1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

Embed Size (px)

Text of 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  1/21

  PERINGKAT-PERINGKAT

  PERKEMBANGAN FIZIKAL

  KANAK-KANAK

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  2/21

  PENGENALAN

  Perkembangan fzikal merujuk kepada perubahansaiz fzikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, ungsi-ungsi anggota badan,dan perawakan manusia (Woololk & Margetts,

  2!"

  Perkembangan ini dapat menentukan kebolehankanak-kanak dalam melakukan sesuatu

  #ontohn$a bersaing dengan rakan seba$a dalmsukan%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  3/21

  PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  Prinsip asas dalam perkembangan kanak-kanak

  % 'ermula dari kepala dan beransur ke kaki%

  selepas lahir, saiz kepala berkembang dan diikutidengan lengan dan kaki%

  selepas 2 bulan, ba$i dapat mengawalpergerakan kepala dan ekspresi muka%

  ba$i sudah mula meniarap dan mengangkatbadann$a dengan lengann$a%

  pada usia hingga 2 bulan, ba$i dapatmengawal kakin$a, merangkak, berdiri danseterusn$a berjalan%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  4/21

  Perkembangan berlaku daripada tengah

  badan dan berterusan ke luar 'ermula dari tulang belakang dan

  menuju ke luar badan%

  Pada peringkat pre-natal, jantung danorgan-organ penting akan terbentukdahulu sebelum kaki dan tangan%

  )tot halus pada jari kaki dan tanganadalah bahagian akhir perkembangan%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  5/21

  3. Kebolehan Bayi Bertambah Jelas DanSpesifk.

  *ontohn$a, sekiran$a kepala ba$iterhantuk, ba$i akan menangis dengankuat%

  +elepas beberapa bulan, ba$i masih

  menangis tapi akan menunjukkankepalan$a $ang sakit%

  +elepas menguasai bahasa, ba$i akan

  dapat memberitahu bahawa kepalan$asakit.

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  6/21

  4% Aspek Berbeza Berkembang Paa!ahap "ang Berbeza%

  kaki dan tangan men#apai tahapperkembangan maksimum semasaremaja%

  namun baahgian bahu mengambil masa$ang lebih lama untuk berkembang%

  kreatiiti berkembang dengan #epat danmen#apai tahap maksimum semasa

  remaja tetapi kebolehan menaakulberkembang dengan lebih perlahan%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  7/21

  PE#$NGKA!%PE#$NGKA!PE#KE&BANGAN '$($KALpre%natal apabila oum bergabung dengan sperma, proses

  persen$awaan akan berlaku% oum $angdisen$awakan dinamakan zigot

  persen$awaan dua oum oleh dua sperma $ang

  berbeza akan membentuk kembar dwizigot% jika oum disen$awakan oleh satu sperma $ang

  ber#erai, maka kembar seiras akan terbentuk%

  peringkat ini adalah selama bulan dan terbahagikepada . asa iaitu pembenihan, embrio dan etal.

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  8/21

  FASA PEMBENIHAN

  bermula dari proses persen$awaan hinggapenempelan zigot pada dinding rahim%tempoh masan$a 2 minggu%

  2. kromosom bapa dan 2. kromosom ibuakan berpasangan $ang mempun$ai gen-gen

  #iri-#iri kebakaan ibu bapa% zigot akan mengalami proses mitosis dan sel-

  sel baru akan terbentuk dan menjadibahagian sistem sara, otak,organ dll%

  sel-sel baru ini menerima salinan gen-gen ibubapa%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  9/21

  FASA EMBRIO

  bermula pada minggu ke tiga hingga kelapan%

  organisma $ang terbentuk dipanggil embrio% pada minggu /, perkembangan otak bermula,

  mata, telinga, dan mulut mula terbentuk%

  minggu 0, embrio mempun$ai sistem organ

  $ang asas, rupa muka, jari tangan dan kaki% makanan, khasiat dan oksigen disalur melalui

  tali pusat%

  karbon dioksida dan bahan kumuh dibawa

  dari embrio kepada ibu untuk dikumuhkanmelalui tali pusat%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  10/21

  3. FASA FETAL

  bermula pada bulan ketiga sehingga

  kelahiran ba$i dan ia dipanggil etus% saiz organ utama bertambah, otot dan

  sistem sara sudah mula terbentuk%

  is$arat daripada otak serta beberapa

  pergerakan sudah boleh dikesan% pergerakan etus dapat dirasai ibu dan deria

  penglihatan dan pendengaran ba$i sudahmula berungsi%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  11/21

  DAN SELEPAS SEMBILAN BULAN..

