of 72/72
MINISTERUL AFACERILOR NTEIE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ Ex. nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII ]E URGEN ŢĂ Nr. Ploie şti 7 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,SERBANCANTACUZINO AL JUDETULUI PRAI-IOVA ANUNT PUBLICITAR Pentru achizitionarea contractului de lucrari avand ca obiect: Garaj autospecia1e din elemente de constructive usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino a1 judetului Prahova Cod obiectiv: 2017 1NVIGSU014 Documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de catre verifcatoriteinici atestati si executie lucrari .CUMPARARE DIRECTA - AUTORITATEA CONTRACTANTA NUME, ADRESA 51 PERSOANA DE CONTACT Denumire ofîcia1a: Ministeru1 Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru $1tuatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova Adresa: strada Rudului nr.96, municipiu1 Ploiesti, judetul Prahova Localitatea: Ploiesti Cod postal: 1 003 10 Tara: Romania Punct(e) de contact: col. Vasile Telefon:+40 244 595366 int.27104 Marian E-mail: isuphisuprahova.ro Fax:+40 244 597000 Adresa/e1e de internet (dupa caz): Adresa sediului principal al autoritatii contractante(URL): Adresa profi1u1ui cumparatorului (URL): Contract de 1ucrari avand ca obiect: Garaj autospecia1e din e1emente de constructie usoara la Inspectoratu1 pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetu1ui Prahova, Cod obiectiv: 2017 1NVIGSU-002 documentatie tehnica cu detalii de executie, verifcare documentatii de catre verifîcatori tehnici atestati si executie lucrari Vocabular principal Vocabular suplimentar (4u pa caz) 1

$1tuatii - isuprahova.ro publicitate/Executie... · Documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de catre verifcatoriteinici atestati si executie lucrari .CUMPARARE

 • View
  264

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of $1tuatii - isuprahova.ro publicitate/Executie... · Documentatie tehnica cu detalii de executie,...

 • MINISTERUL AFACERILOR NTEIE

  NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAII DE URGEN

  Ex. nr.

  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII ]E URGEN

  Nr. Ploieti 7

  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,SERBANCANTACUZINO AL JUDETULUI PRAI-IOVA

  ANUNT PUBLICITAR

  Pentru achizitionarea contractului de lucrari avand ca obiect: Garaj autospecia1e din elemente de constructive usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino a1 judetului

  Prahova

  Cod obiectiv: 2017 1NVIGSU014

  Documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de catre verifcatoriteinici atestati si executie lucrari

  .CUMPARARE DIRECTA -

  AUTORITATEA CONTRACTANTA

  NUME, ADRESA 51 PERSOANA DE CONTACT

  Denumire ofcia1a: Ministeru1 Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru $1tuatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova

  Adresa: strada Rudului nr.96, municipiu1 Ploiesti, judetul Prahova Localitatea: Ploiesti Cod postal: 1 003 10 Tara: Romania Punct(e) de contact: col. Vasile Telefon:+40 244 595366 int.27104 Marian E-mail: isuphisuprahova.ro Fax:+40 244 597000 Adresa/e1e de internet (dupa caz): Adresa sediului principal al autoritatii contractante(URL): Adresa profi1u1ui cumparatorului (URL):

  Contract de 1ucrari avand ca obiect: Garaj autospecia1e din e1emente de constructie usoara la Inspectoratu1 pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetu1ui Prahova, Cod obiectiv: 2017 1NVIGSU-002 documentatie tehnica cu detalii de executie, verifcare documentatii de catre verifcatori tehnici atestati si executie lucrari

  Vocabular principal Vocabular suplimentar (4u pa caz)

  1

 • Obiect principa1 1 45223210-1 - Lucrari de structuri meta1ice Va1oarea estimata fara TVA (numai in cifre) : 229868.62 lei (reprezentand va1oarea tota1a a devizului general aprobat) Moneda : RON

  DESCRIERE CONTRACT

  Garaj autospecia1e din elernente de constructie usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova, Cod obiectiv: 2017 INVIGSU-014 documentatie

  tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de cate verificator tehnici atestati si executie lucrari Documentatia pentru ofertare va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati in format e1ectronic ca urmare a unei so1icitari transmise prin e-mail la adresa: isuphisuprahova.ro sau fax ( +040 244 597000 ) sau se poate descarca de pe site-ul www.isuprahova.ro sectiunea informatii de interes public/achizitii publice. Beneficiaru1 lucrarilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetulu Prahova, strada Rudului nr.96, municipiu1 Ploiesti, judetul Prahova, telefon: +40 244 595366 int.27104, fax: +40 244 597000

  CONDITII CONTRACT

  Se va incheia contract deexecutie lucrari cu operatoru1 economic ce prezinta oferta cu pretul ce1 mai scazut in conditiile indeplinirii cerintelor de ca1ificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii. In acest sens operatorii economici vor prezenta in termenul limita so1icitat 29.09.2017 ora 12.00, Ia sediu1 unitatii contractante prin depunere la secretariat in plic sigilat, oferta stampi1ata cnform Cu origina1u1 continand: -documente privind neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conf1ict de interese prevazute la artico1u1 60 din Legea 98/201 6, (in acest sens se va prezenta de catre ofertant o declaratie pe proprie raspundere); -documente privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de artico1u1 nr. 164, 165 s- 167 din Legea 98/2016, (in acest sens ofertantii vor prezenta Certificat de atestare fisca1 emis eANAF si autoritatea locala privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata catre bugetul consolidat al statului si bugetul local, certifcat de cazier fisca1 pentru operatoru1 economic emis de ANAF, certificat de cazier judiciarp entru reprezentantu1 legal al operatoru1ui economic emis de I.P.J.); -dovada inregistrarii operatoru1ui economic (se prezinta certificatu1 constatator emis de 0&I*l Registru1 Comertului); -documentele solicitate la capitolul 4, punctele 4. 1 - 4.4 si capitolul 6 din caietul de sarcini; -oferta de pret pentru executie lucrare conform formularelor atasate; -garantie de participare - nu se solicita; -garantie de buna executie (conform model contract); -p1ati1e se fac conform model contract. Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire in conformitate cu prevederile artico1u1ui 221 din Legea 98/2016 . 1auze de revizuire: -che1tuie1i rezu1tate in urma modificari1or de solutii tehnice; -diferente intre cantitati1e initiale estimate si cele real executate pe baza preturi1or unitare din cadrul propunerii financiare initiale; -cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul deru1arii investitiei; -cheltuieli de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta;

 • CONDITII DE PARTICIPARE

  In cadru1 ace1uiasi termen limita - 29.09.2017 ora 12.00, ofertantul are ob1igatia de a posta in Catalogul Electronic SEAP, oferta de pret pentru lucrari avand ca obiect: Garaj autospeciale din elemente de constructie usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova, Cod obiectiv: 2017 INVIGSU014, Cod CPV 45223210-1-Lucrari de structuri metalice, documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de catre verifcatori tehnici atestati si executie 1ucrari, se mentioneaza valoarea tota1a FARA TVA , in descriere se mentioneaza valoarea ofertata pe fiecare activitate.

  In cazul in care oferta nu este publicata in SEAP si nu este transmisa in format 1etric, in p1ic sigilat, semnata si stampila, la sediul autoritatii contractante: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova, strada Rudului nr.96, municipiul Ploiesti, judetul Prahova, oferta nu va fi 1uata in considerare. Ofertantii vor mentiona pe plic: OFERTA DEPUSA PENTRU: Lucrari avand ca obiect Il

  Garaj autospeciale din elemente de constructie usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Il Serban Cantacuzino al judetului Prahova, Cod obiectiv: 2017 INVIGSU414, documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare documentatii de catre verificatori tehnici atestati si executie lucrari. Termenu1 1imita pentru primire oferte1or este: 29.09.2017 ora 12.00.

  CRITERII DE ADJUDECARE

  Pretu1 cel mai scazut aplicat oferte1or ADMISE, respectiv cele care indeplinesc cerintele de se1ectie si sunt prezentate conform solicitarii autoritatii contractante, prin depunere la secretariat, in plic sigilat, oferta stampilata conform cu originalul si prin postare in Catalogul Electronic SEAP. Fina1izarea achizitiei se va face prin semnarea contractului cu operatoru1 economic a carui oferta va indeplini in totalitate cerintele specificate si a carui propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.

  TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE

  1 29.09.2017 ora 12.00 j

  INFORMATII SUPLIMENTARE

  Autoritatea contractanta are deplina decizie in selectarea ofertantu1ui castigator fara a fi ob1igata sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti la actiunea de achizitie a lucrarilor mai sus specificate. Anuntul publicitar aprobat de autoritatea contractanta, va fi pus la dispozitia oPfatorijor economici in format PDF.

  Intocmit

  (1) Sef Servi ogistic

  Colonel

  Vasi1e Marian

  3

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAII DE URGEN

  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

 • NECLASIFICAT

  Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederi1or 1egis1a iei rorn&eti, neiui urmtoare1or acte norrnative:

  Legeanr.. 982O 1 6 privind achizi iile pub1ice; 1otrrea Guvernu1ui Romniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Norme1or metodologice de

  ap1icare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie pub1ic/acorIi c dru di Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice;

  Legea nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac n taterie de atribuire a contacteor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de 1ucr ri i concesiine de servicii, precum i pentru organizarea i ftincionarea Consiliului Naiona1 de So1uioiiare a Contestaii1or;

  - Ordonana de urgen a Guvernu1ui nr. 30 din 12 apri1ie 2006 privind func ia de ven*fcue a anecte1or nrncediira1e aferente nrocei1ui de atrihtiire a ccrntracte1nr de achzitie mih1ic

 • NECLASIFICAT 2.2. 1 .4. Prof1e transversale ale obiectivului, sc. 1 : 100 pentru 1ungimi si cote; 2.2.1 .5. Profi1e longitudinale, sc.1 :1000 - 1 :100;

  2.2.2. Elaborare proiect pentru autorizarea execut rii 1ucrri1or de construire (P.A.C.). n conformitate cu prevederile HG 907/2016.

