1 viewKoji frekventni pojas oznaava kratica HF (KV)? 300 kHz do 3 MHz, 3 MHz do 30 MHz, 30 MHz do 300 MHz, 300 MHz do 3 GHz. Koji frekventni pojas oznaavamo kraticom VHF (UKV)?

  • View
    230

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of 1 viewKoji frekventni pojas oznaava kratica HF (KV)? 300 kHz do 3 MHz, 3 MHz do 30 MHz, 30 MHz do...

1

P RAZRED

1. ELEKTRINA, ELEKKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

1. Najmanji dio materije se zove:

a)

1

b) Atom,

c) molekula,

d) elektron,

e) proton.

2. Atom sainjavaju:

a) Ioni,

b) elektroni i molekule,

c) elektroni, neutroni, i protoni,

d) elektroni, neutroni i molekule.

3. Koliinu elektrinog naboja mjerimo jedinicom:

a)

b) Volt,

c) Amper,

d) Kulon,

e) Ohm.

4. Elektrini potencijal mjerimo jedinicom:

a)

b) Volt,

c) Amper po metru,

d) Kulon,

e) Ohm.

.

5. Kako se najlake smanji utjecaj elektrinog polja?

a) Od utjecaja elektrinog polja titimo se plastinom izolacijom,

b) neeljeni utjecaj smanjujemo oklapanjem metalnim materijalima,

c) osjetljive dijelove oklapamo s feromagnetskim materijalima,

d) od utjecaja elektrinog polja ne moemo se zatititi.

6. 1 A je jednako:

a)

b) 10000 mA,

c) 0,01 kA,

d) 100 mA,

e) 0,001 kA.

7. Jedinica za mjerenje elektrinog napona je:

a)

b) Ohm,

c) Amper,

d) Watt,

e) Volt.

8. 1 kV je jednako:

a)

b) 1000 mV,

c) 10000 V,

d) 0,01 MV,

e) 1000 V.

9. Koji od navedenih materijala je izolator?

a)

b) Polivinil,

c) aluminij,

d) bakar,

e) srebro.

10. Koji od navedenih materijala je izolator?

a)

b) eljezo,

c) aluminij,

d) teflon,

e) bakar.

11. Koji od navedenih materijala je vodi elektrine struje?

a)

b) Destilirana voda,

c) aluminij,

d) teflon,

e) bakelit.

12. Koji od navedenih materijala je vodi elektrine struje?

a)

b) Plastika,

c) bakar,

d) teflon,

e) zrak.

13. Kako se zove jedinica za mjerenje elektrinog otpora?

a)

b) Amper,

c) Watt,

d) Ohm,

e) Farad.

14. Da li se oko vodia, kroz koji tee elektrina struja, stvara magnetsko polje?

a) Ne, nikada,

b) da, samo ponekad,

c) da, svakako,

d) ne, magnetsko polje se stvara samo oko magneta.

15. S kojom jedinicom mjerimo jainu magnetskog polja?

a)

b) Amper po metru (A/m),

c) Volt (V),

d) Amper (A),

e) Kelvin (K).

16. Da li kemijska reakcija moe proizvesti istosmjernu struju?

a) Ne,

b) da, na principu rada baterija i akumulatora,

c) da, na tom principu radi nuklearni reaktor,

d) ne, jer kemija nema veze sa elektrotehnikom.

17. Da li pomicanjem vodia u magnetskom polju moe prouzroiti nastanak elektrine struje?

a) Ne,

b) da, na tom principu rade generatori elektrine struje.

c) da, na tom principu radi nuklearni reaktor,

d) samo u promjenljivom magnetskom polju.

18. to se dogaa kad se dvije ili vie jednakih baterija spoje u seriju?

a) Ukupan napon jednak je sumi napona svih baterija,

b) ukupan kapacitet jednak je sumi kapaciteta svih baterija,

c) poveava se kapacitet i napon,

d) serijsko spajanje baterija je opasno, pa se to ne preporua raditi.

19. Koji napon pokazuje voltmetar na?

a) 3 V,

b) 1,5V,

c) 0 V,

d) 4,5V.

20. Akumulator ima kapacitet 20 Ah. Koliko sati ga moemo upotrebljavat pri potronji struje od 500 mA?

a)

b) 40 sati,

c) 20 sati,

d) 400 sati,

e) 30 minuta.

21. Koji od navedenih izvora ne moe generirati izmjeninu struju?

a) Generatori u elektranama,

b) akumulator,

c) prijenosni generator, koji pokree benzinski motor,

d) automobilski alternator.

22. Oscilator napravi 100 titraja u 5 sekundi. Kolika je frekvencija?

a) 100 Hz,

b) 500 Hz,

c) 200 Hz,

d) 20 Hz.

23. Imamo oscilacije frekvencije 50 Hz, Koliko titraja e biti u vremenu od 5 sekundi?

a)

b) 10,

c) 250,

d) 150,

e) 25.

24. Kako zovemo jedinicu za mjerenje frekvencije?

a)

b) Volt (V),

c) Farad (F),

d) Herc (Hz),

e) Henri (H),

25. Oscilacije frekvencije 300 MHz ire se brzinom od 300000 km/s. Kolika je valna duina?

a)

b) 10 m,

c) 1000 m,

d) 1 m,

e) 0,1 m.

26. Oscilacije s valnom duinom 10 m ire s brzinom od 300000 km/s. Kolika je frekvencija?

a)

b) 300 MHz,

c) 3 MHz,

d) 300 kHz,

e) 30 MHz.