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  12/21

  BAYI (LAHIR HINGGA 2 TAHUN)

  'erat semasa kelahiran se#ara puratan$aadalah .%1kg%

  Pada dua tahun pertama, berat badanbertambah lebih kurang kg dan

  ketinggian bertambah seban$ak /#m%+aiz dan kompleksiti otak bertambah%

  +el-sel neuron dalam otak bertambah

  namun organisasin$a memerlukanpengalaman selepas lahir%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  13/21

  igi susu pada gusi bawah mula kelihatanapabila ba$i berumur hingga 0 bulan%

  Pertumbuhan gigi dipengaruhi olehkesihatan, baka, dan khasiat $angditeriman$a sebelum dan selepas lahir%

  igi mula tumbuh dari gusi bawah dahulu%3ika sekuen ini tidak betul, posisi rahang

  akan jadi tidak tepat dan kejajaranalignmen gigi kurang sempurna%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  14/21

  'a$i mula menunjukkan autonomi dankekuatan melalui pergerakan seperti

  memusingkan badan, merangkak danberjalan%

  4ni adalah hasil daripada perkembanganpsikomotor $ang melibatkan otot-otot

  besar seperti leher, tangan dan kaki%Pergerakan tersebut membantu interaksi

  ba$i dengan ibu bapa dan persekitarann$a%

  )tot halus seperti jari tangan juga

  berkembang dan koordinasi antara tangandan mata juga kelihatan%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  15/21

  Awal KanakKanak ( 2! "a#$n) 1) Biasanya dari umur dua hingga enam tahun.

  ) Kadar !ertum"uhan !er#ahan $i%a di"anding

  dengan a&a# %e#ahiran.

  3) Si'at( t*t-*t*tnya sudah "esar "er%em"ang.

  4) Ka$ian menun$u%%an %adar !ertum"uhan

  !erem!uan #e"ih +e!at "er"anding #e#a%i.

  ,) Peru"ahan ini meru$u% %e!ada !eru"ahan!si%*m*t*r yang mengi%ut aturan.

  ) *nt*hnya se*rang %ana%-%ana% "*#eh "er#ari

  dahu#u se"e#um "er%erusi r*da.

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  16/21

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  17/21

  $mplikasi Kepaa Penga)aran an

  Pembela)aran" uru dinasihat setakat apa $ang perlu%

  2" 'antuan $ang ban$ak akan men$ekatperkembangan kanak-kanak itu%

  ." 5anak-kanak mempun$ai tahap $angberbeza%

  /" 6lakkan daripada membanding antara

  kanak-kanak%1" 5anak-kanak peringkat ini akti oleh itu,

  guru-guru boleh melakukan aktii sepertibermain bola, badminton%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  18/21

  Kanak%kanak *+%,- tahn/" 5adar pertumbuhan pada peringkat ini stabil%

  2" 'er#orak penambahbaikan kemahiran-kemahiranpsikomotor $ang sedia ada%

  ." Pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu diganti%/" 5etinggi kanak-kanak perempuan bertambah pada

  umur

  0 hingga tahun dan men#apai tahap kemun#ak pada7mur 2 tahun%

  1" 'agi kanak-kanak lelaki mula bertambah apabilaberumur sehingga 2 tahun dan kemun#ak 1tahun%

  " 8pabila men#apai akli baligh, kanak-kanak kelihatanlebih kuat, #epat dan mempun$ai keupa$aan untukokus%

  !" perkembangan otot-otot halus mula berkembang,koordinasi mata%

  0" 5anak-kanak sudah boleh bermain alat muzik sepertipiano, menjahit, gimnastik dan sebagain$a%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  19/21

  REMAJA

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  20/21

  $mplikasi Kepaa Penga)aranan Pembela)aran

  ," kanak-kanak seperti ini sudah boleh diajarbermain alat muzik dan aktiiti-aktiiti sepertimelukis%

  2" Mereka juga Membuat latihan berbentuk fzikalseperti berenang, gimnastik untuk menguat

  otot, da$a tahan

  serta membina pergerakan $ang lebih #ekap%

  ." uru boleh mengajar aktiiti seperti bolasepak dan permainan atau sukan $ang sesuai%

  /" perempuan boleh bermain permainan $angsesuai seperti bola jaring dan sebagain$a%

 • 7/25/2019 1.Peringkat-peringkat perkembangan fizikal kanak-kanak (2).ppt

  21/21