  2.2.3. E1aborare proiect tehnic de execu ie i detalii de execuie, n baza datelor din anexe1e la prezentul caiet de sarcini i n conformitate cu con inutul cadru al proectulu tehnic din HG 907/2016;

  2.2.4. Prestare servicii de asisten tehnic din partea proiectantu1ui pe perioada de execu ie a 1ucrri1or i prezena proiectantu1ui la punctu1 de 1ucru s ptmna1, prin responsabilul d proiect, n vederea particip rii la edinele de coordonare i ori de cte ori este nevoie, prin proiectanii de specialitate, n vederea certific rii procesului - verba1 de lucr ri ajunse n faze determinante;

  2.2.5. Execuie 1ucrare conform proiect pentru autorizarea execut rii lucrrilor de construire, proiect tehnic de execu ie, detalii de execuie i proiect de organizare a execu iei 1ucrri1or, inclusiv: utilajele cu montaj, dot ri i organizarea de antier;

  2.2.6. Intocmirea i susinerea documenta iilor modificatoare n vederea reaviz rii i reaprobrii indicatorilor tehnico-economici ai investi iei n cazu1 n care n prc" de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior e1abor rii acestuia, n perioada execu iei 1ucrri1or, se constat necesitatea modific rii unor obiecte, cheltuieli i/sau a valorii investiiei estimate prin studiul de fezabilitate/devizul general aprobat.

  Durata de fina1izare a obiectivu1ui: Maxim 70 zile de la semnarea contractului de nroiectare si executie.

  3. ELABORAREA I APROBAREA PROIECTULUI TMNI.0 Datele de proiectare se vor jul ob1iatoriu de la fata locului. Pe parcursu1 elaborrii proiectului tehnic i a detalilor de execuie, proiectantu1 va prezenta

  beneficiarului solu iile tehnice adoptate, n etape succesive, astfel:

  Etapa 11 Dup avizarea documentaiei, obinerea autoriza iei de construire i asigurarea fnanrii, pe

  parcursul execu iei 1ucrri1or proiectantul are obliga ia de a urmri fazele deteriniiiante i etapele NECLASIFICAT

  3 din 9

 • NECLASIFICAT

  execuiei descrise n programul de control pe antier a calitii lucrrilor. De asemenea, proiectantu1 va fi prezent la punctul de lucru: - sptmnal, prin responsabilul de proiect, n vederea participrii la edinele de coordonare i - ori de cte ori este nevoie, prin proiectanii de specialitate, n vederea certficrii procesului - verbal de lucrri ajunse nfaze determinante.

  Pe parcursu1 execuiei 1ucrri1or, proiectantu1 are ob1iga ia de a acorda asisten tehnic pe antier, de a ntocmi detaliile de execu ie, dispoziiile de antier, de a verifica i aviza notele de renunare i notele de comand sup1imentare emise de executant i aprobate de investitor, de a rezolva prin so1uii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modific ri de soluii, corectri ale greelilor din proiect care sunt descoperite pe ntreaga perioad de execuie.

  Etapa 111 - 1aJina1izarea Iucrrilor Proiectantu1 are obligaia de a ntocmi ,,referatul proiectantu1ui i de a participa, n calitate de

  invitat, la solicitarea investitorului, la recep ia la terminarea lucrrilor obiectivului i la recepia final .

  Continutul eciru a1 proiectului tehnie va fi cei ifl HGR 907/2016*

  Autoritatea contractant i rezerv dreptu1 de a solicita executarea de lucr ri

  NECLASIFICAT 4 din 9

 • NECLASIFICAT care nu au fost descrise n Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, i care iiu putcau f prvzutc e ofertant, dar care suiit strict necesare iidep1inirii contractu1ui. Aceste 1ucr ri vor f deontate n baza unei negocieri i ncheierii unui act adiional la contract.

  Artico1e1e de 1ucrri se nscriu n anternsurtori n ordinea tehno1ogie nornia14 de aIor1are a execuiei.

  Proiectantu1 va prezenta n Caietu1 de sarcini din cadru1 Proiectu1ui tehnic de execu ie o descriere deta1iat a condiiilor tehnice, tehno1ogice, de msurare i de ca1itate a 1ucrri1or vederea admiterii spre decontarea de c tre dirigintele de antier.

  Eventua1e1e nen elegeri n e1aborarea listelor cu cantit i1e de 1ucrri vor fi puse de acord mpreun cu executantu1 i reprezentanii investitoru1ui de1egat beneficiaru1 de foiosin .

  Proiectul tehnic de execuie i detaliile de execuie vor ji prezentate att n Lormat .e1ectronzc editabil pe suport magnetic (1 exemplar) ct i tiprite ndosarate i numerotate n mape/bibliorafturi, n cte 4 exe,nplare.

  Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (P A C )_va Ji prezentat format electronic editabil pe suportmagnetic (1 exe zplar) ct i tiprit ndosariat i nuinerotat n mape/bibliorafturi, n cate 2 exemplare. Prime1e pagini din fiecare dos ffiiap/voI sunt destnate cuprinsu1ui i fiei responsabi1iti1or, comp1et i semnat. Toate piesele scrise i desenate vor f semnate i tampi1ate de ctre verificatorii de proiect atesta i, pe specialiti.

  Recepia proiectului tehnic se va desfura n cadru1 unei ntiriiri comune orgaizat de autoritatea contractant.

  4. REALIZAREA FIZIC EFECTIVA A LUC R- " -

  R

  Pentru imp1enientarea (proiectare + execuic) tuturer opca unir afer edificrii obiectivu1ui, ofertanii vor prezenta urnitoarc1e autoriz ri / ateste / ccrtlfcri, i conforinitate cu reg1enientri1e legale aplicabile, astfel:

  - Prezentarea Atestatu1ui e1iberat de ANRE de tip B, conform Regu1anentu1ui diii Ordinul nr. 45/2016, pentru atestarea operatori1or economici care proiecteaz , execut i vcrific instalaii electrice, va1abil la data limit de depunere a ofertelor.

  4.2 Pentru proiectarea 1ucrrilor, ofertanii ver prezeiita Iista cu urtorul M~%o"l de specialitate:

  a) minim un arhitect cu drept de semntur i membru n cadru1 Ordinuiui ArhiteC#lor 4n Romnia;

  b)minim un inginer de construcii speciaiizarea construc ii civi1e, industria1c i agrozooteinice; c)minim un inginer de insta1a ii specia1izarea insta1a ii pentru construeii; d)minim un responsabil n domeniu1 securitii i sntii n nunc; e) minim 1 e1ectrician autorizat ANRE gradul IIA sau IIIA sau IVA, avnd 4iplom --in donienil

  energetic, e1ectrotehnic, electromecanic, electronic, autornatic sau al instalaiilor pentru consttucii i ca1ificare de tehnician, rnaistru, subinginer sau inginer, avnd rol de coordonare a activit i1or. Acesta va fi n mod obligatoriu angajat al operatorului economic care elabore proiectul tehic de instalaii electrice;

  4.3 Pentru execu ia 1ucrri1or, ofertan ii vor prezenta lista cu ur4tru1 rsoai & specialitate:

  a) minim un specialist atestat I.s.C. ca ,,Responsabil tehnic cu execu ia pentru domeniui de 1 .i. Construc ii civile, industria1e i agricole;

  b) minim un specialist atestat I.S.C. ca ,,Responsabi1 tehnic cu execu ia pentru dorreniu1 6.1 Instalaii electrice ;

  c) minim un electrician autorizat ANRE ca ,,Responsabil tehnic cu execu ia, n conforrnitate cu prevederile legale n vigoare;

  d) minim un inginer de construcii specia1izarea construc ii civile, industria1e i agricoie; e) rninim un responsabil cu controlul tehnic de ca1itate n construc ii;

  NECLASIFICAT 5 din 9

 • NECLASIFICAT

  f) minim un responsabil n domeniul securitii i sntii n munc ; g) ef de antier; h) minim 1 electrician autorizat ANRE, gradul IIB sau IIIB sau IVB, avnd diplom n domeniul energetic, e1ectrotehnic, electromecanic, e1ectronic, automatic i al instalaiilor pentru construcii i ca1ificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer, avnd rol de coordonare a activit ilor. Acesta va fi n mod obligatoriu angajat al operatorului economic care execut instalaiile electrice. i) minim 1 electrician. Acesta va fi angajat n mod obligatoriu al operatorului economic care execut instalaiile electrice;

  NOT: a) Pentru a se respecta prevederile art. 58 din Legea 9812016, art. 7 lit b alin. 2 dii DU

  27211994, art. 14, lit. c ) din HGR 27311994 i art. 22, art 95, _ 23 din Legea 10/19___nu se

  b) Nu se accept responsa

  4.4 Pentru execu ia lucrrilor, ofertan ii vor prezenta lista cu necesarul minim de utilaje, astfel:

  autobascu1anta 16 to - minim 1 buc; automacara - minim 1 buc.; bu1doexcavator - miniml buc;

  NOT: Provunerea tehnic va conine obliatoriu documentele soicitate n cavitolj 4 putie 4.1 - 4.4. Neprezentarea unuia dintre een ele solicitate va Ake sine gec areftei ca fiind neconform .

