[ ] ebook nhat ky anne frank anne frank

  • View
    181

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of [ ] ebook nhat ky anne frank anne frank

  • 1. Thng tin ebook

2. Tn truyn : Nht K Anne FrankTc gi : Anne FrankDch gi : Vn PhiTh loi : Hi kNh xut bn : Hi Nh VnS trang : 420Kch thc : 13,5 x 20,5 cmS quyn / 1 b : 1Hnh thc ba : Ba mmGi ba : 45.000 VN-----------------------------------Ngun : http://vietsciences.net &http://vietsciences.free.fr Phm VnTun Chuyn sang ebook (TVE) :santseiyaNgy hon thnh : 13/10/2007Ni hon thnh : H Ni 3. http://www.thuvien-ebook.comMc LcTiu s Anne Frank.Cun Nht K.Phn 1Phn 2Phn 3Phn 4Phn 5Phn 6Phn 7Phn 8Phn 9Phn 10 4. Phn 11Li kt.Tiu s Anne Frank. 5. Anneliese Marie Frank sinh ngy 12 6. thng 6 nm 1929 ti Frankfurt-on-Main,nc c, trong mt gia nh Do Thi.Anne l con gi th hai ca OttoHeinrich Frank v Edith Hollnder. OttoHeinrich Frank tng l s quan trongqun i c vo thi k Th Chin ThNht, nhng khi Hitler ln nm chnhquyn v dng sc dn Do Thi lm dt thn, tc l mt loi k th ca ncc Quc X, th ng Otto quyt nhmang gia nh qua thnh ph Amsterdam,nc Ha Lan nm 1933. Vo thng 12nm 1940, ng Otto bun bn thc phmti mt ta nh c xy dng vo th k17, mang s 263 trn ngPrinsengracht. Cc nhn vin lm vicvi ng Otto coi ng l ngi cngbng v n cn. 7. i vi Anne Frank, cc nm u sngti thnh ph Amsterdam l thi gianhnh phc. Trong min ngoi vui tiny, cc ngi trong gia nh u quni qu kh c m dn dn mang ctnh Ha Lan vi ch Margot hn Anne 3tui, l mt thiu n thng minh v xinhp, nhng Anne nhy cm, duyn dngv ni chuyn bc trc hn. Anne athch phim nh, chuyn thn thoi Hy Lpv cc bn b.Th bt ca Anne 8. Vo thng 5 nm 1940, qun i caHitler trn qua min t Ha Lan trunglp. Gia nh Frank cng nh ton thsc dn Do Thi tr thnh nn nhn camt h thng chnh tr n p v khngb. u tin, ch Quc X cm on 9. cc ngi Do Thi khng c k cchp ng thng mi, sau cc cunsch do ngi Do Thi vit ra b t b,ri tip theo l cc o lut nghim trcc cuc hn nhn gia ngi Do Thiv ngi c. Ngi Do Thi khngc php vo cc th vin, cng vin,b bin, rp chiu bng v.v. Ti HaLan vo thng 9/1941, ch Margot vAnne b chuyn qua ngi trng hc gmton hc sinh Do Thi. Ti thng 4 nmsau, mi ngi Do Thi nhn c lnhphi mang ngi sao 6 cnh mu vng trny phc, h khng c php dng inthoi, b cm i xe p...Vo 8 gi sng ngy 6 thng 6 nm 1944,i BBC loan tin qun i ng Minh b ln b bin Normandy. Hy vng 10. le ln trong cn phng b mt. C thy l nm chin thng v gii phng?Nu nh vy, Anne m mng tr litrng hc trong kha hc ti? Vi ngysau, Anne k nim ngy sinh th 15.Th nhng khc cui bi t tivo bui sng ngy th Su, tc l ngy4 thng 8, sau khi cc ngi n np tri qua 761 ngy di lu v au kh. (C tm ngi cng sng trong mt nigiam hm nh xu l Otto v Edith Frank,cha m Anne, ch c Margot, nha s FritzPfeffer, ng b Van Pels v con traiPeter ca h). Vo khong 10 gi 30sng, mt chic xe qun i c ngngli trc ta nh s 263 ngPrinsengracht v cc cnh st mc 11. thng phc vi mt cnh st mc scphc dn ng chy vo ta nh. Chngcha sng vo Victor Kugler, bt anhphi dn ti t sch gi v chng ra lnhcho anh m li vo. Mt lc sau, tmngi Do Thi ln trn b bt. Mt xeti bt bng ch h cng vi Kuglerv Johannes Kleimann i mt. 12. Ti x chiu, hai ngi th k l cMiep Gies v c Bep Voskujl chi ri mi dm vo cn phng b mt.Bn Quc X lc li khp ni. Trongcnh hn n ny, C Miep thu lm cct giy ri rc trn sn nh. C kim 13. c mt th qu gi hn c tin bc vn trang, l tp nht k ca AnneFrank.Ngy 27 thng 1 nm 1945, khi qun 14. i X Vit trn qun qua tri t thnAuschwitz th