27. Koji zakon opisuje vezu izmeu napona, struje i otpora u strujnom krugu?

a)

b) Kirhofov zakon,

c) Ohmov zakon,

d) Dzulov zakon,

e) pravilo Desne ruke.

28. Koja od dolje navedenih jednabi izraava Ohmov zakon?

a) R=UI

b) I=RU

c) U=RI

d) U=

29. Bateriju napona 10 V prikljuimo na otpornik vrijednosti 100 oma. Kolika struja tee kroz otpornik?

a)

b) 0,01 A,

c) 0,1 A,

d) 1 A,

e) 10 A,

30. Kroz otpor od 50 oma tee struja 100 mA. Koliki je napon na otporu?

a)

b) 50 V,

c) 5 V,

d) 2 V,

e) 20 V.

31. Baterija napona 10 V prikljuena je na teret kroz koji tee struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a)

b) 10 ,

c) 5 ,

d) 20 ,

e) 0,5 .

32. Koja je jedinica za mjerenje elektrine snage?

a)

b) Volt (V),

c) Dul (J),

d) Watt (W),

e) Kandela (cd).

33. Izraunaj snagu koja se troi na teretu otpora 1 , pri naponu 10 V.

a)

b) 100 W,

c) 10 W,

d) 1 W,

e) 0,1 W.

34. Kroz arulju od 100 W tee struja od 1 A. Na koliki napon je prikljuena?

a)

b) 1 V,

c) 10 V,

d) 100 V,

e) 1000 V.

35. to oznaava oznaka PEP?

a) PEP je oznaka za vrstu antene,

b) PEP je oznaka za Peak Envelope Power ili vrna snaga predajnika,

c) PEP oznaava efektivnu izraenu snagu,

d) PEP je kratica koja u elektrotehnici nema nikakvo znaenje.

36. 100 W arulja gori 10 sati. Koliko e elektrine energije potroiti za to vrijeme?

a)

b) 0,1 kWh,

c) 1 kWh,

d) 10 Wh,

e) 100 Wh.

37. S Kojom oznakom se oznaava pojaanje ili slabljenje signala?

a)

b) Volt (V),

c) Farad (F),

d) Decibel (dB),

e) Frekvencija (f).

38. Poveanje snage predajnika za 3 dB znai:

a) Dvostruko poveanje snage,.

b) trostruko poveanje snage,

c) etverostruko poveanje snage,

d) deseterostruko poveanje snage.

39. Poveanje snage za 10 dB znai:

a) Dvostruko poveanje snage,

b) trostruko poveanje snage,

c) etverostruko poveanje snage,

d) deseterostruko poveanje snage.

40. to su signali?

a) Signali su prirodna bogatstva,

b) signali su nosioci informacija,.

c) signale ne moemo definirati,

d) signali su komunikacijski kanali.

41. Ako elimo iz signala izdvojiti odreene frekventne komponente, moramo signal:

a) Filtrirati,

b) pojaati,

c) oslabiti,

d) pojaati a zatim oslabiti.

42. Signale pojaavamo:

a) S umnoivaima,

b) s pojaivaima,

c) s atentatorima,

d) s filtrima.

43. Ako od signala neke frekvencije elimo dobiti trostruko viu frekvenciju, to trebamo uiniti:

a) Signal proslijedimo kroz umnoivaki stupanj a potom s filtrom izdvojimo signal eljene frekvencije,

b) signal filtriramo,

c) signal trostruke frekvencije ne moemo dobiti bez dodatnog oscilatora,

d) signal oslabimo.

44. Kad prvo odrimo vezu telegrafijom (CW) a zatim telefonijom (prvo SSB a potom FM). Koja od vrsta veza ima najveu irinu pojasa?

a) CW,

b) SSB,

c) FM,

d) svi imaju jednaku irinu pojasa.

45. Kad prvo odrimo vezu telegrafijom (CW) a zatim telefonijom (prvo SSB a potom FM). Koja od vrsta veza ima najmanju irinu pojasa?

a) CW,

b) SSB,

c) FM,

d) svi imaju jednaku irinu pojasa,

46. S kojom kraticom oznaavamo amplitudnu modulaciju?

a)

b) PM,

c) FM,

d) CW,

e) AM.

47. S kojom kraticom oznaavamo jednobonu amplitudnu modulaciju?

a)

b) DSB,

c) FM,

d) SSB,

e) AM.

48. Pri prijenosu govornih frekvencija, modulacija koja daje najmanju irinu frekvencijskoga pojasa je:

a)

b) AM,.

c) SSB,

d) FM,

e) PM.

49. Kako je sastavljen frekventni spektar SSB signala?

a) Od frekventne komponente vala nosioca te od dva simetrina bona pojasa,

b) od dva simetrina bona pojasa,

c) samo od jednog bonog pojasa,

d) samo od frekventne komponente vala nosioca.

50. Kraticom LSB oznaavamo SSB signal koji sadri:

a)

b) Gornji boni pojas,

c) donji boni pojas,

d) oba bona pojasa,

e) samo val nosioc.

51. Kraticom USB oznaavamo SSB signal koji sadri:

a)

b) Gornji boni pojas,

c) donji boni pojas,

d) oba bona pojasa,

e) samo val nosioc.

52. Koje su prednosti SSB signala nad AM signalom?

a) SSB signal je snaniji i ui u odnosu na AM signal. Takoer ima bolji odnos signal-um (promatrano pri istoj snazi predaje),

b) postupak demodulacije SSB signala je jednostavniji od AM signala,

c) SSB signal nosi manje informacija od AM signala, jer nema vala nosioca,

d) SSB signal im