  4.5 Dup obinerea autorizaiei de construire i recepia P.Th. se ncepe edificarea obiectelor prevzute n documenta ia tehnico economic aprobat .

  4.6 Plata 1ucrri1or programate i realizate pe baza graficu1ui fizic i valoric nsuit i *OW de ctre eful autoritii contractante se face numai pentru capitolele de 1ucr ri/stadii1e fizice edificate efectiv pe teren, de c tre antreprenor, n conformitate cu prevederile proiectului tehriic aprobat

  4.7 Dup avizarea documenta iei i asigurarea finanrii 1ucrri1or, proiectantul are ob1iga iade a urmri faze1e determinante i etapele execuiei descrise n programul de control pe enier a calitii 1ucrri1or. De asemenea, proiectantul, prin reprezentan ii si, va fi prezent la punctul 1ucru pentru participarea la edinele de coordonare s ptmna1e (responsabilul de proiect), n vederea certiflc rii procesu1ui - verba1 att pentru 1ucr ri ajunse n faze determinante (proietan e de specia1itate), ct i 1a celelalte etape de execu ie la verificarea c rora proiectantul a impus participarea sa i ori de cte ori este solicitat prezena acestuia pentru c1arificarea i corectarea neconformit i1or ntre teren i proiectu1 tehnic.

  4.8 Pe parcursu1 execu iei 1ucrri1or, proiectantul are ob1iga ia de a acorda asisten tehnic pe antier, de a ntocmi detaliile de execu ie, dispoziiile de antier, de a verifica i aviza notele de renunare i notele de comand sup1imentare emise de executant i aprobate de investitor, de a rezolva prin soluii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modific ri de soluii, corectri ale gre5e1i1or din proiect care sunt descoperite pe ntreaga perioad de execuie.

  4.9 Proiectantul are obligaia de a ntocmi ,,referatul proiectantului i de a participa, n calitate de invitat, la so1icitarea investitorului, la ,,recep ia la terminarea 1ucrri1or obiectivului.

  4.10 Dup expirarea perioadei de garan ie a lucrrilor, proiectantul are ob1iga ia de a participa, n calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la ,,recep ia final a lucrri1or obiectivului.

  Execuia lucrrilor are urmtoarele etape: - predarea amp1asamentului de c tre beneficiar; - executarea 1ucrri1or de organizare de antier; - execuia i verificarea lucrri1or pe faze determinante; - recepia la terminarea lucr rilor;

  NECLASIFICAT 6 din 9

 • NECLASIFICAT recepia fina1, dup expirarea termenu1ui de garan ie al lucrrii

  5. PARTICULARITATI ALE OFERTELOR 5.1 Fiecare ofert depus este ferm i se va c ppstitui ntr-un document de rspuns 1a caietul

  de sarcini i la documentele anex la acesta, cu referine c1are care s rspund fiecrei prevederi / cerine/ detaliu din fiecare punct i subpunct al prezentului caiet de sarcini i a specificaii1or tehnice, inclusiv indicarea valorilor i deta1ii1or cuantificabi1e, acolo unde este cazu1, pentru acordarea punctaju1ui de departajare a oferte1or maximale depuse.

  1. Dec1araie pe proprie rspundere, conform art.5 1, alin. (2) din Legea 98/2016, prin care se specifc faptul c la e1aborarea ofertei operatoru1 ec m onoic a jinut cont de obligaiile re1evante din domeniile mediului, social i al relaiilor de munc, fiind obligai s respecte prevederi1e legale aplicabile domeniilor protec iei mediului i al sntii i securitii n munc. Informaii deta1iate se pot obine de la Inspecia Muncii ( Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor (www.mmdeiu.ro), Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoane1or Vrstnice (www.m 1 ). asumat de toi meinbrii asoierii.

  2. Declaraie pe propria rspundere din care s reias nsuirea c1auze1or contractua1e (se c#Ufffl IV) (eventualele obiec iuni sau propuneri cu privire la completarea contractului cu c1auzespecifce se pot depune i n cadru1 ofertei);

  3. Dec1araie pe propria rspundere din care s reias perioada de garanie acordat; 4. Declaraie pe propria rspundere din care s reias c propunerea tehnic i proiectu1 tehnic

  prezentat n cazu1 n care va fi declarat c tigtor vor corespunde cu cerine1e din caietu1 de sarcini; 5. Certificat 150 9001, n conformitate cu art. 1 58, alin. (1) i art. 200 din Legea 98/2016; 6. Certificat ISO 14001, n conformitate cu art. 158, alin. (1) i art. 200 din Legea 98/2016. 7. Memoriu tehnic cu descrierea lucrrilor ce fac obiectul contractului, conform cerin elor

  stabilite n Caietul de sarcini i anexa 1 la acesta i cu asigurarea respect rii prevederilor normativelor n vigoare, n Romnia, aplicabile;

  8. Prezentarea modului de realizare a 1ucr ri1or (planul propus) prin care ofertantu1 va descrie:

  NECLASIFICAT 7 din 9

 • NECLASIFICAT

  a) abordarea din punct de vedere proces tehno1ogic (metodologia de execu ie) pentru realizarea lucrrilor;

  b) informaii n 1egtur cu modul de asigurare a execu iei tuturor opera iuni1or n conformitate Cu reg1ementri1e legale aplicabile, conform prevederilor caietului de sarcini cap. 4 puncte1e 4. 1.

  c) resurse (personal i insta1aii/echipamente). Modalitatea de asigurare a accesului la speciali tii necesari i obligatorii n vederea asigurrii nivelului de calitate corespunztor cerine1or fundamentale aplicabile lucrrilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederi1e L i a altor legi incidente, conform prevederilor caietului de sarcini cap. 4 puncte1e 4.2 - 4.3. Informa ii in 1egtur cu modul de asigurare cu insta1aii/echipamente pentru realizarea 1ucr ri1or conform prevederi1or caietului de sarcini cap. 4 puncte1e 4.4.

  d) progra.mu1 de execu ie pe luni ca1endaristice, la nivel de categorie de 1ucr ri, care s ilustreze succesiunea tehno1ogic de realizare a 1ucr ri1or, ordinea i deru1area n timp a activitilor pe care ofertantu1 propune s le ndeplineasc pentru realizarea lucr rilor, n special:

  - 1ucrri1e permanente i temporare ce urmeaz s fie executate, - secvenierea, derularea n timp i durata testelor, cu eviden ierea clar a activitilor

  incluse n procesele de asigurare, respectiv de control al calit ii, conform legislaiei specifice corespunztoare obiectului contractului;

  - denumirea activitilor i subactiviti1or aferente, durata acestora, cu eviden ierea punctelor cheie (ja1oane1e) n execu ia contractului i utilizarea resurselor;

  - drumu1 critic c1ar identificat n p1anificarea activit ilor, respectnduse termenul de fina1izare impus, respectiv 70 de zile de la semnarea contractului.

  9.P1anu1 calitii adaptat pentru lucrare 10.Planul de management de mediu adaptat pentru lucrare

  NOT: Propunerea tehnic va cene o1iateiu docurne*te1e se1Icae n cI s mentionat. NeDrezentarea unuia jiLntre jocumente1 soiicitate va atae dipp s ' WMMI ofertei ca fiind neconform .

  *e 7. PRECIZARI GENERALE Ofertanii trebuie s depun oferta tip pachet i trebuie s cuprind obligatoriu ntocmirea

  proiectului, execu ia lucrrii i asistena tehnic din partea proiectantu1ui pe durata execu iei 1ucrrii6 Condiiile i specificaii1e tehnice sunt prezentate n Anexa nr. 1 (piese scrise i piese desenate)

  la prezentul caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru atribuirea contractu1ui de

  1ucrari i constituie ansamb1u1 cerine1or pe baza crora se e1aboreaz de ctre fiecare ofertant propunerea tehnic .

  Autoritatea contractant va ncJieia contractul de lucrri n functie de alocaiile bugetare anuale i i rezerv dreptul de a renuna la unele obiecte dac acestea depesc capacitile de plat sau dac intervin modjicri ca urmare a unor alte prioriti ale Ministerului Afacerilor Irzterre. in cazul suplimentrii fondurilor, autoritatea contractant poate ncheia acte adiionale / contracte pentru lucrri suplimentare potrivitprevederilor legislaiei privind achiziiile publice.

  Plile se fac prin virament, n contul de Trezorerie al ofertantu1ui care va fi indicat n coiitract, pe faze, astfel:

  . Proiectare - dup predarea proiectului tehnic, verificat de c tre speciali ti verificatori de proiecte atesta i, se1ectai de ctre autoritatea contractant , pentru fiecare categorie de 1ucr ri i recepionarea acestuia de ctre comisia autorit ii contractante. Nu se acord avans pentru servicii1e de proiectare, conform Hot rrii Guvernu1ui nr. 264 din 13.03.2003, republicat ;

  . Execuia pe baza urmtoare1or documente: - msurtoarea 1ucrri1or; - devizu1 pe obiecte i categorii de iucr ri - procesu1 verbal de verificare a stadiu1ui fzic; - situaia de plat;

  NECLASIFICAT 8 din 9

 • NECLASIFICAT graficu1 fizic i va1oric actualizat iunar; certificate de garan ie i conformitate a bunuri1or materia1e puse n oper, n limba rornr ;.