ng Otto Frank ang nmtrong bnh vin, nh vy ng khng ba ti phng hi ngt v c giithot. ng Otto Frank l ngi duy nhtthuc nhm 8 ngi, cn sng st t cctri t thn, sau tr v thnh phAmsterdam, Ha Lan, ri trong mt lnthm ving ni c, gp li c MiepGies, c ny trao cho ng mt tpgiy vit tay v ni: y l di sn cacon gi ng.Mt thng sau, 8 ngi Do Thi ln trnk trn b dn vo toa xe la cui cngch cc t nhn t Ha Lan ti tri tthn Auschwitz. n ng v n b bchia cch nhau, h khng bao gi gp linhau. Anne v Margot b a ti tri 15. Bergen-Belsen.S nghin cu chnh xc ca Carol AnnLee t nhng ti liu, nhng nhn chng, cho ta bit nhng g xy ra sau cuclng bt nhng ngi trn trong xng. S bt b, ci cht ca Anne 15 tuiv Margot 18 tui v Edith, m cc cgi khng cn tru tng na.Nhng ngi thot nn t Auschwitz,cng gc Ha Lan, din t li ni m conEdith : Bui sng sm lc 3 gi ri bnh thc dy lm mt vic ht scv l, l xi t gom thnh ngt trn vi c. Anne phi i phn phibnh m cho ba n ti. Margot v m bchn lm vic ni mt kho n dcTchque nhng c hai t chi khng bAnne li mt mnh, lc Anne b gh 16. l. Nhng sau m con li b chia rnhau: Anne v Margot b gi tiBergen-Belsen thuc v min trung canc c, ti ni ny, ging nh 28,000t nhn khc, hai c gi mc bnh thnghn. Nhng ngi bn chung krng nhng thng cui cng ca hai chem, l ni au kh dai dng ca h.Trong mt trong nhng cn nh ti tn,qu ng c v hi thi, Margot vAnne hp hi. Hai ngi con gi cht vbnh thng hn ni mt ci ging ththm nht c th c c, t st ca ravo. Hai ch em gy cm, hc hctrng rt khng khip. Da mc y mnm. Gng mt khng cn cht tht no,ch da bc xng v h lnh kinh khng.Margot cht trc. 17. Anne chm sc ch ti ngy cht vqua i sau ch vo thng 3 nm 1945,vi tun l trc khi qun i Anh tinvo tri t thn ngy 15/4/1945.Nm 2001, Carol Ann Lee tc gi M in ra tiu s cuc i Anne Frank.Cun Nht K.Ngy 27 thng 1 nm 1945,khi qun i X Vit trnqun qua tri t thnAuschwitz th ng Otto Frankang nm trong bnh vin,nh vy ng khng b ati phng hi ngt v c giithot. ng Otto Frank l ngi 18. duy nht thuc nhm 8 ngi,cn sng st t cc tri tthn, sau tr v thnh phAmsterdam, Ha Lan, ritrong mt ln thm ving ni c, gp li c Miep Gies, cny trao cho ng mt tpgiy vit tay v ni: y l disn ca con gi ng.1/ Cn phng b mt. 19. Phi mt kh lu ng Ottomi c xong cun Nht Kca c con gi Anne Frank ridn dn v trong ni cc nhc, 20. ng Otto bt u nh mybn vit cc h hng v bnb c. Mt nm sau cunnht k c xut bn dinhan do Anne chn la lCn phng b mt. Li nica c b cu mong csng trc ci cht trong cunnht k lm rung ng lngthng xt ca hng triungi gn xa. T khi n bnting Ha Lan xut hin vonm 1947, cun nht k ny 21. c dch sang 55 ngnng v bn c trn 25triu cun. Ti Hoa K, tcphm c tn l Nht K camt Thiu N (The Diarry ofa Young Girl), v c m caAnne Frank tr nn mt nhvn, thnh s thc. 22. Nh s 263 Prinsengrachtni m gia nh Anne Frank 23. trn trong hai nm v l ninht k ca Anne ra i (nhca Laurie Williams Sowby).Cun nht k ca AnneFrank c ph bin nnchng bao lu nhiu ngimun c coi cn phng bmt. Vo mi bui sng, dtri ma hay nng, c mton ngi xp hng bnngoi ta nh bn tng mangs 263 trn ngPrinsengracht thuc thnh ph 24. Amsterdam, nc Ha Lan.i khi h cn xp hng hai,ko di ti tn gc ng. Hch i ti lt c leo lnmt cu thang nh dn ticn phng b mt, ti niny hn 50 nm v trc, mtc gi nh tn l Anne Frank vit ra mt nht k lm aulng mi ngi trn khp thgii.Cn phng b mt gm bnphng ph nh pha sau ta 25. nh k trn, nm trn hai tngcao, pha trn l tng st mi.Cc ngi Do Thi au kh vb truy lng, trn trnh tini y nhng ri h bphn bi, b bn c Quc Xbt i, sau nh cun nhtk ca Anne