uitele Program: 15 pspvk astnk seminePehled motivanch prvk vchemii; Zklady mediln vchovy ve vuce chemie; Medializace prodnch vd na ZCo je to IBSE; Aktivizan metody ve vuce nekov na gymnziu; Roziujc aktivity vprodnch vdchkoln chemick experiment vdob reforem; Dostupn soupravy pro pokusy vchemii; Chemie sVernierem; Kosmetick maska zbylin; Hrtky splasty; Jednoduch pokusy se svkami a ohnm; Chemie vbaznu; Zajmav pokusy pro osvojovn uiva chemieBjen lta smaturitou zchemie

  www.chemickevzdelavani.cz

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 Tbor

  Uast: 55 vyuujcch ze Z, S a V pipravujcch uitele Program: 26 pspvk astnk seminestanoven cl a pojet, knim by dan rove vzdlvn mla smovat: 2 pspvkyvbr a uspodn uiva, tj. takovch poznatk a innost, kter zajist dosaen stanovench cl: 10 pspvk tvorba a vyuit nejrznjch metod, forem a prostedk, kter lze kdosaen cl pout: 13 pspvkovovn vsledk dan rovn vzdlvn a jejich porovnn se stanovenmi cli: 1 pspvek

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 Tbor

  KDE HLEDAT DAL INSPIRACI?

  stanoven cl a pojet, knim by dan rove vzdlvn mla smovat: msmt.cz, rvp.cz

  vbr a uspodn uiva, tj. takovch poznatk a innost, kter zajist dosaen stanovench cl: prirodovedci.cz; studiumchemie.cz; rvp.cz

  tvorba a vyuit nejrznjch metod, forem a prostedk, kter lze kdosaen cl pout: prirodovedci.cz; studiumchemie.cz; rvp.cz

  ovovn vsledk dan rovn vzdlvn a jejich porovnn se stanovenmi cli: csicr.cz; cermat.cz

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 TborSouasn trendy prodovdnho vzdlvn vEU a RESTABLISH (European Science and technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home) S-TEAM (Science-Teacher Education Advanced Methods) Fibonacci (projekt je pojmenovn po italskm matematikovi Leonardovi da Pisa, zvanm Fibonacci) PRIMAS (Promoting inquiry in Mathematics and Science Education across Europe) V tchto programech je zapojeno 65 univerzitnch i neuniverzitnch instituc z 32 zem. Doeen projekt je zapojena i esk republika.

  Projekty MMT zamen na vuku prodovdnch pedmt, pedevm na oblast praktick a experimentln vuky v prodnch vdch.

 • 2. Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 Tbor

  Badatelsky orientovan vuka Tato metoda vuky je odvozen od metody vdeckho bdn a v mezinrodn literatue se nazv Inquiry Based Science Education (IBSE). ci / Studenti jsou pomoc vlastnch otzek zapojeni do nvrhu empirickho vzkumu, kter povede keshromaovn a pouit daj potebnch kvysvtlen prodovdnch jev; pouij empirick dkazy jako zklad pro vysvtlen toho, jak reln svt funguje; na zklad dkaz formuluj vysvtlen, aby zodpovdli poloen otzky, co jim zrove umon osvojit si nov poznatky; diskutuj o svch vysvtlench a tm poskytnou dal pehled dkaz a zdvodnn vztahujcch se k navrhovanm vysvtlenm.

 • Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 TborBadatelsky orientovan vuka Uebn cyklus lze pout pro vytvoen struktury badatelsky orientovanch prodovdnch lekc, nebo je jednm znejbnjch a nejefektivnjch model pro realizaci vuky.

 • VDA NEN DN VDA Cle projektu1. Vytvoit metodickou koncepci praktick vuky k, zaloenou na vyuit induktivnch postup prce (kovsk experiment jako vchodisko pro vuku prodnch vd), metod tmov prce, mezioborovch tmat, aktivn vuky a ICT.2. Vyprojektovat a vytvoit nmty a nvody pro praktickou vuku, doplnn o doporuen soubory poteb (pomcek a ltek) pro praktick innosti k v ternu i ve koln laboratoi.3. Vytvoit soubory nmt a nvod praktickch innost, pracovnch list pro ky zamench na osvojen klovch dovednost v prodovdnch pedmtech a zpracovanch zvl pro 1.stupe Z, 2.stupe Z a S.4. Vytvoit soubor doprovodnch metodickch postup pro uitele k integrovanm tmatm vychzejcm z praktickch a experimentlnch aktivit k, zamench na mezioborov vztahy a vypracovanch s clem zven motivace k k dalmu studiu prodovdnch obor.5. Realizovat pilotn oven pipravench materil a provst jeho testovn a evaluan dotaznkov eten s clem zhodnotit efektivitu navrench vukovch postup a materil pro rozvoj funkn prodovdn, technick a ekologick gramotnosti.

 • Soubor vukovch materil pro ky 2. stupn Z pro praktickou vuku fyziky, chemie a biologie Soubor metodickch materil pro uitele 2. stupn Z pro praktickou vuku fyziky, chemie a biologieKlov aktivity projektuObsah a vstupy: Vypracovn soubor vukovch a metodickch materil a set poteb pro ky zamen na rozvjen jejich prodovdnch kompetenc, a to z hlediska fyziky, chemie a biologie, zvl pro kad integrovan tma:Viva a zdrav ivotn stylMaterily a jejich pemnyRiziko a bezpe - aneb co se stane, kdy se nco staneTradin a nov zpsoby vyuit energieVidt a poznat neviditelnVukov materily pro ky a sety poteb zahrnuj pomcky i pstroje a materily pro laboratorn nebo ternn prce k k realizaci praktick vuky. Po strnce metodick budou vyuvat postup reln vzkumn innosti: formulace otzky vychzejc z konkrtnho pozorovn - formulace hypotzy - pokus - jeho vyhodnocen - formulace nov otzky. Vukov materily budou podporovat praktick innosti k s drazem na kooperativn a problmovou vuku a vyuitelnost poznatk v bnm ivot k.

 • Soubor vukovch materil pro praktickou vuku fyziky, chemie a biologie k SSoubor metodickch materil pro uitele S, zamen na praktickou vuku fyziky, chemie a biologie induktivn metodouKlov aktivity projektuObsah a vstupy:Vypracovn souboru vukovch a metodickch materil a set poteb pro ky, a to z hlediska fyziky, chemie a biologie, zvl pro kad integrovan tma:Obecn zkonitosti prodovdnch disciplin a principy poznn ve vdLtky a jejich pemny - makrosvt prodyZjevn a zprostedkovan - pohled do mikrosvtaPraktick aplikace prodovdnch a technickch poznatkMonosti a omezen vdeckho vzkumuVukov materily budou podporovat praktick innosti k s drazem na problmovou vuku, skupinovou a tmovou prci a vyuitelnost poznatk v bnm ivot k.Pi jejich vvoji bude vyuvno irok zzem prodnch vd - fyziky, chemie, biologie, geologie a medicny, po metodick strnce pak metody aktivnho a praktickho uen a ICT.

 • V rmci projektu bylo zpracovno vce ne 100 aktivit zamench na praktickou vuku k. Vtina tchto aktivit prola ovovnm na zkladnch a stednch kolch vcel republice a setkala se u vyuujcch i k svelmi kladnou odezvou. Vprbhu akce budou vybran kovsk aktivity nejen popsny, ale i prakticky prezentovny. E-mail: [email protected]: [email protected]

 • Veletrh npad uitel chemie4.-5. 10. 2013 Tbor

  Dkuji za vai pozornost.

  ****