  - fe1e tehriice de la produc tor ale utilajelor montate, n limba rornn ; - docurnente care atest calitatea executrii 1ucrri1or;

  extrasul de cont privind disponibilul din garania de bun execuie, etc., ntociiiite la teriinnarea lucrarilor i confirmate de diriginte1e de antier . Factura fisca1 se va ernite, de ctre executant, ob1igatoriu n perioada 05 - 15 a1e 1unii urintoare, pe baza procesului verbal de recep ie verificat de diriginte1e de antier i aprobat de autoritaea contractant . P1ata se va efectua n termen de 45 zi1e de la emiterea fcturii i primirea alocaiilor bugete 1.inare.

  Prezentarea propunerii tehnice i fnanciare se face conform caietului de sarcini si aexeicr. Nu se accept depunerea de oferte a1ternative.

  %0 w 8. CERINTE FINANCIARE - MODALITATI DE PLATA

  Finanarea se realizeaz integral din surse bugetare, iar plata lucrrilor contractate se realizeaz pe etape.

  Ofertanii vor face dovada existen ei contu1ui curent deschis 1a Trezoreria Statu1ui sau vor prezenta un angajament c vor deschide acest cont n cazu1 n care va fi dec1arat ctigtor. Acest document se va Drezenta fl cadrul DroDuflerii financiare.

  Contul curent deschis la ][LezoLen*a St^tului va fi Lol%it n vederea efectu rii de t autoritatea contractant a Dltilor Dentru 1ucrri1e executate de g ofertaiitul g"j" cti2tor.

  9. CERINTE JURIDICE - CONTRACTUALE SPECIFICE Legea aplicabil deru1rii procedurii de achizi ie public este legea romn . Contractele sunt supuse dispozi iilor legale prevzute de ctre pri.

  10.CERINTE PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDAT Perioada de garanie acordat lucrrilor executate, inclusiv utilajelor i echipamente1or montate

  este de minim36 luni de 1a receDtijgma la inarea lucr rilor in tuie- de cateoria de importanta a constructiei stabilite de Droiectant.

  11.OBSERVATII Ofertanii au obIigaia de a vizita amplasamentul n vederea culegerii tuturor datelor tehiiice

  i efecturiipropriilor msurtori necesare elaborrii ofertelor. Dimensiunile elementelor de construcii i insta1aii prezentate n Anexa 1 ungim4 ~

  suprafete, volume, nr. de buc i, seciuni, etc.) sunt estimate la faza studiu de fictabilitate. Ofertantul i va forma preul innd cont de datele tehnice i propriile msurtori i calcuk efectuate cu ocazia vizit rii amplasamentului.

  Pe parcursul derulrii execuiei lucrrilor, n cazul apariiei unor neconcordane ntre prevederile proiectului tehnic i situajia real de pe teren privind att cantitji1e de l&r4 precum i alte aspecte tehnice ce au pututji previzionate n etapa ntocmirii ofertei, ofertantul va suporta integral cheltuielile lucrrilor suplimentare (proectare + verficare de proiect + execi4ie lucrri).

  Intocmit (1) Sef Serviciu gistic

  C - Vasi1 Marian

  NECLASIFICAT 9 din 9

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA E 1 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE xemp UtC

  UR. . Nr.

  P1oieti_________

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGENA ,,ERBAN CANTACUZINO AL JUDEULUI PRAHOVA

  DECLARAIE PRIVIND DATELE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR CE DEIN

  FUNCII DE DECIZIE N CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAII DE URGEN ,,ERBAN CANTACUZINO AL JUDEULUI PRAHOVA

  Subsemnatu1, Drgan Mihai, reprezentant legal al I.S.U. Prahova, n calitate de Inspector $ef, nscut la data de 05.04.1976 in loc. Ploie ti, jud. Prahova, domiciliat n Municipiu1 Ploie ti, str. Romana nr 92, CNP:1760405296747, potrivit H.G. nr. 395/2016, art. 21, alin.(5), dec1ar pe propria rspundere c persoanele care de in funcii de decizie n cadru1 inspectoratului n 1egtur cu Achizitia directa avand ca obiect - ,,Garaj autospeciale din e1einente de constructie usoara la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Serban Cantacuzino al judetului Prahova, cod 2017 INVIGSU-014, documentatie tehnica cu 40W# de executie, verificare documentatii de catre verificatorii tehnici atestati si executie de 1ucrari, sunt urmtoarele:

  1. Dumitru Elisei Tiberiu - Prim Adjunct al Inspectoru1ui Sef, n scut la data de 08.06.1977 in loc. V1enii de Munte, jud. Prahova, domiciliat n Municipiul Ploie ti, b.du1. Republicii nr.214, et. 2, ap. 19, CNP: 17706082973 12;

  2. Vasi1e Marian - (I)Sef Serviciu Logistic, n scut la data de 26.08.1970 in loc. P1oie ti, Jud. Prahova, domiciliat n Municipiul Ploie ti, str. Aurora nr.6, CNP: 1700826293126;

  3. Nae Mire1a - Contabi1 $ef, n scuta la data de 1 1 .07.1984 in 1oc. Ploieti, jud. Prahova, domici1iat n Municipiul Ploieti, Aleea Mure, bl. 6E, sc. A. ap. 18, CNP: 2840711297244;

  4. Gontea Ciprian - Consilier Juridic, nscut la data de 05.07.1977 in loc. Vlenii de Munte, jud. Prahova, domiciliat n V lenii de Munte, str. 23 August, nr. 6A. CNP: 1 770705297301;

  5. Ciobanu Mihai - Ofi er Specialist I, Serviciu1 Logistic, Compartiment Tehnic, nscut la data de 25.03.1974 in loc. Vlenii de Munte, jud. Prahova, domiciliat n comuna Oajna, sat Drajna de Jos, str. Progresului, nr.29, CNP: 17403252973 1 1;

  6. Popescu Denisa - Subofier Tehnic Principal, Compartiment Financiar, n scuta la data de 19.08. 1987 in 1oc. Bicoi, jud. Prahova, domiciliat n localitatea B icoi, str. Republicii, bl. 27, Ap.7, CNP: 2870819296631;

  7. Tiu Constantin Cosmin - Maistru Principal I Grupa 11, Serviciu1 Logistic, Compartiment Tehnic, nscut la data de 06.08.1975 in loc. V lenii de Munte, jud. Prahova, domiciliat n Orau1 Vlenii de Munte, str. Berevoe ti, nr.57D, CNP: 1750806297297.

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAII DE URGEN

  fNSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

  me

  NSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,SERBANCATACUZINO AL JUDETULUI PRAHOVA

  41/

  EF

  Dihai

  ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACHIZITIA CONTRACTULUI DE LUCRA.Ri

  ,,GARAJ AUTOSPECIALE DIN ELEMENTE DE CONST"Cl7lE U$OARA LA INSPECTORATUL PENTRU SITUATII lf9GEN

  SERBANCANTACUZINO AL JUDETULUI PfLAHOWA" documentaie te1znic cu detalii de execuie, verfcare documentatii de catre verficatori tehnici atestati i execuie lucrri

  - cod obiectiv 2017 INVIGSU - 014 -

  1 din 8

 • 2/8

  MEMORIU TEHNIC

  I. INFORMAII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIII:

  1.1. Denumirea obiectivului de investiii:

  GARAJ AUTOSPECIALE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCIE UOAR LA

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN ,,SERBAN CANTACUZINO" AL

  JUDETULUI PRAHOVA

  1.2. Ordonatorul principal al investiiei: Ministerul Afacerilor Interne

  1.3. Ordonatorul secundar al investiiei: Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen

  1.4. Beneficiarul investiiei: Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ",,SERBAN CANTACUZINO" al judetului

  Prahova

  1.5. Elaboratorul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenie:

  Ministerul Afacerilor Interne

  Direcia General Logistic

  Direcia de Proiectare i Consultan n

  Construcii

  1.6. Amplasament

  Str. Rudului nr. 96, municipiul Ploiesti, judeul

  Prahova

  II. SITUAIA EXISTENT I NECESITATEA REALIZRII LUCRRILOR DE INVESTIII:

  2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (n cazul n care a fost elaborat n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii obiectivului

  de investiii i scenarii/opiunile tehnico-economice identificate i propuse spre analiz:

  Nu a fost ntocmit studiu de prefezabilitate, el nefiind necesar conform art. 6 alin. 2 din H.G.

  nr. 907/2016.

  2.2. Prezentarea contextului (politici, strategii, legislaie, acorduri relevante, structuri instituionale i financiare):

  Prin programe finanate de la buget, precum i prin cele cu finanare extern nerambursabil,

  Inspectoratele pentru Situaii de Urgen au fost dotate cu un numr semnificativ de tehnic de

  gabarit mare, necesar desfurrii aciunilor de intervenie n situaii de urgen. Pot fi enumerate

  Programul Operaional Sectorial Mediu - cu proiectul Rspunsul eficient salveaz viei - ERLS,

  Programele Operaionale Regionale i Programul Operaional Infrastructur Mare 2014 - 2020, care

  se afl n derulare, prin care au intrat n dotarea unitilor IGSU acest tehnic de intervenie.

  2.3. Analiza situaiei existente i identificarea necesitilor i a deficienelor:

  Tehnica achiziionat prin programele derulate de Minister Afacerilor Interne necesit condiii

 • 3/8

  speciale de garare, astfel nct ea s fie meninut n condiii optime de funcionare. Tehnica trebuie

  protejat de intemperii i temperaturi extreme, n caz contrar fiind diminuate/afectate performanele de

  exploatare, cu implicaii directe asupra aciunii de intervenie a unitilor operative.