Frank m cuchuyn ca h c mingi bit n. H gm 8ngi, thuc hai gia nh vmt ngi trng thnh khc,n np ti ni cht hp ny 26. trong 25 thng, h thc v ngtrong ni lo s, tri qua ccthi gian di bun t, lunlun hong ht v s b khngb, nhng tinh thn ca Annekhng b suy sp. Ba tun ltrc khi cuc n np chmdt, Anne Frank cho thynim tin khng lay chuyn:Mc d mi s vic, ticn tin rng con ngi c bntm tht tt. i vi ti, tikhng th xy dng cuc i 27. ca ti trn nn mng hnn, au kh v ci cht.Nhng ti ang nhn thy thgii ang chuyn thnh hoangd. Ti nghe thy ting smli gn. Ti cm thy ni aukh ca hng triu ngi.Nhng khi ti nhn ln tricao, d sao ti cn cm thyrng nn ha bnh v s ynn s tr li.Anneliese Marie Frank sinh 28. ngy 12 thng 6 nm 1929 tiFrankfurt-on-Main, nc c,trong mt gia nh Do Thi.Cha c b l ng OttoHeinrich Frank, tng l squan trong qun i c vothi k Th Chin Th Nht,nhng khi Hitler ln nmchnh quyn v dng sc dnDo Thi lm d t thn, tc lmt loi k th ca nc cQuc X, th ng Otto quyt nh mang gia nh qua 29. thnh ph Amsterdam, ncHa Lan. Vo thng 12 nm1940, ng Otto bun bn thcphm ti mt ta nh c xydng vo th k 17, mang s263 trn ng Prinsengracht.Cc nhn vin lm vic ving Otto coi ng l ngicng bng v n cn.i vi Anne Frank, cc nmu sng ti thnh phAmsterdam l thi gian hnhphc. Trong min ngoi vui 30. ti ny, cc ngi trong gianh u qun i qu kh cm dn dn mang c tnhHa Lan vi ch Margot hnAnne 3 tui, l mt thiu nthng minh v p , nhngAnne nhy cm, duyn dngv ni chuyn bc trc hn.Anne a thch phim nh,chuyn thn thoi Hy Lp vcc bn b.Vo thng 5 nm 1940, quni ca Hitler trn qua min 31. t Ha Lan trung lp. Gianh Frank cng nh ton thsc dn Do Thi tr thnh nnnhn ca mt h thng chnhtr n p v khng b. utin, ch Quc X cmon cc ngi Do Thikhng c k cc hp ngthng mi, sau cc cunsch do ngi Do Thi vit rab t b, ri tip theo l cco lut nghim tr cc cuchn nhn gia ngi Do Thi 32. v ngi c. Ngi Do Thikhng c php vo cc thvin, cng vin, b bin, rpchiu bng v.v. Ti Ha Lanvo thng 9/1941, ch Margotv Anne b chuyn qua ngitrng hc gm ton hc sinhDo Thi. Ti thng 4 nm sau,mi ngi Do Thi nhn clnh phi mang ngi sao 6cnh mu vng trn y phc, hkhng c php dng inthoi, b cm i xe p... 33. 2/ Cun Nht K. 34. T ngy 12/6/1942, AnneFrank bt u vit nht k. Cc cha m cho mt quyngiy mng c ba sc nhiumu nhn ngy sinh th 13.Trn nhng trang u, Annek li nhiu cu chuyn tmthng v lp hc nhng sangtun l sau, c ghi:Ngy 20 thng 6, ccngi Do Thi b bt bucphi np cc xe p. Hkhng c dng xe in, i 35. xe hi ngay c ngi trn xeca h. Ngi Do Thi b cmra ng trong khong thigian t 8 gi ti ti 6 gisng, b cm khng c ngitrong vn ca h sau 8 giti.Trc cc hnh ng khngb ny, cha ca Anne bt uthu xp cho gia nh n nptrong cc cn phng khng sdng nm di mi nh ca 36. ta nh s 263 ngPrinsengracht. Vo ngy chnht, ng Otto ln lt mangcc vt dng gia nh, cv cc lon n ct vo trongcn phng b mt. Bit rngcn ti s gip ca ngibn ngoi, ng tin cn nhbn nhn vin c tn lJohannes Kleiman, VictorKugler v hai c th k trMiep Gies v Bep Voskuijl.Anne ghi trong nht k: 37. Vi ngy trc y, cha btu ni ti vic i trn vi vrt nghim trng lm cho tis hi. ng ni ng bntm, con hy hng cuc iv lo khi cn c th hng.i, cu mong nhng li ns ny tr thnh s tht vdi lu. 38. Nhng ch sau t gi khiAnne bt u ghi nht k thlnh ca bn lnh Quc X SSc giao cho Margot, 16 39. tui. Ch phi trnh din ngyhm sau b chuyn ti trilao ng ci to bn trongnc c. Khng cn tr honc na. Sng sm ngyhm sau, ton th gia nhFrank bin mt. Margot itrc, ch lt b ngi sao vngtrn o v p chic xe p ncp, i trong tri ma cng viMiep Gies ti