  Datorit deficitului de spaii de garare existent, tehnica de intervenie intrat n dotare n ultima

  perioad de timp este garat pe platforme i n parcri exterioare suferind efectele factorilor

  atmosferici.

  III. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA I PREZENTAREA SCENARIULUI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIII

  3.1. Particulariti ale amplasamentului: a) Descrierea amplasamentului:

  Terenul pe care se propune execuia construciei are suprafaa de 8113 mp, este nscris n

  cartea funciar a municipiului Ploiesti nr. 58961, nr. cadastral 128609, nscris n domeniul public al

  Statului Romn i n administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaii de

  Urgen ,,SERBAN CANTACUZINO" al judetului Prahova .

  Terenul este amplasat n municipiul Ploiesti, strada Rudului nr. 96, judeul Prahova.

  b) Relaiile cu zonele nvecinate, accesuri existente i/sau ci de acces posibile: Amplasarea garajului fa de cldirile nvecinate i fa de aleile de acces este conform

  Planului de situaie.

  c) Orientri propuse fa de punctele cardinale i fa de punctele de interes naturale sau construite:

  Accesul n garaj va fi din platoul unitii (platforma betonat conform Planului de situaie);

  d) Surse de poluare existente n zon: Nu e cazul ;

  e) Date climatice i particulariti de relief: Imobilul este amplasat n municipiului Ploiesti, judeul Prahova , avnd urmtoarele

  caracteristici ale amplasamentului:

  Conform CR 1-1-4/2012, Cod de proiectare. Evaluarea aciunii vntului asupra construciilor, presiunea de referin a vntului n amplasament, determinat prin viteza de

  referin mediat pe 10 min. i avnd un interval mediu de recuren IMR = 50 ani (2%

  probabilitate anual de depire) este qref = 0,4 kN/m2.

  Conform CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, valoarea caracteristic zonei pentru ncrcarea din zpad pe sol, avnd 2%

  probabilitate de depire ntr-un an, respectiv intervalul mediu de recuren IMR = 50 ani, este

  S0k = 2,0 kN/m2.

  f) Existena unor: Reele edilitare n amplasament care ar necesita relocarea/protejarea, n msura n care

  pot fi identificate:

  Nu s-a identificat existena unor reele edilitare pe amplasament care s necesite relocarea sau

  protejarea lor.

  Posibile interferene cu monumente istorice/de arhitectur sau situri arheologice pe

  amplasament sau n zona imediat nvecinat; existena condiionrilor specifice n cazul

  existenei unor zone protejate sau de protecie:

  Intrucat imobilul se afla intr-o zona protejata arhitectural s-a obtinut avizul de principiu

  nr.3711072 din 25.08.2017 de la Directia Judeteana pentru Cultura Prahova;

  Terenuri care aparin unor instituii care fac parte din sistemul de aprare, ordine

 • 4/8

  public i siguran naional:

  Nu e cazul

  g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament: i. Date privind zonarea seismic:

  Imobilul este amplasat n municipiul Ploiesti, judeul Prahova.

  Conform Normativului P 100-1/2013 (Cod de proiectare seismic prevederi de proiectare

  pentru cldiri), pentru intervalul mediu de recuren IMR = 225 ani, zona seismic are caracteristicile

  ag=0,35g i perioada de control Tc =1,6 sec.

  ii. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenional i nivelul maxim al apelor freatice:

  Studiului geotehnic nu a fost pus la dispoziia proiectantului. Pn n faza de ntocmire a

  proiectului faza PT. se va comanda i ntocmi studiul geotehnic pe amplasament.

  iii. Date geologice generale: Studiul geotehnic se va ntocmi pentru faza de proiectare PT.

  3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcional-arhitectural i tehnologic:

  Conform Temei de proiectare i a Notei de fundamentare se propune execuia unui garaj din

  elemente de construcie uoar, cu nchideri din panouri termoizolante.

  Construcia cu regim de nlime parter, va servi pentru gararea a dou autospeciale de

  intervenii n situaii de urgen, aflate n dotarea I.S.U.J. Prahova i va avea dimensiunea 11,00 x

  15,00 m, cu nlimea util 4,50 m. Cldirea este pe structur metalic format din profile zincate, cu

  nchideri perimetrale din panouri termoizolante. Acoperiul este tip arpant, cu pant lin, pe

  structur metalic i nvelitoare din panouri termoizolante.

  Suprafaa construit / suprafaa desfurat este de 165 mp.

  Accesul n garaj se face prin dou pori secionale izolate termic de 4,00 x 4,50 m

  (dimensiunea utila a golului) pentru autovehicule i o poart pietonal amplasat independent pe una

  din porile secionale.

  Caracteristici tehnice i parametrii specifici obiectivului de investiii:

  1. Rezisten: Construcia cu destinaie de garaj auto se va executa pe amplasamentul unde n prezent se afl

  o construcie provizorie a crei pardoseala / platform este alctuita dintr-un amestec piatra cu pamant

  natural , pentru realizarea infrastructurii se vor executa lucrri de compactare respectnd amprenta

  structurii, conform planurilor din documentaia faz PT.

  Soluia structural se adapteaz tipului i dimensiunilor cldirii propuse, destinaiei,

  poziionrii pe teren i caracteristicilor tehnice la care trebuie s corespund construcia.

  Infrastructura va fi format din fundaii izolate din beton armat monolit poziionate n dreptul

  stlpilor structurali, legtura ntre fundaii fcndu-se prin intermediul grinzilor de legtur din beton

  armat. Fundaiile vor fi adaptate la caracteristicile terenului de fundare indicate n studiul geotehnic

  care va fi ntocmit de persoan autorizat i va fi pus la dispoziie de ctre beneficiar.

  Placa de la cota 0,00 va avea 15 cm grosime i va fi realizat din beton armat monolit, armat

  cu plase sudate pe dou rnduri, care suport ncrcarea util transmis de autospecialele garate .

  Elementele suprastructurii - stlpi, grinzi, contravntuiri, pane, rigle de faade - sunt metalice,

  tip profile zincate laminate la rece, mbinate cu uruburi, calculate conform SR-EN- 1993-1-3:2007

  (Reguli de proiectare pentru elemente formate din table subiri formate la rece). Structura metalic

  respect dimensiunile i forma geometric, deschiderile i nlimea cldirii.

  Suprastructura va fi bine poziionat i ancorat n fundaiile din beton armat.

 • 5/8

  2. Arhitectur: Pentru asigurarea cerinelor solicitate prin Tema de proiectare, construcia cu destinaie de

  garaj pentru autospeciale, este adaptat la gabaritul tehnicii de intervenie actuale, are dimensiunile

  11,00 x 15,00 m, nlimea util 4,50 m, cu dou travei de 5,50 m i are structura din profile uoare

  zincate.

  La nivelul fundaiilor se va realiza o hidroizolaie cu membran bituminoas termosudabil ce

  va fi protejat la rndul ei de o membran de drenaj.

  Pentru sporirea confortului termic se va realiza o termoizolare a plcii de la cota 0,00 cu

  plci din polistiren extrudat de mare densitate cu grosimea de 10 cm, poziionat sub placa din beton

  armat.

  nchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri termoizolante cu grosime de 100 mm,

  rezistente la foc, cu prindere ascuns, montate pe structur metalic, astfel nct s se asigure gradul

  de confort termic, caracteristicile i aspectul corespunztor destinaiei construciei.

  arpanta va fi n dou ape egale din elemente metalice tip profile zincate, cu panta de minim

  10%. nvelitoarea va fi realizat din panouri termoizolante cu prindere ascuns, montate de panele

  metalice.

  Burlanele i jgheaburile vor fi realizate din aceeai gam i culoare cu nvelitoarea (se vor

  utiliza detaliile i se vor respecta recomandrile productorului de material).

  Tmplria exterioar (ferestrele), va fi realizat din profile de aluminiu cu geam termopan

  antiefracie cu foi mobile oscilo-batante cu plas pentru insecte.

  Cele dou ui de acces auto n garaj, cu dimensiuni 4,00 x 4,50 m, vor fi tip secional din oel,

  cu perete dublu, izolate termic cu materiale termoizolatoare, materialul uii va fi zincat la cald,

  grunduit cu un strat de poliester pentru protejarea mpotriva intemperiilor, cu geam dublu de tip

  sandwich pentru folosirea luminii naturale, rezistent la lovituri i antiefracie (cu ram din aliaj de

  zinc) i cu nlime de 50 cm.

  Ua pietonal cu dimensiuni de 90 x 210 cm, va fi din profile de aluminiu cu termoizolaie din

  vat mineral bazaltic. Aceasta se va monta independent de cele dou pori de acces auto.

  Ferestrele se vor confeciona din profile de aluminiu, cu geam clar de 3 mm, cu un ochi fix i

  unul oscilobatant.

  Pentru evacuarea, n condiii de siguran a gazelor de eapament rezultate urmare a pornirii

  utilajelor care sunt adpostite n garaj, se vor monta grile de ventilaie.

  Pardoseala se va finisa cu cuar, prin elicopterizare.

  n exteriorul construciei se va optimiza terenul necorespunztor.

  n faa uilor secionale de acces n garaj se va realiza un plan nclinat pentru ndeprtarea

  apelor meteorice de la construcie.

  Se va executa trotuar de gard, din beton turnat la faa locului pe un strat de nisip cu etanarea

  perimetral a construciei cu materiale hidroizolatoare.

  3. Instalaii termice Pentru nclzirea garajului se vor folosi aeroterme electrice, trifazice, avnd o putere

  termic de 6 kW (fiecare), montaj vertical, pe perei, echipate cu consol perete, ventilator, panou de

  comand i termostat, pentru funcionare automat.

  4. Instalaii electrice n garaj se va realiza un sistem de iluminat care s ofere un mediu luminos n funcie de

  sarcinile vizuale, n care fluxul luminos s se distribuie uniform i care s asigure un climat de confort

  vizual.

  Pentru acesta se vor prevedea corpuri de iluminat fluorescente etane, montate aparent pe

  structura metalic.

  Va fi prevzut instalaie electric pentru iluminatul de siguran (evacuare i pentru

  continuarea lucrului).

  Corpurile de iluminat pentru evacuarea din garaj trebuie s respecte recomandrile din SR EN

 • 6/8

  60598-2-22 i tipurile de marcaj (sens, schimbri de direcie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO

  3864-1 (simboluri grafice) i SR EN 1838 privind distanele de identificare, luminan i iluminarea

  panourilor de semnalizare de securitate.

  Iluminatul de siguran pentru continuarea lucrului se va realiza n spaiul tehnic unde este

  amplasat utilaj/echipament ce trebuie acionat i n situaii de urgen.

  Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguran vor fi realizate din material clasa B de

  reacie la foc.

  Aparatele de conectare (ntreruptoare, comutatoare) etane se vor monta aparent.

  Circuitele instalaiei electrice de iluminat i priz se vor realiza cu cablu cu conductoare din

  cupru cu izolaie i ntrziere la propagarea focului (tip CYYF), montat n tub de protecie flexibil

  ignifug pozate aparent.

  n garaj se vor prevedea prize bipolare duble etane cu contact de nul de protecie mrit, ce se

  vor monta aparent.

  Prizele vor asigura alimentarea cu energie electric al eventualilor consumatori, pentru

  activitile specifice.

  Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat se vor lega la pmnt prin al treilea conductor al

  circuitelor (conductor de protecie).

  Tabloul TDG tablou electric distribuie garaj, va fi de tip panou metalic nchis, etan

  (protecie IP54), montat aparent; va avea protecie la suprasarcin i scurtcircuit, echipat cu

  ntreruptoare automate cu protecie diferenial pentru circuitele de priz.

  Alimentarea cu energie electric a aerotermelor din garaj se va realiza direct din TDG cu cablu

  cu conductoare din cupru cu izolaie i ntrziere la propagarea focului (tip CYYF), montat n tub de

  protecie ignifug, pozat aparent.

  Circuitele se vor eticheta (se va meniona numrul circuitului i destinaia) pentru identificarea

  uoar a acestora.

  Pe partea interioar a tablourilor se va aplica schema electric monofilar. Tablourile vor fi

  amplasate astfel nct s nu depeasc 2,3 m la partea superioar i se vor verifica dup efectuarea

  lucrrilor de montaj.

  Distana de la tabloul electric al garajului pn la locul de racordare (tablou general corp A)

  este de 60 ml. Alimentarea tabloului de distributie din garaj se va realiza aerian prin pozarea cablului

  de alimentare pe fatada corpului A, ramand o portiune de 15 ml de traversare aeriana intre coltul

  corpului de cladire A si garajul nou proiectat.

  Nu se solicita proiectarea si executia unui sistem de iluminat exterior, aceasta cerinta fiind

  asigurata de sistemul de iluminat amplasat pe fatada corpului C situat in imediata vecinatate a

  amplasamentului .

  Consumul estimat la un garaj de 165 m2

  este de 20 kW.

  Pentru protecia utilizatorilor mpotriva electrocutrii prin atingere indirect se va asigura

  legarea la nulul de protecie. n acest scop toate prile metalice ale instalaiei i echipamentelor

  electrice, care n mod normal nu sunt sub tensiune dar care, n mod accidental, n urma unui defect,

  pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protecie.

  Prin prevederea dispozitivelor difereniale de protecie n circuitele tabloului electric, se va

  asigura protecia utilizatorilor prin ntreruperea automat a alimentarii.

  Pentru evitarea ocurilor electrice asupra personalului de exploatare i ntreinere, tot aparatajul

  folosit se va lega la nulul de protecie al tabloului i al prizelor cu contact de protecie, iar acestea la

  rndul lor se vor lega prin pies de separaie la priza de pmnt realizat n exteriorul cldirii.

  Tabloul electric din garaj se va racorda la priza de pmnt prin intermediul unei piese de

  separaie.

  Pentru legarea la pmnt va fi prevzut o priz de pmnt artificial alctuit din electrozi

  verticali din OL Zn i platband OL Zn 40x4mm.

 • 7/8

  IV. Analiza scenariului propus. Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv

  specificarea perioadei de referin i prezentarea scenariului de referin

  Tehnica achiziionat prin programele derulate de Minister necesit condiii speciale de garare,

  astfel nct ea s fie meninut n condiii optime de funcionare.

  Tehnica trebuie ferit de intemperii i temperaturi extreme, in caz contrar fiind diminuate sau

  afectate performanele de exploatare, cu implicaii directe asupra aciunii de intervenie a unitilor

  operative.

  Datorit deficitului de spaii de garare existent, tehnica de intervenie intrat n dotare n ultima

  perioad de timp este garat pe platforme i n parcri exterioare suferind efectele factorilor

  atmosferici.

  S-a analizat execuia garajelor tipizate folosind un sistem constructiv modular cu dimensiuni

  identice, pe o structur metalic cu nchideri din panouri termoizolante, care se vor adapta la terenul

  i caracteristicile fiecrui amplasament, conform cerinelor i propunerilor din Nota Raport, Nota

  conceptual i Tema de proiectare.

  Garajul cu regim de nlime parter, va fi pentru dou autospecialele de intervenii n situaii de

  urgen, aflate n dotarea I.S.U.J. Prahova i va avea dimensiunea 11,00 x 15,00 m, cu nlimea util

  4,50 m. Cldirea este pe structur metalic format din profile zincate, cu nchideri perimetale din

  panouri termoizolante. Acoperiul este tip arpant, cu pant lin, pe structur metalic i nvelitoare

  din panouri termoizolante.

  Suprafaa construit i suprafaa desfurat sunt 165 mp.

  Accesul n garaj se face prin dou pori secionale izolate termic de 4,00 x 4,50 m (golul) pentru

  autovehicule i o poart pietonal amplasat independent de porile secionale.

  4.2. Analiza vulnerabilitilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbri climatice ce pot afecta investiia:

  Nu este cazul.

  4.3. Situaia utilitilor i analiza de consum: Necesarul de utiliti i de relocare/protejare, (dup caz):

  Imobilul este racordat la reelele publice de alimentare cu ap, energie electric, canalizare,

  alimentarea cu energie termica realizandu-se local ( centrale termice) .

  Tablou electric distribuie garaj se va alimenta cu energie electric din tabloul general

  apartinand corpului A (unde exista rezerva de putere conform aviz ATR nr. 1211 din 19.09.2008,

  puterea instalata fiind de 76 kw iar puterea absorbita masurata este de 45 kw ).

  Soluii pentru asigurarea utilitilor necesare:

  Instalaiile electrice vor cuprinde:

  - instalaii electrice de iluminat interior (normal i de siguran);

  - instalaii electrice de prize;

  - instalaii electrice de for;

  - instalaii de protecie i legare la pmnt.

  Pentru nclzirea garajului se vor folosi aeroterme electrice.

  V. URBANISM, ACORDURI I AVIZE CONFORME

  5.1. Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei. Nota conceptual nr. 3709393 din 12.07.2017 i Tema de proiectare nr. 3709393 din

 • 12.07.2017 - privind obiectivul de investiii Garaje autospeciale, din elemente de constrc ie uoare la Inspectoratu1 pentru Situa ii de Urgen Serban Cantacuzino al judejului Prahova.

  5.2. Certificatu1 de urbanism emis n vederea ob inerii autorizaiei de construire: Nr. 848 din 07. 07. 201 7, eliberat de Primria municipiului Ploiesti, Judful Prahova.

  5.3. Extras de carte funciar, cu excepia cazurilor speciale, expres prev zute de Iege: Extras de carte funciaraw nr. 58961 eliberat de Ojiciul de Cadastru i Publicitate Imobiliar

  prahova, Birou de Cadastru i Publicitate Imobiliar Ploiesti.

  5.4. Actul administrativ al autorit ii competente pentru protec ia mediului, msuri de diminuare a impactului, msuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu n documenta ia tehnicoeconomic :

  Aviz favorabil Agen ia pentru Protecia Mediului - nr. 9512 din 19.07.2017, eliberat de Agen ia pentru Protecia Mediului Prahova.

  Aviz favorabil gestionare deseuri rezultate - nr. 4825 din 25.07.2017, eliberat de R.A.S.P. Ploiesti.

  5.5. Avize conforme privind asigurarea utilit ilor: - Avizfavorabil (alimentare cu ap) - nu este cazul; - Avizfavorabil (canalizare) - nu este cazul, - Avizfavorabil (lectrica) - nu este cazul; - Avizfavorabil (nergie termic ) - nu este cazul; - Avizfavorabil (gaze naturale) - nu este cazul; - Avizfavorabil (telefonie) - nu este cazul; - Avizfavorabil (firm de salubritate) - nu este cazul.

  5.6. Studiu topografic, vizat de c tre Oficiu1 de Cadastru i Publicitate Imobiliar : Nu e cazul

  5.7. Avize, acorduri i studii specifice, dup caz, n func ie de specificu1 obiectivului de investiii i care pot condiiona soluiile tehnice:

  - Avizfavorabil Inspectoratulpentru Situa ii de Urgen - nu este cazul; - Avizfavorabil Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional - aviz de prznczpiu obtinut, - Avizfavorabil (snatateapopulatiei) - nu este cazul. - Avizul Inspectoratului de Stat n Construc ii - nu este cazul; - Avizul Serviciului Romn de Informa ii - nu este cazul; - Avizul Ministerului Ap rrii Naionale - avizfavorabil, - Avizul Ministerului Transporturilor - nu este cazul; - Avizul Ministerului Comunica iilor i Societii Informaionale - nu este cazul;

  Intocmit (1) Sef Servici o istic

  1 . Vas Marian

  /8

 • 1 din 30

  FORMULARE I MODELE DE DOCUMENTE

  Formular nr. 2 Acord de asociere

  Formular nr. 3 Acord de subcontractare

  Formular A1-A2 Declaraii privind nencadrarea n art. 60, 164, 165 i 167 din Legea

  98 din 2016

  Formular B1 Declaraie privind lista principalelor lucrri executate n ultimii 5 ani

  Formular C1-C3 Formulare de ofert

  Formular D1 Angajament privind susinerea tehnica si profesional a

  ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Formular D2 Angajament privind susinerea tehnic - experien similar a

  ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Formular E1 Metodologia pentru realizarea lucrarii

  Formular E2 Program

  Formular E3 Resurse (personal si instalatii/echipamente)

  Formular F1-F7 Formulare financiar

  Formular I1-I6 Formulare decontare

 • 2 din 30

  Formular nr. 2

  Acord de asociere

  In conformitate cu art. 53 din Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice

  Nr.....................din..................................

  CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

  Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :

  S.C. .......... SRL cu sediul n .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon

  ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comerului din .........................................

  sub nr...........................,cod unic de nregistrare...................................., cont

  ............................................deschis la............................................................... reprezentata de

  ......................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de asociat -

  LIDER DE ASOCIERE

  i

  S.C................................................., cu sediul n ..................................,str. ................................

  Nr..................., telefon ..................... fax ................................,nmatriculata la Registrul Comerului din

  ........................................ sub nr............................,cod unic de nregistrare...................................., cont

  .............................................deschis la............................................ reprezentata de

  .................................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de

  ASOCIAT

  CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

  Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform

  Documentaiei de Atribuire puse la dispoziie de ctre ...................

  CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

  Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la expirarea duratei de valabilitate a contractului,

  respectiv pn la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

  CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

  Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

  ........................................... Contractul de achiziie cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de

  asociere,

  desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i

  tuturor membrilor asocierii.

  Art. 5. Prile vor rspunde solidar i individual n fata Beneficiarului n ceea ce privete toate

  obligaiile i responsabilitile decurgnd din sau n legtura cu Contractul.

  Art. 6. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca cotele de participare n cadrul asocierii vor fi

  urmtoarele:

  ............................................................................................. % (n litere),

  ............................................................................................. % (n litere)

 • 3 din 30

  Art. 7. Asociaii convin sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului,

  acordndu-i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/i logistica ori de cte ori situaia o cere.

  Art. 8. Nici una dintre Pari nu va fi ndreptita sa vnd, cesioneze sau n orice alta modalitate sa

  greveze sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea

  consimmntului scris prealabil att al celorlalte Pari cat i a Beneficiarului.

  Art. 9. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a

  lucrrilor, cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre ............................... (liderul de asociere)

  i Beneficiar.

  Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi .................................. n ........ exemplare.

  LIDER ASOCIAT

  semntura

  ASOCIAT 1

  semntura

  NOTA: Prezentul Acord de Asociere conine clauzele obligatorii, prile putnd aduga i alte clauze.

 • 4 din 30

  Formular nr. 3

  ACORD DE SUBCONTRACTARE

  nr../

  Art.1 Prile acordului :

  _______________________, reprezentat prin................................, n calitate de contractor

  (denumire operator economic, sediu, telefon)

  i

  ________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de subcontractant

  (denumire operator economic, sediu, telefon)

  Art. 2. Obiectul acordului:

  Prile au convenit ca n cazul desemnrii ofertei ca fiind ctigtoare la procedura de achiziie

  public organizat de _______________________________________________s desfoare

  urmtoarele activitai ce se vor

  subcontracta______________________________________________________________.

  Art.3. Valoarea estimat a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul

  _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea total a

  lucrarilor ofertate.

  Art.4. Durata de execuie a ___________________________ (lucrrilor) este de ________

  luni.

  Art. 5. Alte dispoziii:

  ncetarea acordului de subcontractare

  Acordul i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:

  a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;

  b) alte cauze prevzute de lege.

  Art. 6. Comunicri

  Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la

  adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.1

  Art.7. Subcontractantul se angajeaz fa de contractant cu aceleai obligaii i responsabiliti

  pe care contractantul le are fa de investitor conform

  contractului_______________________________(denumire contract)

  Art.9. Nenelegerile dintre pri se vor rezolva pe cale amiabil. Dac acest lucru nu este posibil,

  litigiile se vor soluiona pe cale legal.

  Prezentul acord s-a ncheiat n dou exemplare, cte un exemplar pentru fiecare parte.

  ____________________ _________________________

  (contractant) (subcontractant)

 • 5 din 30

  FORMULAR A 1

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE

  privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 164, 165, 167

  din Legea nr. 98/2016

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _________________________ (denumirea/numele i

  sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i

  sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaiile prevzute la art. 164,

  165, 167 din Legea nr. 98 din 2016 privind modul de realizare a achiziiilor publice , procedurile de

  atribuire a contractelor de achiziie public i de organizare a concursurilor de soluii, instrumentele i

  tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziie public, precum i

  anumite aspecte specifice n legtur cu executarea contractelor de achiziie public.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i

  neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii

  declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Data completrii ...................... Operator economic,

  (semntur autorizat)

 • 6 din 30

  FORMULAR A 2

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE

  privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 60

  din Legea nr. 98/2016

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _________________________ (denumirea/numele i

  sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i

  sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaiile prevzute la art. 60

  din Legea nr. 98 din 2016 privind modul de realizare a achiziiilor publice , procedurile de atribuire a

  contractelor de achiziie public i de organizare a concursurilor de soluii, instrumentele i tehnicile

  specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziie public, precum i anumite

  aspecte specifice n legtur cu executarea contractelor de achiziie public.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i

  neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii

  declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Data completrii ...................... Operator economic,

  (semntur autorizat)

 • 7 din 30

  FORMULAR B 1

  OPERATORUL ECONOMIC

  _____________________

  (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

  LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al...........................................................................................,

  (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)

  declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n

  tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c

  autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i

  documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta

  declaraie.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s

  furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai __(denumirea i adresa autoritii contractante)_____

  cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

  Nr.

  Crt.

  Obiectul

  contractului

  Denumirea/numele

  beneficiarului/clientului

  Adresa

  Calitatea

  executantului*)

  Preul total

  al

  contractului

  - lei

  ***)

  Procent

  executat

  %

  Perioada de

  derulare a

  contractului

  **)

  Locul

  execuiei

  lucrrilor

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1

  2

  Operator economic,

  .

  (semntura autorizat )

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie);

  contractant asociat, subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

  ***) Declararea valorii se va face n moneda n care s-a ncheiat contractual, iar pentru contractele ncheiate n alt moned dect lei se va face convertirea in moneda naional folosind cursul de schimb mediu, comunicat de BNR, pentru anul respectiv, astfel cum este specificat i n fia de date.

 • 8 din 30

  OFERTANTUL FORMULARUL C

  __________________

  (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERT GARAJ AUTOSPECIALE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCIE UOAR LA

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN "SERBAN CANTACUZINO"AL

  JUDEULUI PRAHOVA

  - documentaie tehnic cu detalii de execuie, documentaii tehnice pentru obinerea avizelor i a autorizaiei de construire, inclusiv obinerea acestora, documentaie tehnic pentru organizarea

  execuiei lucrrilor, verificare documentatii de catre verificatori tehnici atestati, execuie lucrri i

  asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada derulrii contractului

  Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Domnilor, 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului

  ______________________________, ne oferim c, n conformitate cu prevederile i

  (denumirea/numele ofertantului)

  cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executm _________________

  (denumirea lucrrii)

  pentru suma de ____________________ (RON), __________________ (EURO)

  (suma n litere i n cifre)

  la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de _________________ (RON) ________ (EURO).

  (suma n litere i n cifre)

  2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem

  executarea lucrrilor ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s finalizm lucrrile n

  conformitate cu graficul de derulare a lucrrilor anexat n _________________________

  (perioada n litere i n cifre)

  luni calendaristice.

  3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de

  ___________________________ zile, respectiv pn la data de ____________________

  (durata n litere i n cifre) (ziua/luna/anul)

  i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de

  valabilitate.

  4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreuna cu

  comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui

  un contract angajant ntre noi.

  5. Precizm c:

  _

  |_| depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,

  marcat n mod clar "alternativ";

  _

  |_| nu depunem oferta alternativ.

  (se bifeaza opiunea corespunztoare)

  6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare,

  s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.

  7. ntelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai scazut pre sau orice alt ofert

  pe care o putei primi.

  Data _____/_____/_____

  _____________, n calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

  (semntura)

  oferta pentru i n numele ____________________________________.

  (denumirea/numele operator economic)

 • 9 din 30

  OFERTANTUL

  __________________

  (denumirea/numele)

  FORMULARUL C1

  -MODEL-

  GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII

  Nr.

  crt. Grupa de obiecte/denumirea obiectului

  Anul I

  Luna 1 2 .. 1

  SE VA CORELA CU

  FORMULARUL C2

  Nr. zile Nr. zile Nr. zile

  Proiect tehnic, documentaii tehnice

  pentru obinerea avizelor i a

  autorizaiei de construire, documentaie

  tehnic pentru organizarea execuiei

  lucrrilor, etc.

  Execuie lucrri inclusiv utilaje i

  organizare de antier

  Asistena tehnic din partea

  proiectantului

 • 10 din 30

  formularul C2

  GARAJ AUTOSPECIALE DIN ELEMENTE DE CONSTRUCIE UOAR LA INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN

  "SERBAN CANTACUZINO"AL JUDEULUI PRAHOVA

  - documentaie tehnic cu detalii de execuie, verificare documentatii de catre verificatori tehnici atestati i execuie lucrri

  Nr.

  crt. Obiectiv

  Planuri topo

  pre fr T.V.A.

  LEI

  Studii teren

  pre fr T.V.A.

  LEI

  Proiect tehnic faza

  P.A.C.

  pre fr T.V.A.

  LEI

  Proiect tehnic de

  execuie i detalii

  de execuie

  pre fr T.V.A.

  LEI

  Execuie lucrri

  inclusiv utilaje i

  echipamente cu

  montaj i organizare

  de antier

  pre fr T.V.A.

  LEI

  ntocmirea i susinerea

  documentaiilor

  modificatoare n vederea

  reavizrii i reaprobrii

  indicatorilor tehnico-

  economici ai investiiei

  Proiectare, execuie

  lucrri, utilaje, montaj

  utilaje, obinere avize,

  autorizaii conform ATR

  Total ofert,

  pre fr T.V.A.

  LEI

  T.V.A.

  LEI

  Total ofert

  cu T.V.A.

  LEI

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  (2+3+4+5+6+7+8) 13

  14

  (11+13)

  1

  GARAJ AUTOSPECIALE

  DIN ELEMENTE DE

  CONSTRUCIE UOAR

  LA INSPECTORATUL

  PENTRU SITUAII DE

  URGEN "Serban

  Cantacuzino"AL

  JUDEULUI PRAHOVA

  Preul va include

  toate activitile de la

  cap. 2 punctul 2.2

  subpunctul 2.2.1 din

  Caietul de sarcini,

  inclusiv pentru

  lucrrile menionate

  n ATR care nu fac obiectul tarifului de

  racordare

  Preul va include

  toate activitile

  de la cap. 2

  punctul 2.2

  subpunctul 2.2.2

  din Caietul de

  sarcini, inclusiv

  pentru lucrrile

  menionate n ATR care nu fac

  obiectul tarifului

  de racordare

  Preul va include

  toate activitile de

  la cap. 2 punctul 2.2

  subpunctul 2.2.3 din

  Caietul de sarcini,

  inclusiv proiectarea

  pentru lucrrile

  menionate n ATR care nu fac obiectul

  tarifului de racordare

  Preul va include

  toate activitile de

  la cap. 2 punctul 2.2

  subpunctul 2.2.4 din

  Caietul de sarcini,

  inclusiv pentru

  lucrrile menionate

  n ATR care nu fac obiectul tarifului de

  racordare

  Preul va include

  activitatea de la cap. 2

  punctul 2.2,

  subpunctul 2.2.6

  din Caietul de sarcini,

  inclusiv execuia

  lucrrilor menionate

  n ATR care nu fac obiectul tarifului de

  racordare

  Preul va include activitatea

  prevzut la Cap. 2 punctul 2.2

  subpunctul 2.2.7 din Caietul de

  sarcini

  Preul va include toate

  activitile de la cap. 2

  punctul 2.2 subpunctul

  2.2.8 din Caietul de

  sarcini exclusiv

  proiectarea i execuia

  lucrrilor menionate n

  ATR care nu fac obiectul tarifului de racordare

 • 11 din 30

 • OFERTANT.

  FORMULAR D1 .....................

  (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional

  a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Ctre, ......................................................................................

  (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea

  2contractului de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i

  profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i

  profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia..............

  (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale

  necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia,

  conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant

  i autoritatea contractant.

  Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu

  excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.

  n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la

  dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele

  tehnice i/sau profesionale de ..............................................................................................................

  necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.

  Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c

  nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea

  oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori

  economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire

  operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional

  conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea

  beneficiului de diviziune sau discuiune.

  Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca

  nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare,

  att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de

  ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere

  sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

  Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm

  c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a

  nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament.

  Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.

  182 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, care d dreptul autoritii contractante de a

  solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea

  tehnic i profesional acordat

  ................................................................................................................... (denumirea

  ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

  Data completrii, Ter susintor,

  ........................... .........................

  (semntur autorizat)

 • 13 din 30

  FORMULAR D2

  Ter susintor tehnic

  ...............................

  (denumirea/numele)

  ANGAJAMENT privind susinerea tehnic - experien similar

  a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

  Ctre, .............................................................................................

  (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea

  contractului de achiziie public), noi ....................... (denumirea terului susintor tehnic), avnd

  sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor tehnic), ne obligm ca, n situaia n care

  contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)

  ntmpin dificulti de natur tehnic, pe parcursul derulrii contractului, s garantm,

  necondiionat i irevocabil autoritii contractante achizitoare, susinerea tehnic pentru ndeplinirea

  contractului conform ofertei prezentate i a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat

  ntre ofertant i autoritatea contractant.

  Acordarea susinerii tehnice nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care

  au fost incluse n propunerea tehnic.

  Noi, ............................................ (denumirea terului susintortehnic), declarm c

  nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant n limita prezentului angajament, n

  legtur cu susinerea experienei similare care rezult din documentul anexat prezentului

  Angajament.

  Prezentul document reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu

  prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, care d dreptul autoritii

  contractante de a solicita, n mod legitim ndeplinirea de ctre noi a obligaiilor asumate prin

  angajamentul de susinere tehnic acordat .............................................................. (denumirea

  ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

  Data completrii, Ter susintor,

  ........................... .....................

  (semntur autorizat)

 • 14 din 30

  Anexa la Angajament ferm privind susinerea tehnica Experien similar

  Ter susintor tehnic

  .....................................

  (denumirea/numele)

  DECLARAIE

  PRIVIND EXPERINA SIMILAR

  Subsemnatul, ............................................... (nume i prenume) n calitate de mputernicit

  al ................................................................ (denumirea terului susintor tehnic), avnd sediul

  nregistrat la .............................................................. (adresa terului susintor tehnic), tel.:

  ...............................,fax: ............................,e-mail: ..............................,

  Cod fiscal .............................,

  Certificat de nmatriculare/nregistrare .................................. (nr. nmatriculare/nregistrare, data),

  obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile

  din statutul propriu)

  Activiti CAEN pentru care exist autorizare .................................. (se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru

  activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

  Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:

  1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/inregistrare)

  2._____________________________________________________

  declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele

  prezentate n tabelul de mai jos sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea

  contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i

  documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din

  prezenta declaraie.

  *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau

  contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.

  **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ............................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n

  legtur cu activitatea noastr.

  Operator economic, ..................................

  Nume i prenume (semntur autorizat)

  Nr.

  crt.

  Obiect

  contract

  CPV Denumirea/

  numele

  beneficiarului/

  clientului

  Adresa

  Calitatea

  *)

  Pre total

  contract

  Procent

  ndeplinit

  de furnizor

  (%)

  Perioada de

  derulare a

  contractului

  **)

  1 2 3 4 5 6 8

  1

  2

  .....

 • 15 din 30

  Formular E1

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele)

  METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

  Ofertantul va furniza cel putin urmatoarelor informatii minime:

  Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri

  detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.

 • 16 din 30

  Formular E2

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele)

  PROGRAM

  Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

  Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul

  propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

  1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.

  2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.

  3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.

  4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor.

  5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile

  necesare si pentru inaintarea acestora.

  6. Etape esentiale.

 • 17 din 30

  Formular E3

  Operator economic

  ................................

  (denumirea/numele)

  RESURSE (Personal si instalatii/echipamente)

  Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

  Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei

  organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul

  intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor

  si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

 • 18 din 30

  FORMULARUL F1 OBIECTIV Proiectant,

  ............................. ................................

  (denumirea) (denumirea persoanei juridice i

  datele de identificare)

  CENTRALIZATORUL

  cheltuielilor pe obiectiv ______________________________________________________________________________ |Nr. cap./| Denumirea capitolelor de cheltuieli |Valoarea | Din care:|

  |subcap. | |cheltuielilor | C+M |

  |deviz | |pe obiect | |

  |general | |(exclusiv TVA)| |

  | | |______________|__________|

  | | | lei | lei |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 1 | 2 | 3 | 4 |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 1.2 | Amenajarea terenului | | |

  | | 1.2.1 .... | | |

  | | .... | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 1.3 | Amenajri pentru protecia mediului i | | |

  | | aducerea terenului la starea iniial | | |

  | | 1.3.1 ... | | |

  | | .... | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecia | | |

  | | utilitilor | | |

  | | 1.4.1 ... | | |

  | | ... | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 2 | Realizarea utilitilor necesare | | |

  | | obiectivului | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 3.5 | Proiectare (numai n cazul n care | | |

  | | obiectivul se realizeaz n sistemul | | |

  | | "design & build") | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 4 | Investiia de baz | | |

  | | 4.1 Construcii i instalaiile aferente | | |

  | | acestora | | |

  | | 4.2 Montaj utilaje i echipamente | | |

  | | tehnologice | | |

  | | ... | | |

  |_________|__________________________________________|______________|__________|

  | 5.1 | Organizare de antier | |